Zeelands dijken weer op de proef gesteld alarmsirene de Schepen in moeilijkheden door storm en slecht zicht K.L.M.-ers bewezen hun „baas" de laatste eer Twee jongens badden benauwde uren op stormachtige zee Paniek in keizer Hirohito's paleistuin eist 17 doden HOOG WATER BRACHT ONRUST WESTERDAM HAD AANVARING BIJ NAUW VAN CALAIS TWAALFDE JAARGANG No. 266T IPRINS BERNHARD I Tfl 7jPnl?ZPP JoPIflp JN ONS LAND TERUGOPlilP Bevolking bleef overal kalm Stoffelijk overschot dr Plesman opgebaard in het hoofdkantoor Vijf Nederlanders in Bandoeng door recherche gearresteerd Meer sneeuwval verwacht «MAANDAG 4 JANUARI 1954 V. Weerbericht |:WiI Molotof toetreding Itót de Raad van Europa ymz- Schip in Rotterdam 't teruggekeerd fturiol weigert ontslag van Laniel Dulles naar Indonesië Overstromingen in Denemarken Nieuwegevallen van ,j\vitte; pokken" Motief is niet bekend MAN GEDOOD BIJ STEEKPARTIJ AUTO ONDER TREEM ::-ï« Gisteren was het dijkleger in Zeeland paraat. De heftige wind stuwde het water zó hoog op, als.na.de Februariramp nog niet is voorgekomen. Vlissingen meldde een stand van bijna 1.20 meter hoger dan verwacht werd en in Zierikzee loeide de sirene van de hoogwaterm eider, ten teken dat het water hier een stand van twee meter plus N.A.P. had bereikt. Er werden echter geen bijzondere calamiteiten, zoals dijkbeschadigingen, gemeld. s -wre*: 8|AeIe doden door lawine fvl in Perzië Loodsdiensten Ook EngeUmd Februsrf jX aan^dé,:!Hn43W"P<»irfWiirtt^, H Zoning- voor de cerete'zhaal' hler'ln dreiging -van een abnormaal hoog tfl. i werking getreden in verband met da Lek geslagen 'éfe# I 8# i v.Rossem's Weer aanslag op treinen - in Polen? SI rvoridéh'-zicfi 'óolriléden' 'Jan jde""bétnaaniïfcg van de „Dr.: Ir. Dami-ie",het vliegtuig dat aan de'Christchurch-race deelnam.,;.. Begrdfenis Duitser gedood .«i Drie meisjes ontvlucht uit1 observatiehuis Twee militairen uit straf kamp ontsnapt l;v£ ^Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 113700 (4 W Sfe Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 13.30—191» uw Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VOravenhage: Huygenaplein 1 Poetgiro 494887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel 114402—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. 'jtie: C. A. KEtFNKJG en Mr K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. VANNACHT LICHTE VORST. Vrü veel bewolking met plaatselijk, enige sneeuw. Aanvankelijk matige tot krachtige cn langs de Wad- denkust mogelijk nog harde, later overwegend matige, wind tussen Noord en Oost, Vannacht en morgenoch tend over het algemeen lichte vorst, morgenmiddag temperaturen om het vriespunt. <j> Hoofdredacteur: Dr J. A H. J. S. BRUINS SLOT ",/ix\f ZK.H. prins Bemhard. die Zaterdag- &htehd vroeg uit Grindelwald naar - Hederland is vertrokken, beide Zater dagavond zijn familie op en zeide. dat tij een uitstekende tocht achter de rug Kad en veilig en wel gearriveerd was. •vjDë.correspondent te Bonn van het Qultse blad „Welt am Sonntag" meent te .latten dat Molotof. de Russische minnls- jlr van Buitenlandse Zaken, voornemens S m de viermogendhedenconfercntle te .Berlijn te -vragen om uitbreiding van de 'Baad van Europa tot de Oosteuropese 'labden, waaronder begrepen de Sowjct- unie. of om vervanging van de huidige pad van Europa door een „Paneuropese" /organisatie. ïj&it plan zou door personen uit de om- gtving van de Russische hoge commissie b