Op weg naar aans-Marokko erkent nieuwe MEN WACHT NU AF WAT FRANCO ZAL DOEN Berlijn begint in sfeer te komen Nieuwe arrestaties in Indonesië Gezworen ONPLEZIERIGE SITUATIE" DLTl^Sy EDEN ÊN BIDAULT ARRIVEREN HEDEN Spoorwegramp bij Karatsji Nasleep Simpang-hotel Dulles in Berlijn SCHOOLJEUGD uit RAMPGEBIED VERRAST JONG OOSTENRIJK Grote hitte op'dé^ Merapihelling Jjt|l Van Beiiium tenig|, uit de Ver. Statëmf „EEN- WONDE DIE ZICHZELF TOEBRACHT Opmerkelijk artikel in de Timés RIJNVAART BEWEEGT ZICH IN OMGEKEERDE RICHTING sssm WmË VRIJDAG 22 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 26774 Weerbericht „Om de toekomst van Europa? Weer twee kustmijnenvegers voor de Kotf. Marine Nederlander op Java vermoord Jeugd Rode Kruis heeft handen vol Honderden pakjes Detachement K.L. naar Suriname vertrokken mm Nederlandse regering verontrust Vooral Rotterdam de dupe PI mmi m Nagekomen giften van Zuid- Af rika voor Rampenfonds „Ketting van fouten' ■-iw*?- Twee/neutralen Vitbundige, lofvflprjkéty;^ - - r^JmgL. Prins Bernhard aan hët. Jaarbeurs diner -. 1 De Londense Times bevatte gisteren een opmerkelijk artikel over Indonesië,'van de hand van een correspondent, die kortelings Zuidoost-Azië hééft bezocht. JIL. .-iffllB --'-'■■mmk wwagw» Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 •li'v Klachtendienst abonnementen 18.3019,30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 424867 f Reactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2126 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. LICHTE VORST. Zwaar bewolkt met plaatselijke opklaringen en over-: wegend droog. Temperatuur om hét vriespunt tot lichte vorst. Meest matige Noordoostelijke-wind. O- Hoofdredacteur: Dr. J. A. Hi j. S. BRUINS SLOK (Van een onzer redacteuren) TEGEN het snelle herstel in West- Duitsland na de oorlog steekt het verval van het economisch leven in Oost-Duitsland onder het rode regiem, dat op de historische 17e Juni een ogenblik scheen te wankelen, scherp af. De kort tevoren nog met straat stenen bekogelde Russische tanks waren het symbool van de massieve macht, waartegen de getergde Oost- Duitsers. wel een ogenblik- konden revolteren, maar waartegenover zij, alleenstaande, geen partij waren. Hun verzet was een flits, die een moment de verbittering tegen de communis tische overheersing achter het IJzeren Gordijn onverhuld aan de wereld toonde, maar in zichzelf toch een te geringe kracht had om het harde juk af te schudden. De gevolgen van deze verzetsdemonstratie werken echter na, ook op de Conferentie van Berlijn. Het is op zichzelf een vreemde ge dachte, een halfjaar nadien op dezelfde- plaats, in Berlijn, de Westerse Grote Drie met de Sow jets om de ronde tafel te' zien plaats nemen, om de politieke kaart van Europa te verkennen en te pogen een voor deze Vier aanvaard bare overeenkomst te bereiken. - Voor het eerst sedert Potsdam-1945 - staat: Berlijn straks weer in het cen trum van het wereldgebeuren. Be halve de Duitsers zien óok de Oosten rijkers met bijzondere belangstelling naar deze besprekingen uit, in de hoop, eindelijk door middel van een vredesverdrag de vreemden uit eigen huis weer kwijt te raken. Ervaring gaf echter, run, en ons allen, de wijs heid om de verwachtingen niet hoog te .spannen. Komen er ook. in West- BerRjn dagelijks nog niet zeshonderd vluchtelingen binnen? G ELIJK Frankrijk afgezien nog van zijn algemene onlust in zake dit:verdrag het Saarland geplaatst heeft tussen;, zich en de Europese De fensie-Gemeenschap, plaatste Italië Triest daartussen. Hoger dan in jaren laaide in October tussenRome 'en Bel- graido het 'twistvuur op over'dit gebied, methet gerucht van marcherende soldatenen tollende tanks. Hoewel h dit vuur weer werd ingcrakcld, smeult het toch voort. Triëst is- nogeen zwakke plek gebleven in de Weste- SipiéirórganiMtie.