Schandelijke uitgave Dr. A. Plesman heden in Den Haag begraven ROUWPLECHTIGHEID IN DE WILLEMSKERIC Jubilerende A R Partij ziet naar toekomst STORMSNEEUWKOUDE IN EUROPA EISENHOWER BELOOFT DE WELVAART TE BEHOUDEN 11m Naar versterking en verbetering van het partijapparaat I Specialisatie eis I van deze tijd Van „De Waarheid*';: Dijkdoorbraak aan Duits-Deense grens Communistische hoop op crisis ij del m I Mededeling OUD-S.S.-MAN WERD GEGREPM DINSDAG 5 JANUARI 1954 r TWAALFDE JAARGANG No. 2662: Weerbericht 75 JAAR POLITIEKE ORGANISATIE Plesman op Sehipjl^l^a - herdacht ;:-Xj|SU Kleine RTG-c6mmissiél|tfii komt 12 JahuaM,hij|pif ÉS - Helicoptèrye^iridiiigf^ R^am-RuhrgehiètótóJ aan onze Automatische Giro'-betalers ÏV.E.S.B.-leiders in hoger beroep Sneeuwbuien in het. gehele land imm (Van onze Haagse redacteur) Het stoffelijk overschot van dr. Albert Plesman is vandaag in Den Haag ten grave gedragen. Een kleine schare van familie-leden en goede vrienden stond in het middaguur van deze trieste, koude winterdag rondom de geopende groeve, nadat in de Willemskerk aan de Nassaulaan een indrukwekkende rouwplechtigheid had plaats gevonden. Vele honderden belangstellenden 'uit binnen- en buiten land en uit vele lagen der bevolking hebben daar door hun aanwe zigheid de nagedachtenis van de overleden president-directeur van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij geëerd. (Van onze parlementaire redacteur) V r „Wanneer de Anti-Revolutionnaire Partij op 3 April 1954, waar schijnlijk in Utrecht op een massale herdenkingsbijeenkomst, haar -75-jarig jubileum zal vieren als eerste zelfstandige politieke organi satie in Nederland, dan zal dat niet alleen maar een jubileren over het grootse verleden zijn, maar dan zal dit ook betekenen een voor bereiding op de verdere taak van de partij". V Met deze woorden leidde dr. A. A. L. Rutgers, lid van de Raad van Jtate en voorzitter van het werkcomité, dat zich in verband met dit jubileum heeft gevormd, de persconferentie in, die Maandagmiddag in hotel Centraal te Den Haag werd gehouden. A Belgische treiler vergaan Zie verder pagina 3 In de Willemskerk Mr. Algra - u - -=-3te jjri'Domme Zie verder pagina 2 De Baat zal in Duitsland terecht staan President Eisenhower heeft het Amerikaanse volk Maandag avond beloofd, dat hij met alle wettige middelen, die de regering ten dienste staan, zal trachten de natie welvarend te houden. De president der Verenigde Staten gaf in een nationale radio- en tele visie-uitzending een inleiding op het jaarlijkse verslag van de stand van zaken, dat hij deze week aan het Congres zal uitbrengen. Met een kennelijke toespeling op de mogelijkheid van een terug val in de V.S., verklaarde Eisenhower; de federale regering behoort te allen tijde paraat als het ogenblik aanbreekt gereed te zijn om alle beschikbare middelen te gebruiken om het welvaartsniveau van ons volk te handhaven. Op het continent Nieuwe zilveren guldens en rijksdaalders Geen Amerikaanse hnlpplif "„meer. voor/-Oöstèiungfcf^ Van- regeringszijde is Maandag Washington bekendgemaakt, dat de Var-'fe-J enigde ^Staten de verstrekking van^ëöb^il Rotterdam: Witte de Withitraat 30 TeJef. 