Het oude jaar i w" m m wmê|ÜF# ï'lLICH A urioVs afscheidsklacht: PRESIDENT LAAKT DE GROOTINDUSTRIËLEN Laniel wil spoedig aftreden zöu een mens mij doen? Toch Amerikaanse militaire èn econ. hulp voor Egypte? Brecht en haar Knecht mm wlM8memMtL f m i ÏËSïÊÊÊSêgMSSês „De Donaü is open"', zegt functionaris iSSMIPflSgefeehf ©bNDERDAG 31 DECEMBER 1953 ELFDE mm mm jl it® ViË mx V:./ MMmmMh Z'es doden en' drie v Kii aanvaring taiilcsc -f:^f:{0poedig 'aftreden T (Uit de brief aan de Hebreeën) Belangrijke gift voor „DeJeugdhaveii" Maatregel regeringVS. tegen Amsterdamse firma K.S.G. verlaagt prijs voor schroot Ondanks protest van Engèland Rechter Clark niet terng naar Duitsland Gen.. Templer krij gt post in JEuropa 0NZE lezers zullen zich ongetwijfeld de verhalen van 'August- en Alida herinneren. Ongeveer, half Januari zullèn ivij aanvangen .met de publicatie van eèn geheel ..meiiswey. serie; korte schetsen-. Eet is ons een genoegen onze lezerste kunnen mededelen, dat wij, de bekende auteur/Arjen. Miedema: bereid hebben gè-/ vonden - ons- dagelijks], ie vritellen 'van de avontiïierc. van „Brecht. en haar Knecht". Het gaatdévendïgdoe vri 'dit. Christe lijke gezin: De schrijver verhi\ilt. ons-er van;-geestig en speels^ Wilt u weten/, ivai 'Arjen Miedema er. toe bracht, deze 'schëtsèn. te schrijven?'Hij wil het probleem behandelen van de oudé -en de nieuive tijd, die.in onze'gezinnen, zo vaak met elkaar:in[bot- sing komen'riiwaarbij .hij naar eeg christelijk .verantwoorde, oplossing zoekt/' Het is eeii'-rumoerig gezin van Brecht/ên Johannes, en de kinderen. U zult èr inet.genoegenóvej lezen eh/riaar wij hopen,- in deze méhhettjke/v'ri-haaltjés iets van:uzelj:oi/yari;uw'/geziri/ ierugvindertö^/Al^/^/y./; Wij vragen daarom uw - aandacht, voor ,rBrecht en haar Knecht". Arjen Miedema verdient'hetl J. 'Vog-igi n contact,^.mef Verwarrende verklaring van v Gustave Dominici i Eventueel gebruik van atoomwapens in Korea?. ;Pokkenaclitige' ziekte in Dén Haa r Meniri§sver^buv?tü|sèM l - Vliegtuig "vloog 'in/ tmmi ÈMm Rotterdam: Witte de Wlthstraat 3C Telef. 115700 U4i> iSi/bb: Postbus 1112 Postgiro Nó, 424519 ■-■■■■ Klachtendienst abonnementen 18.30—-19.30 »uuV Zaterdags 17—18, uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie Tel. 111892 Administratie: Tel! 114402—115486 B.g.g. 385286 W?//'. Schiedam: Lange Kerkstraat 24b; Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.33 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. v, ;V. /Directie: C. A. KEUNTNG en Mr K. VAN HOUTEN T'ATEN we het maar direct be- CLi kennen: Er is geen dag en geen ^ogenblik, die meer ongeschikt zijn -"om het jaar, dat over weinig uren /tot de verleden tijd gaat behoren en r®dat dan geschiedenis zal zijn. op zijn, juiste waarde tc schatten. Er zÜn dan ook geen hachelijker ondernemingen dan die van hét; stijven van een oudejaarsartikel, i- Het oude jaar ziet er uit als een ouderwetse uitdragerswinkel. Het is er vol. Vol van blinkende en groeze-, lige dingen. Allemaal op oen hoop gegooid, door elkaar- En er is geen officiële prijsaanduiding, die onsbij 'de waardering. .helpt.; -~Er- is geen inventarislijst "dle-'dbet zien wat er is. li-Het-zo Vp ifiet.