HET EEN EN HET ANDER tegen sneeuwvestin NIEUW LAWINE-GEVAAR IN WEST-OOSTENRIJK Vooraitgang te Willemstad Massale herinentinè Den Haag en omgeving H M. DE KONINGIN DANKT STAATSHOOFDEN Redding in angstwekkende stilte Een vraag m Voor verleende hulp tijdens de watersnood m mm r -Bil A Reeds 143 doden door lawines WMZmi Geallieerd opperbevel aanvaardt terugkeer krijgsgevangenen J AMERIKANEN ZOUDEN BEREID ZIJN TOT CONCESSIES ai Chirurgische af deling cian de Zuidw, bron Van besmettmgr'r^jk mm ■B VRIJDAG 15 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 26® Weerbericht TRAGISCH V Ter dood veroordeelde meldde zich aan Korea: Prins Bernliard naar Parijs Compromis-voorstel in Berlijn Tsjechisch vliegtuig verongelukt In Aruba is men niet voldaan DE WITTE POKKEN %Êm Personeel mag niét uit ziekenhuis wmwm Belanffriike, Fintse onïer^M voor A. Vuyk en Zonehpl Ttvee schepen van 8OÖ0 ïowlf S r~ Schade ja Niets gevonden „Luciferhoutjes9* x; v4?ë ;w m P,- iUdsi (Van onze Haagse/redacteur) '■mm na „H. M. koningin Juliana heeft een. persoonlijk schrijven gericht aan de staatshoofden van de vele landen, welke zich bijzonder hehben onderscheiden bij de hulpverlening aan Nederland in verband met de watersnoodramp in Februari 1953. Deze brieven van Hare Masjesteit zullen heden aan de geadresseerden worden overhandigd. In de brieven getuigt H. M. de Koningin namens de Nederlandse slachtoffers der ramp en mede namens alle landgenoten van haar diepe dankbaarheid voor de verleende hulp, welke een bewijs vormt dat menselijke saamhorigheid niet aan bepaalde landsgrenzen gebon den is", aldus deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken mede. De Geneeskundige" Hoofdinspectie van de Volksgêzc li rijp beraad thans aan^dè. Gemeentelijke Geneeskimdig«ö|ë Gezondheidsdienst verzochtfd'e ^gèlegehhëid Ópen te-stellen'vopr.'eèü herinenting van de Haagsë,;bevolking tegen pokken. Dë G.&D.; her'* aan dit verzoek aanstoiids'gevolg gegeven en een aantal burèa aangewezen, "waar- men Jzich kan aanmelden. Hetis zéér gewe: dat ieder, die reeds eerder is gevaccineerd, van deze gelegenheid^ gebruik maakt. Degenen, die nog nooit zijn ingeëriUên pude^zijii^ dan twee jaar, wordt, geadviseerd zich nog niet te: laten irientai.^ Ook in Rijswijk en Voorburg is thans de gelegenheid.-lon'mg^^.-. steld tot herinenting, aangezien zich in beide een geval variiEdastrim^* heeft voorgedaan. In totaal zijn er thans .23; fte?' Kosten, voórlopighi^ 1 voor gemeente,./ ■mm mmmm Mr. Stikker wordt teverisf gezant in IJsland Rotterdam: Witte de Wièfastroat 30 Telef. 115700 <4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendicnst abonnementen 18.301830 sur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g «wwonhage: Huygenspiein 1 Postgiro 4S4607 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114403—115486 B.g.g. 395286 Schiedam.' Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.7S per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en air K. VAN HOUTEN Geldig- van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. - i VEEL WIND ?- Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen ol|" motregen en later verspreide opklaringen. Krachtige, tot stormachtige Westelijke wind. Morgen overdag minder zacht. Ir- O HoofdredacteurDr J. A. 1L J, S.' BRUINS. (Van onze parlementaire redacteur) TV E parlemen/ten en kabinetten van *J Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de drie Beneluxlandcn zijn in 1953 intensief bezig geweest met de Euro pese integratie. Wij behoeven wat Nederland aangaat slechts te herinne ren aan de debatten in de Tweede j Kamer over de Europese Kolen- en Staalgemeenschap, de Europese De