Britse Comet bij Elba in zee gestort GEEN HOOP VOOR DE 35 INZITTENDEN 0 ZAANSE EXPEDITIE WILDE 75 MILLIOEN BERGEN zoon even achter het stuur Besprekingen in Berlijn maken goede voortgang r~ Reeds vijftien lichamen geborgen Dringende waarschuwing van Taylor aan de Noord-Koreanen INDIA ZAL DE V.N. BIJEENROEPEN Sneeuwstormen woedden over West-Europa Fransen slaan aanval op Fort Seno af V. - Adenauer pleit voor oorlogsmisdadigers Sóumokil zou zicü willen overgeven^ Geen dispensatie meer i Bouwbedrijf krijgt vroegen# klasse-indeling MAANDAG 11 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2667 Weerbericht i i Molotof ziek Koningin en Prinsessen weer thuis SmÈm& Om de goudschat van de Renate Leonharf9 Geen prijsverhoging bij de N S. Radio Moskou: geen vrije verkiezingen Atoomenergie onder g; V.N.-lichaam „Stad Haarlem"Jk#am in moeilijkheden J, Serum voor doodzieke jongen raakte zoek 5'M Vf'.. J Een Brits passagiersstraalvliegtuig van het type Comet is Zondagmorgen kort na 11 uur ongeveer 25 km van Porto Perrario, de hoofdplaats van het eiland Elba, in de Middellandse Zee gestort, met 29 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord. Volgens vertegenwoordigers van de „British Overseas Airways Corporation" (BOAC), de maatschappij waaraan het toestel behoort, was er geen hoop, dat er overlevenden zouden worden gevonden. Het vliegtuig was op weg van Singapore naar Londen. Het was om halfelf uit Rome vertrokken. Het weer was prachtig, de lucht helder. De controletoren van Rome verloor het contact met de machine boven Elba. - Aan boord bevond zich o.a, de be kende Australische schrijver, Chester Wilmot, auteur van „De strijd om Europa." en voormalig oorlogscorres pondent van de BBC. De 42-jarige Wilmot had. in Rangoon, als militair medewerker van het Britse weekblad „The Observer", een vraaggesprek .gehad met de Birmaanse minister van Defensie..„Struggle for Europe" is een militair en diplomatiek relaas 'van de tweede wereldoorlog, dat een record oplaag beleefde. B - - 7 jRotterdam: Witte da Withstraat 30 Telef. 115700 <4 l Postbus 1112 Postgiro No. 42451# Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygerapldn 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tei. 114402—115488 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 226 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks, v— Directie: C. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Dinsdagavond. AANHOUDEND ZACHT Zwaar bewolkt met aanvankelijk af en toe enige regen of motregen, later overwegend droog. Krach tige tot matige Noord-Westelijke wind. Aanhoudend zacht weer.- -y Hoofdredacteur: Dr J. A. H. <J. S. BRUINS 8LOT O z, >rv rif v? C-i. v-;i -j- if'--. D* viermotorig» De Havilland „Cornet." Yoké Peter, die gistermorgen in de Mil- êeilarsdse Zee neerstortte, is van het- itlfdt typ» alt het hierboven afgebeelde toestel. i-' Op grond van hot resultaat in het Hoogoven-schaaktoumooi zal de jeugdige Nederlander U. Bouumeester bü de Wereld schaakbond worden voorgedra gen voor het praedieaat ^Inter nationaal meester". Er bestaat alle kan* dat dit voorstel geac cepteerd wordt, omdat Bouw meester de gedeelde eerste en tweede prijs behaalde in het laatste Hoogoven-toumooi, waar aan meespeelden: een grootmees ter Va*ja Pire en verder de meesters: Prins, Kottnauer, Van Scheltinga, Rellstab en Beni. Nederland heeft één groot meester, dr. Euwe, en vijf inter nationale schaakmeesters: Don net, Van