Amerika past zijn defensie moderne techniek aan LUCHMACHT IS THANS BÈT VERGELDINGSWAPEN Geen verlof voor de „Haagse'' militairen stormen woedenbovèii groot gedeelte van Enfopal Geleide projectielen voor de NA.V.O.-defensie m Beroep en roeping De consequenties voor Europa r\ Suriname zou eis inzake recht van afscheiding laten varen r WAAROM TWEE DIVISIES UIT KOREA TERUG? Geen hernieuwd isolationisme Gevolg van de witte pokken9 Groot verlof voor lichtingsploeg 19521-1952II Goty volgde «lieden Auriol op Slachtoffers in Engeland en Duitsland till Z/i iüKpAG 16 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2672 Weerbericht Éiiü m m isïA Nieuwe ziektegevallen geconstateerd Slechts drie schepen in de Nieuwe Waterweg binnen gelopen NED. AMBASSADE TE ROME Nieuwe taktiek t.a.V. Triëst? TL Troepen zullen niet ver minderd worden 'mi SS81 Pi is j -r Élitï - i? P Zie verder pagina 3 y'. li De gedelegeerden naar de kleine ronde-tafelconferentie met de West in Willemstad hebben hun vierde bijeenkomst gehouden. Tot dusver is over de bespre kingen nog geen officiële bekend making uitgegeven maar uit ge zaghebbende bron wordt verno men'dat Suriname zijn eis voor het recht van afscheiding van het Koninkrijk wanneer het dat zou wensen, heeft laten varen, meldt United Press uit Willemstad- Vier personen zijn sedert Vrijdagochtend in Groot-Brittannië om het leven gekomen tengevolge van de storm. Tientallen werden ge wond. In bepaalde gebieden,' iji het bijzonder i^Schptland,:.bereikte de storm eèn snèlheid van ruim .150 kilometer pVr uur. E^?werden talloze huizen beschadigd, bomen ontworteld «en -telefoonlijnen verbroken. Het Britse ministerie van Luchtvaart voorspelde,-dat -de-storm niet voor vanmiddag zou afnemen. Slëepb'óot' gezóhkeii$ I; IS s|gi M Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 t< Li Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Ktachtendicnet abonnementen 18.30—1930 m«r Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g 395386 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maa^ b.is per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond, v 'jpj AFNEMENDE WIND Tot krachtig of matig afnemende wind tussen West en Noordwest, maar langs de Waddenkust aanvankelijk nog Westerstorm. Wisselend bewolkt.; met enkele plaatselijke buien. Iets lagere middag-: temperaturen, 1 V,' Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS SI.O'I C* ALVIJN heeft eens een schone om- schrijving gegeven van wat leven is. Leven is relatio ad Deum vocantem, betrekking tot de roepende God. En de roeping, die van God uit gaat, is een groot geheimenis. De Bijbel zegt ons dat heel duidelijk als het over de roeping van Israël gaat. Dan blijkt, dat in de roeping de verkie zing verborgen is. God is vrij in zijn roeping; Mij had ook een ander volk kunnen roepen. En wij kunnen het uitverkoren volk ook niet uitpeilen uit de rest en constateren, dat we het zichtbaar en tastbaar voor ogen en in handen hebben. „Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn IsraëL" Echt leven doet de mens, die zich door deze wonderlijke roeping laat lei den. Daarom is er voor dit echte leven geloof nodig; gewoon geloof tn de God en Vader van de Here Jezus Chris tus, die uit de duisternis roept tot Zijn wonderbaar licht. En in dat geloof be waren de gelovigen dan de betrekking tot de roepende God. Zo trachten zij echt en dat is dan biddend, g" lovend, vertrouwend te leven in de kerk en in hun gezin, in hun huwelijk en in de opvoeding van hun kinderen, in de vreugden en in het lijden. Zo