Mr.dr. A. A. van Rbijn opende in Maassluis een werkplaats Dr W. F. van Gunsteren over Schumannplan en Defensiewet THOR - oudste gymnastiekvereniging te Schiedam - bestaat 50 jaar voor minder valide handarbeiders 75 SCHIEDAM „De Studievrienden" gaan jubileren Scheepvaart- en haven- verkeer in 1953 Burgerlijke Stand van Rotterdam Dokter Nijenhuis sprak over „Gezinsvorming" VLAARDINGEN MAASSLUIS MAASSLUIS Bijeenkomst Prot. Chr. werkgevers Hoek van Holland Laatste Nieuws De moeilijkheden tussen de specialisten én zieken fondsen JONGSTE BEDIENDEN (mnl.) AANKOMEND BEDIENDE Amerikaanse leger zal contraeten annuleren Exercitiewedstrij den in Den Haag Geen nieuwe alastrim-;^ patiënten in Den HaagjJ Nieuwe hèlieópter van Sikorsky TROUW Dinsdag 19 Januari 19; M.s. „Huguette" te water Groen Wil 1-GTB 1 1-2 Tentoonstelling van de vijftig best verzorgde boeken Burgerlijke stand van Schiedam „Arbeid adelt" Weekeinde C.H. Jongeren TEKKO TAKS EN DE DRIE WENSEN s# Dronken zeelui A.R. Kiesvereniging Mr L. J. v. d. Burg sprak voor a.r. kiesvereniging «siiii&s Inbreker ging met auto naar zijn „werk" KOUDEGOLF IN DE V.S. De K.S.G Taak van Nederland Amerika wil veto slechts ten dele opgeven Vrouw maakte oud echtpaar j 3000 afhandig Commissie van advies voor' volkenrechtelijke vraagstukken M. Teekens overleden Maistermljnnotering Visserij berichten j>e oudste Schledamse gymnastiekver eniging T.H.O.R. (Tot Heil omer Ribbcn- ^kast) bestaat op 22 Februari as. precies -50 jaar. In 1301, toen deze vereniging voor ^lichamelijke Opvoeding werd opgericht, ïwas dat werkelijk iets bijzonders. Velen «tonden zeer afwijzend tegenover derge- jiijlte verenigingen. Allengs veranderde '-tot echter. In 1909 volgde de oprichting n de damesgymnastiekvereniging Hy- ?rlea en in het Jaar 1914 werd de Chr. iGymnastiekvereniging O.O.K. in het leven verheugend dat deze drie vereni- S ringen, die dus alle dit jaar jubileren, zomer gezamenlijk een grote gym- Deze maand herdenkt de teken- en scbildersvereniging ,,De Studievrienden" te Schiedam haar vijf-jarig bestaan. Dit eerste lustrum zal o.m. worden gevierd met een tentoonstelling, die zal worden gehouden in één der zalen van het Stedelijk Museum aan de Hoog- ^L^deze vijf jaren van bestaan hebben De Studievrienden" beantwoord aan het doel dat de oprichters zich hadden gesteld, n.l. het bijeenbrengen in club verband van dilettanten op het gebied van de teken- en schilderkunst, die on der deskundige leiding aan hun pogin gen om iets te bereiken, beter vorm en inhoud wensen te geven en voorts dat het beoefenen van deze kunst in het ka der der vrije tijdsbesteding zeker een volwaardige plaats wil innemen. Iedere Woensdagavond en Zaterdag middag werken de leden van deze jubi lerende vereniging onder leiding van de kunstschilder Jaap de Raat in het R. K, Volksgebouw aan de Lange Ha ven. Met goed gevolg is Maandagmiddag op de werf Gusto te Schiedam het motor schip „Huguette" te water gelaten. Het schip was Zaterdag op de helling ge bleven, omdat de waterstand ui de Nieuwe Maas toen te hoog was. De in zegening werd verricht door de haven aalmoezenier van Rotterdam, Pater P. G. A. Koevoets S.C.J, De „Huguette" is bestemd voor het Comptoir Général de Transports te Mar- ,eDe' lengte is 63.00 mende breedte 9.75 m. Het draagvermogen bedraagd 1000 ton. De voorzitter van de'Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Benéden Maas heeft in zijn Nieuwjaarsrede ook een overzicht verstrekt van het scheep vaart- en het havenverkeer in het district in 1953. Hieraan is het volgende ontleend: hi 1953 vielen in de Nieuwe Waterweg binnen: totaal 18.436 schepen, metende 31297.541 NRT: tegen 1952: 17.702 sche pen, metende 28.555.619 NRT, Hiervan waren voor het district van de Kamer van Koophandel bestemd: Schiedam 282 (245) schepen metende 781297 (682.983) ton; Vlaardingen 842 (974) schepen metende 963.384 (i,106.835) ton; Maassluis 244 (241) schepen me tende 84.239 (58281) torn... Totaalf 1.368 (1,460). schepen, metende 1.828220 (1.848.199) ton. Beter nog dan deze cijfers geven de volgende gegevens over het havenver- keer een beeld van de bedrijvigheid in de havens. Het totale havenverkeer over de eerste 10 maanden van 1953 (latere gegevens zijn nog niet beschikbaar) be droeg: Rotterdam: 51.779.097; Schiedam: 287.589; Vlaardingen: 3.066.127; Maas sluis: 66.026; Hoek van Holland: 68.273; Dordrecht: 1.650.008; Zwijndr.: 147.312; Amsterdam 7.034.481 allés per ton. De cijfers van het belangrijke Rijn- vaartverkeer, waarin Vlaardingen de tweede plaats inneemt, over de eerste 