Duitsland reeds ter kennis zijn ge bracht van bepaalde deskundigen voor Oosteuropese vraagstukken te Bonn, al ias, de correspondent In Kruisingen surveilleerde men op de dijken, doch het speciale waar schuwingssysteem met vlaggen en des avonds met lichten behoefde niet ge bruikt te worden aangezien het water de stand van drie -en een halve meter plus NAP. nog niet had bereikt. De bevolking was rustig; ook die van fccmerauöaims'a.v «VsssswaraMa-'xtK (SV^4?A<?, sM' - (Vaneen onzer verslaggcvers) ïliHei. motorschip „Westerdam" van de Holland Amerika Lijn, dat Zaterdagmid dag uit Rotterdam was vertrokken is dssr gistermorgen .weer teruggekeerd. iHeteengat aanstuucboordsijde van éngeveer vier meter breed koos'het lig- plaats aan de Wllhelminakade, waar de ^etablissementen van de HAL zijn gele- rgen. reis naar New Vork moest worden tnderbroken omdat de „Westerdam" in 4e'huurt van het Nauw van Calais vlak «Mj'de beruchte Goodwin Sands in aan- wing kwam met het 7J76 brt metende Panamese schip „Nora'Vdat van Belra onderweg was naar Antwerpen. ?Hèt anker van ditschip raakte de -Westerdam asn de stuurboordzijde, vlak AU 'de steven en trok daar een gat in de scheepshuid van ongeveer vier meter. Hoewel het schip niet ia gevaar kwam, ^oordeelde de kapitein het beter naar .Botterdam terug te keren, teneinde een noodzakelijke noodreparatie te laten ver lichten. De steven werd dan ook gewend éa het schip kwam om tien uur gister morgen in de Maasstad terug. De passa- •ïiers.die weer aan land mochten, ver kozen aan boord te blijven. Vandas gzou het schip naar de werf van Wilton Fye- iioord (waar het is gebouwd) worden versleept. Hier zou het gat voorlopig ■worden gedicht. Onmiddellijk, hierna zou j dé-reis naar. New York worden -hervat. "Heeds bij het vertrek uit Rotterdam Zaterdagmiddag had de; Westerdam te genslag. Zodra het schip de Nieuwe Wa- terweg verlaten had, geraakte het in een dichte mist. De aanvaring had plaats om li-, uur Zaterdagavond. Overde schuldvraag en de oorzaak van de aan varing zijn geen bijzonderheden bekend l rr wr l'Zcals bekend bevindt prof. dr J. Wa- ierink zich aan - boord van het Rotter damse schip. Hij maakt op uitnodiging van het Calvin Foundation een reis naar devVerenigde Staten. rA De Franse eerste minister, Joseph Laniel. Zaterdag president Auriol schrifteUJK ^Ucontslag aangeboden. De president heeft het ontslag geweigerd, waarop Laniel de voorzitter van de Nationale Vergadering. tferioV verzocht heeft de vergadering op Lft:Januari - bijeen te roepen, in verband met iSpSdringénde mededeling over de politieK £®8&;ragering. Volgens Zaterdag te Teheran ont vangen berichten zijn vijftig inwoners Vaa het Perzische dorp Sitsj hij de Rugsisc^o grens en de KaspischeZee .omgekomen, doordat het dorp door een ^Uvrine werd verwoest.Een groot aan- rs'personen zou1 zijn; gewond." Kr wordt druk gewerkt aan het dichten van het gat in df«. Westerdam. Waarde. Wel Is In Kruiningen een reeds bouwvallige schuur Ingestort door de wind. In Zierikzee kwam het water tot aan de zogenaamde „blauwe leitjes" van de oude en nieuwe haven. De bewoners van deze buurten begonnen dan ook reeds de vloedplanken te plaatsen en zetten ook zakken met klei gereed. Er liepen echter nog geen kelders onder. Op de „Flauwersinlaag" bij de zgïl, ..Herenkeet", niet ver van het gat van Schelphoek, is een zolderschuit met een heistelling er op losgeslagen en op de damrand ter plaatse