trachten zjj daar uit hun roeping te leven. "M" IJ hebben vele Christenen het besef, -1 dat zo iets lol op grote hoogte kan. Het kan alleen door de genade, van God en door de Heilige Geest en bid dend en gelovend, maar het kan. Er staat ook veel over zulk leven in de Bijbel: Daar kunnen ze dan iedere dag van leren; want daar wordt gesproken over de goede gaven van God en over het lijden. Moar gaat dat nu ook in de ar beid? Kan een mens van onze tijd zyn dagelijks beroep nog verstaan als een opdracht van God? Heeft het nog zin bij de arbeid der arbeiders in de grote industrieën te spreken van een Goddelijk beroep, dat zij uitoefe nen? Is hier nog enige betrekking tot Gods leiding en opdracht? En denk eens even aan de emigranten; zij vallen van het ene beroep in het andere én zij moeten iedere baan aanpakken, die zij krijgen kupnen! Waar is het een mens om te doen bij de beroepskeuze? Als het nu toch allemaal bekeken wordt uit het oogpunt van geld en carrière, prestige en veel vrij, is dan de beteke- nis van dat oude woord beroep niet -litgchold en is het dan niet dweperige overspanning, 'om nog enig verband tussen beroep en roeping, Goddelijke roeping, te willen leggen? De meeste mensen hebben niet eens een beroep naar hun zin; ze hebben maar genomen wat "ze krijgen konden, waar plaats was en"waar ze geld verdienen kon den; hoe is het nu mogelijk, in zulke gevallen die er bij duizenden zijn te spreken van echt leven, van een «taan in levende betrekking tot de roepende God? Velen hebben het dan ook maar op gegeven om in onze tijd van het mo derne industrialisme nog van beroep en roeping te spreken. Zij spreken alleen van arbeid en brood. En verder spreken zij over de mens in de ar beid en zij vragen terecht van de moderne bedrijfsleiding, dat zij naast haar technische ook haar sociale psy chologische en paedagogische ingeni eurs heeft. Maar het is volgens hen on mogelijk gewerden hier nog iets te zeggen uit het Christelijk geloof; be halve dan misschien, dat-de arbeid niet zinloos mag worden." 1'jïrtS bij De jongste uitlatingen van president Eisenhower in zijn State of the Union-boodschap t'ïi daarna vatz minister Foster Dulles, omtrent de Ameri kaanse defensie dat nl. het zwaartepunt meer wordt ver legd naar de luchtmacht hebben nop eens speciaal de aandacht doen vallen op de ogenschijnlijke tegenstelling daarvan t de opboxtw van de i Europa, waar "t de nadrxtk wordt 0? 'Ondverdediging, dt an de nodige divisies .rijdkrachlen. Teneinde in deze uiterst be langrijke kwestie wat meer licht te krijgen, heeft onze New Yorkse correspondent het oor te luisteren gelegd in tot oor delen bevoegde kringen in Washington, aan wier oordeel bijzondere waarde mag wor den toegekend. Vit hetgeen hij mededeelt valt af te leiden, dat aan de jongste Amerikaanse mede delingen op het terrein der defensie en ook aan de dislo catie der Amerikaanse troepen allerminst een isolationistische, maar een technische betekenis moet worden toegekend. F- S.- SPs-iK (Van onze New Yorkse correspondent) Dc verlegging van het zwaartepunt van de defensie vaar het lucht- wapen van vloot en luchtmacht zoals vermeld in President Eisenhower's jongste State of the Union-boodschap vindt zijn verklaring in het volgende officiële militair-politieke standpunt, ontleend aan een officiële Ameri kaanse bron: f „Indien een land tegenwoordig een voldoend sterke luchtmacht heeft, kan men zich eenvoudig niet voorstellen de ontzaglijke vernietiging, die het in een ander land kan teweegbrengen. De Rode luchtmacht heeft meer dan 