Licht en schaduw Eisenhower brengt verslag uit Initiatief is Amerika weer aan gekomen ECONOMISCHE HELP AAN VRIJE WERELD MINDER Mysterieus waas om arrestaties in Indonesië;w:sfig7?i;,7ï 1 t De Hawoma Oplossing van de crisis in Italië is nog niet in zicht Aan verhoging kinderbijslag ontbreekt wettelijke basis Nederlandse delegatie „KleMë commissie'' naar W.-Indië 1 m NederiandsÈsct^ nood Ijs nog niet betrouwbaar VRIJDAG 8 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG Nq. 2ö Beria gestorven als Rooms-Katholiek Minister ontvangt artsen 'ÊïÊM Nasleep Italiaanse verkiesingen Stemmen wérden niet Inhouding van de loonbelasting is een ingewikkelde juridische kwestie Koningin vierde lTè?. ver^r jaardag van haar huwelijk:? goed geteld 7 Maria Isabella en James getrouwd in Gruenther over de kracht der N.A.V.O. Minister Kernkamp gematigd optimist Inleidend gesprek1-'/^ wordt voortg- Geruchten komen via Wenen s,| M Amerikaanse ambassadrice haast zich naar Rome Ned. Hoge Coiimnssari^|ï§| rPM IT Berlijn I r JWKiHtai: Witte de Withetraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 2112 Postgiro No, 424519 Klachtendienat abonnementen 18.3019.3B our Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'e-Owvenhage: Huygenxpleln 1 Poetgiro 424887 Redactie: Tel, 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395288 fcbiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: C. A, KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. Aanvankelijk: weinig bewolking/Overwegend zwakke ivind. In het binnenland plaatselijk strenge vorst en hier en daar mist, aan de, kust overwegend lichte 1 vórst. Later: van het Noordwesten uit toenemende v' bewolking met een kans op enige sneeutv of regen..; Tot matig en langs" de Waddenkust tot krachtig: toenemende Westelijke wind. Stijging van tempera-?': tuur, 'maar in het Zuidoosten van het land nog? vrijwel do gehele dag vorst. >7"' Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS SIjOT/ fVati een onzer redacteuren) IN materieel opzicht heeft de twee de helft van het voorbijgegane jaar vrijwel geheel in het teken gestaan van" de komende huurverhoging en de compensatie die daarmee gepaard zou moeten gaan. De gebeurtenissen liggen nog vérs in het geheugen. In vervulling is gegaan de voorspel ling' van de heer Ruppert- dat dit de moeilijkste Ioonronde zou worden sinds dc bevrijding. 'Waarbij dan achteraf valt te consta teren, dat de wijze waarop, de, hogere uitgaven worden gecompenseerd hier en daar een gevoel van onbehagen heeft achtergelaten. In de strijd tussen werkgevers en werknemers over het percentage loonsverhoging scheen het getal vijf «en magische kracht te bezitten. D« onbehaaglijke stemming werd nog Versterkt door het mysterieus ge goochel rondom de indexcijfers van de 'kosten van levensonderhoud. Waarom geen 6 pet.? Op die vraag is nog immer het antwoord uitgebleven. Ook ontevredenheid in de kringen Van de middenstand, waar men de compensatie door belastingverlaging 'beslist onvoldoende acht. T« begrijpen, als men bedenkt dat de middenstand zowel huurverhoging aan de ene zijde als hogere personeels uitgaven aan de andere zijde heeft te toeken. Compensatie via verhoogde omzetten 'acht men in middenstandskringen zeer dubieua. IN alles wat zich rondom de nieuwe Ioonronde heeft afgespeeld ls in elk geval verheugend dat een begin is gomaakt met de verdwijning van de gemeenUelassificatie. De "bijl is aan de ■wortel gelegd van een systeem, dat velen dagelijks als een grievend on recht beschouwen, v,-Welen zouden het tempo nog wel wat sneller willen zien; doch dit is "onmogelijk gebleken. Een stelsel; dat in een reeks van lange jaren is ge- .groeid, roeit men niet uit van de ene op de andere dag. Naast lichtpunten ook schaduwzij den, Uit tal van ontvangen brieven is óns de laatste weken wel gebleken hoa schrijnend de nood is onder de zgn. 