115700 (4 14 Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.3019.70 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 484867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 305286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent ner week. 2.26 oer maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. .Directie: C. A. KEUN'IN'G en Mr K. VAN HOUTEN Weersverwachting: tot Woensdagavond: VORST Weinig bewolking. Vannacht en morgenochtend lichte tot matige vorst, morgenmiddag lichte vorst tot tem peratuur om het vriespunt. Overwegend matige wind aanvankelijk Oosteiyk, later ruimend naar Zuid-Oost# tot Zuid. /-% v. - 0 Hoofdredacteur: Dr 3. A. EL 4. S. BBUÏNS S- '&SM I'D IJ de uitgeverij „De Bozige te Amsterdam verscheen Bij" een boekje getiteld: „Het simpele leven van Adam en Eva" Het bestaat uit een stuk of veertig tekeningen met 'onder elk een onderschrift van een paar woorden, waarin het Bijbels verhaal van de schepping van de ,*jnens tot de uitdrijving uit het para- dijs wordt weergegeven. Maar weer gegeven op een wijze, die godslaster lijk is. j Hier is nl. een knap en speels teken talent gepaard aan een grappige journalistieke pen, waardoor op een .geraffineerde wijze de spot kon wor den gedreven met de schepping, met 'de zondeval en met Godzei f. Wij kunnen ons indenken dat 'iemand van het verhaal uit de Bijbel "niets gelooft. Wjj kunnen ons voor stellen dat iemand atheïst is en dat yerhaal uit de Bijbel als een naïef iiih primitief bedenksel ziet. Het is mogelijk dat een mens geen weet ^Jheeft van de zonde. Maar in deze •spot wordt openbaar dat men er wel vreet van heeft, maar dat men daar «ich bewust tegen keert en wel met Jiet felste wapen dat er is, namelijk kk»r een met eruditie beoefende spot. De Christelijke waarheid is te allen "tijde belaagd met allerlei wapenen. Meestal zijn die wapenen van weten schappelijke of liever pseudo-weten- «chappelijke makelij. 5Maar hier is het spot Niet grof en niet honend. Maar een beetje leuk weg. Om er eens eventjes om te jacbcn en verder niet Maar het is geraffineerd en duivels. JSrt een Christen, die het boekje be- -ïïjkt voelt zich gekwetst Hier wordt God aangerand op een laanier die op een ontstellende wijze Je kennen geeft dat men volkomen „lak" aan Hem heeft. Wij vinden dit een verbijsterend misbruik van de vrijheid van druk pers. - In art. 147 en volgende van het Wet boek van Strafrecht wordt „smalende godslastering" waardoor godsdienstige gevoelens worden gekrenkt, straf baar gesteld. De wetgever heeft waar schijnlijk niet gedacht dat men ooit met deze soort van geraffineerde spot, waarmee men God belachelijk tracht te maken, zou aankomen. Wij vinden dit een soort van verfijnd smalen dat meer krenkend ls voor godsdienstige gevoelens dan welke andere vorm van. smalen „ook. Eefc,'zou; r.naar het.- ons voorkomt. doór^*hét'*Dpènt>aar"^ïinlsterif""i%smf| -moeten worden' bekeken, of dit nu so maar door de beugel kan. - In ieder geval is deze uitgave een schande voor ons land .en voor de uitgeefster in het bijzonder. De minister van Verkeer en Water staat, mr. J. Algera. vertolkte er de ge voelens van de regering, dr. jr. M. H. Damme, oud-directcur van de PTT ge waagde er van de nauwelijks te schetsen betekenis, die dr. Plesman voor de lucht vaart heeft gehad en uit de lering van het KLM-bedrijf kwamen als sprekers naar voren dr. A. A, L. Rutgers, voor zitter van de raad van commissarissen en de heer J. H. W. van der Muelen. secretaris van de ondernemingsraad van het bedrijf. De plechtigheid werd geleid door ds. P. Fagel. Ned. Herv. predikant te Brussel, met wie dr. Plesman nauwe vriendschapsbanden had, vooral in de tijd die hij op last van de bezetter in Twente doorbracht Het zangkoor van de KLM, de zangeres Jo Vincent, de organist W. van Beek en.de cellist C. v, ,d. Beek. omlijstten de korte toespraken met stem mige muziek. De sobere stoet bestaande uit de lijk- auto. een auto met bloemen en enkele volgauto's vertrok 's morgens omstreeks half elf van het woonhuis aan de Tapijt- weg om via de Badhuisweg naar de Willemskerk te rijden. In het KLM-ge- bouw, waar het inspirerende voorbeeld van de president-directeur zoveel jaren heeft aangespoord tot energieke