Dienst aan het volk Witte dood" stort in de dalen Ruim honderd vermisten doden en Voorlopig accoord minister-artsen Dr. E. H. Ebels gaat heen Goed geluid m Yó órbespr eldngen in een kritiek Beriijn stadium Koninklijk Paar ontving het Corps Diplontatique s Opening bijeenkomsten Kleine! Commissie te Willemstad OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND HET ZWAARST GETROFFEN Rode Kruis biedt hulp aan Söëialist leidt Franse Nat Vergadering in Nederlandse regering meeM optosmtg^ gevonden te hebben WOENSDAG 13 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2669 IJ Weerbericht I Keizer Haile Selassie Trein uit de rails in een ravijn geworpen Sneeuwstormen in de Ver. Staten 't Westen bevreesd voor misluMdng Toekenning van extra diensttijd bij overgang naar het L.O. A' Na twaalf-uur-staking werkt E.N.C.K. weer ffAlP'VKI® THë*ï90*Wt André le Troquer gekozen «P mÈSm Botterdam; Witte de Withstraat 30 Tel et. 116700 <4 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.90 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 v-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 484867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond: REGEN EN WIND. Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen,, later wisselende bewolking met enkele buien. Krachtige en voornamelijk aan de kust tijdelijk harde wind ruimend va.n Zuid naar Zuid-West of West. Weinig verandering in temperatuur. - O <3, Hoofdredacteur: Dr 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT- {Van één onxer redacteuren) HOE heeft het Christelijk organisa tiewezen zich in het afgelopen f jaar ontwikkeld? Laten wij maar direct met de deur ja huis vallen: er is geen reden om daarover uitbundig de loftrompet te steken. Zeker, er was een gestage groei in het ledental, maar het blijft toch wel uitermate teleurstellend, dat tiendui zenden Christenmensen in dit land zich blijven scharen in het leger der onge- organiseerden. Dat geldt voor de arbeiders, want het Chr. Nationaal Vakverbond zou 1 teker tweemaal zo sterk kunnen zijn als thans. Het geldt eveneens voor de Chr. Middenstandsbond, die minstens drie maal in kracht zal moeten toenemen wil het er wat op gaan lijken. Te weinig wordt nog in brede krin gen van het Christelijk volksdeel be seft, dat in de strijd der geesten op sociaal erf geen man en geen cent kan worden gemist- Natuurlijk geeft het getal ulteinde- Hjk niet de doorslag. Dat is voor de Christen geen geheim. Maar wel wordt het cijfer in ons maatschappelijk be- I stel van steeds groter betekenis. Kijk maar naar de nieuwe radiowei Ais een ernstige teleurstelling is het daarom in de kringen, van het CNV gevoeld dat de Chr. onderwijzers de stap naar de Chr. Vakbeweging nog niet aandurven en rich blijven onttrek ken aan een stuk gemeenschappelijke Christelijke sociale roeping. RAMP IN DE ALPEN NTUSSEN wil dit alles nog niet zeggen dat men rich (door deze gang van zaken in de kring der Chr. organisaties laat ontmoedigen. Integendeel, men beseft dat niets zonder strijd en moeite wordt verkre gen en daarom werkt men onvermoeid verder aan de uitbouw der organisatie en de versteviging van de Chr. invloed ln ons maatschappelijk bestel. Ook nu ontbraken niet de uren van bemoediging. De drie Christelijke werkgeversverbonden vierden hun 35- jarig bestaan. De werkgevers in Den Haag, de boeren in MusselkanaaL de middenstanders ln Rotterdam. De één deed het wat feestelijker dan de ander, maar de danktoon over heerste want er is toch wel ieta van betekenisgegroeid uit dat kleine be gin van 1918 toeft' d« Chr. Patroons- Terenlging „Boaz" vrucht van hei Chr. Sociale Congrea in 1891 rich in drléfo splitste.