Niet ernstig genoeg n US w Premier Pella legt het bijltj er bij neer Dean mag onderhandelen zonder ruggespraak Honderden Italianen verkeren in gevaar Vreselijk ongeluk op de Nieuwe Zes opvarenden verdronken toen s te Vijf dorpen reeds overstroomd „JVterdeka" kondigt opheffifóp van Unie met Nederland aaM Zwak beheerde Hawoma heeft tekort van ruim één millioen Ook kabinetscrisis in Rome LINKERVLEUGEL VAN ZIJN PARTIJ REBELLEERT ÊÊÊêëÊWïMM&Miv Dijken van Povlakte bezweken m Nog vrees voor financiële gevolgénÈi Molotof heeft voorstellen WOENSDAG 6 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No, 2663 Weerbericht Straffen op vliegveld Eindhoven NOODSIGNALEN IN DE NACHT Kinderen op de bres voor Mossadeq Minister Algera naar Zwitserland Nog vijf Nederiand^^gfl Gevoelig verlies voor gemeente Den Haag Prinsessen wonnen prijs in ski-wedstrijd In verband met ongevallen v Ijskoude wind Oud-geneesheer van prés. Krnceroverleden -Ite'dczaRétogeaf >«vevleod»W'^ leeftijd teOosterbeekdokterM.S. beek. Hij was. geruime tijd te Arnhem gevestigd al»specialist voor hart- en vaatziekten. Dr Lingbeek is vooral in Zuid-Afrika een bekende figuur. Hij was de huisarts van president Kroger. Toen de boerenoorlog uitbrak die hij helemaal heeft meegemaakt werd hij door president Kroger belast met orga niseren van een geneeskundige dienst. Dr Lingbeek was een groot vriend van de generaals Botha en Smuts en diende als geneesheer generaal De Wet in diens guerrillastrijd. Premier Pella van Italië -heeft gisteravond het bijltje er bij neer gelegd. Interne moeilijkheden in zijn christen-democratische partij bereikten een hoogtepunt, toen de linkervleugel op het laatste ogen blik een spaak in het wiel stak van de bijna geslaagde pogingen om het kabinet in rechtse zin te versterken. Pella diende het ontslag van zijn vijf maanden oude regering bij president Einaudi in, na een spoedvergadering met zijkabinet. Pre sident Einaudi heeft premier Pella verzocht, de zaken te blijven waarnemen, totdat een nieuwe regering is gevormd. Men verwacht, dat de president morgen besprekingen met de partijleiders zal be ginnen. Wilde zwijnen in Zeeuwsch- Vlaanderen Sneeuw 'mm De arrestaties te Bandoeng -jÉwSffP Betere resultaten? Herstelbetalingsovereenkomst Het regeringsgezinde Indone sische blad „Merdeka" meldt, dat binnen veertien dagen een be paalde houding van de Indone sische regering kan worden ver wacht ten aanzien van de liqui datie van de Nederlands-Indone sische Unie. §ÊËW Rotterdam: Witte de Withatraat 30 Telef, 115700 (4 l) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienat abonnementen 18.301920 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■k-Gravenbage: Huygensplcin 1 Postgiro 48486? Redactie: Tel.- 111892 Administratie: Tel 114402—115486 Bg.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNINO en Mr K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. STIJGING V.AN TEMPERATUUR. Veranderlijke bewolking met enkele regen-, hagel-» of sneemvbulen. Van het Noordwesten uit intredende: dooi, maar In het Zuid-Oosten van het land aanvari- kelljk nog lichte tot matige vorst. Wind ii. hoofdzaak tussen West en Noord, toenemend tot matig of krach tig, aan de kust mogelijk tot hard. 1 «0 O Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S.BRUINS.' SLOT ttET is altijd zo geweest dat de ge *1 rneentepolitiek van Amsterdam jn den lande nogal de aandacht trok. Van oudsher hebben ih het Amster damse gemeentebestuur dikwijls mannen van formaat gezeten. Wi; denken aan Heemskerk, Treub, .Wibaut, om er maar een enkele te noemen. v De Amsterdamse gemeentepolitiek was tussen de beide wereldoorlogen Interessant. Ook