-oog .blinkende kan wel .schijn enibivif zijn en onder groe- zeiigheid en,.roest* kan wel iets waar-, ,'%1-devols .vérbórgchV.-j:ijn:ï|;ï D/XZó-óskéLoók-meiidó feiten" van het IP|u3ë^ jaari'4^fisScliien Tkan.'/meh het, 14 eerst'-na 'jaren ..optfaardé-'schatten- ISMi^iicrt blij.kt'-rdtó:hét;'pöröeèlróyèct L de vólle honderd:?'jptvcehtOnegatiafH Pr Misschien.-.zal*" rheniHam^eggënK^oen- .dat is:.bésli^eRd..geweesÏA-oo^é;ge- %schiéaëni E' :N; tcfch^déf is.liet lót dat «en krfüit V beschoren ,Ta en dat vvemacht> u Evnu'-vamóns,. móét er ,iets. gezegd-'won*; /En" da t? kah;. ook;; vVeLï: Eri ka?t wel ï;iró'hèt;b(m;ehïb^e^^it,He^'êrótb'thbopj der gebeurtenissenworden getild', er j kan.wbl eëtt:kl<önefbehchüng'■worden gegeven op de;5r^g-.'vaa: gebeurtenis*:' !:isen'Hler-(en^daarit^difc«:'-.hetygoi^ds! ;Veen:rog'enblikïdÊ;bat^acht;te;bepaleiL- |ii;AUereérst;;flit :i;ifbbyelem; /waren/ -ér1 ;f?jig?gë&!aüht^'ïeS^ic&ërf^ëvreie^jhaddëh' 5.y.*oórlbg;:'npi3'; ziqtiden,' zitten; Sïb^altijdvrhe^i^hsëh^enSalfiaiis^tt ^/Europa,/ is'Ket;Vïeüë;vd^ God welvoorvdah^eni.yaMa"ag.C,Hüü bleek gróter dan onze' Udgaté si,'verwaciitinge3L.1!1 Wanneer -Webha^^^ dingen denken,-'daa is-er» veeLdat/nog I v steedseverontrustend js^Dan isjjèr - met name'veël .waarisaJjtneë'hetTobg' -- onderling' gekrakeel,. maaf .vooral ge- bfekaan {vaafe- beginselenen -«taii een; waar Christelijk gélpof^/bkarakfèrf- •eren ónze ..WestelSkë, sameiüeving:. ''Maa^Sb/ wêrd^|db^:,Cïctóiyw^ [ï#-t,verbefer. óiyiraipifd' akónNrordeh. geconstateerd. >3 Rusland schijnt zich na .de/dood van Stalin meer op de verhoging van de .inwendige consumptie "te oriënteren dan" voorheen. In .Korea kwam 'een wapenstilstand. We den ken niet meer zo aan oorlog op korte termijn als enkelejjaren .geleden. Ba op; de Oudejaarsdag kijken wé/onze. kinderen met .eeh- ièts" geruster'hart aan daa wel,geval''is ge- Hier mag dankbaarheid de over hand hebben. TN het eigen land springt één feit A uit het afgelopen jaar wel in alles overheersende zin.naar voren en dat is de - watersnood vain Februari-. Waarschijnlijk wel de "grootste, die wij ooit" belcefdén en dieonnoeme lijk veel menselijk leed en. stoffelijke schade bracht. /Maar we. mogen daarbij ook ver- meidén, dat na hét lijden het verblij den kwam". De dijken zijn'weer dicht "/èn/rbet "normale leven herstelt zich meer-en meer.: Als één. man werkt ons volk samen om/het leed te-ver zachten eh .als^'paarden hebben de mannen van "Waterstaat, de dijkwër-, kers en zo vele anderen gearbeid om :op tijd het geteisterde gebied weer achter de beschermende wallen te krijgen. En hierbij mag zeker dank baar