vastgelopen. Men kon de schuit echter weer losslepen. Ook' de grote keileemtransporteur, die voor. Schelphoek ligt, sloeg van zijn ankers los en kwam terecht op de nieu we dijk van het Schelphoekgat. Het dijk- lichaam werd echter niet beschadigd. In het dorpje Serooskerken is een barak omgewaaid. In Ouwerkerk was alles-xustig. In verband met het stormachtige weer zijn enige loodsdiensten gestaakt: de dienst van de loodsboot NFG aan de Belgische' kust op de Wielingen, de loodsdienst op de Nieuwe Waterweg en de loodsdienst Vlissingen HKS. Zondag avond half tien zijn de loodsdiensten te Vlissingen hervat. Het; EngelM .vloedwaareehawliigKtet- Ml.voor het kustgebied ontworpen en -D* autoriteiten gaven het signaal vijf uur voordat de. vloed zijn hoogste punt bereikt had. In een. groot deel van het stroomgebied en de monding van de ÜSieems betrok de vrijwillige kustwacht talrijke posten. Ook in Ostende, dat in Februari even eens is getroffen, is men de hele Zondag paraat geweest.. Politie, leger en marine eenheden waren op hun hoede en .Hode- Kruisteams moesten in de nabijheid rijn. Verscheidene schepen hebben het af gelopen weekend met moeilijkheden te kampen gehad door storm of door slecht zicht ten gevolge van do mist. In het zeegebied van de Helgolanderbocbt stond een zware storm. Hier heeft het Poolse sa. „Fonzan" Zondagochtend geseind dat hot In nood verkeerde; het'schip maakte water door Ingeslagen luiken. Een LTs- lands schip -verleende assistentie, tot de Dnltse sleepboot „Danzlg" arriveerde om de .Ionian" de haven binnen te brengen. Het Nederlandse kustvaartuig .Nimrod" uit Groningen Is Zaterdag in dichte mist op de Theems voorbfl loonden door een Zweeds schip aangevaren. Het Panamese schip „Hope", komende van Antwerpen, is in de nacht van Zaterdagavond om half twaalf een em- Hoedekenskerke in de Westerschelde in aanvaring gekomen, meteen' tot nu toe onbekend gebleven schip.' De schade aan de „Hope" is meegevallen. In de Antwerpse haven heeft zich Zaterdagavond om halftwaalf een ern stige, botsing voorgedaan tussen drie Antwerpse lichters en het daar aanko mende Nederlandse schip „Alpherat", dat bij het bijdraaien de lichters aan voer. Eén lichter, de „Haydn", zonk. Acht havenarbeiders, die aan het lossen waren, werden gewond. Het Zweedse schip „Nimbus" beeft gemeld, dat het in de vroege ochtend van Zondag een brandend schip heeft waargenomen op een mfll afstand van de vuurtoren van Skanor, ten Zuiden van Malmö. Later is geseind, dat de bemanning van het brandende vaartuig van de kust af zou worden gered. Tet hoogte van Gavle. in de Both- nlsche Golf, is gedurende een sneeuw storm de Deense vrachtboot „Hans Boye", een scheepje van 282 ton lek ge slagen. Zes van de zeven mannen die zich aan boord bevonden, zijn im de enige overgebleven reddingboot gegaan. Een van de. twee reddingboten werd door hoge zeeën stuk geslagen. Twee reddingboten van de kustwacht zijn naar „Hans Boye" op weg. die stuurloos naar de Finngrundet-rotsen drijft, een berucht scheepsgraf ten Noordoosten van Gavle. Het Nederlandse m.s. „Nimrod" (399 ton) uit Groningen is Zaterdag in dichte mist op de Theems voorbij Londen aan gevaren door het Zweedse schip „Saga" Dezer dagen heeft minister Dulles een groep Indonesische autoriteiten ontvan gen en hun verzekerd, dat bij gaarne Indonesië wil bezoeken». Hfl heeft de meeste landen in Azië reeds bezocht en tot de landen welke hij in dat