Scheltinga, Prins, Cort- lever en Muhring. (Zie ook elders in dit blad). Er bevonden tich tien kinderen onder de passagiers. Men neemt aan, dat de mees'en zich naar Groot- Britaimië begaven na een bezoek aan hun ouders ia het Oosten tijdens de Kerstvacantie. Er was ook een aantal vrouwen aan boord. Onder de inzit tenden bevonden zich geen Neder landers. -De stewardess Jean Evelyn Clark was 23 jaar oud en zou binnenkort in het huwelijk treden. Zij kwam in Karatsji aan boord om de dienst over te nemen van de stewardess die een midden-oorontsteking had, Italiaanse vissers - hadden Zondag avond 15 ontklede; lijken en wrak stukken geborgen en naar Porto Azuro op Elba gebracht. Een vijftiental vliegtuigen, vissers schepen en Italiaanse marineschepen namen aan de opsporing deel bij het eilarfdje Monte Christo. De verongelukte machine, die bij vliegtuigbestuurders bekend stond als „Yoke Peter", is het toestel, waarmee op" 2 Mei 1952 de eerste geregelde daenst met straalvliegtuigen tussen Londen en Zuid-Afrika werd ge opend. Het toestel was op een speciale vlucht via Rangoon, Calcutta, Karatsji en Beiroet. De Amerikaanse filmproducent, Vic tor Pahlen, is aan de ramp ontkomen. Enige minuten voor het vertrek van het toestel uit Rome besloot hij niet mee te gaan. De stewardess van een vliegtuig van de „Air India" heeft wrakstukken van het verongelukte toestel, het .eerst waargenomen. Het Italiaanse minis terie van Luchtvaart stelt'een onder zoek in met medewerking van een Britse deskundige. De commandant van het achtste Ame rikaanse leger, generaal Maxwell Taylor heeft verklaard, dat als de communisten rouden trachten, de vrijlating van anti communistische krijgsgevangenen op 23 Januari tegen tc honden, zulks „zeer Waarschijnlijk ten gevolge zou hebben, dat dc oorlog in Korea opnieuw begint". De communisten hebben niet met, ge weld gedreigd, doch Taylor waarschuw de hen op een persconferentie, ,,dat het achtste leger voor elke gebeurlijkheid gealarmeerd zal worden".* Detroepen zijn gereed „voor. elke normale of abnormale situatie die zich zou kunnen voordoen tengevolge van de vrijlating van 22.500 anti-communis tische Noordkoreaanse en Chinese krijgsgevangenen, die zich in de neu trale zone bij Panmoenjon bevinden. De verbondenen hebben'Zondag op een biieenkomst van de militaire bestands commissie een Noordelijk' verzoek om het geven van „uiteenzettingen" aan weigerachtige gevangenen voort te zet ten afgewezen. .'Een dag tevoren had de premier van communistisch China, Tsjoe En-lai. aan- Het Japanse nieuwe leger, de natio nale veiligheidsstrijdkrachten, hebben 10Januari 87 lichte vliegtuigen van het type 15 en 119 ontvangen. Het zijn oude Amerikaanse leger- en verbin dingsvliegtuigen. Bij de vliegtuigen behoren 300 man luchtvaartpersónecl. gedrongen op een onmiddellijke her vatting van - de besprekingen ter voor bereiding van de voorgenomen politieke conferentie. Ook had hij zich uitge sproken voor hervatting van de „uiteen zettingen". Inmiddels heeft de Noord koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, generaal Nam de verklaring van Tsjoe En-lai gesteund, aldus meldt radio-Pjongjang, Geen van tweeën trok evenwel de beschuldiging van „trouwe loosheid" tegen de -Verenigde Staten in, uit protest waartegen indertijd de ver tegenwoordiger- van de VN. te Pan moenjon, Dean, de inleidende bespre kingen heeft afgebroken. De Zuidkoreaanse Nationale Verga dering heeft een motie aangenomen, waarin* de