Om de eenheid over EN NOG ZIJN NIET ALLE VERMISTEN GEVONDEN India zal krijgsgevangenen naar de V. N.. terugzenden van IMislnktë landing Firefly in de duinen Vlieger werd zwaar gewond 4 lïé Een paar cijfers Besprekingen te Berlijn voorlopig gestrand LAWINE-GEVAAR BEGINT SOWJETS ONVERMURWBAAR BURGEMEESTERS MOETEN HUN AMBT HOOG HOUDEN Hulp stroomt van alle kanten toe i 1 Nog geen sprake vanmislukking DONDERDAG 14 JANUARI 1954 fWAALFDE JAARGANG.No;267«i; Weerbericht Veldmaarschalk Papagos zal ons land bezoeken Verrassende stap - van Thimayya Care helpt Oostenrijk Twee Britse soldaten in; Suezkanaalzone vermist sim Uitbreiding guerrilla^ stakingen in Engelahri:yl|| ,J 1 wmmi mmgmÈsgsm &4$$ÊÊÈfëÈsr Bezwaren tegen ontvangst van „koninginnen" Uitzonderingstoestand in Egypte byv Roime neérgëstprt Regeringsverklaring over de arrestaties in Indonesië Belgische verkiezingen 4 April ajs.'J •*- -■ /y'"'- "If M lawineramp in HET ALPENGEBIE D ifnyitww ÉÉÉgl -5L, i» .-! JSèHbétigmÊg- i&a -i- MÊM 'imk-m&mliitiMB&u Weer bloedserum met spoed aangevraagd. Onvermurwbaar Dertig slachtoffers^ WmÊ '-*" .Botterdam: Witte de Withstraat SO Telei 119700 (4 14 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30194(0 %mr Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 ■a-Oravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie; Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g, 385286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummer» 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUN1NG en Mr K. VAN HOUTEN i Weersverwachting tot Vrijdagavond: TOENEMENDE BEWOLKING. Aanvankelijk opklaringen, daarna .toenemende bewolking met later plaatselijk enige regen.' of motregen. Matige tot krachtige. Zuidwestelijke wind. Iets hogere middagtemperaturen. Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S, BRUINS SLOT, V (Van onze parlementaire redacteur) EEN van de belangrijkste beslissin gen, die de Tweede Kamer vorig jaar heeft genomen, is wel de goed keuring van het verdrag inzake de Europese Defensie Gemeenschap. Nederland koos in de grote contro verse OostWest duidelijk voor het Westen en voor de "ersterking van het Westelijke blok van landen. Deze versterking eist, dat Wcst- Duitsland politiek en militair daarbij betrokken wordt, gezien zijn geogra fische.en strategische ligging en ge let op zijn economische kracht. De Westelijke landen, die zich in de Noordatlantische verdragsorganisatie tot een langdurig bondgenootschap hebben verenigd, kwamen in het ver leden onder druk van Frankrijk tot de conclusie, dat West-Duitslands mi litair potentieel via de E.D.G. tot het NAVO defensie-systeem diende te worden toegeiaten, omdat daardoor de gevaren, die de nabuurlanden van Duitsland vrezen van het herlevend Duitse militarisme, het beste konden worden bezworen. Nog belangrijker echter was, dat deze militaire conce'ptie paste in de grootse plannen voor de eenwording van Europa in politiek, economisch en' militair opzicht en ter opheffing van de eeuwenoude Frans-Duitse ve ten. Sowjet-Rusland heeft van meet af aan alles in het werk gesteld om het verzwakte West-Europa van zijn natuurlijke bondgenoten: de Ver. Sta ten en Gróot-Brittannië los te weken en de NAVO te doen mislukken. De grote troef die; het Kremlin bij yydeze activiteit' gébruikte was en is natuurlijk het uitbuiten van de Frans- j' Duitse tegenstelling en van de ressen- timehten, die in Europa bestaan over •de Duitse agressies, die tot de eerste .