worden gèdacht, dat dit jaar dé gevaarlijke najaarsstormen nage noeg uitbleven, waardoor dit men senwerk met góede resultaten Kon worden bekroond. EN. tenslotte de politiek. Niet veel zullen we er. over'zeggen, op déze dag. Maar we "mogen - toch ook van- /daag in-dit yerband „niet onvermeld 'laten1 de keer ten goede, die daarin tkwam. Er. iskentering. Er is geen i'-rëdenzich op de bogst te slaan. vjDaarvoor zijn er nog te veel donkere .'plekken, als we, om daarvan enkele aan. te duiden, .denken aan de Am- bonezen, 'de Indische Nederlanders en de z.g. vergeten groepen, waar van de gepensionneerden en de kleine bezitters sprekende voorbeelden zijn. Laten wc hopen, dat het nieuwe jaar straks ook voor hen een betere wég zal openen. /Maar afgezien daarvan betekent de kentering, die begonnen is, toch een sociaal ingestéld beleid, gericht niet op één klasse of één bevolkingsgroep, maar op het hele volk. Een beleid, dat oog heeft voor de betekenis, van de zelfstandigheid en. de vrijheid van persoon en groep in het volksleven.; "Wij mogen dit alles dankbaar con stateren; waarbij wij'de voorzichtig heid 'in het oordeel, waarover/ wij in het begin van dit artikel spraken, niet uit het oog willen en mogen ver- liezen. Laat ons hopen dat het jaar 1954 in alles wat we aanduidden,1 het betere van 1953 mag zijn. A'" ViVSU j*.tav'.K 'r-f..ip ^eersveiwacfiting^& Plaatsêlük^mist, ,:vrijJt selfjk énige neérslag.r We temperaturen om het: vri Hoofdredacteur':; Dr J.' -/ "V, v K v -svn. Haat verscheurt v-w: j.v "f.-.a.v.7v Av«* 'ry/ yj-.yj; - .r-i.'r 4 -m V'.f '/Bij 'de aanvaring'tussen ?de kaanse tankschepènlj.jAtlantic ,:én:/deT:,Atlaritic/;DéaïéF.l;-yanïd tic/Rcfining .Compatj^:kijh'ï6;."le bem anhing"onï-het.iey ënv-gékomë and'éreSiiópygikndehJ'i^grdér^^ti! jVdl'fenkï%^^.ëaélii^MfeVajiPdé/.. schappij- :^tóii2ï/.;bemannmgslèd?-n ,-\hét vAbf .ëken vanyideibf^d/pypT v. v,Frankrijkwordt verscheurd door dodelijke .hartstochten énhaat eh-'i g;:spv(.;ngén. Zeyen;--<vangAH^ea'!jwèr dat in een tijd; dat wij één moesten zijh /in- het belang van. ons gemeen^-i spert)por echl, Chüêénsj.iwacdds --- 'Be aanvaring', vond -W\ .>1 nhia/rnflaatsf.'- i-SifefeSSSaó TT-.ET'jaaé,I95 •*A'J goéd ''jaar,' ,Maartensdijk;;jdie hu',laatste3ijk/-die verdwenen...-. Er schijnen. ér .n over te zijn. in', Ne weliswaarhefcAgérhot géén last, hééft,' ma ook nog' niet. gemotor Daarom höpén ;wjj Z, '19^54.ook;dezë-toUetjes-;:z heri.Onder- de-':zi nspre stukken irt 'hét museum! 'nieuwe wolken samen. Naar verluidt'wenst, premier. Laniel, ten'•spoedigste af te treden, doch. zal Auripl' zijn ontslag niet aan vaarden.: Andere - twisten dreigen in. verband, met .de verkiezing-, van een niéuwe,-voorzitterAyande Nationale Vergadering. -/ -./. Président Aurio) deed' een beroep op de Fransen óm hun/ individuele belangen te verzoenen, met hun inatio- nale. Zij moesten thans vriend en vijand buil vereni^dt: klacht en reso luutheid tónen, v Anriol hoopte, dat de Franse staats lieden' het,, gezag .van de stamt., zonden herstellen tegenóver;, de aanvallen, van de /jrevéstlgdc, -."feodale' belangen;"" jfflj: hoopte;>ook> dat- de pooWniiiiinêlai: en '.'de.:' grootgrondbezitters., zouden.; in- xieti,- dat zb1 hun .'