fensie Gemeenschap cn de Europese Politieke Gemeenschap. De Kolen- en Staalgemeenschap fungeert reeds afls eerste boven nationaal gezag. Met de twee andere wil het nog niet erg vlotten. Het laatste woord is hierover echter nog niet gesproken, zeker niet van Neder landse kant. Kabinet en parlement in Nederland hebben over de politieke integratie uitgesproken denkbeelden. Wij noe men slechts het pian-Beijen, waarin het scheppen van bovennationaal politiek gezag onlosmakelijk verbod- den wordt aan de gelijktijdige vorming van een gemeenschappelijke Europese markt, een markt, vrij van eontingonteririgen cn douanetarieven. Het ziet er weliswaar niet naar uit, •Jat deze gemeenschappdlijke markt via een Europese Politieke Gemeen schap op korte termijn te bereiken is. - De complicaties die zich daarbij voordoen zün bijzonder ernstig. Naar de oplossing van deze pro biemen zal Nederland echter met grote vasthoudendheid, voorzichtigheid en energie moeten blijven streven. Br nou echter een grote vergissing worden gemaakt, wanrfeer alles op een kaart werd gezet, nl. de kaart van de Europese integratie. Het Nederlandse kabinet doet dit dan ook niet Er ie nog heel veel te bereiken door eenvoudige samenwerking, waar bij geen opgeven van nationale sou- vereiniteitsrechten in het geding is. Wij denken hierbij aan de samen werking tussen België, Nederlarid cn Luxemburg. Alle voorwaarden zijn thans aanwezig om de economische unie met België op korte termijn vcfiledig tot stand té brengen. I? R is echter nog een belangrijk orgaan van samenwerking: de O.E.E.S., de organisatie voor Europese economische samenwerking in Parijs; waarvan 17 .Westeuropese landen lid zijrf. Dot het dollartekort_van West-, -""BtTopa 'zuveal'- kleiner" i.i geworden, het handelsverkeer er de laatste jaren enorm ic toegenomen en de verrui ming van het Europese betalings verkeer mogelijk werd, is te danken aan: de samenwerking van de West- europese landen in deze organisatie. Men zal ons .o:nttegenwerpen* dat de Amerikaanse-;' dollars, dipl de O.EJE.S. indertijd-' te verdelen1"-had, daarvan de hoofdoorzaak zijn geweest en dat de O.E.E.S. na de stopzetting vart de Amerikaanse economische steunverlening aan belangrijkheid heeft ingeboet, zodat de Westeuropese staatslieden zich gedwongen zagen hun heifl te zoeken in de integratiepolitiek. Dit is juist, doch sinds 1952 is er In Europa iets veranderd. Er heerst thans een veel grotere stabiliteit. Het ztfa de moeite waard z?jn em'ètig na te gaan of het thans niet mogelijk is de OE.E.S. ifieuw leven in te blazen. Men kan het een doen zonder hèt ander na te laten. Men kan blijven streven naar de politieke en econo mische integratie in West-Europa en gelijktijdig alle mogelijkheden uit buiten die de traditionele weg van samenwerking wellicht thans biedt. Is de tyd niet gunstig om ook de V-er. Staten rfauwer bij de O.EE.S. - te betrekken? De Nederlandse export wordt voor «en groot deeil bepaald door de meer of minder liberale handelspolitiek'van de O.E.E.S.-landen en de Ver. Staten. Hoe groter de vrijheid hoe dichter het- ideaal van een gemeenschappe- lijke Europese markt wordt benaderd. 