ai waren er velen, die zich toen dikwijls ergerden aan 1 wat er voorviel. Maar Amsterdam is tenslotte de hoofdstad. Daar klopt Het hart der natie Maar Thorbecke heeft, menen wij, al eens gezegd: als in Amsterdam het hart der natie klopt, dan klopt dat hart bedenkelijk zwak. E EN dergelijke hartinzinking, na de hoogtijden oit het verleden, waar- rit we enkele namen noemden, zien we, dunkt ons, ook tegenwoordig JMen kan met de beste wil van de wereld'geen bewondering opbrengen voor de wijze waarop in Amsterdam de zevende wethouderszetel tot stand 'kwam: Er was geen enkel redelijk afgument voor of men moet het een redelijk argument vinden dat een partij er een wethouder bij wil heb- ben en de andere er geen willen ver liezen. r De Amsterdamse burgemeester zoekt het leiding geven aan het stads bestuur blijkbaar vooral in het ver- vullen, vanrepresentatieve verplich- - tingen. Hij reist als ware hij Prik kebeen in hoogst eigen persoon. Tijdens de behandeling der ge meentebegroting was hij driemaal af wezig. De laatste keer. toen juist de zaken behandeld werden, die door hem persoonlijk werden beheerd. De /burgemeester had n.l. een diner. De-invloed van het college van B *n Wj is te zwak tegenover de ver- fchülende gemeentelijke diensten en dezelver hoofdambtenaren die daar om een veel te grote zelfstandige micht krijgen. /Besluiten van de raad worden niet uitgevoerd. Indertijd heeft de raad het FMderiksplein aangewezen als plaats voor het nieuw te bouwen stadhuis.' Maar de' uitvoerende organen nege- ren dit besluit blijkbaar en nu spreekt toen over andere terreinen, die men verkieslijker acht. Aan de andere kant voert men al lerlei zaken uit, zonder dat de raad vêet vrat er gebeurt. Dat was b.y. ^IwVf^tvinet •het kruispunt Wetertngschans-Vijzei gracht. Wie 'de Amsterdamse, de Rotter damseen de Haagse tram vergelijkt, komt;tot een conclusie, die zeer ver te in het nadeel van Amsterdam is. Daar zullen wel redenen voor zijn, maar een politiek veerkrachtig ge meentebestuur zou- het niet nemen. Kortgeleden was er in Amsterdam sen staking bij de gemeentereiniging. Dit unieke geval is ook al weer Amsterdams. ANLANGS vroeg, ter gelegenheid v van, de behandeling van de ge meentebegroting, de beer Roosjen hoe het kwam dat er voor 1953 voor .193 vakonderwijzeressen in het hand werken precies hetzelfde bedrag was aangevraagd als in 1954 voor 122 van deze dames. De zaak was. niet in de stukken schriftelijk behandeld. .Het was dus een rauwelijkse vraag en de wethou der was niettot een ogenblikkelijk te, geven antwoord verplicht. Desniet temin-deed hij het, vriendelijk als hjj tt. Hij gaf dus een verklaring. Bij de replieken bleek dat de verklaring er •naast was. Er was nl. een zetfout ge dweest,.193 moest cijn 119. De verklaring van de wethouder jplofte in elkaar. De heer Roosjen dankte de wethouder voor zijn „uit- stekende' verklaring", waarop deze .iets reide in de trant van: TJ ziet wel dat B. en W. altijd theoretische ver zwaringen bij de hand hebben. Men behoeft dit geval .niet buiten *Un proportie op te blazen om toch te erkennen dat de wethouder beter .gedaan had met minder vriendelijk te. rijn ieh te zwijgen tot hij de zaak .onderzocht had, dandwaas te zijn en maar een verhaal op te dissen dat niet mét de feiten klopte. Hier spreekt een niet-serieuze mentaliteit uit. Zoals uit alles wat wij naar voren haal- «te»;-. 