-• ->-.»• ",<i Wit Italië zelf - betreft, na- een rhte- '"ïtehdig;iregiem van: vele jaren, ver knocht aan de door het Westen gestel de ^doeleinden, werd de .Gaspari hier afgelost vanzijn centrale -' post en namen "er de verschijnselen van ón- xekerheld en zwakte toe. De extreme vleugels van rechtsen links' wonnen «r meer aan invloed dan voorhet bereiken'van de doeleinden vari:hët Atlantisch Pact wel goed is. En in stakihgtecties. wedijveren de bonden hier met de Franse. Naast het verzwakkend Frankrijk het zich versterkend West-Duitsland, het troebele Oost-Duitsland en het onzekere Italië staat het al te zeer óp eigen nationaal; yoördeér bedachte Groot-Brittannië. Me» goede(?) raad en diplomatiek-Engels dan daadwer kelijke steun en practische deelneming aan de Europese defensie,;of ook maar de basisivan een garantie, stelde Lon den-vóór het'continent beschikbaar. Tussen het Europese continent en dé Amerikaansemacht streeft het naar een; onafhankelijke -> positie, waaruit pok ten dele Churchill's initiatief tot een gesprek op het hoogste niveau met Moskouvaltte verklaren. Tegenóver de' vele 'en 'soms grote moeilijkheden in het gemenebest .en in'-de betrekkingen! met~het buitenland Malakka, Kenya,- -Guyana, Suez, Perzië beleefde dit rijk hoogte punten van imperiale; grootheid: in Juni glorieerde Londen als krónings- stad en op de toppen' van het Azia tische binnenland glorieerde de Britse v2ag.'De jonge, populaire vorstin, door haar naam herinnerend aan een groots tijdvak in de Britse geschiedenis, be vindt zich thans op een wereldtour- née, die kennelijk bedoeld .is als een middel orni .de gémonebeest-idee te versterken.- y'!'-..:/;::,!«vSri- Het Europa,: dat wij hier schetsen, staat, naar. het .schijnt, straks- 'weer vóór een nieuwe mijlpaal in zijn na oorlogse geschiedenis. Waait de Confe- rentier vanBerlijn;of er in: de slot- communiqué's resultaten gemeld wor den, of-niet, zal zeker sporen'nalaten- De bevolking van Spaans Marokko heeft gisteren een tijdelijke afscheiding geëist van Frans Marokko. Dit is de uitslag van de grote bijeenkomst, die gehouden is in Tetuan. Franse regerings kringen hebben verklaard, dat het onplezierige gevoligen zal hebben en dat een zeer ernstige situatie is ontstaan- Het optimisme van Woensdagavond, zo zeiden zij, was vólkomen ongerechtvaardigd gebleken. - Intussen staat het nog te bezien, zó meent men in Parijs, of Franco aan de petitie van Tetuan gevolg zal geven. Maar men is slecht 'te spreken óver de Spaanse hoge commissaris Valine, die tot de menigte in Tetuan zeide, dat Spanje zich van de Franse politiek, in Marokko niets zou aantrekken. Tot dusver Is het in heel Marokko rustig. In Tangeris de. poli tie «paraat. Franse troepen patronilleren langs de grens van het Spaanse" protectoraat. De .Spaanse" tegenspeler van de Sultan van Marokko, Moulay El Hossen Ben El Mehdi. Het! bedrag van f 93.478 nagekomen giften voor de watersnoodramp U van ochtend door de Zuid-Afrikaanse am bassadeur kolonel P. I. Hoogenhont, overhandigd mém. minister Luns. ,1 Ambassadeur Hoogenhout herinnerde er in een korte - toespraak aan, dat