De Geen het compromis communisme Syngman met R roept 300.000 metn op Zilver Scherpe Zuidkoreaanse verklaring GEHARREWAR OVER ZETEL VAN BERLIJNSE CONFERENTIE Verklaring politie W.-Java over arrestaties Dooi se van wil „helihaven" op Malieveld Zwitsers-Nederlands accooi- over de rnjnseheoftvaartf^ Nederl. gezant in Finland overleden r ZATERDAG 9 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2666 Weerbericht Politie omsingelde met 40 man boerderij Rusland wil optreden als gastheer ONTHULLINGEN VERWACHT mwmm i m Geen redevoeringen voor Koningin Elizabeth Adres met argumenten tot Herhalingsoefeningen m 1954 Wapens voor Nederland B. en W. gericht Voorbereiding voor nieuwe Amerikaanse atoomproeven Reis van mr. Algera heeft succes Maandag gesprek Dulles-Zarubin m Joseph Ryan in staat van beschuldiging Melk niet duurder!, Ziekenfondsverzekering studerende kinderen *^§énhWuei -"wees' ere venwel'op, dat de -socialisten nog steeds van mening zijn.' dat het voortgaan met de plan nen voor een Europees leger, de voor uitzichten,* dat de conferentie tot de hereniging van Duitsland zal leiden, schaadt. M9mI. Ui IISm mm Mau-Mau-gevangenen doodden beuiakers. en ...- vluchtten Ampullen met morphine gevonden Jtotteeëam: Witte dc Withetraat 30 Teief. 113700 (4 D Postbus. 1112 Postgiro Ho. 424619 Klachtendienat abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-CVrsvenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. Ï.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 12 een*.' Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. REUSING en Mr K. VAN HOUTEN' Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. - .'ONBESTENDIG WEER. Nu en dan opklaringen maar ook enkele regen-, hagel of sneeuwbuien. Temperaturen enkele graden boven het vrlespnnfemaar in de nacht en ochtend fin' het binnenland plaatselijk lichte vorst. Krachtige tot matige, aan de kust tijdelijk harde wind, tussen Noord en West. O O Hoofdredacteur: Dr 1. A. £L J. S. BRUINS SLOT "UtE aanleiding tot dit artikel is een i' zinsnede van Banning in zijn bock Moderne Maatschappijproblemen waarin hij schreef: „de oude vorm van Zondagsheiliging, waarbij het ge zin tweemaal ter kerke ging en sport werd gemeden, is onherroepelijk, voor bij en een poging van Veluwse dorpen om de oude stijl le handhaven onher roepelijk tot mislukking gedoemd'' Dat herhaalde „onherroepelijke" daagt in ieder geval uit tot een nadere bezinning. Daarbij moeten we dan eerlijk mee laten spreken, dal Banning het heeft over „de oude vorm van Zondagshei liging" en over „een poging van Ve luwse dorpen". Zijn zinsnede met dat herhaalde „onherroepelijk" staat in een betoog over de onmiskenbare in vloed van het industriatesme. „Het industrialistische arbeidsproces dwingt mei automatische hardheid tot gedeel telijke Zondagsarbeid". Uit die woor den „automatische hardheid" hoort men opklinken, dat Banning zijn op merkingen niet gevoelloos maakte. ~3- BIJ de bezinning over de Zondag heeft men graag onderscheiden tussen Zondagsrust en Zondagsheili ging., Gewoonlijk zegt men dan, dat voor de eerste moet worden gezorgd, opdat de tweede haar kans krijgt. Maar niet minder waar lijkt ons de stelling, dat het afnemen van Zon dagsheiliging de Zondagsrust in ge vaar brengt. Wanneer de Zondagshei liging verschraalt en eigenlijk die mooie naam niet meer verdient, is er weinig aanleiding meer om over Zon dagsrust ens op te winden; de rust van de eerste dag van de week wordt dan niet meer gekarakteriseerd