èn de tweede wereldoorlog hebben geleid. Het doel van Sowjet-Rusland ïfisieh blijft,echter West-Duitsland en de; rest van West-Europa achter, het ijzeren gordijn te brengen. Het doel van de Westelijke landen daarentegen is West- en Oost-Duits- land voor. de vrije wereld te winnen. Dat heeft een goéde kans van sla gen. De September-verkiezingen in -West-Duiisland en.de Juni-opstand in v? Oost-Duitsland hebben dit bewezen. •>'i' '3 8cen enkele "aanwijzing, dat Sowjet-Rusland op de conferentie der Grote Vier, die bind Januari in Ber- iJjn begint,: bereid is ten aanzien1 van. de oplossing van het Duitse vraagstuk zijn tot dusver gevolgde politiek prijs i/J? geven. Tengevolge van de aerze- .lingen in de Franse buitenlandsepo- ylltiek is er voor de Russen zelfs een v .raden te meer om' hun politiek voort I-te.zetten. ■A.i-'-r- ♦■•--•♦w-v»" - - - ;y,y:y;;y,5 T N .deze situatie en - vlak voor dé conferentie van Berlijn begint de ..Eerste Kamer in Nederland de be- Jf handeling van het verdrag in zake de Europese- Defensie Gemeenschap en het staat wel vast, dat dit verdrag ook -door. de..senaat zal worden goedge- keurd. -„' HetFranse parlementzal na de conferentie van Berlijn over de EJ3.G. moeten beslissen. Berlijn" kan ■wei- ij-. licht vele Fransen, die thans nog twij felen, de ogen openen en tot andere gedachten brengen.'De houding van Nederland zal misschien ophet Fran- se bariement geen invloed hebben. Nederland wil. echter voor de ge schiedenis en tegenover zichzelf vast leggen, dat het-bereid is in nauwe samenwerking en hechte - lotsverbon- denheid met 'alle Westelijke landen in het. algemeen en mét de Westeuro- pese landen in het bijzonder zijn vrij- heid. en onafhankelijkheid en die van de andere volken te-verdedigen. Dan is het mogelijk, dat Nederland ten slot- y te -het enige land zal blijken te zijn ■waarvan "het parlement het E.D.G.- verdrag'goedkeurde; Dat is niet erg. •Nederland heeft dan zijn plicht ge- daan en kan met. zoveel te meer -ge zag optreden, wanneer het er om gaat een- alternatief te vinden, waar bij de eendracht en de samenwer king; van het Westen behouden blij ven - W«lt Dgltttaju) C+troffi» gttii 0 Oostenrijk De Griekse eerste minister, veldmaar- schalk Fspafos en zijn echtgenote sollen raa'2 tot en met 4 Fehrnarl ons laad be- soeken. ZU snlen ds gasten zijn van de Nederlandseregering-. De Griekse eerste minister zal verge zeld zijn van de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Stefanös Stephano- poulos, de minister van Algemene Zaken en vaa-de pers, Fanayotis. Sifheo» én de directeur-generaal yan. Politieke Zaken van het kabinet van 'de minister-presi dent. generaal Christos Karïdgenl*, Het der jworden uitgewerkt. Veldmaarschalk Papagos zal aan. de Koningin en aanhol Nederlandse volk dédank overbrengen van Griekenland voor deNederlandse hulp- en steunverlening bij de aardbe vingsramp, welke Griekenland heeft ge troffen. Het dodencijfer in Oostenrijk steeg gisteravond tot 85, nadat reddings ploegen meer stoffelijke overschotten te voorschijn 'hadden gebracht nit de onder de sneeuw bedolven Alpendorpen. De Oostenrijkse pers spreekt al van de „ernstigste ïawine-ratnp sinds mensenheugenis". En nog worden meer dan 100 mensen vermist. Alleen in het Walsertal, waarin het'zwaar getroffen Blons ligt, waren al 39 doden en 51 gewonden geborgen. Er waren daar nog 46 vermisten. Geen buitenlandse toeristen zijn tot dusver het slachtoffer geworden van de „witte dood". Van alle kanten stroomt hulp toe. Er is reeds bijstand gekomen uit Nederland, Zwitserland, het nabijgelegen. Liechtenstein en van de Ameri kaanse en Franse bezettingstxoepem -In' geheel Vorarlberg is op last van de provinciale regering rouw aangenomen. Het lawine-gevaar, is nu afgenomen doordat de