Verschillende rampen in het buitenland Treilt in Nieuw - een rivier Tsjechische Balkan-express botste op een m Artsen contra min. Suürhoff COMMUNISTISCHE DOOR- BRAAK IN INDO-CIHNA Wateler-vredesprijs toegeke®^ aan Ned. Raad Eur. Beweging: .M I NOODTOESTAND IN THAILAND KONINGIN EN D VANMORGEN INGRINDELWALD Enorme brand in Hongkong IS DECEMBER 1953 s ss^msssmm ELFDE JAARGANG No.. 2656 Weerbericht O O g^rakstukken.van de „Roermond" gevonden /Griekse regering beloont Nederlandse redders Italiaanse regering voor een crisis? Interim-regering in Brits Guyana BOMAANSLAG IN CASABLANCA Negentien doden Nog steeds stakingen in Frankrijk V' Verrast In Tsj.-Slowakije Nog meer Hevig offensief der Vietrnirih m - i - Soekarno--weigert Bambeng Soegeng ontslag V.ROSSEM'S- L 1 AO aij f. l'.» j ->sL DE -CEL*;,WAS. BETERA Imiïê Dood op rijksweg aangetroffen Directeur zuivelfahriék'";'.'; SP- '-''■■;"V^-^vgearresteera.,g^^^p 'VV-A-r-': Vader en tweè kinderéiit*1'1 .verimst:^^;?^! jip ,Uit^EugeIa^ Incident op auto snelweg tij W.-Berlijn Jongeman gedood Minder dollars voor hét buitenland Radio Moskouidyèr*' de wereldsituati'é^èftS 'f Groot aantal Amerikanèn%? bij ongelukken omgek^menj^ rJêfe Nieuw 1 record Nobrxbavett! van Rotterdam Morgen 16.000ste schip^^,. verwacht' C-Twééd«l Vsi J/lh: Witte de Withstraat 30 Tele/. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Teieloon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand. f 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. ;,Weersvemachtin0tot^ii^a^^on'öil|ï®j||^?^^^ ONBESTENDIG WEEK Zwaar bewolkt'-*, met enkele; buien- enumorjenj tijdelijk opklaringen.- Matige tot' /krachtigs/. Noord»- westelijke tot Westelijke wind, aan de:; kust later wellichttot 'hard toenemend. Weinige verandering, tn; temperatuur. '- SPrfjË»®! Directie: C. A. KEUNING cn Mr K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr J. A. It J. S. BRUINS SLOT,/ Vijl spoorwegongelukken eisen honderden doden De buitenste sluisdeur van de grote Noordersluis te IJntuiden heeft ern stige schade opgelopen doordat het Argentijnse motorschip ,Xancero", groot T800 ton, uitgaand,- de deur aanvoer. Hoè-gront ::de aangerichte ravage is, blijkt uit deze -foto. Van de rijde van de Raad voor de Luchtvaart wordt bericht, dat op /Augustus j.l. enige duikers nabij Bar. /SMItallëLeen groot gedeelte van de staart- vlakken en hetachterste gedeelte van de romp gevonden hebben van hel S KJlMl-vllëgtuig PH-TER („Roermond'»), -f dat op 23 Juli 1949 nabij genoemde plaats, /in zee,stortte."•.-./ ^Dev.cwonderzoeicer-.heefthierover-de Raad Voor de Luchtvaart verslag ihtge- ,'^rbracht, waaraan de conclusie „wasver- bonden, dat - het: onderzoek naar deze pii wrakstukken i geennieuwe gezichtspun- ten heeft opgeleverd. Er bestaat geen aanleiding alsnog naar dit ongeval een nader onderzoek la te stellen. Gedurende de Kerstdagen xjjn in het buitenland verschlUende grote ongelukken gebeurd, waardoor enige honderdén ménsen het leven verloren. In Niéuw-Zeelandreed een trein, in een rivier. Het aantal slachtoffers was hier 166. Bij een botsing tussen twee treinen in Tsjecho-Slowakfje kwamen meer dan 100 personen om het leven. Het juiste aantal is door de commu nistische autoriteiten niet bekend gemaakt, doch