.welvaart1 niét i kunnen opbouwen- op de ellende" van anderen. Vérder', sprak' de -Prahsé.; president; 'de wextsVuit,-dat het nieuwe jaar'^vredë mogé,bfêngen:in'Irido-Chinar/dat":de- 'staatslieden.-'-dei:.-/wereld"; '-ronduit' 4è verlammende moeilijkhedeitV.': die- '.er zijn.,'.mogen;bespreken:',en',f^ wapening: en"r.vrees;.iniogen.' vervangen door// saménwerkhè j- bijhétpstóièbpen.; XntUBsen:.l"V7prdi.veipomen.':cktdI^mel, hetöbhtslag.,/Vah:/zyn'/kabincty^^ diCTea,d'zödra:'- de'/ begroting 'iVoof: .1954 is /aangenomen.-datvis'.'sraarschüniyk opA'S -jjahUafn-t Auriol-Vzal/^^d^ /.wa'ari schhn.lbk;.weigé^n./te./aanyaarden;':Dan'. zal> het-.-yaii de-/ NationaleVergadering afhangen,::..;:of^Laniéi^i'zal--->:aaribUjyeti.- arid5tl-'£;,Vólgens';,de./VóprcK)Hog3e:ttmdiü'ö: diehf7;:dan:.;Heta'kabmétl;ziih>sÓntslag'Am£ AlasLahiel^datd/doeV^^S.ertliyyi^lhet. zekerr--:>jah'-'-'plan'ii^ïz^-£'er4ï^Êhuej/tü4" 2Ün: óm Frankrijk een/, nieuwe rege ring te géven vóór op 25' Januari de erlijnse vier-mógendhedenbespreking Een, meerderheid ...in - de, Nationale: Vergadering schijnt: er/ voort.;te zijn, dat Laniel aanblijft"/ - tobna /Berlijn; zonder;.»/zijn ontslag /'aan. bieden. Auriolt- Eou zijn opvolger 'Cotv/'geadvi-:, Seerd \bebbenv.een, óhtslagaahvragéihiet? te aart vaarden. -XanielV-vpeltverl/echter: büzocder/.wemig'voórijdaar/lër/reTnstige sociale/, 0nxustd:dreigFaenS;daaEii de -lelie partijstrijd.::',ijj'densVüe'f- prèsidentsverkie-' img//'ZÜn'>/spórén'/>h.eeffcVachfejgelateji: Om/dezellde';reden'éh";/echter'.:zou:::-eeri kabinetsformatie/', .'nut.*/moellijkér/;/ztjn- CSÜ5£asü£&28 De Stichting „CUÜ3huizen de. Jeugd- haven" té: Rotterdam heeft ten be hoeve van bouw en inrichting van Clubhuis en Logement inde -Rubroek- straat een gift ontvangen "van. het ^ÏCo^jngjn-JiHiar>^fo-nds van, »'7500.~,.-': O. Vi1-' Het Amerikaanse, ministerie van'Han del heeftbekend gemaakt,dat in ""ver band met - na ar gezégd wórdt onwettige .overlading van petroleumpróducten' aan de' N.V.Am.sterdamsche;tMaatschappij voor-Industrie en Handel"1,.Hydrocarbonv te* Amsterdam en 'aan rde; .directeuren •Ernst Cohn en Herbert Jarnes Philippi,* het 'recht ontzegd is exportgoederen» uit de Verenigde"'Staten tè betrekken. Het besluit werd op 28 December jl. van kracht en blijft gedurende vijf jaren gel dig. y In de mededeling van liet "ministerie wórdt gezegd: ..In 'de tijd tussèn, eind 1950 en' hef midden van 195ï,heeft';.."Hy drocarbon" een nieuwe/firma er toe ge-, bracht negen aanvragen voor exportver gunningen :h te dienen- voor' de versche- plngvan/ petróïeurnpróducten, '/waarbij