'vergeten groepen, onder wie de gepensionneerden. Zij zijn het die klappen ontvangen an verder achterop raken. Ook hieruit blijkt weer hoe weinig maatregelen van overheidswege bevre- diglng vooriedereen kunnen schen ken. Zoals h'éFoók onbevredigend ia, dat da jaren van studie de noodwet Ouderdomsvoorziening nog steedsniet door een definitieve wet is vervangen 5 Minister Suürhoff is voornemens in dit jaar de knoop door te hakken ais het gevraagde advies van de Sociaal Economische Raad ook dit voorjaar uitblijft. Wa sullen zien wat er van komt. Het k van belang dat de huidige situatie zo spoedig; mogelijk een» einde neemt want zij werkt remmend op een .behoorlijke uitbouw van de bedryfs- pensioenfondsen. De werkgever* voelen er immers weinig vóór aan deze laatste mee te werken zolang volgens het systeem van de Noodwet Ouderdomsvoorziening de helft van de inkomsten van de bejaar de arbeider uit welke bron dan ook wordt afgetrokken, wil hjj voor een uitkering in aanmerking komen. Dit.'betekent dus: dat; een 'deel der betaalde; premies niet aan de arbeider zelf ten 'goede komt. Het prineipe van f het zelf doen raakt hier in het gedrang. Radio-Valicaan heeft, een onbevestigd bericht uit Wenen uitgezonden, waarin onder de titel „Stierf Beria als Christen" wordt gezegd, dat Beria daags voor zijn terechtstelling tót het Christelijke geloof is teruggekeerd. DU zou te danken zijn aan de Poolse kardinaal Wysxlnsky, die In een cel grenzend aan die van Beria In de beruchte gevangenis van JLoebjan- ka zou hebben gezeten. Prof. Joedine, voormalig lid van de Sowjet Hoge 'Commissie in Duitsland en onlangs benoemd tot Sowjet-ambassa- deur in Peking, zou verklaard hebben zeer verontwaardigd te zijn over het be richt, dat Beria als laatste gunst zou hebben gevraagd om een exemplaar van het Nieuwe Testament, waar hij in zijn jeugd veel prijs op stelde Joedine zou zijn verontwaardiging hebben gelucht óver het feit, dat bij Beria het Christe lijke geloof het had kunnen winnen .van de Marxistisch-Leninistische ideolo gie. In gezaghebbende R.K. kringen in We nen en op het Vaticaan kon geen beves tiging worden verkregen. Autoriteiten op het Oostenrijkse ministerie van Buiten landse Zaken zeiden niet te weten waar het bericht vandaan is gekomen. Het onderhoudt, dat vertegenwoordi gers van de Landelijke Huisartsenver eniging en: van de ziekenfondsen bij mi nister Suurhoff hebben aangevraagd, zal as. Dinsdagmiddag plaats vinden. President Eisenhower heeft gisteren de belofte uitgesproken, dat de bondgenoten van de Verenigde Staten militaire eri; technische bijstand zullen blijven, ontvangen en meer gegevens over de atoom energie zullen krijgen, maar dat de Amerikaanse economische hulp verlening verminderd zalworden. De president legde deze ver klaring af in zijn jaarlijkse boodschap aan het Congres over de toe stand van de natie („State of the Union"), Onze economische pro- pramma's in Korea en op een paar enkele andere kritiekeplaatsen in de wereld zijn echter bijzonder belangrijk en ik zal het Congres verzoeken deze in hét volgende begrotingsjaar* voort'te zétten. Het initiatief is weer aan Amerika gekomen/Een= grote strate gische wijziging heeft zich