temperatuur daalt. ,:,3h In itcee landen Oostenrijk en Zwit serland heeft men reeds meer dan honderd doden en vermisten geteld door de talrijke lawines, die zich van de berghellingen in de dalen stortten. Met man en macht toordt gewerkt aan het schoonmaken van de ingang van een spoorwegtunnel nabij Zermatt. De Oostenrijkse spoorwegen hebben bekendgemaakt, dat verschillende lij nen In West-Oostenrijk niet gebruikt zullen worden, totdat het gevaar voor lawines "is1 geweken. Ondertussen vlie gen helloopteres af en aan. Zij brengen voedsel, dekens én medicamenten naar de geïsoleerde dorpen en nemen ge wonden mee terug. De bestemmingen van de piloten staan met grote letters in de sneeuw aangegeven.Op die. _ma- nier vragen andere dorpen om dekens en geneesmiddelen. Een Zwitsers vliegtuig heeft gisteren verkenningsvluchten gemaakt over oe ZwitsersOostenrijkse grens, op zoek naar tekenen van leven* uit plaatsen waarmee men geen verbinding meer heelt. De Zwitserse autoriteiten heb ben een heHcoptère gestuurd en er nog een toegezegd. De Amerikaanse troe- rr'in Duitsland stuxén° er nog -meer. n "Amerikaans amphibie-tocstel heeft éren een verkenningsvlucht van «lunchen uit gemaakt en vandaagver trekt een Ploeg tofrikaneA ^e b«- kend zijn met voedseldroppings. Een reusachtige Amerikaanse heli copter van, hét ,t type komen ér'-nog twee bij. Deze taachlt kunnen zas" zwaar- ot' negen -liehïgé- wonden vervoeren Er. hébben zich nu zoveel vrjjwaii- gers aangemeld, dat da werving i* stopgezet Do Indische luitenant-generaal K. S. Thimayya heeft de geallieerden"'en communisten vandaag meegedeeld, dat de .Indische,.,troepen de krijgs gevangenen, die niet" wensen te repatriëren, op 20 Januari aa.: rallen uitleveren aan de partijen die hen obrspronkeUpk krijgsgevangen hebben gemaakt De verrassende stap van-India ls bedoeld om een eind te maken aan het geschil, of de krijgsgevangenen op 22 Januari na middernacht al of niet vrijgelaten moeten worden, (Van, een onzer verslaggevers) Tijdens de zware regenbuien van gis termiddag ls een Firefly van de Marine- luchtvaartdienst In de'duinen bij Zand- voort neergestort. De vlieger, luitenant ter zee'Ttmmer Uep daarbij zulke zware verwondingen op, dat men gisteravond voor zijn leven vreesde. S Het toestel was voor éèn oefenvlucht vanaf het vtiegdekschip „Karei Door man", "dat momenteel inde Noordzee y aan.'oéfeningén - deelneemt;opgestegen. Vermoedelijk hebben het slechte weer en dezware windvlagenvoor de Noord zeekust de vlieger in moeilijkheden ge bracht, waardoor hij genoodzaakt was naar een landingsplaats uit te zien. Ooggetuigen zeien, dat de vlieger zijn toestel op een veld ten Noorden van het Zaadvoortse circuit trachtte neer té zet- ten, doch daarbij door de hevige val winden verrast werd en tegen een duin- top aanvloog. De botsing :met de duintop .was zo he- s. vig,; dat het toestel in drie stukken brak, waarbijde vlieger uit de cockpit ge. siingerd werd. Werklieden, die de klap hoorden; vonden de vlieger zwaar ge wond tégen een duinhelling, y De vlieger is naar de Maria-stichting ut Haarlem gebracht. Nog vannacht is men op de plaats van - de ramp een onderzoek begonnen. Een andere Firefly, die ook was op- gestegenvan de „Karei Doorman", raakte eveneens in moeilijkheden. De Piloot van dit toestel maakte een nood landing in de Haarlemmermeer bij Hoofddorp. De Firefly 'werd licht be schadigd, maar de vlieger bleef onge- deerd. y: vTwee andere Firefly-machines van de v.