onvoorwaardelijke vrijlating op 22 Januari te middernacht wordt geëist van alle krijgsgevangenen, die niet naar hun land willen terugkeren. De Indische bewakingsmacht in Korea wordt in de motie van een pro-commu nistische houding beschuldigd. Volgens welingelichte kringen te Nieuw Delhi heeft India officieel ge vraagd, de algemene vergadering dep V.N. bijeen te roepen ter bespreking van de Koreaanse kwestie. Men verwacht, dat mevrouw Pandit, de Indiase voorzit ter der vergadering, 'dezer dagen een mededeling hierover zal doen. Aangenomen wordt, dat de komende weken gebruikt zullen worden voor overleg over de kwestie. Een woordvoerder van de BOAC wees de berichten, dat vissers mensen per pa rachute uit de comet zagen springen en explosies hoorden, als ongeloofwaardig van de hand. ..Altijd wanneer er een vliegtuig neerstort, denken mensen, dat zij een ontploffing hoorden", aldus de woordvoerder. De Italiaanse politie heeft medegedeeld, dat geen der geborgen'lijken brandwon den vertoonde. - v. - Een. woordvoerder vzhdëlBOACzelöe Maandag in de vroege ochtenduren, dat er geen reden is om te geloven, dat'Sa botage de oorzaak van het ongeluk is. Comets zjjn uitgerust met vier De HaviM and-motoren. Zij hebben in totaal ais lynvliegtuigen reeds onge veer 19 millioen km afgelegd in meer dan 30.000 vlieguren. Dit is de vierde Comet, die is neer gestort. In Mei 1953 ging een toestel van dit type verloren bij een zware storm in de omgeving vaif Calcutta. Alle 43 inzittenden kwamen óm het leven. Op 3 Maart 1953 verongelukte een Comet van de „Canadian Pacific Airlines" by Karatsji, hetgeen 11 per sonen het leven kostte. Bij de andere ongelukken waren geen mensenllevens te betreuren. I Sneeuwstormen joegen gisteren over de Oostzee, waar twee kleine Zweedse schepen, met samen 19 man aan boord, in nood verkeerden. Duitsland, Italië, Oostenrijk, Joegoslavië en Zweden meld den de zwaarste sneeuwval sinds I ja nuari. In de Apennijnen zijn nog steeds dozjjuen dorpjes door aneeuw geïso leerd. In Oost-Zweden en vooral In. Stockholm werd het verkeer geheel door zware sneenwval ontwricht. De storm op de Oostzee bereikte de kracht van een orkaan. Men vreest dat het Zweedse vrachtschip Nedjan (900 ton) met 18 opvarenden op de rotsen te pletter is -geslagen. Een Zweeds vis sersvaartuig met drie man aan boord wordt eveneens vermist. De Zweedse bossen hebben zwaar geleden. Talloze telefoonpalen zijn omvergewaaid, In Zwitserland heeft het voortdurend gesneeuwd. In Zürich ondervindt het verkeer grote hinder. De Zwitserse ra dio heeft opnieuw gewaarschuwd voor het gevaar van lawines. Franse strijdkrachten hebben een of fensief van de Vietmtoh tegen het Fort Seno gisteren na vijf dagen strijd in het oerwoud ten Noordoosten van Seno af geslagen en een krachtig tegenoffensief ingezet, dat de Vietmlnh reeds op 1800 man verliezen is komen te staan. De voormalige, Franse minister voor Indochina Lebëumeau heeft Zondag in de Nationale Commissie van de M.R.P., de volksrepublikeinse partij, verklaard, dat de leider van de Vfetminh, Ho Tsjt Minh, hem nooit een vredesaanbod had gedaan Leboumeau zeide, dat hij voort durend had getracht „zich raet de vijand in verbinding te stellen" zonder ooit antwoord gekregen te hebben. Volgens Letoumeau kan de Indochi- nese oorlog in achttien maanden afge lopen zijn, indien het Franse parlement krachtig verklaart Indo-China niet te zullen verlaten totdat de veiligheid van de verbonden staten is verzekerd. De Tabloid Daily Sketch schreef van daag, dot de Rutische minister van Bui- tonlandse Zeken V. M. Molotof eon hart aanval heeft gehad. Volgens „uit Londen ontvangen in lichtingen" zou Molotof de aanval een week geleden in het Kremlin hebben ge had. 