-v 'ji 'Aan arbelderszijdevierde deProt. Chr. Bond van Spoor-, Tram- en ander vervoerspersoneèl te "Utrecht luister rijk zijn gouden jubileum. Dit feest bewees welk. een voortreffelijk stuk samenwerking er gegroeid is in een be drijf als-de spoorwegen.Te opvallen der nu wij ln het begin-van het 3aar ookde spoorwegstaking van 1903 her dachten. Wat da interne werkzaamheid der Chr. organisaties betreft, kunnen wij uiteraard slechts hier en daar een greep doen. De Chr. Middenstandsbond zag r de itrijd tegen de Woltersomse „dwang- organisatie™ in'het eindstadium komen-* De PBO stelt deze" hond voor nieuwe problemen. Strijdvaardig ijverde de CBTB voor de uitbreiding van het Chr. landbouw onderwijs. Niet zonder succes! In het CNV werd gestadig voortgewerkt aan de o opbouw der bedrijfstaksgewijze organisatie. .Op internationaal terrein verwierf het Chr. Nationaal Vakverbond sterker invloed in het LC.V., dat van Utrecht naar, Brussel verhuisde. ■Dank zij het voortdurend aandringen van de interconfessionele vakbewe ging zal" ér nu een regionale Europese ar- beidsconfefentie komen. Dit wijst op toegenomen invloed in Genève. Het gemis aan internationaal contact tussen Chr. middenstanders en werk gevers' werd voelbaar in sommige Europese organen van samenwerking. De Prot. Chr. Arbeiders Internatio nale'vierde haar zilveren jubileum te Dusséldorp. De heroprichting van de Chr. Vakbeweging in Duitsland het land-waar de Chr. Sociale Beweging ontstond bleek wegens tweespalt in eigen kring niet mogelijk. Deze Internationale is overigens ac tievér dan ooit té voren. De heer K. dé Boer vertrok naar Nieuw-Guinea om daar te helpen bij de opbouw van een Chr. Sociale Beweging. In Canada werkte "dè heer F. P. Fuykschot voort aan de verspreiding van de Chr. so ciale gedachte en J. F. Beekman deed hetzelfde in Indonesië AI. dit werk wordt gezien als Ch,*'s- felijk Sociale Zendingsarbeid, want de Chr.: Vakbeweging heeft immers een woord voor de wereld. lazen dezer dagen ergens dat het voortbestaan der Chr. orga nisaties een zegen mag worden geacht. Waarom dat zo is? - Omdat, hij alle tekortkoming en ge- wek; deze arbeid ligt onder de wer king van het. gebed. i Bet gaat de Chr. organisaties altijd ?n telkens weer om Christelijke be- mvloeding van onze samenleving. Zij willen daarbij dienend staan te midden; van het volksleven. '.Wie zou hierbij de kracht van het gebed durven onderschatten? Wie kan en wil .zich nog langer aan deze arbeid onttrekken? Keizer. Haile Selassie van Ethiopië S^eft een uitnodiging van president "senhower om een bezoek aan Washing- - w-te brengen, aanvaard. 2.j nog geen datum voor het bezoek Jgs'getteld. Het zal de eerste keer zijn, ^Ueen Ethiopische vorst naar de V.S. keizer zal dit i jaar Griekenland «ezpeken, als gast" van Koning Paul. Een ware lawine van berichten over ontzaglijke lawines, de zogenaamde „witte dood" van de bergen, die met donderend geweld naar beneden komen, stroomt binnen. Oostenrijk en Zwitserland zijn de zwaarst getroffen landen, terwijl ook Beieren en de Dolo mieten door sneeuwiawines geteisterd worden. De regering vreest, dat de ramp de grootste sinds mensenheugenis zal worden. Volgens onofficiële rapporten is het aantal doden en vermisten ln de beide eerste landen reeds boven de 100 ln de afgelopen 24 uur gestegen. Het totale dodental voor West-Europa na tien dagen van hevige winterstormen is nog niet officieel bekend, maar het moet dicht bij de 250 liggen. Oostenrijk telde gisteravond reeds 31 doden en nog 150 ver misten. In Zwitserland is het aantal doden inmiddels tot 18 gestegen. Volgens voorlopige berichten worden nog 3 personen vermist. Enorme sneeuwmassa's, die rich na een week van hevige sneeuwstormen in de bergen hadden opgehoopt, gin gen door de dooi aan het schuiven