Toetreding tot E. D. G. een princi Dulles vindt drie weken a m aan sgevangenen heden VJV. overgedragen Een jaar Eisenhower „Zonder verdrag speelbal van andere landen" „Nieuw-Guinea houdt romantische belofte geen Op het erebord PROF. ANEMA IN EERSTE KAMER Communisten wilden uitstel Kleine RTC naar Paramaribo Grote oefencentra Voor-'de''N;'A;V;f5e Prg. fffsygM&sga c JSiES^ÏKSS&SaiSfï t&SA"pffiwfpSSSS^fc.«t rftod. Prof. Gerretson constateert tendens van militaire dictatuur De conferentie met Molotow in Top van Merapi weggeslagen VOENSDAG 20 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2675 BERLIJN WORDT INTERESSANT m 77eerbericht te te - ®i Bapr Prof. Anema Voortgezet débat over E.D.G. Onding De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft op zijn persconferentie gezegd te hopen, dat de conferentie van Berlijn in drie weken beëindigd zou worden. Plannen voor monument dr. Plesman Baby in dekens Besprekingen tussen Molotof en Dulles Zie verder pagina 3 Gouverneur' Van Baal: 99 - - - - mm Bestuur fS-wolking Mr. Jonkman Dodenaantal stijgt Thakhek heroverd Indonesiër van Ned./ afkomst gearresteerd ><-? -/ lil Chinezen gaan naar Formosa y - -X Hterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—1930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111S92 Postgiro 424887 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. \s_ Directie: O. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN I I I I-, I i, M.— Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. AANHOUDEND ZACHT. Overwegend zwaar bewolkt met enige regen en hier on daar mist. Aanhoudend zacht. Toenemende en later matige tot krachtige wind tussen Zuidoost en Zuid west. Hoofdredacteur: Dr 3. A. U J. S. BRUINS SLOT: (Van een onzer redacteuren) tteT eerste jaar van president U Eisenhowers bewind heeft niet beantwoord aan de (te?) hog gespan nen verwachtingen, die vooral de Re publikeinen hebben gekoesterd. De nieuwe president is dan ook allerminst hard van stapel gelopen. Dat zou ook niet in overeenstemming geweest zijn met zijn aard en karakter. Zij, die hem gadegeslagen hebben in de jaren van zijn opkomst en in de tijd dat hij de hoogste militaire posten bezette, zijn het er over eens, dat hij iemand is, die slechts langzaam op gang komt. En dat was al zo in func ties, die hem door zijn opleiding lagen. Deze .langzame start in de hoogste functie die het Amerikaanse volk hem te bieden had is, hóe begrijpelijk ook, ajn populariteit niet ten goede ge komen. Een Galluponderzoek toonde zelfs aan, dat 20% van hen wier opinie ge vraagd werd, teleurgesteld waren over de nieuwe president „Zü namen het hem kwalijk, dat hij de' belastingen niet verlaagd had, dat de economische toestand niet verbe terd was, dat de boer en de arbeider niet voldoende steun hadden onder vonden, dat de werkloosheid niet was afgenomen en dat juist het grote zakenleven. (Big Business) begunstigd was. Bovendien had hij te lang vacan- tié genomen en te veel golf gespeeld." Ook die leden dear Republikeinse partij, die er op gerekend hadden dat zü nu eindelijk eens aan de beurt waren om een baan of baantje te krij gen, zagen althans dit eerste jaar hun wens niet in vervulling gaan. Van de feree en eert half millioen federale ambtenaren zijn er na één jaar nog nauwelijks 2500 vervangen door léden der regerende party en die bezetten nog niet eens allemaal een sleutelpost. Deze critiek op Eisenhower is in zoverre onbillijk, omdat ook vroegere presidenten het eerste jaar van hun bewind «nodig hadden om zich in te werken. Het is zonder meer duidelijk dat een nieuwe president al heeft hij nog zulke voortreffelijke plannen in zijn eerste jaar belemmerd moet worden, door wat wel genoemd is: „De kalme oorlog van de president en zijn ministers om het