„Karel Doorman", die met bovenge- -yfinoemde twee een groep van vier. hadden gevormd, zijn.naar Schiphol uitgeweken, «a daar geland. - - Het wrak van de Firefly in de' Zand- voortte duinen. Een hooggeplaatste woordvoerder heeft te kennen gegeven, dat in het Indische plan wordt voorgesteld, de krijgsgevangenen mogelijk a.s. Dins dag reeds uit te leveren aan de party, die hen oorspronkelijk gevangen hield. De eerste formele poging om de inleidende' besprekingen tot de Koreaanse vredesconferentie weer op gang te krijgen, is vandaag mislukt. Morgén zal opnieuw, worden ge probeerd, om tot heropening van deze besprekingen te komen. Edward Martin, van het Ameri kaanse departement van Buitenlandse Zaken, die de Ver. Staten vandaag op de bijeenkomst van de secretaris sen der. verbindingsofficieren ver tegenwoordigde, heeft verklaard, dat de communisten uitsluitend over een- datum voor de hervatting van de be sprekingen wilden spreken. De geallieerden echter wilden enige correcties aanbrengen in de notulen van vroegere bijeenkomsten, zei hij. Communistische verslaggevers heb ben meegedeeld, dat Martin om ge heime zittingen heeft gevraagd, doch dat de communisten dit voorstel hebben verworpen. TeGrent bij Nijmegen is Dinsdag op 101 jarige leeftijd overleden de vermoe delijk oudste bewoner van de Over Be tuwe, de heer Jsn Ferksen. De weerberichten uit de- provincies Salzburg enTirol melden, dat op de onverwacht ingevallen dool, vorst is gevolgd en dat het 'gevaar voor lawi nes is afgenomen, behalve in Vorarl- berg. In de provincie Salzburg hield het gistermorgen op.'met sneeuwen. In het „Grosse Wassertal"' is een reeks lawines neergestort op zeven dorpen, waarvan Blons hetérgst geteisterd ls; Uit het dorpje BuchJboden hecSt -men nog geen levensteken ontvangen. Het dreigende gevaar voor nieuwe sneeuwstormen.' hindert het reddings werk ia Blons, waar de sneeuw twee en een halve meter hoog opgetast ligt. Uit elkaar gerukte huizen liggen 'schots en - scheef over elkaar. De helft van alle woningen is bedolven of in elkaar gedrukt. Tien slagers, zijn aangewezen om het gewonde véè, af te maken. In het Noord en.j-Vaa Stiermarken zijn verscheidene dorapnf:nóg-van; de 'bui tenwereld aigeslo^:: Melk, is,, er al niet meer te krjjgen.-fBripod is.: er nog voor twee 'dagen, UohtTënf-'gas 'zjjn afgesne den. Ia de Beiers«y-Alp«n-"bedraagt het aantal doden vier? In ZwitserbmtU«i* j het- lawine-gevaar afgenomen i en nai detiteSpflen, -die gis- hecht zioh yvrat' ^opf de onderlaag en .het sneeuwen heeft opgehouden. De weer-! berichten, spreken echter .Ivan stijgende temperatuur, waardoor het- 'gevaar voor lawines weer kan toenemen. Het ver keer in Zwitserland is weer normaal, en de reddingsploegen; gaan.-door met het uitgraven; van -woningen, stallen en schuren. Na '20 uur sneeuwruimen zijn arbei ders er gisteren in geslaagd dé weg tussen Italië en Oostenrijk vla de Bren- nerpas weer begaanbaar te' maken. In Frankrijk viel, behalve in de Vo gezen geen sneeuw en lawines kwamen ondanks de dalende temperatuur niet voor. Aan de Rivièra ia het schitterend weer.:, De storm in het Noord-Oostelijk deel van de Verenigde Staten, die 76 doden heeft geëist, neemt thans al Engeland werd gisteren'op sommige plaatsen getroffen door' "een kleine warmtegou, volledig met onweersstor- men, waardoor de temperatuur steeg tot 45 graden Fahrenheit;-tién graden boven- het normale Januari-peiL De „Co-operative for American Re mittances to Europe" (Care) heeft plan nen uitgewerkt voor hulp aan de slacht offers van de .lawines in Oostenrijk. Ook in Nederland kan men aan deze hulpactie deelnemen door storting op giro 512679 van de Care Mission, Java- straat 14 te Den Haag. - Twee Britse soldaten een een Brits militair voertuig worden sedert Maan