Drievoudige repliek Meters sneeuw stortten omlaag I11 Oostenrijk wordt van een ramp gesproken Agrarisch probleem der V.S. ernstig en ingewikkeld Hollandse IJssel krijgt een .stormvloedkering Zwitserse en Duitse professor adviseerden per telefoon Prins bij Goude Jagers Minister Soenarjo ver ARRESTATIES INTERNE ZAAK VAN INDONESIË" Zo nodig diplomatieke stappen Pella weigert opdracht v Moeilijk vraagstuk 5 T aft-Hartley-wet Minister 'Algera gaf reeds opdracht aan de Rijkswaterstaat 'W Kindje slikte vergif m Geen accoord tus sen Dulles én Zaroebin ÖnderhandelingeEil in Korea worden hervat;? 12 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2668 Weerbericht Oud-directeur-generaal Rijkswaterstaat overleden President Eisenhower verklaart ÖANDELSlVflSSXÉS NAAR EUROPA M Advies Delta-commissie overeenc n Nieuwe 'adviezen' Delta-commissie fllfiill Slflg" - - Dr. hr. W. J. H. Harmsen Elders Si 5 99 IWIwtea: Witt» de Withotraat 30 Talat 1IW00 <4 U Postbus 1112 Postgiro No. «451» Klachtendionst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'o-Oraveiihag#: Huygenoplein 1 Postgiro «MOOT Redactie: Tel. 111802 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 306306 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 8T882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 1.26 per. maand. J 6.75 per kwartaal Losse nummers IS oeirt. Verschynt dagelijks. Directie: C. A. KEUNINO en Mr K. VAN HOUTEN v..i..—.-«va2 Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond: MEER WIND. Aanvankelijk zwaar bewolkt met tijdelijk regen en tot krachtig toenemende Zuidelijke wind.-; Later,! enkele opklaringen en krachtige aan de .kiist^ mogelijk harde Westelijke wind. Weinig verande-r ring In temperatuur. 'S-M O Hoofdredacteur: Dr S. A> B. J. S, BRUINS 8L0T ONS artikeltje over het boekje „Het simpele leven van Adam en Eva" heeft enige pennen in beweging ge bracht. Allereerst van de uitgeefster. Zij schreef ons het volgende: „Met grote verbazing namen wy kennis van uw hoofdartikel versche nen in uw blad van 5 Januari jl. „Schandelijke Uitgave". Het feit, dat uw opvattingen over Christendom en Christen-zijn verschil len van de onze is duidelijk. De wijze waarop u uw mening met die van alle andere christenen vereenzelvigt ach ten wij echter bepaald niet fatsoenlijk en zelfs beledigend. Onze uitgeverij tracht op haar wijze haar plaats in '.deze wereld te vervullen. Het zou u bekend kunnen zijn, dat zy daar zeker niet onder verstaat het uitgeven van wat naar haar mening' godslasterlijke lectuur of anti-christelijke propaganda zou kunnen heten. Uiteraard zouden wij het op prijs stellen, indien de Nederlandse rechter zijn oordeel zou willen geven of het uitgeven van een Nederlandse editie van het reeds over de gehele wereld bekende boekje „Het simpele leven van Adam en Eva" een overtreding is van .art 147 van het Wetboek van Strafrecht. En wij willen te dien aan zien gaarne onze volle medewerking verlenen." - H ET PAROOL wydde er vervol gens een artikel aan onder de titel: „Verkeerd aangesloten". Wy hebben het boekje niet begrepen, zegt het blad. Het is Franse humor. Het is niet godslasterlijk, maar het Is „een gemoedelijk sollen met een bijbelver haal door iemand die het zo vanzelf sprekend vindt en er kinderlijk ver trouwd mee is dat een „aanranding" in zijn mentaliteit niet eens mogelijk is." En daarna verscheen er nog een ar tikel in