li Sociale vooruitgang STRAALJAGERS IN BOTSING Twee vliegers gedood Honderden landerijen in ItaMe overstroom Boerderij in omgeving ging in vlammen op Ondanks v Dit jaar 70.000 man op voor herhalingsoefeningen Eerste groep komt I Nederlandse neemt voomamë::idaS|® Wist* r Laniel blijft in het zadel Po-dijken doorgebroken Vliegtuigongeluk in Engeland Slèepboot „Argus" naar Waalhaven Heden bijeenkomst in Berlijn Moskou bereid tot atoomoverleg 8 Maart op 'sm m DONDERDAG 7 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2664 Weerbericht ifm. ÉËI Bidault naar Berlijn Voorlopig geen opvolger voor dfr. Plesman Klap in de verre omtrek te horen Bewoners kondén worden gered Babv geboren in - K.L.M.-vliegtuig-;; Aardschok in België MinZijlstra bij jubileum Wilton:: Waakzaamheid blijft echter geboden Vier slachtoffers gevonden Staatscommissie Herziening grondwet gereed Britse schooljongen ontvoerd t Betrekkingen met de Daroel Islam; KI ilw«SS Gfe*32 Mm .4^1 Patina geeft het op tankschëpéi w voor- -Raslaiicl^^^^S «Si» ®uy£> Rotterdam: Witte de Wittutramt 80 Telet 119700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klacbtendienst abonnementen 183019.80 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 113700 's-Gravenhage: Huygenspieln 1 Poetgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 383288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.2G per maand. 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEÜNING en Mr K, VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot'Vrijdagavond. WISSELEND BEWOLHT. - 7 -f*f. Wisselend bewolkt met enkele verspreid optredende», sneeuwbuien. Overwegend matige wind uit Noordelijke richtingen. In het Zuid-Oosten van het land matige tot lichte vorst, in de kustprovincies; lichte vorst. temperaturen om het vriespunt. O Hoofdredacteur: Dr 3. A. H. 3. S. BRUINS. SiX-'T (Van een onzer redacteuren) "W U de jaarkring 1953 achter ons J ligt, loont het de moeite na te gaan in hoeverre er in deze periode sprake is geweest van sociale yoor- uitgang. Zijn wij in het afgelopen jaar iets v.' opgeschoten met de vernieuwing van onze samenleving in Christelijke zin, waarover vooral in de eerste naoor- ï/logse' jaren zoveel te doen is geweest? Kunnen wij constateren dat er enige, vooruitgang is geboekt bii het scheppen van een nieuwe rechtsorde 'van dé arbeid, waarin werkgever en Vwerknemer, boer en middenstander de plaats innemen die hun toekomt? - De vraag stellen is gemakkelijker dan haar beantwoorden, vooral nu de 'jaarwisseling nog zo kort achter ons - ligt en voor het geven van een afge grond oordeel het nemen van enige V afstand gewenst, maar nog niet moeelijk is. ■jS^Toch menen wij. dat de balans van ,1953 uiteindelijk geen ongunstig saldo zal aanwijzen. In de eerste maanden na. de ramp moge een enigszins on- :'overzichteliike situatie zijn ontstaan. Slater bleek dat ons economisch bestel veerkrachtig genoeg was om de schok Jojjfltèvangen. gyjVandaar dat het ongetwijfeld zin heeft in enkele artikelen na te gaan Wat het afgelopen jaar ons op sociaal gebied heeft gebracht. v"' ;X.LS eerste belangrijke feit springt Sr de datum van de zeventiende April naar voren. j Op de avond van die dag organi seerde het Christelijk Nationaal Vak verbond een feestelijke bijeenkomst in het Concertgebouw te Amsterdam, wélke door de N.C.R.V. werd uitge zonden. Dit gebeurde ter gelegenheid van het feit dat op dezelfde dag de Sociaal- --•'•'•be Raad de eerste adviezen vaststelde tot instelling van een aah- tal' bedriifschappcn, waaronder die voor de landbouw en het schilders bedrijf. --De Chr. Vakbeweging zag hierin het begin van de vervulling van een oud*: ideaal, nl. de verwezenlijking .van de. gedachte der bedrijfsorgani