arbeid, lag nu het werk stiL Het personeel stond zwijgend op de trottoirs langs de Bad huisweg, waar het klapperen van de halfstok-gehesen vlaggen en het zachte zoemen van de auto's de enige geluiden waren die gehoord werden. Een laatste groet van de honderden werkers aan de man, wiens stuwende kracht dit bedrijf groot gemaakt heeft; een droeve af scheidsgroet, waarbij zich voegden de stille-eerbewijzen vanv. talloze Hage naars, die. de laatste tocht van deze grote medeburger gadesloegen. Kort voordat de Willemskerk was be reikt stopte de stoet in de Nassaulaan. Acht gezagvoerders van de KLM., die op het laatste gedeelte'van de tocht naar L De voorbereiding op de verdere taak Van de A.It. partij zal volgens dr. Rut gers moeten zyn gericht op versterking van het party-apparaat. De A.R. partU ;jga» in de vorige eeuw de best georga niseerde politieke partij in Nederland. Dal moet sij thans weer worden. Het zwaartepunt van de politieke ac tiviteit dient lieden ten dage te worden gelegd op een vergroting van de in spanning van de. partij, op sociaal- economisch en op internationaal ter rein; Daarom zal het partij-apparaat beter moeten worden ingericht. Een nieuw aan te trekken wetenschappe lijk geschoold econoom zal een gron dige documentatie moeten opzetten, zonder welke de politieke actie op het ogenblik niet behoorlijk kan worden gevoerd. Hetzelfde geldt voor de incer- nationale oriëntatie van de A.R. Partij. Zy zal over een wetenschappe'ijk internationaal man moeten kunnen beschikken, die de voorlichting aan het kader en aan het A.R. volk ter hand zal nemen en tevens het contact biet geestverwanten in het buitenland onderhoudt :V Waren in 1879, toen de partij werd 'opgericht, slechts eenvoudige proble- ,"men aan de orde in raden en staten, thans is dit volkomen veranderd Deze .A 'Het Belgische schip „Prince Bau- douin" heeft geseind, dat het een op barende heeft opgepikt varf de Bel gische treiler 0-137, die vanochtend Yoor de Belgische kust tussen Oost ende en Nieuwpoort is gezonken. Do. scheepvaart wordt verzocht uit v.'ltjzien naar vier andere bemannings leden van de O-137, 'die vermist wor den.' tyd vergt specialisatie. De Kuyper- stichting heeft daarmee reeds een be gin gemaakt maar verdere speciali satie is nodig. Persoonlijk was dr. Rut-, gers van mening, dat deze stichting zich te veel richt op de voorlichting ir zake de gemeenteraadspolitiek en op het laten functicnneren van de bibliotheek.. Er moet 'meer uitkomen. Reorganisatie zal nodig zijn. Dit geldt trouwens voor de gehele party. De begrafenisstoet met hel stoffelijk overschot van dr Plesman passeert het hoofdgebouw van de K.LM. aan de Badhuisweg, alwaar het personeel staat opgesteld om zijn directeur een laatste groet te brengen. het kerkgebouw ais slippendragers fun geerden, traden de lijkauto tegemoet en schaarden zich aan weerszijden van de wagen, die het stoffelijk overschot van hun directeur bevatte. In langzaam tempo werden de laatste tientallen meters afge legd tussen de rijen toeschouwers die hier reeds enige tijd ondanks de sner- pende koude de wacht hadden betrok ken, ZH waren daar getuige geweest van de aankomst der talloze auto's met de ge nodigden voor de rouwdienst en sloegen de aankomst gade van de droeve stoet, die voor het gebouw langs reed, waarna het stoffelijk overschot van dr. Plesman door de ingang, gelegen aan de kant van de Mauritsicade, de kerk werd binnenge dragen. De plechtige stilte buiten het kerkgebouw werd slechts gebroken door de zachte klanken van het orgelspel, dat door middel van een geluidsinstalatie ook op de Nassaulaan accent gaf aan de sfeer van rouw en plechtig heidenken. De Willemskerk vulde zich tegen elf