Geen feestmaar twee maanden 'Wêmm Tegoed van Spaarbank Anno 1820 groeide in 1953 met 1.411.380,33 Feestelijke herdenking jubileum dr J. Th. de Visserschool Declamatiewedstrijd voor volwassenen Vlaardingse aannemer soort scharnier uit nieuw SCHIEDAM gaven Kleine teruggang in December J. Reyers sprak tijdens C.H. jaarvergadering Toch huurverhoging flats bejaarden Flat Nieuwland 17 procent; Emmaflal 8 a 10 procent A,R. raadsleden voorlichting Btirgerlij ke. Stand van Rotterdam Schoolrevue amuseerde jong en oud Maasland MAASSLUIS Hoek van Holland Scheepskok was „121/^ jaar getrouwd Vechtpartij aan boord van de „Eljo" VLAARDINGEN Meer aandacht gevraagt Chr. metaalbewerkers vieren 9e lustrum voor het humoristisclie Landbouwscholing voor emigranten Nieuwe inschrijvingen trekhonden verboden V.S.G. leverde strijd op twee fronten Aantal alastrim- patiënten weer 27 Twee Britten vermoord in Kanaalzone Zweefvlie^uigbou\vl||| in ons land Veel tijdsbesparing liü TROUW Donderdag 21 Januari ii954 Auto*s botsten In bouwput gevallen Burgerlijke stand van Schiedam De revue Receptie Excelsior-nieuw* Tragisch ongeval met dodelijke afloop TEKKO TAKS DREE WENSEN Dit jaar op grotere schaal Vlaard. Damvereniging lil «en spoorwagon in de kanaalzoo® (Egypte) zjjn 'vanochtend de lijken yan twéé Britse militairen gevonden. Zij zjjn "vermoedelijk van dichtby neerge schoten.1 ■>-** Treinbotsing in Pakistan Knaapje aangereden Uit het Zwaluwennest Stelpennen Sprong uit vliegtuig redde zijn leven Apothekersassistenten-: wenden zich tot Stichting^. van de Arbeidf ';.cVv^. Jubileumjaar „Onderling Genot" - Volkspolitie in Berlijn paraat - Maislermqnnotering-.^v^Svl y':'tóyvk. verloting*van vorig js 600— bedroeg., aldus De maand December vertoonde bU de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam een lernerauR het spaartegoed met f55969, «8 tot f 14.5Gl.78t,28 op 39.251 spaarbankboekjes. Hoewel de terugbetalingen tegen St. b'icoians en Kerstmis steeds vrij sterk zijn ca ook de Januari-opruimlngen hun in vloed doen gelden, is zeker ook het terug brengen van het rentegevend tegoed tot f 5.900,— oer boekje met ingang van het nieuwe jaar bij deze teruggang van be tékenis geweest. De doorwerking van deze maatregel, welke depositogelden wil afweren, zal zich ook begin 1954 doen gelden. Het aantal uitgegeven boekjes steeg De Chr. Historische Kiesvereniging „Groen van Prins terer" te Schiedam heeft gisteravond in de voorzaal van Jrcne" haar jaarvergadering gehouden. .Na opening door de voorzitter, de heer K, Kooren, heeft de heer J. Reyers, lid van de Eerste Kamer, in een uitvoerige inleiding antwoord gegeven op de vraag „Hoe staat de C.H.D. tegenover het hui dige kabinet". De grote vraag waarom het hier gaat, aldus zeide de heer Reyers, is wel of de partijen gebonden zijn aan het Rege ringsbeleid. Spr. liet hierop een,ontken nend antwoord volgen. Het kabinet moet het vertrouwen hebben van de meerder heid der Kamers en de leden van het jj kabinet moeten alleen gezien worden als ministers van de Kroon. De C.H.U. be houdt haar parlementaire vrijheid vóór. De zeer brede basis van het huidige ka binet is volgens sprekers persoonlijke mening niet onbedenkelijk. Men mist een'goed geleide en krachtige oppositie en deze toch kan tot dieper en princi piëler .beleid leiden, terwijl daarmede ook ineer belangstelling voor het par lement wordt bereikt. „Een kabinet op brede basis wekt het begrip naar partijen-regering en deze kan funest worden, voor onzeparlemen taire democratie", aldus de heer Reyers. Tijdens deze jaarvergadering werd ook eén bestuursverkiezing gehouden. Herko zen werden de heren J. Jonkman en J. Gille en gekozen mevr. B. Lips-Koudijs. De heer H. W. Gotink bracht het Jaar verslag uit en gaf daarin een overzicht van de gehouden gemeenteraadsverkie zing.'Voorts memoreerde de heer Gotink dg wethouderswisseling en de oprichting van een financiële en, een pers- en pro- pagandacommissie. De CH-jongerengroep kwam in het afgelopen jaar weer tot nieuw "leven en belegde enkele bijeen komsten, waarop de politieke interesse van de jongeren werd aangewakkerd. Op het verzoek van B. en W. van Schiedam om de per 1 Januari jl. in- gegano-huurverhoging niet op de- flati voor" bejaarden in Nleuwland- in reke- - ning te brengen, heeft de minister thans medegedeeld dat het voor Schiedam geldende verhogingspercentage <17 pet.) ook op de huren van de woningen In „Flat Nieuwland". moet worden toege past,'doch dat ten aanzien'van de wo ningen In - 'de Kóningin Emmaflat" gunstig zal worden beschikt op een aanvrage om te volstaan met een huur verhoging van 8 4 10 pet. In; verband hiermede zullen B. en'W. thans aan de minister een aanvrage in dienen om de verhoging van woningen in de Korsigin Emmaflat te beperken tot. 8 pet. en