omvangrijke regeringsapparaat volledig onder con '/ftxölete krijgen". Na een half jaar voelde Eisenhower rich nog opgenomen in een „maal- troom" en dat wijst niet op beheer- g'van- een functié. .Hét is inSü3sén !t. juist heteerste jaar Eisenhower een' maar als een voortgezet Tra m-bewind ^te zien. Er werd op; de. lopende begroting alsnog 6,5 milliard dollar bezuinigd. Het gébruik van atoomwapenen zal een betere bewapening met minder kosten brengen! gf. ETS wat op de nieuwe - regering stellig deprimerend moet hebben gewerkt is het werk van de senator voor Wisconsin: McCarthy. Deze Republikeinse senator oefent als voorzitter van een "sub-commissie voor on-Amerikaanse activiteit een waar „schrikbewind" uit. Als een aoort groot-inquisiteur of zoals hij zelf zegt als een Hercules die de Augiasstal moet schoonmaken, ver hoort hij aan de lopende band mensen die van communistische gevoelens ver dacht en/of beschuldigd worden. Hoewel Eisenhower het zekerniet eens is met deze onzinnigé Ijver heeft hjj van zijn misnoegen hierover nog maar uiterst zuinig blijk gegeven Het is niét zo,eenvoudig voor deze vorm van „módérrie ketterjagerij" een ver klaring te geven die voldoet •Het zou een dwaling zijn te menen dat McCarthy in Amerika met zijn fanatisme alleen staat. Een journalist die een reis gemaakt heeft door een aantal staten (ook door-Wisconsin) moest constateren, dat vele kiezers j»an de1 senator zijn woeden billijkten jen dat hjj op een herverkiezing kon ekenen. ViV 3$ EEN McCarthyïsme, al werd het er wel mee in vèrbahd gebracht het geval Dexter; White. In November '53 kwam de Attorney eneral Brownell plotseling met een eschuldiging diède bedoeling had et voorbije bewind van Truman te •wetsen. Hét joeg in ieder geval stof lenoegop en riep, tegenstellingen op 'ie scherper waren' dan die bij. de ver- 'ezingen van 1952. Debedoeling was duidelijk: De émocratische partij "moest voor de verkiezingen van 1954 alle wind uit de zeilen genomen worden. Browriell be schuldigde er Truman van,dat deze Harry Dexter White; (die reeds in 1948 gestorven was), hoewel hij wist Hat ieze than communist en een Russische spion was,- niet alleen in zijn functie had gelaten maar 'hem zelf nog een veel hogere had toevertrouwd. De be wijzen waren zo overstelpend dat bet door. de Republikeinen beoogde doel bereikt; kan zyn. In zijn jongste „State -if the TJnion"- boodschap maakte Eisenhower gewag van het feit, dat de Verenigde- Staten m 1953 een jaar van grote welvaart hadden beleefd. De zeor grote categorie Amerikaanse boeren zullen deze mededeling met de nodige twijfel hebben aangehoord. Immers, zij vooral maken er de minister van Landbouw, Benson, een verwijt van dat zij niet voldoende deun van de regering ondervinden en dat terwijl de regering reeds voor rail- lioenen aan producten opkoopt en laat opslaan. - - - - '/Als zeer bijzonder feit tijdens dit oerste jaar Eisenhower moet gezien .worden, dat sinds de afschaffing van de slavernij zich voor de, tweede maal m een geheel jaar geen enkel lynch- geval heeft voorgedaan. Als dit in de Véremgdé^Staten het begin van het ®®dé:-yah "rassenhaat zou inluiden zou x«-als-een teken van grote yoorult- worden. (Van onze parlementaire redacteur) Gistermiddag is de Eerste Kamer begonnen met de tweede étappe van de par lementaire behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag inzake de Europese Defensie Gemeenschap. De Tweede Kamer keurde dit wetsontwerp vorig jaar vlak voor het zomerreces goed. Voordat de debatten gistermiddag wer den ingezet, werd, zoals we reeds gisteren meldden in een deel onzer edities, een motie van orde van de communist, de heer Brandenburg verworpen om de behan deling van dit wetsontwerp alt te stellen tot na de conferentie der Grote Vier, die op 25 