inlichtingen, uit particuliere bron spreken:, van 1K6 doden en tientalten gewonden. Vóórts vonden er spoorwegongelukken plaats in Peru, Zweden en Pakistan.In' Hongkong woedde een enorme brand, waardoor 50.000 per sonen dakloos werden, In Italië ontplofte' veenkruitmagazijn en in Mexico, waar ten gevolge van kortsluiting in een kerk eén paniek uitbrak, werden 23 personen door de bijna hseterisch geworden kerkgangers onder de voet gelopen en gedood.. /.Tenslotte/kwam in de V. S. tijdens dé feestdagen alleen als gevolg .van- verkeersongelukken en branden 640 personen 'om het leven. - Dinsdag 29 December a.s. om 12 uur zal de gezant van Griekenland, de heer Nicolas G. Leiy, in het Staatsvissersbe- drjjf te Umuiden medailles van de Griekse regering ui treiken aan de be- manning van de motorreddingboot „Neel- tje Jacoba" der Koninklijke Noord- en Zuid-HollandseRedding Mij, station Umuiden voor de" redding der opvaren den van het op 2 December 1950 bij de Noordpier. van XJmuiden gestrande Griekse s.s. „Metamorfosis". -.// De.Italiaanse premier Peila heeft, naar vernomen wordt, Donderdag op een ka binetsvergadering verklaard, dat de rege- ring zal worden gewijzigd of dat hij an ders in"i het' begin van het nieuwe jaar zal aftreden.. Pella heeft een meningsver- /schil. met het bestuur van zijn partij, de thristen Democraten, die niet ten volle achter zijn regering staan. De ■■gouverneur-generaal van Brits- Guyana, Sir Alfred Savage, heeft Zon dag tien leden van een uitvoerende en 27 leden van een wetgevende raad be noemd, die tezamen een tijdelijke rege ring van Brits-Guyana zullen vormen. Indeze tijdelijke regering zitten geen vertegenwoordigers van de linkse voor uitstrevende volkspartij. ba T pdütie ta Casablanca heeft 20 per- tonen gearresteerd,1 die verdacht, worden een aandeel gehad te hebben in de bom aanslag, welke Donderdag op een drukke markt té Casablanca isgepleegd. Het aantal doden van deze aanslag is 'reeds tot 19 gestegen. In totaal zijn 28 personengewond. De gehele stad is in alarmtoestand ge bracht en de politie is met Franse troe pen, die in allerijl naar de stad overge bracht zijn, versterkt. Volgens de Franse autoriteiten is de bomaanslag gepleegd door nationalisten van-de Istiqlal-partij. die van hun schuil plaatsen uit een» terrcurcampagne aange kondigd hebben als middel om voor Ma rokko onafhankelijkheid te verkrijgen. De stakende Franse postbeambten hebben .Zondagavond besloten ook Maan dag hun staking nog voort to zetten. Zij zouden heden wëer bijeenkomen om te overleggen over .te nemen maatregelen. ,Dobr de stakirfgen liggen in de Parijse stations postzakken opgestapeld. i De V.S. en Japan hebben Donderdag dei overeenkomst getekend, waarbij v !de -eilanden. Amami cn Osjima, beho- '1Tend:tot;deRioe-.Kioe-archipel, aan Het treinongeluk ln Nieuw-Zeeland gebeurde- Donderdagavond omstreeks balt elf. Een locomotief met negen wa gons Was van. Welling ton maar Auckland onderweg toen bü-Waisvru een brug In stortte. De brug wasernstig beschadigd door een enorme, hoeveelheid water, welke afkomstig was uit een kratermeer in de bergen. Toen-de trein, met een snel heid..- van ongeveer.- 80 km.per .uur na derde,, probeerde een postbeambte, nog hëpüt^en^tehoud/ciu^r.Hij^werd,v eerter 'niet of té laat /.