hij voor het Rampenfonds óp 2 April 1953 aan generaal Alons een cheque namens de Coöperatieve "WijnbouwérsvereDiging heeft overhandigd en op 29 Juli 1953 een verdere som aan ZJC.H. Prins Bernhard, tot een .totaal-, bedrag van f. 1,676.000.Tot zijn grote vreugdewas spr. inrtaatdé minister'namens, regering, en', volk van- Zuid Afrika opnieuw een som van t. 93.478 aan te bieden, -waardoor het totale i bedrag op ruim - een en driekwart 'zniliioen gulden-is.gebracht. - - Zoals bekend, gaat het om de positie van de in Frans Marokko residerende sultan Moulay Anti, die vorig jaar Augustus op de, troon werd geplaatst, nadat de Fransen sultan Ben Youssef hadden afgezet. President Coty en de Franse regering hebben de nieuwe sul tan doen weten, dat hH kan rekenen op hun volledige steun »U de verdedi ging van zijn rechten en de handhaving van de vrede op zijn grondgebied. De Franse regering heeft alle noodzake lijke maatregelen genomen. De leiders in Spaans Marokko 430 oelema's, kaids en pasja's hebben op een massa-vergadering, waaraan 30.000 personen deelnamen, de Spaanse hoge commissaris. Garcia Valino, een onder tekend document overhandigd, waarin zü zeggen: 1. Dat zij Moulay Arafs niet erken nen. doch. alleen gehoorzamen aan Muley Hassan, de kalief van Tetuan en. normaal de plaatsvervanger van'de sultan.. v--■ y i 2. Dat zij, hoewel de eenheid van het Marokkaanse 'sultanaat erkennend, toch een afscheiding van de Spaanse zone eisen, zolang 'de huidige politieke toestand in de -Frans» 'zone voortduurt. 3. Dat het Marokkaanse volk al zijn hoop heeft gesteld op Spanje. - In zijn..'antwoord, prees...Valino de mannelijke en- f vaderlandlievende .hou ding van de .-demonstranten. Frankrijk had gehandeld -in -strijd met zijn plich ten en de Spaanse adviezen. Commu- aisme en kolonialisme .waren 'de twee Sr .''ïrrö'-i Sf'r /riy Per trein en vliegtuig begonnen gisteravond de buitenlandse delegaties in Berlijn aan te komen vóór de conferentie, welke Maandagmorgen begint. In de loop van de dag kwamen Amerikaanse, Britse, Franse en Russische functionarissen aan- om. de voorbereidingen te controleren, welke getroffen zijn voor de belangrijke -besprekingen over de eenheid van Duitsland en het Oostenrijkse vredesverdrag. grote gevaren in de wereld. Hij zou de petitie zeker aan. Franco overbrengen. Had'Frankrijk, een ketting van fou ten".- begaan, - Spanje - zou rustig zijn weg gaan.-' ,y Het hangt nu 'van de berichten uit Madrid af.- of de.: toestand zich werke lijk tot een internationale crisis zal ontwikkelen, dan wel toch nog met een sisser- zal- aflopen. - Aan de bestaande toestand heeft de petitie van: Tetuan niets veranderd. De vraag is slechts, of de Spaanse regering de zaak op de spits wil drijven. - De -Pakistaanse expresiirein „Pakistan Mail" Is Donderdag na een ril van bijna 24 uur- nabij: Karatsji: op een «ontspoorde olie Jank wagen-Ingereden.waardoor, vol gens otficiële gegevens, ongeveer zestig personen .óm bét leven sijn gekomen en .49 gewond, 'wahrvan'elf swaar. ■.De.