20.000 vliegtuigen voor directe actie beschikbaar. Zij heeft middelzware bommenwerpers, geeopieerd naar onze B-29's, die ieder punt in de V.S. (in één richting) kunnen bereiken, (m.a.w. ze kunnen na volbrachte missie dus niet naar hun uitgangspunt terugkeren. Red.). Wij hebben de bewijzen, dat "ze thans ontwikkelen en waarschijnlijk produceren een zware turboprop bommenwerper, die wat bereik en prestaties betreft, te vergelijken is met onze B-36. In Europa hebben de Russen lichte straal-bommenwerpers, die in staat zijn bijna ieder punt in West-Europa aan te vallen vanuit hun bases vlak achter het IJzeren Gordijn. Daar hebben ze ook duizenden van hun MIG-15 jagers gereed staan om te pogen superioriteit in de lucht te ver- "ILTENIG eenvoudig Christen troost zich bij deze voor millioenen zo pijnlijke situatie van het verschralen van hun zin in hun beroep, met de overweging van de Voorzienigheid van God. Hij beschikt alle dingen én leidt ons leven tot in de kleinste kleinig heden. En verder denkt menig een voudig Christen er niet over na. Een werkelijk Christelijk sociaal be sef zal echter wel verder willen nadenken. Het begint dan met te aanvaarden, dat iedere gave en leiding van God een opdracht is. Naar een bepaald beroep toe geleid zijn betekent dan meteen, dat de mens zich moet beperken en dat hij zich óp zijn vak moet concentreren. Beroepsbesef vraagt om vakscholing. Waar het beroepsbesef uitslijt, heeft de vakkundigheid op den duur te lijden. En'vérder is er het zoeken naar het verband tussen het beroep en de roe ping; het zoeken naar het echte leven als het strfan in de levende betrekking tot de i :pende God. Werkelijk, hier moet altij d weer worden gezocht. Daarom begonnen wij dit artikel met te wijzen op het geheimenis van de roeping. Het vraagstuk en het is een" van de meest actuele van onze tijd is onoplosbaar, tenzij wij de ver kiezing, die in de roeping verborgen is, door kinderlijk geloof trachten te verstaan. Er is' al veel geschreven over de betekenis van het predesti natie-geloof van de oude Calvinisten iii zijn betekenis voor hun maatschap pelijke prestaties. En het is niet alles waar, wat daarover in de literatuur wordt opgedist. Maar wel is waar, dat er een enorme macht ten goede in het arbeidsleven van een mens komt, indien hij" zijn dagtaak ziet ingeweven in zijn betrekking tot de Heer van zijn leven, die hem in Christus genadig heeft aangenomen als zijn kind en erfgenaam. De roeping geeft een vreemde on rust aan ons leven; wij zijn niet klaar als we ons geld hebben opgestreken. De roeping geeft ook een wonderlijke rust:aan ons leven; want we zijn wel klaar, indien we ons maar op haar kunnen beroepen. Ook om deze dingen is het van be lang, dat'de week met een Zondag begint. Want een goed verband tussen beroep en roeping is in de grond van de zaak niet anders dan een goed verband tussen de werkdagen en een goede Zondag! R. SCHIPPERS. (Van onze Haagse redacteur) Het aantal gevallen van lijders aan alastrim in Den Haag neemt nog geleidelijk toe. Vrijdag zijn er weer enkele patiënten hij gekomen, doch het juiste aantal kon ons gisteravond nog niet worden medegedeeld. Boven dien kwam die dag aan het licht, dat de electricicn uit Rijswijk, bij wie Donderdag ook „witte pokken" werden geconstateerd, werkzaamheden heeft verricht in drie Haagse- kazernes. Mede naar aanleiding hiervan en op grond van de situatie wordt met onmiddellijke ingang-geen verlor of bewegingsvrijheid meer verleend aan militairen, die in Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Loosduinen, Kijkduin