Dr. Plesman overleden Groot medeleven in gehele wereld mmmm pü mm m Dr. Drees herdacht overleden\'MSc president-directeur K Ontploffing op Oudejaarsavond maakte gezin dakloos Koninklijke familie vierde oudejaar in Hot Fransen verwachten offensief van de Vietminli in Laos mmm TWAALFDE JAARGANG 2fö»»e pTPtDAG 2 JANUARI 1934 "rm Vannachtminder vorst ,Heel groot man" Prins Benihard won de prijs voor het meest originele costuum VOLKSBRUINBROOD WORDT ÉEN CENT GOEDKOPER Alleen op 't platteland word bezorgd volksivittebrood cent duurder Grote Drie zendén antwoord aan Moskou m Sss Weerbericht Telegram van Koningin en Prins Witte pokken in Den Haag JONGENS WAREN ONVOORZICHTIG Duff Ctópeiv overleden Gezin Romine wordt herenigd Soedan heeft eigen parlement Auto tegen boom Benzine goedkoper I msm WmBmmmmSm^BsBm Wm i* - Cu i will tell| iffif i spreken. Na afloop van deze samenkomst zal het stoffelijk overschot van dr. Plesman op de Alg. Begraafplaats in Den 'Haag worden ter aarde besteld. Prins Bernhardt t Afscheid iiftgpll Ontmoeting Twee doden ura 1 p 'im 5p??$®ra8 li?,; *3fdam; Witte de Witiutreat SO Telef. 118700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30~~ia.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 %.Gravenhagé: Huygensplcin 1 Postgiro 4*4867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. j 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. «LEUNING en Mr K. VAN HOUTEN ^Weersverwachting tot Zondagavond: .Overdrijvende.* wolkenvelden eri'jlaatsdUkVmistgi Overwegend droog .weer.;.AanvankeUjk.wéinlff wind^ later overwegend 'matige wind tussen":-Noord Men:>. West. Van het. Noordwesten uit. intredende dooi, maar vannacht en morgenochtend.ïiiietZuden.; van het land plaatselijk;nog matige vorst,..- Hoofdredacteur: Dr J. A. HljJ. S. BRUINS SLOT. .3 ,S i.... In het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag, waar hö in de morgen van Oudejaarsdag ter behandeling weird opgenomen, is Donderdag omstreeks kwart ïmK- voor tien in de leeftijd van 64 jaar overleden dr. Albert Plesman, president-directeur van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Dit plot selinge verscheiden heeft in binnen- en buitenland diepe indruk gemaakt. Nog maar nauwelijks'was bet bericht van het overlijden van deze luchtvaart pionier aan alle K.L.M.-kantoren gemeld, of uit alle delen van de wereld kwamen betuigingen van deelneming binnen, zowel op het hoofdkantoor van de K.L.M. in Den Haag als in de woning van de familie Plesman. Namens de Nederlandse regering heeft de minister-president, dr. W. Drees, de president- directeur van de K.L.M. gisteren in een radio toespraak herdacht. Dinsdag a.s. wordt in de -'Willemskerk in Den Haag een herdenkingssamen- fkomst gehouden, waarin de minister van Verkeer fen Waterstaat, mr. J. Algera, een rede zal uit- /geïmponeerd was, Ianiger heeft ont- Over hei verloop va» 4e plotseling opgekomen ernstige ziekte van dr. Plesman wordt medegedeeld, dat dr. Plesman zich in de nacht van Woensdag op .Donderdag niet goed gevoelde. Donderdagmorgen heeft hij zich in ver- binding gesteld met zijn kantoor en medegedeeld, dat, wanneer de andere directieleden het "plan haddén, de voor die morgen vastgestelde directie- Vergadering doorgang te laten vinden, hij zou proberen aanwezig ie zijn. Korts nadien is rijn toestand verergerd. De ontboden geneesheer achtte onmiddellijke opneming laeen ziekenhuis noodzakelijk. Om vijf minuten over balftien 'overleed dr: Plesman. 