zullen met ingang van 25 Januari de verhoogde huren worden ge ïnd. B. en W. menen In de geest van de gemeenteraad te handelen door- de ver hoging van de vergoeding voor brand stoffen, waartoe met ingang van 1 Ja nuari was besloten, niet toe te passen. Zij ..tekenen hierbij nog aan' dat; 'het mogelijk is gebleken aan de bewoners van de flats geen verhoging van water- geld in rekening te brengen. met 72, waaronder 30 babyboekjes met een eerste inleg van de zijde der Spaar bank. Krachtens spaarregelingen in de bedrij ven werd f 9.598,gespaard-, met epaar- busjjes f 8.697,24, via de Afhaaldienst f 31.062,50. De jeugd deed zijn best door f 614.37 meer in te leggen dan terug te vragen. Een tegoed van f 64.609,07 staat ten name van 5.659 kinderen. In hel afgelopen jaar li het spaar tegoed gegroeid met niet minder dan f 1,411.380.33» dl. met 10.7% sinds de aan vang'des jasrs. Hei aantal boekjes in omloop nam toe met 1.028.; In de bedrijven werd door middel van inhouding op lonen en salarissen vrij wat meer gespaard dan vorig jaar, namelijk 77.989,91 tegen 71.145,02 in 1952. De uitbreiding van het aantal deel nemers van de Afhaaldienst gaat lang zaam, in 1953 met 49 tot 2.662 eind De cember, Het totaal via deze dienst gespaarde groeit sneller, namelijk van 431.447,50 in 1952 tot 477.378,50 in 1953. De spaarbusjes ondervinden toene mende belangstelling. Per 31 December waren uitgezet 4.311 busjes, een toe name met 314 busjes vanaf eind 1952. In de busjes werd gespaard 94.789,63 tegen 91.408,83 In het vorige kalender jaar. Op de. scholen en de kantoren der Jeugdspaarbank werd voor een waarde van 37.617,50 aan spaarzegela ver kocht, belangrijk meer dan vorig jaar, toen deze waarde 29.239,05 bedroeg. Het totaal tegoed der jeugd groeide in 1953 met 4.814,70, het aantal jeugd- spaarbankboekjes met 286. De jeogd liet op de boekjes bijschrij ven: in contanten 11.317,12; met spaar- zegelkaarten 24.62Z2S; met knip- Raarten 4.202,45, Op de Rotterdamsedijk is gisteravond een volkswagen geramd door een vracht auto. De luxe auto werd 'aan één kant opengereten. De beide inzittenden, de 23- jarige A K, B. en de 24-jarige C. L. lie pen lichte verwondingen op. Tijdens de gisteravond gehouden le denvergadering van de A. R.-Kiesver- enig-ing „Nederland en Oranje", die goed bezocht was, hebben de raadsle den W. van Schooneveld en P. Mak voorlichting gegeven over de gemeente begroting 1954 en voorts de belangrijke politieke gebeurtenissen te Schiedam In het afgelopen jaar besproken. "Wegens ziekte van de voorzitter, de heer J. Wagenaar, leidde de heer Th. Gloude de vergadering. Hij betreurde het dat de beide andere A. R. raads leden de heer A. Hoek wegens werk zaamheden en de heer K. J. J. Domi- nicus wegens ziekte verhinderd wa ren. De heer Van Schooneveld liet de po litieke gebeurtenissen in 1953 de revue passeren. Uitvoerig sprak het raadslid over de raadsverkiezing en de uitslag en hij onthulde ook het één en ander over de samenstelling van de vaste raadscommissies, waarbij spr. de hou ding van de P.v.d.A. critiseerde, die ten nadele van de V.V.D. en C.H.U. meer zetels naar zich trok. Ook sprak de heer Van Schooneveld nog over de verkiezing van de nieuwe wethouder in de plaats van 'de heer ,H. v. d. Kraan. De heer Mak belichtte vervolgens enige belangrijke zaken uit de begro ting. Hij sprak allereerst over de fi nanciën, daarna over de subsidie Schie- damse Gemeenschap en de kwestie Schouwburg in de Plantage. Tenslotte wees de heer Mak nog op de principiële beslissing, welke door de Raad ls genomen t.a.v. een nieuw te bouwen stadhuis en ook hadden nog enige verkeersproblemen zijn aandacht. Op het gesprokene volgde een uitgebrei de discussie. In de bouwput voor het nieuwe dok van Wilton is gisteren de 61-jarige ar beider T. J. P. uit Rotterdam van een 4M, m. hoogte gevallen, toen hij een stuk hout wilde grijpen. De man is met ern stige verwondingen in het Ziekenhuis opgenomen. GEBOREN: Cornells S, z v J Kooijman en i C Torenvliet: Hendrik J 'A, z v H J Kornet en J A v d Lubben: Hendrtca J, d r JH Groenecdaal en. A Feijen: Jan. W, z v J W Hsjee en.E P van Bommel; Frederlk, z v F Meerhof en W Mulder; Bertus A J F, -i v J-F Kamp en A Kosten: Jan F. z v L den Houting en A C de Jager: Helena P. d v A H.,yan Waag en G Oostermaa, AANGIFTEN VAN 20 JANUARI BEVALLEN: H van Biljouw-Bots, dr; J BIom-Nugteren, zn;. F - van Me(jeren-van Herk,' 'dr; H Cvan Schouwen-Jansen, zn: A;"E Winterswijk-Kouwen, zn; H M Sehilte- Brand. zn; E: Broeders-Utlttenbroek, dr; M P. Smit-Paft, zn; C van Muilem-Kaat. zn: G Moraal-ter Hennepe. zn; A M Kinwel-van Boom, dr; Et J Zindel-van Dijk, dr; M van Giersbergen-Donkersloot,zn; - M Gruteke- Klatten,, dr;P. J. ..Ztjlstra-Bouwman, zn; A Jongman-Deelstra; zn; H M Kagenaar-Hen- driks, zn; P