voltrokken. De politiek Is niet meer beperkt tot een reactie op uitgelokte crises, aldus Eisenhower. Senatoren, afgevaardigden, leden van hef corps diplomatique en het kabinet, alsmede andere boge bezoekers ston den van hun zitplaatsen op om de president stormachtig tóe tejuichen toen hij de zaal binnenkwam. De geest drift was zo groot, dat tijdens de eerste vijf minuten van zijn toespraak achtmaal een applaus losbarstte. Eisen, hower hield zijn eerste verslag als soldaat-staatsman. Hij besteedde de meeste aandacht aan kwesties van de defensie. Eisenhower stelde een nieuw pro gram voor de defensie met d« volgende zes punten voor: 1. Grotere samenwerking tussen de geallieerden op het gebied van de atoom-energie. 2. .Nuttig* gebruik van het militaire personeel. 3. Gecentraliseerde strategische re serves,;;, 7' Voor de middengroepen heeft 1953 ;enig soelaas gebracht. De verarming, "waaronder deze groepen na de bevrij - dteg te lyden hadden, ja goeddeels, tot staan gekomen. Het dieptepunt is gepasseerd, zo werd onlangs op. een werkgevérsver- gadering geconstateerd, waarbij opge- merkt mag worden, dat de huidige Ioonronde niet aan een maximum- grens (zoals de beide vorige) is ge bonden maar integraal wordt toege past. - Het congres van intellectuelen dat ;'iri- Maart te Amsterdam werd gehou den, (moge dan niet zo'n daverend succes zijn geweest, het geluid er van is als een wekroep door het bedrijfs leven gegaan. Ook het voorbeeld'door .de regering, gegeven - zij deed de ■leraren meer aan hun trek komen 'heeft hier vermoedelijk stimulerend gewerkt: ;77vv 'Cv*' "Van deze denivelleringstendenzen profiteren, de geschoolde arbeiders ook mee. Hun loon mag met twee cent per uur worden verhoogdingevolge de nieuwe richtlijnen. Zij hebben zich vaak grote opofferingen getroost óm hün vak onder de knie te krijgen en net is niet meer dan. billijk dat zij ^aarvan in hun verdiensten iets terug zien. ;/,-777" •- Bijzonder verblijdend is het gunstig verloop van de werkloosheid in het afgelopen jaar. Tegen het eind van 1953, was zij enige tienduizendtallen Jager dan een jaar te voren. Een ont wikkeling. die ook van bijzondere bete kenis "is geweest voor de uitvoering van de wachtgeld- en werkloosheids wet met het Oog op de reservevor- ming. :;;7 IJN er verder nog goede dingen van het voorbijgegane jaar te melden? Ongetwijfeld! Het verplegend perso neel kreeg de 48-ürige werkweek en het meisje van 14, jaar gaat uit de fabriek. Een wetsontwerp is, wat het laatste betreft, bij de Staten-Generaal ingediend. vyT.Het wetsontwerp waarbij het ont- slagrecht wordt geregeld, passeerde 7'de Tweede en Eerste Kamer en de (■afkondiging schijnt nog slechts een jikwéstie van tijd. Van middenstands- vzjjdè: bleef men hier de klacht beïuis- 7jteren, dat de wet te veel op de indus- .'itrie is afgestemd. ",7: A" - :De iaatste maand van hét'jaar bracht Officiële instanties in Djakarta hebben Donderdagmiddag 'nog geen verklaringen verstrekt over de arres- tatles?:'VSn een aantal Nederlanders in Indonesië. - Gemeld 'werd, dat ook een zekere kapitein Smit zou zijn aangehouden. Het hoge commissariaat verklaarde iemand van; die naam en functie niet te kennen. Vac deIndonesische in stanties kon het hoge commissariaat geen bevestiging verkrijgen. Het regeringsgezinde blad Merdeka vermoedt, dat de arrestaties door vele andere gevolgd zuiden worden, zodat binnen niet al te lange tijd het Indo nesische vólk zal weten of het in Nederland «en vriend of een vijand heeft. Te Bartdoeng; zo vervolgt het blad, werden