deel van de wereld nog c wil bezoeken behoort ook Xndiiriëslë. De minister gaf „geen enkele aanwijzing wanneer dit zou ge beuren. sf-A' (1.133 too). De „Nimrod", die voor anker lag nabij Dagenham, kreeg lichte schade aan de boeg. De „Saga" heeft de reis voortgezet en geen melding van schade gemaakt. Het Poolse schip „Oksywle" heeft in de nacht van Zaterdag op Zondag ge seind, dat ter hoogte van Trelleborg (Zuid-Zweden) het Duitse vaartuig ,Frie 2" met drie man aan boord op drift is tengevolge van motorstoring. Naar hét ANP. verneemt is het Duitse s,s. „Traunstein" bij het eiland Schar- hoem, in de mond van de Elbe, aan de grond gelopen. Toen Maandagochtend het water in de Elbe steeg, raakte het schip vlot. Het zette zijn reis naar Ham burg voort In scheepvaartkringen te Cuxhaven is vernomen, dat het Griekse tankschip „Leros" Maandagochtend eveneens in de. Elbemonding aan de grond is gelo pen. Het schip, dat bij het lichtschip Elbe 2 vastzit, heeft nog niet om sleep boothulp' gevraagd: Tenslotte heeft het 'schip „Genepesea 3" geseind zich in moeilijkheden te be vinden. Het vaartuig, dat zich in de Golfe du Lion bevindt, heeft onmiddel lijke hulp verzocht MêSs Advertentie f, MO «n f. 1 De chapelle ardente 'in het K.L.M.- geboiiw te Den Haag waar het stof felijk overschot van dr. A. Plesman is opgebaard. K.L.M.-gezagvoerders hebben de dodenwacht betrokken. In de Deense stad Rahders (Jutland) zijn dertig straten overstroomd met door een harde Noordenwind opgestuwd water. In enkele straten stond het -water 1JS0 m. hoog. - K" Velen berden in hun huizen geïso leerd en moesten, met'bootjes worden ge red. Er waren geen doden of gewonden, méar men verwachtte... dat de schade aanzienlijk zal ziji-jV- - In andere delen. van.Denemarken werd lichte schade aangm4cht: door ,de wind. De temperatuur was in de voorgaan de nacht overal tot verscheidene graden onder nul gedaaHU-:In de ochtenduren liep de temperatuur - op tot het 'vries punt. L Mén verwachtte, dat dé: storm zou aan houden. ri voordoet,is'itraarschijnlflfefaSlfe^Sbij hét: drietal datdezert .dagen.-geccfosta- teerd werd, gebleven. - Lil Vier personen uit" hetzelfde gezin zfln vandaag geïsoleerd *in een barak van het gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal, aangezien zich bij hen verdachte ver schijnselen voordéden. Er kon nog niet met zekerheid worden vastgesteld of het gevallen van witte pokken betreft. Dit zal gedurende de observatie moeten blij ken, De nieuwe patiënten hebben de leeftijd van 14 tot 20 jaar en zijn uit hetzelfde gezin afkomstig als één der reeds geïsoleerden. Luldens berichten in het Westber lijnse socialistische blad „Telegraf am Sonntag" hebben Poolse verzetsstrijders in het district Oder-Neisse de avond voör Kerstmis twee treinen opgebla zen. waardoor vier personen om het leven zijn gekomen. Het blad meldde vijf dagen geleden, dat twee andere treinen in betzelfde district tot ontsporing waren gebracht In geallieerde kringen kon men deze berichten niet bevestigen. (Van onze Haagse redactie) In het zachte schijnsel van een viertal kaarsvlammen, omgeven door een dodenwacht gevormd door leden van het vliegend personeel'der'K.L.M. ts vandaag het stoffelijk overschot van dr A. Plesman opgebaard geweest in de ruime hal van het K.L.M.-gebouw aan de Badhuisweg. De entree van dit forse kantoorgebouw, symbool van de grote vlucht; die het K.L.M.