valselijk Nederland en tVcst-DuitsIand alsde »landèn»r vanr uiteindelijkverbruik dier/producten werden* genoemd en met opzet dé bedoeling tot; overlading >werd verborgen. Op'grond .van'/deze verkla- ringen» zijn geldige yergunningènuitge reikt'en'wérden de producten verscheept. Toen déze op de genoemde /bestemmin- géh waren aahgékómeh werden* de pro ducten naar 'andere landen verzonden. Enkele van "dezo landen behoorden, tot heb So:vjetblok»,,t 'r - S'I- y&idfr. f R v 7^: ../■/Naar iverluidt herft de/AmeHkaanse regering Groot-Brlttannië -te verslaan gegeven, dat zij: Egypte 'militaire ,.én economische 'hulp tér. óndersleimlng .van ,'de'regering„van premier/Nagulb"zal verlenen. .Deze-, inlichting, /die- van gezaghebbén- de zijde afkomstig was; zou' dét,'leiders van de t Britse staat;., die vrezen," «Jat Egypte" door "dergelijke hulp; aangemoe- digd/'zqu worden dc Britse- voorstellen ter regeling van bet Su'ezkanaal te.'blij- ven afwijzen;/"van hun stuk 'gebracht hebben. De Britten, zo wordt vernomen, heb ben er bij de Amerikaanse, regering krachtig óp aangcdrongenz-Egypte geen "niéuwe hulp te .verlenen, voordat de ihtiidigè.' Angld-Egytische '/besprekingen beëindigd 'zijn op een basis, die voor Groot-Brittanaië bevredigend is. t».-Het departement yari' Buitenlandse /Za ken,- dat een ontwérp-programma- voor militaire en" /economische hulp reeds -heeft .uitgesteld, hééftde. -'"Britten ithans -medegedeeldVniét ivóofhemens*,;te .■zijn dit/ programma voor Egypte voor Onbepaalde tijd uit ic stellen. /■'Volgens dit Amerikaanse programma 'zouden de Egyptiscbe strijdkrachten" be perkte/hoeveelheden wapens krij gén, dié nodig zijn ter versterking wan dé bin nenlandse veiligheid, Bovéndien zouden JohnFoster Dulles, heeftdit probleem tijdens* dë jeonferentie van dé Grote/Drie óp de 'Bermuda-eiianden met./ministérr president /-ChurchiU r 'ën zijnminister van Buitenlandse/ Zaken. 'Anthony Eden,' besproken;/- '/- - .Naarverluidt heeft ChurchSl tDullesi medegedeeld,':dat/dé,'nngelsén.» voorne- méns zijn- dé.' Egyptënaren' geeh* .vérder re/ concessies' te doen om/tot een' regé- lipg te komen. Dulles" en- zij n" voorn a ams te/ medewer- kers/zijn echter van' oordeel, dat'zowel de Egyptenaren als de Britten metf'b'c-! trekking 'tot: de bestaande geschillén 'om der --willè^ van de algemene Westerse" veiligheid in hqt'Midden-Oosten- tót een vergelijk, moeten,komen. /- *-. y,-V4Ly, v,i .1'-. - v'JvA.».' r -m' Rechter Clark, die door- het Ameri kaanse departement, van Buitenlandse Zaken uit zijn.functie'bij dé Amerikaan se. hoge commissie/ in "Duitsland is ont slagen. 'dóch/'dit ontslag niet wilde1 er; keiirien,..-zal niet /meer naar 'Duitsland terug® kunnen--nu Wj naar de Kanarische Eilanden óp vacantia is gegaan. Het; State Département heeft namelijk zijn diploma- tieke pas ingetrokken én de tot28 'Ja nuari geldige, gewone 'pas, .welké -hem door dé:Amerikaanse; consul op .de/ Kanarische Eilanden is uitgereikt, geldt slechts voor Spanjè en' de .