enkele actieve leden gear resteerd van de commissie tot behar tiging van. de belangen der Neder, landers in Indonesië, die binnenkort voor nader onderzoek naar - Djakarta gezonden zullen wórden. „Hoewel men'in kringen van de politie voor alsnog nadere inlichtingen weigert, kan verondersteld worden, datde verzetsgroep betrekkingen onder houdt; met de heer Van der Plas in Beiroeth én hoogstwaarschijnlijk met de contra-spïonnage van de Weste lijke mogendheden, die met het 'stich ten van wanorde in dit land bepaalde doeleinden najagen. Het blad schrijft;/ dat ifa het ver spreiden van de foto van kapitein Smit velen zich herinnerden, dat zij hem dikwijls in ëen auto met een CD-nummerplaat van het Nederland se Hoge Commissariaat in Indonesië hadden gezien. Verder 'schrijft het, blad o.m., dat sterk wordt vermoed, dat er geen innig bondgenootschap bestaat tussen de benden van de Daroel Islam van Kartosoewirjo en die van Bos en Smit, maar dat er alleen een afspraak bestaat om niet op elkaar té schieten. Bos en Smit hebben, volgens het blad. goed ge oefende troepen/die gesalarieerd wor den op basis varf het KNlL-traete- ment en die nog steeds Players roken. Contact met DenHaag Het communistisch - georiënteerde Chinese' blad „Sin Po" meldt, datde Indonesische regering spoedig contact metf de Nederlandse regering zal op nemen over het ontdekken van. Neder landse activiteit in operaties van ge wapende benden in Indonesië. - „Indien Smit inderdaad in een auto van het H. C. is gearresteerd, waaruit dus blijkt, dat de Nederlandse Hoge Commissaris bescherming verleent aan komplotten, die de Indonesische rege ring omver wensen te werpen, is hel te hopen, schrijft de regeringsgezinde Berita Indonesia, dat de Indonesische regering niet zal schromen om con form de uitwijzing van de Turkse am bassadeur uit Egypte, de Nederlandse Hoge Commissaris uit Indonesië uit te wiizen. 4. Verbetering van de (levensom standigheden van het-geoefende 'mili taire personeel. tr."','. 5. Verbetering van het mobilisatie- plan om snel van gedeeltelijke tot algehele mobilisatie te kunnen over gaan. 6. Verbetering- vanvde continentale verdediging.-.De president deelde mee, dat - de regering in het-komende be lastingjaar bijna een milliard dollar meer voor de verdediging van het Amerikaanse continent' zou uitgeven dan in 1853.7 De militaire kracht van de Verenigde Staten -bleef toenemen. „Wij zullen niet tot een: aan val over gaan, maar zullen met onze bondge noten zorgen, dat Wij (paraat zijn om een aanval ai te slaan". De president zei, dat (het- afgelopen jaar voor het land het voorspoedigste in zijn geschiedenis 7is"J gew-est._ De schadelijke invloed van de inflatie is men thans meester. - De-J-kösten van de bewapening zijn - min'cter7drukkend ge worden, nu het - defensieplanzijn vol tooiing nadert. - Eisenhower noemde de Amerikaanse economie een der wereld wonderen. "c.-"'» - Een overzicht' gevend- wan de toe stand hi de verschillende sr delen der wereld, zei-Eisenhower," dat' de vrije wereld langzaam maar. zeker - aan kracht wint.-„Van achter het ijzeren górdiiri komen (tekenen, dat de (tyran nlé. daar ih ónóeilUk)u^$n:-t( en., da^ het bouw^ei'7dtór.(evën.7jR<><>s ls alsde. oppervlakte 'hard. -7 Hét" A Inltiétief.7..