Het Parool van ds. N. van Gel der, die ons. eigenlijk konit vertellen dat we hier. met een kinderlijk vroom boekje te doen hebben. Hef boekje roept „het kind in 11 wakker" en het ontheft van vëel onechte stichtelijk heid. De reactie is dus in haar eenheid; tweeledig. Enerzijds wordt ons gezégd:; Gij zyt "niet fatsoenlijk en .zelfs bele digend, omdat gij uw mening dat het boekje godslasterlijk is, generaliserend uitstrekt' tot a 11 e Christenen. Aan dé 'andere, -kant wordt, iets milder, ge- ••aegdrOeh, de stakker snapt-het-nieh v En vervolgens Wórdt dan met behulp ."Van een bepaald soort theologie ons verteld dat dit boekje Ons het „echte leven", „hetr niéuwe leven dóór, Chris- tus mogelijk gemaakt". Iaat zien T Hat te- binnen ons bereik, en „dat is het Awonder van Gods genade". Zou het boekje „aan dat wonder tekort doen, dan ware hét godslasterlijk". Nu is het dat niet. Integendeel. Aldus'ds. Van - Gelder. -- Uiteraard- hebben we de zaak nog eens weer helemaal bekeken. Een dan móeten we beginnen met eerlijk te bekennen dat de uitgeefster van „De Bezige Bij" op één punt ge- lijk heeft, nl. .dat er Christenen zyn, die hier kennelijk geheel anders over denken dan wy. Dat onze gedachte, dat dit boekje voor „een Christen" (dus generaliserend gesproken) kwet- tond is. echter onfatsoenlijk of - bele digend zou "zijn ontgaat ons. Wij mogen dunkt ons, in onze onschuld, ook al is het'blijkbaar onjuist, aan een ander .tóch.wel een-naar onze mening goede gedachte toeschrijven, zonder het ver- vrijt .van onfatsonelykheid of beledi- «ging-naar het hoofd gegooid te kry- 'i gen. - 1 CjTf/ AT het eerste artikel in Het Pa- rooi betreft, "geloven wij dat de ■^schrijver het zich iets te gemakkelijk maakt De humor van het geval is nl. duidelijk. Zelfs voor de steilste Calvi nist, zouden wy aan". Het Parool willen zeggen.-De vraag is en om die vraag loopt het eerste artikel in Het Parool <hèen;of het gepaste tiumior is. En als het ongepaste humor is als het. om 'met de woorden van Het Parool •f te spreken, „een gemoedelijk sollen met één Bijbelverhaal" is, dan is dal in-strijd met de verheven heiligheid van 'God. Dat is het kernpunt. Dat kernpunt wordt door ds.van 'Gelder, dan Ook naar vorén gebracht in i het tweede. Parool-artikel. %- Hy zegt: De verheven heiligheid van ■tGod is niet werkelijk in geding wan- neer 'Adam Hem „onze 'huisbaas" noemt. Ware dat wel zo: Het zou ook -volgens ds. v. Geldér, godslasterlijk Azijn. Maar het is niet zo, volgens hem; Hij ziet deze terminologie op.één lijn liggen met de zielshunkering van de .Apostel Paulüs paar de directe' ecbl- heid van omg&ns tussen God en mens. Nu lateh we deze door ds. v. Gelder .aangehaalde uitlating even in het ver band van het verhaal aan onze lezers wéten. Op het eerste plaatje zien we God -'■'Adam in het Paradijs brengen. De auteur laat Hem dat doen met ./de woorden: „Nieuwe woning. aardie .ingericht, geen buren, geen sleutel- geld". Een aantal.nlaatjes verder zien 'ive dan Adam en Eva in het Parad"? 'in een hevig» stortbui. En dan laat de auteur hem zeggen: 'Het'; lekt. We gaan klage bii de huisbaas. Nu zegt ds. van Gelder: Door dat woord „onze huisbaas er staat - overigens „de" huisbaas wordt de verheven heiligheid van Gód'niet aan getast! Dat is zoiets als directe echt- hejd van omgang met God, waar de Apostel Paulus zulk een zielshunkering naar had! Het gaat niet óm een woord natuur- liik."Het gaat om het gehele tafereel. Wit vinden dit niet een kinderlijke be- «nadering'van God, maar een schande- /Abl'm grol.