satie. Het gal aan de bijeenkomst bijzondere glans dat dé'regering "aan de pionier van deze gedachte in ChristeHjk-Sodale kring; de heer ;H. .Amélihfc- eetv hege onderscheiding verleende.' - aJBt .wordt in Chrïstëiyité .Kring ovtt dé'Spubliekrechtelijke bedriifsorgknl^ satie zeker- nog niet - eenstennnaig'.ge dacht en er ligt stellig een accentver schil tussen werkgevers en .werk nemers. De heer A. Borst Pzn gaf:er o.a. uitlng. aan in zijn jaarredevoor de Prot Chr. Werkgevers,-en ook het geluidjvan prof. dr. ir. H. van' Biea- :sencpÈ>« bekend. j^iÖé gedachtenwiaseling gaat nog steeds voort, maar het is verblijdend dat toch in vrijwel, alle discussies steeds weer de ondertoon wordt be luisterd: „Meedoen!". Afzijdig blijven staan betekent invloed verspelen en voortgaande kerstening van de maat schappij vertragen. Als een tegenslag moet worden ge zien dé verwerping in de Sociaal-Eco nomische Raad van een amendement ..van prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, dat de strekking had de vrüe orga nisaties in sterkere mate te betrek ken bij detotstandkoming van ver- 'A órdeningen. yWellicht kan hierop m de toekomst nog Iets worder^. gevonden Het zij overigens opgemerkt. dat by v het' ëinde van het jaar nog geen enkel v.bedrijf- of productschap het levens- licht had aanschouwd. v. -'■"-Hét interne'beraad In de règerings- kring heeft .bier vertragend gewérkt. De laatste berichten wijzen er edj- ter op. dat er schot in kómt en dat met name het landbouwbedrjjfschap spoedig zal worden ingesteld. Bij de ontwikkeling naar de be drijfsorganisatie is de landbouw dus{ de' grafische industrie voorbijge- streefd en aan de spits komen te staan.- \.'--T,}Een' feit, dat inlandbouwVtringen ongetwijfeld grote voldoening zal "i geven. Het is dé}- vrucht van jaren hechte samenwerking in de na- 'oórlogse Stichting voor de Landbouw. .^Intussen wil het met een andere v loot aan de stam der bedrijfsorgani- 'satie,,t.w. de instelling der onder nemingsraden, nog niet zo bijzonder vlotten. De. Wet op dé ondernemingsraden bepaalde dat drie jaren na de afkon diging er van de instelling een- feit moest zijm ;,Debewuste datum (7 Juni 1953) .verstreek, doch in betrekkelijk weinig ondernemingen trad een onder- nemirtgsraad in werking. A'Vamdaar dat bij de wet de gestelde termijn met een jaar werd verlengd. ,"De- Sociaal-Economische Raad. sti- muieerde de gang: van zaken zoveel hij.,kon in de laatste maanden doch »og zonder veel resultaat. - - :V-Niet onmogelijk moet worden ge- acht," dat de termijn opnieuw ver- igd.zal moeten worden. bij oefenvlueht Premier Laniel heeft gisteravond het vertrouwen gekregen van de Franse Nationale Vergadering, waardoor een kabinetscrisis vóór de viermogendheden- conferentie te Berlijn (25 Januari) ver meden Is. Er werden 319 stemmen voor en 249 tegen uitgebracht, zodat de meer derheid voor de regering 70 stemmen bedroeg. Het staat dns vast, dat de mi nister van Buitenlandse Zaken Bidault Frankrijk in Berlijn zal vertegenwoor digen. Men verwachtte wel, dat Laniel de stemming zou halen, ondanks ernstige meningsverschillen in de Vergadering, omdat er voor 25 Januari geen nieuw kabinet gevormd had kunnen zijn. La niel dankte zijn zegé aan de Gaullisten, die hem zijn steun gaven in het nationaal belang". Politie, brandweer en vrijwilligers zwoegden gisteravond om de ge broken zeewering in de Po-delta te houden tegen-het wild kolkende water van de Adriatische Zee.