3'-'iJuist doordat gemeentebestuurders •aïzijn en zo handelen zijn zij zwak. Wij willen maar zeggen: wij kun nen ons een beter gemeentebestuur vooTStellen dan het Amsterdamse. De oorlog in Laos (Indochina) betekent voor vele vluchtelingen uit de bedreig de streken het achterlaten van alle be zittingen. Zo ook voor deze eerbied waardige grijsaard, die met vrouwen en kinderen werd opgevangen in het opvancentrum Hanoi. Naar aanleiding van da moaUijkhedan waarin op IS November jX een aantal Thunder)»!» van de vliegbasis Eindhoven kwam ie verkeren, toen Se doos de mist tertottap «pramUm-v ward idoor—d* «hel van de lurhtmarhtstaf een diepgaand on dersoek Ingesteld!, zo ramanwa wij van da rijde van de luchtmaehivoorllchtingz- dUnxi. -De resultaten hiervan hebben er toe geleid; -dat «en aantal maatregelen tegen verantwoordelijke functionarissen werd genomen. De commandant tactische luchtstrijdkrachten heeft' thans de basis commandant en een der squadroncom- rna.nda.nten uit hun functie ontheven, terwijl enkele andere functionarissen disciplinair werden gestraft of geplaatst werden in een andere functie. (Van een onzer verslaggevers.) Vijf opvarenden van een sleepboot van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst en een havenloods zijn. gisteravond tegen het middernachtelijk uur op een tragische wijze om hef leven gekomen. Ter hoogte van de Heysehaven op de Nieuwe Maas te Rotterdam werd de sleepboot „Argus" overvaren door de Duitse vrachtboot „Damascus". Dé gevolgen waren ontzettend. De „Argns" sloeg lek. en zonk onmiddellijk. Het mocht niet gelukken de zes mannen op'de sleepboot,/allen Rotterdam mers, uit hun benarde positie te bevrijden. Aangenomen moet worden, dat zij alien een graf in de golven hebben gevonden. i v De mannen, die zich aan boord bevonden waren: de 57-jarige kapitein C. Rietdijk uit de Snellinckstraat, de 57-jarige machinist F. H. A. Snitger dit de Deensestraat, de 23-jarige matroos A- C. Quaital uit de St. Andries- straat, de 57-jarige stoker H. C. Vroomboot, uit de DUlenburgstraat, de 15- jarige 2e matroos 3. W. van Doom uit Je Utrechtsestraat en de havenloods C. van Hulssen van de Binnenweg. vast te maken aan de in gevaar ver kerende sleper. Het enige wat er van de zijde van de bemanning van de „Bzmas- cus" kon worden gedaan, was het uit werpen van een reddingsboei met een licht er op. Later kwam van vele zijden hulp op dagen. De Rivierpolitie spoedde zich naar de Nieuwe Maas én Ook werden een drijvende bok en een bergingsvaartuig ontboden. Deze boten arriveerden om streeks twee uur in de nacht. Met man en macht is men daarna begonnen de „Argus" te lichten, doch alle pogingen faalden. Het schip verdween al verder onder de waterspiegel en vanmorgen was er niets meer van de sleper te zien. De mannen -van de roeiersvereniging hadden nog kans gezien de zinkende sleepboot zo dicht te benaderen,: dat zij klopsignalen konden geven. Deze werden echter niet beantwoord, zodat moest worden aangenomen, dat de opvarenden waren omgekomen. A I. staat het er, gelijk TT links op deze pagina leunt lezen, in Am- sterdam niet1 zo best voor, daarom behoeftRotterdam - zich niet teryer-. iÜ hovaardigeii. Want daar wil men- nj. .-^ een standbeeld oprichten voor mevr.': t&a Fanny Blankers-Koen. Wij /hébben niets tegen deze vermaarde hardloop ster. maar de Rotterdammers lopen j te' hard van stapel als zij voor iemand, bij zijn leven reeds een standbeeld op richten. Men heeft dat in Rotterdam' ook al eens met Churchill willen proberen. Maar die bedankte voor de eer:.; Als; mevrouw Blankers er voor zou- béf|: danken, is zij dus' in goed gezelschap.:,,,.^™ Als zij .er niet voor bedankt,--is o.m. in het gezelschap van Alva.