'iiHet bericht.'<h> de Oodejaatmvond ;:omtrent'het-.^plotseling overlijden van dr. Picsman. zal heel het "Nederlandse' .volk -diep hebben getroffen.** zo 'begon, ■dr. Dree» gisteren sfln kort herdenklnn- woord voor de radio. Z(Jn b(j*<mdere per- soonlUkbeld én zQn werk waren aan al lies bekend. H8 was één van de grote na tionale figuren,"die tot mannen van,Inter nationale betekenis uitgroeien en de* 'naam van Nederland over de wereld:dra-, gen., 'De KJLM., die Nederland verbindt met bijna alle'delen der wereld, heeft overal 'isettSfrdtneinendé'noam' en' denman.' die: 'haargroot beeft gemaakt, die een pionier, van vde Nederlandse 'luchtvaart ge weest," door wiens onblusbare geestdrift, "énergie, initiatief,ons land. ht de lucht vaart mee „vooraan is komen te staan'*,' "was'Plesmaiuv X cfivr.tvAjJ; fe.'v ,'Het weer in een groot deel van Eu- ropa staat onder invloed van een uit- - gestrekt hogedrukgebied. Een centrum -hiervan bevindt zich bij Ierland en trekt zich langzaam iets in Zuidweste- .'Itjke richting terug. Een tweede keni ./Wordt boven Duitsland aangetroffen. ikDezelaatste heeft in deze afgelopen uur een'grote invloed op het weer ■.-Kier te lande uitgeoefend. Hij veroor- "zaakté over het algemeen weinig wind Xeh 'deed vannacht in een groot deel ■-van het land de bewolking oplossen, ■:r.w'a'arddor een sterke nachtelijke af koe- ■-.;Ung'An de hand werd gewerkt. -Vooral in het Noorden van het lend v .zijn-dan .ook loge minimum-tempera- (turen voorgekomen. Vanmorgen om 7 ,tiur was de temperatuur op het vlieg- veld Eelde bij Groningen tot 8 graden •"onder nul gedaald. Vanuit het Noord- '0idesten nadert nu een storingsfront de Britse, eilanden.. Dit front .wordt .ge- volgddoor krachtige stijgingen van - de luchtdruk, zodat, jhèt in staat te een (gevaarlijke.aanval te doen op het ho- j>;gèdrukgebied boven onze omgeving* §§£®In verband met de nadering van dit '%front gaat de wind uit Westelijke rich- 'lotingen toenemen, tbbordoor vochtige iducht van de Noordzee over ons land gebracht wordt. IptHierdoor, nemen de mistkansen toe jXïrnaar- tevens kan gezegd worden dat &.de vorst in'de komende nacht over het "jclgemcen. minder te betekenen zal hebben dan in de afgelopen nacht. De.verdere vooruitzichten hangen in 'Sterke mate af van de vérdere ontwik- keling van een hogedrukgebieddat 5 vanmorgen' in de omgeving van IJs- iVfkmd.in opbouw was. Thans is hy plotseling weggerukt uit zijn werk. Nemens de regering moge ik getuigen van de bewondering, die wjj hadden voor zijn werkkracht, zijn inricht, zijn onbegrensde toewijding en van onze erkentelijkheid voor wat hij voor ons land en voor de positie van Nederland in de wereld heeft gedaan. Heel ons volk zal hem nrët eerbied en dankbaarheid blUven gedenken", zo .zeide dr. Drees. Na dr. Drees sprak dr. lr. M. H. Damme, pud^ilrectetir-generaal van de P.T.T, Dinsdagavond jL waren op verzoek van dr. Plesman. vrijwel alleleden van .het vliegend personeel, va» de KX.il, met hur. echtgenoten op Schiphol samehgèko-* men om daar, voor het eerst in de grote geschiedenis van de K-L.M» gezamenlijk een kerstdiner te nuttig >n. Het is de laat ste grote KJL.M.