uur met genodigden en andere belang stellenden uit binnen- en buitenland en uit' allerlei kring. Daar waren leden van de Raad van State en vele vertegenwoor digers van buitenlandse mogendheden. De ministerpresident dr. W. Drees en de minister Luns, Mansholt en Staf waren aanwezig, alsmede het voltallige ge meentebestuur van /Den Haag, vele bur gemeesters van andere gemeenten, mili taire autoriteiten, de president van de Hoge Raad en leden van de rechterlijke macht, leden van de Eerste en. Tweede Kamer, en tal van hoge ambtenaren. Ook het bedrijfsleven was in ruime mate ver tegenwoordigde' Ebt- het batten! an<$ waren afgevaardigden van tal win grote luchtvaartmaatschappijen en vhegtuigr fabrieken, gekomen om de overleden luchtvaart-pionier een laatste stille hulde te brengen. Op één der gaanderijen had het zangkoor van de K.L.M. plaats ge nomen en de andere gaanderijen waren gereserveerd voor grote deputaties van het K.L.M personeel uit vele plaatsen. Eten gedempt licht heerste in het ruime kerkgebouw waar een zoete geur ver spreid werd door tientallen kransen die rondom de kansel geschikt waren en waarop nu en dan een gouden plek zon licht vieL In de plechtige stilte van dit bedehuis waren honderden bijeen om uiting te geven aan hun waardering en vriendschap voor dr. Plesman. Hier werd in sobere toespraken gewaagd van de verslagenheid die in wijde kring heerst over dit heengaan. Talloze medewerkers uit het grote luchtvaartbedrijf, jongeren en ouderen, waren hier voor het laatst samen met „de baas". De grote plaats die dr. Plesman in veler harten innam werd in deze plechtige samenkomst open baar in het opwellen van de tranen. Niet alleen in de banken waar' de familie leden hadden plaats genomen maar ook in de rijen van vrienden, medewerkers en andere relaties. Om elf uur betrad de rouwstoet "het kerkgebouw. Een drietal grote kransen werd voor de baar uitgedragen. De kist met hét stoffelijk overschot bedekt met een rijke bloemenschat werd op een ver hoging voor de kansel geplaatst en daaromheen stelden zich de slippendra gers op. Mevrouw Plesman en haar kin deren en kleinkinderen en de andere familieleden zetten zich op de eerste rij tegenover de kansel. Acht leden van het vliegend per soneel fungeerden als slippendragers rechts de chefs van de vier corpsen, de heren J. R.- Rijkhof, W. H. v. d. Smagt, R. Smid en M. K. Dousi., en links de oudste vier in dienstjaren, gezagvoerder L. C. Ackersen, telegrafist, T. J. H. Pest man, de boordwerktuigkundige C. Bies heuvel en de steward J. de Wilde. Nadat de kist voor de kansel was ge plaatst deed het K.L.M.-koor onder lei ding van Louis van Tulder het koraal uit de Mattheus Passion van Bach „Wat God wil, dat geschiedt aitüd" horen. Hierna sprak eerst minister Algera. ..Enkele dagen geleden ging het jaar 1953 van ons heen. Het is op de laatste dag van het jaar en in het bijzonder op de avond van die dag, de Oudejaars avond, dat zo velen hun stille gedachten zien vertolkt in de negentigste psalm, waarin sprake is van de dagen onzer jaren. En dan volgen er de ontroerende woorden: „Want het wordt snellijk af gesneden en wij vliegen daarhenen". Op de laatste Oudejaarsavond werd het leven van dr Albert Plesman, naar het woord van de psalmist! snellijk afgesne den. Deze twee dingen, snellijk en afge sneden, bebben de regering en ons ge hele volk aan het einde van het jaar 1953 in bijzondere mate getroffen. Het leven van hem, die wij sterk achtten, nam plotseling een einde". Zo begon minister Algera zijn. herdenkingswoord. Zich tot mevrouw Plesman richtend betuigde minister Algera haar eh haar kinderen de innige deelneming van de regering en wenste hy haar toe dat God haar de