'A-Dat is niet een zelfzuchtig Neder lands ideaal. Alle landen, ook de Ver. Staten, zonden bij de vervulling vwn dit idea cd welvaren. Even tragisch als tijdens de ramp in Nederland zijn de ver halen, die men in de Oostenrijkse Alpen hoort over het lot van de vermisten. Wij spraken een huisvader die twee dagen onaf gebroken naar zijn vrouw en negen kinderen had gezocht. Hij zelf was tijdens de ramp voor za ken op reis. ..Zelfs de plaats waar zijn huis eens stond heeft hij niet meer kunnen terugvinden." In de stationswachtkamer van Dalaas werden twee dode passa giers uitgegraven, die op de trein naar Wenen hadden zitten wach ten. toen de sneeuwlawine ge- luldloods het station vernietigde. Hel dodencijfer in Europa tengevolge van lawine* ii gestegen lot 143. Hel Zwitserse Rode Kruis heelt meegedeeld, dat sedert Maandag 24 personen in dit tand omgekomen zijn; vier van ben lig gen nog onder de sneeuw. In Duitsland zijn see mensen omgekomen. i ,*t De .Franse Nationale Vergadering heeft de radicaal Edcuard Herriot uit geroepen tot ere-voorzitter voor het leven. De nieuwe voorzitter. Andrê le Troquer, zeide dat Edouard Herriot de voorzittersstoel vele jaren met onver gelijkelijk overwicht en brilianoe had bezet. Bjj de politie te Arcen heft zich de in el947 door het Bijzonder Gerchts- hof te Amsterdam bij verstek veroor deelde 37-jarige P. S. uit Haarlem aangemeld. De man le ear destijds in geslaagd uit een b?wakingskamp naar Duitsland te ontvluchten, waar zijn gezin zich bü hem voegde. Bij zijn terugkeer naar Nederland was hü in gèzelschap van zijn vrouw en drie kinderen. S. is op transport naar Am sterdam gesteld, terwijl de vrouw en de kinderen naar Duitsland zijn terug geleid. (Van een speciale verslaggever.) De „witte dood" blijft loeren in Oostenrijk. Toen gisterenavond de duisternis over de besneeuwde bergtoppen het Walserdal insloot en de laatste helicopter voor deze dag waggelend zijn plaats zocht op het kleine sneeuwveld in het dorpje Ludesch, was de bange onzekerheid omtrent het lot van de 18 vermisten in het weggevaagde dorpje Blons verschrikkelijke zekerheid geworden. Het dodencijfer steeg hiermede alleen al in dit dal tot 85, terwijl voor het leven van dertig zwaar gewon den wordt gevreesd. Met angst in het hart ging de boerenbevolking in het sprookjesachtig mooie dal de nacht in. Angst voor nieuwe lawines, die na het prachtige zonnige weer van gisteren weer verwacht konden worden. Een nieuwe onverhoedse en onstuitbare aanval van de „witte dood", welke het reeds tot boven de honderd gestegen dodental met velen zou kunnen vermeerderen. Want honderden stoutmoedige redders verbleven de afge lopen nacht in de rampgebieden van. het Oostenrijkse bergland. Verraderlijk als het water in de Febru- 1 de rand van wat eens een bergwoud was 1geweest. De zware dikke bomen waren ais lucifershoutjes geknakt, met wortel en al uit de grond gerukt en een volgende vloedgolf had de machtige stammen met reuzengeweld omgekeerd. Als doodsluch- ters staken de grillige wortels thans boven het sneeuwdek* uit. Wegwijzers naar het ontzettende leed, dat hoger bij de ontoegankelijke helling wezen moest. Enige uren later kwam dé eerste red der terug. Voorzichtig en lenig glijdend op zijn ski's. Over zijn schouder droeg hij het levenloze lichaam van een vrouw: het was zijn eigén zuster; Tussen twee muren was zij gestikt in' de sneeuw. Zijn zwager had hü moeten achterlaten, verkoold in het open haardvuur waarin de lawine hem had gedrukt- Er kwamen twee mannen omlaag met een heel klein mensenkindje. £Zij huilden, die twee stoere, vierkante, bergbewoners. Bevend, zachtjes schreiend, hadden zij het vjjf maanden oudé kind aangetroffen in het bedolven huis. Het stierf op de weg naar een warme woning in het veilige dal aan inwendige kneuzingen. Een andere vrouw die-met een heli copter werd binnengebracht b$d een ern- -söge-zénuwinstorthig:'*^ftii:';latigè,''itirëh had zff beklemd tussen balken onder een bed van sneeuw gelegen, langzaam be vriezend en keer op keer had zij redders langs horen komen,-pratend met elkaar doch zij was niet bij machte geweest om door roepen de aandacht op zich te ves tigen. Toen zij eindelijk gevonden