-samenkomst geworden, die dr. Plesman heelt bijgewoond. In een toespraak heeft dr. Plesman er bet vliegend personeel op attent gemaakt dat het zeer goed zou zijn, dergelijke sa menkomsten meer te houden, teneinde de ln vier en dertig jaar gegroeide fami lieband van het K.L.M.-personeel te ver stevigen. Een dergelijke band is van zeer grote betekenis. Er was niets, wat ook maar enige aan wijzing zou hebben gegeven van het, naar thans is gebleken, zo nabije einde van dr. Plesman. Bü het aantal bewijzen van deelneming, zijn vele namen van mannen in de burger luchtvaart. Sir William P. Hildred, direc teur-generaal van de I.A.T.A, heeft een telegram van rouwbeklag gezonden naar de KitVL en in een zeer uitgebreid tele gram aan alle directeuren van bij de IA; IA aangesloten zeventig luchtvaart maatschappijen o.a. meegedeeld welk een slag de werétd-burgerluchtvaart op de laatste dag van het oude jaar heeft ge troffen door het heengaan van deze pio nier. Donald W, Douglas, president van de Douglas vliegtuigenfabriek In Santa Mo nica. deelde in zijn telegram o.a. mee dat men altijd dr. Plesman zal blijven ge denken als één' van de pioniers van de luchtvaart cn bovendien als een groot en goed vriend. De minister van Binnenlandse Zaken, dr. L. J. M. Beel, heeft in zijn telegram deelneming betuigd met het overlijden van de president-directeur. Voorts kwamen telegrammenbinnen vtm Sir Miley Thomas, de president van de „British Overseas. Airways Corpora tion", de directie-van de „Scandinavian Airlines System", de „Royal Aero Club" te Londen en veie anderen uit de burger-; luchtvaart. „Het heengaan van dr. Plesman is voor de KLM een onherstelbaar verlies." zei prins Bernhard, toen verslaggevers hem gistermiddag in Grir.delwald spraken. De Prins zelf heeft met dit heengaan een goed vriend verloren. „Voor velen was hij zo op het oog .een koelbloedige en energieke zakenman, maar hij was ook een zeer gevoelig man, dié tot tranen toe bewogen kon zijn, dat heb ik zelf mee gemaakt," aldus de Prins. „Ik herinner me nog," zo zoide de Prins, „dat toen hij in Amerika was, hij president Truman wilde spreken over iets dat hem na aan het hart lag. Truman wilde hem toen een onderhoud van* een kwartier toestaan, maar het antwoord van dr. Plesman aan "de man, die hem deze mededeling overbracht, was: „Zeg maar aan de president, dat me dat te weinig is en dat ik niet kan." En het re sultaat was, dat Truman, die hierdoor kennelijk toch wel hem later toch veel yangen. Dat was typisch Plesman Hij -was een heel; heel groot "man." al dus de Prins. - - Hare Majesteit- de Koningin en Zijne Koninklijke'Hoogheid de Prins der Nederlanden hébben uit Gxin'del- wald een in bijzonder hartelijke bewoordingen gesteld telegram aan mevrouw 'Plesman, gezonden, waarin innige deelneming: wordt betuigd met het grote leed." r,; In de residentie 'hebben zich. naar Is gemeld, drie gevallen voorgedaan van een ziekte, welke yeel van pokken weg heeft. De patiënten, alle drie 'omstreeks ,30 jaar, zijn in een barak Van het gémeentezie- kenhuis aan de Zuldwal geïsoleerd.