kracht mag geven om dit te kunnen dragen. .Lr is ook een diepe smart by regering, volk en. KL.M. Het is moeilijk deze drie van elkaar te scheiden, want de K.L.M., het grote levenswerk van dr. Plesman ls tegelijk de nationale trots van regering en volk. ZUn werk voor de KLM. was werk voor Nederland". „De overledene was groot", zo ging de minister voort, „omdat hy metde vele grote gaven en talenten die .hem waren toever trouwd, zijn leven lang beeft gewoe kerd, T' Hij was groot omdat hij de roep van rijn tijd heeft, verstaan en aan die roep op schier onnavolgbare wijze ge hoor heeft gegeven. En zo is hij gewor den de pionier, ^.van de burgerlucht vaart, met een naam van wereldbeteke nis". In een korte schets van dé oprich ting en de groeri-van de K.LJVI. wees de minister op het zienerschap, op de enorme geestkracht, het -ononderbroken doorzetti^jsvermogen en het voortdu rend optimisme van dr. Plesman, Hy was een groot Nederlander wiens ver richtingen ons nationale hart van trots vervullen* maar hy was ook'een inter nationale Nederlander, een man wiens blik de gehele wereld omvatte. Zijn werk was een werk voor Nederland, maar het was ook eenNederlands werk voor de wereld, „Dr. Plesman is niet meer, maar zijn nagedachtenis, zijn voorbeeld blyft. Dat zal rijke vrucnten dragen voor een nieuwe generatie. Nederland heeft een van zijn grote zonen, een van zijn nationale figuren verloren. Het ver vult ons allen met diepe droefheid, maar daarnaast mag ik jstellen, dat de rege ring met dankbaarheid is vervuld voor het vele, dat onder Gods zegen door hem voor ons land en ons volk tot stand is gebracht. Regering en volk, zy zullen dr.-Plesman in dank bare herinnering houden", zo besloot minister Algera zjjn rede. Vervolgens sprak dr. ir. M. H. Damme, oud directeurgen er aal van de P.T.T., die tevens namens de Koa Ned. Ver. voor Luchtvaart bet woord voerde. „Het leven van dr. Plesman is vrucht dragend en invloedrijk geweest als weinig andere, zo zeide deze spreker, op wiens weg het lag de overledene vooral te eren als de wegbereider voor de ont wikkeling van de luchtpost, die, aldus ■dr, Damme, van grote betekenis is ge weest voor de versteviging van de banden tussen Nederland en lhdië in de vóór-oorlogse jaren. In d,e samenwerking tussen KLM en PTT hebben Flesmans breedheid van blik en zijn vasthoudend heid en doorzettingsvermogen, twee kenmerkende eigenschappen, een grote rol gespeeld. Plesman durfde vast te houden tegen critiek in en de uitkomst stelde hem veelal in het gelijk. De Kon. Ned. Ver, voor Luchtvaart heeft veel aan hem te danken en ook zy zal de thans ontslapene in hoge ere houden", zo vervolgde dr. ir. Damme. „Het door hem gestichte Nationale Luchtvaartfonds speelt nog steeds een nuttige rol op luchtvaartgebied. Ook buiten de lucht- .vaart heeft hij ernstig gezocht naar mid delen om de verbroedering der mensen te bevorderen; ook als dienaar van de idealen van wereldvrede en groter geluk zullen wy hem blijven gedenken. Moge zijn invlod als uitzonderlijke grote figuur lang en sterk in ons volk blijven voort leven". f"1 ISTEROCHTBND verscheen er "een - v nieuw sportkrant je. op atraatjM»; „Nieuws en Sport" geheten. UitsluK - [ff- s tend algemeen nieuws en sportrüeüws.|##|| In zo verre dus onschuldig, zou^niecÈlps zeggen." v „-1 Maar het is nuttig te weten dat'het een uitgave is van een communistische^ vennootschap, gevestigd in het gebouw, van „De Waarheid". -p~? Maar dat merkt de argeloze koper *3 natuurlijk niet." "Want het staat op de krant dat het een commtmisti-Jyjl sche uitgave is. De niet-argeloze ko- f§§ pers, de abonné's op - „De "Waarheid", merken het wel. Zjj kregen het krantje thuisbezorgd met een krantenbandje van „De Waarheid" er om! 