en Scheveningen wonen of in garnizoen liggen. Aan militairen, die huiten Den Haag of de randgemeenten verblijven, is het verboden zich naar deze plaatsen te begeven. De beperking van bewegingsvrijheid is echter niet van toepassing op militairen, die na-1 Januari 1951 tegen pokken zijn ingeënt of heringeënt overen en de NAVO-landstrijdkrachten te bestoken. Dit machtige luchtwapen is in staat tot onmiddellijke aanval op elk punt in Europa en elk punt in de Ver Staten. Wij moeten daarom een defensie in stand houden tegen deze aanvalsdrei- ging: een verdediging nl., die omvat een vcrgeldingsaanval, zo uitgebreid en zo paraat, dat geen land het zou' durven wagen, die uit te lokken. Het Strategi sche Lucht Commando en het Lucht Vérdedigings Commando vormen" de sleutel-elementen van deze verdediging. Zij moeten doelmatig, gereed en paraat zijn te allen tijde om onmiddellijk in actie te kunnen treden. Hun paraatheid, als een afschrikkende factor, blijft een fundamenteel element in onze militaire politiek." Een van de punten, die uit deze be ginselverklaring naar' voren springt, is. dat de Amerikaanse militaire lei ding er van overtuigd is en rekening houdt met de mogelijkheid, dat de Met deze maatregel willen de militaire autoriteiten, die in overleg met de hoofd inspectie van de Volksgezondheid hier toe besloten,-voorkomen, dat de ziekte zich uitbreidt tot verder in het land. Gisteren werd nog overleg gepleegd over eventuele verdergaande maatrege len, doch aan: het begin van de avond kon dienaangaande nog niets definitiefs worden gemeld. Ook was toen nog met bekend, hoe men de naleving van de niéuwe voorschriften 'denkt te contro leren. Verwacht wordt .echter, dat de Kon. Marechaussee toezicht zal houden op de stations en eventueel bü de ^toe gangswegen tot d« stad. De bestrijding in Den Haag zelf is gis teren inmiddels met grote middelen in gezet. Op 25 plaatsen in Den Haag. Rijs wijk en Voorburg is de vaccinatie be gonnen. .Nog niet-op grote schaal, aan gezien het advies aan de burgerij om zich te laten herïnentén nog niet alge meen bekend was. Vanmorgen m alle vroegte werden echter op vele punten in de stad de bekendmakingen, die ook gisteravond in alle Haagse bladen wer den opgenomen en waarin de vaccmatie- posten waren vermeld, aangeplakt. Bij ministeriële beschikking van 30 December 1953 verleent wegens be ëindiging der eerste oefening: met in gang van 28 Maart 1954 de korps- of overeenkomstige commandant groot verlof: aan de dienstplichtige vaan drigs, kornetten, sergeanten, wacht meesters, korporaals, soldaten der le klasse en soldaten behorende tot de lichtingsploeg 1952-1 (in werkelijke dienst gekomen voor eerste oefening in de maand April 1952j alsmede aan hen, die daarmede de eerste oefe ning hebben aangevangen of vervolgd een en ander voor zover niet reeds ingevolge voorafgaande beschikkin gen groot verlof werd verleend: Aan de dienstplichtigen behorende tot de lichtingsploeg 1952-11 (in wer kelijke dienst gekomen voor eerste oefening in de maand Juli 1952) alsmede aan hen, die daarmede de eerste oefening hebben aangevangen of vervolgd een en ander met uit zondering van in de beschikking ge- de groepen. Voor vandaag venvacht men dan ook een grote toeloop naar deze posten. Het tweede grote ziekenhuis in D.en Haag, het R. K. ziekenhuis van de H. Joannes de Deo heeft inmiddels in over leg met de Haagse G. G. D. besloten om ook geen bezoekers meer tot de patiënten toe te laten. Hoewel de Hoofdinspectie voor de Volksgezondheid deze maatre gel