9 maanden van 1953 zijn: Rotterdam: 4287.908 (9.846.492); Schle.dam: 16.853, (28.340); Vlaardingen: 46.130 (1.056244); Dordrecht: 82201 (515.337): Amsterdam: 437.260 (417.606) Alles Ingeklaard en ge lost (Geladen en uitgeklaard) per ton. AANGIFTEN VAN 1» JANUARI BEVALLEN; I NoordzlJ-de Bruin, zn; M E Planenga-Tims, dr; C Stoppelenburg-van der Klooster, dr: P M Braams-van 't Noordcnde, zn: A Schreuders-Roubos, zn; B H Janssen- van Corp. dr; A Z F van Klinken-Dekker, .dr; G J lteljkoop-Nleuwendaal, zn; W van Manen-Reijs. dr: J Glessenburg-van Laar, zn; A Roos-van Hllten, dr; M W van Gucht- Bek. dr; A G Hollander-Kraal.'dr; A E Goed koop-van Keulen, zn: A M de Bruijn-Zoete- man. dr: M M P Essen-Rokers, dr; A S van der WJndt-BastemeUer. dr; M M Pont-Kuij- per. zn; L Houweling-Boot, dr; G den Dek- ker-HUllgehckken, dr; F G Koekkoek-Barls, zn; M Kleboom-Mureau, zn; G Oostlander- van der Meijden, dr; M A Vernle-Dumse. zn M Kroon-van der Blessen, zn: A Sijtsma-van der Meer, dr; E KooUman-Polhoud. dr: J.P de Laat-Maeljer, zn; P M M Versteeg-Harte- vcld, zn; P Barbier-Snoek, dr; E de Groot van Cronenberg. zn; A C van Ravesteln-Ver- meulen. dr; J van Gils-van Steenbergen, zn; T C van Loenhout-van der Kemp, zn: J E Ditmac-Konijn, zn; C W F le Comte-Les, r: '•AM van -Dieljen-van der Velden, dr: M Struljk-van Heljningen, dr; W P M van 1 Lommel-van der Poel, zn; J M Blom-Lugt- I harj^zn; J Meiboom-Kraan, zn: C A de Brpin-Hoogendoorn. dr; G E 3 Evervvljn-de Krufjk, dr; M E Roodbol-Tempels, dr; C J van Duuren-van Raveste(jn, zn: H M de Rles-van Oelicl, zn; A Poatma-de Rooy. dr; E Klunder-Dost, zn; A M Ridderbroek- Stoop, zn; A M van Zanten-Hessels. zn; M J Dukers-BeUnvoort. dr: G van Hol ten-Dam- steegt, dr; J C Schroen-van Es, zn; E Th M Heuders-Sep, dr; B Kuurstra-Westerhuis, zn: D H Meijdam-Schreuders. dr; G van der Ent- Middelkoop, dr; E C Bierling-Donker, dr: J N A. Eendeler-Klap, dr; C Jongenengel- Budde, dr; WA van der Neut-Ophof, dr: P A Haasdljk-Hakbljl, dr: J KoHJn-Clement. dr; M M Mljnster-Fckke. zn: E Oosterbaan- de Koning, dr; Th M Harman-Beckerschmldt, dr; A C Bohnen-van Pelt, dr; J G Dits-van Bavel, dr; J W Hofstra-HooUma(jers. zn; E B Nlenoord-Asberg, dr; I W D Vermeulen- Haeske, dr. OVERLEDEN- Th H Bergwerf, man van A G Uitdenbogèrd 63 j; W Kranenburg, man van N W Kranenburg 50 j: J de Booij, man van C Soelekouw 51 1: Th J J Lammcrs, man van C van Beem 73 j; SE Rcljken. gehuwd geweest met trouw) Hendrik de Voogt 01 J; W Leydekkers. man gehuwd ge weest met A van Os 74 j; G. Maagendans, vrouw gehuwd geweest met Hendrik de kamp. man gehuwd geweest met J de Laat 73 J; D J Schreudcr, vrouw van N van Oud- gaarden 52 j; C van den Bos, vrouw ge weest met J Bloos 87 j; C M E Raadsen. vrouw gehuwd gewest met H Pnr.ff 67 j; J Verhoeven, ongehuwde rman 70 j; J H Meyer, ongehuwde man 79 J; J Zonnc, man van W S Vente 33 j: W C Mudde, man van H Bello 59 j: J Helderop, man van P J Bo- venschen 54 J; L P J Kloosterman, man van C J M Jansen 66 j: G van Wijngaar den. man van A de Leeuw 49 J: A Wisse link, man van C Vader 7o J; C Steffen. man van P van der Schaaf 78 j: Th Bels, man gehuwd geweest met E Vossenaar 74 J; H van de Graaf, vrouw gehuwd geweest met C Verhoef 76 j: Th Hensen, man gehuwd geweest met S Breeman 65 j; D P Snoeck, man van C E Lohmann 50 j; J Steenhoek, man gehuwd geweest met A van Dijk 85 j: J A Tas, dochter 7 mnd; M Zeelenberg. man van M Wljnands 70 j: C Hekel, man van A Grollé 58 j; A van der Does, vrouw .van P de Jong 75 j: J Rutgers, vrouw van J J Stoffer 40 i: Vorts levenloos aangege ven; Th C M Vonk-Kamstra. dochter; W Hengstmengel-WEklschut, dochter. nastiekdemonstratie hopen te geven, waarmede zeer zeker de lichamelijke oefening gepropageerd zal worden. „THOR" gaat haar jubileum o.m. vieren met de uitvoering „De Gouden Parade" op 11 Februari in het Passage Theater. In deze gymnastiekrevue, die werd sa mengesteld door de technische hoofdlei der, de heer G. J. W. Brand, die reeds 20 jaar aan THOR is verbonden, wordt de eigen geschiedenis, waarmede de ontwik keling van de gymnastiek is verweven, ten tonele gebracht. Stof voor zijn revue had de heer Brand te over want THOR heeft een rijke histo rie, Enige cijfers spreken daarvan. Bij de oprichting waren er 10 heren en 11 adspi- rant-leden. Thans zijn er 1100 leden, zowel dames als heren, meisjes en jongens. De leeftijd van de leden varieert van 5 tot 69 jaar! Organisatorisch is dit groot aantal leden voor ons vaak een puzzle geweest, aldus vertelde ons de 'huidige voorzitter, de heer Th. van Woerkom, „wij hebben echter steeds geschikte leiders gehad en dank zij hun werk kon alles in goede banen worden, geleid". THOR zal binnen kort 44 klassen tellen, zodat de groepen zeker niet te groot zijn. Naast de „Gouden Parade" vermeldt het feestprogramma van THOR een re ceptie in het Corner House op 30 Januari a.s. 