-' Reeds zes dorpen staan onder water. De gaten in dijken bij Rovigó zijn honderd meter breed. Voor het aanbreken van de dag waren de brandweer en de politie er in geslaagd de inwoners van de dorpen in veiligheid te brengen. De reddingsploegen hebben doorgewerkt tot. het invallen van de duis ternis om inwoners te redden, die zich vastgeklampt hadden aan daken of bij de zolderramen op hulp wachtten. Hun zwoegen werd beloond. D« |owli%e krater, veroorzaakt door het Heerttorten vm een der vliegtuigen Een transportvliegtuig van de R.A.F. ie Woensdagavond in een sneeuwstorm neergestort. Van de 16 inzittenden zjjo er 15 om het leven gekomen. De wrakstukken van bet vllegtnlg liggen her en der verspreid in een heu velachtig gebied,-84-km.- ten Noorden van Londen. De raad van bestuur van de K.L.M. deelt mede, dat hy, ln overleg met de raad van oenunisearissen. besloten beeft voorlopig griet - tot benoeming van een opvolger van 'dr. Plesman -over te gaan, sodat krachtens de autoten de directie opgedragen blffft aan de directeuren de heren F. von Bafluscck, Ir. F. Besan. ton en M f. van der Ploeg. De uitvoerende taak ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen blijft op gedragen aan mr.- L. H. Slotemaker, directeur buitenlandse betrekkingen. Woensdagmiddag omstreeks halfvier zijn tijdens een oefenvlucht twee Thunderjet-straaljagers van de vliegbasis Volkel tussen Brum, men en Zutphen, in de buurtschap Oeken, met elkaar in botsing gekomen en neergestort. De twee vliegers kwamen, daarbij om het leven. Brandende stukken van één der vliegtuigen vielen op een boerderij, welke totaal uitbrandde. ■':;CDe omgekomen vliegers rijnr de25-jarige gehuwde.tweede-luitenant- vlieger E; F.^X.uitink süT Zutphen *en_ d21 -jarigd*"ïfgéli uwde 'sergéint-- vlieger B. Wijsman uit Amsterdam. De belde gezinnen, die de getroffen •boerderij bewoonden, kondén zich in veiligheid stellen. Het andere vliegtuig storttte neer vlak achter de openbare school, waar de kinderen juist de school hadden ver laten. Hoewel het vliegtuig een enorme krater in de grond sloeg, Uep de school slechts lichte schade op. Een ambulance uit Zutphen, die zich onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk begaf kon niets uitrichten. De brandweren uit Eerbeek en Brammen konden niet belet- ten dat. de .boerderij, totaal uitbrandde. Het huisraad kon worden gered. In de boerderij woonden de gezinnen Mesland en Hamer. De straaljagers behoorden tot een groep van vier, die in de omgeving van Zutphen oefendon. Z|j botsten met een enorme klap, welke tot ver in de omtrek te boren was, tegen el-kaar. Brokstukken van de toestellen kwamen overal in de omgeving terecht Een der straaljagers kwam terecht aan de Buurtweg te Oeken tussen de boerderijen van Mesland en Groen en boorde zich in de grond. Brandende benzine stroomde over het dak van de boerderij van de heer Mesland, welke in een ogenblik in lichterlaaie stond. Het vee kon worden gered, evenals énig huisraad. De voorraad hooi en stro ging echter in de vlammen op. Het tweede toestel kwam bij de o. 1. school te Oeken op de speelplaats te recht. Brokstukken van het toestel ver oorzaakten een gat in het dak van de school. Bij een andere boerderij viel nog een zware benzinetank door het dak. De benzine stroomde door de boerderij, doch vorooirzaakte geen brand. Het vee kon hier tijdig uit de stallen worden gehaald. Vertegenwoordigers van de Hoge Commissarissen der V.S., Engeland, Frankrijk en de Sow jet-Unie in Duits land, zouden hedenochtend.op het Britse hoofdkwartier in West-Berlijn bijeen komen voor hun eerste bespreking over technische regelingen van de conferen tie van ministers van Buitenlandse Za ken der vier landen, aldus is door Britse functionarissen te Berlijn medegedeeld. Officier lichtte leveranciers op De Krijgsraad te Velde West heeft gis termorgen conformde eis, de reserve eerste lpitenant C. D. H. veroordeeld tct drie maanden gevangenisstraf en ontzet ting uit de - dienst, Hem was ten laste gelegd oplichting van diverse leveran ciers. De zaak werd met gesloten deu ren behandeld. ;.