--- ----- - j$Kj.,zuUen..geeh meerdere aanhalm- rgèn doen. Er zijn ergere te doen. ///Ondanks het hautaine briefte tan rAi;De Bor'gp pti" '»n ondanks de theo-, 1-.'jfrJ" - t - -■ 0 Midden-Europa door tal van lawines geteisterd Te Den Haag ls gisteren op 68-Jsrlge leeftijd onverwacht overleden dr. Ir. W. J. H. Harmsen. oud-directeur-gene raal van de Rijkswaterstaat. Willem Jacobus Harmsen werd 4 Januari 1886 te -Zutpben geboren. Na a voorbereidende studiën ging hij ?la naar de toenmalige Polytechnisch* school te .Delft.,. waar hij in 1908 het diploma van civiel-lngenleur 'behaalde. Vervolgens trad hy in-dienst ven' 'de Rijkswatérstaat.- -- Van-1936 tot. 1949 trad Ir. Harmsen gp als hoofdingenieur-directeur van de .Rijkswaterstaat, sedert''1945 ...was hij directeur-generaal „totzijn penaionne- ring Ja. 1961. Nadien wae' fcjj adviseur van de dHrötie van Rijkswaterstaat De-; Tèduiiache Hógérohoói'. to „Delft verleende hem in 1946 wegens „zijn vele „verdiensten het-.eretdoctoraat, Sb de technische' wetenschap.'.' Ir... Harmsen ontving -het «re-doctoraat in/ .dezelfde plechtige' zitting- waarin.dr.;.A.-'Plesmaa werd .onderscheiden. .1 Voorts i was dr/ ir..'Harmsen lid voor Nederland van de permanente inter nationale' commissie, voor scheepvaart- oongreaen te Brussel. Dr. ir.. Harmsen was commandeurIn de orde van Oran je Nassau' en ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw. Ten-gevolge van tientallen lawines waardoor honderden dorpen van de buitenwereld afgesloten zijn en alle spoorweg- en autoverkeer-'lam1, gelegd Is. zijn reeds twintig personen om het leven gekomen, terwijl 34 andere vermist worden. - De lawines kwanten na een verschrikkelijke sneeuwstorm, waardoor de sneeuw meters hoog opgejaagd werd. VS/S'v-: De spoorwegen^ werden gedwongen de treinen tussen Wenen en Zwitserland via .Znid-Dnitsiand te laten' rijden, daar de grote lijn via de Arlbergpas. door ten minste 15 lawines onberijdbaar geworden was. Op vele plaatsen zijn de telefoondraden verbroken en in' talloze berg dorpjes zitten duizenden skiërs te wachten op een mogelijkheid naar hate terug te keren. De Oostenrijkse autoriteiten koesteren de vrees, dat de plotselinge catastrophe een ramp is, .die in grootte geëvenaard WOrdt door de enorme lawines van 1951 toen alleen in .Oostenrijk bijna 100 per sonen om het; leven kwaaien. Gistermiddag zijn te. Melkm bij 'de Zwitserse grens twee personen door een lawine levend begraven. Twee andere, <üefe dezelfde sneeuwmassa bedolven wapen,konden gered worden, hoewel zij bijna dk»<hsevroireffl waren. Het Oostenrijkse persbureau bericht uit Bregenz, dat 15 'personen levend be graven zijn ki twee huizesl, welke in het gebied: van Montafon doör een lawine bedolven werden. Ia .het Zillerdal in Tirol wordt een boer vermist, terwijl twee mannen door reddingsploegen, na uren graven in een lawine bü Russbach in het gebied van Salzburg, levend aangetroffen werden. De Oostenrijkse posterijen melden, dat zeven van de" tien, telefoonlijnentossen Wenen en Innsbrück, de hoofdstad van Tyrol door de lawine» 'verbroken wer den. Alle touristen In Tirol zijn gewaar- aehnwd voor 'groot lawine-gevaar in ogenschijnlijk - onschuldige ski-gebieden. Duizenden, buitenlandse skl'era zijn ge- isoleerd. Met de velé; ski-dorpen was er in hét geheel, geen /verbinding 'en andere kenden alleen nar perslede bereikt worden. Duteenden 'sfto druk betlg de, wegen en -sppbrliJseb van de' sneeuw te bevrtJ- den. De laatste 24 uur Is er meer dan een meterverse sneonw gevallen In de Al pengebieden.' .De'Hjn Selztbal—-Hlefjeu te door .twee enoinne lawines, die van de GesMlisberg afkwamen en ua '.hóh vaart' en geweld 'stokken" róte '.'