door het feit, dat het Zondag is, maar door bit feit, dat het een vrije dag .is eensoort - van algemene snipperdag. Men moet die twee. heiliging en rust, wel uit elkaar houden als het gaal over de taak van de overheid en van 'de bedrijfsleiding en over de taak van de kerk en over ieders persoon lijke verantwoordelijkheid; want de overheid en het bedrijf kunnen aan de heiliging direct niets doen. Maar men moet die twee, heiliging en fust, niet geheel scheiden; want indirect hebben ze alles, met elkaar te maken. Daarom vragen wij of de Zondag houdbaar is; als dag van heiliging cn van rust; want deze zaak staat op twee benen. Als we er een beetje over theologiseren, kunnen we vermoe den, dat dit samenhangt met'de Oud testamentische afkomst van de Zon dag. In het Oude Testament Is de ge meenschap van de, mens met God al tijd zeer concreet en tastbaar; de Here woont bij Zijn volkfLWtf moéfen zo iéts niet vergeestelijken. Dat zouden we doen," Indien w» in het concrete heiliging <m, rust van elkaar losmaak ten. T N een van zijn voordrachten voor de studenten van de Economische Hogeschool te Rotterdam over ,7De sociale betekenis der Tien Geboden" heeft. prof. Gonggrijp opmerkenswaar dige dingen gezegd over de economi sche en de sociale betekenis van het vierde gebod. De economische beteke nis-van het gebod kan moeilijk over schat worden. „Een regelmatig terug kerende rustdag, en wel een, die niet na te lange tijd, maar ook niet na te korte tyd, telkens terugkeert, is een der belangrijkste voorwaarden voor het onderhouden van een intensief arbeidstempo en een grote produc tiviteit." Verder 2ei Gonggrijp: „Dit gebod bevat de oudste, mij bekende, arbeidswetgevingEn ik aarzel niet, dit stuk arbeidswetgeving be langrijker te 'achten dan alle moderne arbeidswetten bij elkaar," Elders zegt hg:. „Als de besteding van de rustdag goed is,.behoeft de mens nooit geheel te verzinken in de sleur van de arbeid, ook niet van de eentonigste Daarom heeft ieder Christen, die in het vierde gebod zich geroepen weet tot heiliging van de wekelijkse rust dag, de mogelijkheid om ook nog aan andere dingen te denken dan aan het bewaren-van zijn geloof en-de opbouw van de kerk. Hij kan en mag ook denken aan economische en sociale belangen, die hier op het spel staan. De moordzaak te Echteld: Omtrent de arrestaties die Woensdag jl. in de moordzaak te Echteld zijn ver richt, wordt van officiële zijde medege deeld dat de actie hiertoe grootscheeps was opgezet.-De-justitie vermoedde dat de dader van de moord op de veehan delaar M. van K. in de naaste omge ving van het slachtof'er moest worden gezocht. Met-een 40-tal politiemannen werd de boerderij omsingeld. De ver dachte personen werden een voor een. zonder dat hun 'gelegenheid werd ge geven met elkaar in contact te komen, carresteerd. In het gemeentehuis te ichteld werden zij verhoord. Het verhoor duurde tot een uur in -de middag van de volgende dag. Er was ook nog een vijfde verdachte, doch deze is op vrije -voeten gesteld. Er is een stuk tevoorschijn gekomen tijdens de Inten sieve huiszoeking bij de gearresteerden. Van dit stuk staat vast dat het zich in de portefeuille van Van K. heeft bevon den. Zuid-Korea heeft gisteravond een verklaring uitgegeven over zijn conflicten met de communisten en de Japanners en verder scherpe critiek geleverd op'de V.N. en de V. S. De verklaring, welke opgesteld was door het Zutdkoceaanse tYoorlich.