en stortten met steeds aanzwellend geweld naar de dalen, op hun weg alles vermorzelend, wat zij tegen kwamen. Huizen werden in elkaar gedrukt of zü van bordpapier wazen, treinen uit de rails geworpen én tientallen mensen levend begraven. Duizenden toeristen zijn gestrand ln d* skicentra. In Oostenrijk werd de bekende toeristen-provincie Vorarlberg het zwaarst geteisterd. Een snel rijzend meer van ijswater, dat zich vormt uit het riviertje de Lntz, dat door een. lawine is afgedamd, dreigde gisteravond grote delen van West- Oostenrijk: onder water te zétten Vorarlberg ris afgesneden yan.de rest vanhetland. W"-!y Beriéhten over nieuwe lawinestilt 'Vorarlberg komen in Wenen met', «en zo grote frequentie binnen, dat het om gelijk is volledige controle te houden op het aantel doden en vermisten. Het kunstmatige meer ontstond Maan dag toen twee lawines op Blons neer kwamen en 50 mensen in hun huizen of op atraat bedolven. Reddingsbrigades probeerden gisteravond de sneeuwdam en een brug met explosieven op te bla- zeri om het water zijn vrije loop te her geven. Radio Vorarlberg rond om het half uur dringende oproepen uit aan „alie beschikbare mannen" om zich naar Blons te- spoeden. 23 Huizan verdwenen in de rivier de Lutz en van de 385 Inwo ners worden er 55 vermist. Blons ligt «ven ten Noorden van Blu- deiut. Een andere lawine vaagde het station van Dalaas halverwege de Aribergpas weg en nam een sneltrein naar Wenen mee met een heel gezin en twee studen ten aan boord. De locomotief, vier rij tuigen en een bagagewagon verdwenen ln de diepte. In de wachtkamer van het station werden zes reizigers en in aan grenzende huizen vyf mensen bedolven. De stationschef, twee personen in het station en alle reizigers, die in de snel trein sliepen werden levend opgegraven, behalve een Oostenrijker, die reeds over leden was. Uit de wachtkamer werden rijf lichamen geborgen. Klopsignalen, die men eerder op de dag uit de wacht kamer had gehoord, hielden gisteravond op. De Oostenrijkse autoriteiten hebben het Amerikaanse leg» in Salzburg ver- zocht een helicopter beschikbaar te stel len om reddingsbrigades over te bren gen naar Blons, dat slechts bereikbaar is door een nauwe vallei, waar aanbeide zijden duizenden tonnen sneeuw naar beneden dreigden te vallen. Een Amerikaanse zegsman te Salzburg heeft verklaard, dat Woensdagochtend getracht zou worden goederen en red- dmgsmateriaal per- hefschroefvliegtuigen naar de getroffen gebieden te brengen, Dit kan echter alleen geschieden, indien het-weer beter is. Ook zal men trachten langs deze weg overlevenden te ontzet ten. De nationale--skiploegen va® Duits land en Oostenrijk hebben rich inmid dels aangesloten bij de reddingsbrigades in het gebied' van; Schruns. Maandagavond kwam een'lawine, neer tussen Bartholomeusberg en Schruns ln Voralberg, Verscheidene'huizen aan de rand van beide steden werden bedolven. Vijf ge wonden en 15 doden werden opgegraven, maar 3 anderen werden nog vermist. Men verwacht nog meer sneeuw en voor het lawinegevaar is groot alarm gegeven. In Zwitserland zijn de afgelopen twee dagen 18 mensen om 't leven gekomen en nog drie personen worden vermist. De sneeuw, waar men eeri paar weken geleden nog met hoop naar uitzag, heeft nu dood en verderf gezaaid, Hele fami lies zijn lovend begraven, veestapels om gekomen en„verbindingen verbroken. De Zwitserse radio deelde in de rouw van het volk. en zond ernstige muziek uit in plaats van .luchtige programma's. Het lawinegevaar .is 'volgens, het Fede rale Lawinenïnstituut te Davos iets af genomen. Men vreest, dat het werkelij ke aantal vermisten veel groter dan drie zal blijken te rijn.. In de Beierse Alpen zijn sinds Zondag twee doden, gevallen en, op de top op de Wendeletein-berg zitten 30 gasten in een hotel afgesneden van de buitenwereld. Ook ia de Dolomieten.; naakte de sneeuw door dë dooi los; Maar hier waren nog geen slachtoffers gevallen.' Desneeuw (Frankrijk) de: plaatsen., - .