- thans in handen van' het Westen';*?;,Wij zullen 'ditInitiatief gebruiken' om de vrijheid van ons volk te beseftermen, een krachtige economie te" handhaven en ons bezig te houden met de men selijke problemen' van (de individuele burger, Nauwer'dan ooit is de vrijheid van Amerika verbonden" met .de vrijheid van" andere" volken. In de eenheid van de vrije wereld ligt onze béste kans om het communistische gevaar zonder oorlog te verminderen." De eerste reactie in Amerikaanse Congreskringen op Eisenhowers voorstel was gunstig. -- 1 Als gevolg van het winterse weer der laatste dagen zijn enkele binnenwateren dichtgevroren. De jeugdige schaaCsfielhebbers laten zich niet lang noden en profi teren van het ysgenot. Déze opname tcerd in dé buurt van Delft genomen. (Van 'onze parlementaire redacteur.) ;7 Dé.meeste.bedrijven .hebben. een-dezer.-dagen een* circulaire.ontvangen van/de^étóijfsvérenigihgr'waarbijrzy.ivoor'.de.sociale.vcrzèkeringen'izijn aa^asïoten.-riii^welke; circulairewordt7verzochCyanaf^I-7 Janrutó.I954:,bijhet inhouden'vait'Jqohlielasting: op de salarissen v^: hei .pérsonéel 'rekening: tè houdei^méAg^ dej.kLüderbijsiag'. De bèdrijfsyêrenigungci» ^gén^PuëKbeiöyerlop^fnnd van eeifc'condschrljvenj datvzti ohtvingèn van het - mznAtériè'Jvan- SóeiaIe*7Zakeh.:;s?g^t V - - "p1 NKELE jaren geleden besloot -.dé -Lj Haagse gemeenteraad tot opricH-g, ting van een woningbouwmaatschappij:' de z.g. Hawoma, voor welker uitkom-- sten de gemeente risico' op zich- nam.;; De bedoeling .was, de schrynendë7?|g| woningnood, vooral in Den.. 'Haag Volksvijand no. 1, te bestrijden; Van meer dan een zijde is; destij gewaarschuwd tégen dit;'experiment,j:g» dat de gemeentelijke belastingbetalejyps#, wel eens voor onaangename verras-, singenzou kunnenplaatsen. 7...7--;(7:7.'ff Welnu, die verrassingen -zijn .niétf uitgebleven. - j. De gemeenteraad zit thans -met een exploitatietekort van meer. 'dan één;; millioen gulden, die wel niet uit een' of andere kous' te voorschijn zullen..- komen. Hier .wreekt zich, o.i. een verkeerd7|g, beleid, waarbij een ;gemeeótebésttiiii:Jf||^ heeft gedaan wat niet eens gemeente?^-® stuurs is. 7"' -£'4 Men hééft zich in Den Haag- bogeyett;^ op .de weg van de üitvoering- yah'^i^^ffi^ woningbouw, welke aan particulieren, had -moeten worden overgelaten. mm Een gemeentebestuur is geen onder^ia^ nemer; -Een? gemeentebestuur mag ook geen.| ondernemersrisico lopen ten koste- yanS^ de gemeenschap, welker zorgen, 'hKn;/^ zijn toevertrouwd.; ,;:'7. - De Hawoma zij daarom. -aHe goedeig^ bedoelingen terr^ spijt, - een wend- voorbeeld.-" - ?'7* :?7-; '~r Koningin ijuiiana'''he0t!gfsterWondM|l4 haar hotel een feestelijke bij eenkomst'®: gehouden (ter: gelegenheid,vah:de ;17è:yerMffi jaardag van haar huwelijk. Prins'Bern-jg|| hard belde de Koningin gistèroèhtènAi||| óp. De ontbijttafel; van Hare MajesteitfS;; was bedekt met geschenken van de7vler,K; Prmsessen'en-van''vrienden,"«n7.bekenrj|g den uit het hotel. - JMMHt De koks van-hét-hoteUhaddenibijzon® dere aandacht"bestéédKaan-;het!fRinëp®^s De forel werd opgediend met eea/i.'sauj^jp ce' hollandaise": dé kip was' J'.Orangee^M gebraden, het dessert was „Bombe Prru^i ce Bernhai-d" en de biscuits-'!warea, -« De New. Vork HeraldTribune be richtte uit Washington, dat een bertelting van de' meeste van de betwiste stemmen in de Italiaanse verkiezingen van Juni jl. aangetoond had, dat de coalitie van Alcidé de Gasperi de verkiezingen ge wonnen.heeft. Volgens hetbericht hadden de com munisten de geldigheid van 1300 duizend stemmen betwist en de. beschuldiging geuit, dat de meeste daarvan pro-com munistisch waren. Vrezende, dat de com munisten waarschijnlijk gelijk hadden gaf mr. De Gasperi zijn nederlaag toe ■--utb - hét bericht dat de Pensioen- en Spaar fondsenwet met> ingang van 1954 in voile werking zou treden; Ook 'dit is'een stukje vooruitgang. Het pensioen Ss ;veilig .gestéld, al gaat de onderneming door wat oorzaak.ook, ten onder. ■- .