werd geloofde zij nauwelijks meer in de wer kelijkheid van haar redding. Nu de chaotische toestanden van de eerste twee dagen waarin het gehele ver keer was lamgelegd, voorbij zijn, hegint er langzamerhand ook tekening te komen in de materiële schade. ariramp zijn de lawines gekomen. Zij kondigden zich niet zoals gewoonlijk aan met het machtige geweld van een on weer, doch plotseling overrompelde een onstuitbare en verrassende sneeuwwals van enige meters hoogte de niets ver moedende bewoners van de dorpjes in hel gebied van Vorarlberg, dat de afge lopen dagen het zwaarst getroffen werd, Het was gisteren een wonderlijke dag. Dé landsregering had de nationale rouw afgekondigd, doch daar merkte men in het dorpje, dat anders de gehele winter in de besneeuwde bergen ligt te dromen, niets van. Op het kleine veld van aangestampte wollige sneeuw kwa men en gingen de helicopters zonder op houden. Twee van de Amerikaanse luchtmacht en twee van Zwitserland. Zij W«rden binnengeloodst door mannen in knalrode skipakken die het de toeschou wers bjjna deden vergeten, dat hier een verbitterde strijd om mensenlevens werd gevoerd. Weer vlogen helicopters boven rampgebied, doch zoals een van de Ame rikaanse vliegers, die ook in Februari in Nederland hielp, zei: "Het is het mooi etc rampgebied dat ik ooit gezien heb", v Want onvergetelijk schdba ligt hét dorpje tussen de majestueuze bergen, die zwijgend, en ongenaakbaar toezagen op een legertje- van bijna 500 heipers, die keer op keer storm liepen tegen de barre vestingen die de sneeuw van de geïsoleerde dorpen heeft gemaakt. De ene vracht voedsel na de andere, kle ding en dekens, dokters voor de gewon den, slagers met de skilatten op de rug die het verhongerende vee gingen af maken. Dat alles vlogen de helicopters omhoog, naar de bedolven-woonplaatsen, waar de overlevenden samen met de reddingsploegen die per ski de lange weg omhoog maakten zooken naar de .vermisten. Amerikaanse autoriteiten hebben gisteren meegedeeld, dat het geallieerde opperbevel de terugkeer van ongerepa- trieerde Koreaanse krijgsgevangenen te beginnen 20 Januari als voorgesteld door do Indische bewaking, zal aanvaar den. Z(j wezen er echter op, dat zij er de voorkeur aan gegeven zouden hebben dat de Indische troepen ten vasthielden tot 22 Januari middernacht. Dat is de limiet voor de vredesconferentie om over het lot van de gevangenen te spreken als voorzie'., in de Koreaanse Wapenstilstand „Engeland blijft op het standpunt staan dat de gevangenen op 22 Januari moeten worden vrijgelaten", aldus een woordvoerder voor het Foreign Office. „Maar als de gevangenen op 20 Jan. overgedragen worden", aldus de woord voerder, „verwachten wij dat het ge allieerde opperbevel ze tw°e dagen later zal vrijlaten als burgers." Het Britse, standpunt gaat in tegen de houding die ingenomen wordt door Prins Mernhard zal van 16 tot 19 Januari in zijn kwaliteit van inspec- ievfr-generaal van de strijdkrachten, één bezoek brengen aan generaal ■druerither, de opperbevelhebber der :>.j,/.Atlantische strijdkrachten in/Eurnpa f.'Ste.te Parijs en aan diens naaste mkdetoer- ytfëÊj^gaeneraal-porirtaèL. Thimayya in Fanmoenjom. De generaal beweert dat het veranderen van de sta tus van de teruggekeerde gevangenen een schending van de wapenstilStands- overeenkomst vertegenwoordigt. Gisteravond had men de achttien men- een van Blons nog niet gevonden. En 'hoewel men vannacht met gevaar voor eigen leven bij het schijnsel van grillig fakkellicht verder zou graven, en zwoe gen in de ijskoude sneeuw van het hoog gebergte, heeft niemand meer enige hoop deze dorpelingen ooit meer levend te -zullen terugzien. De speurhonden, die