-jij. Omstreeks kwart voor twaalf hoorden mannen van de roeiersvereniging „De Eendracht" noodsignalen. Zij trokken dadelijk op onderzoek uit en op de Nieuwe Maas, ter hoogte van Heyse haven; bleek, dat deze noodsignalen waren uitgezonden door het Duitse schip „Damascus". De loods, die zich aan boord van dat schip bevond, schreeuwde de mannen toe, dat de sleepboot „Argus" was overvaren. De roeiers voeren naar de plaats des onheils. Intussen was ook een sleepboot van Piet Smit Jr., de „Spitsbergen", daar aangekomen. Op dat ogenlblik stak de „Argus" nog circa twee meter met de achtersteven boven het water uit. Een van de sleep boten, de „Delfahaven", die in de om geving van de „Damascus" was, voer eveneens naar de zinkende „Argus" en gezamenlijk werd getracht een draad ,-V- -:V~ - Men neemt aan, dat h(j zal trachten de christen-democratische leiders te be wegen, het eens te worden" over een po- Utlek program voor korte termijn en een man, die dit kan uitvoeren. Het is ui. on waarschijnlijk, dat bniten de christen democratische partij een premier te vin den is, die een parlementaire' meerder heid kan vinden. Pella, een financiële deskundige, die Van welingelichte zijde is vernomen, dat vertegenwoordigers van- de 16 lan- den,:die onder cammondo van de VN. aan, de-.strijd in Korea hebben deel genomen, bij stemming .besloten heb ben de speciale afgezant van de -Ver- eaigde Staten, Arthur H. Dean, en het commando der Verenigde Naties vou 'machtte géven om met;.de Noordelijken la Korea te onderhandelen zonder voor- k-pafgaande' ruggespraak met de regering j;;-:rijt-Washington te houden. tópt*»» belangrijke beleidswijziging zal iiféehtèr, eerst de voorafgaande goedkeu- ///ringrvan het State Departement en van //"dèJv.N., moeten krijgen, r „tDéan is van mening dat de yoorbe- j/Téprékhjgen betreffende de Koreaanse /-/PéHtiéke conferentie in' de nabije toe- komst hervat zullen worden. - Dean, die - .van- de: onderhandelingen Wegliep, toen de communistische on- i dtrhandelaars de verenigde, Staten be- l-/€*èfculdigden van .'verraad,' zeide .te ver- /•réchten dat «en „formule" zal worden /.Cjftgewerkt: voor. de-communisten om - htm.beschuldiging terug te nemen.-Dean verklaardfe, dat de communisten de on derhandelingen graag willen hervatten opdat een meer formele overeenkomst kan worden uitgewerkt. Hij achtte het onwaarschijnlijk dat de communisten de oorlog zouden hervatten maar voegde er aan toe dat altijd de mogelijkheid van schermutselingen bestaat. Het Amerikaanse achtste leger treft voorbereidingen „voor .elke eventuali teit" op 22 Januari te middernacht als meer dan 20.000 anti-communistische krijgsgevangenen zullen vrijgelaten wor den op Korea. (Van onze correspondent) In de omgeving van Schelfhautshöek en Langedam, in - Zeeuws-Vlaanderen, zijn wilde zwijnen gesignaleerd. De ge broeders S. te Langedam slaagden er zelfs in een borsteldrager te vangen. De zwijnen zijn vermoedelijk afkomstig uit België. - - lang minister voor de begroting is ge weest, heeft in Augustus na de Italiaanse verkiezingen de leiding van de geheel christen-democratische Italiaanse rege ring, op zich genomen, nadat de vroegere premier, Alcide de Gas pert, die 8 jaar aan het bewind was, geen vertrouwens votum van het parlement gekregen had. De vorige maand geraakte Pella in moeilijkheden met zijn eigen partU. Veel christen-democraten maakten bezwaar tegen zijn samengaan met de monarchis ten, wier steun het hem mogelijk ge maakt heeft aan het bewind te blijven. Pella had het plan een aantal wijzi gingen in zijn regering aan te brengen. Hij wilde een rechtse christen-democraat, senator AlcUsio, benoemen tot minister van Landbouw. De leiding van zijn partij wilde echter, dat de huidige minister, Salomone oen linkse christen-demo eraat zou aanblijven. De linkervleugel van de partij vrees de, dat een conservatief aan het ministe