«pgemërlrtSCinisf:*' het c&tastrophalegevolg, dat'- dé locomotief met ..vijf -wagens in. dë. rivier stortte. De zesde wagen bleef aanvankelijk hangen, maar later brak 'de koppeling' en ook deze wagen maakte eén ."val; in de diepte,'-- /:'*i 'Vt V "v Slechts de drie laatste bleven op de brug en de reizigers in deze drie bleven ongedeerd. 1 In de trein bevonden zich ongeveer 267 reizigers. Naar schatting zijn 166 per sonen om het-Jeven gekomen. Tweede Kerstdag bevond zich een dertigtal ln het ziekenhuis. Velen der omgekomenen werden .meer dan 100 kilometer verder stroomafwaarts gevonden. Anderen, weer lagen begraven in het slib langs de oever. Op de wagon, die het laatste omlaag stortte bevond zich Cyril Ellis, de post ambtenaar uit de omgeving, die het on geluk had zien aankomen en de trein nog trachtte tegen te houden door' op de rails te springen en met zijn zaklantaarn te zwaaien. Hij was op deze wagon geklom men om de Inzittenden te helpen er uit te komen. Hij stortte mee omlaag doch wist tezamen met een niet-gewonde rei ziger alle passagiers op een meisje na in veiligheid te brengen. Het meisje ver loor het leven. Vele der reizigers waren op weg naar Auckland om een blik te knnnen werpen op Koningin Elizabeth, die: thans een 'bezoek aan Nieuw-Zeeland brengt. Zij i zaten met slapende kinderen op hun schoot en sommigen doodden de tjjd met kaartspel toen de ramp zich voltrok. Een vader wist zijn vrouw en twee kin deren uit de snel vollopende, wagon te redden door hen op het dak'te .helpen, waar hü bijgestaan werd door anderen. Toen de Nieuwzeelandse premier Sid ney Holland, ln de vroege ochtend van 'het ongeluk hoorde spoedde hij zich naar de brug. Koningin Elizabeth riep in haar Kersttoespraak tot mede leven op. Nederlands minister-president dr W. Drees heeft op Eerste Kerstdag telegra fisch aan de premier van Nieuw-Zee land, de heer Sydney Holland, zijn deel- rieming bètuigd met de treinramp die ruim 160 mensenhet leven heeft, ge- kost. Sommigen zeggen, dat een wolkbreuk Üe ongewone stijging van,het rivierwater heeft5veroorzaakt. Anderen weer zeggen, dat.er geert wolkbreuk geweestis, doch dat een ijsdam van een meer hogerop 'doorgebroken is, waardoor plotseling, een grote hoeveelheid water toestroomde."Het warer van het meer had,een hoger peil geitregen, toen de natuurlijke afvoer- ia 1945. door vulkanische werking .was vdge- sneden. -"Dë "- 'ramp jn Tsjecho-Siówakbë is 24. "-December 'korl'-n» 'middernacht ge- benrd, doordat .de,'Balkanexpgess, dié van ;ÖWtÜl*WitLi!^ï'^?^^^2^ï,onderweg;<wis. b^'-Eet" plaaiajé Safevfce; Jn :jaotavü h» bottin* kwam meti een -pewonëntrein, J Terwfjl "ta.het- 'officiële communiqué van hetTsjechische - ministerie van Verkeer alleenvan pvele doden en ge wonden" gesproken wérd, hebben amb- tenaren van-dé Tsjechische politie 'te Hustopece aan 'Associated 'Press in VVenen telefonisch-medegedeeld,-dat „meer dan 100 -personen ;hnn leven verloren hadden". Dit is de grootste spoorwegramp ge weest uit de "geschiedenis van;Tsjecho- Slowakije. Een telefonist--: teBrno, dieeveneens (Van «en onzer verslaggevers) Op Tweede Kerstdag zijn een groot aantal artsen te Utrecht in Esplanade bijeen geweest om zich. te beraden over de schorsing van. het besluit