per auto en vliegtuigen uit Zwitserland waren aangebracht, hebben hun werk moeten staken. Noch op de omwoelde hellingen, noch in de rivierbedding, waar een gedeelte van het dorp Blons door de lawine aan puin werd gedrukt, heeft men ook maar enig spoor kunnen ontdekken. Met zorg zagen de skilopers, die gistermorgen in lange rijen weer hun weg omhoog zochten, hoe de zon stralend doorkwam en 'heel langzaam de sneeuw op vele plaatsen deed smel ten. Hierdoor werd het gevaar voor nieuwe lawines opnieuw zeer acuut, doch zij aarzelden geen ogenblik om verder te gaan over en door, de zacnte sneeuw. Jonge kerels merendeels met vermoeide, ongeschoren gezichten, en met een bewonderenswaardig grote do sis moed. Wij zijn een eindweegs mee getrokken in de richting van het doden- dorp. Steeds smaller werd het pad tus- 8en de hoge sneeuwwallen, die de lawi ne had achtergelaten. Vijf tot zes meter hoog torende de witte vijandelijke mas sa op sommige plaatsen boven ons uit Er heerste een beklemmende angst wekkende stilte en het was alsof een ieder bang was om zelfs maar te praten of te fluisteren, alsof de geringste ge- luldstriUing deze witte wereld in ba- weging zou kunnen brengen. Tenslotte zijn wij achtergebleven aan Naar vanmorgen Sn Berlijn vernomen word, souden de Amerikanen bereid xijn tot concessies met betrekking tot de plaats, waar de ministers tmi Buiten landse Zaken van de Grote Vier 25 Ja nuari a.s. 2ullen bijeen komen. De Amerikanen zijn van mening, dat het punt, waarover hot geschil loopt van ondergeschikt belang is en dat dus alles moet worden gedaan om ie voorkomen, dat de besprekingen tussen de ministers zouden worden uitgesteld. Zoals bekend hebben de geallieerden voorgesteld drie zittingen in West-Berlijn te houden tegen een in de Oostelijke zone. De Russen staan op het standpunt, dat de zittingen voor de helf in Oost- er, voor de helft in West-Berlijn moeten worden gehouden. Vanmiddag, zouden de commandanten van Berlijn bijeenkomen om de verdaag de besprekingen over de plaats der bij eenkomst voort te zetten. Men had goede hoop. dat door de soe pele houding van het Westen Denzin, de Sowjet-vertegenwoordiger, acooord zou kunnen gaan met wat de Amerikanen willen voorstellen. In Washington koesterde men echter vrees, dat de Russen zodra dit ount zou zjjn opgehelderd nieuwe moeilijkheden zouden opwerpen. Zo zou er b.v. lang durig gediscussieerd kunnen worden over de wijze, waarop het voorzitter schap moet worden vervuld. Een Tsjechisch verkeersvliegtuig is 12 Jan. bij Praag neergestort, waarbij 14 personen om het leven gekomen zijn, aldus werd vandaag vernomen. Er bevonden'zich ge enbuitenlanders aan boord van:het toestel, dat op weg'was naar Morawska Ostrava. Te Ludesch Oostenrijkvlogen I middelen te brengen dan helicopters af en aan, hetzij om levens- I slachtoffers van de lawines nemen naar veiliger oorden. tvel om mede te ''VW S- a-N fM" IV*" P R zullen wel weinigen zijn, diehe^"-" *-J spannende relaas over de •ziekte'"^' van het 8-jarige Oostenrijkse jongetje;; Gottfried Eder, niet hebben. gelezèjaS De. halve wereld' is bijwijze vanusgg, spreken in beweging gezet om eén speciaal serum, dat voor de genezing van het kind onmiddellijk nodigArasgSfp uit Amerika naar Innsbriick te krijgen.' Uit Amerika, want daar zou dit héil^b.'f zaam medicament slechts voorhandenjSÏ zijn. Niet alzo, want thans blijkt, dat dit-^ serum een bloedstollïngsmiddel ook in Nederland verkrijgbaar, is, ojh? bij het Centraal laboratorium van,;hetg3j||| Binnengasthuis te Amsterdam. V 'ig)"" Nu kan men wellicht de schouders vMjj ophalen over de 'onwetendheid;';vitt:S medische kringen te Innsbrück. •- Zou die onwetendheidniet - medé:'',-;, een gevolg kunnen zijn van een ÉfrMM brekkige organisatie in de medische wereld, waardoor :men internationaali onvoldoende op de hoogte is van - de,:;;.; mogelijkheden op medisch' gebiëd??