Kriekaart-Blauw, dr: A Rijke- Verloop, zn;'G J Viiegenthart-Roest, zn: Th Verhoeven-Leijte. dr: M P Lindhout-Bode. zn; A P Koudstaal-Vink, zn; R den Oudsten- Buurman, zn; E J Warnaar-Harms, zn; T - Patljn-van Loon, dr; L, C Gelderland-Noor- aermeer,: dr; .J B. Henrij-Pondman, zn; S Louter-Benne, zn; Chr. M. Veldhttfs-Sprlk, zn;VA L Valkenburg-Stadhouders. dr:C Klynoot-Doolhof, dr; P H den Oude-Bosma. dr; A, M Baas-Sohreij. dr: A de Johge-van Waarde'nberg, dr; M M Nljk-Hendriks, m; M van Hulzen-Star, zn; M A de Vries- Biemans, zn; C - S van Zon-Vrocge,dr; Th F M Domhof-Idcier, dr: C M van Dusscho- ten-Chadderton,- zn: G E Sieimans-Hendriks, zn; A van Zon-Verzijden. dr. OVERLEDEN: S Waslander, man van M Wültfraat.';82 jr; W Ockhorst, vrouw, ge huwd geweest met J van Waardhuizen, 78 Jr;. C Kooijman. vrouw van W Lujjten, 69 jr: C van Dalen, vrouw van M D Treurniet, 52 ir; J Barendregt, vrouw van P W Streef kerk. 74 jr; G Schuitema, man van M van Daalen. 61 jr; F W Chr Herman de Groot, man van H Chr Leunc. 66 jr; LP Wille, ongehuwdeman. 33 jr: A de Bruin, man van J Sablerollc. 77 jr: P Korteweg, man van P H Salie, 65 jr; M E de Zeeuw, man yan.D C van Dinter, 72 jr; AH Bouwmees ter, ongehuwde vrouw. 43 jr; A M A Past, vrouw van J F van Kessel, 68 jr; K Th van der Wtel. man, gehuwd geweest met J. Henneveid, 85 Jr: G. H. W. L. van Oyen, man, gehuwd geweest met G van de Klun- dert, 79 jr; W G van leperen, vtouw. ge huwd geweest roet J van Ieperen. 72 Jr; A Casteloln, vrouw, gehuwd geweest met H Fischer, 76 jr; C H Bergmans, man van S E van de Pol, 81 jr; R H van Beekum, man van C Iburg, 63 jr: W C Droogleever. man, gehuwd geweest met D Verdoes. 80 jr: J D Barendregt. man van E Hardenboi, 64 Jr: ,L Molendijk, man. gehuwd geweest met C van Suijdam. 84 jr; D van Veen, vrouw, gehuwd geweest met E C Moeliker, 78 jr: J Meyer, man, 46 jr; A Kooy, ongehuwde man,- 75 Jr. voorts als levenloos aangegeven: 'AN Fat-Kok,zoon. Af et een voortreffelijke revue, sa mengesteld en onder regie van Joop can Pelt en Ad Sonneveld hebben leer lingen en oud-leerlingen van dg zil- vtem Dr. J. Th. de Visserschool te Schiedam, gisteravond in het R.K. Volksgebouw jong en oud geamuseerd. Nog tweemaal zal de revue worden opgevoerd ter gelegenheid van het schooljubileum, waarover in grote kring vreugde is. Dat is wel duidelijk gebleken tijdens de receptie die het schoolbestuur gisteravond tijdens de pauze hield. Alvorens met de revue „In. en' om de school" van wal.werd gestoken sorak.de voorzitter van de Vere®irinC: toC.be vor dering van Chr. Onderwijs'te Schiedam, de heer B. Mastenbroek, een kort ope ningswoord. Hierin werd het 25-)arig bestaan van de dr. De Visserschool met dankbaarheid gememoreerd. Vele genodigden woonden ..deze eerste jubileumavond voor de oud-leerlingen bjj. Aanwezig waren ojn. wethouder f J. L. van den Berg. de gemeente-secreta ris, mr N. J. Post, de Rijksinspecteur voor het Ouderwijs, de heer M, Bij post, de gent-inspecteur, de heer M. Holl, eni ge predikanten en namens het hoofdbe stuur van de Vereniging Chr. Onderwijs, de heer Garritsma. Joop van Pelt en Ad Sonneveld hebben met hun revue veel succes geoogst. Er ware® aardige vondsten en de vele jeug dige medewerksters/werkers deden hun best. Voorvallen uit de schooljaren wer den nog, eens opgefrist en geheel, in de schoolsfeer, werd de pauze-aangekondigd als „speelkwartier". Niet zonder succes was ook het optreden van Perplexica, een oud-leerling-goochelaar. De Aard rijkskundeles,, hoewel in-opzet goed. ge vonden, duurde te lang en wellicht lean men hier en daar wat verkorten, omdat men gisteravond-in het gedrang, kwam met het tijdschema. Niemand zal dat echter heben betreurd,want wanneer men Sn gezelschap is vaa oude school vrienden en -vriendinnen, wordt de tijd vergeten. Tijdens de pauze recipieerde in één der bovenzalen het" voltallige bestuur. Als eerste bood het bestuurslid, de hëeT Th. J. L. van den Berg als wethouder van de gemeente Schiedam namens het gemeentebestuur gelukwensen aan. Na hem volgde de .Rijksinspecteur van het Onderwijs de heer Bij post, die sprak over het voortreffelijk werk van deze schoolvereniging in het Westen der stad. Dr L. J. Cazemier feliciteerde "als predi kant van de Herv. wijfcgemeente, waarin de school, is gelegen: ds A. Hoffman complimenteerde namens de Centrale kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. De heer M. Holl, de gem. inspecteur van het Onderwijs, sprdk een persoonlijke geluk wens uit en de heer H. Gotink bood ge lukwensen aan namens het onderwijzend personeel van de schoolvereniging. Mej. J. J. E. Plooy, hoofd van de Kiveva- kleuterschool uitte haar dankbaarheid voor de gastvrijheid in de dr-De Visser school met de aanbieding van een wand versiering en zelfs kwam ook St. Nloo- laas van de school (de heer J. Sonne veld) het bestuur feliciteren. Onder de receptïegangers bevond zich ook de schoolarts, dr Van Haatten en een boe kenleverancier die voor een welkom ca deau zorgde. Loop der bevolking over 1953. Het aan tal inwoners van de gemeente Maasland is in 1953 met 45 toegenomen. Op 1 Ja nuari 1953 bedroeg'het aantal inwoners 3760 t.w. 1833 mannen en 1927 vrouwen. Hèt aantal inwoners vermeerderde door geboorten inet 114 n.l. 61 jongens, en 53 meisjes en-door vestiging met 139 personen n.L 66 mannen en 73 vrou wen. Er overleden 21 personen t.w. 12 mannén en 9 vrouwen en er vertrokken naar elders 187 personen, te weten 87 mannen en 100- vrouwen. 