'ê>ÊM Het eerste nummer is in zijn nieuwirif en sport nogal neutraal. Dat is handig. Maar hier is men bezig een niéuw; infiltratiemiddel op te bouwen"'S;dn&ffP|§ niet-communistische lezers te bereiken: pf Vandaar dat wjj dit geval signaleren.vvjlf De winter heeft zijn Intrede gedaan. Het weekeinde heeft in West-Enro- pa storm, sneeuw en koude gebracht. Een der hevigste stormen van deze win ter bracht schepen in nood en richtte op vele plaatsen schade aan. De Duitse Oostzeehust werd gisteren door hevige sneeuwstormen geteisterd, ten gevolge waarvan uitgestrekte gebie den onder water zijn gelopen. In.geen zeventlg jaar,ris,het Noorddoltee: kustge; bied zo zwaar g'etröffen dooi een over stromingsramp. De zee- brak door.: dij ken-even ten Zuiden van de Deens-Dnltse grens. Overal langs de onbeschermde Oostzeekust ls grote schade' aangericht. De door de storm opgezweepte golven sloegen het land binnen, zonder enige tegenstand te ondervinden, daar er langs de Oostzeekust geen dijken zijn gebouwd. De Oostzee kent geen eb en vloed. Tal van telefoonpalen zijn door het water om vergeworpen, zodat de meeste verbin dingen verbroken zijn. In Kiel staan verscheidene straten blank. Kustbewoners zijn koortsachtig bezig met het opwerpen van barricaden van zandzakken om hun huizen tegen het water te beschermen. In de haven Kiel staat het water bijna twee meter boven het normale peil In de - straten in de havenwijk staat het water ruim dertig centimeter hoog. In Lubeck is de brandweer ingeschakeld. Speciaal uitge ruste ploegen van de Westduitse politie Op 16 Februari zal de Nederlandse chauffeur D. de Baat in Neustadt an der Wied terechtstaan. Zoals bekend wordt hy ervan verdacht, op 4 October in genoemde Duitse plaats een ver keersongeval te hebben veroorzaakt, waarby viér personen om het leven, zyn ■gekomen. Hem wordt dood door-schuld ten laste gelegd. zijn naar de bedreigde gebieden gezon den om de strijd tegen het water aan te binden. Het verkeer in het kustgebied wordt tenzeerste belemmerd door de overstromingen. Dozijnen schepen op de Noordzee en de Oostzee, hadden beschutting gezocht in de dichtstbijzijnde havens of draaiden de boeg in de. Noord-Noordwesten „wind, dierraeïhedentét-in de 130 km per-uur Soldaten stonden in Engeland paraat, terwijl de storm en een zware zee de Oostkust van Schotland tot Ként'bleven beuken..';' ."'ri:".: De verloven van leger, marine en luchtmacht waren Ingetrokken in East- Anglia. De dijken hebben zich in de storm goed gehouden. Op sommige punten dreigde het water, dat door de winden met hier en daar een snelheid van 128 km per uur werd opgezweept, weer door te breken: Gisteren lagen in delen van Scandina- vië het lucht- en spoorverkeer-nog lam en de Zwitserse meteorologische stations bleven aanzienlijk gevaar voor lawines in de Alpenmelden. De wintersportliefhebbers haastten zich echter naar de ski-oorden, om de eerste zware sneeuwval van deze win ter te benutten.. Sneeuwstormen legden al het luchtver keer en het meeste verkeer op de grond lam in Finland. In Italië woedde een sneeuwjacht in de Dolomieten en de Alpen. In Milaan en Genua viel de eerste sneeuw. De temperatuur daalde tot min elf gr. C. in de Noorditaliaanse steden en daalde tot het laagterecord van min 25 gr. C. in de Venosta-vallei, nabij de Oos tenrijkse grens. Ook in Frankrijk was er zware sneeuw val in de Pyreneeën en de Franse Al pen. In Chamonix viel 60 cm sneeuw. De sneeuwjacht legde in sommige stre ken het verkeer stil. Terwijl de storm met temperaturen onder nul over Scandinavië.