-. tingsbureau, werd In het voorwoord beschreven als de eérsté van eén reek's welke „een zeer gezaghebbende zienswijze weergeeft en op de juiste wijze uitdrukking geeft aan de gevoelens onder de bevolking". Er in werd verklaard: „Staatslieden der V.N. zijn druk en zinloos op jacht naar het dwaallichtje van de vrede met een agressor, die zelfs niet eens dese opvatting begrijpt". President Rhee staat nu herhaaldelijk Indien Korea verkocht moet worden bloot aan critiek, omdat luj in gebreke is gebleven bij de samenwerking en om dat hü zijn standpunt niet herziet. Maar hij kan niet accoord gaan met een com promis met het communisme, welke zijn land zou verdoemen. Ook de Amerikaanse houding ten aan zien van de betrekkingen met Korea en Japan zijn verschrikkelijk teleurstellend voor de Koreanen. Te Parijs verluidt, dat de Sowjet- veriegenwoordlger te Berlijn, Dengtng, Donderdag aan de drie Westelijke com mandanten van Berlijn heeft voorge steld, 'dat de* vier 'ministers van Bui tenlandse Zaken hun'conferentie zullen honden in de Sovjet-ambassade In hel Oostelijk deel van de stad. Volgens diplomatieke kringen is dit voorstel voor het Westen onaanvaard baar. Men was echter van mening, dat de Russen in dezen geen starre hou ding aannemen en dat. er een compro mis zal worden bereikt. De gestelijkë mogendheden willen in de' Amerfkaansé sector in het gebouw- van- de voorma Uge. geallieerde controlecommissie eba- foreren. JTET is in Orthodox-Protestantse kringen in ons land gebruik zich -intensief bezig te houden met de stijl van de Zondag. Dat is geen nationaal onbelangrijke zaak van een slinkend aantal mensen uit een ghetto. Daarom aanvaardt men er dat „onherroepelijk" van Banning niet voetstoots. Wij be grijpen het verhaal van die tien Ne derlandse jongens in Canada, die, voor "de'kéus gesteld: werken op Zondag of «e laan uit, ronduit beslisten: wij werken niet op Zondag. Het was moei lijk. De Canadezen werkten wel en de Canadese baas liep op Zondag in zijn werkpak. Dan behoefden die Hollan ders niet in de kerk te zitten! Na een opzeggingstermijn van een maand kregen ze langs ongedachte wegen beter werk! Men kan hier ook denken aan 'de Urkers, die naar Argentinië gmgen om te vissen. Ook zij hielpen er aan mee, dat de Zondag als een teken opgericht blijft staan. Met een open oog voor het oude gevaar van vormendienst willen vele Christenen blijven zoeken naar een goede stijl van hun Zondagsviering roet hun gemeente en hun gezin, met hun kleine kinderen en hun lastige pubers, met hun staan -in de nieuwe Verantwoordelijkheid der naderende volwassenheid en met hun taak jegens anderen. Want zij geloven, die de dui delijke geboden van God het uithou den.kunnen tegenover historische ont wikkelingen, al zijn die zo machtig als het'indiiütrialisme. Ja, zij geloven, dat het bewaren van zulke geboden het mensenleven kan zegenen, juist als het door de noodzakelijke ontwikkelingen in de' crisis komt. L: Daarom willen vele Christenen in ens land morgen met hun Zondags viering ook weer nationaal ten zegen he arrestatie van talrijkeNederlan der» te Bandoeng, Djakarta en andere plaatsen heeft een wijdvertakt komplot aan het licht gebracht,-dat geleid werd door leden van het -vroegere. K.NJX. en ambtenaren van de vroegere dienst van het Binnenlands Bestuur, zo stelde bet hoofd van de politie in West-Java, Enoch Danoebrata, die de leiding bad bij het onderzoek In deze geruchtmaken de zaak, volgens Antara vast. Aanwijzingen waarover de politie be schikte voor zij 'tot de arrestaties over ging en getuigenissen na de