naar Het 16.000ste schip is iii Rotterdam aangekomen jzen huisbrand en suiker zullen lager worden Een „onderscheiding" Ontwerp-omroepwet ingediend weer „Westerdam" arriveerde vannacht Situatie ELFDE JAARGANG No. 2650- WOENSDAG 30 DECEMBER 1953 NCRV: instemming Populaire schoenen iets goedkoper V. P.R.O.teleurgesteld Extra-treinen bij de jaarwisseling Verre van catastrophaal Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenbage: Huygenspiein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Administiatie: Tel. 114402115486 B.g.g. 396236 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67802 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.33 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUXIXG en Mr K. VAN HOUTEN T.'N- Spanje heerst een regiemVdatJ tog door zijn historie, én door zijn Aard een aantal dingen met'het;: Hitler-^; regiem gemeen heeft. - Daarenboven heerst er. in dat'jland j. géért vrijheid van Godsdienstuit oefening. De Protestanten worden-'. er onderdrukt. e Dezer dagen werd; gemeld;7 dat'de Paus het regeringshoofd van dit land, dat onder 'deze' dubbele "schande ge-fg bukt gaat, heeft onderécheidert^mWttde „Orde van Christus". Datlmen eèri 'dergelijk^twcfeiditrttjt instellen; doet een mens rillen.vMaar -... het verlenen van deze orde -eenï, zeer. hogè zeldzaamheid! aan veen-7 man als generaal Franco, is een geste; r' ■die bij de Reformatorische Christenen^: de. grote reserve,die ^jégensl^g kerk van Rome1 hehbeth slechra^kang doen; toenemen.' vT ~J- OlDr' de titel „Vertraagd be- scb; hcc.'t dr. H. J. Langman, Ned. Hcrv. pred. te Amsterdam, een belangrijk artikel geschreven in het Dec.-nur->mer (1953) van het culturele maandblad voor het Christelijk onder wijs „Ad Pontes" (Uitgeverij Born Assent, dat in brede kringen aandacht verdient. Het sr vöven van dit artikel is een antwoord 'p de uitdaging, die prof. Van Nif'r'k in d» zomer van 1952 ge richt hee't aan de doctores Langman en Van Itterzon om nu eindelijk eens met een theologisch antwoord op de schoolkwestie voor de dag te komen. De hoogleraar kreeg, zo zei hij voor het forum van de onderwijs wereld op de jaarvergadering van de „Grote" in Arnhem, van déze zijde slechts „verontwaardigde kreten en profetische exclamaties" te horen. Wij willen hier slechts in hoofd lijnen w'jzen op het betoog van dr. Langman. Het artikel valt in drie delen uiteen. In het eerste deel van zijn betoog gaat de schrijver in op de stelling van I prof. Van Niftrik, dat de ontwaakte I Hervormde Kerk zowel de openbare :,f als de Christelijke school critisch bo s' ziet vanuit het Evangelie. ■t, ïi Dr. Langman heeft er uiteraard geen enkel bezwaar tegen als men f vanuit het Evangelie critiek wil oefe- nen op de school met de Bijbel. W l, indien men, zoals prof. Van Niftrik deed, deze critiek op de openbare zo- wel als op de Christelijke school van dezèlfde aard acht. Het is'onjuist om te zeggen, dat -j beide scholen onder hetzelfde oordeel vallen en g e 1 ij k e 1 ij k in S .-. de crisis komen te staan. Laten we, zo gaat-dr. Langman letterlijk verder critiek hebben op onze scholen, laten i-, we-maar zeggen, wat er aan man s-keert. de critiek der liefde vanuit het rv -Evangelie kan niet gauw te scherp zijn, maar zij is: van a n d e r e aard dan die op de openbare school. Deze' critiek raak niet hét „w a t" zoals bij ®i:;dé openbare neutrale school, maar het. „hoe",- niet de „in h o u d", Jp maar de „w ij z e", niet het „z ij n", maar het „w 1 z ij n". DaWmen op de Chr. school vanuit het'Evangelie wil levenj is geen vraag. Het gaat er daar om hoé men' dLit doet. Bij de openbare school V ligt de .zaak gans anders." Mén' wei- - -gert daar Het Evangelie binnen te la ten. En onderwijs, waar dit éne no- .feïdlgéï