's middags van 35 uur, op dezelfde dag een feestavond voor de leden en op 20 Maart twee feestelijke bijeenkomsten voor de 850 adspiranten. Op een nader te bepalen datum in Mei of Juni zullen de adspiranten tenslotte nog een openluchtuitvoering geven. Buiten verwachting werd Zaterdag op het'terrein aan de Abr. van Stolkweg .de wedstrijd Gr. Wit 1G.TB. 1 gespeeld. De Schiedammers die met drie invallers verschenen hebben zich tot het uiterste gegeven en behaalden zodoende een Ver diende 21 overwinning. G.TB. 3 in haar thuiswedstrijd' tegen Hoogvliet 3 hield zich kranig en stuurde haar tegenstanders met een 21 neder laag naar Hoogvliet terug. In een druk bezochte vergadering van de Oosterwijk der Geref. Kerk in Schie dam, die ook toegankelijk was voor le den uit andere wijken, heeft gisteravond Dr. W. T. P. Nijenhuis, arts te Schie dam', gerefereerd over „Gezinsvorming" Deze inleiding was speciaal gericht op de kwalitatieve gezinsvorming, de deug delijke voorbereiding in het gezin der ouders van toekomstige levenspartners. Op rustige en overtuigende wijze toon de spreker aan welke gebreken vaak aan de huidige opvoeding-practijk kleven en dringend wees hij de weg aan om. met Gods hulp, tot betere voorbereiding tot het latere zelfstandige leven als man en vrouw te geraken. Een tweede referaat zal in het bijzonder handelen over de kwantitatieve gezinsvorming. Van de ge legenheid tot het stellen van vragen werd een dankbaar gebruik gemaakt. Een moeilijkheid bleek voor zeer velen de weliswaar als noodzakelijk erkende maar zo uiterst moeilijk te volbrengen sexuele voorlichting. De wijze waarop referent de vragers beantwoordde zal voor velen verhelderend en stimulerend hebben gewerkt. De wijkpredikapt, Ds. G. Brinkman, verheugde zich over de grote aandacht waarmede spreker was aangehoord en beloofde, zo spoedig mo gelijk voor een „vervolgavond" te zul len zorgen, wederom in de Oosterkerk. De boekverkoper Aart Pontier heeft sinds zijn vestiging in Vlaardingen, ver schillende initiatieven ontwikkeld. Ook nu komt deze jonge zakenman met iets nieuws, dat zeker de aandacht ver dient. Van 20 Januari tot 1 Februari a.s. organiseert hij in zijn zaak in de Smalle Havenstraat een tentoonstelling van de vijftig best verzorgde boeken, die in het jaar 1952 zijn verschenen. Een vijftal van deze boeken kreeg van de minister van onderwijs kunsten en we tenschappen een eervolle vermelding. Geborens Jacobus J., z. v. L. P. J. van Koon en R, H. Richters; Maria J„ d. v. A. Th. Schippers en D. M. E. Petter- son, Bernardus G. M.. z. v. B. J. J. Vin cent en F. Seelen; Michael M. A. z. v. M. J. Heijnsbroek en H. Müller; Pieter- nella, d. v. A. Maat en S. de Jong; Thomas M., z. v. P. M. Scholte en A. M. Th. Zwaanenburg; Wilhelmus, z. v. C. van Leeuwen en M. C. Balvers; Jo hanna M.-M., d, v. A. X. Rietveld en W. Roseleur; Antoniu9 M., z. v. G. S. Foncke en E. A. M. van Collenburg; Catharina E. G., d, v. H. J. A. Brök- ling en H. J. Ronteltap; Frederieus A. C., z. v. C. J. de Rond en C. P. C. Schra. Overleden: A. M. Lauwen, 50 j., vr. van C. A. van Opstal; J. Baron. 74 j.; J. van Marion, 84 j.; E. van der Beek, 88 j„ weduwe van J. Kooijman; A. Ba tenburg, 72 j„ vr. van ML Monster. P SEPTEMBER 1953 kreeg de gemeente Maassluis een werkplaats voor minder valide arbeiders. Daartoe werd een voormalig haringpakhuis aan de Haven ingericht en reeds direct konden 12 gehandicapten hier door het verrichten van nuttige werkzaamheden in hun eigen onderhoud voorzien. Thans werken er reeds 45 mannen en zy komen niet alleen uit Maassluis, doch ook uit de omliggende gemeenten. Gisteren heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken, tor. dr. A. A. van Rhijn in het bijzijn van vele genodig den, de werkplaats officieel geopend. Bü de openingsplechtigheid, die plaats had in het Tehuis voor Zeelieden wa ren om. aanwezig B. en W. van Maas sluis en enige raadsleden, de burge meesters van Abbenbroek-Oudenhoorn, Zwartewaal-Vierpolders. Oostvoorne, Nieuw Helvoet, HéUevoetslu&Niéöwen- hooro,1 Rozenburg," Geervliét-Heenvii'ët. Bridle en Maasland, de wethouder van Sociale Zaken te Vlaardingen en de heer J. v. d. Lende, voorzitter van de A.V.O. te Amsterdam. De burgemeester van Maassluis, mr. P. A