arrestaties afgelegd hebben naar de heer Danoe brata meedeelde, het overtuigend be wijs geleverd van het bestaan van door deze arrestanten geleide benden. Men zal straks verbaasd staan, zo ging bij voort, wanneer men verneemt van wie deze benden wapens kregen. Het Is goed er de aandacht op te vesti gen.' xo ging; hij verder, dat Smith of Schmidt slechts een pion Is in deze sub versieve organisatie. Behalve Nederlan ders Werden ook Arabieren, Chinezen en Indonesiërs gearresteerd van wie som migen hoge functies bekleedden in de samenleving.- Het staat volgens,het poiitie-hoofd van West-Java vast, dat Schmidt de alge mene leiding van. de organisatie had. De gegevens zijn reeds ter kennis ge bracht van dé Nederlandse Commissa- rii te Bandoeng. In diplomatieke kringen gelooft men, dat Rusland wil optreden als gastheer, cis de indruk te handhaven, dat het initiatief tot de conferentie van Moskou uitging, Westerse' zegslieden verwachten, dat vandaag een oplossing zal worden ge vonden. De vier commandanten hou den hun tweede vergadering hedenmor gen in het Sowjet-tooofdkwartier te Karlshorst m Oost-Berlijn. - De Westduitse socialisten hebben gis teren de beschuldiging teruggenomen, dat bondskanselier Adenauer dé komen, de Berlijnse conferentie „saboteert". In een brief aan de kanselier sprak, de voorzitter- van de socialistische partij Ollenha'uer, zijn spijt uit over de woor denkeuze in een commentaar, dat de nieuwsdienst van de partij had uitge- De ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Drie zullen bijeenkomen voordat zij zich naar de conferentie van Berlijn begeven. 'Op deze bijeenkomst zullen Dulles, Eden en Bldault dc poli tiek van de Westelijke mogendheden vorm geven voordat zij zich met Mo- 'lotow aan de conferentietafel zullen zet ten. door zijn vrienden, zoals dit al eerder gebeurd is, dan willen dc Koreanen dit weten, zodat, zij eén kans zouden hebben zichzelf te verkopen, indien zij zich niet kunnen redden.- Gedoeld werd blijkbaar op de voor waarden van de bestandsovereenkomst, waartegen Zuid-Korea zich heftig ge keerd heeft. Gelijktijdig met dess verklaring werd gepubliceerd dat de dienstplicht in Zuid Koree wordt uitgebreid. Alle mannen tussen 19 en.29 jaar sullen onder de wapenen- moeten komen, hetgeen bete kent, dat- het j leger van Z.-Korea met 300,000 man'pal worden versterkt Waarnemerst zijn van mening, dat Syngman Rhee het geharrewar beu is, Men is. geneigd te veronderstellen, dat de president plannen beraamd om naar het Noorden op' te rukken en de com munisten geheel te verdrijven. De hartstocht,- welke uit de verklaring spreekt, is gevaarlijk en diplomaten uit de omgeving van de president zijn van mening, dat Rhee, zelfs al zou het zelf moord betekenen, wel «ens roet zou kun nen gooien in -het Koreaanse „vredes- eien". - mSffl i _>LV.» TY7ÏJ zouden aan het besluit van. de Regering om weer zilveren gul dens en rijksdaaldersin circulatie te- brengen, niet al te diepzinnige 'ge- dachten willen verbinden omtrent het financieel en monetair herstel des', lands. -j' Maar in ieder geval is het zo dat wij nu weer bij machte zijn om in plaats van papier zilver te kopen en dat-: zegt ten slotte iets. Het besluit verdienttoejuiching omdat het vieze papier nu enigermate kan gaan verdwijnen., Vf' Maar de mensen zullen even moeten v wennen aan het zware geld in. de i beurs. Wij zijn licht gewicht gewend. En nu wordt hel anders. En men zal er meer van moeten torsen dan voor de oorlog, want alles is een stuk duurder. V' ■jjsfis .