2k> nam de bevolking toe -met 28 mannen en 17 vrouwen en bedroeg het aantal manne lijke en vrouwelijke inwoners op 31 De- cember j.l. respectievelijk 1861 en 1944 of samen 3805. Het aantal gesloten hu welijken" bedraagt 28. Echtscheidingen kwamen in 1953 niet voor. Het aantal emigranten bedroeg 23. Agenda raadsvergadering. Vrijdag avond te, 7 uur vergadert de raad voor de eerste maal in 1954. Aan de orde komen o.m. de volgende voorstellen: verlening van eervol ontslag aan de heer G. Vink als gemeente-ontvanger en ambtenaar van de burgerlijke stand; een wijziging van de salaris- en kinder- toelageverordening; een subsidieaanvra ge van de C.B.T.D. Afd. voor cursus sen; vaststelling van huurprijzen voor enkele gemeente-woningen; .verlenging vanverstrekte kasgeldlenmg aan de kerkvoogdij der Herv. gemeente en een voorstel tot de bouw van een complex woningen voor bejaarden. Spreekuur burgemeester. De burge meester van Maasland is verhinderd ep Woensdagmorgen 27 Januari zijn ge bruikelijk spreekuur, te houden. Het eerste elftal van. Excelsior-Maas- sluis gaat naar Rijngburgse Boys, dat momenteel tot de koplopers behoort Te Maassluis werd 'n gelijk spel bereikt en wanneer Excelsior het ook ditmaal zover kan brengen, zou het een kostbaar punt betekenen, daar Rijerkerk c.s, als laatst- geplaatste op de ranglijst elk punt hard nodig heeft om niet in een hopeloze po sitie te komen. De wedstrijd vangt om 3.15 uur aan; vertrek vanaf de molen Zuiddijk om. 2 uur. Degenen, die de reis willen mee maken, moeten zich spoedig melden bij de heer R. Harlaar, Gen. de Wetstr. 2. programma is: Zwaluwen 3.15 uur; Excelsior 4 uur; M.V.V. 2Excelsior 2.45 uur. Juniorprogramma: Excelsior a—Hol- landiaan a, 3.15 uur; RK. Wik blExcel sior bl, 3.15 uur en Excelsior clHol- 1 andiaan c, 2 uur. Benoeming. Tot tijdelijk opzichter-teke naar bij de dienst van gemeentewerken is benoemd de heer A. Rodenburg te Vlaardingen. Het ruim 9-jarig zoontje Wim, van de lam. Korteland, wonende in de Ruyterstraat te Hoek van Holland, was gistermorgen met rijn vader meegegaan naar de tuin, In de loop van de morgen had het ventje getracht door een opschuifraam in de schuur te komen, aangezien de deur gesloten was. Op het moment dat hjj zjjn hoofd onder het opgeschoven raam stak. viel het raam met een harde slag naar beneden, waardoor het slachtoffer de nekwervel brak en vermoe delijk op slag gedood moet zijn. De ontdek king was voor de vader verschrikkelijk. Het jongetje was enigst kind van de ouders. Het stoffelijk overschot zal Zaterdag as. op de Algemene Begraafplaats te Hoek van Holland worden teraardebesteld. Burgerlijke stand. Geboren; Leendert J, z van A L v Dop en L Boers; Jacobus, z v J Eandgtra en M Steenhoek: Anthonlus M, z van A C Vonk en C W Visser; Anna H. d van H Bujoczek enC CS Eeden; Robert, z van 3 C v Ouwerkerk en P Plattenschorre. Overleden: W C Korteland, 9 jaar. Veertig jaar getrouwd. Op 30 Januari a,s. hoopt het echtpaar P. A. van Ooyen en J v. Ooyenv d Mee zijn 40-jarig huwelijksfeest te gedenken. Aangezien dit qutoilerer.d echt paar deze 40 jaren In Hoek van Holland heeft gewoond, dus ter plaatse zeer bekend is. zal het ongetwijfeld op deze blijde dag niet aan belangstelling ontbreken. Bindingsavond B.B. Hedenavond 8 uur zal een Bindingsavond van de Bescherming Be volking ln Hotel America worden gehouden. Hier worden alle B.B-ers en hun echtgeno ten verwacht. Spreker Is de heer D v d Burg, terwijl ook enige films zullen worden ver toond. Gelukkig was het mooi weer, die avond, toen Tafeko voor het eerst de wacht in zijn tuinde betrok. „En ik ga niet slapen eer Sic hem te pakken heb!" kwam hy met zichzelf overeen en jjing midden in het bloemenbed zitten, waarin 's morgens de meeste mols hopen geprijkt hadden. „Mollen zijn ondieren!" Hij zette de lantaarn voor zich neer op de grond, l«®de de spade, gereed voor bet gebruik, over de knieën en wachtte. Uren aan een "stuk, zat onze vriend onbeweeg lijk op dezelfde plaats en speurde voorzichtig om zich heen. Er gebeurde niets. „Verschrikkelijk, steeds diezelfde houding!"