-Bij het bacteriologische onderzoek en' gezien het ziektebeeld is men'.voorlopig tot' de conclusie gekomen."; dat het ^hier de zo genaamde „milk pox',' betreft, hetgeen vertaald heet „witte pokken". In Nederland is deze ziekte, nog nim mer voorgekomen. Dé laatste' epidemie in Europa van witte pokken kwam in 1921 in Zwitserland voor./ Meer treedt de ziek te op in sommige Zuid-Amerikaanse sta ten. Zij is even besmettelijk als de pokken maar het prettige verschil is, dat de sterftekans vrijwel nihil is.terwijl die bij de echte pókkeif ligt. tussen de 10 en 20 pet, Het stoffelijk overschot van dr. Plesman Is op Nieuwjaarsdag opgebaard in zijn woning aan de Tapijtweg in Den Haag, Maandag van 10 tot 16 uur zal het stoffe lijk'overschot zijn opgebaard in de hal van het hoofdkantoor waar een chapelle ardente zal worden ingericht. Daar zal, vanzelfsprekend allereerst voor de leden van het personeel van de K.LjM., maar eveneens voor niet-KL..M.'ers gelegen heid zijn afscheid te nemen van „de baas". Het stoffelijk overschot zal Dinsdag 5 Januari op een nog nader te bepalen tijd stip worden ter aarde besteld op de alge mene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Ben ontploffing, kennelijk ontstaan door onvoorzichtigheid bij het vullan van ba- lonneljes, boeit Donderdagavond het ge zin Schouten uit de Mazieslraat een zijstraatje van hat Noozdelnde ln Den Haag letterlijk dakloos gemaakt. In het betrokken pand is beneden een rifwielreparatiewerkplaats gevestigd, op de eerste etage woont het gezin S. en daarboven Is de zolder. Op deze zolder nu waren drie zoons van dit gezin, 15. 17 en 20 jaar oud, en enige van hun vrienden, bezig met het vullen van „knalballonne- tjes Op de eerste etage hadden zü een zuurstofcylinder geplaatst met een leiding naar boven en op de zolder zelf was een acetyleenapparaat Met èen mengsel van acetyleen en zuurstof vulden zij hun ba- lonnetjes. Vermoedelijk heeft 'een hunner 'n sigaretje opgestoken-en 't gevolg daar- daarvan was, dat omstreeks, kwart over zeven de honderd- ballonnetjes, die al Een ontploffing, ontstaan door onvoor zichtigheid by hel vullen van ballon netjes, heeft óp Oudejaarsavond het gezin Schouten in de Maziestraat te Den Haag dakloos gemaakt. Hoe dakloos —'in feite-blijkt taai tit deze foto, gevuld en wel onder het dak hingen, met een geweldige knal ontploften en dat meteen het dak eii het bovenste deel van de voorgevel totaal werden weggeslagen. Ook de zoldervloer begaf het en in de woonvertrekken daaronder werd een enorme ravage aangericht In de buurt sneuvelden verschillende, ruiten. De Haagse brandweer rukte uit met eén autospuit en een kraanwagen, maar kon zich, doordat geen brand uitbrak, beper ken tot beveiligingswerkzaamheden en het opruimen van een grote hoeveelheid puin. die op straat terecht was gekomen. Een van de jongens werd aan het hoofd gewond en mevrouw S. kreeg een shock. 1 wichvlvrpeger Duff Coope atsman eh. auteur, ia. Vnjdag i ■4oeftütf'~ pwiSelirjf'-oiYprieden ran het Franse schip '„Ccdom- Lord Norwich[vroeger Duff .Cooper) ^U^te; staafc^^ auteur, ia. Vrijdag aan boord van bine", waarmee hij", naar; verluidt, op weg was «aar West-Indië. Hij overleed kort voor het schip de' Spaanse haven Vigo aanliep.