„Ö'PSl De burgemeesters van plaatsen die KmtinglA VEUgakW^r vMT Engeland op haar refer door» AralrsHë*alLtfe?oeken, zullen slechts - de eerste twee 4 regels van hun welkomstredevoerlngen uit spreken en de volledige tekst van de rede aan de Koningin overhandigen. Zij zal op haar beurt slechts enkele zinnen uitspreken als-antwoord en een volledige rede, voorden van haar handtekening, overhandigen. De Australische minister die belast is mét de koninklijke reis, Eric Har rison, verklaarde, dat deze maatregel is genomen om de Koningin „zo veel als menselijkerwijze mogelijk Is te beschermen tegen vermoeidheid". Blijkens een ministeriële -beschikking zulten de herhalingsoefeningen in 1954 voor de verschillende onderdelen va riëren van 5 dagen (militair-,1 gezag-'en juridische zaken-groepen) tot S3 dagen (3 bataljons zware tanks). De derde divi sie zal (behalve de tankonderdelen) voor 31 dagen onder de wapenen wor den geroepen, evenals de 31ste, 32ste en 33ste eskadrons zware tanks. Voorts zal o.m. een aantal legerkorps- en territo riale onderdelen, voor 59 dagen (officie ren, onder-officieren en nader aan te wijzen categorieën -korporaals) resp 52 dagen (korporaals en-soldaten) wor den opgeroepen. een aantal territoriale onderdelen voor resp. 52 en 38 dagen, een aantal afdelingen zware luchtdoel- artillerie voor 45 resp. 31 dagen, een aantal compagnieën infanterie van de nationale- reserve voor. 17 dagen-én. sen afdeling lichte luchtdoelartillerie'-van de nationale;, reserve voor 31 dagen. Twee wapenzendingen, bestaande uit 58.000 bandgranaten, munitie en trailers, zuilen einde Januari uit Oost-Canadese havens naar Nederland en Denemarken verscheept worden. Het hoofdkwartier van het Canadese leger heeft Vrijdagavond bekend gemankt dat 'de handgranaten en de munitie voor de "''Denen bestemd zijn en de trailers R. SCHIPPERS. I voor de Nederlanders: (Van onxe Haagse redacteur.) In een adres aan het college van B. en W.-'somtde Haagse Knmer van Koop handel een viertal argumenten op, die naar haar -mening pleiten voor de ves tiging van een .Helihaven" in Den Haag. De aanwijzing en reservering vaan een terrein voor dit doel wordt noodza kelijk genoemd, omdat' het hellcopter- verkeer aanknopingspunten biedt, die uu of in de zeer nabije' toekomst moeien wordenbenut. De Kamer, vraagt hst college aan de bestudering van deze kwestie een eerste plaats te verlenen en verzoekt de behandeling van het gehele heltcoptervraagstak zoveel mogelijk in onderling overleg met de Kamer van Koophandel te doen plaats vinden. De'door de Kamer opgesomde argu menten voor de vestiging van een Heli- haven luiden als volgt: 1. 's-Gravenhage is regeringscentrum, vestigingsplaats van het Corps Diploma tique, zetel van- tal van nationale en internationale organisaties en instellin gen. alsmede: toeristenplaats. Het heelt een behoorlijk verkeerspotentieel, 'zowel naar en van de onderscheidene delen des lands (Noorden, Oosten en Zuiden) als in het buitenland, met name naar en van de hoofdsteden'der omringende lan den: Brussel, Parijs, Londen. Bonn en Straatsburg. 