Januari in Berlijn zal worden gehouden. Het motief voor dit voorstel tot uit stel was, dat elke handeling moest worden vermeden, die een nadelige invloed zou kunnen hebben op de onderhandelingen. Voor deze motie stemden alleen de beide communisten, de heren Geugjes en Brandenburg. in de beschaafde wereld, onbestaanbaar geworden. De souvereiniteit isniet volstrekt en kan niet meer volstrekt zijn. Ze is altijd gebonden en betrekkelijk. Er bestaat geen werkelijk nationaal defensie-recht meer. Geen enkele staat, ook de grootste staat, kan zich meer in volledige zelfstan digheid verdedigen. Het is al evenzeer onjuist, dat Nederland door aanneming van dit ontwerp betekenis en positie zou verliezen. Treden wij niet toe tot dit ver daag. dan wordt ons land in tijd van oor log de speelbal van andere mogendheden. Bij samenwerking in verband kan onze regering thans nog invloed uioefenen. In ide thans ontworpen E.D.G. neemt de Raad van Ministers een belangrijke posi tie in. Beslissingen over belangrijke za ken moeten met algemene stemmen wor- Volgens geruchten die Iri Willemstad de ronde doen zal de kleine ronde-tafel conferentie met de West voortgang vin den maar sullen de verdere besprekin gen in Paramaribo (Suriname) worden gebonden. De geheimhouding rond het overleg der kleine commissie te Willemstad blijft nog gehandhaafd. Officiële mededelingen zijn echter in de loop van deze week wel te verwachten. Het enige, dat ver nomen kon worden, is, dat de bespre kingen'in goede sfeer en zeer intensief voortgaan, zo intensief, dat enkele ver strooiingen, zoals de bezichtiging van het bedrijf van CPJ.M. beperkt bleven tot een lunch. De N.A.V.O. heeft een bouwprogramma van 47.713.330 dollar bekend gemaakt ten behoeve van de training van de V.A. V.O.-strydkrachten. In zes Europese landen zullen de oefen' centra komen.' met de aanleg waarvan men reeds op sommige plaatsen begon nen Is. aldus een communiqué .van de NA.V.O. j Er zullen oefencentra voor luchtbom bardementen en oefenterreinen voor de artillerie aangelegd worden. Verder zul len oefenterreinen aangelegd worden voor landstrijdkrachten ter grootte van een divisie. Ook schietbanen voor lucht en pantserafweergeschut zullen worden Ingericht De belangrijkste en kortste rede werd gistermiddag gehouden door prof. Anema (A.R.)De nestor van de Eerste .Kamer begon met te zeggen, dat hij geen geest drift voor dit verdrag kon opbrengen. Hij zag er niet meer in dan de practisch enig mogelijke weg om een bepaalde wense lijkheid te verwezenlijken. Ook de rege ring is slechts geleidelijk tot aanvaarding van deze weg gekomen. Met lome schre den en met lood in de schoenen woonde zij eerst de conferenties als waarnemer bij. Tenslotte rijpte bij haar de stellige overtuiging dat aanvaarding van de E.D.G. noodzakelijk was. Met de ijver van" de eerst kortelings bekeerde, de heer Anema sprak van „neophiete ijver", drong zij bij de Tweede Kamer aan het wets ontwerp tot ratificatie van het verdrag nog vooar het zomerreces te aanvaarden. tenslotte het ontwerp In wat breder ver band. Evenals men indertijd gebruik heeft gemaakt van onderwater-televisie om het wrak van de gezonken onderzee boot „Affray" te kunnen vinden, zal ook gebruik worden gemaakt van een dergelijke zij het verbeterde ap paratuur om de verongelukte „Cornet" op te sporen. Men ziet hier hoe onder delen van de omvangrijke apparatuur zal de leiding van de operatie hebben. op het vliegveld Hurn in Engeland in een vliegtuig worden geladenom naar Malta te worden gevlogen. De totale apparatuur weegt meer dan 300 kilo. Twee marineschepen, die aan de actie mee zullen doenzijr. reeds op weg naar de plaats van de ramp. Admiraal Graaf Mountbatten, Commander-in- Chief van het Middellandse-zeegebied Zij dié principieel bezwaar hebben te gen het verdrag keren zich tegen de be knotting van de souvereine nationale rechten en tegen het prijsgeven van een belangrijk deel van het zelfbeschikkings recht, waardoor ons land nationaal en in ternationaal wordt verzwakt Deze be schouwing berust-volgens prof.