-drijft, wolven, in Bourgondië uit hun schuil. mSm Een tankwagen, gevuld met talk, is I phaertsbocht te Rotterdamtegen een gif téren op het beruchte kruispunt I R.TJM .-tram-trein gebotst. De auto van de Boergoensestraat en de WoU kantelde en de vettige inhoud van de tank ging verloren. Het hoofdbestuur van het Neder landse Rode Kruis heeft in een telegram van deelneming het Oostenrüksee Rode Kruis aangeboden zo nodig hulp te wil len verlenen aan de slachtoffers van de lawines. Voor de kinderen in de getroffen ge bieden zijn als blijken van medeleven 200 pakkett enmet speelgoed en derge lijke van het Nederlandse Jeugd Rode Kruis verzonden. Advertentie CVan onze Haagse redacteur) De bespreking, die minister Snurhoff en zijn adviseurs gisteren gevoerd hebben met vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en van de huisartsen Jieeft dé mogelijkheid geopend tot een oplossing van de moeilijkheden die gerezen zijn met betrekkingtot de honorering van de artsen. Deze moeilijkheden ontstonden nadat de voorlopige overeenkomst tussen de ziekenfondsen en de huisartsen over een .nieuwe honorariumregeling, die door de Ziekenfondsraad wasgoedgekeurd, door de Kroon geschorst werd op voordracht van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In een officieel communiqué wordt gezegd, dat overeengekomen is, dat de deskundigen van huisartsen en zieken fondsen tezamen met de adviseurs van de minister op zo kort mogelijke termijn de beschikbare gegevens aan elkaar zullen toetsen en hieromtrent rapport zullen uitbrengen aan de lan delijke huisartsenvereniging en aan de landelijke ziekenfondsorganisaties, opdat deze zich, eveneens op korte termijn, nader over deze situatie kunnen beraden. Het ligt in de bedoeling, zo besluit het communiqué, dat de adviseurs en de deskundigen hun taak uitvoeren onder voorzitterschap van mr. B. A. van Schaik, president-directeur van het ge meenschappelijk administratiekantoor te Amsterdam, die daartoe is aangezocht. Naar aanleiding van dit communi qué vernemen wij nader, dat de toetsing van de gegevens en het uit brengen van rapport -hierover 'inder daad zeer spoedig zullen plaats vinden. Deze zaak zal gereed moeten zijn voor de volgende vergadering van de Zie kenfondsraad. die vastgesteld is op 21 Januari a.s., gehouden wordt Intussen blijft het besluit van de ledenvergadering der landelijke huis- artsenvereniging, om per 1 Februari a.s. het abonnementenstelstel los te laten en over te gaan op het systeem van betaling per verrichting, van kracht. Dit besluit kan slechts her roepen worden door een nieuwe leden vergadering. Deze zal in elk gevél voor 1 Februari a.s. bijeengeroepen worden en daar zal aan de hand van de dan ontstane situatie ëen beslissing worden genomen. De ziekènfondsorganisaties wachten af wat het resultaat zal zijn van-.het nadere beraad dat op de bespreking van gisteren zal volgen. Eerst wan neer zou blijken, dat dit beraad zon der resultaat blijft en de artsen hun besluit om op het verrichtingensteisel over te'gaan, zouden handhaven, zul len deze organisaties een standpunt ten aanzien van de invoering van dit stelsel en van de financiële: consequen ties er van bepalen. Na afloop, van de bespreking, die een groot deel van de dag' ln' beslag nam, was men zowel'aan de kant van de ziekenfondsen als van de huisartsen gematigd optimistisch. „De kans op een oplossing van de moeilijkheden is er",zo schetste men in de kringen van de ziekenfondsorganisaties 'de si tuatie, Van dé