2. Het verkeer per vliegtuig moet thans geschieden via de centrale lucht hav^n Schiphol, hetgeen een aanzienlijk De Amerikaanse regering heeft Vrijdag bekend gemaakt, dat voorbe reidingen getroffen worden voor een reeks uiterst geheime proeven met atoomwapens in het gebied van de Stille-Oceaan. Onmiddellijk werd rekening ge hóuden met de mogelijkheid, dat een waterstofbom tot ontploffing gebracht zou worden. De bekendmaking was afkomstig •van de atoomenergiecommissie, die liiet van ëen experiment met een waterstofbom repte. Wel werd ver klaard, dat proeven met „alle cate gorieën" genomen zouden worden. Deze maand zal een begin gemaakt worden.met'het,overbrengen van dé manschappenfen'-materialen naar het proefterrèih''»p- 'de- Marshitll-eilanden, aldus de commissie, w./. tijdsverlies met zich mede brengt, vooral op afstanden tot ca 500 km. De helicopter zal zeker op deze afstanden uitkomst bieden en een vrij snelle en comfortabele verbinding met de centra van de onder scheidene gebieden en steden geven. 3. In het Malieveld bezit Dén Haag een terrein, waarop met betrekkelijk geringe kosten een helihaven kan wor den aangelegd. Het Malieveld is centraal gelegen en heeft een veilige aanvlieg route over een parkgordel. Wel dient hierbij rekening te worden gehouden met het feit, dat het Malieveld Rijks- eigendom is en dat dus toestemming van het Rijk zal moeten worden verkregen. 4. Door haar ligging kan. de residentie dienen als tussenstation op de Noord- Zuid en op de Oost-Westroute, doch ook als knooppunt en' zelfs als. eindsta tion. Dit laatste door de aanwezigheid van het vliegveld Ypenburg. dat moge lijkheden biedt voor het - herbergen en tanken van de helicopters, alsmede voor onderhoud en reparaties. Wie om brandhout verlegen zit, kan op het ogenblik op Flakkee wêl terecht. Overal op' het eiland ziet men bomen rooien. Die hebben tot in de zomer van 1952 de dorpen ge sierd, maar .- tengevolge van de ramp hebben dok zij 'het'loodje gelegd.. Reeds in, de afgelopen zomer kwam er weinig van bloei of bladertooi-terecht en.nu staat vast, dat het merendeel van alle bomen, en heesters in het ge bied, dat door degrote over stroming...getroffen': werd,ten .aropdè.is,gegMn.^r^u. jï-Vw-Gisterensrooigé ,menkook .de. TcatstegroIeb<Kun',röhd;de,Her^, vormde kerk te MiddelliarniSi. Dè takken werden - er af' gekapt en de' bijl werd aan? de wortels gelégd. Anderé bomen," die mede deel hadden uitgemaakt van de fraaie groenzoom rond .deze kerk, werden al eerder geveld en hun stammen, liggen kriskras in het rond. Op het ogenblik, nu het win ter is, valt de kaalheid nog niet' zo op, maar straks, als de lente komt en men bloesem en 'groe nende bómen verwacht, zal eerst recht duidelijk worden, hóe kaal de Flakkeese dorpen geworden zijn. i - -- - Vijftien leden van de Wakamba-stam, van,wie twaalf, die beschuldigd zijn van Mau Man-misdaden, - zijn - Donderdag avond uitgebroken uit een gevangenis te Machakos. ongeveer zestig km ten Zui den vanNairobi. Zij doodden twee be wakers en namen- hun geweren mee. (Van onze weerkundige medewef teefje Op tal van ijsbanen werden gisteren::';:, m ons land de schaatsen '.önSé^5^^5 gebonden, maar voor dé schaats-', liefhebbers zijn de weersvaoruitr, zichten niet gunstig. Voor het weekeinde wordt'kffjjoeéfr:^ dooi verwacht. 'De strijd tussen iet warme luchtstromen, en de winter 'js.l thans naar Amerika verplaatst. Zem}). koude lucht wit de Poolstreken oyer-: spoelde het Oosten van de Verenigde;:. Staten en Canada. V "'ififk In Ottawa vriest het 20 graden -en in Ontario komt'tot 32 graden'.vorpt: voor. ','T- Nabij de Hudsonbaai is de, .tem^k peratuur gedaald tot 45 '.gradeii:. onder nul. p§| De koude Poollucht stroomt nu "dè Oceaan op en dioingt de warme lucht"één' uitweg 'te 'zóeken^infiiie^ richting van Europa. ""r 5vtAsias Gisteravond draaide de wind tn oris É&L landt naar Westelijke 'richtingtffèódat.f*™* de zachtereSOceaanlucht' nu:oók,:tqiï onze omgéving kan doordringen. Vandaag zal de leinperatuur-'ge^'i leidelijk stijgen en overal boven .'liéïi vriespunt komen. Intussen hebben zich nieuwe}:jioë--i., veelheden koude Poollucht 'uitlKéigSpJ zeegebied tussen Groenland en Noor- wegen J in beweging gezet maar hei Zuiden. 