én-' bomen meesleepten en óp'de spoorbaan wierpen, geblokkeerd. ;In' Zwitserlandzijn In de afgelopen twee,'dagen in totaal.zéven personen om gekomen doorlawines. Elf slachtoffers worden nóg vermist en twee zijn ernstig gewond in ziekenhuizen opgenomen. Te Rothrist bij Olten zijn vier wagons van de expresstretn, Ba2elInterlaken ontspoord. (Ook in Spanje ontspoorde De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Soenarjo, verklaarde, gisteren in een onder hond met! het nationalistische dagblad Soèloeh Indonesia, dat dé arrestaties jvan Nederlanders in Indonesië een Indonesische'ihterne aangelegenheid züh.„ f Hij zeide dat -een duidelijk onderscheid moet worden" gemaakt tussen de interne vëiligheidspoli Fanfani. thans formateur President Luigi Einaudi heeft Giuseppe Pella, die de vorige week als premier is afgetreden, verzocht te proberen een nieuwe Italiaanse rege ring te vormen: Pella heeft dit verzoek geweigerd.: De 51-jarige Pella was om half elf vanmorgen op het Quirinaal orft- boden. Einaudi drong er op aan, dat hy zou proberen oen nieuw kabinet te vormen, doch "aan het eind van een gesprekvan drie kwartier wei gerde Pélla. Hy dankte de president, voor het hem geschonken vertrouwen, doch zei van mening te zijn, dat de be-, langen van - het landbéter zouden worden - gediend, als er een andere, kabirfêtsformateur komt. Na Pella werd de populaire Fanfani ontvangen. HU is lid van dé C.D.U.-en een groot sociaal hervormer. H|j wordt gesteund door de leiding van.de CD.U. Professor Fanfani heeft "de opdracht; van. president Einaudi aaavaavd. Op 56-jarige leeftijd, overleed In, het: American Hospital- te" Parijs, de- héér J. C. Patteson C.M.G., directeur-gene raal' voor 'Europa vandé Canadian Pacific' Railway Company. logische "goedpraterij in Het Parool,, blljvén wij,'bij "ons oordeel ;<tot een der gelijke uitgave een schande voor Ne derland en voor de uitgeefster ls. t tiek en de politick die is gericht op buitenlandse betrekkingen. Hy noemde de arrestaties „inciden teel, van aard" en verklaarde dat de meeste gearresteerden Nederlanders waren." Ook een aantal andere bui tenlanders zyn gearresteerd, vervolgd Soenarjo, namelijk Arabieren en Chinezen. Intussen verklaarde de minister van Justitie, Djody Gondokoesoemo, irf Medan, dat als ér' bewyzen worden gevonden dat leden .van het -«Neder landse commissariaat betrokken zyn in de activiteiten van de gearresteer den, de regering diplomatieke stap pen zal nemen. Als de gearresteerden gewone men. sen zijn zullen ze worden behandeld als gewone misdadigers, zeide de minister. Hét-dagbladBirftang Timoer zeide dat ongeveer'1400,Néderiandse agen ten gearresteerd zouden worden. De krant gaat verder met te zeggen, dat kringen die betrokken zijn by de arrestaties ontevreden zyn, omdat door:.de manier waarop de arrestaties werdén .uitgevoerd én de berichten in de kranten .vele van deze agenten nog op tyd werden gewaarschuwd. als gevolg-var, sneeuw een trein en wel