'Hij is 83 jaaz oud. De Sketch veronderstelde, dat Molotof niet in staat zal zijn om aan de viermo- gendhedenbespreklngen, die op 25 Ja nuari beginnen, deel te nemen. Zijn plaats, aldus het blad, zal waarschijnlijk door .Andrsi Gnynyko, .Mblotpfs plaats vervanger,'worden ingenSmeh;,.',~ ri. Van een eventuele ziekte van Molotof Is noch in berichten, afkomstig, uit Mos kou, noch in de uitzendingen van radio Moskou melding gemaakt. Vanmorgen om 10.50 is K.M. de Ko- ningin met de vier Prinsessen, na een uitstekende reis. uit Grindelwald aan het station Baarn gearriveerd: Prins Bemhard was daar ter begroe ting aanwezig en het was een hartelijk weerzien. De - president-directeur van de N.V. Ned. Spoorwegen, ir F. Q. den Hol lander. begroette daar eveneens H.M. en de Prinsessen. JÊ?tfm8sÊ£mS£$Jk --"vj De prinsessen Beatrix (rechts) en Irene (iinks), die hebben deelgenomen aan een skiwedstrijd te Grindelwald, kwamen als'derde met het team waarvan zij deel uitmaakten uit de strijd. Na afloop van de wedstrijd kregen zij ieder als prijs een tinnen bekertje. V.l.n.r.; H.K.H. prinses Irene, Beatrix Frith (doch ter van de eigenaar van het hotel, waar de.koninklijke familie logeert) en H.KJ1. prinses Beatrix. 'In de-. Noordzee, ter hoogte van Den Helder nabil bet Moiengat, is in Augus tus 1917 na een torpedo-aanval het Duitse schip „Renate Leenhart" gezonken. De ladinv bestond onder meer uit 800 ton cacaoboter, 60 ton cokes, een hoeveelheid rum ca, naar later bekend geworden is, een enorme schat aan goud, zilver en juwelen. Deze goudschat, geladen In 454 kistjes, was-tijdens het laden te Rotter dam op geheimzinnige manier 's nachts aan boord gebracht. Slechts de officieren van de „Renate" waren van de aanwezigheid van het goud op de hoogte, benevens een stoker, die deserteerde voor het schip aan rijn laat ste reis met ongelukkige afloop begon. Deze stoker," thans tot Nederlander gena turaliseerd en in IJmuiden woonachtig, heeft het geheim van de „Renate" ont huld. Eerder had men echter ook al een ver moeden van de aanwezigheid van het (Van ome Haags* redacteur) VEN inwoner van Den'Haag huurde - Ci Zaterdagmiddag een auto om met rijn veertienjarig zoontje eeri plezier- ritje te maken. Alles ging voorspoedig «n btt besturen van de soepel glijdende wagen leek zó eenvoudig, dat zoonlief het ook wel een* wilde proberen. Zjjn oader had er geen bezwaar tegen en het tweetal verwisselde van plaats. Het bleef goed gaan, tot aan de Bui tenhaven. Daar moest de veertienjarige automobilist een bocht naar links ma ken. „Dan moet het stuurwiel due naar rechts", had de jongen voor zichzelf uitgemaakt. Hjj begon de manoeuvre, maar bleef halverwege steken, want tot zijn schrik zag hij de auto juist de ander* kant uitgaan, naar de rand van de basaltglooiing, die zich daar enkele meters voor het Scheveningse strand verheft. D.e vader zag het gevaar aankomen en greep terstond in. Een trap op het rempedaal was in deze omstandighe den de enige oplossing. Hij trapte, met veel tegenwoordigheid van geest, maar met ander resultaat, want zijn voet be landde op het gaspedaal. Met een sprong stoof de prachtige wagen over de rand van de muur, om met