- bedrijf onder de bezielende leiding van de nu overleden president-directeur genomen heeft, was herschapen in een rouwkapel, waar duizenden, in eer biedig zwijgen, een laatste groet gebracht hebben aan de man, wiens lichaam op deze dag voor het laatst vertoefde in het centrum van het nationale luchtvaartbedrijf, waaraan hét grootste deel van zijn: leven ge wijd was. "°r" .v,; Langs het halfstok wapperende vlag- gedoek bij de opritten naar het gebouw gingen vanmorgen- dé eerste KL.M.-ers om „de baas" de laatste eer te. bewijzen. Afdelingschefs, en jongste bedienden, ty pisten en leden' van de KJL.M.-politie, vliegend personeel én grondpersoneel, allen toefden zwijgend enige ogenblikken In. de kapel -om eep. laatste^ blik te wer- ,penïopriiéttgejfia± varffdè^io„idptseUhB heengegarié opricbter,^dIeKeé>vanïhet bedrfjfi'fWiens, stoffelijk óyerschoiP'.'op gebaard lag'temidden van één' schat aan kransen <en 'bloemstukken, waarvoor 'm de hal nauweli jks plaats genoeg -was. Ze waren afkomstig uit alle delen van de wereld: van het personeel in Nederland en elders,- van vele buitenlandse lucht vaartmaatschappijen en vliegtuigfabrie ken en van talloze particulieren. Voor de kist waren op een fluwelen kussen de eretekenen aangebracht van de vele binnen- en buitenlandse onderscheidin gen, die dr. Plesman bijzijn leven ten deel vielen. Het personeel van de K.L.M. van de kantoren te Den Haag, van Schiphol en uit vele andere plaatsen, vormde de ge hele dag een bijna onafgebroken stoet en de registers, die ter handtekening la gen. toonden aan het eind van -de dag de handtekeningen van honderden niet K.L.M.-ers, die aan dr. Plesman de laatste eer hadden bewezen. Uit alle lagen van de bevolking zijn de belangstellenden gekomen. Tot de eersten, die vanmorgen het gebouw betraden behoorden prof. Schermerhorn en luit.-gen. I. A. Aler. maar ook vele anderen gaven blijk van htm genegenheid voor ae overleden K.L.M.-<3irecteur. Tal van mensen, die hem op de eeru.of Op lui van de recherche van Djakarta zijn in Bandoeng, naar eerst ihans be kend is geworden, detaaiste dagen vijf Nederlanden gearresteerd, namelijk de heren H. A. Duysings, J. H. Rath, R. de Mey van Gerwen e- Hofman, Over de identiteit van de vijf' gearresteerde kon de correspondent van Anela ie Bandoeng bij de bevoegde instanties geen nadere inlichtingen krijgen. De politie noch hel parket konden verder' inlichtingen ge ven over de beweegredenen, die tot de Zondagmiddag heeft de IJmuidense reddingboot „Neeltje Jacoba" twee jonge runners, die tijdens hevig stormweer op de Noordzee met een losgeslagen lichter onderweg waren naar Amsterdam,; van boord gehaald. De beide jongens, de 18-jarige Herman Sprang uit Maassluis en de 26-jarlge Jan Gardie uit Kwints- beul, hebben een paar benauwde uren doorgebracht. Zij waren Zaterdagavond aan boord van de kraanlichter uit Rotterdam ver trokken met bestemming Amsterdam. De sleepboot „Ebro" van Smits' Internatio nale Sleepdienst verloor omstreeks twaalf, uur Zondag haar sleep, doordat de tres- brak. Een andere sleepboot van Smit, in,. Umuiden was gearriveerd, is daarna uitgevaren om de „Ebro" te assisteren, maar het lukte niet opnieuw verbinding met de kraan te krijgen. De kraan dreef snel af. De beide jon gens zijn daarna met de „Neeltje Jacoba" van boord .gehaald,' een redding, die vol gens schipper Jaap van der Meuten nog al moeite heeft gekost, omdat er een1 zeer hoge zee' stond, bjj windkracht zé ven tot acht