de expres van Madrid naar Gijoo, die vastliep op sneeuwmassa's nabij Villa- manin. Verscheidene personen hepen ver wondingen op), Ten minste 20 huizen en boea-derijen in Zwitserland zijn door lawines, bedolven. Bij Kiosters werd een huis met acht per- somen meegesleurd. Geen. van de bewo ners is nog teruggevonden. Bij Schwyz konden een kindermeisje en drie-kia- dcreaa bevrijd worden uit: een .bedolven, huis, doch bet kindermeisje moest met ernstige verwondingen nastr een:rieken-: huis worden overgebracht. Tc Unterseen werd een vrouw - gedood" en twee -r van haar; zoons gewond: in de Montafon-vallei zyn: twee, huizen bedolven, wraarin zich vijftien personen zouden «bevinden. - - Voor vele streken betekende de sneeuw val een intrede van .warmer weer. 'Dit was onder meer het geval voor het Jura- gebergte, op de grens- van Zwitserland en Frankrijk, waar docr de droogte van de herfst en de wintervorst, bijna een tekort aan drinkwater .heerste. Een man,'die alleen'in een boshut;.in het Jura-igebergtewobnde, is doodge vroren.. - Verdere berichten -over het weer: ItaliëBoven delen van Noted- ïtalië woeden sneeuwstormen. Gedeelten van .de Lagunen van Venetië waren met dunijsbedekt'A-^-.r^^''. Tweehoodwd spöttldeden, ó4-"tki'ers, die in de omgeving vazr"Wenen htm sport beoefenden, hebben verwondingen opge lopen. 1» Griekenland zijn enkele dorpen door sneeuwval geïsoleerd. Troepen hon gerige wolven hebben schaapskudden aangevallen- In Albanië hebben, naar het Alba nese Nieuwsagentschap meldt, regen en sneeuween einde gemaakt aan de lang durige droogte, zodat' de winteroogst thans niet meer in gevaar verkeert. ün-enkele delen van Frankrijk en Noord-Afrika te-het verkeer, door sneeuwval gestremd. De wegen naar Tu nis zijn door sneeuw versperd. In West-Duitsland woeden sinds, drie dagen: sneeuwstormen, waardoor dorpen van de buitenwereld zijn afge sneden. en verbkidingen verbroken. In de Beierse Alpen ls gewaarschuwd voor lawinegevaar. Ondergesneeuwde auto's moesten worden uitgegraven. De Oostkust; van de Verenigde Staten wordt; door zware steunen geteisterd, die in New Jersey vijf doden eisten. ïn de stad New York wordt het ver keer sterkbelemmerd door een laag sneeuw- van'20 cm. Ook zo ver Zuidelijk als Mississippi heerst winterweer. Ten gevolge van de lage temperaturen hebben vele plaatsen in de Jurd gébrek aan water. Hier net men een boer uit het Zwitserse'dorpje Val' deTravers, ;die i er iedere dag. met eert reusachtig vat; op uittrekt ,naar; een kleine bron om' drinkwater.-1',te halen.':. Eert-, .karwei van 18 - uur. Als - men' toeternodig heeft,;;datgekooktmoet?: worden, :ge~- bruiia -mm''sneeuwwater. In een speciale boodschap aan -het congres heeft:président .Eisenhower Maandag - Verklaard, dat - het' agrarische probleem in V de'Verenigde Staten ernstig en ingewikkeld is, en dat er onmiddellijk maatregelen móéten worden genomen om de toeneming van de. bedreiging- voor het-Amerikaanse landbouwprogramma tot staan te brengen teneinde, economische - nood' in de -agrarische gebieden ite-de «Verenigde'Staten te -voorkomen. VAN verschillende; kanten vroeg mén-a ons: Geef uw. oordeel overhét 1 conflict tussen de minister van Sociale Zaken en de huisartsen óverhun jbe-^l loningvoor de ziekenfondspatiënten, f - Deze zaak is uitermate gecompli- ceerd. Men {Iran; vragen: Is het ver—A.; standig dat 'de minister op de wyzé,:;::^ gelijk hij