-Anema: op gezichtsbedrog. Formeel gezien schijnt dit bezwaar juist. De grondvesten van de Staat zijn de militie en de politie. Door aanvaarding van dit verdrag wordt de militie aan het nationale beschikkings recht onttrokken en wordt hierin aan anderen medezeggenschap gegeven. Maar zodra men de werkelijkheid on der de ogen ziet, komt de zaak heel an ders te staan. Het begrip nationale staat is in de twintigste eeuw uitgegroeid tot de totali taire staat van nationsal-socialisme en fascisme en is daarmee een onding ge worden. De onbeperkte nationale staat is Hy deelde mee, dat bij zich morgen naar Berlijn zou begeven en gaf de namén op van zijn belangrijkste mede werkers. Dulles zei, dat er op de con ferentie veel werk verricht zou kun nen wórden als dé Sowjet-vertegen- woordigers een constructieve houding zouden aannemen. De conferentie zou echter op niets uit lopen als de. Sowjet-Unie de houding zou blijven aannemen, welke zü tot nu toe had'gehad. In het verleden had de Sowjet-Onie gepoogd de Westerse wereld Op verzoek vande burgemeester van Den Haag, mr. F. M. A. Schok king, heeft Maandag ten stadhuize éen bespreking plaats gehad, waarbij aan wezig waren dr. ir. M. H. Damme, oud-directeur-generaal der P.T.T.; luit.-gen. vlieger b.d. I. A. Aler, oud chef Luchtmachtstaf, luit.-gen. wnr. A. Baretta, chef Luchtmachtstaf, dr. A: A. L. Rutgers, voorzitter Raad van Commissarissen der K.L.M. Doel van de bespreking was te ko men tot oprichting van een nationaal monument ter ere van de nagedachte nis van wijlen dr. A. Plesman, presi dent-directeur der Kii.M. De heer J. "W. F. Bakker, directeur- generaal der Rijksluchtvaartdienst kon wegens ziekte deze bijeenkomst niet bijwonen. (Van onze correspondent) Dinsdagmorgen is het vijf maanden oude zoontje van de heer en mevrouw B/te Groningen in do dekens gestikt, toen het kind zich in zijn wiegje had omgedraaid. te verdelen en te verzwakken. Thans, op de eerste conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken der „Grote Vier" sinds 1949, zou het interessant zijn te zien, of zij haar tactiek gewijzigd had. De Westerse mogendheden zouden zich niet om de tuin laten lelden door een politiek, die de verdeeldheid van het Westen beoogde. Te meer niet, als zij gevoerd werd door een land, dat 800.000.000 mensen in één enkel militair blok had verenigd. Oostenrijk dient bevrijd te worden. Dit staat niets in de weg, zo vervolgde de minister. Duitsland kan verenigd worden door het houden van vrije verkiezingen in het gehele land. De Westerse mogendheden zijn daartoe bereid. Het is echter nood zakelijk, dat de Sowjet-Unie in dezen meegaat. Intussen hebben de Russen in Berlijn reeds hun (onaanvaardbare) eisen ge publiceerd ten aanzien der agenda. Daar moet volgens hen op staan: 1. een confe rentie met China; 2, de vorming van een Duitse regering en 3. een conferentie met Duitsers over de vereniging van het land. De Britse minister Eden vertrekt Vrij dag naar Berlijn met een delegatie van vijftig man. De conferentie met minister Molotow begint Maandag. De Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken. Molotof, wordt in het weekeinde te Berlijn verwacht, aldus meldt de Oostberlynse radio-omroep. Er werden geen bijzonderheden gegeven. De Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken Molotof heeft er mede ingestemd te Berlijn in leidende besprekingen te voeren met zijn Amerikaanse collega Foster Dulles over Eisenhowers „atoom-vredesplan". Dit is Foster Dulles medegedeeld