Schwartz, leidde de staatssecreta ris met een korte rede in, In de eerste plaats sprak mr Schwartz woorden van dank aan de instanties en personen, die hun medewerking hadden verleend bij de totstandkoming'van de werkplaats, die bedoeld is voor het gehele rayon. Gelukkig had men in Maassluis niet te kampen met de moeilijkheid van een onvoldoende industriële achtergrond. Mr. dr. A. A. van Rhijn sprak in zijn openingsrede over de. grote betekenis van arbeid te mogen en te kunnen ver richten. Arbeid immers geeft de gele genheid zich uit te drukken en het is dus van zeer. groot belang dat ook voor minder validen de mogelijkheid wordt geschapen te kunnen werken. Dank bracht de staatssecretaris aan het ge meentebestuur van Maassluis voor zijn initiatief tot het inrichten van deze werkplaats. Spr, constateerde met blijd schap dat er in ons iand voor de min der valide arbeiders reeds veel wordt gedaan: bij noemde het werk van de AVO en dat van de overheid door de gemeentelijke sociale werkvoorzienings regeling. Aan de hand van enige cij fers toonde dr. Van Rhijn dat dank zij de werkplaatsenvele gehandicapten weer geschikt worden gemaakt voor het vrije bedrijfsleven. Veel verwacht de staatssecretaris nog van de werkplaats in Maassluis: de levensvatbaarheid is reeds bewezen door de- toename van de arbeiders sinds het begin in September, de plaatselijke industrieën geven' uitstekende mede werking; ook voor de afzet van de producten is een-oplossing gevonden en voorts kan het aantal arbeiders nog enigszins worden uitgebreid. Het feit dat ook Vlaardingen straks 'een eigen werkplaats zal openen, was voor de staatssecretaris het bewijs dat de gehele streek- langs de Nieuwe Wa terweg in deze met haar tijd meegaat. Met de wens dat deze werkplaats een zegen zal zijn voor de werknemers en hun gezinnen en voor de gemeenten, besloot dr. Van Rhijn zijn openings rede. Poppendekens Met auto's werden de genodigden daar na naar dé werkplaats gebracht, waar zij met eigen ogen het werk van de minder- validen konden aanschouwen. Zij zijn in dit oudé pakhuis met zijn twee verdie pingen, op velerlei terrein werkzaam. De echtgenote van dr. Van Rhijn werd door de heer C. Beekman, één van de kleermakers, namens zijn col lega's met een fraaie gestikte poppen- deken verrast. Dat kwam wel heel goed van pas, want juist enige dagen ge leden is het eerste kleinkind van de hr. en mevr. Van Rhijn geboren! Ook de echtgenote van Maassluis' burgemeester, mevr. Schwartz werd met een poppendeken verrast. Het be geleidende gedicht werd wel zeer ge waardeerd. Tenslotte begaf het gezelschap zich weer naar het Tehuis voor Zeelieden, waar o.m. de burgemeester van Brielle, de heer H. van Sleen, mede namens zijn aanwezige collega's het gemeentebestuur van Maassluis dank bracht voor zijn vooruitstrevendheid. Ook werd nog het woord gevoerd door de heren J. v. d. Velden, het oudst-aanwezige raadslid van Maassluis, de heer J. Smit, namens de vakbonden en de heer J. v. d. Lende, voorzitter van de AVO, De lof die allen het gemeentebestuur van Maassluis toezwaaiden, betekende tevens waardering voor het werk van de heer J. P. de Jager, chef van de af deling Sociale Zaken, die tevens hoofd is van de werkplaats en .voor de jonge energieke leider, de heer Smit! ■f De staatssecretaris van Sociale Zaken, mr. dr. A. A. van Rhijn opende gisteren de werkplaats voor minder valide hand- handarbeiders in Maassluis. Tijdens de rondgang door de werkplaats toonde dr. Van Rhijn veel belangstelling voor de tentoonstelling van de producten. Op de foto: v.l.n.r. burgemeester H.van Sleen van Brielle, de leider van de werkplaats, de heer Smit, mr. dr. Van Rhijn en mr. P. A. Schwartz, burge meester van Maassluis. v Op Zaterdag 6 en Zondag 7 Februari zal door de Chr, Historische Jongeren groepen een weekeinde in Vlaardingen worden georganiseerd. Op het program ma staan excursies naar de Grote kerk en de Stadsgehoorzaal, terwijl er verder twee sprekers het woord zullen voeren. Het Tweede Kamerlid de heer F. H. v. d. Wetering hoopt te spreken over „De positie van de jongeren in de Unie en onze houding t.a.v. het hoofd bestuur"; ds. W. Glashouwer zal het woord voeren over „Gebedsgenezing". Muziek en zang vormen eveneens on derdelen van het programma. Deelne mers kunnen zich tot uiterlijk 21 Janua ri aanmelden bij het secretariaat Lijn- straat 7. CO* Htftiw 'OOMJi» Zondagavond hebben enkele vreemde zeelieden in een café te Vlaardingen vernielingen aangericht en een daar spe lend muzikant mishandeld. Dit geschied- de uiteraard onder invloed van