van de Zie kenfondsraad waarbij na 1 Januari a.s. de honoraria der artsen voorlopig ver hoogd worden tot ƒ7,per jaar per zie kenfondsverzekerde. Over de tijdehs deze,.vergadering ge nomen besluiten -nemen de artsen grote zwijgzaamheid in acht. Het staatrechter wel vast dat het tegenvoorstel Van mi nister Suurhoff ter zijde is gelegd. De artsen overwegen eën nieuw stelsel in te voeren waarbij de ziekenfondsen een tarief „perverrichting" in rekening zal worden gebracht. Men zal hierbij on derscheid maken tussen een behandeling aan eigen huis of bij de patiënt thuis. Het dagelijks bestuur van de Kon. Ned. Mij tot Bevordering der Geneeskunst zal hedenavond in vergadering bijeenkomen teneinde zich over de nieuwe situatie te beraden. Men mag aannemen dat pas in de loop van deze week nadere mede delingen zullen worden gedaan over de houding die de artsen in het nieuwe, jaar tegenover de ziekenfondsen zullen aan nemen,;- Hetgerucht dat deze week nog .één tweede vergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging zou worden uitge- doorAssociated Press ondervraagd wérd, ..zei: ëen j'télefoongésprek tussen Ttjechischê'^ambteriarèri afgeluisterd té hebben,dje 'het' aantal slachtoffers op 186 raamden, IkV.:/:;:'- v .-Dit is de- eerste officiële foto -van Frankrijks nieuwe Coty en' zijn echtgenote. .- -V president,- Op 20' kilometer.van .Lima in Peruis op .Kerstdag-lefen,' goederen trein uit; de rails gelopen.' Zes van1 de zeven' leden van het' treinpersoneel kwamen om hét leven. De zevende werd 'zwaar gewond. De locomotief sleepte "vele" van; de '40 wagons met zich .ipee. Dé baan .werd over een.afstand van J4O0 meter vernield. Bij een botsing' tussen' een auto én een trein bij Karlshamn in Zuid-Zweden zijn gisteren vier personen; alle behoren de .tot één gezin, om het leven gekomen. De auto werd op een overweg gegrepen en 180 -metermeegesleurd. De slacht offers warén een :echtpaar van 28 jaar én twee dochtertjes van 5 jaaren 8 maanden; In "de nabijheid van Quetta (Noord- West Pakistan) is 24 'Dëcember een goe derentrein gekanteld. Vier.personen' kwamen hierbij 'om het lieven: In de Britse* kroonkolonie Hongkong zijn; in de nacht van'Vrijdag op Zater dag,; 10.000 'V houten hutten .door brand vernield. Twee''personen, kwamen om. een 50-tal werd gewénd en 50.000 "men sen, meest vluchtelingen uit China, wer- dëh;daJdo'osr(^|j%5'rS4'4;ji - -Doordat een voorraad kruit, bestemd voor de fabricage -vanvuurwerk, ont plofte, is in de. oude wijk van -het haven stadje Gallipóli :in ^Zuld-Italiëeen vliuis geheel vernield.- Daarbij kwamen .een, vróuw en; eën - jongen- om hetléven en, werden eeri oude man- en twee kinderen zwaar gewond.'" Pan% Ih. de vrp. je' ochtenduren vadKerst dag zijn 'in .de parochiekerk Van het ;bergdorpj ei Tem óaya bfj Toluca in Méxi co-23 personenom hetleven, gekomen en 200, gewónd'.doordat 'de kerk ten *ée- volge vankortsluiting opeens donker werd, De slachloffërs werden onder de voet" gelopen en vertrapt 'doordat- de 3000 mensen, die de mis bijwoonden;*' in pa niek: naar' dé beidé "uitgangen renden. De'aanwezigen kwamen - grotendeels uit de bergen rondom .Temoaya ën wa ren-niet gewend aam electrischlicht. s Gedurende de Kerstdagen hebben 20.000 opstandelingen een hevige aanval