- Maar niet overal is het rozengeur. De middenstand - betreurtnog steeds Het uitblijven van een wet op het cadeaustelsel En dat het in het ziekenfondswezen ook nóg allerminst koek en ei is, be wijst de actie van de artsen. Laten we hopen dat er nog voor de afsluiting van deze maand overeen stemming wordt bereikt, en dat het eindelijk eens moge lukken, een nieu we wet op. het ziekenfondswezen in het staatsblad te brengen.' 7V- '7*7 De dochter van de Boliviaanse tin magnaat, de achttienjarige Maria Isabel la Patino is gisteren in het schilderach tige Schotse grensplaatsje Kelso in het huwelijk getreden met haar geliefde, ,de 20-jarige Jimmy Goldsmith. Het'huwe lijk werd voltrokken enkele uren nadat de vader van de bruid een gerechtelijke maatregel, die aan het huwelijk, in de iveg stond had opgeheven. De tinmagnaat Don Antenor Patino, die naar Schotland gereisd is en een vergeefse poging heeft gedaan zijn doch ter- op;haar besluit te'doen terugkomen, woonde, de korte plechtigheid in het bu reau van; de burgerlijke stand -in Kelso niet bij. In verband met de Italiaanse rege ringscrisis zal de Amerikaanse ambas sadrice 'in Rome, mrs.' Luce, haar over leg te Washington afbreken en Zondag per vliegtuig naar Rome terugkeren. Mrs. Luce, die Woensdag met presi dent Eisenhower.een..onderhoud,., had over de Italiaanse problemen, 'hééft twee redevoeringen afgelast, die zij voornemens was geweest' de-volgende week te houden. Functionarissen van het departement van Buitenlandse Zaken legden er de nadruk op, dat mrs. Luce op eigen initiatief terugkeert en dat haar besluit geen ernstige onrust in of ficiële Amerikaanse kringen over de toestand inMtalië weerspiegelt. De verandering in haar plannen stemt echter overeen met berichten, dat de ambassadrice de. regering-Eisenhower gewaarschuwdhad voor een hieuw- ge vaar in Italië, bestaande in de lang zaam toenemende 'kracht:vart het com munisme daar. en een commissie van alle partijen werd ingesteld om de betwiste stemmen te onderzoeken en te tellen, aldus het bericht. Het 'duurde niet lang, voordat het duidelijk werd, dat* de coalitie van De Gasperi de steun van een grote meerder heid van de betwiste stemmen had ge kregen en ten minste 52 pet. van de uitgebrachte stemmen op zich verzameld had. Maar het was kennelijk te laat om er nog iets aan te doen. De Gasperi werd gedwongen af te treden en werd opgevolgd door Pella. In het artikel werd gezegd, dat dit een verhaal is. dat elke politicus in Rome weet. maar niet in het openbaar zal vertellen. Uit berichten, die ons uit Rome berei ken, blijkt, dat deze stemmen-affaire een belangrijke rol speelt bij de pogin gen, die in het werk worden gesteld om Italië aan een nieuwe regering te hel pen. Gisteren is .president Einaüdi be gonnen met oriënterende besprekingen. Welingelichte woordvoerders zijn ech ter van mening, dat mede gelet op de reëele verkiezingscijfers een oplos sing nog niet voor de Reur staat. In een bijeenkomst van de Nederlandse afdeling van de'Royal Air Force Asso ciation is Donderdagavond in Hotel des Indes '/..KM- Prins Bernhard geïnstal leerd als beschermheer van deze afde ling. De voorzitter, de heer H. Bur gerhout, speldt de. Prins" de gouden speld van de R-AJ'-A. op. Bezietmen de zaak van de formele kant: dan -zouden de bedrijven' aan dit verzoek niet behoeven te voldoen, om dat het wetsontwerp, tot 'wijziging van