sterke drank en de varensgezellen werden daarom ter ontnuchtering in het politie bureau opgesloten. De A. R. Kiesvereniging Nederland en Oranje afd. West, vergadert Woensdag avond in het Jeugdhuis. Hoogstraat. De agenda vermeldt het vaststellen van de candidatenlijst voor de Staten- kieskring. De A.R. Kiesvereniging „Vreest Gód. Eert den Koning" te Maassluis verga derde in het Tehuis voor Zeelieden. Na de opening door de voorzitter, de heer M. G. Verploegh, werd besloten een ledenwervingsactie te gaan voeren, terwijl tevens de Jubileumactie van de party ter hand zal worden genomen. Mr L. J. van der Burg, behandelde daarna het onderwerp: „Samenwerking ter verdediging van het Westen." Na te hebben vooropgesteld, dat van uit het oogpunt „verdedigingssamenwer- king", velerlei vormen van Westelijke samenwerking zouden kunnen worden behandeld en dat daarbij vooral de eco nomische samenwerking bijzondere be tekenis heeft, stelde spr. dat beperking geboden was._ Hij nam daarom slechts de typisch-militaire en de daarmede onmiddellijke verbonden politieke sa menwerking onder de loupe. Op het referaat volgde nog een geani meerde bespreking waaraan een zestal leden deelnamen en waarbij spr. gele genheid kreeg een aantal punten nog nader toe te lichten. De opkomst was heel goed. Het actuele onderwerp had vele jongere leden ter vergadering gebracht. Deskundig werd het belangrijke onderwerp uitgewerkt. Sgs Gedwee sleepte Terry de vernielde bromfiets naar het schuurtje, maar niet zo gauw kwam hij weer bui ten of Tekko vroeg: „En weet je nu al wat lk doen moet? Hoe is het met de mollen?" „Slecht!" antwoordde Terry kortaf. „Be kan toch ze ker nog nergens naar toe geweest zijn. Man, wees biy dat ik nog leef! Het gaf me een klap- „Ja, ja, dat kan ik me heus wel indenken!" mees muilde onze vriend. „Maar daar schiet ik niets mee op. Kom mee, dan loop ik even langs professor Starre- veld, die kan me wel inlichten!" Schuldbewust stapte Terry mee tot aan het huis van professor Starreveld en hij was blij toen zijn vriend hem ten afscheid de hand drukte en hem vroeg weer eens gauw langs te komen. „Eens even kijken.'" mom pelde Starreveld, nadat Tekko hem uitgelegd had waarvoor hij gekomen was en greep een lijvig boek werk, „MoffelenMohamed1 Ha, hier staat het! Mol, insectenetend zoogdier. Leeft onder de grond van insecten en boven de grond van kikkers en zelfs vo gels. Heeft een zeer gevoelige neus. Woelt de grond om. Zie: Molshopen!" En zo wachten nog tal van vraagstuk ken op een oplossing. Blokploegcursusson van de B.B. Heden avond zal in Hoek van Holland met de cursussen voor de blokploegieden ven de B.B. een begin worden gemaakt. Van elke les wordt een herhaling ge geven speciaal voor hen die door hun werkzaamheden de eerste niet kunnen bijwonen. In één der lokalen van de Ir. Caland- school worden vanavond half acht de mannen verwacht, die behoren bij de aanvalsploeg. Instructeur is de heer J. Knippenberg. Op 20 Januari wordt in hetzelfde school lokaal de eerste les gegeven van de cursus „Opruiming en Reddingswerk". Instructeur is de heer v. d. Boom uit 's-Gravenzande. Op deze laatstgenoemde datum begint ook de cursus voor de Blokbrandweerploegen, eveneens in één der lokalen van dit schoolgebouw. De instructeur, wat betreft het prac- tische' gedeelte van de les, is de heer J. A. v. Altena uit Hoek van Holland. Vrijwillige Brandweer bijeen. Gister avond kwamen de leden van de Vrijw. Brandweer te H. v. Holland bijeen, waarbij tegenwoordig waren de hoofd lieden van de Brandweer te Rotterdam, de heren Lutjes, Swinkels en Hamel, terwijl ook de voorzitter van de Wijk raad, de heer D. v. d. Burg, als hoofd van de B.B. te H. v. Holland op deze avond van zijn belangstelling blijk gaf. De bedoeling van deze avond was on derling meer contact te leggen onder de brandweerlieden te H. v. Holland, als ook met de Hoofdlieden van Rotterdam Verschillende belangrijke zaken werden besproken. Op alle voorkomende moei lijkheden mocht een bevredigende op lossing gevonden worden. De avond werd gevuld met een beknopte uiteenzetting over de bestrijding van scheepsbranden. Ook werden enige brandweenfilms ver toond. Een gevangenisstraf van drie iaar en zes maanden met aftrek heeft de offi cier van Justitie bij de Rotterdamse Rechtbank vanochtend geëist tegen de 30-jarige autohandelaar G. H. uit Schie dam. Hij had zich te verantwoorden om dat hij een viertal inbraken in Vlaar dingen en Rotterdam op zijn geweten zou hebben. „Een gevaarlijke figuur, die een pis tooi bij zich droeg", merkte de officier op. Hij