rie van Landbouw het landherzienings- programma van de regering krachtens hetwelk duizenden hectares land ver deeld zijn onder landloze boeren, in ge vaar zou brengen. Dit programma vormde een van de ingrijpendste, na-oorlogse maatregelen van de Gasperl. Ongeveer duizend schoolkinderen en studenten, tussen acht tot achttien jaar oud, hebben naby het parlementsgebouw in Teheran gedemonstreerd uit protest tegen 'de aan de voormalige premier Mossadeq opgelegde gevangenisstraf. Zij schreeuwden tegen de politie:. „Schiet ons maar near, lang leve Mossadeq". In Perzische regeringskringen meent men dat de (verboden) communistische toedeh-partö de jongere Perzen aanzet tot verzet tégen de regering en de monstraties voor ex-premier - -Mossadeq. Na het gebeuren kon nog niet direct worden vastgesteld welke sleepboot was overvaren. Ten kantore van Smits Internationale Sleepdienst, werden daar op alle sleepboten per mobilofoon op- geroepene Alle boten, die in deze nacht taldienst/frarjeiL,., gaven antwoord.: De mër^rriet*- antwoorden, daar hier gëen mobilofoon aan boord is.-Toen had men zekerheid' en kon den verdere maatregelen worden, ge- troffen. v... De „Argus" was circa een kwartier te voren uit de Merwébaven gekomen, de haven, die aan de rechteroever van de Nieuwe Maas Ugt. De sleper trok het Duitse sohip .de „Biirenstein" de rivier op. Op' de Nieuwe Maas maakte de „Ar gus" los en ging langszij de ,3arenstein'" liggen, teneinde de^ zich aan boord be vindende loods Van Hulssen over te ne men. Vermoed wordt, dat de kapitein van de .Argus", nadat de loods aan boord was, achter de ,3arensteia" is weggeva ren en daarna schuin de rivier wilde oversteken, in de richting van de Maas bruggen. Op dat moment naderde de .Damas cus" en gebeurde het vreselijke ongeluk. Medegedeeld werd, dat de kapitein van de .Argus", die oorspronkelijk kapitein is van de .Achilles", met gesloten ramen moet hebben gevaren. Enige dagen ge leden had h|j een ontsteking aan het ge- laat opgelopen en zodoende wilde hjj verhinderen, datde ijskoude wind de stuurhut zou binnendringen. Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de ramen van de stuurhut waren be vroren, waardoor het zicht werd belem merd. De „Damascus" is- later voor 'anker ge gaan ter hoogte van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij In de loop van de morgen is dit schip naar de Waalhaven gesleept. De leden van de bemanning waren zeer onder de indruk. De havenloods Van Hulssen was slechts enkele maanden in. dienst De „Baren- stein" was een van de eerste schepen, die hij beloodstc. Van de'opvarenden wa ren de matroos Quaitaal en de jongste op varende, de. 15-jarige matroos Van Doorn, ongehuwd. Van Doom was sinds kort bü de sleepdienst. Vanmiddag om één uur zijn de ber gingsvaartuigen begonnen met lichten van het schip. Het plan was om.-de „Ar gus" naar.de Waalhaven te brengen- De plaats, waar de sleepboot ^trgus" gezonken is. Een storm die boven de Adriatische zee vyoedt heeft het water de met sneeuw bedekte Povlakte doen binnendringen. Drie dijken in de delta van de Po. zijn bezweken yvaardoor 5 dorpen overstroomd zijn. Zij staan meer dan een meter onder water. v;.-- Voor het aanbreken van de dag zijn politie en brandweer begonnen in de koude wind meer dan 200 inwoners naar droog gelegen plaatsen te brengen. Waarschijnlijk honderden anderen klemmen zich aan de daken van. bun huizen vast of wachten voor dakramen op redding. regering en van de stad Bazel Ml .de - - -"iggK 4 a.s. een_ vriendschapsbezeek brengen Zwitserland. Tijdens dit .bezoek zal :de minister contact nemen met de .;Zwltsérr se ministeries van Buitenlandse Zaken en van Verkeer; alsmede met ZwitserseS^w Rijnscheepvaartkringen.