deed, tussenbeide kwam toen artsen-* en Ziekenfondsraad het eens- «géworden waren? Men: kan vragen: Is.:- het wjjs dat de huisartsen hebben gereageerd op de daad des ministera! geiyk zy deden? Men kanten{slotte de vraag stellen: Wat vindt u'.eoi: redelijke beloning voor de artsen? A Maar de hoofdkwestie i3, dunkt óns; deze: Aan-- de ene zijde- staat een„ partij, - de artsen, die eea«vry beroep? uitoefenen én die uit 'dien- hoofde voor hun verrichtingen een honorarium;:.;,,, declareren, dat' zy redelijk: achten;enA;', waarby zij, naar hiin inzicht, rekening* willen hóuden met de financiële mogelijkheden der patiënten invhet Cï-M collectief verband- dér- zieker >nt Aan de andere zyde staat eenspartijj?!^®^ de ziekenfondsen mét; de^ {ovérheid,"M^. die door-haar dwangmacht het byeeh-' brengen'., van de gelden - vóor;'/;die fondsen mogelijk maakt en die daaróm; medezeggenschap heeft én;behpprt|tëS hebben over de besteding -dier gelden.'!#; het vrye beroep, dat dus vrij is om!tè 4;-': declareren, {niet een clientèle; dfe?idet:^§|j; vry is om te betalen-, <in .die T:r.;jhéid:-ï?f|| beperkt door de overheid), teinwézen' onoplosbaar. 5 Daaróm/kan. alleen de uiterrte.tecti.St| van weerskanten, van'de zydevan'.de'^f'vg minister en van dié" dér artsen, 'een.';mS compromis mogelyk maken i:op4.hétij5s||g'' zakelijke -• punt dat fórméel onoplos- 1 f baar is. -- -MS, De president steldé in zijn -boodschap voor om reèds bestaande overschotten; aan- agrarische producten 'ter waarde van 2,5- milliard dollar van demarkt te hou den'-niet het doel prijsdaling tégen te gaan. Hy beval voorts aan net in de oorlog ingestelde systeem van" verplichte steun voor de prijzen der agrarische pro ducten aan het einde van het lopende oogstjaar af te schaffen, en stelde het congres voor toe te staan, dat de regering voortgaat met het gebruiken van de overschotten voor hulpverlening aan be vriende landen en voor het lenigen van nood, waar deze zich voordoet. President Elsenhower deelde mede, dat de. regering in een poging om de afzet In. bet buitenland uit te breiden binnenkort een aantal handelsmissies zal zenden naar Europa,. Azië en Znld-Amerika. Deze missies zullen onderzoeken, welke mogelijkheden er bestaan voor uitbrei ding van de internationale handel m ■voedsel en katoen in de omiddeliyke toe komst Naar hy hieraan toevoegde be reidt.de minister van Landbouw, in over- leg met de ministér van' '.Bmtenlandsë Zakem besprekingen voor,met-de minis ters van "Financiën van andere" landen. De bedoeling-- is- van gedaclrten tè wisse len 'over- onderwerpen; verband'houdend ■metïheti.gebndk.-van overschotten en voorradén van', agrarische producten. yAij- I 'fff' wj fJ i ei.Va K-fU'ü VW. President Eisenhower heéft{;hètj:jE|, congres verzocht 14 amen v ten aan tebrengén _in^".dë..';.'ïmtir|{:||^: 'stitóngswèt Zo wil hij de tiling men ztën,;.dat .een sta^g;d<Ktt|d0| arbeiders bij een geheime van -' -v regeringswege té honden^'slëni-^ Sómmige amendementen ^n; de .directies .voorgesteld,'.9nderV door -de- vakverenigingen; tuiglng uit, dat ;<te; wrt :Taft-Haitiey/'ém;v{ky stok; „gerande: wétgevrigl'te.fZeven^jaark'gf® ervaring .hadden;; echter; .geleerd,;;::dat:«g' enkele vnjzigtogenimodigiV waren wetnogbet er aan; haar f doéi; te .tdóen^ beè^g antwoorden;:;-'"'''/;:?;,; .jgSjtiH» Door de waardevolle telefonische ad viezen van een Zwitserse en een Duit se professor