- West-Duits- land en hoge delen van Italië, Frank rijk en Oostenrijk raasde, bleven an dere delen van Europa hiervoor ge spaard. Londen en Brussel lagen vreaig onder een heldere lucht met een schit terende zon, terwijl uit Parijs, de Riviè- ra en Oslo berichten kwamen over mooi weer en normale temperaturen voor de tijd van het., jaar. In Oostende. Berlijn en Bonn viel een dik pak sneeuw. De vorst bereikte ten slotte Portugal en maakte een einde aan de vroege lente. ■De vruchtbomen stonden in bloei. r- Ir. F. Besanon, directeur -:pro'ducti«j'^ van de KL.M, heeft gistermorgen^óp ij Schiphol dr. Plesman herdacht De .-heel; -> Besangon zeide onder meer; „Onze maat-.-jfggggl schappij -heeft haar oprichter verloren H-l wij begrypen nog nauweiyks.wat dit vervsssffl lies inhoudt Maar wij beseffen eem-ding: vfjMS dat wij hebben geleefd in de tubifbeid'4;4@" van een groot mens". „Een man als onze baas is zdrt'teJhér-WS® denken met woorden. Zijn' levensloopj de redevoeringen daarover staan'inuS^Mmg alle kranten ter wereld.! Maar' voor: ohsSs^a was hij het kader, diezonder onder~?F!ygl scheid .des persoon? 'eenVieder/a'opfJgHlfeMH plicht -wees, als er iets niet naar zyn; ring®®! ging.. En dat was s De heer Besangon herinnerde eri dat dr. Plesman eens heeft gezej^fc'/'^Déf luchtvaart kan niet stilstaan, wij; nwetentSSM blijven groeien, bhjven vernieuwen, "^en(!Ïig.yj8 een reputatie die wij na jaren ;-bebbétt.M:§| opgebouwd, kun-jé in korte tijd;.verspér4ff|fj| len als je er niet aan blijft;staan".fDafcfp|f is aldus de heer Besangoa ook de %bood^K%^ schap die-hij ons nalaat- "Van wélingelichte zijde. WOTdti-veroo^Ss men, dat de Surinamse delegatie van'tdë^. kleine - commissie.tear voorberwding.-vairi'-?:/!; de R.T.C. pas in de avond vun de élftóW§>K Januari in Willemstad zalamtkomériffM6 Als-reden-wordt opgegeven*, 'dat esVvoór£ dieh geen pass^en!OgeliJkheid is:'D«:jbijï eeukomst 'begint: dus.de - twaalfde;!!: in plaats van >de elMe,..iK)ial&"ootspr lijk in de bedoeling, lag. Volgens mededeling vaa dé voorzitter, mr K. P. van der Mandele, in de hédén^ middag gehouden vergadering van-'dmvlj Rotterdamse Kamer van .!KoophmdeE%& zullen er de volgende weekop uitano ging van de Handelskamer te DuisUrgjjsl afgevaardigden naar Duisbiwg gaan,■i~tén.j?|p4 einde besprekingen ;të ,-voeren--over:ïeenfM" helicopterverbinding tussen Rotterdam' en het .Ruhrgebied. '-. De Postcheque- eh' .Girodienst' zal voor het lc kwartaal 1954 of 3 voor de maand-Januari 19541; hetïK* oude bedrag aan abormementsgald' afschrijven en eerst, per- 1'April/4 1954, resp. voor de maand FebruariJi; de machtigingen, kunnen wyzigenri'j In de loop van de maand - Januari#^ volgt een aanvullende, afschrijving# voor het verschil tussen het oude.':;! en nieuwe bedrag aan abonne-."'!" roentsgeld. -, Voor deze maatregelen behoeft ri V geen formulieren meer iii;- te -'v- vullen.' 1 Deze regeling is getroöen. ter;.., besparing van veel extra wérk# voor U en ons. Het was practlschv^i onuitvoerbaar alle „automatische"#: gü-eerders tijdig hun machtiging -/ te laten wijzigen -v- N.V. DAGBLAD „TROUW" Administratie. - - Deze regering gelooft dat wy geen Amerika van opgaan blinken en ver zinken moeten en behoeven te dulden. Wy geloven dat de welvaart van Amerika niet afhangt en niet behoeft af te hangen van oorlog of oorlogsvoorbereiding. Wij weten dat dit grootse landi de nodige aan passingen kan maken om het hoofd te bie den aan veranderde omstandigheden, zon der rampen uit te lokken en zonder zich de economische ontwrichting op de hals te halen, waarop de communisten hun hoop gesteld hebben. Eisenhower zei, dat de resultaten van het afgelopen jaar de belofte inhielden van een nieuw jaar, dat" zelfs vruchtbaar der zou zyn voor de veiligheid van de natie en het welzyn van haar volk. Zonder