zei voorts, dat een politieman te Vlaardingen in een straat een auto zag staan, die er niet thuishoorde. Men ging op onderzoek uit en toen kwamen de diefstallen aan het Ueht. De raadsman van verdachte, mr J. Zuur, meende, dat een lange straf re classering van zijn cliënt onmogelijk zou maken. Uitspraak over veertien dagen. Een koudegolf heeft zich gisteren van het centrale Westelijke gedeelte van de V.S. verplaatst naar het Noordoosten, waardoor de temperatuur In de staten New England en New York daalde tot 35 graden onder nul. In New England is het in twee jaar niet zo koud ge weest. Vrijwel langs de gehele Canadese grens is het kwik tot 17 graden onder het vriespunt gedaald. Tijdens de eerste lunch-bijeenkomst van dit jaar van het Protestants Christe lijk Werkgeversverbond, afdeling Rot terdam, heeft de voorzitter, dr. W. F. van Gunsteren een causerie gehouden over: „De politieke en economische consequen ties van het Schumannplan en het Dë- fensie-pact". Beide plannen, die van bijzondere importantie genoemd mogen worden, in het kader van de ontwikkeling van West-Europa sinds 1945, behandelde spreker in hoofdzaak vanuit het natio nale standpunt. Hi) overwoog daarbij 6e positie van Nederland van voor 1940. Dit verleden moet ons hebben geleerd, dat niet meer kan worden volstaan met een eigen defensieapparaat", zo merkte spr. op. De tegenwoordige internationale verhoudingen hebben er toe geleid, dat een organisatie nodig is. waarin alle belanghebbende landen zijn op genomen. In dit verband wees dr. Van Gunsteren op West-Duitsland, Frankrijk en Engeland. West-Duits land heeft de zwakke positie begre pen, die het als eenling inneemt Frankrijk wil de noodzaak van een EB G.-verdrag wel inzien, maar kan nog moeilijk de consequenties van zijn afhankelijkheid aanvaarden. En geland heeft al zijn krachten ingezet voor de opbouw van een sterke luchtvloot en zo wordt internationaal naarstig gezocht naar een basis voor de vorming van luchtmacht, vloot en leger. Nn Nederland op dit nivean samen werkt, dient men zich te realiseren, dat een deel van de eigen sonverelnltelt wegvalt doch deze wordt gebracht in een groter vlak, waar de belangen samengaan. Een dergelijk verschynsel is ook waar neembaar bij de Kolen en Staal Gemeen schap, Dr. Van Gunsteren meende, dat hier een worp is gedaan om de bestaan de tegenstellingen uit de weg te ruimen. Het plan is opgezet door politici, die ■betrekkelijk weinig van economie af wisten. Spr. noemde deze omstandigheid een voordeel, daar opdeze wijze kon worden voorkomen, dat belanghebben den de verwezenlijking van een dergelijk plan zouden belemmeren. De K.S.G. zou gezien kunnen worden als een compen satie voor het niet socialiseren van de industriën- Door stichting van deze ge meenschap is de sterk levende nationa lisatie-gedachte op de achtergrond ge drongen. De eerste doelstellingen van de ge meenschap zijn het creëeren van een gemeenschappelijke markt met in be ginsel de vrije concurrentie. Men heeft zich uitgesproken tegen de bestaande kartels en monopolies. Het stellige voor nemen is een hechte economische basis te vormen, de productie omhoog te bren gen en de pryzen zo laag mogelijk te stellen. De aangesloten landen zijn thans een overeenkomst aangegaan van vijftig jaar en volgens dr. Van Gunsteren wa ren reeds nu symptonen aanwezig van een gunstige werking. Ook is 'de bepaling opgenomen van vrije toegang naar de bronnen van productie en spr. was er van overtuigd, dat het thans uitgesloten was een bepaalde nationaal-economische macht uit te oefenen in het kader van de internationale politiek. Voor Duits land b.v., een van de voornaamste lan den op dit gebied, is dit heel anders dan vroeger. Nader ging spr. in op de regelingen, die de Hoge Autoriteit van de K.S-G. heetf getroffen. Het beginsel van de vrije markt is b.v, niet zo eenvoudig uitvoer baar, als daarbij in aanmerking wordt genomen, hoe in de praktijk steeds de richtlijnen zijn geweest Ook zullen de nationale systemen onder de loupe ge nomen moeten worden. Voor Nederland is het dan ook zaak In zeer actieve zin aan de verwezenlij king van deze plannen mee te werken. Dr. Van Gunsteren zag tal van aangele genheden, waarbij Nederland een be langrijke rol zal moeten spelen. Ook voor de oorlog bestonden problemen, zoals een defensie-pact en een interna tionale economische samenwerking. Der gelijke vraagstukken verdwijnen niet, ze worden slechts verschoven, verplaatst naar de buitenlandse politiek. ..Wij staan thans aan het begin van een nieuwe, internationale ontwikkeling, zo