de sier lijke neus een duik te nemen in het tand. Terwijl de wagen ten halve saïïó maakte, was echter een der porti eren opengesprongen, zodat vader en zoon spoedig uit de ondersteboven op het strand liggende wagen konden worden bevrijd, hevig geschrokken, maar met weinig letselalleen de vader had een verstuikte voet. De zwaar beschadigde huurwagen moest door een kraanwagen van de brandweer worden weggesleept. Li c-yr. -N Naar aanleiding van een desbetreffend gerucht delen de Nederlandse Spoorwe gen mede, dat hoewel zjj de ostwikke- ling van de loon- en prijsverhogingen uiteraard nauwkeurig volgen, zij noch verhoging van de reizigers-, nocr ver hoging van de goederentarieven in rover weging hebben. De inleidende vier-mogendhedenbe- sprekingen te Berlijn, die vandaag voortgezet zouden worden, maken goede voortgang. zo verklaren Westelijke waarnemers In West-Herlijn. Het heeft er alle schijn van, dat beide partijen overeenstemming willen bereiken over de plaats en de technische voorberei dingen voor de ministersconferentie. De atmosfeer was ook Zaterdag, toen bet overleg werd voortgezet, vriendschappe lijk. Men heeft de indruk, dat de Sowjet- Unie .bereid is tot een- schikking te ko men over de vraag, of de conferentie in Oost- dan wel in West-Berlyn gehou den zal worden, om te verzekeren, dat het overleg tussen de ministers op tijd kan beginnen (25 Januari). Men denkt echter niet, dat de bijeenkomst van he den in het Amerikaanse hoofdkwartier de laatste zal zijn, omdat- de Russen blijkbaar onaaanvaardbareveiligheids maatregelen in West-Berlyn willen tref fen. De Russen, die' de drie "Westelijke commandanten Zaterdag in hun hoofd kwartier te Karlshorst ontvingen, sta ken de Britten de loef at Zij hadden gezorgd voor een. erewacht, die voor het 'Britse hoofdkwartier had ontbroken. Radio-Moskou heeft-er Zaterdagavond op gezinspeeld, dat de Russen naar de Berlijnse conferentie zullen gaan met het vaste voornemen zich te verzetten tegen het Westelijke plan om als eerste stap voor een hereniging van beide de len van Duitsland vrije verkiezingen te houden. In een rede gehouden op een - bijeen komst van bet nationale comité van de M.R. P. heelt minister Bidault gisteren verklaard, dat Frankrijk naar Berlijn zal gaan met oneindig geduld maar met het vaste voornemen, elke gelegenheid voor .onderhandelingen aan te grijpen, die de vrije wereld in staat zouden stellen adem te halen zonder zich zelf prijs te geven. De Oostenrijker dr Josef Schoener, die de rang van ambassadeur heeft, zal naar Berlijn worden gezonden, als daar de „grote vier" bijeenkomen» zo is offi cieel medegedeeld. De Oostenrijkse re gering heeft Engeland, Frankrijk, Ame rika en de Sowjet-Unie verzocht om dr Schoener te raadplegen-ala Oostenrijk se vraagstukken ter sprake ronden ko- goud, temeer daar afschriften van. assu rantiepapieren van een Hamburgse ver zekeringsmaatschappij, ook op de aanwe zigheid van goad duidden. In de jaren voorde oorlog beert een groep Zaankantera reeds een bergingspo- ging ondernomen, die wegens het.;ontbre- ken van het geschikte materiaal op niets uitliep. Direct na de bevrijding verenig den de initiatiefnemers zich tot"een „Coöperatieve Bérgingsvereniging", die gedeeltelijk met buitenlands kapitaal werkt. Deze bergingsvereniging zal de komen de zomer een grootscheepse poging" doen de goudschat, die een waarde vertegen woordigt van ongeveer 75 millioen gul den, .aan de zee te ontrukken, i". Er