|^jg^ Het Oostenrijkse. „incidenÜ'^RjktrbrisM' belangrijk genoeg om dit althans bndèr;' ogen te' zien. Naar de correspondent van het ANP te Willemstad meldt, hebben de bespre kingen in de „Kleine Commissie" over de voortzetting van de Rondetafelconfe rentie een bijzonder vlot verloop. Het wordt niet onmogelijk geacht, dat het overleg reeds binnen een termijn van 14 dagen zal zijn voltooid. Naar het schijnt heeft men besloten, uit hoffelijk heid - te voldoen - aan het verzoek van sneeuwval had echter vele sporen van. het lawinegeweld uitgewist en zo op het eerste gezicht ziet men overal slechts een vredig winterlandschap. Doch de bit tere werkelijkheid, die nu nog bedekt wordt door de smetteloze sneeuw, ziet er heel anders uit. In het dorpje Schruns staat een reeks huizen, die in enkele seconden van de fundamenten losgerukt werden en ruim twintig meter verschoven. In Blons is een gedeelte van de huizen zonder meer hon derden meters omlaag, geschoven in de rivierbedding. Het dorp werd met tus senpozen van enige uren geteisterd door drie lawiiïes, waarvan de eerste een om- laagdaverende sneeuwmassa van twee ki lometer lengte en een kilometer breedte was.. Er wordt overwogen om het dorp .niet. meer, op .te-bouwen.»-1.;-. Indien geen' nieuwe sneeüwverschuiVHi- gen zouden optreden, zou naar alle waar schijnlijkheid het directe reddingwerk na vandaag worden stopgezet. Gisteravond werden.reeds grote groepen helpers-die spontaan uit geheel Oostenrijk en de na burige landen waren toegestroomd, naar huis.gezonden. De helicopters blijven vliegen om dr geïsoleerde dorpen in:,het gebergte: van' voedsel en. medicamenten te voorzien en om zieken en gewonden weg te halen. Ondertussen poogt men met groot ma teriaal de verbindingswegen met deze ge bieden weer begaanbaar te maken. Vrij wel alle bergwegen naar boven zijn ge blokkeerd en zonder de onophoudelijke De gehele dag hebben gisteren verken-1 hulp van helicopters en vrachtvliegtuigen ningsvliegtuigen boven het rampgebied zou deze geïsoleerde bevolking zeker van gevlogen en foto's gemaakt. Nieuwe j honger en kou omkomen. Suriname, om naar Suriname te gaan, waar het overleg dan definitief zou wor den beëindigd. Het belangrijkste resultaat schijnt tot nu toe te zijn geboekt met betrekking tot het vraagstuk van het recht van secessie (recht tot uittreding uit het Koninkrijk van een der rijksdelen) op welk punt "een voor alle partijen bevre digende formulering schijnt ie zijn ge vonden. De- heer Henny Eman, een der leden van de Antillaansè delegatie, - heeft gis teren niet deelgenomen aan het overleg. Ik ben naar Aruba gegaan, liet hij we ten, om daar actie te voeren. Na ope ning van het overleg in de Kleine Com missie is mij gebleken, dat men de; eis van Aruba niet weet te "behandelen en eerst de toekomstige verhouding tussen'-". Nederland en Suriname geregeld zien. Aruba gevoerUzich" echter:ookqpar|p tij in het overleg enzal niet" berusten, in een regeling met Ne(ierland.-::zondèr|5| dat .de .rechtmatigheid van de; eispjahfï Aruba op zelfstandigheid is';.erkend.;;3Eiïsji Naar de correspondent, van hëtSANP/j;-; nog vernam, heeft op de conferentie/; minister Kernkamp de cis van verwezen naar de in l95i;-.ihgestèlSe^|: commissievoor een regeling van 'dev; staatkundige onderbouw van de verhouvfisj ding tussen de zes eilanden van de.Ned;;"," Antillen (de eis vanAruba behelst éenfg eigen, rechtstreekse riv.