zei dr. Van Gunsteren- Nederland zal zich ernstig te beraden hebben over het politiek, sociaal en econmisch element van dit plan en van harte juichte spr. toe, dat deze onderwerpen een punt van •bespreking zouden worden in de poli tieke sfeer van de Protestants Christe lijke werkgever. Tijdens 'de hierna gehouden discussie rezen uit de vergadering enkele vragen, waarin de huivering en terughoudend heid merkbaar was voor deze internatio nale ontwikkeling. Dr. Van Gunsteren merkte in zijn daarop gegeven antwoord op, dat hier sprake is van een realistische politiek. Nederland zal daaraan moeten meedoeh en geen vrees had spr. voor een even tueel achterstellen van de kleinere lan den. De basis, waarop beide gemeen schappen zijn ontworpen, is een juridisch internationaal verantwoorde en alleszins te aanvaarden voorwaarde voor interna tionale samenwerking met behoud van eigen zelfstandigheid. Het is daarom het belang van Neder land als, kleine staat, aan de vorming van positief, internationaal- recht actief en met overtuiging mede te werken. Bij de-aanvang van de vergadering herdachtdr. Van'GlinsterenVhet - ver-» scheiden van de heer X van MeBe. Ge durende vele jaren was de overledene lid geweest van het Verbond- De burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, woonde een gedeelte van de bijeenkomst bü. Commissie ingesteld De minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid heeft, zoals Is gemeld, enige vooraanstaande personen uitgenodigd, -zich op korte termijn een oordeel te vormen over. de moeilijkheden, gerezen tussen deorgan!- saties van Algemene Ziekenfondsen, de Lan- delijke Specialistenvereniging en de Neder landse Vereniging van Specialisten, en de weg aan te wijzen, waarlangs deze naar hun- oordeel tot een oplossing kunnen worden gebracht. Tot voorzitter van deze commissie ts be-' noemd prof. dr J. E. de Quay, commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant; de andere leden der commissie zijn mrC.lt. F, van Roggen, president van de Arrondisse-; mentsrechtbank te Middelburg, prof. dr G. C. E. Burger, te Eindhoven, drs C. P. Hazen- bosch. lid van de Tweede Kamer der Staten-; Generaal, en prof. mr E, H. van Esveld,': voorzitter van de Raad van Arbeid te Rot terdam. De commissie is inmiddels met haar arbeid aangevangen. Nagekomen Familiebericht Heden nam de Here, na een werkzaam ieven, tot Zich, in de rust van het Vaderhuis, onze lieve Moe der, Groot- en Overgroot moeder. Mevrouw de Wed. WILLEMIJNTJE VAN WAARDHUIZEN— Ockb.orst In de ouderdom van 78 jr. Rotterdam; A. M. van Roon— van Waardhuizen T. van Roon Brasschaet. België; B. A. van Waardhuizen SI L. van Waardhuizen Gossner Rotterdam; Paulina Valk Kleinkinderen en Achterkleinkinderen Rotterdam, 19 Jan, 1954. Riebeekstraat 58. - De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 22 Jan. a.s, te 2.30 uur op de Zuiderbcgraafplaats. Gevraagd op groot Handels- en Fabriekskanioor enige en Uitvoerige sollicitaties onder lett. M.W.S„ aan Nijgh van Ditmar, Advertentie Bureau, Rotterdam. Het Amerikaanse leger zal tegen 30 Juni as. als bezuinigingsmaatregel reeds gesloten contracten tot een bedrag van 500 mïllioen dollar annuleren. Deze mededeling werd gedaan door de plaatsvervangende onderminister voor het leger, Harold Pearson. Hij voegde hieraan toe, dat, zo lang er kopers gevonden kun nen worden, het leger voort zal gaan voor een bedrag van 150 miilioen dollars aan overtollige voorraden, o.a. gevechtsuitrus ting, van de hand te doen. In opdracht van de chef van de ge nerale staf zullen op 26, 27, 28 en 29 Januari a.s, bij de Kon. Landmacht excercitiewedstrljden worden gehouden. Het is de bedoeling hiermee een stimu lans te scheppen voor het opvoeren van het exercitiepeil. Na voorselecties die sedert October 1953 bij de parate onderdelen zijn ge houden, zullen hieraan thans 28 deta chementen. elk ter sterkte van 40 man. deelnemen. De wedstrijden worden ge houden in de Nieuwe Aiexanderkazerne te 's Gravenhage. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, heeft voor een bijzondere senaatscommissie ver klaard. dat de Verenigde Staten waar schijnlijk slechts accoord zullen gaan met een gedeeltelijk opgeven van hun veto-recht in de Verenigde Naties, wanneer het Handvest der V.N. het volgende jaar herzien wordt. Minister Dulles gaf te kennen, dat de Verenigde Staten een verandering van het veto-recht voorstaan met be trekking tot de toelating van nieuwe leden en ten opzichte van de vreed zame regeling van geschillen. Hij gaf tevens, te kennen, dat het wenselijk zou zijn, wanneer er iets gedaan werd om de Verenigde Naties in staat te stellen zich op meer positieve wijze bezig te houden met het probleem van de controle op de bewapening in dit atoomtijdperk. Een bejaard echtpaar in Den Haag is kort geleden door een inwonende vrouw voor 3.000 opgelicht. Deze laatste had gehoord, dat het echtpaar de ƒ3.000 wilde besteden voor de koop van een huis in Vlissingen, dat het wilde inrich- ten als pension voor jongens van de Zee vaartschool aldaar. De vrouw, L.M.D.