- Lord Norwich, die ln 1948 in de adel stand werd verneven, was van 1935 tot 1937 Brits staatssecretaris van Oorlog, daarna minister van Marine en in 1940 en 1941 minister van Voorlichting. Hij was een man van grote internatio- sneeuwde zam Vrim Bernhard, verkleed, als Mexicaan, heeft Donderdagavond^ de prijs van het meest originele costuum gewonneniinj een'gécosturheerd bal, dat ter gelegenheid, van „het- oudejaar in Hotel Adler werd gehouden. Van', dé. dames won Baronesse. Vd« Lyndan alsSpaanse de.prijs en om'-hét Neder-' landse. aandeel compleet te maken, was-ér nog' een Hollands meisje Dé. Gruyter, dat bij het kinderfeest in een Nederlands boerencostuum de meeste punten van de jury toebedeeld kreeg. Aan'het kinderfeest nam. bok 'prinses. Margriet deel, gekleed' in: een wit bloesje en een rood cn wit' gestreept rakje. Parmantig paradeerde, zij, onder het applaus- der gasten, mét de andere- kinderen door. 'de- zaali Het was een gezellig en ongedwongen feest, in Adler, waar Eskimo's, Chinezen, Spaanse schonen, en'- huisknechten" dans^ ten' en'waar men zélfs êeh'Tweiïtse boer,' indé persoon yan.jhr:De.Beaufort kon zien rondlopen; 'De koningin nvas gekleed in een zachtblauwe avondjurk.waarop enkele sneeuwvlokjes warén aange bracht. En ook de oudste twee prinses-; sen, die men meerdere malen met: hun vader op de dansvloer zag, waren -ln avondjurki-gestokeniX:'V-r *,i ..•-Omimiaderhgcht, toen .hefbuiten' Vut- tfehgraden".' yroor,trókken", jortkensX.ult Grindelwsld 'met feusachtigV'b'ellen /door het dorp en bezochten alle hotels om op Zwitserse-wijze 'een nieuwjaarsgroet té komen brengen.'Koningin;en prins Ver toefden daarna nog enige tijd 'in het vrolijke gezelschap der gasten van hotel Adler. Prins-Bernhard, die zoals bekend, op medisch advies nietskiet, kan men soms met verlangende ogen naar de be- b,erghellingen zien kijken. nale kennis en cultuur. waar de skiërs in snelle vaart naar be- •nedeh suizen. „Het is voor mij wel een Tantaluskwelling", zo, zeidé de Prins, „dus" vergenoeg 'Ik- inéXmaair: mét':wat curling-spele'n en - wandelen".1 S,;# ir ;,Maar", zo zefde'hiji-met éen'hoopyolle blik,", „ik-'/hoopviritdé-rtjllê-voörjaars- sneeuw toch nog..gelegenheid te hebbén met mijn oudste twee eeii kléine ski tocht- te maken, natuurlijk zonder steile .afdalingen,idié'altijd- het risico:.van een val met zichr.meebrengeh". VanmorgenrXtoen.: devKonin^n -en. idé ski's; de be rgehTn praxèit,: dronk' dé Prins" ht hetdorp; een-.kopje'-kofle; Eén., witte anjer versierde' rijn Ipioojwgat enVdp rijn hoofd had 'hij-'gen.s'groeneZwitsèrSé'fja- gershoed. Men. merkt dé koninklijke familie tussen- de velévacantiegangers vrijwel niet op en -desportieve "skikle ding verleent de Koningin en 'de Prin sessen een anonimiteit, die; rij,: zo nu éh dan in Hoiland 'waarschijnlijk ook wel eens zouden wensen te bezitten; Do regering heeft, naar het ministerie van Landbouw, Visserij én Voedselvoor ziening mededeelt, besloten de door de loonsverhoging in hel bakkerijbedrijf op tredende kostenstijging van het volks brood op te vangen met een verlaging van de prijs van de tarwe en daardoor van de meel- on bloemprijzen voor het brood. De bestaande maximum- en mini mumprijzen van hel volksbrood zullen daardoor in bet algemeen niet worden verhoogd. Alleen de prijzen van volks witbrood. geldende voor bezorgd brood op het platteland gaan. als gevolg van hel feit. dat de loonsverhoging op het platteland hoger is dan in de steden, we gens verdere aanpassing in de loonclassi- Volgens gezaghebbende militaire krin gen te Saigon staat ongeveer anderhalve divisie zeer goed geofende militairen van "de Vietmlnh in de heuvels van Noord