De jongens zfln in Umui den voorlopig met een hete kop koffie getroost Zij zullen proberen, om, als de-i kraan op het strand loopt, hun bezit tingen van boord te halen. - De kraan dreef vanmorgen voor de Nieuwe Waterweg. Sleepboten zijn ter assistentie uitgevaren om trachten de kraan vast te maken, wat in verband met de aanwezige zandbanken met zo eenvoudig zal zijn. arrestatie hebben geleid. Duysings, Rath en De Mey van Gerwen maken deel uit van het bestuur van de commis sie ter behartiging van de belangen van Nederlanders in Indonesië. Deze com missie heelt de vorige week een verga dering gehouden, wearop door de thans gearresteerden het woord is gevoerd. In deze vergadering heeft de heer Duysings o.a. gezegd: „Wij eisen van de Nederlandse regering, dat een ieder vrij willig zijn nationaliteit kan verkiezen zonder druk van welke zijde ook, dat iedere Nederlander op vreemd rechtsge bied steun krfjgt, voldoende om zich te bedruipen en dat de jeugd recht heeft op goed onderwijs, waar dan ook. Het voorbeeld van de 1000 Indonesiërs in Suriname, die in een gecharterde boot naar Suriname zijn gereisd, voor ogen houdend, stelde de heer Duysings op die vergadering de vraag: „Kunnen wij ook niet zoals rij een boot charteren en naar Holland gaan en zeggen: Hier zijn wij, wat doet gij' voor ons?" De practijk in de afgelopen vier jaren heeft uitgewezen, dat dé gesteunden het beter hebben in Nederland dan hier, vooral wat de behuizing betreft, aldus de heer Duysings. „Nadat wij anderhalf jaar geleden be gonnen zijn met onze actie om steun te verkrijgen voor hen, die zulks nodig hebben, en meer steun voor degenen die te weinig ontvangen, is kort geleden zon der redelijke reden het contact met het Nederlandse, commissariaat verbroken", aldus Duysings. „Is het geen schande, dat een Indonesische instantie het Neder landse commissariaat er op moest wijzen, dat die en die steun moeten krijgen, om dat ze anders een gevaar zullen beteke nen voor de openbare orde en rust? En of-er toen gauw gehoor werd gegeven aan dit verzoek", aldus de beer Duysings op de vergadering van de commissie yan de belangen van Nederlanders in Indo nesië. Een dear andere sprekers op die ver gadering. de heer Peters, sprak de hoop uit, met verwijzing naar het gezegde van wijlen prof. dr Snouck Hurgonje: „De grootste vijand .van de Indo is de Indo zelf", dat hij straks niet zou behoeven te zeggen: „De grootste vijand van de Nederlander is de Nederlander zelf'. De sprekers hadden veel bijval Heden zou een bestuursverkiezing plaats hébben. andere wijze hebben-leren kennen, oud- celgenoten uit de bezettingstijd en zaken relaties, hebben vandaag de droeve xeis naar de Badhuisweg gemaakt. In de loop van de. morgen.kwamen zoon en, schoondochter - van wijlen- dr. Plesman. I y,.:. Gezagvoerders, vliegers, telegrafisten; boordwerktuigkundigen en stewards ,die .eUjasr. De begrafenisstoet van dr. A. Plesman zal morgen ongeveer kwart voor elf-van het sterfhuis aan de Tapijtweg vertrek ken. Langs de Klattweg, Badhuisweg, Witte Brug, Sparrenweg, Bankastraat, Nassauplein en Nassaulaan wordt dan naar de Willemskerk gereden, waar dé stoet om elf uur zal aankomen. Gezagvoerders-van .de KLM zullen als slippendragers fungeren. De stoet zal 'be staan uit de lijkauto, gevolgd door een auto met bloemen en drie a vier volg auto s. De politie heeft verschillende verkeersmaatregelen getroffen. 