kant v.an de huisartsen klonk een soortgelijk geluid. „Er daagt enig licht aan de horizon", verklaarde men van die zijde. In het gebied van New England tot Washington D.C. zijn gisteren ten gevol ge van de-zwaarste sneeuwstormen die sinds vijf jaren in het Noord-Oosten van de Ver. Staten gewoed hebben, ten min ste 68 personen om het. leven gekomen. Van de storm, die op het ogenblik in de richting van de zee wegtrekt, hebben vooral de grote kuststeden te lijden ge had.' Het'Noord-Oosten is gisteren onder een sneeuwlaag van 25 tot 35 centimetor be dolven. De sneeuw werd door de storm wind hoog opgejaagd. De grote" steden als New York, Phila delphia en Bostom hadden het meeste te lijden, daar de vervoersbedrijven en het autoverkeer volkomen lamgelegd werden. De meeste slachtoffers kwamen om ten gevolge van hartaanvallen terwijl zij zirih door de metershoge sneeuw een weg trachtten te* banen. 'In New York lag de sneeuw 25 centi meter hoog. Het gemeentelijke vervoer- bedrijf wesrkt inmiddels weer bijna nor maal, maar - de auto's kunnen door de sneeuwbankêh-Mtog steeds niet verder. De stad heeft 11.000 sneeuwruimers het werk. V- Inmiddels beginnen overal aan de Oost kust' 3e thermometers te dalen. (Van. onze correspondent») De commissaris dér Koningin in de provincie Groningen, dr. E. H. Ebels, heeft aan het einde van de Dinsdag ge houden begrotingsvergadering der Pro vinciale Staten van Groningen medege deeld, dat hij voor het laatst de vergade ring der Groninger Staten had geleid. De volgende vergadering wordt 1 Juli gehouden. Hieruit kan dus de conclusie getrokken worden, dat dr. Ebels voor deze datum zijn ambt van commissaris der Koningin zal neerleggen. Gistermorgen is Ie Amsterdam de lederen souvénirsbeurs geopend. De jongedame met haar reuzenklomp trok uiteraard veel belangstelling. TT ET in Diisseldorf verschijnende"':";; J-J- weekblad „Das Freie Wort" heeft een geluid laten rhoren dat uit Duitse-;:, mond uitzonderlijk is. Het blad heeft het n.l. opgenomen voor de Nederlandse Rijnvaartpolitiekj -: waarvoor minister Algera onvermoei d in de weer is. Het blad deed een beroep op' de Duitse minister van Economische Za- ken om tegemoet te komen aan de Ne- derlandse eisen tën aanzien vande binnenscheepvaart op de Rijn van de Rotterdamse haven. Het blad fundeert deze .eisen,op ideële en zakelijke gronden. Een goed geluid dus. Misschien is dit niet zo'n groot;won-.:.-; der. Want het weekblad' „Das Freiej/.' Wort" is hét orgaan der vervolgden door het naziregime. De socialist André te Troquer Is Dins dagavond tot voorzitter van de. Franse Nationale Vergadering gekozen, De af gëvaardigden benoemden hem in de .derde stemming.*; Le Troquer kreeg ln de beslissende stemronde 299 stemmen. Pierre pfllmlln bracht het niet verder dan 251. Geen van de candldaten wist In de eerste twee stemronden'; de vereiste absolute meer derheid te behalen. Le Troquer kreeg de steen van d« so cialisten, communisten en vele radicaal socialisten, Pflimlin werd gesteund door zijn'eigen*partij, de MELP., de onafhan kelijker! en de Gaullisten. De communisten hebben, bekendge maakt;: dat .zij- voor lie Troquer stom- den- om' de. opmars jjaar het voorzit terschap onmogelijk te maken'vooreen vurige voorstander van- het Europese 'legerverdrag en de contractuele aecoor- den'voor Wést-DultslancL 'f-: 5 'tftêêri De aanwijzingen, dat de onderhan delingen over een keuze van de plaats voor de Westberlijnse conferentie vastgelopen zijn, nemen toe. In geallieerde kringen werd zelfs de vrees geuit.' dat het mislukken van de besprekingen op laag niveau over een vergaderplaats een bedrei ging zou kunnen gaan vormen voor de Berlijnse conferentie, welke op 25 Jan. geopendzou worden. De derde