-V. had echter een beter pian. Zij zou samen met de huis genoten een bar in Scheveningen kopen, 20 vertelde zij hun en dit zou een betere belegging zijn dan het huis in Vlissin gen. Zij kreeg de 3.000 in handen, die ech ter al spoedig waren verdwenen. De po litie heeft haar aangehouden en thans opgesloten in het huis van bewa- Bovendien is haar Dog meineed in een civiele procedure ten laate gelegd. De minister zonder portefeuille, mr J.'i- M. A. H. Luns, heeft heden op het.de- parlement van Buitenlandse Zaken9®-;; installéerd de commissie van advies'.® voor volkenrechtelijke vraagstukken, welke sinds 1946 niet meer bestond, doch; bij ministeriële beschikking vah 30 De-'.:: cember j.L weder in het leven is geroe-.'X. pen. V" Bij de installatie sprak ministerLuns -' i een rede uit waarin Inj o.m., herinnerde aan hetgeen in vroegere jaren door ëëha®. gelijksoortige bijna gelijknamige r com- jj: missie is verricht. De voorzitter der adviescommissie)'? prof. mr, dr. J. P. - A. Franjois, sprak/n hierna een kort woord en presideerde/.'; vervolgens, nadatde minister, zonder® portefeuille I de bijeenkomst verlaten®' had, de eerste werkvergadering. Hiérbij"* werd een aantal onderwerpen-besproken'.,.; die als eersten ter .behandeling ta-raan-»: merking zullen worden gebracht. Sinds gisteren hebben zich in'Den Haag geen nieuwe gevallen van'.- alas^s® trim voorgedaan. I Er zijn dus nog -®27 patiënten en 11? personen onder fobseür-S vatie.., Inmiddels is de bewaking van hét. hiüis aan de Lijnbaan/waar een gezin is geüso-'®'® leerd, nog verscherpt Omwonenden had-?® den namelijk geconstateerd, dat enkele leden van de familie af en toeeen i uit- stapje' maakten. Ze klommen dan over de li- schutting van. hun tuin en wandelden vla-;:- het huis van kennissen naar buiten. Hoe--.- wel de G.G.D. aan de waarheid van' dito: verhaal twijfelde, heeft de politie ."eerst'S de bewaking van het pand verdubbeld?®? door ook aan de 'achterzijde eèn agent;óp?' wacht te plaatsen. Nadien is de post echi ter ingetrokken en werd het huis aan idéiSS achterzijde verzegeld. ,-)>• ïDjHJSÏÈ De Sikorskyfabriek heeft Maandag voor de eerste maal een openbare demonstra- tie gegeven met de grootste, zwaarste en krachtigste helicopter, die-.? lange® vluchten gemaakt heeft. De twee-motorige XHR2S-helicopter, die slechts één stel wieken heeft, is ver moedelijk ook de eerste met intrekbaar* landingstoestel en opvouwbare wieken, zodat hij gemakkelijk in de ruimen van' vliegdekschepen geborgen kan worden. In de ouderdom van 72 jaar is te Voor burg overleden de heer M. Teekens. fir mant van de fa J. J. Poortman en Co te> Rotterdam. De teraardebestelling „ge schiedt Donderdagmiddag om 3 urn;, op de begraafplaats' „Nieuw Eykenduinen"1 te Den Haag. (Medegedeeld door de firma A. Makkreel.' makelaar in granen.) VK. H.K. LJC. SJC. Januari 2820 Maart 27.50 2750 27.55 omzet 3 contracten Mei 26.52(i 26.52(5 26-52', h: omzet 3 contracten - Juli -25.65 25.65 V 's-GRAVENHAGE, 19 Januari. Van de Westkust van Engeland kwam hedenmorgen te Schevcningen aan de narkt de logger Sch 2 ..Zuiderkruis", van de N.V. Verre Visserij-® maatschappij aldaar. De Sch 2, die begin Januari ter verse haringvangst naar de Ierse Zee was vertrokken, loste vannacht een vangst van 684 kisten erse haring. De haring, die van zeer goede kwaliteit was,r noteerde 15.60 tot 18.80 per kist van 5o kg. De besomming was 11.460. Van dezelfde® maatschappij is thuisstomende de Sch 236.' eveneens met verse haring. Prijzen verse vis: Grote tong 3.40, srébtf- mlddel tong 2.78, klein middel tong 2.48, tong?' 1 LC) tong 2 1.59 ailes per kg., grote schol L „"i 39,5010.50, schol 3 2T50—31.50, schar 242750 alles per 40 kg. Aangevoerd® van elders 250 kisten schelvis, kabeljauw,® koolvls en kleine schar. Prijzen: klein add-® del schelvis 65, schelvis 1 47.50—52.50. kabel-*-' jauw 6250. koolvls 32.50, schol®3;ft*32.50?! makreel 30 alles per kist van 50 kg! de msrht kwamen Hedenmor£en®*i: kiutviaBcts, niet in totaal 58o aan.-varsa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1