ontbreekt;'? is f bezien vanuit; het KEhet;-EVabït^e,ciyett"ihkt.w.6ndérwüis„ -Evangelie, verminkt onderwijs, onder- '"{Wijs in desolate toestand. IH Daarom is het juist vanuit het Evangelie gezien, e n aanvaardbaar i.de cntlek op beide schooltypen van gelijke aard te verklaren. Dat prof. VairNiftrikdit onderscheid ver waarloosd heeft, ia daarom uitermate 'te betreuren^ (Van een onzer verslaggevers). Naar aanleiding van het nieuwe ont werp omroepwet hebben wij mr. A. B. Roosjen, voorzitter van de N.CJR.V. zijn mening gevraagd. „Het nieuwe ontwerp kan ta grote lijnen onze goedkeuring wegdragen, hoe wel we bedenkingen hebben tegen enige onderdelen", aldus de heer Roosjen. „Het ontwerp moet nog nader bestudeerd wor den. Men krjjgt de indruk, dat de minis ter haast heeft willen maken, teneinde zich te verweren tegen beschuldigingen dat zijn departement traag is met nieuwe wetten". Mr. Roosjen vond hei belangrijk dat bij aanvaarding van dit wetsontwerp de ge dachte van een nationale omroep vsn de baan s»l zijn. Het Gedurende de kerstdagenyeri-j: opTi' nogdaarrtawerdhet weerjinyHederf;. land' beheerst "door een 'koudëjtücKt-; stroming uit het Noordwesten.-Deze -■£ lucht was iboven :het water--VMÏide. Ê;ir^2 De Prinsessen Irene, Margriet, Beatrix en Marijke, die in Grindelwald vacantie genieten, by de paarden en de arrestee. i „De VPRO Is teleurgesteld over de ten dens van het ontwerp van de nieuwe omroepwet, aangezien de door deze om roepvereniging zozeer gewenste nationale oplossing van het omroepprobleem daarin vrijwel ontbreekt", aldus heeft de direc teur van de VPRO, dr. E. D. Spelberg, ons medegedeeld. De VPRO heelt volgens dr. Spelberg reeds eerder te kennen gegeven geen prijs te stellen op een overgangsbepaling ten aanzien van de VPRO, zoals het wetsontwerp deze thans bevat Op Donderdag '31 December 1953 en Zondag 3 en Maandag 4 Januari,1954 zullen de Nederlandse Spoorwegen op de hoofdlijnen naar het Noorden.: Oos ten en Zuiden en in hét Westen een-groot aantal extra treinen laten rijden. •♦««itwiu bruto-wlnstmarge voor de detaillist. De verlagingen bedragen o.a. voor anthracietnootjes 3, eerste groep f 0.45 per hl, voor anthracietnootjes 3, tweede groep 0.40 per hl, voor eierbriketten f 055 per hl en voor brechcoltes EAt 050 per hl. Op de prijs van schoenen drukte een omzetbelasting, zowel bij de .industrie als by de handel, van drie procent van de consumentenprijs. Deze beide percen tages zijn nu vervallen, maar wat dr industrie betreft zal dit practisch geen prijsverlaging betekenen. De lederprij zen zijn de laatste tijd gestegen. Dal geldt in sterke mate voor het kalfsleder. In de tweede plaats wordt de kostprijs verhoogd door de loonronde per 1 Jan. a.s. en deze verhoging is vooral in de schoenindustrie, die zeer Icon-intensief is, belangrijk. De belangrijkste factor is echter het feit, dat juist per 1 Januari a.s. de verplichte pensioenregeling in deze industrie van kracht wordt. Ook dit betekent een verhoging van de kostprijs doordat de fabrikant voor hogere lasten komt te staan. Deze drie factoren heb ben tot gevolg dat van de 3 pet. ver laging als gevolg van de afschaffing; der omzetbelasting, ruim 2 pet. ongedaan wordt gemaakt. De afschaffing van de omzetbelasting bij de schoenhandel zal waarschijnlijk slechts voor ongeveer de helft in dé prijs merkbaar zijn, aangezien ook in de handel rekening wordt gehouden met dc hogere lasten als gevolg van loonronde huurverhoging en andere factoren. Voor de koper zal het concrete ge volg van dit alles waarschijnlijk niet anders zijn, dat de populaire schoen- soorten een geringe prijsverlaging kun nen ondergaan, terwijl de betere, soorten op hetzelfde niveau blijven. Een schrale troost is dat de prijzen sterk gestegen zouden