dag-in de - Suezkanaalzone vermist, al dus heeft een woordvoerder der Britse ambassade te Cairo Woensdagavond me degedeeld. Het voertuig- was met materiaal voor een voorstelling voor militairen opweg van Fayid haar -Tel el Kebir. ;V; - De 'Egyptische autoriteiten zdjn op de (1ISTEREN hebt u in ons. blad een grafiekje kunnen zien, waaruit bleek voor welke waarde het Nederlandse volk jaarlijks in rook doet opgaan aan kerf-y tabak, sigaren en sigaretten. - Dat was in:.het afgelopen jaar voor; niet minder dan rond 680 mülioeh gul-y; den of ongeveer 1.860.000 gulden per;dag-;;y Wij klagen'wél eens dat het levensuur";1; is en maar steeds duurder, "wordt."; En dat is,ook zo,-.' Maar wanneer we ons bovenstaande cijfers realiseren, dan is er, dunkt ons,..'; toch wel reden omeven na te denken. -, Te meer, als we daarnog .hét bedrag'; naast plaatsen, dat isuitgegeven - voor allerlei soorten van vermaak, waarvan het bioscoopbezoek alleen al rond 60 miUiben gulden verslindt. De guerllla-staklngen .vaiz; déy;énderfes|®^ communistische leiding staande.;Britse Vakbond van Elcctriciëns V hebben rich'^i. Woensdag uitgebreid totinrichtingen ,v ,'l Af voor: atoomonderzoek,oUerafftoaderijOTï'g;?|tri'!l'L' en 'krachtstations. De stakers eisen ho-.ry ger loon. Werkgevers maakten Woensdagavond bekend, dat' 850 electridëns - het«werkp hebben neergelegd, d.w.z. tweemaal, zor veel als Dinsdag op belangrijke jbouw- terreinen: van 'industrieën in staking .rtya, gingen.- De "vakvereniging i ls van plan in de loop van. de week; 2000 man tot'; staken te brengen en de- actie Maandag af te ifcfj sluiten met een 24-uurstsking van 40.000'~ electricléns in het gehele land.--"" - ^MI8bW De werkgevers, die als tegenmaatrègelïsM^ met ;uitsli3ting; hadden-, go-»—«-•» ben ook op de derde dag -van ''de:,riay-|^apf hoogte gesteld en men heeft;,een onder- kingen besloten niet tot tegen-actie ;över;54- zoek ingesteld. v.vV.C--y,.!.--.lte.;gaarL;r";ï:yiy;;-yv>':yy^^K|Bg|ifeS|S%Si 'xfDe.drie Westelijke."Verteg«tw<i#d|géw op-'de y^rtóreldende i&tógeri-- te Bérigiihéhïïéh^^nnachty dë^ vérataigeveri'yofftoiéril^ gedeeld, dat. aij eh;'de Rnssisché Vertegeawoordlger het - niet. eens^djni geworden over .een gebouw, waarinyde vier'ministers-van Buitenlandse Zaken te Berlijn zuUen 'èóhférerei£y'^iyi'(,'SÏ!l^.-sA:^S!f|^p'!^l&»!^^s,ï r i Men had daardoor geen voortgang kunnen" maken met- technische problemen, die in verband staan met de plaats van;'de.conferentie. Een tijdstip voor èen volgende bijeenkomst is niet vastgesteld. Van Britse zijde werd later vemo men;dat er echter geen: sprake' was van een mislukking van de inleidende besprekingen: Er is verschil van me ning en de Westelijke bevelhebbers moeten daarom om nieuwe -instructies van hun regeringen verzoeken. Men kan pas weer een tijdstip voor een nieuwe bijeenkomst vaststellen, zodra zij de instructies hebben gekregen. De officiële verklaring werd een kwar tier na afloop vande vierde bijeen komst van: de vertegenwoordigers uit-, gegeven. Deze bijeenkomst, die gehou den werd in het Franse hoofdkwartier te Berlijn, had geduurd van Woensdag ochtend half elf tot één uur in de nacht van Woensdag op Donderdag. Van Franse zijde werd vernomen, dat de Russische afvaardiging had verklaard Eerste Kamerleden hebben er.