//Verenigde .Staten,/' aldus meldt de Times.-*.V .Genéraai\Sir./Gefald.'ïëinplér," de' Britse Hoge '.Comtmssaris\';invMa!akka en" leider yanv do ktriSd^tegépt1 de" - communistische guerillabènden./zal ;tot" Jur.i in./Malakka b'ijvén.j In.. October" zalSir /Gerald/ offir cieél ;het opperbevel "aanvaarden/óver dé Noordelijke le'gcrgroep vaii de geallieerdé StnjdkracRteh/in/Gehtraal/Europa:- Tege- lijkertjjd zal hfj.het'.ebmmando over i)ét Britse; Rijnleger op zich: nemen. Het Hoge Gezagsorgaan.-der K'.S.G. heeft besloten de- prijsvan schroot- métalen te verlagen. J>e ./nieuwe:'/prijs.,. r is vastgesteld op 28.50 dollar per ton.'-pf '"dollars verstrekt worden» vo<}r de verr een reductie van drie SoUar-op de yroe- sterking /van de Egyptische economie, gere maximum-prijs^ I -•Be" minister van Buitenlandse'.^Zaken; /Deee»iile'"/.viée-pfémier;'/rmr/?A^0bés^' •r.eiViróV JtëlJtyRvantWoord'/óp'cëenivrttagi zégd.'/dat Ket/niéfa;3uist ;,is,';'daf 'zij'/.w ■Dskfrï/jV^ngsonégórö/'iyèrklaafdeijïdat^tus/- .kingénVgeYoerd//-wofdén,:óvéf/;'h"Un'£Óve5ï' 'gave.'vEèn'-/gé^eéltë'/;'.vanyde/,:-bénden/be; reikte."daarbü-g&n/fovéreeristèmmin^5[metS de,r egeringen/g^'zich:daat/anÏ5niè^Oy:öf;^é 'Zü stélden,/ aldus/nir.'iWóngsónégotdv5bjfe^®' #;,^Ir:jSWongsone2oro|3prak^de,5beHcnten ;tegén:':aIsizqu'déiitaë2"e'/'Qénfle^^'énS!dj|d& verzamel plaats/fverlieten/eeri/'boeveelhei tl (m«f^aBiêimeeggmei^b^^^e^liMU' 'N0.Si^Ujk^-jaeep|,^ii®: ;gé^pcrJ^»yf*^ki3^wi}g». tréepdbcóncëntrtwa5S'dè_ ^.De/ïróÖes^o'epengsn^ditfgéïnedamlkeir zichóp- /voór ;:eéni»grootsehéépse«'aa^^ ópv het./.sangrijke/Franse./bplwerk'/Dren' Bien' Foe.dat-190. -mijl tén Wéstenvan.* Hanoiligt- en de. toegang'vtot- Centraal 'Labs1' D'rMeri fi-bëschóuwtLj:;in-sSFrariSfcymüitaisè' .kringen"» de bliksèmaanval deó/rebellen, naaf i afleidiiigsmanoeüyre óm/;:/ FrjihseXv/stfi)dj krachten-aan Dien Bien'-Foéste orittr.éks De Franse' troepen langs:, dé/ riyier/ de" Mekong 'zijn''er reeds-sedert;drié/dagén- niet in geslaagdenigcontact^ té imaker' met het „^aokleger" /aer1;.,'febeUeiD;;dat- wel. door öe jungle-'/'vertwolgeni-schijrit: 'A/F.P.-'meldt, dat'/verkéómngséénhédërr van* dé: Franse.Dnietroep.en/.uib'.Sónpjjtóó Noord-Oosten .van/Savannakhetr/.tot:/op een twintigtalvkm ten. Zuid-Oosten' jvan Thakhek zijn dóórgedrongen'.'zon'dér,;op viiaridelijkèT'tégéhstandiJteS/stmtéiöóï^g/. In de sector Noord-La os/, is -■< Franse.oppérbevel:'/ëenr:herleying/-,/yan; dé militaire activiteit vastgesteldtyin 'nét /■/,.;/-:// gebied -vm^Moetig',Lap,/lSC Jam:ïtenópos- ;tenïVan,:'Lóeang-Eral^iD;-55;iicni-ten::Oos' Aen^.ya^Haks^g^.^^bö^^&gköeaól -.:140.Jönifen/,OpstémlvanfTloeangjEfabafi D.