-Konrnkiijke :MeKn« heeft opnituw d» beschikking gékregen evet twee nieu we kustmijnenvegers ran de- serie: die zij overeenkomstig het programma voor we derzijdse militaire bijstandvanAmerika zal ontvangen. Hr Ms „Borne" (inAmerikaanse dienst AMS 108) en Hr Ms „BrieUe" (AMS ;167) zijn onlangs 'door -Nederland overgeno men en in dienst gesteld. Verwacht wórdt, dat béide schepen dit voorjaar de haven van Den" Helder zullen binnen- lopen; .Hr Ms mijnenveger „Borne"' staat ón der; 'commando van luitenant ter zee der tweede klasse T. H. de Meester! Luite nant ter'zee der tweede klasse J. D. Backer voert het hevel over de .BrieUe", Uit Wenen kwam -per vliegtuig een groep i. Oostenrijkse functionarissen aam Er deed ook- een gerucht de ronde, dat communistisch China een uit - twaalf leden bestaande groep naar Oost-Berlljn gestuurd had. ;.;:j Vandaag worden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Westelijke Grote Drie 'verwacht. Gemeld - is, '- dat Molotow 'waarschijnlijk Zaterdag zal arriveren.;! Het Westberlijnse stadsbestuur heeft er bijhetpubliek op aangedrongen,Maan dag óm halfnegen, als de conferentie be gint, drie minuten:stilte in acht te nemén. Oost-Beriijn: heeft zijn inwoners instruc tie gegeven de rode vlag tut te steken In- Oost-Berlijn heerst - grote activiteit van-het Rode Leger.: Legerwagens-rijden af en aan van de,grenzen ,van',de Weste lijke;/grens naar het Russische hoofd kwartier voor delaatste - voorzieningen. Militairen met bontmutsen op werken V .-Opnieuw heèfi de Indonesische'politie Ni aantal «Nederlanders gearresteerd. Woensdagavond werd dedirecteur van het Simpanghotel in Soorabaja, A. H. M. Johan*in hechtenis: genomen en Donder dagmiddag-volgde de heer E. Evenhuis, hoofdredacteur van de „Vrije Pers"te Soerabaja. De heer Evenhuis, die eorres- is 'voor' het „Algemeen Handels blad" te Amsterdam, had Dinsdag een telegram naar Nederland gezonden over de kwestie van het Simpanghotel. - Aneta maakte, voorts melding van de arrestatie van een Nederlander, die lo geerde in hotel Embong Woengoe te Soe- rabaja. -Deze arrestatie zou in verband staan; metde recente arrestaties in Ban doeng en Djakarta. Over het gebeurde in het Simpang- hotel heeft d!e gouverneur van Oost-Jaya d« yolgeade verklaring .uitgegeven: „De step,, die op 13 Januari door de lei ding'van' Het "Simpanghóteï 'werd igeno- :!men het niet beschikbaar stellen van kamer voor de. Indonesische minister -é- H van Economische Zaken wordt door de Indonesische justitie beschouwd als een - handelwijze, die men niet zonder meer voorbij kan laten gaan. Met het oog hierop is degene, die verdacht wordt schuldig-'te zijn, gearresteerd. Verdere maatregelen zullen worden genomen. De instellingen van de staatsmacht hebben duidelijke stappen genomen; De gemeen schap wordt verzocht rustig'te blijven en niet op eigen gezag maatregelen te ne men." C. Groenenstein, een Nederlandse em ployé van een rubberplantage in het districtBandjar op West-Java, is door een bende aangevallen en doodgeschoten. Het slachtoffer-:;is 33 jaar oud. en,onge huwd. De aanvallers die in zijn kantoor doordrongen stalen ook een radiotoestel en een echrijftnachioe. - zelfs aan dergelijke kleinighedenals de straatverlichting in Karlshorst. In Oost-Berlijn wordteenperscentrum ingericht in het gebouw, waar vroeger Göbbels zetelde. Een veel groter inter nationaal! pérscentrum is 'ingericht in West-Berlijn .bijhet gebouw van de be stuursraad voor de ruim duizend jour nalisten, dié voor de conferentie I-n Ber lijn zullen zijn. 'De Westberlijnse hotels zijn nu reeds overvol." De Oostdultse restaurants en hotels verwachten een grote toevloed van Polen, Tsjechen en Hongaren! De gekazerneerdeVolkspolitie"; met haar. Russische uniformen is vervangen ..door gewone politie. 