door de Russische ambassadeur te Washington, Zaroebin, aldus heeft een woordvoerder van het" Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken medegedeeld., De woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde verder, mede dat Foster Dulles met Molotof overeen geko men de besprekingen te Berlijn te voeren., strategische beslissingen niét door de E.D.G. doch door de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie getroffen. Prol Ane ma zag er geen principiële fooi. doch een principiële plicht in tot deze gemeenschap toe te treden. (Van onze parlementaire redacteur) De Eerste Kamer heeft hedenmorgen de behandeling van het E.D.G.-verdrag voortgezet. De heer Kapteyn (Arb.) zag de recht vaardiging voor het E.D.G.-verdrag in de mogelijkheid, die het brengt om de Frans-Duitse tegenstellingen te verzoe nen. Bovendien werkt de E.D.G. ais een katalysator voor de Europese een wording. De verwezenlijking van de Europese gemeenschappelijke markt langs intergouvernementele weg kwam 6®ewwS8B«8 (Van onze Haagse redacteur) „Nieuw-Guinea houdt geen* roman tl scbe belofte, maar eerder een uitdaging in. De grote belangstelling van de laat ste Jaren voor dit gebied heeft voor de genen. die Nleuw-Gninca al van vóór de oorlog kennen, gans iets verbijste rends.* Het is aan de ene kant verheu gend. dat het Nederlandse volk dit ge weldlge land eindelijk ontdekt heeft, maar aan dé andere kant moet ernstig gewaarschuwd worden tegen overschat ting van de mógelijkheden, die er zijn". Dit zelde ons vanmorgen de gouver neur van' Nieuw-Guinea, dr. J. van Baal, die op het ogenblik In Nederland ver toeft om besprekingen met de' regering te voeren. Dr. Van Baal wilde niet ontkennen dat er mogelijkheden zijn, maar ze lig gen niet voor het grijpen. De eerste taak moet zijn het maken van steunpunten, waarop de op te rich-' ten bedrijven van het bestuur, kortom de gehele ontwikkeling van Nieuw- Guinea gevestigd kan worden. Daaraan wordt nu gewerkt en het zal wel 1957 worden vóór dit werk resultaten ople vert. ;,Bij de ontwikkeling van Nieuw-Gui- nea moeten fundamenteel andere wegen worden ingeslagen dan vroeger in. Indo nesië". aldus dr. Van Baal. „De vrucht baarheid van de bodem en de1 beschik bare mankracht zijn op Nieuw-Guinea veel geringer. We moeten een open oog hebben voor de werkelijke mogelijkhe den en dan is er op het gebied van bos bouw, sago-verbouw, visserij en het del ven van mineralen zeker iets te berei ken. Vooral wat de mijnbouw betreft, krijgt men steeds meer vertrouwen in de mogelijkheden." - De gouverneur verklaarde, dat de ont wikkeling zeker niet in het groot aange pakt moet worden. Zou men er plotse ling miliioenen tegenaan gooien, dan zou er niets van terecht komen. Daarvoor zijn de dingen in Nieuw-Guinea veel te veel van eikaar afhankelijk. De ontwik kelingsprojecten moeten zo klein als economisch nog verantwqqrd is, aange pakt worden. De besprekingen, die degouverneur met de regering in Den Haag voert zijn voor het grootste deel gewijd aan de levensstandaard in Nieuw-Guinea. Het leven is daar veel te duur. Het moet aantrekkelijker gemaakt worden. Daar om wordt nu hard gewerkt aan een complex van maatregelen, waarbij de tarieven van invoerrechten en accijn zen en van de diensten, die het gouver nement ✓verricht, alsmede de salarissen gewijzigd worden. Ook de prijzen moe ten omlaag, aangezien anders de export geen kansen heeft. Dr. Van, Baal zeide te hopen, dat deze zaak binnenkort haar beslag zal kunnen krijgen. Het particulier initiatief is in Nieuw- Guinea welkom, wanneer het bedrijfs leven echter bereid is zelf 'risico's te dragen. In dat geval kan het rekenen op de steun van het gouvernement,^ doch het gouvernement kan niet de risico's overnemen. Er moet in Nieuw-Guinea nog veel gedaan worden. Een van de eerste pro grammapunten is de volkswoningbouw. Deze is zo urgent, dat men de bouw van een nieuw ziekenhuis te Hollandia, hoe dringend nodig ook, een jaar heeft uit gesteld. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe luchthaven op Biak," dié een van de modernste ter wereld wordt. Deze luchthaven zal binnenkort gereed ko men. „"Wie weet, is er dan ook op toeris tisch gebied iets te doen", merkte dr Van Baal op én hij dacht daarbij aan een hotel bij de wisselmeren, dat b.v. half primitief, half ultra-modern ingericht zou kunnen worden. Ook op het gebied van het bestuur worden geleidelijk steeds meer verbete ringen ingevoerd. De opleiding van. be stuursambtenaren is op dehelling geko men. Mechahische-rijstverbouwing en het planten wan cacao staan op 'het program ma: als de begrotingen voor de komende jaren worden goedgekeurd. Ik wi! dit jaar beginnen met de „klei ne vliegerij", de binnenlandse luchtveiv bindingen, want anders komen we het binnenland niet in, verklaarde de gou verneur verder en hij sneed daarbij mét een het vraagstuk van de helicopter aan. Een: beslissing of met deze toestellen ge werkt zal worden is nog niet genomen. Wel worden over de „kleine vliegerij" besprekingen gevoerd met de K.LJVL De achterstand, die in dit opzicht bestaat ten aanzien van Nieuw-Guinea moet in gehaald worden. In Manokwari wordt begonnen met de bouw van een sleephelling waar schepen tot een lengte van 110 meter en een ge wicht van 2500 ton gerepareerd kunnen worden. Uitwisseling van gegevens met Australisch Nieuw-Guinea op het gebied van volksgezondheid, sociale zaken en agrarische regelingen vindt plaats door middel van studiereizen, d.se gouverne mentsambtenaren maken. In de plannen van dr Van Baal staat de ontwikkeling van de bevolking op:de voorgrond, snaar zo zeide hij, de basis van deze ontwikkeling moet de economi sche openlegging van Nieuw-Guinea zijn. Ook de Nederlanders en de Indische Nederlanders hebben hun wensen en hun moeilijkheden. Huisvesting en duurte ma ken voor hen het leven vaak zeer moei lijk, maar desondanks hebben velen zich een bestaan kunnen opbouwen. Met groot respect sprak dr Van Ba^l over het "door zettingsvermogen, dat deze mensen onder alle tegenslagen aan de dag leggen en vooral over de volharding vah.de vrou wen oiider hen. Dit is ongetwijfeld de gemakkeUjlcst verplaatsbare en op te bergen fiets, die men desnoods onder een arm neemt. Maar, men moet de kunst verstaan om er op te rijden. Dat 't uitstekend lean, zelfs óp straat, beudjst bijna degelijks 1 deze Haarlemse jongeman, bagage neemt hij ook: nog mee. de heer Kapteyn onbereikbaar voor. De E.D.G., die 17 pet van de totale econo mieën der zes landen ómvafc schiet hierin een bres. Prof. Gerretson (C.H.) zei dat hij voorstander is van een Europees leger, ook van afstand van nationale souve- reiniteit Het gaat om lijfsbehoud, be houd van de natie. Doch er zijn mid delen, die ergér zijn dan de kwaal. Prof. Gerretson is geneigd dit te vrezen, om dat er in de E.D.G.. de tendens zit van een militaire dictatuur. - Door de aanvaarding van dit ver drag ontstaat een schrijnende tegenstel ling tussen de buitencontinentale en con- ..tinentalq. mogendheden.: De ene .partij (de E-D.G.) is verplicht vóór de ge hele Atlantische gemeenschap- te vech ten, doch de andere* party de Anglo- Amerikaanse landen,- is niet verplicht volgens het NAV.O.-verdrag om op het gebied van de ED.G.