zijn. indien de afschaffing van dé omzetbelasting niethad plaats ge vonden.: J (Van onze Haagse redacteur) Wat de afschaffing van de omzetbe lasting' op huisbrand en schoeisel_ en dc verlaging van suikeraccijns precies be tekent voor de huishoudbeurs, kan op dit- moment reeds voor twee artikelen 'met zekerheid gezegd worden. De suikerprijs zal, zoals w« In een deel onzer edities reeds meldden, met ingang van 1 Januari a.s. met negen cent per kilo verlaagd worden. Daarvoor __is nog een verordening van het Bedrijfschap voor Suiker nodig, die dezer dagen ver wacht kan worden. Verder werden in dc Nederlandse Staatscourant van heden gepubliceerd de prij zenbeschikkingen groothandel en kleinhandel vaste brandstoffen en gas- cokes 1954 ter vervanging van de gelijk namige beschikkingen 1953. De nieuwe beschikkingen betekenen een verlaging van dc prijzen voor de huisbrandkolcn ten gevolge van de afschaffing van de 'omzetbelasting op deze kolen per 1 Ja nuari 1954, Tevens is in de bij deze be schikkingen vastgestelde maximumprij zen een verhoging verwerkt van de Advertentie 'DEN aanzien van het laatste punt de door prof. Van Niftrik ge maakte onderscheiding van de orde d^r schepping (waar binnen de school behoort als zijnde een cultuurgestal te) en die der verzoening (waar bin nen de Kerk valt), merkt dr. Lang man op, dat hier wel onderscheiding, maar geen scheiding mag worden aangebracht. We moeten ons, zo gaat de schrij ver verder, ernstig keren tegen de vonrstelling, alsof het behoren van de school'tot de orde der schepping mee zou brengen, dat het zich daar bezig houden met het profane het eigenlij ke zou zijn. waar dan als een soort surpius dat andere, dat tot de orde der verzoening behoort, bij zou ko men Dat is door cn door onjuist. Ner gens meer dan in de schoolarbeid, waar het gaat om de vorming van de gehele mens, komt het beter uit, dat het Evangelie geen enkel terrein van de cultuur ongemoeid wil'-laten. Het eigenaardige toch van de orde der .erzbening is'immers, dat zij-niet er- rens in de lucht zweeft, maar door dingen w i 1 en m o t in de orde der scnepping. We hebben in dit beknopt overzicht sléchts gebrekkig iets kunnen weer geven van" "dr. Langmah's uitvoerig en,, geargumenteerd betoog. dWie.'mee zal willen blijven praten ihdde discussie rond de problematiek Sarasin verkleinde de belangrijkheid van de communistische inval in Laos Hij zei. dat zich achter de communis tische voorhoede geen etappengebied be vond. Het beeld aan het front is verre van catastrophaal. hoewel zijn regering de toestand nauwlettend volgt. Engeland slaat het communistische of fensief in Indo-China met bezorgdheid gade, zo heeft een woordvoerder van het ..Foreign Office" Dinsdag meege deeld. Hijvoegde hieraan toe. dat de Britse regering contact houdt met de regering van Thailand. Frankrijk had sinds het begin van het offensief geen speciale stappen bij Engeland gedaan, aldus de woordvoerder. Volgens de voorlopige cijfers zijn in 1953 bijna 38.000 Neder landers geëmigreerd. In vergelijking met de cijfers van het voorgaande jaar is er sprake van een teruggang van ongeveer 10.000. In het totaalcijfer voor 1953 zijn begrepen de voorlopige cijfers voor de maanden November en December. Volgens dit totaalcijfer emigreerden 37.936 landgenoten. Naar Argentinië vertrokken 51 Nederlanders (in 1952 134), naar Australië 7790 (in 1952 15.328), naar Brazilië 614 (251),' naar Canada 20.051 (20.653), naar Nlenw Zeeland 2574 (4575), naar Zuid-Afrika 3441 (4177), haar de Verenigde Staten van Amerika 2796 (2634) en naar de overige landen; exclusief Europa'616- (408). van de Christelijke school, mag dit artikel in „Ad Fontes" in zijn gaheel niet ongelezen laten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1