érhóudang-jïf jtaniBLi Aruba tot Nederland, neveajgeschftfcaacnr=^ die van het gebied der Néd..,An^énP'ta6 -Nederland).:'',.-* In de Antilliaanse delegatie heeft ibe-,'ft> halve de hëer, Eman, ooki'dë.iïeergES Yrausquin ais Arubaans, lid zitting. sar v-3 De reden van dit aangrijpende besluit is, dat gisteren een geval van pokken,is geconstateerd bij een inwoner vatt Rijs wijk, die een patiënt op de chirurgische afdeling van het ziekenhuis Zuidwal heeft bezocht- Bij deze patiënt zelf wer den geen verdachte verschijnselen waar genomen, maar zoals hekend is ook een der assistenten van de chirurgische afde ling lijdende aan alastrim. De besmetting van de Rijswijkse be zoeker van deze afdeling is een reden om aan te nemen, dat ook anderen zijn geïnfecteerd en dus een bron van be De nieuwe „Atalaya", het zevende schip van de Finland—Zuid-Ameriltalijn, dat een snelheid heeft van 16 knoop De bouwers, A. Vuyk en Zonen's Scheepswerven te Capelle aan den IJssel, hebben gisteren het schip over gedragenzie elders in dit blad. Dé foto toont het schip, liggende aan de Parkkade te Rotterdam. smetting vormen. "Voor de Genees ge Hoofdinspectie is dit" eem.redenSgKtr'j.i?. weést zowel voor pen: Haag alsïJtijS en Voorburg een massale. re-vaccinalii.SI aan te bevelen. In Voorburg is. dè)zièkte5^ overgebracht door 'ésofi extérhé;yerplëeg<tpp ster van het 'ziekenhuisZuidwialï'jaiëls^® Voorburg een bezoekhad afgelegdL-ïrlhgï verband hiermede is thans ook ;beslot<mJ>. dat het personeel van het ;:ziekenhuisfliS.^fe| gebouw voorlopig niet mag vériaten.(;.g^| Inmiddels kan. worden geméld,* daVjdej patiënten, die wei genezen rijn, maar.:in| verband met de sluiting van het;ziekën?5 huis niet naar huis mogenterugkeieh,;^., niet zelf de kosten zullen behoeveöa|te||i dragen.- Er moet nog eenïWnaridWéSSwSgjif geling worden getroffen, maar -men kanjdy. aannemen,- dat de .gemeehtqjyodrshandi^® de kosten voor haar rekening'zal ;nemënl§| in afwachting van een eventuele vergoe-; ding door het Rijk. Het werk van de polikliniek aanïtM: Zuidwal, die gisteren eveneens ivoori publiek is gesloten, wordt overgenomëM door de andere poliklinieken:;: in Haag. j'1 XlllMÊL, w> ■B' WÉtÈkMmÊÈ J ',.i. (Van een onzer verslaggevers) Gistermiddag tydens de overdracht ;van S|?®§ het nieuwe Fiirae: motorschiptijAtalaya"fp^g^ welke te Rotterdam plaats vond, deeldèr®2S§ de directeur van de rederij,;, de "Einland||i§ Zuid Amerika Ifln mede, dat' beslotéhW'f was nog twee zustersciippen te bestellen •ƒ;*-; bij de bouwer van de ^tolaya'V.-bd'rir A Vuyk en Zonen 's Scheepswerven':.N;:4T3fi te Capelle aan.; den; IJssel. In het ,begin van het-jam'1952 -lévërdeM^;, A. Vuyk en Zonen het eerste sctiipf ai voor de Fmland-Zuid Amerika Lijn, .Atalanta" en gisteren vond de-ïovet®^^^ dracht van het tweede scMp voót^dèfnCr;:::. rederij plaats. Op de .helling wordt*thafi^^® gewerkt aan hèt derde schip.-"wamvantSgj de tewaterlating medio April i zal-j plaaSS^M vinden. - De samenwerkingtus^".'?wdéÖiï^®LaiM scheepswerf is van die mate,.dnt'r.'&WMSm rederij besloot bestellingen voor 'èeh^vip"^ vierde en een vijfde schip eveneeiisSbifeï^^ dezelfde werf te plaatsen.De'i'öpley^®^® ringstijd werd bepaald in; 1956. Alle, viif schepen kunnen zusterschëper^p; genoemd worden. Dé: belangrijkste- af-*tós§ metingen zijn; lengte 140, meter.'^meoSBH 18 meter,holte XI meter, en f draagyo^p mogen ruim 8000 Binnenkor- is '<}ebenoerrung ;te5iyer| wachten van mr. D. U. Stikker,-ambasr- sadeur te Londen, tevens ,tot'(geiiaiif iniReykjavilc Dé.htridigë'accrediteriiig^ van-onze gezaht ite -Dublinirili^rriw;! H,iSnouck HufgforijéibBïdëfrepubiië IJsland zal wrdén;; beëindigd, t" V,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1