-mom pelde onze vriend en onmerkbaar bijna, nam hij. de lantaarn op om beter om zich heen te kunnen zien. „Het is dat de professor gezegd heeft, dat zeifs de minate trilling door de mol kan worden waargenomen, anders.... Oh, mijn bene®, ze zijn helemaal stijf!" Dan hield hij plotseling de adem in en hief de lan taarn langzaam verder omhoog. Wat was dat daar? Zachtjes bewoog een plant heen en weer en ja tamelijk riakbil werd de grond omgewoeld Aan boord van de Nederlandse kust vaarder .Eljo", 'die op 15 December 1952 in de Spaanse havenstad Bilbao lag, was een vechtpartij tussen een paar sche pelingen ontstaan, waarbij hat so Spaans toeging, dat de plaatselijke politie niet aan boord wilde komen. Eén der vech tersbasen, de 22-jaxige ex-matroos H. G. uil Amsterdam stond gisteren voor de Amsterdamse Rechtbank terecht. De tweede verdachte, ook een matroos, was niet aanwezig en de getuigen be vinden zich op zee. De bewuste Decemberdag had de kapitein, omdat het zulk ruw weer was geweest, een kwart liter genever ex tra uit laten reiken. De scheepskok vertelde toen, voor de grap, dat hij die dag 12jf jaar getrouwd was. De twee matrozen hadden ter ere van dit feit bloemen voor de kok gekocht. Toen echter uitkwam, dat het maar een grap was geweest zochten zij de kok, tegen cier van Justitie het uitdrukte „af getuigd". Kapitein- en officieren wa ren tussenbeide gekomen en de vech tersbazen werden de hut uitgewerkt. Aan dek keerden zij zich opnieuw te gen elkaar. De kapitein, die het nu wel genoeg vond, wilde de vechtenden scheiden. Matroos G. gaf hem een klap in het gezicht. Beide matrozen zijn na terugkeer in bet vaderland ontslagen. De officier van Justitie,- jhr mr A Reigersman, vond de aanval van' de beide matrozen tegen de kok weinig sportief. „Insubordinatie aan boord is een zeer ernstig feit", aldus de offi cier, die terzake mishandeling en in subordinatie een onvoorwaardelijke ge vangenisstraf van twee maanden tegen G. eiste. Tegen de tweede matroos ei bij, bij verstek, -terzake*,van eenvou dige mishandeling een boete van 50 gld subsidiair 5 dagen hechtenis. Op 3 Fe bruari zal d» rechtbank uitspraak doen. De afdeling Schiedam van dé Chr. Metaalbewerkersbond bestaat dit jaar vijf en veertig jaar en dit heugelijke feit heeft het bestuur een drietal feest- avonden doen organiseren voor de vele leden en hun dames. Tijdens -deéérste - bijeenkomst memoreerde de - voorzitter, de heer H. J. van Gameren, in 'het kort de historie van de afdeling; en hij". releveerde -deresultaten die dank, zij de organisatie tot stand kwamen., jfè De oud-bondspenningmeester, de heer- A. Kooy uit Utrecht sprak de feestrede uit. Zijn gelukwensen..gingen vergezeld met deoproeptot meer steunaan de.„ Vakbeweging en meer activiteit van"' de leden. De heren D. r. d. Hoek en A,-Verberk ontvingen wegens hun 25-jarig lidmaat- schap het gouden CNV-insigne. Het fees^y telijk gedeelte van' de avond werd ver-.- zorgd door de. Pernisser CNV-Boys. Veel; succes oogstten zij met de opvoering van\ het toneelspel „De Zondaar". Ook. was er .'muziek, Het Initiatiefdat verleden jaar in Vlaardingen werd'genomen om ook een declamatiewedstrijd voor volwassenen in te lassen, bleek wr goéd te zijn inge slagen, dat de commissie ook nu een avond voor de ouderen had gereser veerd. Evenals de vorige keer hadden rich ook nu 17 deelnemers gemeld waarvan hétovergrote déél van"* hetvr^nwelUké 'Dé Rijksinspecteur van het Onderwijs, de heer M. Bijpost (rechts), compli menteert de voorzatter van het school bestuur, B. Mastenbroek. In het mid den zittend: wethouder Van den Berg. Naar de Commissaris voor de Emigratie mededeelt, is ook voor dit jaar weer voor adspirant-emigranten de mogelijkheid opengesteld tot omscholing in de land arbeid. Hiertoe zullen scholingscursussen worden gehouden ln verschillende centra over het gehele land verspreid. Over de plaatsen van vestiging der centra is nog overleg gaande met de stichting voor de landbouw. De cursussen (waarvoor aanmelding openstaat bij de particuliere emigratie organisaties, zowel als de Gewestelijke Arbeidsbureaux) zün kosteloos en be doeld voor aspirant-emigranten,die door het ontbreken van een geschikt arbeids verleden niet door.de respectievelijke emi- gratielanden worden geaccepteerd. Door de handvaardigheid en kennis van de landbouw, die zij óp de cursus vergaren, kunnen zij emigreren als hulparbeider in de landbouw. Met het verworvene kun nen zij zich dan verder in de landarbeid ontwikkelen. Dit jaarzal de scholing op ruimere schaal dan in 1953 worden opgezet. De cursussen; die achttien maanden duren, zullen in het voorjaar beginnen. (Van onze Haagse redacteur.) De voorvechters van de dierenbescher ming, die reeds lang strijden tegen het gebruik van trekhonden, hebben bij mi nister Beel