gedaan op. de Franse stellingen in'l'IndoifJhiha. J.Zij staagden erin een1 wig té: drijven in hét front' en veroverden de-'strategische basis Thaktek. Hierdoor is het door de Fransen bezette gebied praktisch .in. tweeën gesplitst. Een; groot deel van het Koninkrijk Laos is in har-én;'.van de "Vietroinh, die voor het eerst in de geschiedenis van de Indonèsischej'^oorlog'. aan de grenzen van- 'Thailand: staan..,-- De Thailandse regering.heeft voor de Noordelijkesprpyincies de nood toestand afgekondigd. Eenheden van het leger'zijn aan - dé grens in stelling; gegaan om op alle eventualiteiten voorbereid té' zijnV, De minister-president en de chef-staf zijn naar het grensgebied vertrokkerfom de genomen maatregelen in ogenschouw te nemen; y- Eenheden van 2 Vietminh divisies openden de aanval op de Franse, stellin- gen.- Zijrukten*- op naar de Thailandse grens en vernietigden volgens - 'medede lingen van radio 'Vietminh: bij "dit offen sief drie Franse - bataljons. Het'vermoe delijk doel van de opstandelingen is Loeang Prabps, de zetel van - de regering van Laos.. - De .troepen van'de'Frahsè Unie-in*Laos staam ohaerbévei; van. GeneraalFran- chi. Zij' iedén -ernstigeverliezen. Kadm ^tetmmh^h^de'meöe;'--datde^peratles- "Werderivüitgévoerd door -het:-' ^volksbe vrijdingsleger' 'van Laos.Eëa'igroté'fHoe veelheid wapens -werd buitgemaakt. - Nadat Donderdag: rëedé dë Franse -bur gers opdracht hadden gekregen Thaktek te verlaten, - ontruimden de "Unie-strijd krachten Zaterdag de stad;- Hierdoor Deze raóiotelejolo geeft slechts, een gedeelte weer van de plaats icaar de ramp plaats vond. Koningin Juliana en de vier Prinsessen zijn gisteravond om' precies 19 uur van het station Baarn voor hun wintersport- vacantie haar Grindelwald vertrokken.• Even voor het vertrek uit Baarn heeft F. Q. den Hollander het- nieuwge bouwde rijtuig, dat speciaal voor Prins Bernhard en de Prinsessen is bestemd, aangeboden. De drie wagons, waaronder een bagagewagen, werden in Emmerik aan de nachttrein naar Bazel gekoppeld. De Koninklijke trein reed vanochtend om 6.23- Bazel binnen. Op het station van Bern werd de Koningin begroet door Philipp Etter, dc president van 'Zwitser land, en andere autoriteiten. Te Inter laken werd het gezelschap begroet* door Jean Frueb, de directeur van het' ho.tel te Grindelwald. ,.Dereis werd verder .ge maakt in een van de gele bussen van de Zwitserse posterijen, die voor de verbin ding tussen beide plaatsen zorgt.' Prins Bernhard wordt"Woensdag of Donderdag per auto in Grindelwald-verwacht. In Grindelwald ïs eergisteren de eer ste goedé: sneeuw gevallen, en men kan gerust zeggen,dat -het .een: pak., van het hart is van' dë velé 'hoteliers, ;die.'tot dnsverre met. bezorgde, gezichten de weerberichten hadden beluisterd.-De lien centimetersneeuw 'z hebbenhet dorpje omgetoverdtot een kérst- en. nieuw- jaarssprookjé en de gasten zijn sinds dien toegestroomd. "Wel hangen nog de nevels om de toppen van.de grote en de kleine Schei- degg en is het zicht overal nog beperkt, maar de sneeuw is er en .daarover, is, men verheugd. Dè temperatuur is wel haast ideaal, overdag.;om'het vriespunt, des nachts vijf a zes'graden vorst, die ijspegels tovert- aan dakgoten en rots wanden. Alle hotels zijn voor oud- en