in bijzonderheden te treden, van het programma dat hij aan het Congres zal aanbieden, als dat Woensdag weer bijeenkomt,- zei de president: „Het is een programma dat geen luchtkastelen toezegt aan iedereen of vuil gewin aan weinigen, noch dreigementen aan wie dan ook. Het is een programma dat ingegeven is door ijveren voor het algemeen belang en ge wijd is aan de welvaart van ieder Ameri kaans gezin, wat zyn bronnen van inkom sten, zun sociale positie, zyn voorvader- lyke afkomst of zijn godsdienstige over tuiging ook-moge zijn. Ik heb goed vertrouwen aat het uw goedkeuring zal kunnen wegdragen, aldus de president. Ik weet dat u een onbegrensd vertrou wen koestert in de toekomst van Amerika. U behoeft alleen de verzekering, dat de regering noch uw handen en voeten zal binden, noch zich zal terugtrekken in een zelfgenoegzame bureaucratische onver schilligheid voor het welzijn van Ameri kaanse burgers, in het bijzonder voor hen, die niet door eigen schuld' een periode van tegenspoed doormaken. Voor deze re gering geef ik u-die belofte". Donderdag 21 Januari ai. dés middags óm 2 uur zal voor het Amsterdams Ge rechtshof- in hoger beroep de zaak die nen tegen de beide leiders van de Nationaal Europese Sociale Beweging de heren Paul van Tienen uit Amster dam en mr J. A. Wolthuis uit Gronin gen. Naar bekend moeten zij zich ver antwoorden wegens hun.'deelneming aan de -N.E.S.B., die door de rechtbank in eerste instantie als verboden vereniging is aangemerkt. <Van onze Wassenaarse correspondent) Samenwerking van een Rijkspolitieman uit Sassenheim en een surveillerende agent van de Wassenaarsepolitie heeft ir de nacht van Zaterdag op Zondag geleid tot de arrestatie van een oud SS-er J. K., die ..vroeger in Den-Haag woonde. K. had Zondagavond in Sassenheim een poging tot inbraak gepleegd, maar was er met een fiets van door gegaan. De Rylapolitieman, die trachtte hem op te sporen, trof op de Rijksstraatweg een Wassenaarse collega aan wie hy het sig- In de vandaag verschenen Memorie van Antwoord op het voorlopige verslag der Tweede Kamer op het wetsontwerp tot invoering van nieuwe rijksdaalders en guldens deelt de minister van Finan ciën o.m: mede, dat het voornemen be staat de muntbiljetten (biljetten van 1 en" 2,50) geheel te doen verdwijnen en de taak van deze biljetten door de nieu we zilveren munten te laten overnemen. Voor financiële instelling en bedrij ven, die geregeld grote hoeveelheden papieren rijksdaalders en guldens in kas bebben, zal dit een aanzienlyke bespa ring betekenen, omdat'gemunt geld, snel en nauwkeurig machnaal kan worden geteld of gewogen. De dikte van nieuwe guldens-zal"on-, geveer 1,6 mm bedragen. nalement van de gezochte mededeelde, f' de Wassenaarse politie agent had enkele'*: minuten geleden een fieteer, die aan" dit' signalement beantwoordde zien voorbijge gaan in de richting van Den Haag/VSa-'p men trokken de politiemannen op onder?# zoek uit en op de Benoordenhoutseweg hielden zij de fietser aan, die inderdaad'# de gezochte bleek tè zijn. Hij werd .naar# Sassenheim op transport gesteld.' Voor ons land was het gisteren de :eér- ste sneeuwdag van.deze winter. ie provincies zijn meest lichte sneéuw-%1 buien gevallen, hier en daar afgewisseld met wat hagel. De temperatuur heeft de hele dag om het vriespunt geschom- meld. Van stormen heeft ons land- gis- téren geen last gehad. Alleen langsïdélï Waddenkust en boven een deel van de'?:- Noordzee is nog sprake van harde^wind.'# nomische hulp aan Oostenrijk gen.Het economisch herrtelv_van%Oiés#M tenryk is zo goed gevorderd. dat:het'lnKA^ geen economische hulp meer nodig heéffc- zo werdmedegedeeld-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1