- blij kens het Voorlopig verslag oo de'be groting van Binnenlandse Zaken, be zwaar tegen, dat een burgemeester, wanneer bij plaatselijke feesten, -licht- weken en tentoonstellingen en andere dikwijls kermisachtige vermakelijkheden gepaard gaande evenementen een••ko ningin" bloemkoningin, meikoningin, hooikoningin, oogstkoningin, kaasV.omn- 'in enz. wordt ingehaald, er zich toe eent, gesierd met de tekenen Van rijn ambt, zulke „koninginnen" officieel te ontvangen. De met de ambtsketen ge tooide burgemeester verricht dan een taak, die meer het karakter heeft van opluistering vat een vertoning dan een daad van dé vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin. De Eerste Kamerleden zouden een wenk van de minister te dezen op prijs stellen, waar door zo mogelijk verdere excessen op dit gebied worden voorkomen. President Naguib van Egypte heeft vandaag een uitzonderingstoestand voor geheel Egypte afgekondigd, na de ont binding van de Mohammedaanse Broe derschap en de arrestatie van meer dan 300 van baar leiders. Generaal Naguib heeft de uitzonde ringstoestand afgekondigd in zijn hoe danigheid van militair gouverneur-gene raal van Egypte. Vanmorgen werden nog steeds arrestaties verricht Politiemannen met stalen helmen be waken alle moskeeën in Cairo en In de provincies en patrouilleren in de hoofd straten. Gewapende militairen bewaken regeringsgebouwen en belangrijke pun ten in de Egyptische hooldstad.- Een lid van de revoiutionnaire raad heeft verklaard, dat de politiek van de Mohammedaanse Broederschap de laat ste tijd een „opstand tegen het bewihd" is geweest Luitenant-kolonel Zakaria Mohieddin, minister van Binnenlandse .aZken en di recteur-generaal van de inlichtingen dienst van het leger, zeide vanmorgen, dat de toestand in het gehele land vol komen rustig is gebleven. De gezondheidsdienst van de: staat Michigan heeft) vandaag weer het serum anU-hemophilic gamma globu- line .verzonden om te voorkomen, dat een Italiaanse doodbloedt In vertwijfeling lieten de ouders, Signöre en Signora Pasquale Russo in het nabijgelegen Colleferro, de Ameri kaanse ambassadrice Clare Booth Luce weten, dat indien zij het serum niet konden krijgen, hun 10-jaar oude zoon, Vincenzo, die' reeds zijn tan den begint 'te verliezen, zou'.dood bloeden. niet bevoegd' té zyh té beslissen-hoeveel maal de ministers van'Buitenlandse Za ken in Oost- én hoeveel maal zij in West- Berlijn bijeen zullen komen. .yijf; - Een Amerikaanse woordvoerder ver klaarde, dat bet de Russische delegatie was, die. het -bereiken .van overeenstem ming onmogelijk gemaakt had. - t - De Amerikaanse woordvoerder zéide, dat het Westen voorgesteld had alle zit tingen van de - Grote Vier,- bedoeld om tot hereniging van Duitsland t« geraken en Oostenrijk een vredesverdrag te be zorgen, in het gebouw van de'geaUieerde bestuursraad gehouden zouden -worden, dat - zich in de Amerikaanse sector be vindt. De Bussen daarentegen' wilden, dat dé zittingen zonden worden gehouden in hun eigen ambassade in, Oost-Berlflni Bij wijze van alternatief stelden- zijn'''him hoofdkwartier in Karlshor^t voor. -" Het Westen 'kwam vervolgens met ;het denkbeeld om drie zittingen te houden in het gebouw van de -geallieerde' be stuursraad tegen de vierde ergens yin Oost-Berlijn, op een plaats welke de. Russen zouden kunnen aahwijzén.Dé Russische, gedelegeerde Sergei' Dengln betoogde, dat hij slechts' bereid was de eerste zitting in het gebouw van de .ge allieerde bestuursraad te dóen plaats- vindnn, terwijl de tweede dan in Karls- horst'zou moeten worden gehouden. Over de zittingen, die daarna .nog zou den volgen, aldus de Russen, zouden de ministers van Buitenlandse Zaken, nadat zij in Berlijn waren aangekomen,'zelf moeten beslissen. Het Russische voorstel was .volkomen onaanvaardbaar en derhalve werd bè sloten de zaak terug te verwijzen haar onze regeringen, teneinde nieuwe in structies te verkrijgen. De heer Dengin had hiertegen geen bezwaar". Ti De. oudste vróuw in j.Rome, '•de f lllrftSi^ jarigeAntonio di Pasqiiale, houdt van haar vele 'dchterkleih}nndirenff óp^f§^ haar'j.schoot,. tijdens' een jamüii-icestjeTA^fl. ter ere van' haar verjaardag. in;'I werd 'zy in een dorpje,.in deyAbrtizzen^t^0f^ geboren;.