- Minister Algera zal zijn vërgézéldi vanïi de heer W. de Vries, dlréeteur-geméraail^^B van de Scheepvaart, mr. C:'J. M. Scha man,- verkeersadviseur van het aniniste- ift rie van Buitenlandse Zaken éir;'mr.slH-l^S E. Schetter, raadadviseur bij ;h'et: dixecto- raat-generaal van de Scheepvaart' Honderden hectaren van enige van Italië's rijkste bouwgronden staan on der het zoute water terwijl het water door drie gaten in de dijken die Ro- vigo beschermen naar binnen stroomt. De nabijgelegen dorpen Maddalena, Forti, Pallestrina, Bonelli Levante: en Polesine Camerini staan onder water. Deze dorpen werden tezamen met Rovïgo. in 1951 zwaar getroffen bij de overstromingen.' De"""dijken warén 'na* dien.- versterkt. i - De politie heeft meegedeeld, dat de woedendegolven die landinwaarts sloegen,'gedurende de nacht 20 centi meter hoger waren dan die in 1951. De autoriteiten hebben de bewoners van het gehele district gewaarschuwd met: „Neem vanavond alle mogelijke voorzorgsmaatregel en". Gevreesd wordt dat de golven van avond zelfs nog hoger zullen zijn dan die van vanmorgen. De winterstorm zwiept het gehele Noordelijke deel van de Adriatische zee op. Be wind huilt door Venetië, waar het Marcusplein met sneeuw be dekt is. In Triëst heeft de wind, de'„Bora genaamd, met een snelheid van 130 kilometer een 17 meter hoge kraan in de havenwijk doen omwaaien. Elders in Noord-Italië heeft het van morgen opgehouden te sneeuwen. Het had meer dan 40 uur onafgebroken gesneeuwd. In Genua werden vier arbeiders ge wond toen een. stuk van 180 meter lang van het dak van een nieuwe staalfabriek in Conegliano bezweek onder het gewicht van de sneeuw. De fabriek was gebouwd met gelden uit het Europese herstelprogramma. Vijf tien andere arbeiders liepen slechts lichte kneuzingen op. In Bologna werd een circustent weg gevaagd. Piacenza en Cremona zitten zonder melk en de politie in jeep's voert een strijd tegen de opgehoopte sneeuw om noodvoorraden melk voor de kinderen aan te voeren. Op de grote weg Milaan—Rome in de nabijheid van Piacenza staat langs een bergachtig deel van de weg een rij van 6,5 kilometer vrachtwagens die door de diepe sneeuw niet verder kunnen. In de nabijheid wonende boeren waden door.de sneeuw om de chauf feurs van de bijna 300 vrachtwagens van eten te voorzien. Reddingsbrigades'uit Trénto (Tyrol) zijn er op de tweede achtereenvolg gendë 'dag niét in geslaagd zich een weg door de sneeuw te banen; om dé zeventienjarige Marco. Bones uit Riva Del Garda te bereiken,',die sedert Zon dag op de berg Merone vermist wordt. Het is niét bekend of hij de- storm, overleefd heeft. - Op verzoek van de Zwitserse honds-r.;;:,s: Thans is denaam bé!:en.d'».g§Wi van' de vHfde :!NéSSBsssi^«#Klli>{.,_ doeng op last van de'recherche .vshDi karta is jtearrenteerd, dltl/fo i,i'de~i,1ii Baden./Overfdehewècgrcdenen^dle/:tot|»s]j_, de arrestaties" hebhsn-geleld, konden'oj5lc'§^^ heden nog'geen Inlichtingen worden v«r-. kregen. - - :5 Van de zijde van. het Nederlandse-*~*;M Hoge Commissariaat in- Djakaxta:'-?is;.'js| Woensdag desgevraagd aan'-'P. ;,I.Aneta/;.;ji® medegedeeld, dat op officiële jenf. rffL/ïj#; cieuze verzoeken «m inlichtingen "ovéri;®iL_ de recente arrestaties "van' vijf ;Neder- ;':yi;iffi landers Jn Bandoeng; nog, geen'antwoorjv|S den rijn binnengekomen. Behalve dé; 'VijfïjfSs genoemde Nederlanders blijken ook aan-»:/ gehouden te zijn - de! -Nederlahdérsw-S.,^ Schmidt, Kerseboom, Kaïn, Doornik"*en',"ö;;f Mollema. De gearresteerde Nederlanders:izcü&enZïdgm ervan verdacht zijn:- betrekkingeh^t'e>;w^ onderhouden,of in contactr'te staan inifts^ benden, aldus wordt-'van:' .wêlihgelicfiteij^ zijde vernomen. Officiéél kunnen' over|dé;gfS arrestaties.'echter nog steeds géen''inR<^s!