-ianden te- vechten. Er is in de NA.V.O. geen automatische bijstandsverplichting, zo als in het verdrag van Brussel (hier van maakt ook'Engeland deel uit. Red.). Prof: Gerretson was br niét zeker van dat verdediging yan'de Bel gische grens geen betere zal zijn dan die van de- Nederlandse grens, omdat de hoofdmacht van het Europese leger geconcentreerd zal zijn rondom hét Roergebied en'langs de Riin. Het ontwerp-verdrag, dat Engeland met dé E.D.G. zal sluiten en waarvan prof. Gerretson zeide kennis te hebben gekregen zij het niet uit" officiële bron bevat geen enkele verdragsmatige ze kerheid, dat een bepaald aantal Engelse divisies óp het Europese continent zal worden gehandhaafd. Prof. Gerretson vroegvervolgens de Kamer verlof aan de regering Inlichtin gen te vragen uit de rede van prof. Gerretson werd niet duidelijk óf-hij een formele interpelatie-aanvrage indiende of dat hij bij dit debat antwoord van de re gering verwachtte over de overeen komst tot soldatenleverantie, die. tussen de E.D.G.-landen is gesloten op 27 Mei 1952 waarvan de inhoud niet bekend is en die men dus als een „geheime" over eenkomst kan beschouwen; en vraagt of deze overeenkomst: volgens regering be schouwd moet worden als een overeen komst, waarvoor op grond van art. 62 en 63 van de Grondwet niet de voorafgaande goedkeuring van het parlement is ver eist. Prof. Gerretson zei niet of hij voor of tegen het verdrag zou stemmen.- Wij vernemen dat de C.H. hoogleraar het be raad in de C.H.-fractie, dat hedenmiddag zou plaatsvinden afwacht, waarin hij de vraag zal voorleggen of het moreel: ver antwoord is een verdrag goed te keuren, dat naar 2ijn mening, onvolledig is.- Als laatste spreker trad op dé presi dent van de Eerste Kamer mr Jonkman. De heer Kolff, de C.H.-fracüeleider nam TAE Unieeollecte blijft stijgen. De laatste totaaltelling van 525 locale, comité's wijst een. bedrag aan van. ƒ2227.824.41. In het vorige jaar behaal den deze zelfde comité's een bedrag van 190.751.91., Bijzonder verheugend is, dat er nu vele namen op de collèctelijstën pry-'- ken, die wij sedert korter of langer tijd daarop gemist hebben, of die* daarop nog nimmer verschenen zijn-/ - En omdat van deze plaats meer dan." v eens een lijst van nalatige comité's' gepubliceerd is,, komt het ons voor dat deze plaatsen thans een naam op het;" erebord verdienen. Het zijn: Wester/ emden, Wanswerd (dorp), Langeslag, Augustinusga, Burum, Valthermond, Hellendoorn, Haart, Achterveld, Gel-' dermalsen, Putten, Wezep, Harder-.-, wijk, Wapenveld I, Velp, Achttieriho^ ven, Kamerik, Den Dolder, Hoorn op Terschelling, Haarlem, Schagen, Heer- hugowaard, Rockanje, Sliedrecht/ Streefkerk, Asperen, Poortvliet, Tho-' len, -Willemsdorp. l. We verheugen ons zeer. over dit ver— dwijnend abseneïsme. De laatste berichten ovér de ;.uitbar-,;/ sting van de Merapi meldden, dat min-; li stens 68 personen door glocdwolkcn zij° gedood. Volgens deskundigen, die de sir/, tuatie rond de - krater hebben verkend, is door dc eruptie de gehele top van de valkaan afgeslagen. Er-zijn ongeveer 145;" - personen gewond.. f •Minstens honderd huizen en l40 hec tare plantagegrond werden verwoest/s door de gloeiende jas. 'Vijfhonderd stuks.', vee werd gedood, Reddingsplbegen zyh"- nog bezig mét zoeken naar eventuele slachtoffers. ,De Vulcanologische 'Dienst heeft dè bevolking rond dé vulkaan gewaar-;.V. schuwd, dat:het gevaarjhog niét voorbij?;, is.' Gisteravond, was dé.vulkaan rustig.-,./ De top .was gehuld in "gróte witte wolken.- .Alles, wijst erop, dat de Merapi voor-. lopig nóg actief - zal blijven. Wat tót hë-;g, den is geschied, is eigenlijk niet een ,-: uitbarsting, maar,, een „slakcxplosie"./,' waardóór lavastroom uit dekmter ont- snapte, gepaard met gloedwolken. De uitbarsting kan echter; nóg vólgen. Frahse i opperbevel Het te Kaa heeft medegedeeld, .dat Franse mariniers": ënpantsereeniheden de,'stad. -.Thakhek: in Laos Woensdagochtend hebben.