-.-bewijzen hiérvanióntbreUón:^j^:, echter. De eerste maal, dat haar.leefrj tijd f.'offideelwtrdT dpgtteKenfejj-t&^&g in 1873,:by de geboorte pan''haat 'zóón. Zij gaf toen op 30 jaar te zpAEén dieet; houdtze --niet;:-)4'3e.»;:,*e«,yA'.ectt^54®d Italiaans' 'voedsel; xptds spaghetti^metóAjfiAiï 'J? 'J' Het kabinet van de Indonesische minister-president heeft een rege ringsverklaring nitgégeven over dé arrestaties. Hierin wordt meegedeeld, dat sedert' 18 December tot op heden 18 Nederlandse staatsburgers, 11 Indo nesische staatsburgers en 1' Chinese staatsburger zijn gearresteerd. Zij worden verdacht van overtre ding van artikel 169 van; het Indone sische .Wetboek van Strafrecht (het deelnemen aan een vereniging, die zich tot doel stelt het plegen van mis drijven of het deelnemen aan'een ver boden vereniging), Juncto noodwet 12 van 1951 (verbod tot- het 'in - bezit hebben van vuurwapens). In het'huidige stadium van-onder zoek, kan de regering geen nadere mededelingen doen. Het politionele vooronderzoek is reedszover, gevor derd, dat verwacht kan worden, dat de zaak'op korte termijn aan het par ket kan worden overgedragen. .-isïtóx&ateast Een DC-S van de PhilipjpinelAirlirïes.^ is vandaag in de lucht ontplojtó-.téf-rgl- wijl het wanhopige pogïngen deèd'o'm'p:¥ een landing binnen Rome teSmaken'0j.p Het toestel, vatte' vlam en een andere geweldige^'ontploffinglite^W^ gen de grond, waarbij de w^ralgtukkéh'A^^ 200 meter, werden weggeslingerdj^-'^^^M Het toestel met waarschijnlijk. 30 zittenden aan boord- raakte-de- grcmd-yyrSiSi op ..slechts 30 meter^, van.-;,een..;groteö;^|^ huurkazerne. Voor zover békend .ajn-^^p er geen: overlevenden.' De piloot heeft ■waarschijnlijk'toeh de ontploffing'zirii voordeed, .een-,laat-/.-ö® ste warihopige- poging 'gedaan om^nietv;^)^ in de dichtbevolkte woonwijk 4erechtt^iy3^ te komen. Het toestel stortte'-•miwd''loödréchtI«-^ naar beneden en boorde' i"rich^è<?ncJ2gl^^g meter in het natte térrein'.;"::^^.'^^^'''' De brandweer, die naar de plaatsman het ongeluk snelde, vond" daar slecbts':>y;.i;^ resten .van mens 'ènvmaéhinei.'" Vijf dagen geleden heeft, zich' in.; hét-^M Italiaanse luchtruim een andere ,tragey,-^g die afgespeeld, waarbijéeri coniét-'y^yS^ straalvliegtuig van dé BGACna eenyv:yy®| ontploffing in de lucht'in de Middelt Mm landse .Zee bij Elbastortte,vywaatbij >M,.m alle 35 inzittenden bmkwamen.jVyy^fiSi^^j S3 'HM. de Koningin heeft' de ere-me- daille. in zilver van de Huisorde' van Oranje toegekend aaa'C. Verbeek, jacht opziener bij het-'Kór.y.Tachtdepartement Zuid-Holland. 'yv"!y- Volgens bet Brusselse blad „Het-Laat-S! ste Nieuws" zullen de Belgische ipariér mentsverkiezingen - 4 April gehoudeh 'WÈW* worden. -.-.s Het blad had dit vernomen - m pmlè- ^A mentaire kringen. Het. voegde- hier;: .vD yr.'-yi; toe. dat binnenkort een offidëlé'- be-'T$3 kendmaldng te verwachten", is; Het Belgische parlement. zal óhtbon-x/; den (worden' zodra de Belgische - Senaat het E.D.G.-verdrag bekrachtigd hééft zich uitgesproken heeft over - èeri l'Bél-'% gische grondwetsherziening. Dë' Senaat zal eind Januariyof ybégin| Februari'hetEDIG.-verdragV;behandèleav_.- en daarna onmiddelllijk.de.": gt ondwets-yy herziening 'bespreken, welke noodzaker'^. lijk is. geworden "to-;verband,(fméti-Jfi"^ ED.G.-verdrag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1