&a tingen worden verkregen. .-.---'-'•■/--./ .r af': 'i-% ii-: -4' L: - (Van om» Haagse redacteur) Naar thans gebleken is heeft de Haag se Woningbouw Maatschappij (Hawoma) de laatste lijd een tekort geleden van 1 4 l'A millioen gulden, dat grotendeels in 1352 en de eerste maanden van 1953 is ontstaan als gevolg van een ie swak be heer van dexe maatschappij, die in 1348 door de gemeente Den Haag - werd op gericht. Dit tekort zal mocten_ worden aangezuiverd uil de gemeentelijke kas. De Haagse gemeenteraad zal, vermoede lijk nog in de loop van deze maand/een beslissing moeten nemen over de dek king van het tekort en ook over de vraag, of de Hawoma nog moet blijven bestaan. De Hawoma werd destijds opgericht met het doel om woningen in systeem bouw te bouwen (korrelbeton), teneinde in die voor de woningbouw zeer moeilij ke tijd een goede voortgang van de wo ningbouw te verzekeren. Als directeur werd aangesteld ir P. Stempels, die met de systeembouw met korrelbeton reeds bij een particuliere maatschappij ervaring had opgedaan. Reeds in .1952 bleek, dat de Hawoma niet volgens dé verwachtingen werkte. Tal van woningen kwamen -niet op tyd gereed. Er werd-een onderzoek Ingesteld waaruit bleek dat ef ook financiële'te korten te verwachten waren en dat. de leiding va» het bedrijf in verschillende opzichten tekort schoot In het begin van .1953 werd daarom aan ir Stempels ver zocht om geadviseerd ontslag te hemen; hetgeen hü ia Juni van dat jaar heeft gedaan. De Hawoma werd onder nieuwe leiding voortgezet. Weldra kwam aan het licht, dat de tekorten een grote omvang aannamen. Hiervoor waren verschillende oorzaken aan te wijzen als een onjuiste inkooppólitiek, een zwak personeels beleid, een te langzaam tempo van de werkzaamheden enz.-Er werd een uitge breid accountantsonderzoek ingesteld, dat nog niet geheel is afgesloten.- Wel werd reeds geconcludeerd dat het tekort meer dan f 1 millioen gulden zal bedragen, hetwelk 'dus ten laste komt van de Haagse gemeentekas. Hoewel de Hawoma' momenteel nog ongeveer 500 woningen in aanbouw heeft is het niet zeker of het tekort nog verder, zal stijgen. Onder de nieuwe .leiding schijnen reeds betere resultaten te zijn bereikt, doch men moet nog' afwachten of alle in het verleden gemaakte fouten in zoverre ongedaan gemaakt kunnen worden, dat deze geen nadelige finan ciële gevolgen op de verdere werkzaam heden kunnen uitoefenen.. Vandaag komen onderhandelaars van Israël en West-Duitslaad te Bonn bij een ter bespreking van technische bij zonderheden;: ;van de "hersieïbetaMngs- overeenkomst van 1952- tussen beide landen:/.// D« correspondent van „Merdeka" schrijft, dat deze ontwikkeling samenvalt met de terugkeer op 15 Januari van de minister van Financiën, dr. Ong Eng Die, van zijn reis door W.-Europa. „Dit doet speculaties ontstaan, of de ministe riële reis, die zorgvuldig geheim is ge houden, mauw verband hield met de-uit voering' van de liquidatie van het unie verdrag," aldus „Merdeka". Het'blad vervolgt: „Men veronderstelt, dat minister Ong Eng Die onderzoekt, welke reacties de opheffing van het unieverdrag door Indonesië, met of zonder goedkeuring van Nederland, en het uittreden van Indonesië uit de unie, op financieel ter rein teweeg zouden brengen. De gevol- f;en van zulk een daad zullen ongetwij- eld worden gevoeld in de handelsver houdingen met W.