west-Tonkin gereed voor een aanval op het aangrenzende Laos, met als waar schijnlijke doelen de steden Vientiane en Loeang Prabang. Waarnemers zijn van mening, dal deze aanvallen zwaarder zal zijn dan, het jongste offensief, waarbij Indo-China in twee delen werd gesplitst. Tegenover de strijdmacht van de op standelingen staan een paar duizend mili tairen van de Franse Unie, die zich ver schanst hebben in D.'eri Bien Phoe, het bolwerk' in de bergen aan de Noordelijke grens van Laos. Dien Bien Phoe ligt aan de z.g. „Opium- weg" aan Opperlaos naar Communistisch Ohina. Wanneer deze stad in handen v"an Voor mevrouw Lena Romine en doch ter Maartje was 31 December inderdaad de grootste dag van het jaar. Tegen het eind. van de morgen werd door coneul Lancaster van het Amerikaanse consu laat te Rotterdam het langverwachte pas poort ter hand gesteld waarop Maartje lang heeft gewacht (mevrouw Romine had haar visum reeds enkele dagen ge leden ontvangen). Moeder en dochter gingen gisteravond per vliegtuig naar New York om daar te worden herenigd met haar man en vader Herbert William, die kortgeleden in New York "Front page news" was omdat hij had getracht zichzelf1 van het leven te beroven doorvan de George Washinglon- brug af in de Hudson te springen. de Vietminh zou vallen, krijgen de op standelingen de beschikking over de rijke opiumoogst van Laos, die zij met de Chinese communisten kunnen ruilen voor wapens en voedsel. Dé gouverneur-generaal van de Soedan, Sir Robert Howe, heeft gisteren in Khartoem het eerste Soedanese parle ment geopend. Bij deze gelegenheid verklaarde hij, dat de plechtigheid de verwezenlijking bete kende van hetgeen de Soedanese regering 50 jaar lang heeft nagestreefd. Op de Meppelerweg te Steen wijk is gisteravond om half zeven een uit de richting Meppel komende auto, die met vrjj grote snelheid reed, ter hoogte van de begraafplaats uit de bocht gevlogen en tegen een boom gehotst. In de auto zaten drie broers, de heren Muller uit Rotterdam en de echtgenote van een hunner, de 25-jarige mevrouw M. Mul lerde Rooy. JJe 21-jargie heer J. Muller is onmid dellijk na het ongeval overleden. Zijn schoonzuster mevrouw Muller—de Rooy, werd ernstig igewond. Zij werd met beide broers, die eveneens gewond waren, naar het: ziekenhuis te Heerenveen overge bracht. Gisteravond ontvingen wij bericht, dat ook mevrouw .Muller—de Rooy aan haar verwondingen is bezweken. ficatie op het platteland, één cent om hoog. Daartegenover zullen de maximum- en minimumprijzen van volksbruinbrood en -kropbrood in het gehele land zelfs met één cent per brood van 800 gram worden verlaagd, terwijl in een aantal provincie steden de maximum- en minimumprijzen van volkswitbrood eveneens met één cent per brood van 800 gram zullen wor den verlaagd. De getroffen maatregelen hebben con creet het volgende resultaat: in de grote steden (Amsterdam. Rotterdam, den Haag. Utrecht, Haarlem alsmede in de aangrenzende gemeenten Diemen, Schie dam. Vlaardingen, Rijswijk en Voorburg) blijven de volkswitbroodprijzen onver anderd. In de provinciesteden met 40.000 of meer inwoners, worden de bezorgprijzen v-oor volkswitbrood en, behoudens enkede uitzonderingen, ook de prijzen voor af gehaald volkswitbrood, met 1 cent per 800 gram verlaagd. In de overige gemeenten blijft de prijs van het volkswitbrood