1 - Het .toéer zal iri verband daarmede ■C'j in de komende dagen'eert ioisseIehd.y|JM karakter hebben met" aanhoudende .-■-.''j-X dooi,maar later.. weer eenH kleinpM"i^ daling van de 'temperatuur, plaatse lijk tot beneden het - vriespunt'/ *$maê De: Nederlandse .minister van "Verkeer en Waterstaat, mr. J. AJg-'era, heeft, volgens Ass. Press, gisteren ;met dé Zwitserse De oudste twee. Prinsessen hebben voor de eerste maal in .hun leven deel genomen aan een officiële skiwedstrijd. In de wedstrijdifie werd gehouden voor de gasten van Grindeltcald* bezet ten de Prinsessen, tezamen met mejuf- frouw Trix Friih, die met hen santen- werkte, een zeer goede derde plaats. Prinses Beatrix Vnr 10) en Prinses Irene fnr i)/ aan de start De Haagse politie- heeft in het water langs de Nassaulaan te, Den Haag een van de .twee koffers teruggevonden, die Dinsdagavond uit een op de Prins Mauritskade aldaar geparkeerde dok tersauto waren gestolen. De thans gevonden koffer bevatte ampullen, morphine en strohautine als mede een flesje met 10 cc morphine. Dc andere koffer, waarin doktersin strumenten, zaten,is nog niet gevon den. i L Van diplomatieke zijde wordt verno men, dat de minister van Buitenlandse Zaken Foeter-Dulles en Sowjet-ambassa- deur Georgi Zarubin a.a. Maandag- hun inleidende atoombesprekingen zullen be ginnen.. Zarubin heeft voor 10.30 uur een af spraak op het State Department, aldus de zegslieden. De Russische en Amerikaanse regering zijn deze week overeengekomen dat Dul les en Zarubin .zullen confereren over de tijd, plaats en andere regelingen voor meer formele besprekingen over het voor stel van Eisenhower een internationaal atoombureau op te richten voor'vredelie vende doeleinden. De Nederlandse gezant in Finland, de heer A. J. Th. van dér Vlugt is Vrijdagavond in Helsinki op 59-jarige leeftijd tengevolge .van een attaque gestorven. Hij werd des middags drie uur onwel en overleed des avonds elf uur. Het voornemen bestaat'het'stoffe lijk overschot naar Nederland te brengen en ter aarde te besteMen, op de familiebegraafplaats op het land goed Tongeren, in Epe, eigendom van de families Rauwenhoff en Van der Vlugt. De zoorf van de overledene wordt vanavond in Helsinki verwacht. Abraham' Jan Theod-oor van der Vlugt werd op 4 Mei 1894 in Leiden geboren. Hij bezocht er het gymna sium en- vervolgde zijn studie aan de Handelsschoolte Dén Haag, Zjjn di plomatieke loopbaan begon in .1912, toen hij aan-het Nederlands consulaat te Bordeaux werd benoemd. Vervol gens, is, de heer Van der Vlugt werk zaam' geweest op verscheidene- kan toren in Nederland, in Nederlands Indië en in de' Verenigde 1 Staten. regering overeenstemming bereikt .•orër ';i?Ji een gezamenlijke- actie van belde.'landèn!Ü'(fi togen ëe Duitse voorstellen betreffen(!c ;f j|- een wijziging jn de havengelden voor?de¥%&. Rijnscheepvaart. -- Minister Algera heeft gisteren bespre-l langen gevoerd met zijri Zwitserse collega Eschèr en .de Zwiteerse mlitister.hran:Buij55i-^ tenlandse Zaken, afgaande dagen heeft- de wordt, vergezeld door enige experts van.f zijn ministerie,' van gedachte gewisseld? met- autoriteiten van de Rijnscheepvaart in Bazel.