-Europa. Hoewel Indo nesië zich reeds voorgenomen heeft di recte handelsbetrekkingen niet verschei dene Europese landen te onderhouden, gaat het grootste deel van het handels volume met West-Europa nog via Ne derland- In het bericht van Merdeka" wordt vervolgens gezegd, dat een der punten, dat In beschouwing dient ..te -worden genomen is: welke wijziging zal'de sta tus van Indonesië als „associated member" van de Europese Betalings unie ondergaan? Deze'status geeft Indo nesië het recht zijn munteenheid te converteren in elke Westeuropese munteenheid. Verder zegt het bericht,", dat C hoewei Indonesië' zich de moeilijkheden reali-' seert, welke het gevolg zoiidèhVziJn van de opheffing van de •'üniéwérheru- ding tussen Indonesië en'J Médérfefid; er sterke vastbeslotenheid in'k'et';5,kal)li: net heerst om een einde te maken/aan dit verdrag waarin Indonesië,.' aldns-^t blad, slechts „wingewest" is van Nederland, hoewel Indonesië formëpl de rsouvereiniteit. eind 1949: hééft vér-?/:?;:»» de 'souvereiniteit eind 1949: heeft.vek kregen.." V;'- Een andere reden voor- het-/.afwijzen,: van de unie noemt het blad dehouding'; van Nederland ten aanzien van '.Nieuufs: Guinea t „Merdeka" besluit met te zeggenUdht/ïag: de Nederlandse hoge commissaris, graaf.' Van' By landt, naar; Nederland -is gaan, „zogenaamd voor vacantieT:"?Het:,Sf«| blad spreekt echter" als zijn yerm6eden";Wg|s uit, dat hij betrokken- is "bij hét bepaléirp!: van de houding van Nederland ten aan<i.', :-« zien van de wijzigingen,wélke|gebrachti!^|^ zouden kunnen worden in de verhoW;' ding tussen Nederland en Indoneri&,?v Tijdens een bezoek, dat de Indone-, sische ministervan Financiën, -5dr-3S® Ong Eng Die, aan zijn-:-Nederlandse &L ambtgenoot Van de* Kieft heeft'JgerUS^ bracht, werden-vetschiUendé;S hangende;' kwesties op financieel gebied besproteöij^Sg Deze zullen op ambtelijk niveau/nader worden bestudeerd er daarna opriëuwfe'Jg aan de ministers worden voorgelegd.- De prinsessen Beatrix en Irene heb ben in Grindelwald de derde prijs ge wonnen in een'sld-wedstrijd voor hotel gasten. Het was een teamwedstrijd en de prinsessen vormden met Trix Frueh. de dochter van de eigenaar van hotel Adler. een team. De winnende, ploeg, bestaande uit drie heren, .maakte, een totaal^jd van 11 min. 41 sec., de prinsessen met haar teamge note noteerden 13 min. 22 sec. v V,''/ -/sA De Westelijke commandanten vantBerif lijn hébben Dinsdag Sergei Dengin; deY Berlijnse vertegenwoordiger :vaö; de Rus^3,i«S|.. sisché .hoge eommissaris, uitgenodigd |f voor een bespreking ter voorbereiding van de komende vier-mogehdhedencon-SjëSS ferentie op Donderdag as." ',s- Zij zeiden, dat zij door hun .hoge/» commissarissen waren aangewezen-, om» met hun' Russische collega een /plaats?/ voor de-conferentie te kiezen en. anderei/!; noodzakelijke - technische - regelingen' treffen. '.-o'/.v:'-' - .J- JJ:»f Het dagbladTelegraf (Weil.Barlijn) meent ie welen; dat minister Molotof-,6pffS?£ de ministersconferentie van 25 *Jahüari|/: een program van vijf punten ter tafel/? zal brengen om het Duitse probleemte} regelen. Het blad ontleent zijn wètén- schap- aan „welingelichte kringeniny/! Oost-Berlïjn". Molotof zal zijn voorstellen volgorde doen in deze 1) Vorming -van een voorlopige'.regèri;/ ring voor; geheel/Duitsland; 2) Opheffing van de JJzerén Gor^n?-ï/l^" grens tussen Oost- en West-Duitsland, 3) Vrije verkiezingen in heel Duitsland: voor de vorming van een constltuerende#É assembiée'voor geheel Duitsland.|gf|»^^^i 4) Vorming van oen Duitse regering-^ 5) Besprekingenover een-vred""12' e drag te sluiten met een herenigd land. De SowJet-delegatle wordt volgéns/hè blad 23 Januari in OosGBérlljn/CJve: wacht, én zal. .behalve-'Molotöt/omvau- zijn vice-ministers GromyKo"-:en;i'£.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1