-t De autoriteiten hebben opdracht ge geven, dat de evacuatie versneld zal worden. Zij hebben gewaarschuwd, dat de vloed misschien nog hoger zal komen, dan Dinsdagavond toen de dijken bezwe ken zu'n.- Tientallen vrijwilligers hebben de ge hele dag gewerkt om de dijkbreuken met zandzakken te vullen en om op andere plaatsen de dijken te versterken, welke sinds de catastrophele - overstromingen van 1951 dit lage land beschermd hebben. De overstromingen, zijn het ergst op het driehoekige eiland Camerini, dat 6 km breed en 20 km lang is en dat in de delta van de Po ligt Het staat geheel onder ?v;aïéri,;SlècHti"^dë*"fédaii^spldegM'';yaa de brandweer en de'politie zijn. in staat het per boot te bereiken. Via een'draag bare zender hebben de reddingsploegen de toestand daar beschreven. Elders van Triëst tot Genua ging de ergste. Januari-stonn in 15 jaar voort otters te eisen. In de meeste .plaatsen is de zware sneeuwval opgehouden. Een arbeider, die bij Udine bezig was sneeuw te ruimen op de bergwegen, werd be dolven door een landverschuiving. Hij kon niet meer gered worden. In Londen, Berlijn, Frankfurt, Brussel en Parijs zijn de arbeiders gistermorgen voorzichtig over de gladde wegen naar htm werk gegaan, gehuld in htm warmste winterjassen en wollen truien, terwijl de temperaturen vielen tot het laagste punt sedert meer dan een jaar. r T N het December nr. van het- voor-, 7- .lichtingsblad - ,lSpaarcommentaai^%®a-.g van de Rijkspostspaarbank lazén'vwé"_'.(j de volgende uit een dagblad overgeno-/' Éifei men ontboezeming: ||$SS|lS „Langzamerhand komen - we dagen 1 te kort voor al onze dagen. We hebben; een moederdag en een vaderdag^één;;}-.: dag der Verenigde Naties, een 'Va-"..; lentijndag en eenéiérendaè-:}Eöf^én!p|| daag: (31 Oct. red.) is het ,wéreIdr,:ï;.;ïpS spaardag. -V 31 October heette vroeger Hervc"- >i mingsdag. De Protestanten' dachtem mét ;vreug- I de terug aan dé 31ste }October l517, S^ toen Luther zijn 95 stellingen •'aansloeg.;-;:#:.^ aan de Slotkapel te Wittenberg.;. Nu is 31 October wereldspaardag.^!}; Het stukje eindigt met dé ,yraag:;^it^a spaarzaamheid een deugd?";'.' W|j zeggen: ja, maar dan ;'orf-( danks de hier gebóden':voorlichting.: De vrouw van een Nederlandse poUtie-"- .-jgs functionaris heeft: vandaag •aan-.:.bóord-:-^£® van hétK'.L.M.-taéstel „Jan beeck" ;tijdens één vlucht van' Amste*-.v y,.,':; dam naar .Montreal hét. leven-geacltoii-* ken', aan een; .r3j™ De baby, bij P de geboorté j; waarvan5&S stewardess Suzanne; van 'SïBortël^aSsitógs^S teerde, werd geboren tien naihutsn.'voor'g'J-J: de landing-op Gander.' v- I >V' "^,3* De 'moeder; mevr. Egberta iEUa 'vaaK-ïv Gelderen, was op-? weg- naar CuraM»ï^f%g waar. haar echtgenoot -werkt V:. - Vandaag vierde,de bekende xheeptiper! 1 'i 'r Wilton-F yenoord 'het-V hondèrdjarigti%^$jè bestaan. Nog maar nauwelijks, was^de'^'k son opgegaan, of de oudste 'directeur, vAI de. lieer,S; van ..ga/.opdroeg dhm'en nn ftet Woensdagochtend om 4.40 uur is inde streek van Genk een zeer hevige aard schok gevoeld, die tot vijf seconden duurde. De eerste indruk was, dat zich ergens een zware ontploffing had voor gedaan, doch bij onderzoek bleek zulks niet het geval te zijn geweest. Te Hasselt werd de schok niet gevoeld, zodat hij plaatselijk schijnt te zijn geweest Een münmerker die in een mijn te Genk op 900 m. diepte aan de arbeid was, ver klaarde. dat hij op het voornoemde uur in de m|jn een geweldige luchtverplaat sing had geconstateerd. De schok werd ook geregistreerd in het observatorium te Ukkel. 