wordt daartoe, in Zaandam een enorme werkput gebouwd van 26-meter; hoogte. De put wordt een yzer- en beton constructie met een gewicht'van bijna 1000 ton en een waterverplaatsing van 1170 ton. Het gevaarte, dat over drie i vier maanden gereed'zal-zijn, wil men via het Noordzéekanaal'naar Den Helder slepen. Op de plek "waar het. wrak van de Se nate Leonhart rust door peilingen nauwkeurig bekend wil men de werk put laten zakken.' Het wrak rust op 21 meter diepte, onder een laag vaste klei. Op deze kleilaag denkt men de werkput te kunnen vastzetten, waarna van de werkkamer dér put uit, 'te bereiken via een toegangstoren,'de aanval op de goud schat wordt ondernomen. Advertentie f, 1.40 en f. 1, Volgens de correspondent te WaSv hington van de „Sunday Times" zoir Bngeiand aan de V.S. de oprichting hebben voorgesteld van een nieuw iaj.; temationaa! orgaan, dat verantwoorj delijk zou zijn voor de door president Eisenhower voorgestelde „atoombank". Dit orgaan zou een status kunnen heb-., ben gelijk aan die van de internatter* nale Bank voor het Herstel, beter be kend als Wereldbank. Het zou ert» ge- specialiseerd orgaan van de VJ4. moe ten worden, onafhankelijk van de aa->; dere organen der V.N. J Volgens de „Sunday Times" zouden de Britse voorstellen nog geen' onderwerp van officiële besprekingen tussen dei regeringen van de VB, en. Engeland zijn geweest. ;-'v De drie Westelijke Hoge Commissa- rissen'in Duitsland hebben zich op hun eerste vergadering in het nieuwe jaar Zaterdag te Bonn beziggehouden met: het lot van de zeven Duitse; grote oor*- logsmisdadigers in de gevangenis vari- Spandau.' Zii overwogen de mogelijk-, heid verlichtingen voor deze- gevange»;' nen op- de Berlijnse ministerseo»feren?; tie ter sprake te brengen. De Westduitse bondskanselier, dr. Ade nauer bad de Hoge Commissarissen! schriftelijk verzocht in, het bilzonder,. oude en ziekegevangenen verlichting van huastraf te" geven. - In Spandau bevindenzich o.a. -, de-: vroegere Duitse minister van BuitehV» landse Zaken vonNeurath en de -,gêH wezen groot-admiraal Raeder, wier- ge-' zondheidstoestand slecht-zou zijn. j j/ .'v": -V/- -'y.; r Het dagblad Suluh Indonesia, - een uit gave van de PNI, verneemt, dat. Sou-; mokil, de leider der Republiek Zuid- Molukkon, contact heeft gezocht metde militaire commandant van:de Molukkè», luitematpkolonel SukawatL-J. Soumokli zoo zich h willen" overgeven," pB»;Toor-' waardei dat *ijn"^rlflgheia'g##a3rborgd zou zijn. Volgen» het blad zou hij déz* stap hebben genomen,' onder - de:"indruk van'de goede vorderingen, die hetleger, met bet herstelvan .de veiligheid op de Molukken maakt, enook. ointlat het regiment-Sokawati 'deresten;der. troe pen van de RMS op Ceram geen: rnst laat."'" Het 4518 brt. metende Nederlandsei motorschip „Stad/ Haarlem",, van' - dév Halcyonlijn N.V. te Rotterdam, is giste*' ren ter hoogte van Goeree in moeilijk-' heden gekomen. Het schip verzocht'- assistentie, waaarop de sleepboten „Blan-' kenburgh" ien „Schelde" uitvoeren. Dé.; laatste konechter spoedig weer tenifei-> keren, daar de sleepboot „Humbéjf. die op weg was van Southampton m&r Rotterdam, didhter in de buurt was. De,; beide sleepboten .namen de. „Stw. Btearlean", die een defectestuurinrich- ■ting- bleek te hebben, op sleep ;in; :3e richting van Roek van Holland, .-waar zy gistermiddag zijn aangek<Mnem;.