gehoor gevonden. De minister heeft een wetsontwerp ingediend waar bij nieuwe inschrijvingen van trekhonden verboden worden. Dit betekent nog geen algeheel ver bod van het gebruik van trekhonden, maar, zo zegt de minister in zijn memorie van toeflichting, een dergelijk verbod zou, mits daarbij een overgangstermijn werd gesteld, in ruime kring instemming vin dien. _Om het gebruik va® trekhonden te verbieden zou het "Wetboek van Straf recht gewijzigd moeten worden en daar mee wil de minister wachten, nu een algemene aanvulling en herziening van de bepalingen ten aanzien van de die renbescherming in voorbereiding is. De maatregel, dia minister Beel nu voorstelt, moet als een overgangsmaatregel worden beschouwd. /'•V V Er heerste de afgelopen week in hét V.S.G.-nest een sprankelende activiteit. Behalve de onderlinge wedstrijdendie een buitengewoon spannend verloop heb bentrad zowel het 2e als 3e tiental aan voor een plaatselijke ontmoeting. Het 3e tiental bond de strijd aan tegen zijn rivale H.V.O. 3. Na een opwindend duel bleken de papieren van V.S.G. 3 het sterkst, want zij ging met een 6'A 3Vt overwinning uit het clublokaal van H.V.O. Het 2e tiental speelde Maandag een thuiswedstrijd in het. clublokaal P.K. Drossaertstraat 69 tegen Shell 1. Set ziet er naar uit, dat het 2e tiental niet-de fraaie prestatie va® het 3e tiental zal her halen, want deze voor de bezetting van de bovenste plaats belangrijke ontmoe ting werd in een 41 achterstand voor V.S.G. afgebroken. .Maandag as. treedt het le tiental in het strijdperk tegen N.R.S.V. 2 te Rot terdam-Voor deze thuiswedstrijd zal V.S.G. naar wjj vernemen volledig kun nen aantreden. Een overwinning moet o.i. mogelijk zün, De onderlinge wedstrijden leverden-de volgende resultaten op; Groep 1: J. v. d. Berg—J. v. d. Vaart afgebr.; Groep 2: C. Vester—A. van Embden Jr 1—0, C. M. v d Gaag—P. Koraaat X—ü', Groep 4: J. den Hoedt—J. Mostert O—1; Groep 5: J. v. d. Lugt—Venema 10. V.S.G. speelt Iedere Maandagavond in het clublokaal F. K. Drossaertstraat 69.. De Vlaardingse Damvereniging zette Dinsdagavond in de lunchroom van het Handelsgebouw haar onderlinge wedstrij den voort. De resultaten waren als volgt: J. Leeuwis—J. Voerman 0-2; J. Kisch-C. Biel 0-2; G. O. Pinck-J. Weisscher 2-0; K. van Oudheusden-S. Korver 2-0; C. van Woerden-J. van Vliet 1-1; M. Olieman- A. Boogaard 0-2; N. Voogt-J. Lansbergen 24); J. C. v. d. Berg-W. J. Doudeijns 0-2; H, Dijkshoorn-H. Kwakkelstehi 0-2; W. Achterberg-P. van Veelen 1-1; J, A. Bak ker-J. Lansbergen afgebr.; J.' de Winter- D.. v. d'. Kenkhoff 0-2; J. Lucassen-A. Lansbergen 0-2; B. v. d. Harst-D. v. d. Velden 2-0; C. F. Heikoop-L. Smits 2-0; A. Bijl-W. H. Niestadt afgebr.; M..Otie- man-J. de Winter 0-2; J. Lansbergen-C. Biel 1-1. Damproblaem. Bij Broekman's Boek handel, Hoogstraat 156 staat een dam- probleem geëtaleerd. Onder - de goede oplossers worden twee fraaie prijzen ver loot Ook niet leden kunnen hieraan deel nemen. U.V.V. vergadert. Hedenavond 8 uur komt de Unie van Vrouwelijke Vrijwil ligers te Vlaardingen in de bovenzaal van Excelsior bijeen. geslacht. Slechts, vier heren deden mee, een aantal, dat beslist hoger kan zijn. Het opvallende was ook weer deze keer, dat men hét in 't algemeen in het ernstige ganre' zoekt. Wat zou daarvan de reden zijn? Bij verschillende gelegen heden ls er op gewezen dat er onder de humoristische gedichtenheel goede zijn.- r":_ -".vvV y Slechts één bracht een werkje vad Annie Schmidt. 1 Van een bijzonder gehalte was ook nu weer'1 de declamatie van Dries van Roon .die een^fragment ,uit..,JDe- jonge koping"van. Oscar Wilde voordroeg^ De. jury. zal hét daarom'niet moeilijk 'gehad hebben 'oni "in hem de"'eérste''prijst winnaar te zien. De tweede prijs was yoor mevr. Ver steegv. Haren, die de Maria legende van Hella S. Haasse zeer verdienstelijk voordroeg. Mevr. RIdé—Vilerius kreeg met Davos van A. Donker de derde prijs. De twee de heer die een prijs kreeg was de heer Bénard, - die de Ballade van de boer voordroeg. Met Kinderkruistocht van M. Dükhoff behaalde mevr. v. d. Berg Akkerman de vijfde prijs. De jury, die bestond uit de heren F. Boogaard, A J. Brouwer,. J. Brouwer, J. v. Veelen en C. Tazeiaar werd bijge staan door mevrouw JanssenKleike uit Bilthoven, die sinds enkele maanden een declamatie cürus leidt. De animo voor deze cursus bleek zo groot, dat al een ledenstop moest worden ingevoerd. Mevr. JanssenKleike had.voor iedere deelnemer een beoordeling gegeven. De voorzitter van de jury las deze bij de prijswinnaars voor en ongetwijfeld zal zoiets stimulerend werken om er voor te zorgen dat men het volgende jaar aandacht schenkt aan de overigens milde critiek van deze deskundige. Tot slot van deze avond declameerde mevr. Janssen enkele vrolijke stukjes. Allereerst