de kinderbijslagwet nog niet door de Eerste Kamér is aangenomen. In de week tussen Kerdstmis en Nieuwjaar werden" verschillende- fiscale wetsont werpen, de wijziging van de huurwet, alsmede de coördinatiewetten inzA're de sociale verzekering door de Eerste Kamer goedgekeurd, zodat de huurver hoging en de aangekondigde belasting verlagingen op 1 Januari 1954 formeel konden ingaan. De Eerste Kamer ver zuimde echter een viertal wetsontwerpen goed te keuren, waarvan het de bedoe ling van de regering was, dat ook deze voor 1 Januari 1954 zouden worden goedgekeurd, omdat zij een onlosmake- ienk geheel vormden met de andere maatregelen. Het betrof hierde wets? ontwerpen tot wijziging van de kinder bijslagwet én van de kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen, van de nood wet ouderdomsvoorziening en van de loongrens, voor de sociale verzekerings wetten. Vooruitlopend op de behandeling van deze wetsontwerpen door de Eerste Ka mer, die op; 2 Januari a^, zal plaats heb ben werden bovengenoemde circulaires gezonden. In de bedrijven wordt dus thans reeds loonbelasting afgchoudbii op een verhoogde kinderbijslag, die door de 'Eerste Kamer nog niet is goedge keurd. Dat de Senaat daardoor in een dwangpositie wordt gebracht is duide lijk. De Eerste Kamer kan niet veel anders doen dan de voorgestelde verhoging van 'de kinderbijslag goedkeuren in de voor gestelde vorm. Aan wie de schuld? De regering zal zeggen dat de zaak van de kinderbij slag zolang werd opgehouden door de Tweede Kamer, vooral tengevolge van het optreden van de heer Lucas (KVP) nele ;die .dpM-JdietSindienc-* „Belle alliance.'.*:; ?M-- X'-Ê-v'/r5t Het Nederlandse kustvaarttdg-./ipB^fi rend JN"(208.1 tonV heeft Donderdag?ajp .middag (geseind dat .het. 7zlch7; ellsuid Wight in nood bevindt., KDe: *7,Berehd:,'N*',:-is ''eigendom "vanj-dé?-® •Ni, V;:;.Martenshöék-rëderij.slJ:ë:-;.^.èlfaóJ^^ Het 'schip was .ledig^bptwég^naarj®»® (Eng);om ïdaar, klei teiladen.'.;Kapltép; Isé'J- 2 hestaat?uit' zeven.';kbppen.j';/ v-Later'isJheti'.'schipimetizwar^lslagzi ;'dóor:eèn77reddingbootWengiéeh#loödS' kotter in The; :Solent'7:by('7het,g^RaiSi; Wight;binnéngelóódst. .Wight :binriéhgeloo(3sf.AfarimorgeA.'lstbét^ kustvaartuigvlotgekomem '^'ZwaarlTfge^&J havend3eni;hétdek gelijk- met-.' KëtSwa'égr1" ter, vaart het .langzaam op.:'.eigéh:(liracht"^ in de richting vart Southamptoiujlhïdefg loop van ;de morgen isjhet sehipadaa^® aangekomen: De Nederlandse Hoge. Comndtesasus^^. en gravin 'Van Bylandt zjja «Döndérgl® .enen*''.vanféén ^amaitfë-, ment (dë.'behandeling (inideV; TSveédé?Ka? 'mer enkele weken.vertraagde. i;zódat:7dé noodzakelijk te hreffeidadministratieve maatregelen in veelkortere termijn moesten worden-uitgevoerd dandere'' gering /zich had voorgesteld/ De Tweede Kamer kan zich verweren mét Het argu ment, dat het kabinet deze wetsontwer pen te laat heeft ingediend. En de rege ring kan dan weer de schuld geven; aan de Stichting van de Arbeid.(waarin werkgevers en werknemers zo moeilijk tot overeenstemming zijn kunnen ko men. 77 Formeel zouden de. werknemers en: de werkgevers thans bezwaar kunnen ma ken tegen het afhouden van loonbelas ting op het verhoogde bedrag van <Je kinderbijslag die er nog niet is.; Dé ad ministratieve moeilijkheden die reeds nu niet gering zijn. zouden hierdoor nog worden vergroot. Een verstandig mens zal dit vreemde gescharrel echter nemen V,T JSÏ Buitenlandse Zak^'xte niet anders dan over een. paar centen! vie 'iMtiifriBiic'nR verschil gaan. Dat de gang van zaken Pg niet in de