afgehaald onver anderd en wordt de prijs van dat brood bezorgd met 1 cent per 800 gram ver hoogd. Bij de van 4 Januari 1954 af geldende nieuwe prijzen zijn de prijzen van volks bruinbrood overal één cent per brood van 800 gram lager dan die voor het volks witbrood. Voor de bakkerij geldt, dat de richt- piijs voor de soort tarwebloem, welke voor het bakken van Volkswitbrood kan worden gebruikt, eveneens ingaande 4 Januari 1954, op 35,95 per 100 kg franco wal of stations zal worden gesteld en die van ongebuild tarwemeel op 35,per 100 kg. Naar wü vernemen zal met ingang van 4 Januari a.s, de prijs van auto-benzine aan de pomp met 0.4 cent per liter wor den verlaagd. De verlaging houdt ver band met een daling van de wereldmarkt- notering. Er zyn naar verhouding yry veel Ne derlanders in Grindelwaid, en het was dan ook nipt verbazingwekkend dat de Koningin, toen zü met Margriet in-het dorp wandelde, een bekende tegenkwam, die met zyn dochtertje aan het winkelen was. De -beide ouders spraken wat samen' en zo deden- ook dé kinderen." Margriet vertelde over, haar skilessen en 'toen vroeg het andere meisje. „"Waar wónen jullie?" „In hotel Adler" zeide Margriet. „O ja, dat weet ik'" was hét antwoord, „dan wonen' julliein -hetzelfde hotel als de Koningin-eri de" Prinsessen"!-' -: "-k De kleine Marijke heeft voor hét .eerst van haar leven op ski's gestaan; Niet om nü direct te gaan skiën, maar alleen om nu eens precies te weten wat dat lopen op die langelatten nu eigen- lijk is. Om kwart voor twéé Donderdagmid dag, drie kwartier, later 'dan verwacht ,was. is Prins Bernhardin Hotel Adler aangekomen. En, niet in zijn eigen auto, maar in die van.de héér Früh, de eige naar van Hotel .Adler. De. auto van de Prins is namelijk twee km voor het dorp met een lege accu achtergebleven, én toen ieder zich afwoég,- waar de-Prins bleef, ging plotseling de telefoon op het bureau van de heer Früh met de mede deling, dat de Prins en -zyn chauffeur niet verder konden. - De Westelijke Grote Drie hebben giste-v ren hun .ambassadeurs.in Moskou aan het Kremlin nota's overhandigd, waarin zU "5 de datum 25 Januari aanvaarden als be- gindatum. voor de conferentie vhn': de Grote Vier in'.Berlijn. In de nota's; die geiykluidend en kort en zakeiyk gesteld zijn, wordt gezegd,; dat de vier hoge -commissarissen in Duits-":?; land een begin dienen te maken met' in- Iridende besprekingen op de conferentie,' o!m. over .de plaats waar vergaderd moet;/;; worden, i De Grote Drie menen, dat hét.meest ge schikte gebouw, in-Berlijn- hét oudehoofd-ji kwartier vande geallieerde bestuursraad V,: is. Onlangs, werd gemeld, dat de Russen bezig .warenhet'-oude" Russische ■JradidSq station in de Britse sector in orde: té;g: brengen om er eventueel de conferentie X te kunnen houden." - De. Grote Drie deelden in hun nota's mee, dat zü reeds eerder duidelyk hebben S; uiteengezet, wat er op de conferentie be- :- sproken dient te worden. G;V |6g|0PmW,i5Skj!r^ In het prachtige winterlandschap genieten ónze beide oudste Prinsessen in deze dagen van de wintersport. Santen trekken zij er op uit. Hier zien wy prinses Beatrix (links), de ski's over de schouder, samen met prinses Irene, de tkCs aanvattend om »e ooh over de schouder te gooiéss. 1 3&i j'il S ''-Ar- -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1