- her^V cwerd.' - De stad, die aan de rivier .de Mekong) nabij de grens metj Thailand 'ligt,was.n/itejfi,? de vorige 'maand door' de opstandelingen.:/ veroverd. Laos werd - hierdoor intwee stukben gesneden: r'"ï/'i". - -ijk Te Sambas op West-Borneo is '.dezer0& dagen een Indonesische staatsburger vari'/jj Nederlandse: "afkomst'gearresteerd..;'-Dé.' gearresteerde, een voormalig sergeant by;'-//: de -K.N.I-L., :is op transport naar: Dja karta gesteld, - J v'/■- vvf'-ji 'iV/-Alt,'r. ,"r1 '/tevi tijdens de rede van de president plaats'- op de voorzittersstoel. Mr Jonkman - zag drie verschilpunten tussen hem env.dei/; regering. Ten eerste vroeg - de voorzit-i ter zich af, of de regering met.de EÏ).G/;V met alleen niet op de goede weg is/maafy'/; of hetwel een weg is, wanneer men de. verhoudingen, in het buitenland in hét- oog vat. Ten. tweede was mr Jonkman.' van -mening, ."dat. rijn vraagstelling uftf:, gaat van tweeërlei opzet: A. Dé Duitse militaire bijdrage; B. De E.D.G. als eerste schrede op de wég der algehelé/;/ Europese, integratie. De heer Jonkman:-'- beschouwde de E.D.G. en de algehele'/ West-Europese integratie als onlosmaker -. luk. Dit laatste wordt, door de- regering in ,de - -schrifteiyke stukken i voorbij-;/); gegaan. Ten derde wees de voorzitter 3; er op, dat de regeringkrachtens- dét'-/ Grondwet de internationale rechtibrdej^i moet bevorderen. De Duitse militaire,// bijdrage -ziet mrJonkman' alsriets.rvoox^S^ 1-opigs en daarom te verdedigen. Koppeits® men haar. echter aan de algemene West-ii/s? Europese integratie en aan de', vorming van een West-Europese gemeenschap, dié onontbindbaar zal zijn voor 50 jaar., dan -is dat een duurzame; regeling, die past. in een internationale rechtsorde. I;:,' Mr Jonkman was van mening dat dé s? innige saamhorigheid van dc zes landen niet groot genoeg Is. Ook de regering zegt dit. Maar waarom dan deze ge-: meenschap van deze landen aangegaan? ::.s,Kiffy" Het Indische bewakingscommando in Panmoenjon heeft vandaag een begin gemaakt met de overdracht van de 20.039 anti-commnnïstisché Chinese en Noordkoreaanse krijgsgevangenen, De gevangenen verkeerden in jubelende stemming, wuifden met vlaggen en zongen. De pro-communistische Amerikaanse, Britse en Zuidkoreaanse krijgs gevangenen echter bleven in hun kamp onder Indische bewaking, aangezien de communisten hen niet willen aanvaarden. Het communistische commando heeft geprotesteerd tegen India's besluit om de krijgsgevangenen uit te leveren aan degenen, die hen gevangen hebben genomen. De communisten staan op het standpunt, dat de overdracht in strijd is met de wapenstilstand. De communisten willen hen 'niet ont vangen. aldus de Indische -brigadier E. F. Kaul, spiekend over de 21 Amerika nen, de ene Brit en de 327 Zuidkoreanen, die niet wensen te repatriëren. Dat is hun standpunt. Wij zullen zien, wat we doen. Een Amerikaanse officier deelde mee, dat de overdracht van de anti-commu nistische krijgsgevangenen uiterst vlot verloopt,'. Kauj zei, te verwachten,; dat de over dracht tegen middernacht voltooid zou vvV De anti-communistiscke krijgsgevan genen stroomden uit de kampen in de Koreaanse gedemilitariseerde zone /'ehi' marcheerden drie kilometer over dé wit berijpte vlakten naar ontvangsteen tra- op geallieerd gebied. Tn leze centra werden zij met muziek,l en borden met welkom er op, ontvan-;. gen. -Chinese nationalisten, Zuidkoreanen' en Amerikanen begroetten hen. - i j// Per vrachtwagens reisden zy in éon-.- voox verder naar het Zuiden langs een gebarricadeerde en zwaar bewaakte route. De Chinezen gaan naar een kamp :bij; de haven. Antsjon. waar landingsvaar-:- tiugen klaarhggen om hen;, binnen enkéléï' dagen'naar Formosa te brengen.'"- '-: ?';-".;*/: ■De Koreanen begeven zich: naar' Zuid£/ ±Gorea, ;waar zij, 'indienzij.-,dat wensen,/ by het Zuidkoreaan»e- Ieger!5dienst.,kun-:: nen nemenit^-H ié-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1