kon het leven van bet een jarige zoontje-van de familie A. uit'de Sumatrastraat' te Dordrecht gered wor den van de vergiftigingsdood. Het kind had, toen men er eren niet op lette, de substantie-uit een insecten- verdelger in zijn mondje gestoken. Toen de moeder het bemerkte, heeft ze het kind (tirect laten overgeven. Hierna dacht "men dat het gevaar geweken was. Later werd het kind echter ziek, het kreeg een stuip en de huid verkleurde. In bet ziekenhuis., waar mevr. A. het jongetje direct heengebracht had, had men. om het gevai te kunnen behande len de scheikundige formule van de stof, die het kind naar binnen gekregen had, "direct nodig. Doordat de heer A. zelf dit insecten- bestrydingsmiddel importeert, kon hij direct in contact treden met de fabriek in België. De fabriek gaf de formule zo spoedig mogelijk op en stelde zich tevens in verbinding met een Zwitserse professon-in Zilrich, waarvan men wist, dat hy een dergelijk geval'meer be handeld had, zij. het dan met negatief resultaat. - V Deze professor belde de vader op. en zeide, dat men het kind in geen ge val de gebruikelijke-middelen mocht .ge ven, die meestal bii vergiftigingseevallen gebruikt worden. Dze middelen' had men in Dordrecht echter al toegepast In dé avond echter belde, een- Duitse professor uit Frankfurt de hèer A- op, die zeide dat hy van het'geval op.de hoogte was gesteld- door-zyn'-Zwitserse collega. Hij gaf de juistebehandelings methode op aan de Dordtse artsen., die het kind behandelden. Na een serie injecties lijkt nadat vorige week 'Don derdag alle hoop was opgegeven, het gevaar geweken. De beide professoren informeren iéde re dag naar de toestand van het kind. (Van één {onzer verslaggevers) Minister Algera heelt' het .twee de interim-advies van dé Delta commissie, waarin wordt aanbe volen een stormvloedkering in de HollandseIJssel te doen aanbren gen, overgenomen en aande Rijkswaterstaat opdracht gegévën de voorbereiding van het werk ter hand te némen. Het: wordt moge lijk geacht in de hérfst :van 1956 gereed te komen met de bouw van leze stormvloedkering. Onder de huidige omstandigheden 'worden "wnrad op 20 milliöen rruMpB. V« Op de begroting van' Verkeer en Waterstaat voor 1954 -is reeds een bedrag van 2¥i milliden gul den aangevraagd. Dit-advies"":;{/i%» STAANDE lussen twee opgezette!arenden heeft' prins Bemhard gistermiddag' aan mr. A. Hllbingh 'Prins, raadsheer. t>U het Hof té Leeuwarden, de vcrslerielen ult- tereikt, .vérbonden aan de onderscheiding van «Officier 'van Oranje Nassau. Mr. Hilbingh ontviug deze "onder scheiding. omdat "hij dertig jaar lang, eerst als juridisch adviseur, later als voorzitter, de Koninklijke''Nederlands? Jagersvereniging, waarvan prins Bemhard beschermheer is^ met raad en daad teréQde heeft gestaan. Desorganisatie die'thans 8500 leden telt, bestond gisteren vUftlg Jaar.1:' Zeer vele leden warén naar Amsterdam gek«n{en ;er. maakten van de gelegenheid om de leden van-het hoofd-, bestuur dér vereniging te feliciteren, een dankbaar ge- brudc, 'r j;-. Officieel werd-er op deze receptie geen jagerslatija ge- oproken. De minister ven Landbouw, de heer S. L. Mtóns- holt{' hield een rede over de komende niéuwe jachtwet.: en als oudste'In. jaren van het hoofdbestuur, sprak'het .lld/H.' Hofstee Alkemade, het hoofdbestuurslid."rvóorvhiét dtetriot Zuid-HoEand;. de hear L, ESvecs,. benoemd* rijf j agars - tot ereleden - vaa, do vereniging: tax. A. Höbingh H. d* Beaufort on do oud-voocrittor-oa Hd van de raadt Prias, de vieo-voondttW, O. Menton, de peimingmeoster van advies m* IL J. G, baroo veu Hordoribrook van Berg- K- O. veo Lejjdoa, bet Ud ven de raad van «dries,; Jfar. W." onfcachfc ,-De-^Amerikaanse minister, van Bui tenlandse/. Zaken; Jóhn Foster Dulles én de- Russische ambassadeur-Georgi Zaroebin «-«hebben gisteren privé-be- sprekingen gevoerd gedurende een halfuur; als eerste voorlopige bèsprè- king over de voórsteHèn^vah - Eisen hower, inzakede atóompool. Zij kwa men -niet. tot definitieve beslissingen. Nadien hééft een:, wóórd voerder van het" State -Department meegedeeld: „Het plan is dat ;de {minister en.de am bassadeur „weer bij elkaar zullen.,; kó men voordat minister Dnlles .naar -.de conferentie van de Grote :,Vier in Ber lijn gaat". ,-■ Hij weigerde te zeggen of-een: van b'eide partijen speciale .voorstellen-ge daan had hóe. de besprekingen óp igang te krygen. Het hoofddoel van Dulles zou zyn te trachtcri. vast te'stellen of 'de Sów- jets het ernstig meenden toen zy toe stemden- in het houden van atoom- besprekingen.- -. Dulles' zou".er „voorstander, van zyn de 'conferentie op kleine schaal te hou den en vermoedelijk buiten de V.N., waar vroegere soortgel yke: pogingen steeds; .gefaald, hebben.-: ,.uM: -De Delta-commissie- adviseerde r: -;in' MïM Jüli'i.953' tot hét "maken'van" weegbare kering, die. uitsluitend,;wprdt^|||§$2 gesloten, -wanneer, een r stórinvloéd/^S^ dreigt,maar de normalewaterbewe ging. in dé rivier in standjhótidti-iS Hierdoor, wórdende scieepvaartbe-. :A?i langen ipractisch' niet geschaad, ter^l{?Js de waterhuishouding -in •;;''Kèti?;gebied/i^ van de Hollandse IJssel hauwélifks wordt beïnvloed, c - 1 De stormvloedkering moet*;tot»zeSj*rs^« «meter boven NAP reiken en moet bestaan .uit twee achter 'elkaar ge-.; legen keringen, aldus heeft de' com?? missie- als--eis- gesteld.- heeft de minister ongewyzigd «.over genomen. De kering zal aangebracht;?i0sassa worden zo dicht mogelyktj. by tf-de^^gl plaats waar de Hollandse, IJssel mondt in de Nieuwe .-Maas.Zy zal£:-g?l||» bestaan uit stuwdeureh. die,in hesf-;« torens worden opgehangen'. (Van onze Hhagse-" redacteur) Naar wij vernemen wordt' er door ;;j|p de Delta-commissie naar gestreefd óp?^^ korte 'termijn nieuwe interim-adrie-{?;;m] zen aan de minister van Verkeèr'.èn;??^ Waterstaat uit 'te brengenover - bt-Mïmi paalde onderdelen van het vraagstuk/ van de afsluiting derzeegaten. Hét is niet uitgesloten, dat nog in:;de;{;^:| eerste helft van dit jaar de inrichten van de commissie in het ,..gehelév'-:?>>| vraagstuk in grote trekken ..neerge-'.?^ legd. zullen worden in een voorlopig advies. Het geallieerde commando' In JKorw-'j:- heeft ;er vandaag In toegestemd, Don-? derdag'ate. met de communistische vèr-';f bindmgsofflcieren bijeen te komen tèn-ZZ; einde de onderhandelingen - lmalce;:Ko-;'#|^ raaase vredesconferentie tehervatten.' De vertegenwoordiger van hét?Amé-;^^^ rikaanse departement van Buitenlandse/'r;*?®^ Zaken Kenneth Youngdeelde in nota aan het communistische hoge: com- ill mando mee. dat hij zynverbtodtog8man'«&wf|p naar Panmoendjon zou zenden het doel de voorwaarden voor tie/ her-S®^ vatting van de onderhandelingen, mede een datum voor deze hervattlng-v.;:;5? te bespreken"., :-:5 niASSIStt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1