1 ;-.v. -v.v .'C ,:.'s-'v''f:-'--"'1''' E besprekingen rondom het vraa-g- -stuk van de vrijere loonvorming - .hebben in de loop van 1953 een be- iangrijk en principieel karakter aan- r "genomen, verklaring van de vier werk- pygeversverbonden iri Juli dat men;, na Januari 1954 niet meer bereid zou p zijn ;aan algemene loonronden -.mede- ï-'sv.werkin.g te verlenen, wérkte hier. als i^de'knuppel in het hoenderhok. ï,'-i}S:Toen de gemoederen "'.wat gekal- i meerd waren, bleek het nogal-mee'te vallen. Men,is thans druk bezig in de 1 Stichting van de Arbeid deze materie lf||dóÖr':;tE;spreken. .-ÏMen is het er vrijwel over eens, dat *'\f}4E;vlgeleide:.- loonpolitiek haar „beste" De sleepboot .Argus", die Dinsdag avond werd overvaren door het Duitse schip „Damascus" en daarna zonk, is gisteravond met behulp van een bok- co bergingsvaartuigen' naar de Waalhaven gebracht Bij het onderzoek, dat de Rotterdamse Rivierpolitie instelde, konden vier slachtoffers.gevonden worden. Het waren de eerste matroos A. C. Quaytaal en de tweede matroos J. W. vanDoom. de ma chinist F. H. A. Snitger en de stoker H. C. Vroomhout. De stoffelijke overschotten werden aangetroffen in het schip. Van morgen zou de; sleepboot op een scheeps helling worden gebracht, waarna de politie het onderzoek zal voortzetten. Het,is niet uitgesloten, dat ie kapitein en 'de havenloods overboord zijn ge slagen. - Geconstateerd is, dat de Argus aan stuurboordzijde is aangevaren." socialistische zijde is men uiteraard geneigd de straffe leiding van hoger hand-tebewieroken. - .Het.rustige, en bezonnen, woord, dat minister Suurhoff te Arnhem tijdens de. jaarvergadering van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond heeft ge sproken;* 'doet verwachten dat een compromis mogelijk zal blijken waar bij de voordelen van het oude systeem gehandhaafdkunnen blijven, Van Christelijk-sociale zijde stelt men hier terecht dat de verantwoor delijkheid'. voor 'de loonvorming weer móet komen te liggen' waar het be hóórt, namelijk bij het bedrijfstaks- rtnitvrïfA ViVt ar) Alf 7 4 l'*1.. -. De Sowjet-regerlug heefl «Ister- uvond te Moskou bekendgemaakt, dat zü bereid is deel te nemen - aan inlei dende besprekingen met de Verenigde Staten te Washington over het vraag stuk der atoomkracht. Hoewel de besprekingen, waar-toe Moskou zich bereid vevklaard heeft, van een zuiver inleidend karakter" zijn, kun nen zij tóch van groot belang worden geacht." Zij kunnen dé autoriteiten bijvoorbeeld aanwijzingen verschaffen over de vraag of Rusland werkelijk belangstelt in een oplossing van de internationale proble men, waarvan de geboorte van het atoomtijdperk vergezeld gaat. In de officiële Russische mededeling wordt gezegd dat de' Sowjet-regering te Washington zal worden vertegenwoor digd door de Russische ambassadeur, bü het "Witte Huis Zavoebin.-■ Er is geen datum voor het begin dér besprekingengenoemd; doch" wel werd te kennen, gegeven dat zij zouden begin nen voor 'de bijeenkomst'der vier minis ters van Buitenlandse Zaken, welke 25 dezer teBerlijn een aanvang neemt. In de Westerse hoofdsteden verwekte de Russische mededeling voldoening. Het parlement van Soedan heeft Woensdag de leider van de-Unionisti sche Partij, Ismail al Azhari, tot eerste "gekozen: Dit jaar zullen ongeveer 70.000 man der Kon. Landmacht voor herhalings oefeningen onder de .wapenen worden geroepen, eenzelfde aantal dus als bet vorige jaar, zo deelde een zegsman van de generale staf mede. De eerste herhalingsoefening zal op 8 Maart beginnen en zal het personeel van de 44e regimentsgevcchtsgroep van de Nationale Territoriale Beveiliging (NTB) omvatten. Tot deze gevechtsgroep behoren een regiment Infanterie, een afdeling artillerie, een verkennings eskadrons en een compagnie pioniers. Een groot deel van de herhalings- en reserveplichtigen der Kon. Landmacht zal in het