vergadering van de vier Berlijnse commandanten werd gister nacht na 11 uur vruchteloos gepraat op het Amerikaanse hoofdkwartier beëindigd. Het Westen bleef op het standpunt staan, dat de vergaderingen althans voor drie kwart in het ge bouw van de geallieerde bestuursraad in de Amerikaanse sector gehouden moeten worden, terwijl de Russen bleven vasthouden aan hun eis van meer vergaderingen in" hun sector Er zijn aanwijzingen,, dat de Russen geëist hebben, dat de confer mtie m hun sector geopend sal worden zodat zij daarmee propaganda kunnen ma' ken. De geallieerde regeringen hebben, hun vertegenwoordigers hier opdracht gegeven dit voorste] ondér alle om standigheden van' dë hand te wijzen. Ondanks de gestaag neerdalende motregen stond toch nog eert grote schare kijkers vanmorgen voor hei po lets op de Damwaar het Koninklijk Paar de leden van het Corps Diploma tique op de Nieuwjaarsreceptie ont ving. Voor het paleis stond een ere wacht van 100 matrozen aangetreden en de Koninklijke Marinierskapel met tamboer en pijperkorps. Terzijde van de rechter ingang op het bordes stonden twee marechaussees in cere monieel tenue met kolbak. 'Kort voor elf uur zwenkte de- hof- auto. voorafgegaan door motorrijders der Amsterdamse politie,het Dam plein op, en zette de kapel het Wilhel mus in. De Koningin was gekleed in een lange licht grijze japon met" daar overheen een korte'bontmantel en de Prins droeg de admiraalsuniform met steek en cape. Kort te voren was de minister van Buitenlandse Zaken, mr J. W. Beyen aangekomen en later ar riveerde zjjn collega, mr J. M, A. H. Luns. Beiden waren gekleed in ambts- costuum. Juist toen de paleisklok elf uur sloeg begon, het aanrijden der diplomaten. Onophoudelijk ;kloi!keh":"dë "commando's van de erewacht en de kapel bracht het eerbewijs, bestaande uit vier rof fels en de eerste strofe van het volks lied voor de ambassadeurs en drie rof fels voor de gezanten. Een der lakeien, die het portier opende, had nogal pech met de parapluie. Toen de landsvrouwe voorreed klapte het scherm naar boven door en ook later weigerde het regen scherm dienst, zodat de lakei hem maar opborg. Vele 'der buitenlandse vertegenwoordigers droegen het gala- cóstuum met steek en degen. Enkele 'der dames verschenen ter receptie in nationale kledij 'De regering, zo vernemen wij: van het ministerie van O., !K. en W., overweegt ernstig aan.,bezitters van de onderwijs» acté, die thans niet bij het .onderwijs werkzaam, zijn, doch alsnog een betrek king bij'het: L.O. willen aanvaarden, "een dergelijke overgang, mogelijk,.te maken door het toekénnen 'van extra'diensttijd. Vandaag zouden de „kleine vïer" op het Franse hoofdkwartier'een nieuwe poging doen een* oplossing ;,te vinden. In welingelichte kringen wijst men er op, dat indien de Russen: tot een compromis bereid zjjn zij dit het liefst op het Franse hoofdkwartier kenbaar zullen maken, als een gebaar tegen over Parijs. Een woordvoerder van de Ameri- kaanse hoge, c»mrnisslej hééft»lnti&s&i^jï^^ meegedeeld,* dat; de: Amerikaanse. nister van Buitenlandse,: Zakén' ^FostèrSi; Dullés bericht'•héeft.v'dat': hij f 22'| in Berlijn" zal aankomen voor 'üüëi-'ïe::>: dénde besprekingen m'et de Britsë.;en Franse, minister van - ,Buitenlandsé>(' Zaken. 