éiT^mnsëfjist^dkraóhlénvjfót^ttér^^p: JtaM3I^sïa^mgéD6g6tu^a^5i®M6®i^e^ "aamyrnanschapRenji/eKsmaterfee iö&É wiri»'»1** "'2 pf11 'iMHJa géyaUém-iADhtairW/y^rpcmer^'afr'' aezëjScHfiïèifVfyéénaèf^ëneBasK? -Do nieuwe (Joegoslavische)-secréiaris der Donau-commissie heeft medegedeeld, dat de Donau'.thans open staat alèdn- tèrnatiónale waterweg... vb,of/*dé' scheep.7 Vaart-van alle landen der wereld.. In' het óegin -van deze/maand.:is,een Joegoslaaf met algemene stemmen. ;tot secretaris' dér commissie benóemd,/toen" hét Sowjetblok. dat- de meerderheid in de'- commissie -had,, na 'vijf .''jaren-; van 'vijandige/ houding, tëgenoverJ oegóslavië, instemde .met de Joegoslavische:.; voor stellen tot reorganisatie van .de comr "missie/ - v///^:';/*/'',V.?////'-'':/ rln i,Het C Hof tart HottaritT'ï.' te 'Hilversum. Jind - Woensdagmiddag Vfe, Landelijke eindrandcplaats vande; jeugdwedstrijd in .pianospcly gédrgahi- seerd. door 'de Nederlandse - Bond vait .Piano-en Or'gelhandelaren' .en. Fabri- kanteri'-.c De'; winnaars/essén'rond/jde/f. vleugel. yVnn; linksnaar voor de vleugel: 'Hans Bruin, 9 jaar. Alkmaar .Yvonjie'lKraaneveld, 9 juar,-jL'eideiii cn Péter. ran.der Eist; 6. jaar, Rijswijk. /Daarachter Itleke.jJCêiter,-' IJ jadr,\\ ■Den-Haag en Han .de -Vries,''12< jaar;. ill Haarlem. 1 'J^GróótrBfitrannië/l zal" :in-vl954Duitse ""iïVtrkJVyrgilV.i;-v:*V~r* .c vrachtauto's ter /.waarde van 250.000 pónd /importeren./'aldus is,//Wóeiisdag-: - avond bekendgemaakt. *- I e Guslave-Dominici heeft Woensdag op- nieuw verklaard, dat zijn. 77-jarige vader, Gasion/'/de/nioórdBii" op de Drummonds heofl gepleegd; aldus is Woensdagavond uit .belrouwbaro bron de Digne» vernomen. ;,/Eerder/bp.'de//daghaó'bij.-officieelbij èen'verhoóv doór/rechter Perïes, waarbij zijó/Vadèf /aanwézig 'was, zijn aanvanke- iijké.'. vérklaring dat -zijn vader, schuldig was; ingetrokken.- Later echter, toen. zijn Vader niet aanwezig was, kwam hij weer op zijn /vro'egeré beschuldiging van zijn vader terug en „vertelde hijhetzelfde/ver/' haalals:zun':broerClovis,die,2ijnver- klaring .omtrent: de schuld van .de vader bleef/handhaven? aldus -deze -bron; .-/, In V Londense diplomatieke 'kringen heeft men zijn verbazing uitgesproken óver een verklaring van admiraal Sohn Won 'H, de Zvidkoréaanse minister van Defensie, volgens' welkedeVer. //Na ties gebruik zouden maken van atomi- sche wapens als .het* opnieuw tot: oóm/ munistischeagre'ssie/.in/Korea; /zóu;.^koj .-Een'):woordvoerder van .het „Foreign Office" '.vë'rklaafde. -dat -dit .vraagstuk niet /'voór V.N;-lèdéri"-, met b tróepën in Korea /was ^overwogen en dat. de Ver Staten het: enige V.N.-lid met .tröé- pen;in,Kor.-';.' dat/atoiriische wapen's be- zit -b Gfoot-Britaiinië niet te.- yerstaan had gegeven, dit van plan te zijn: -..' 