najaar opkomen en zij zullen hiervoor omstreeks 1 Meieen waar schuwing ontvangen hebben. De onderdelen die voor die oefeningen opgeroepen zullen worden zün de vol gende: Reserve officieren 5e divisie. Re serve officieren 6e divisie. De 3e divisie. Aantal régimenten infanterie, waaron der 44 rggr (NTB). Aantal compagnieën Commandotroepen (NTB). Aantal com pagnieën Nationale Reserve (NTB). Aan tal afdelingen lichte en zware luchtdoel- artillerie (NTB). Aantal eskadronspant serwagens (NTB). Aantal tankeenheden (1 L.K.). Aantal genie, verbindings-, technische dienst, intendance, transport en geneeskundige eenheden (NTB en 1 LK). De Derde Divisie zal in Nederland ge mobiliseerd worden, doch daarna uit Nederland (waarschijnlijk naar Duits land) vertrekken; Wanneer dit zal ge schieden staat ;nog niet vast. Een mobi lisatie-oefening, zoals vorig jaar „Drie tand", zal in 1954 niet worden gehouden én ook zal men geen vordering van voertuigen uit de particuliere sector doorvoeren. Gezien de toeneming van de troepen sterkte -wordt de legering-van alle mobi- lisanten een steeds nijpender probleem. De normale legeringsruimte in kazernes r.iet meer voldoende en tevens wil men er van afzien de loodsen van de mobili satie-complexen te gebruiken. Daarom heeft men thans besloten in de toekomst legcringskampen op te. slaan in Ede. Mill en .Rucphen. In plaatsvan tenten hoort men in dit verband verplaatsbare houten barakken aan te kopen. Van -legering m scholen e.d. zal men dan geen gebruik meer hoeven te maken. Waarschijnlijk zal dit jaar in Mill reeds een barakken kamp opgeslagen worden, waaraan ook een aantal gebouwen van permanente aard zal worden toegevoegd. Voor de maaltijden zal men daarbij voor de ran gen beneden officier een cafetaria systeem invoegen, waarbij men echter van de eigen mess-tins gebruik zal moeten maken. De derde divisie zal dit jaar voor opkomst nog gelegerd worden in tenten bij de mobilisatie-complexen waar het materiaal is opgeslagen. De staatscommissie tot herziening van de Grondwet heeft haar werkzaamhe den beëindigd. Bij Koninklijk Besluit zijn de voorzitter van deze commissie en een drietal leden van haar secreta riaat onderscheiden als volgt; Mr. J. R. H. van Schaik, minister van Staat, lid van de Raad van State is het Grootkruis in de orde van Oranje Nassau verleend; jhr. mr. A. J. M. van Nispen tot Pannerden, administrateur bij het ministerie van Algemene Za ken, is' benoemd tot Officier in deze orde;-mej. mr. H. S. Bok, referendaris b|j-het ministerie van Algemene Zaken éh mri - W. Duk, referendaris by het ministerie van' Justitie zijn benoemd tot Ridder in deze orde De Boliviaanse tinmagnaat Antenor Patino heeft vandaag zijn pogingen om door middel van het gerecht het huwe lijk te verhinderen tussen zijn schone 18- jarige dochter Isabella em de knappe 20- jarige James Goldsmith, zoon van een is voor de herhalingsoefeningen dan ook Condense hoteleigenaar, opgegeven. In zijn hedenmorgen gehouden rede voering ter gelegenheid van het hon derd-jarig bestaan van Wilton- Fyenoord te Schiedam heeft de mi nister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijistra. de nadruk gelegd op de grote betekenis van de scheepsbouw voor ons land. Hij greep hierbij terug op de historie en wees o.m. op het feit,, dat Koning Willem I belangstel ling toonde voor het .bouwen en re-, pareren van schepen en daadwerkelijk steun verleende. Vervolgens gaf de minister een overzicht van -de na de oorlog tot stand gekomen werkzaamheden óp het gebied van de scheepsbouw. De betekenis van de export van hier te lande gebouwde schepen is na de oorlog nog aanzienlijk toegenomen.. Ge rekend naar de afgeleverde tonnage be droeg de uitvoer in 1948 rond 35%, over 