-;j§:|g|"5; (Van een onzer verslaggevers) In het bouwbedrijf zijn moeilijkheden gerezen tussen de organisaties van. werk gevers en werknemers en rijksbemidde- laars over de gemeenteklasse-indeling van 340 plaatsen. Deze plaatsen waren lot. dusver, ingedeeld- in een hogere ge- meenielclasse dan in de Noodwet Ouder domsvoorziening is bepaald. De regering •wil de hiervoor verleende dispensatie intrekken. De voorrechten van de dispensatie golden de plaatsen in het door de oor log getroffen gebied waar men verlegen zat om mankracht alsmede de gemeen ten in het verleden jaar overstroomde gebied. Ook profiteerden er plaatsen van waar de «emeenteklasse-indeling een na delige uitwerking had wegens geogra fische ligging. Rijksbemiddelaars en ook de Stich ting van Arbeid staan op het stand punt dat de dispensatie niet langer moet worden verleend nu het bouwbedrijf de loonronde van 5 procent toepast plus toeslagen (voor geschoolden), terwijl het toonverschil tussen de eerste en de vijfde gemeenteklasse verlaagd is tot maximaal tien cent per uur. De werkgevers zijn het hiermee niet eens Zij vrezen dat de hoger geklasseerde plaatsen de vaklieden weer zullen weg zuigen van de lager ingedeelde gemeen ten, De werknemersvertegenwoordiger' vinden het niet juist nu de arbeiders hun voordelen te ontnemen. Men is aan de hogere indeling gewend geraakt en in het geteisterde gebied zit-men overal in de dure na-oorlogse woning. Van de zijde van de "Ned. Chr. Bouwaarbeidersbond deelde men óns mede het bovendien on juist te vinden de Noodwet Ouderdoms- voorzienihg-hiier te hanteren. Deze wet is ingesteld op een heel andere bevolkings groep waar de mobiliteit van de mensen geen rol speelt. Burgemeester Hordijk van Oolt- gensplaat is als waarnemend burge meester benoemd in Oude Tonge. Intussen moet er mee-rekening worden gehouden, dat patroons en arbeiders hot pleit zullen verliezen. Ruim 200 plaatsep. ia het geteisterde gebied zijn reeds een klasse .verlaagd. Over de indeling van de andere 150 plaatsen rijn Zaterdag on derhandelingen begonnen, die zeer moei lijk op gang kwamen en nog niet tot een einde konden worden gebracht ja Een achtjarige jongen Gottfried Eder uit Innsbruck, bij wie negen dagen'gele-/' den een kies werd getrokken, waarvan de wonde niet wil genezen, met het ge vaar, dat hij langzaam doodbloedt had een geneesmiddel nodig, anti-haemophile globalise, dat per vliegtuig uit Michigan (V.S.) moest komen. Het .pakje dat-in Innshruek aankwam, bleek-een verkeerde inhoud te hebben. Naar Amerikaanse functionarissen 'te Wenen nader hebben verklaard is wel het goede geneesmiddel .tit Detroit (V.S.) verzonden, maar de zending kwam te laat in Massachussets aan. In Frankfort was toevallig wel een pakje met pokkenvaci- natie aanwezig, dat'hetzelfde uiterlijk had als de verpakking van, het verwachte middel. Dit pakje werd per abuis haar Innsbruck vervoerd. v tj; Gisteravond trachtte een helicopter van de Amerikaanse Luchtmacht met hét goede serum te bereiken maar door "de hevige sneeuwstormen moest het terug-- keren. Vannacht om 3 uur vertrok -een auto uit Frankfort, die vamnorgenite Innsbruck arriveerde.. De artsen zijn onmiddellijk begonnen maatregelen ite treffen om het middel toe te passen.S Binnen 20 minuten nadat het serum iri het ziekenhuis in Innsbruck was gearii-' veerd, werd het de jonge patiënt toege diend. De artsen hebben alle hoop, dat zjj hit leven van de jongen kunnen redden. om- oat zyn toestand hoewel ernstig, nog niét critiek is. - J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1