4 DeWestduitse'regering zal''eèn uit:c vijftien personen bestaande .delegatie:: naar Berlijn* zenden, om "desgewenst v de Westelijke mogendhedenop ',;de komende conferentie, van:-de.' 7,Grote Vier" van advies te' dienen, aldüsir. heeft bondskanselier dr. 4? Adenauer}: Dinsdag bekendgemaakt.De delega-*. tie zal onder leiding stafan .van Her-G bert.Blankenhom, 4§#1? - i-iWrs- ii' Gistermorgen is te Willemstad ih de vergaderzaal vaai de Antilliaanse Staten de z.g. Kleine Commissie", die een voortzetting van de Ronde", tafel-conferentie over de.status, der Nederlandse Rijksdelen zal voorbereiden, - voor het eerst bijeengekomen. i/V Behalve de Nederlandse, Surinaamse en AilttlÜéanse '3dëléji^tles^iwéï:én''c de leden der Antilliaanse status en enkele genodigden aanwezig. De publieke tribune'was overvol. De gouverneur der Nederlandse An tillen, mr. A. A. M, Struycken heette de delegaties welkom met een toespraak, die het „weest wellekomme" tot motief had. De; gouverneur zeide o.a. te hopen, dat de - delegaties bezield zijn door wel denkendheid en dat de geest, waarin de besprekingen worden gehouden, er een zal zijn van welwillendheid, D,e vrijheid aldus de gouverneur is de moge lijkheid om een keuze te doen en zich in keuze te binden naar vrije wil en .een vrij inzicht, 'iet evenbeeld van de vrijheid is de verantwoordelijkheid. Minister Kernkamp ver'"" dat de Nederlandse regering meent, thans een oplossing te heben v""—*'ï,e op een redelijke wijze tegenvv^ aan dc in Suriname gekoesterde verlangens, waar onder' vermelding van het recht var '.elf- beschikking in de preambule van het staturt -*at dc staatk>"":i"e verhouding Ondanks het feit, dat het hoofdbe stuur van de Unie-industrie gister avond had medegedeeld niet achter een staking te zullen staan men zie ons bericht* op pagina twee is het bedrijf van de Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek te Vla ar dingen in de afgelopen nacht om één uur tengevolge van een staking geheel stilgelegd. Hedenmiddag heeft het personeel echter, na een korte bespreking met de kern-groep, 'het werk hervat. :■-,* Het werk in de Albatros"-fabrieken te Parhis en Kralingscheveer, in wel ke bedrijven :om dezelfde loohgeschil- len moeilijkheden waren, is 'normaal doorgegaan. - - tussen de Rijksdelen regelt,, verbonden. §1 aan en voorstel „met betrekking tot de wijze, waarop het statuut, zal kunnen worden gewijzigd. Dit voorstel is doorf de drié rijksdelen'.;aanvaavdbaar-igéacht;*-:; als uitgangspunt voor* het overleg in-de. 'V. „Kleine Commissie", metwelk'?'* '-'i.'pn-.- - komsten thans aanvang wordt-'geS^fe maakt. i De minister uitte de vurige wens,dat het huidige overleg, spoedig zal leiden tot een bevredigend resultaat, opdat de ,7 nieuwe rechtsorde voor de rijksdelen met}* 3 voortvarendheid zal kunnen worden 1 vi verwezenlijkt. Het hoofd der Surinaamsedelegatie, mr. Pos, zeide..dat het thans de taak dek*.'}. delegaties is, te zoeken naar een vorm van. samenwerking op de voet .vah:;gë-'~4;: iijkwaardighcid. Dit vereist een bepaalde geestelijke instelling. Mr. Pos wees op de relativiteit van het te bereiken resultaat: wij bepalen slechts - een stadium, de toekomst zal de - historie bepalen. Hjj besloot met het-uit- spreken van de hoop, dat de conferentie een geest zal weten te wekken/die; uit- ip gaat boven wetsartikelen en geschriften. De*voorzitter! van de Antilliaanse Re- geringsraad, mr. dr. M. F. da Cc sta f Gomez, hield een korte rede, - waarin hij; i*ii dank bracht voor het feit,dat de 'Ned;-:.* V Antillen thans als gastheer, mogen optre- den. Hij noemde de taak, die op *déV *5 schouders van de delegatiesgelegd is, Hi' moeilijk omdat, ondanks "het intensieve - *i overleg in het: verleden, er.vraagstukken:,^ hangend zjjn 'gebléven en niéuwe' ge zichtspunten zijn ontstaan. da|ï?S0 Costa Gomez sprak het vertrouwen uit, dat de coatierentie óp kortei een-goed: einde zal worden* gebrachtl^i-^H^ Hiermede was de' plechttgheid;.s^e&ëyKm openten, begaven de delegaties zirh^nn-rv:.:'}* het landhuis ,,Rooicatootje,',"waar;de:'bü-':': -i*f®; eenkomsten worden gehouden, voov eerste, gezamenlijke beslotenïbijéenkonist;**^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1