2o zullen de Nassaulaan en het gedeelte Sopbia- laan tussen het Plein 1813 en de Nas saulaan geheel voor het verkeer worden gesloten. Het zal daar ook verboden zijn om te parkeren. Geparkeerd kan worden op het Burgemeester de Monchyplein, het Nassauplein, het brede gedeelte van de Javastraat, de Mauritskade, de Schelp kade enz. Mocht de drukte overstelpend zijn, dan zullen misschien nog meer straten wor den afgezet. De trottoirs bij de Badhuisweg zullen vrij gehouden worden om het KLM-per- soneel gelegenheid te geven een laatste groet te brengen aan de overleden pre sident-directeur. In de Willemskerk zijn plaatsen gere serveerd voor leden van het corps diplo matique, voor genodigden, voor militaire en burgerlijke autoriteiten en voor be langstellenden uit het buitenland. Op de galerij zal zich het zangkoor van de KLM opstellen. De dienst in de kerk zal ongeveer tot kwart voor één duren. Daarna wordt de begrafenisstoet gevormd, die via de Nas saulaan, het Nassauplein, de Bankastraat •naar de Algemene Begraafplaats zal rij den. Dertig volgauto's zullen in deze stoet meerijden. Op de begraafplaats zullen niet meer dan tachtig mensen aanwezig' zijn. In verband met de begrafenis zal de Algemene Begraafplaats aan de Kerk hoflaan van 12 tot 15 uur behoudens enige bijzondere uitzonderingen-niét voor het publiek toegankelijk zijn- Namens de Koningin en de Prins heeft vanmiddag de adjudant van HM., majoor W. F. K. Bischoff van Heems- kerek, een krans gelegd in de chapelle ardente, waar het stoffelijk overschot van dr Plesman ligt opgebaard. Van 12.30 uur tot 13.00 uur Dinsdag 5, Januari zal over beide zenders een reportage worden uitgezonden van de toespraken, die in de Willemskerk wor den gehouden. (Van onze weerkundigs medewerker) Met geweld tracht de; winter thans West-Europa binnen zijn invloedssfeer te brengen. De. eerste poging om met Oostelijke winden kouder lucht uit Oost-, Europa tot onze omgeving te doen doordringen, mislukte. Na de vorst van Zaterdag trad' de dooj weer in. Daarna werden enorme hoeveelheden koude lucht uit de Poolstreken in be- toeging gezet. Met stormachtige winden werd deze koude tucht via de Noordzee naar West- Europa gevoerd. Daarbij kwam ook het water in beroering. Gis teren steeg het Noordzeepeil tot meer dan een meter boven de ilasÉt normalestand.- - Bij het passeren van de Golf stroom is de temperatuur van de polaire lucht in de onderste lagen gestegen tot om het vries- punt. In de hogere luchtlagen - daarentegen heeft de uit de I Pïfsil Poolstreek afkomstige lucht haar.., lage temperatuur behouden, 'zog dat in Scandinavië en in Duits-: - land uitgebreide sneeuwval op trad. Ook in ons land fctoamen sneeuw- en hagelbuien voor. Dé, tijdelijk ontdooide grond vroon in de avond weer op, waarbij in sommige delen van het" land de wegen spiegelglad werden. Intussen is dé strijd tussen de Oceaan en de winter in Europa warmere luchtstromen van de nog niet beslecht. De Noorde lijke tot Noordoostelijke lucht-; stroming neemt geleidelijk Yin' kracht af als gevolg, van een aanval-van een nieuwe 'Oceaan depressie. Het is,"niet; onwaar-; xhijnlijk, dat' by het naderen van de neerslagzone' van de nieuwe storing in ons land op nieuw sneeuwval zal1 optreden. In de nacht van Zaterdag opIZondigj hebben voorbijgangers-.op' de l«»k:;-vaiii. ■de.r-.Kaiversteaatjén.-.rjdè-^HeiliEéwe^lféiFÏ A"m%tdam;een;:iamh>5^igetr<rff'-'" d»3érieen'aahtHstekén"ihfct>eeh-' de 26-jarige :oRgehunvde!ihagarij dé;ffJ..