'Geallieerde voertuigen worden met de grootste hoffelijkheid be handeld; Een Zweed en een Zwitser zullen alles horen, wat ter komende conferentie van Berlijn door dé vier ministers wordt af gehandeld, aldus meldt Svenska Dag- bladet, .maar deze 'twee zullen zweren) van hetgeen zij vernomen hebben niets te zullen onthullen. Het zijn. namelijk twee „neutrale" ingenieurs, die de ver- talingsinstallaties moeten controleren. De Amerikaanse minister1 Dulles, die gisteren uit Washington vertrok, ver klaarde op het vliegveld: ..Wij vertrekken meteen moeilijke, doch hoopgevendeopdracht naar Ber lijn. Het gaat thans om de toekomst van Europa. Zal Duitsland herenigd worden en zullen dit land en de rest "van Europa gezamenlijk de weg des vredes kunnen gaan? Of zal het noodzakelijk zijn divi sies'te vormen, hetgeen Europa weer de bakermat van een nieuwe Oorlog zou maken? Ik ben van mening, dat. Rus sische pogingen om het vruchtbare samengaan der' Westerse mogendheden te dwarsbomen, nergens toe zullen leiden en ik' hoop, dat iets dergelijks ook niet zal worden georobeerd." Bondskanselier Adenauer heeft gister avond plotseling verklaard te geloven, dat de conferentie een werkelijke kans biedt op hereniging van Duitsland. De kanselier verklaarde dit voor één beslo ten zlttinr van 'de commissie van Bui tenlandse Zaken van de Bondsdag. Hij had zich eerder tamelijk pessimistisch uitgelaten. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, Isvanochtend ,ln - -Berlijnaangekomen, waar hij '-'-de viermogendhedenconferen- tle zal bijwonen, welke Maandag be gint. Op V! de boerderij van de veehouder P.J. van Willigen te Brakel (bij GorcumJ bracht een 4-jarige koe een dartele drieling ter. toereld een grote zeldzaamheid). De trotse koe met haar J drie dochters in de stal. Toen de 16-jarige Jopie Luteyn uit Koudekerk* dezer dagen met Haar hond Belle op het Roeierthoofd te Viitsingen wandelde, sprong het dier, een herder, plotseling over de muur uan de zeewering m kwam acht meter lager met een smak op de basaltblok ken terecht. Onmiddellijk ging Jopie' langs de afrit naar de onderkant van het Róeierthoofd. Zij slaagde er in Belk), die een voorpoot had gebroken, te redden maar moest;daarvoor tot aan haar middel door het koude water van de opkomende vloed waden. De moe dige redster en de geredde BeUo ma ken het nu uitstekend. (Van een onzer verslaggevers) Dankv zjj een spontane actie van' de schooljeugd in enkele plaatsen in het rampgebied heeft hèl' Jeugd.Rode Kruis op het ogeribllk de-handen vol aan het klaarmaken en verzenden, van pakjes voor de jeugd in de .streken van Oosten rijk waar de lawines van de afgelopen wekén een ramp over dit mooie land brachtep. „Uw land heeft'zelf zoveelge leden, dat wij van u moeilijk- materiële bulp kunnen aannemen",zei men in Oostenrijk tot het; Nederlandse; Rode Kruis. - Maar intussen^ Iwam.ixéeds uit Zierik- zee en Middelharnis en uit andere plaat- sèn waar de hulp uit binnen- en buitén- lan-d de harten verwarmd heeft, de .vraag: „Wat kunnen we doen voor Oosterfrijk?" En: nauwelijks was 'de vraag gesteld, en beantwoord of de schooljeugd had- baar pakjes al klaar, een paar honderd grote enkleine pakjes met opschriften: als „Für ein Madchen" en voorzien van briefjes „Aan een vriend of vriendin in Oostenrijk". Behalve de pen is het kleur potlood er aan'te pas gekomen,-en-zo zjjn de blaadjes uit de schoolschriften ongedwongen en hartelijke blijken van vriendschap en medeleven met de onbe kende kinderen in Oostenrijk geworden. Prachtig nieuw of nauwelijks ge: brui kt speelgoed en nuttige gebruiks voorwerpen, hónderden repen