nog niet direct noodzakelijk achtte, aangezien zich in dit ziekenhuis geen gevallen van alastrim hebben voorge daan is men toch hiertoe overgegaan omdat dit ziekenhuis, het grootste deel moet opvangen van de patiënten, die nu niet in het gemeente-ziekenhuis wor den opgenomen. Men wil op deze wijze voorkomen, dat ook dit ziekenhuis besmet wordt het geen funest zou zijn voor Den Haag. zo verklaarde ons een der geneeskundigen van de G. G. D, Twee andere ziekenhui zen nl. het Rode Kruisziekenhuis en Bronovo. hebben gisteren dit voorbeeld gevolgd hoewel ook de 'G. G. D. dit nog niet nodig oordeelde. René Coty Is heden als nieuwe pre sident van de Franse republiek geïn stalleerd. Er kwamen weinig plechtig heden aan te pas. Er .was geen eed-aflegging, geen lange politieke verklaring, geen for mele parade. Maar de Farijzenaars hadden een kans hun nieuwe staatschef eens goed te zien- toen hg in een open auto van zijn huis langs de Seine naar het Elysée reed, toen naar het stad huis en vervolgens terug naar het Elysée. De republikeinse garde zorgde voor een escorte. Naar wij vernemen, zijn sinds van nacht twaalf uur tot vanochtend om streeks elf uur slechts drie schepen de Nieuwe Waterweg binnengelopen. Om streeks half twee kwam een vracht schip binnen en tegen half zes de nachtboot uit Harwich en een troepen schip. Bij Koninklijk Besluit is het gezant schap der Nederlanden te Rome tot ambassade verheven-. Tevens is dr H. M. Boon die gezant was, tot ambassa deur benoemd. Niet alleen voor, maar ook achter de sleden waarop in het Oostenrijkse rampgebied de geredde slachtoffers worden vervoerd, lopen redders. Dik ingepakt onder Amerikaanse leger- dekens worden de patiënten op de aan stoot. sleden vastgesnoerd. De voorste' man- nen letten alleen'.-■ op dé1'!-Wegi-vóor$^^ lien en zien niét om. De-fachtéfstjfféf?Z mannen zorgen er vóór- dal AeiiSléde-§f-g^ in het goede spoor blijft enhet hóófd^Tfjhj van de vervoerde nérgens tegen V-Jj- De Westerse mogendheden hebben hun taktiek veranderd ten aanzien van de pogingen om Joego-Slavië en Italië te verzoenen waar het de kwrstie- Triëst betreft, zo verneemt Reuter uit diplomatieke bron. De nieuwe taktiek zou er op gericht zijn om langs de „geheime diplomatieke weg" tot een oplossing te geraken, nog vóór net bijeenroepen van een vijf- mog'endhedenconferentie van Frankrijk, Engeland en Amerika en de belangheb bende partijen Italië en Joego-Slavië. Op deze wijze zou men willen voor komen, dat de conferentie zelf, die het uiteindelijke doel blijft, mislukte. kampen gehad, de stérke'..wind >déëd|S| zijn schip ,-,^wartewate!^v.zo;VslöcK5i^^^| hellen dathetwater. .iriaakte.-'DeïgróttS®® deklast schoof byerbóord: -Tengëvplge^sj van het.'omvallen van.:een.'But^asQegfig ontstond er brand In ,dè - -roef,:'.; welks®" In de Firth of Clyde sloeg het Britse koninklijke jacht „Brittanma" los van zijn ankers en moest in zee worden ge bracht om te voorkomen dat het aan de grond liep. Te Glasgow, dat door de zwaarste stormvlagen werd gebeukt die men daar ooit heet gekend, rukte een windvlaag een handkoffer van een oudere dame open en joeg biljetten van 100 pond huizenhoog de lucht in. Dr* meeste bil jetten werden door de politie 1 en voor bijgangers na een wilde jacht gegrepen. In het centrum van Hannover zijn door het instorten van twee huizen door de hevige storm die sedert Vrij dagavond over West-Duitsland waaide, drie personen om het leven gekomen. In het andere, een pas voltooid huis van drie étages, kwamen twee perso nen om het leven en werden er 2 ge