1952 was dit percentage gestegen tot 57. Het mag u met trots vervul len, dat Nederland thans onder de scheepsbouwende naties, wat de in aan bouw zijnde tonnage betreft, wederom een eervolle vierde plaats inneemt; een' prestatie, waarin het aandeel van de dok- en werf-maatschappij Wilton- Feyenoord met ere mag worden ge noemd. Over deze prestaties van de Neder landse scheepsbouw op het gebied- van de export verheug ik mij in het bijzon der, zo zeide, de minister, omdat zij hun ontstaan vinden in de beste eigenschap pen van technisch en commercieel ver nuft, waarover de- Nederlandse onder nemers en arbeiders beschikken. Het is goed dat wij voortduring besef fen, dat dit gedegen vakmanschap in technisch en commercieel opzicht de enig juiste maatstaf vormt waaraan wij de mogelijkheden tot een verdere opvoe ring van onze leveranties aan het buiten land, met name op langere termijn, kun nen meten. Slechts op deze basis en naar mijn stellige overtuiging niet door kunst matige hulpmiddelen of maatregelen van welke aard of omvang ook,«kan de export en de internationale concurren tiekracht van het bedrijfsleven van een land daadwerkelijk worden vesterkt. Naar mijn mening behoeft de Neder landse^ scheepsbouw zich bü haar toe komstige verwachtingen in dit opzicht zeker niet door pessimisme te laten leir den. De orderportefeuille, althans die van de grotere bedrijven is zeer behoor lijk gevuld en voor de eerstkomende ja ren zullen de betreffende bedriiven naar verwachting zeker nog wél met een vol ledige bezetting kunnen, rekenen. Hier staat evenweltegenover, dat het spéciaal in deze bedrijfstak uiters moeilijk Is. een prognose te geven vóór langere tiid - De. ervaring - heeft;:ons:;geIeerd,4;<k»t:w waakzaamheidte fallen .tijde blijft igë^Ü, boden.Inhet bijzondér -.zullend de-:irdr4(S ,-gertngen van: .de democratische -;lanÓeh}ó;'; niet i mogen aarzelen).:; ïlo^cditifie's^énp1® doeltreffendemaatregelen te? nemen;; zodra zichtekenen; voordoen dieï op) een economisché-'-kenteringr-rzóuderiS wijzen.';Ik juich i-iidit -verband idè iïërfi&vg cente verklaring van president j-Eiseri-£| hower toe,, omdat ik daa"ruif' mag-*af-;|« Leiden, dat de regering; ;vjm enigdc - Staten;-1 in staat:)èn'a-bérétó>i£li|^g^ handelend op te; treden. "•-.!■ -'-Vi'" - 'V - -.:V" 1 VI"."-' -? -J De achtjarige Colin- Bryans ,is Woens- -;:-gs;|g dag door een; onbekende vvrouw ont-)-" voerd, tóén hij een school te.' Brighton yerliet}. Voordatde.; onderwijzer _hau, kunnen ingrijpen, was de vrouw met de jongen in een auto in derichting Lon-)-.: den weggereden. - f'-i,' De moeder van Coliin had reeds .eer-;; der dreigbrieven ontvangen. Sindsdièn). had hét onderwijzend personéél opdracht de jongen alleen aan -.de moeder-te:; geven. - z DearrestatiesyanBandoeng^^ Officiële, instanties in Djakarta^ ben Donderdagmiddag nog geen verkla--:';; mgen verstrekt over; -de -. arrestaties: van»).-%«3iS de Nederlanders. .Dé minister-van Justitie mr. Djody Gondokusuma) 'verklaarde 1 slechts, dat. de arrestaties het resultaat. zijn van een verscherpte contrdIë;:opjae}%£%f£ buitenlanders; overeenkomstig de''' nood wet op toezicht op buitenlanders';Naar- van welingelichte zijde verluidt,, ^ijn de' arrestatiesverricht op; personen bij i'wiét??%j bewijzen zouden zijn aangetroffen, dat zy -'-.-jiSs't' subversieve betrekkingen zouden -hebben onderhouden met de DaroeIslam; Öhder".s> hen-zou firia-ticier ,Van bevoegde .zij dé tegengesproken volgens hetwelk; <3è|Bel>!^ gische scheepswerven met Rusiand-een;-: overeenkomst hebben gesloten 'bétrétteja^, de de levering ^-ah één tiental ;:timksclié?4i pen.- De Belgische ;"*sfihéepsw«;rv.én.'', nioraén'- tAAMnilnn.eeJ3 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1