-' ---v-j---v. - -,-j Volgens een Zwitserse zegsman ér.;- werd gisteren geen communiqué 'ver--: streict zyn de Zwitserse en-de:Neder--- iandse regering overeengekomen gëzap-' v menlyfcin de internationale centrale.comt -; missie: voor dé Rynscheepvaart te pror testeren tegen de eenzijdige bcscheamtogs-gs'lSl maatregel: van- de. federaI«,,Duitse,-auto-:: riteitén. •Thmiddels was hij in 1920 benoemd tot vice-consul van Finland te Utrecht; in 1933 volgde zijn. benoemingtot consul van Finlaifd te Den Haag. Zeven, jaar'later werd de heer. Van der /Vlugt benoémd tot consul-gene^ raai vanFinland in Den Haag,' in' welke functie hij tot 1946 werkzaam was. In dit laatste jaar aanvaardde de heer Van der Vlugt de benoeming tot buitengewoon gezant en gevol machtigd mirfister van Nederland te Helsinki. Joseph Ryan, voorzitter van het Ame rikaanse Vakverbond van Havenarbei ders, die met zijn bond uit de federatie van de vakverenigingen A.FL. is getreden is Vrijdag door een speciaal gerechtshof in staat van beschuldiging gesteld. Ryan wordt er van beschuldigd als voorzitter- van het vakverbond van havenarbeiders gelden Van - particulieren te hebben aasgenomen, hetgeen in strijd is - met de- bepalingen van de Ameri kaans* arbeidewet v-' tv Ui.::;,v, v i'." -" V; "vv- De Algemene Vereniging voor Melk%) voorziening heeft'haar advies 'om dè:.-. melkprijs met ingang van 10 Januari met 1 cent per liter te verhogen: in« getrokken. TL-L;::LL Deze herroeping is o.a. gebaseerd op hét feit, dat de minister hééft tèL kennen gegeven de huidigesubsidièt. S regeling voorlopig niet te zullenvér-- anderen. Van dit besluit van'de AVM,,datL:; per circulaire aan de besturen van"" verenigingen van melkslijters is b'ej;: kend "gemaakt, werdkennis gegeven' in de vergadering, die de gezamen- lijke Delftse slijters Donderdagavoöd?® hebben belegd. De Ziekenfondsraad deelt mede: xer dagen is vij de Tweede Kamar veen welsonlwerp ingediend, datonder meer beoogt, de leeftijdgrens, beneden welké studerende kinderen Van ouder dan :;J6 jaar in aanmerking kunnen komen voor-;1 de indirect-^verplichte verzekering, te verhogen ybiv 21 .tot;27 jaar. Xn overleg met de minister vanSocir,' C ale Zaken en Volksgezondheid heeft .de; voorzitter van - de Ziekenfondsraad ,de:jL algemene ziekenfondsen verzocht, met ingang van 1 Januari 1954 te handelen,:. alsof die wijziging reeds tot starid-tis- gekomen. Degenen, die vallen in de leeftijdsgroep "van 21 tot en niet 26 jaar en die uitslui-f-J tend tengevolge van déze wijziging-.in:- aanmerking komen voor de indirect! verplichte ziekenfondsverzekering,": kun-' nen, indien zij vóór 14 Februari '1954; worden aangemeld, met ingang LvahStiSL Januari 1954 aanspraak maken op' verstrekkingen ingevolge het zieken-,:: fondsenbesluit. Zij, die reeds vrijwillig-verzekerd zijn:-)!; kunnen de betaalde primiën over de wè-- ken na 26 December 1953 gerestitueerd":" krijgen. 1 De Amerikaanse sigarettenfabrikan-S 5'j ten hebben een commissie van irodér^^ffl zoek.-.benoemd om na te gaan wat: era-jLuji; waar is van de theorie dat sïgarettcriV^,-: -■ rook iets uitstaande zou hebb'enLmetaSi»! longkanker. De tabakverwerkende in-ÊpicSc' dustrie was -tot nu'toe.(van''-..méitihïfdsMff® de. :V producten; door -haar:.iveryaardffg(ifé;|f* niet schadelijk zijn voor de' gemndhéld,.:; 3.»- maar zij wil "de waarschiiwing;'(hiètdan.?iii. emsti-g nemen,' vandaar: :die;-.eoniiitiiiie®sMi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1