wond, Een oude man werd geëlectro- cuteerd toen hij in aanraking kwam met een gebroken electrische draad. Verder werden nog verscheidene men sen gewond door. vallende voorwerpen. Ook over de Noordzee raasde Vrij dagmiddag en Vrijdagnacht een zware Zuidwesterstorm. Te Hoek van Holland werd windkracht 10 gemeten, hetgeen èen windsnelheid van 96 km per uur betekent. Het lichtschip „Goeree" no teerde windkracht 11 (HO km per uur). Het eerste schip dat radiotelegrafisch hulp moest verzoeken tengevolge van dit noodweer was het 500 ton metende Nederlandse kustvaartuig „Michel Swen- den" van de firma J. B. Vets -en Co. te, RotterdamAntwerpen. .Het bevond zich gistermiddag in de Ierse Zee on geveer zes mijl van de Engelse kust ten Noordwesten van Liverpool. De motoren waren defect geraakt en het schip dreef hulpeloos met een snelheid' van 1% tot 2 mijl naar de kust. Een aantal vrachtschepen week van zijn koers- af teneinde eventueel de „Michel Swenden" te kunnen helpen; twee straalvliegtuigen van* de Engelse Lucht macht cirkelden boven het op'de woes te-golven krachteloos drijvende schip om' de Engelse sleepboot „Thunderer", die zo snel mogelijk naar. de „Michel Swenden" voer, aanwijzingen te geven. Aanvankelijk heeft de „Thunderer" dé „Michel Swenden" op sleeptouw kun nen nemen. Deze sleeptros is echter tengevolge van de ruwe zee gebroken. Volgens de laatste berichten was de sleepboot er Vrijdagavond niet in ge slaagd het Nederlandse kustvaartuig .'.Michel Swenden"' seinde vanmorgen geen -verdere hulp nodig te hebben. Het schip tracht een haven te bereiken,- ter wijl zijn machines zeer langzaam .wer ken. 1 -i- Verscheidene loodsdiensten in het kustgèbiëd ;van. ons* land hebben 'in* dé loop van .gistermiddag en vannacht de dienst gestaakt. Op; het .IJsselmeer heeft Vrijdagmid dag schipper Hartman met narigheid té Sinds kort wordt op de dijken van Noordwest-Brabant door de zgn. „dijk- wachters" wacht gelopen om de bevolking te waarschuwen indien er bij storm een dijkdoorbraak zou kunnen plaatsvinden. Ook beschikt men over een radiozendapparatuur, zodat men snel contact kan zoeken met belangrijke posten. Talrijke dijkhttisjes zijn gebouwd om dc „wachters" tegen koude te beschermen. Een dijkwachter tijdens een oefening met de walkie- talkie langs de oever van het Volkerak. Op de achtergrond de herstelde dijk bij Fijnaart. In hét Sloe natty streeks half 'vijf des :"miadags"eeh;ïbdfèS „1/, irt iMAir -WnlrlpAM A OfTAfl O J/rtél 'Ntó »VV.ÏkJ 'germoiénmet' b'akkënp'lósigéslagëhs^g^^^ een motorsloep en óp '4rift' geraakt.-i'Msj 'molen strandde» in het:'Sloe;--Dër«sleëp^®i boot sloeg lek- 'en' is gezonken. DegrCdj dingboöt van Breskens „De. presidén^fe|g! Wierdsma",' heeft:-zes,;personen,.yanJ^ deze schepengehaald ën-?itt"Breskéns^^S aan - landgezet; Van- detwèe;'bakken die achter' de molen- -waren'-'öevestigd>,f is een met een man aan boord ^achterfej^ in.het Sloe aan Üe grond«igélopèm^ip^M- andere was vermoedelijk", pnoemandj»js«- Het is niet bekend «waar deze bbóf zich|| bevindt.1 De sleepboot*! isKyermöedeHjk'sgL, uit Dordrecht," op dé'-baggerinolen -kómf|»i® de naam „Zuiderzeewerken" voör.yTöt Vrijdagavond bevonden- zich nog-'-AweeiiiS •man 'op de-baggermolenr.en reenaopVtöeS^Sjj in het- Sloe.. gestrandé ;baggerbak-^-iy®y--'j»S;^pi Ook verschillende.' andere'schepMAvF geraakten in moeilijkheden. .«.-EenStlteLjm» liaans schip,- het s.s. „Dörsodurp";seinL§^|p de vanmorgen,'dat -het óp: vijfüeri:;jmijp;3£« van Schiermonnikoog :stUürioöSsps«D§gf sleepboot „Holland" .voer ter assistenr.... ■tie uit. Het Duitse schip: y,Fina"7-kreegg|;>S te kampen met' macWnestóringwJn^a#»' Elbemond. -Later, -.wérd jgëmeld, idatveeRggg sleepboot het schip ..