nieuwjaar volgeboekte. Druk was het ook": in de' Steurri-bar, een gezellige dorpsgelagkamer, die .be hoort bij het eenvoudige, maar propere' hotel „Bellevue", Burgemeester. Emile Steurri, de 65-jarige magistraat vanhet dorpje, een forsè goedlachse man, ge kleed in trui en met een gelaat .dat.,de. sporen draagt van.vele lange' berg tochten, draagt dë* Nederlanders eén warm hart toe" en een van-.zijn'grote: vrienden is. zoals hij zelf zeide. - de voormalige Nederlandse ambassadeurin Moskou en Karakoiiirri-'spëcialïst dr Vis ser. die verscheidene bergtochten met hem heeft gemaakt.'Ook Prins- Bernhard- kent hij. „Eïn wonderbarer Skilaufer". zo zegt, de burgemeester, 'die* het: be treurt dat de prins deze sport op dok tersadvies niet meer.; kan beoefenen. In Grindelwald was voor- het -hotel mevrouw Fruh ter verwelkoming aan- schreven, moet .onjuist wórden gfeacht President Soekarno heeft Maandag of ficieel geweigerd kolonel Bambeng Soe geng, chef van de generale-staf van het Indonesische: leger, ontslag te .verlenen. Kolonel Soegeng had begin December ontslag gevraagd wegens meningsver schillen met de minister van Defensie, De president zeide. dat het belang van het land, de handhaving vah.koionel Soe geng in zijn'functie als èhef van de ge nerale staf eist. wëzig. terwijl i de zesjarige Elisabeth Fruh de Koningin .een boeket mimosa enrode anjers aanbood. - Een boetseerder uit .het dorp had in samenwerking met de'kok van het hotel op het voorplein een groot model in sneeuw van het paleis*. Soestdij k gemaakt en de .Koningin toonde er; direct grote belangstelling ;voor. „Wat ontzaglijk aar dig" zeize.'wieheeft dat gemaakt?" en Prinses Beatrix vestigdea met een „wat:leuk", de aandacht van haar zus jes op het kunstwerk. Het luide applaus van de omstanders, dat hierna opklonk, betekende* tegelijk een; hiilde aan de Nederlandse Koningin' en een beloning voor de vervaardiger van het kunst stuk.. - - .«-■-.* 'Als "skileraar voor 'de Koningin zal optreden de 30-jarige Fritz.Schluneggen: de skileraar. HansBohrer (21 jaar) zal de oudste twee prinsessen op haar toch ten- begeleiden. r®**® kwa'm' d'e wég riaar":dé Thailandse grens open té liggenénwerd-het front. ïn. In- dö-Chiha'riin; tweeën 'gesplitst Hevige riormen hoodzaakten;de;Fraiise lucht macht op'dë-'grond te blijven. zodat niet konworden ingegrepen. Vermoedelijk, zal géneraal Navarre de opper be velhebber';!,: van,:., dë,' ;-yniestrij<i- krachten zijn .troepen "concentreren in de bü-urtr van Mekong ten .'Zuiden:van Tha k - ték. Piriii» Phoumëv dé 'regaringsleidér van jMb zijn land*lé huip ta komen.":;r In -Fraöe kringen 'in Hanoi fa in»n ▼an mening, dat de bezetting van Thak tek door de., opstandelingen' van korte duur zei zijn. Dé Vietminh zijn afhanke lijk Tan grote aantallen koalie's voor hnn ravitaillering. Dé: Franse: luchtmacht zaL zodra zij kan opstijgen;1 het. gehele ver- zorgingssysieem van de opstandelingen in de war kunnen brengen.' Het is echter niét' uitgesloten, dat de doorbraak?,van de Vietminh de eerste poging is 'om een einde te maken aan de strijd in Indo-China en dat straks een groot algemeen offensief .zal-wérden on dernomen óm een beslissing te forceren. Advertentie V- Tientallen Italiaanse 'gevange^;;-. nen, "dievallen onder.de Kéxatr^. amnestie, moesten uit de- gevangenissen .Vordéh9'' 'i verwijderd, omdat fd#| voorkeur aangavenKerstmis in"- de cel te vieren.'