-BL:-S;-j-':tili.v'Haarlen»;%ls»-3: Witeelmiha,;;Garthute. .\te',%An>siérdaih> overgebracht, ".waar hfl - na'aankomst is: '.De polities hééft een 24-jarige/ schoen-v,-r maker uit Amsterdamaangehouden,diév;*,ri- ërvah'verdacht wordt dé dodelijke. won-V." den te hebben toegebracht. De gearresr' teerdevolhardt tegenover del politie; inlfe zijn' verklaring, dat Hij zich niete.meer,'", weet';te herinneren. v1- &VI I, !'r: „vv- Zondagmiddag tegen één 'uur. heeft;:- op een met knipperlichten - beveiligde- overweg - bij Berkum (gemeente;' Zwol-v, lerkerspeD de: sneltrein, die - om :12.30' v uur uit, Meppel was vertrokken 'in -de'1-'; richting Zwolle, een auto aangereden:; - waarvan de bestuurder door het rode I licht was gereden. Deauto werd zwaar».-: besohadigd. De bestuurder,' dié zwaaflg gewond naar het Sophiaziekenhuisin - Zwolle wérd overgebracht, is later opi'l de dag overleden. Het bleek .té zfln. r Otto Heinrich Fischer uit Alen. in Wifr- temberg. Hij is op 10 April 1903 !géi -v: boren in Kassei. De trein had-57--mi nuten vertraging. Op dezelfde overweg is op 25 .Npri'. vember j.L - een ëlectrische trein, .'op een truck gelopen.- if Uit het Protestants observatiehuis -voor-I: meisjes „Vechtvliet" aan de Rijksstraat-;.: weg te Breukelen zijn Zaterdagavond' omstreeks half tien drie meisjes in de leeftijd van 17 a 18 jaar ontvlucht. Dé meisjes hebben in bet observatiehuis een beperkte bewegingsvrijheid, het drietal; heeft Zaterdagavond tijdens het afscheid; van de heengaande directrice kans gezien onopgemerkt de „Vechtvliet" te verla ten. De Rijkspolitie speurt naar de meisjes. Twee gestrafte dienstplichtige militai ren zijn Zaterdag ontsnapt" uit het Ko ninklijk Depot voor discipline, Willem: ni-Kazerne te Nieuwersluis. Een hunner is gisteren door de Rijkspolitie aangehou-, den en- ter beschikking gesteld van' dé' marechaussee, die hem naar Nieuwerluis heeft teruggebracht- 'Vri'l-'riS Zeventien, personen werden gedood en meer don 69 gewond in het gewel dige gedrang dat Zaterdag ontstond voor het keizerlijk paleis, toen een menigte van ruim 380.000 personen de terreinen van het paleis wilde be treden voor het tekenen der keizerlijke registers ter gelegenheid van de jaarwisseling. De tragedie greep plaats toen leden van de keizerlijke hofhouding de hoofdingang tot de paleisgronden wil den sluiten1'om een ak te grote chaos te voorkomen. Op dat ogenblik stórm den tienduizenden, wachtenden, van wie. velen uit veére streken hierheen waren gekomen, naar voren. De po- litiecordons op de, brug naar de ingang kondèn niets tegen de „mensenzee" uitrichten. - a-..-- - --- Toen het de politie en de leden der hofhouding met grote moeite gelukt was de orde te herstellen, troffen zij de lijken van zeventien personen aan. Onder de ruim zestig personen die in ziekenhuizen moesten worden opgeno men zijn er enige die in levensgevaar-* lijke toestand verkeren. Tot de doden 'behoren een U-jarige Chinese jongen en een 7-jarig Chinees meisje. Toen de keizer van het gebeurde? vernam liet hij zijn „innige deelne ming" kenbaar maken jegens de familieledep van de slachtoffers. Le den van de keizerlijke hofhouding begaven zich op order van de keizer, naar de ziekenhuizen om de gewonden te bezoeken. Het hoofd van de keizerlijke hof- politie heeft naar aanleiding van het gebeurde zijn ontslag- aangeboden;?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1