- bereikt ha ongeveer 18 mijl van het Graafschap.-'.-;:;! Pembroke in. .Wales óevond i-aiA.-- ds;|^f treiter. „Lynandi",' in. hóod„ Een boot was op weg naar het schip: .en ;.?erl?j|§§$ andere treiler- 'hield'"zich' gerée'd~;,onn^^p| assistentie, te, verlenen. Het Britse vissersvaartuig jWay:Lelly";-;»a-; zonk bii Scarborough aan de VEngélsë-Mfe Oostkust. De bemanning werd .gcrcdó.^i.: 5ÉBI >Vü -"S De;. Amerikaanse luchtmacht heeft Vrijdagavond bekendge maakt, dat twee eskaders bom menwerpers zonder bestuurders (geleide projectielen) dit jaar naar Duitsland gezonden zullen worden. Deze vliegtuigen zijn in staat atoombommen te vervoeren en zgn bedoeld als versterking van de Westeuropese defensie tegen eventuele communistische agres sie. Harold Talbott, minister voor de Luchtvaart, heeft in een beknopt com muniqué bekendgemaakt, dat de beide eskaders, die uitgerust zijn met bom- menwerpers-zonder-bestuurder van het type B61 Matador in Europa gesta- tionneerd zullen worden „ter gebruik in de NAVO-defensie:'" Dit besluit maakt kennelijk deel uit van de onlangs aangekondigde -Ameri kaanse politiek om paraat te zijn ten einde onmiddellijk en met ..grote kracht" een eventuele aanval te ver gelden. De minister van Defensie Charles Wilson heeft de pers meegedeeld, dat ..wij hiermede datgene nakomen, wat wij in December tijdens de NAVO- conferentie verklaard hebben te zul len' doen". - - Wilson werd gevraagd of deze maat regel een „troepenverplaatsing" zou be- ~t-', tekenen nu. de .vuurkracht» t.en..; gevolgesfj|||§! van de geleide projectielen zoveel.'groterjlnSigi geworden ia» Hij antwoordde:- „Neëri,f>|||| op zichzelf niet." - Het vermogen van' deAmërikaahséj:M|l I luchtstrijdkrachten in Europa, 'kkj'/.döóïji^j®1 de aanwezigheid van .vdis. /v.Mat^dótyriflisi eenheden ongetwijfeld vergroot .wordëhïL^® De grootte van: de Matador,:die «ér -onge-4 veer als een straaljager iiitzïèLV.bewüst,fej:||i dat er gemakkelijk een atoomwapen in'past. -j ',-v' Zodoende zullen de Amerikaansel strijdkrachten - op drie maiiiereni'evenrl-g^i tueel oprukkende Russische strijdkraeh-:---::;^: ten met atoomwapens kunnen bestétjdenf^^s 1) Het geleide projectiel.2) Het--2801 KSB mm. kanon van het leger. '3)',:,Jacht- .vliegtuigen var», het type .-BT84rG,"-'-y4iéS^s^ atoombommen voor tactische ■■'dpelein-;:Ji^J den kunnen meenemen, benevens midéS5^« delzware bommemvpi'pers als".,diee-.'yan-s^S het type B47 en deB5D en, In het communiqué w'erd alleeh van.: twee eskaders gesproken. Daarmëdfes®^ werd kennelijk alleen -het personeeliSfelt bedoeld, want het aantal - geleide;'fprö-'fSiM: jectielen werd niet. vermeld.-.:.Tërwi)lé;l« i een eskader jachtvliegtuigen; machines bestaat, zal een - eskader Rcj leide projectielen vermoedelijk uit rveli^ps^ honderden stuks bestaan, omdat: -zU'iih j-S^lg tegenstelling tót gewonevliegtuigen.; w|§ niet van hun gevechtstakèn t'erügkeren;»;»^^ De B-61 Matador wordt vewaardigdg-Mg! door, de Glenn L. Martin Co.v te Balr/é ISF tunore. Officieel is het een toestel;voor ..tactisch ""bniik" hetgeen ''kah'-'Ij'bé-tJE® tekenen, dat het een actieradius"'S;'Vaiv!®» ongeveer 1.000 küómctèr.*hèéft.?2l!<afe«^^a Van; iWest-Duitslarid ^üit .küttnën"i:l<ièj^« projectielen gemakkeUjk .Russische:tröe-jfi|L> pen en bevoorradi ngscentra achterKhèt-f- IJzeren Gordijn- bestoken.ftrA'ïM'iSSSI^?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1