bracht zij een fragment uit het boek Hollands Glorie en daarna, een drietal stukjes van de journalist Coche- ret. In het afgelopen etmaal zijn bij één der zich in het ziekenhuis aan de Zuid- wal te Den Haag in observatie bevin dende personen wittepokken geconsta teerd. Het aantal gevallen is daardoor thans zeven en twintig. Er bevinden zich nu nog negen personen in observatie, vief observatiegevallen konden worden ontslagen. Gasteren hebben bijna 360 personen gebruik gemaakt, van:de gelegenheid cm zich. te laten herinenfen tegen de „witte pokken", waardoor het totaal aantal ge- revaccineerde Hagenaars is gestegen tot rond 31.000. De .Pakistan Mail", een exprestrcln yan Karatsji naar Lahore, 'is' Donder dagochtend bij Karatsji Ingereden op een tankwagon, die was losgeraakt van een andere trein. Door dé botsing ont stond- brand, 'als 'gevolg* waarvan de locomotief-en zes wagons van de trein werden vernield. 'Dertig passagiers wer den gewond, van wie'twee zwaar. De Pakistaanse- minister van Buiten landse Zaken, Sir Moh. Zafroellah Khan die met de exprestrein reisde, bleef ongedeerd. De firma SchriÜner en Co te Den Haag gs heeft zich, zoals bekend is.' de fabricage- 'f~- rechten verworven van de Nederlandse zweefvliegtuigen T-10 een éénper-"1 soons-overgangstrainer en van de T-20 daaruit ontwikkeld tweezlts-lesvlieg- tuig; tvv; -■* r- v'>, ;"p!-;*f: Het eerste, prototype van de':.Til0i'is*?-.'i;f door tweeconstructeurs, ,de heren rMr'fïï' Schmidt e® J. Akerboom, in- de-: oude i;'v Fokker-fabriek aan de Papaverweg te Amsterdam-Noord in hun vnje tijdige-,'- bouwd; een tweede prototype'wérd voor"- rekening van Schremer en Co vervaar--/ digd. Deze zelfde firma laaf tbims even-, eens yoor; eigen risicC, een'prototype .van'; de T-20 tweezitter vervaardigen. - Het; uit gelaste' staalbuizen bestaande rómpvöor- stuk wordt voor Schreiner én Co ge^x bouwd""door de Rotterdamse N;V.-'."Van :v' Driel en Van Ommeren, een "dochtétca - dementingvan 'de N.V. -^.Koolhovenv Vliegtuigen, terwijl f,'de :-lrshoutbouwïi;S (de vleugel) wordt uitgevoerd door,;-de A firma Mulder te Boskoop, éen fabriek.vaa'S rollend materieel en landbouwwerktufcrSS Do Koninklijke 'Nederlandse .-Vèreoi-;'v ging vooor'Luchtvaart hééft in' de genóem-.; de .fabricagegeenvenkelf.aandeel;,',Over*. - van deze of-andeie typen is.'nog., i' De vijfjarige Freddy S. van het Bur gemeester Hoffmanplein te Rotterdam stond vanmorgen op de Pereoonsdam te luisteren naar: een draaiorgel. Toen hij onverwacht wilde oversteken werd taii aangereden doorheen bestelwagen. De knaap is met een wond aan het achter hoofd opgenomen bi het Zuiderzieiken- huis. Zaterdag a.s. speelt Zwaluwen in 's- Gravenzande tegen ie 's-Gravenz. S.V. De Westlanders, die vlak onder de Vlaar- dingers op de ranglijst staan, hebben dit seizoen enkele opmerkelijke succes sen behaald, waaronder een overwin ning op Quick Boys. Zwaluwen zal het dus Zaterdagmiddag achter de duinen zeker niet gemakkelijk krijgen. Ver trek van de Visbank om 2.15 uur. Zij die dichter bij huis willen blijven kunnen naar de wedstrijd Zwaluwen 2 Excelsior M 2, die om kwart over drie aan de Ketbelweg gespeeld wordt De Zwaluwen-reserves prijken met een prachtige voorsprong aan het hoofd van de ranglijst; wanneer zij nog 6 punten uit de resterende 5 wedstrijden verove ren, kunnen zij zich kampioen noemen. De tegenstander van Zaterdag is nog wel de voornaamste concurrent en er mag dus verwacht worden, dat de Maas- sluizers hun miniem* kans hardnekkig zullen verdedigen. - Een inwoner van Vlaardingen, de heer A. Maat, firmant van de aannemersfir ma van die naam, heeft door een uit vinding de aandacht van de bouwwe reld getrokken. Hij heeft nl. een nieuw soort scharnier uitgedacht die een grote tijdbesparing en dns geldbesparing be tekent, Reeds Is patent aangevraagd en ook ontvangen. Voor een timmerman blijkt het inzet ten van een scharnier in deur of raam nogal een tijdrovend en lastig werk;.te zijn. Op de plaats waar dit apparaat moest komen moest hij een stukje uit hakken en dan de scharnier er goed pas send in krügen. Dat lukt natuurlijk altijd, maar het kost tijd en.,, na ver loop van tijd wil zo'n deur of raam wel eens gaan piepen. De heer Maat is toen aan het denken, rekenen en proberen geslagen. Er moest toch iets op te vinden zijn, da het vlug ger en beter zou gaan. Na twee jaar van proberen en nog eens proberen is hij er achter gekomen. En zoals meestal was de oplossing nogal simpel. Men moet alleen op het Idee komen. Het bladschamier voorzag hij van twee stelpennen. Deze pennen bezitten een oogje. Nu brengt men het scharnier op.de plaats, draait er een paar schroe ven in en dan kan men aan de binnen zijde van het kozijn een volgend stel schroeven aanbrengen en het karwei is achter de