haak is zal thans iedereen wel I foefde de hoge commissarB»,.enkel©,J|g duidelijk zijn. Idagen. te Singapore. - - L":.7 "7: dagmiddag op hetvliegveld /Kèïtia-:^, joran - inIndonesië:teruggekeerd.; Zü-t/S Werden verwelkomd door de staf .van* hetHoge CommiE.sriaat 7ën;;dë7'^éf|^_ protocol van Het;7;nünlatëné^W0i^^P' (uitenlandse Zaken te Djakarta. V Op de terugreis uit NederlandTvefi» Generaal Alfred M. Gruenther de ge allieerde opperbevelhebber in Europa heeft verklaard, dat het Westen 'de ca paciteiten bezit grote schade toe te bren gen aan het industriële potentieel van de Sowjet-Unie en dat de Russen niet in staat zijn op dit ogenblik hieraan het hoofd te bieden. „Ik kan inderdaad wel zeggen, dat mijn collega Donker, prof. Van der Grinten 'en ik straks met een bema- tigd optimisme in het vliegtuig stap pen. .Wij gaan. uiteraard: met zekere verwachtingen naar Willemstad. Dit wil niet per sé zeggen, dat het over leg daar zal slagen, maar wij komen er met redelijke voorstellen, waarvan de basis door de drie partyen is aan vaard". Dit zeide de minister van Overzeese Rijksdelen, prof. mr. W. J, H, Kern kamp, op Schiphol, even voordat hy hedenmorgen met de minister van Justitie, mr; L. A. Donker en prof. Van der Grinten naar Willemstad ver trok, alwaar zij als Nederlandse dele gatie in de z.g. „Kleine Commissie" overleg zullen plegen met de verte' genwoordigers van Suriname en de Ned. Antillen over de voortzetting van de iri 1952 te Den Haag gehouden rondetafel-conferentie over de poli tieke status der Transatlantische rijksdelen in het Nederlandse Rijks verband. Met hetzelfde toestel reisde mr. N. Debrot, de vertegenwoordiger der Antillen in Nederland, 'die ook aan de besprekingen, deelneemt. De vertrekkenden werden o.a. uit geleide gedaan door mr. G. L. W. Foek, secretaris-generaal van het de partement van Algemene Zaken, de heer J. M. Kiveron„ secretaris-generaal .van het departement van Overzeese rijksdelen en- de gouverneur van Ned. Nieuw Guinea, dr. J. van Baal. 7; Prof. Kernkamp zeide, uiteraard te hopen op een vlotte gang der bespre kingen met hopenlijk als resultaat een zo gunstig mogelijk, vooruitzicht voor de voortzetting der E:T.C.: Dit zal hem teimeer welkom zijn, omdat hij, "als minister Jvan Overzeese .Rijksdelen: doch buiten/ de conferentie; om, zich heeft voorgenomen, nog andere zakén:;?/ af te doen en overlëg/'té^pjégénf^^^ Met hetzelfde vliegtuig; yeirtrok; ppk'^, mr. E. Elias, de nieuw benoenide pers-1 <7 chef van de Caribische commissie! 7, naar Trinidad. Hij zal als „Practvaer-H voor een Nederlands weekblad werk^^pl zaam blijven en zich verdienstelykAl? maken met „Triniditjes en -datjes"?: as Het ijs op sloten en kleine vaarten, in gëheel Westelijk- Nederland is onbetrouwbaar.7: Mede in verband met de sneeuw moet ernstig worden; gewaarschuwd tegen schaats»»/ rijden buiten banen» die door;, ijsclubs 'zijn uitgezet. De vertegenwoordlffers van:7dè"jdriélfS Westelijke bondgenoten/ die glSterèriilihl^^ West-Berlljn geruime; tijd met de-'Sow» éi SS jet-afgevaardlgdeh bijeen zijn 7géweést;/g®^ op het Britse hoofdkwartier" on&ó plaats vast te stellen, waar de"confe-i^s! rentie van de Grote-vier te .BerUJnjgeJS houdenzal worden, zijn nog '-niet/ytotV overeenstemming gekomen- Er' heersteJ een ,,vriendschappelijke"; stemmlng®én'f de onderhandelingen verlJepeit'.'.gunstlg./ "(Morgen: hopen. /(.dfilS/afgeyaardig&nl® weer.bijeen te" komeW.ïopShët r'Sówjéfci' hoofdkwartier •te;Karlshorst?ih;00SKBe»i%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1