- Zij vondende'8? wereld huiten „zo koisdl en vfj- andig". Sommigen pleegden 'kl«ln«"| vergrijpen om '.weer/binnen ét" muren te komen..' '.Duizenden anderen dachten* Ier;eohtèr anders over'.OTj-waren;5 "hliji.wéèr vrij '"te'* 'zyia^Zn ..'tb.taaly:' vallen 20.000 gevangenén. ónderi de' amnestie. - ?,V.. - (Van onzé.-iëorrpsp,ohdent)j»;.w^'*33® Zondagmorgen is'óp de Rüksweg 'tus- ;:v^^)£f sen: Nieuwlandfëh Middelburg idbor^ëën?;#^?» agent! van politie hët stoffelijk'overschot*:,; aangetroffen van de heer J.-Foppe-uit i Middelburg. Op het lichaam werden te- kénen* van érnstig"" letsel aangetroffen.. Het vermoeden bestaat, dat de :-heer';P^»|;:pJ die in de - nacht..van. Zaterdag. opV.Zon-fcJ^A .dag om ongeveer.; twaalf uur van .Nieuwlandnaar:; Middelburgs-ging,; het slachtoffer is i ge\vorden: :.vanï,'een^|,'i verkeersongeval. - Ai s-rtA -De politie heeft het onderzoek in handen. s - tr^-; - v \»'l" - -V,A De gemeeniepolitie yan; Alkmaar:;heeftJ:£ Donderdagavondïopwec"^:'i,^^ëji^ks4jfea pc^aievan 'Héerenveén '.dë:;56-jaiiigè,"d|.- l;* reëueur van de coöperatievë.'züivélfal tel Langweer gearresteeiM.jop^w^o^étöMp; van verduistering tenmdèle^SSséi^i&SAm bnek.Hijvertoefde' "bnder.^tas^nS^"' eën hotei-:te Alkmaar.'"Dp^fevan^ya«^F« de. verduistering, en "het ;aahdëey<yan|yefëMfe dachte daarin'jis' hog; niet"Jhëktód;%5^fe ;Na verhoor:gd.oor..de^;pöïït£ëf Zal»'ver.-:i dachteworden* ;o ver gele verdlaari-deïbf"- rm, ficier. „van justitie ^te*-Leeuwarden,:i -5*;V vit" -v' zo- anderhalf-jarig;Vdo,chte^ó;„~UennieM6b| echtMijke}WOT&gvtè5Méppelr>yérlatèifjf1' nderen:inztm',aütoh'een,'...„.__r_„J met nummerbord E ',44(^,';: weggeredei^La Eeri. ongeluk •wordt: gew'ëèsd.kDeTnèpëc-? teur.-.: van 'politie:' ;te-:: MeppèLhitélé" tweeFransen.iiCónard:- ënjzijniVróüw^dië^S, zich:* Zondag naar' lGröot-BrittahriiSÉ- néïf^i^p. ben begeven om -het te Londen .teVhouni^^^ den. „congres van leraren'.voorede^pdeJVSf'V^ bijte.wonen.'zijn-ZorMagi'bïj'-aankomst'iVgN? in Groot-Brittannië het recht.ontzegd'nn'.pï» dit land'-te.verblijven. «-*»» Het bestuur der Carnegie-stichting te 's-Gravenhage, belast met de toekenning van de Wateler-vredesprüs heeft voor het jaar 1953 deze prijs toegekend aan de Nederlandse Raad der Europese' Bewe ging voor diens werkzaamheid strekken de om de samenwerking der europese staten te bevorderen en aldus de vrede te'dienen. De Wateier-vredesprijs is, zoals men weet, ingesteld door dc- heer J. G. D. Wateier, iri leven directeur der, Oranje- Nassau-Hypotheekbank te 's-Gravenhage, die' bijzijn -overlijden .in 1927 zijn-ver mogen heeft vermaakt aan de Carnegie- stichting. De heer Wateierheeft zijn ver mogen vermaakt, onder béding, dat uit het revenu jaarlijks een vredesprijs zou wordentoegekend aan degene,; die op enigerlei wijze: de zaak van de vréde het beste zou hebben gediend of die zou .heb ben bijgedragen tot het vinden van. de Twéé Russische soldaten hebben,.aldus de Westberlijnse politie, Zaterdagavond .het vuur geopend'op een op de auto snelweg'tussen West-Duitsland en West- Beriijn rijdende auto van een West berlijnse, transportondernemer, Wosniak: waardoor zijn zestienjarige zoop' wërc gedood en zijn vrouw gewond. De drie Westelijke bevelhebbers te Berlijn hebben Zondagavond -bij het Russische" hoge-commisariaat. geprotes teerd tegen het optreden van de Russen. De leider van het Amerikaanse pro gramma voor hulpverlening aan het bui tenland, Harold Stassen, heeft gisteren iri een televisie-interview„verklaard, dat de V.S. een millard dollar, minder overzee zuilen uitgeven dan waartoe het congres dit, jaar machtiging heeft verleend en hij yo„gde daaraan toe. dat dit waarschijnlijk zal leidc -i tot „evenwicht in de - Icasbegro- ling" maar- hij lichtte niet fee, wat hij daarmee bedoelde. -' "7,- Later deelde een woordvoerder voor de F OA mede. dat Stassen niet had willen voorspellen, dat het geliefkoosde: rToel van evenwicht in de federale begroting zou worden, bereikt. ,:Hij sprak over het kasevenwicht voor zijn: eigen organisatie'.',' zei de woord voerder. j 'Voor het lopende jaar heeft het 'congres 4.531.507.000 dollars toegewezen in nieuw geld, dat tezamen mét; het; overschot" van v.oegere tóewijzingea, ;een 'totaalbedrag voor. militaire en economische hulp verlening aan het:-,; 'buitenlandfvan 6.652.422.390 dollar - uitmaakt middelen ter bestrijding :vari:de póriög.-;DÊSï?|% toekenning - gebeurtbedrteBngs;*';aari|jtem^M Nederlanderén aan eeriiSbuitóiriandHcÉ^ff Voor/ hét eerstis: de/prus '-toegekeridfiriSgs® 1931.' Zü bedraagt thans ;30.(X)0i^MS®^i ■- Een commentator /van ifcrèdi^litekottAa heeft" in een kerstuitzericing .:in.:iï:het«i^. Engels, verklaard, iriatHëtikoméndefjaa^ga® een zeer reële mogelükheid-*.biédt/aÓjfciMr eën. „normale, rustige en ;''vréedzamje?^: atmosfeer in de wereld téscheppéfi.v.-Dê/tfS moge,lijkhëid „van eeri i,vredig-eri géluktr// kig leven" was nog nimmer zo/nabijïeh reëelgeweest!; als; nu.ViiU>exbtiariiirj8lë@SB successen, door .de wredeskrachténabg-J^S haald, geven 'grond 'aan//deze'fthbbptr;^zèt&^S Nognooitzijn - gtduronda '.dé":K«r(t^p dagen zoveel Amerikanen bij ongélulckeaPl ;om het leven gekomen als -.dÜ^jaaritóS foen in de .periode- yari/Donaerdagiriidei^S dag lot. en mot Zondag 614 personen het leven verloren. Voriq jaer ..was/hétido^f dericijfer. 556.; „f-VJ/'ë Tengevolge, van -verkeersongeyaUëafSlir kwamen 453 personen 'om, 73.'. vérlOrëti^S.1 het leven bij branden en 88personehfffi^ werden gedood bij andere ongeliridtëm#|f* In Toledo (Ohio) kwamen vijf/pèrtonëhvjA' om het levendoordat hun.; 'autb'SEdobïM« een brugileuning reed en iri eeri irivierRS* stortte. f Dc enorme drukte in de 'Rottërdanue^^ haven weerspiegelt zich wel duiRel(Jfc.ttfp3 dc cijfers- van het aantel aangekomen'); schepen. Morgen ivordt ln^ de -haverijhëtj. 16.000ste schipsinds- Jtet hegin/vsiri/dlt/?; jaar in de haven verwacht, endé«üm-Ji" komst/van dit schip zal" cen nieriw reéór^ Zélfs. niet. iri/h'ét recordjaarfusii^ittMS het ciffer tussen rde 15.000 ëri- dë/:f6.0 lag, en ln het jaar J926, met bijiutKlS.O.. aangekomen schepen, werd dit gétol! bë>£ haald! jAI'.vj-'i"CVX'J'Ap'enat De; '.toename van het: schëepvaartve .■keér^wordtyduidielükïgëdeatoïiMeërtiS^- vergeiykirigi"niet'het-vorigé-Vjaari^Tdèas kwam ;/het;;I5.000ste:SChipop_ 'Kerstdag binnen. 'r~" i'Y-re f - - l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1