1 -Dè Britten .menêió; dat,voor/raen tot een dergelijk,-drastisch,.besluit zou ko-' men, óverleg diént ;tej wórden gepleegd. „75 5?J - -- y', O;; De geneeskundig hoofdinspecteur /vaïi de Volksgezondheid /deelt;-;mede:/.In 'SrGfavènhage-bis./'een ./enkél/géval .vast gesteld van *ëen-ziekte, die' ééh*pófckferi£ achtig karakter draagt. Het nailde verloop c n het - feit. dattót nóg /tóez het eerste geval slechts aanleiding jieéft gegeven": lot het- ziek: worden 'van twéé;directëbcontaóf ten, van 'de eerstelüdèi>: geeftiéen'SasdwriK zing./dat wijbhiéf nlétf?te-lik" niet echte "pokken.Dezi spëctie'/óhrdérgémeérit' digë^. en/gezóhdhéidsdii ó-Hetejieerstêb .'schip;::; daïkae.-Koninklijfcè ,Hóttérda"msché|Haóydlianv?1954/nhféIndö!f ii:Indrapoera.'',ïAaxiv:ankëh3k-;was?:Ketyd€r- ■bëdööingrïda't'j'./déSS.'ito'drapÓefafïMhe :iaatstel?s'cüp3^|i95342^5^il4pn'fe.t&óië(} •kómst?bteXRottér,datm^p.»3.0gót^l»DÓS ceinber.vjba'arkréeds opbhetdaéts'téi'ge-^ ")twamW^I«iin/'/éxikélé/:lhky^5sdópi^^ 'schiUéndé/.oms.tandighéden-vënigéiyertfa^A 'gihg.'pnvoorzienebmstaridi'ghedeiij-.vóór^ /behoüdënï-l-zalXhétïfsehip^uSëëfK^óp'l^' iJanuari/b.ais.K-'irifeRoUërdamy'bzijnJ^^ï^S Beha] ve Veen "aantal met/verlof-komeiir'" de- planters bevinden 'zich;' aan? boordidó 60-jarigé. zendingsptedik'ahtr'ds'.kkEibGé^; :lëyhse;*;::die»;;^n::41a*rbeidsvei®bn'dé'ra3ë- ;Tofa"djaV'pp/bMiddéh5[Celébes.bheeft,/ïde ■Nedérlandsë'-*:;'arts'4dft4F;^.I|gHèb"érlaËS. directeufiyanbeeh'éz'èódlhgshos^itaai^pp#' Celebes. '-de heer.-:A.$J.-;;yreebu'rg.-,;.cEef van', het /Deli HavénbédrijLVöpSSnmatir' :en:de;majoor/Db;-.G..j,yah\bHuttéhóyan|;öte." "Nederlandse Militaire Atissie'-ihiJhdOnel slë; /:'/De./:/,Indrapc^raTAb5iihgt/ió;niib^^Ö0|), rij stvogelu.-uitgStdohesië- ;meeVX;.bésfënadS| /:-b,;P,èv^rai»é!ó!n»»i^e'ï!yi^^y^^^Sffi^S André.Marie.-die'JWcoas'ia^'Vévs/óón'/kir®:': binetsrórgaderincf;ï:fiadi-,-"b^ó|^$dni^®:; tob zullèn,;nèmem hócft b6slót>-e.óVe4Q-/hB^:- ógónblik -niet' af -,ióArrdsuV alduóöi gewoonlijk goedingelicldijy b»«m bféKj /'.Er ,was verschil- v^nb"ineu tussen hemen -de ministerbvan Faurover de ramingen vbótró 25--mU)iarQ,hoger.li°£e0/;dkn.,. 1953, Marie drong aanop faaiaf1 'credieten voorcén '- gezoiiShei vóór scholen én universiteitef^enj maatregelen ter-, verb etering/'vanïl vensomstandigheden .'van' stiidénfó Woensdag//zijn'-; 5Lfpèrsó'nédv:óa^i^^^Ë'| Van"eeh transportvHegtuig;'yaai'/ffe*ïItöS[fWÓ Canadian; Airforce; |dat - branaend/qpthef internationale ".Vliegveld van T VanSpiivè'r neerkwam, op; mlraculcuze/'wiize Haja de' De .viermotorigeb./North/Star'ólkeëfdè, driekwartier na'/.:de/;'staH>:mêt/^motóf-b pech naaf. Vancouvertèfug;-/b^ :;vli'e&4 tuigvervoeede":."43-- cersor^nl eh-teenXbe-ï. Doordat/ dé, machine: óp'ihgt' ëi'ndellvair ,de.Iandings'óaanréyge,ns:-/tëgenaianb/botste' Vloog /zijiTÓ-'brand.,/»Benbvléugelbwèra .afgeru]rtvtoe^.bjet;;itoestel:>op;/een»£velël!.i ,bij;'?;de/baat^afgléédi1»/Dö^ranïSkónSiihW' neh/j'ehkélëTjninutenb/gébrültêwófdéiiïëp djM.^iit«abipg^<3t'>?gei redelijke kans.'.dat ui kan' -wordrm.'' «h^hbbb«*:i ifcdhdijjé|In|, [gagènééskun2; bbemciei-'nqS ^rb&bestaat 'vp.ofkornën;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1