rug. In de zaak van de firma Maat werd ons gisteren het -effect gedemonstreerd. Met gebruik van dit soort scharnie ren doet men driemaal zoveel als an ders. Wat dit op grote bouwwerken aan tijdbesparing geeft en dus aan kosten besparing figt voor de hand. Mensen die er weet van hebben, berekende® de besparing op 20 per huis en dan was men aan de lage kant. De metaalwarenfabriek S.B.S. uit Haaksbergen, zal hot nieuwe soort blad- scharnier in de handel gaan brengen. De lfcensie heeft-de heer Maat aan de ze firma overgedaan. De scharnieren zijn reeds in productie, zodat verwacht mag worden dat de Nederlandse bouw wereld'er spoedig op grote schaal ken nis mee zal maken. Een aardige bijzonderheid is nog, dat de fabricage van deze scharnieren de- viesen bespaart, daar tot nu toe uit Zweden werd geïmporteerd. Toen de Britse korporaal Sleeman'be merkte dat er iets mis was met het „HarvarcT-Vliegtuig, waarin hij boven het oerwoud van Kenya vloog, aarzelde hjj niet, doch sprong van een hoogte van ongeveer zeven meter uit het toestel. Zijn val werd door een bamboebos gebroken en hij bereikte heelhuids de begane grond. De bestuurder van: de .Harvard" viel met zijn toestel te pletter. Een Britse patrouille," die was uitge zonden om eventuele 'Overlevenden- van" het ongeluk op te sporen, trof Sleeman na een dag en een nacht zoeken in het oerwoud aan. - tuigen dezer- vereniging, vinden voort- i gang. .De onderhandelingen tussen dè'organi- saties van apothekers-assistenten emhetïfH: hoofdbestuur..; van de Koninklijke Neder- landse Maatschappij, ter .bevordering;dermis Pharmade; over het optrekken' 'van; de v* salarissen van de beneden 233arigemetóïl| het bindend vaststellen van dè,2% vacan-1^M€ tietoeslag, hebben niet 'tot jeen'; resultaatSf' kunnen leiden. De .organisaties Van ;apo- thekersassistentén hebben- zich daarom; tot do Stichting van de Arbeid gewend met H»., het verzoek bemiddelend -opte treden.'*'; ''7> v, De gemengde Zangvereniging „Onder-' ling Genot" te Pernis is haar jubileum- jaar van het diamanten jubileum gisfer-.': avond, begonnen met,hét;geven'vanr'éeh•5*!" .zeer geslaagde uitvoering, die de' bewon- dering ^wegdroeg van de vele aanwezige zanghefhebbers en zangliefhebsters. -> j De voorzitter.' de heer J. Valster. richt-' te zich met een hartelijk welkomstwoord tot de donateurs, genodigden en de 'erevV';;,., voorzitter, de heer R. 't Hart, terwijl' "J hij dank bracht voor de morele en fi- ,i -'iixyj-cL'ïJt.'i De volkspolitie in da Russische sector van Berlijn wordt sedert Woensdag middag peraal gehouden, aldus de Wetl- berlijnse strijdgroep tegen onmenselijk heid, Alle officieren en manschappen moeten twaalf uur aan een stuk dienst doen. Deze maatregel was genomen met het oog op de aanstaande vier-mogead- hedeneonferentie. 1 I® de_ bedrijven in de. Russische zone van Duitsland- worden bovendien, naar gemeld wordt, „vrijwilligers" geworven, cue tijdens de viermogendhedenconfere®- tie bh aankomst en verteek van de vier ministers yan Buitenlandse Zaken twee rijen zullen vormen om te tonen, dat zö „bereid, zijn het leven van:de: gemachtig den van de Sowjet-Unie met hun licha men tebeschermen", gestaan aan het Nat. - Rampenfonds.''" De hierna ten gehore gebrachte zang nummers, waarbij inzonderheid-, iópvie-f®, Ieh ..Maskërdans" en .Dromekind",'die ..':s vorig jaar op het té OverscMe!gehöudeh?ïS|Sj concours bekroond werden met-een-, le prijs in de, ere-afdeling hadden deivolle1 aandacht dér luisteraars. Van", hoog-i'gër^St;,, halte' waren ook de in Het- tweede ge-* deelte van het; programma',mtgevoerdé:"£';|i werken ign Beethoven en het .Largo vah-'ï5%l' Handel.De voorzitter bood aan de pia- niste. mevr. Tiny de Vaal, voor haar waardevolle medewerking,:-eenï blóëm- stuk aan. De dirigent Peter van Sprang - moest: na ieder zangstuk- éeh'hartetijkjM|s| applaus in ontvangst nemen. 'Met'Ahët'#® Otóel ^lott? ^Jze gezongen mummer SIS „Dichte Cavalerie" van F- van Suppé gihg de vereniging in gaióp" naar :.de: pauze toe, waarna' de avond werd voórt-'-Si, gezet met de opvoering van het .prach- uge toneelstuk „Duif ,en Doffer." W:'. f' Benoemingen.' De heer L. Valke'nir1* onderwijzer aan de df'de VissèrschóÖÏ^, te Pernis is benoemd tot onderwijzer-f' aan de P. Oosterieeschool té 's Grav hage (hoofd de heer J. Ge]eijns). „-..„ Met ingang van, 1. Februari- a.s. todé-^löks h^J.-^aiA-vcnclerwfjzer aamae-GèréfisM' School (hoofd de heer J, P (V - van. Schaardenburg) benoemd tot ohderwii- f£s zer aan de Chr. Nationale School „Groen 1 van Prinsterer" te. Ede, - (Medegedeeld door de firma A. Makkredvi"-::*;ri$ t, h" j makelaar in crar.en)..; r'.r; Rotterdam*.20Januari* Janumt,28.72J4 27.75 -:;27.77J6 Mei - ïfi t>il on"et 3 comracfeh;.*; asM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1