chocola, rollen pepermunt, drop, zuurtjes en andere versnaperingen hééft de jeugd geofferd. Uit Zierikzee en Middelharnis, Stavenisse, Nieuw Vossemeer, Sommels- dijk en Den Bommel zijn de dozen en pakken naar Den Haag gekomen waar men nu bij hes hoofdbestuur van het Ned. Rode Kruis druk bezig is alles voor verzending naar Oostenrijk gereed te maken. Tweehonderd pakjes zónd hét Jeugd Rode Kruis zelf reeds naar Wenen, waar men deze 'geschenken verder zal distribueren en terwijl rappe handen vanmorgen druk in deweer warenom pakjes voor minstens nogeens twee: honderd kinderen klaar te maken was het wachten op antwoord op de telegra fisch; gestelde vraag waarheen--" deze niéuwe pakjes gezonden moestén wordén. Vandaag! zouden zé nog-de deur uitgaan. Ze zuilen -gevolgd- worden .doori weer niéuwe" zendingen,' want dé Riiks^HB.S, in -Zieritezee- gaat nog. een', partij-.•stan.- daarddozenl van hét! Rode TCrais vtfflen •én twee scholen" in Middelharnis brach ten. geld bijéén:, de Groen van Prinsterer- school f 49,70 en de!OpenbareLagere School!: f 180.bedragen dié. ook hun bestemming, zullen vinden.. De kinderen in de getroffen gebieden van - Nederland, dié zelf zoveel vriend schap - hebben ondervonden in de moei: lijke dagen van 1953,-..hebbenmét. hun spontane' offer nieuwevriendschapsbam den gelegd en met een! éénvoudige daad blijk gegeven dé gedachte van het Jeugd Rode Kruis té begrijpen.: AT INISTER Beyen heeft in de Eer- ste Kamer bjj de behandeling van het wetsontwerp inzake de E.D.G. een vergelijking getrokken tussen verwant schap en saamhorigheid,"-" En hij heeft een stelling- 'verdedigd, die hierop neerkomt, dat in ;dé samten^p^ leving! van volkén en iïstatèn aam:-de<'^i saamhorigheid soms --voorrang diént; te "'-y/ijj wórden verleend boven de verwant- t schap. De bewindsman illustreerde dit met V de verhouding van Nederlanders!tot' Engelsen én Scandinaviërs enerri,i<te»-' aan wie de eersten in sterke mate vér-!) want zijn en van Nederlanders - tot:.; Fransen en Italianen anderzijdsten- aanzien van wié een grotemate van saamhorigheid en! minder, !verwant-;g schap bestaat. - --J-ü Het is juist deze saamhorigheid -r en niet de verwantschapdie het dey landen van Wést-Europa mogelijk'kahS maken een gemeenschappelijke poten-;/ tiële tegenstander "te weerstaan. Blijkbaar heeft dé minister, geplaatst voor. de' keus:geboren of, gezworen, gekozen voor het laatste. En de Kamer is hem: hierin "gevolgdiyg! Een reden -tot--blHdédiant^A^igS^ Nog1 steeds wacht' een. groot deel vah'rf de 'bevolking van Midden-Java spanningaf wat devulkaan Mérapi|vèr!^^W der zal gaanö'oen. In het. inwendigevan' de krater rommelt het nog voortdurend.":'"-" Vulkanologen-;vrezen het.ïergste^IjfiAJSS Over het .aantal ritehtoffera: kanfnogi?4w steeds geen officiëlemededeling .wórden gedaan. -Het lot. .van vier dorpen Smet-, duizénd inwoners óp 'de hellingis? hogiSMl steeds nietbekendomdat deze gdorpehf&sf rich bevinden in «een- gebiéd; waarSjctelll^^ temperatuur zo hoog is gestegen, dat men: ';#:S,?| ze -niet' -bereiken, kan;- /ff? De Vulcanologische Dienst ,!hëéft;|yol-'?§ïg gensde'laatste- berichtenae/obseriratié:!i|3S® post' biji.Jérakah,;in de;gevurenzone,'!ontlMig" ruimd :en op -.twèe..-mijl yan-.-Selo/een «54 nieuwe post' betrokkiem. De inwonersjvaril^^ Jérakah hebben. opdïacht gekregén;-richW|!S te begeven haar dé5'helli^éh';>,vah!^de}lffi Merbaboe, een dode vulkaan-.in de'büurtSy van de -MerapL- - „Gij maakt .deel uit van een roem rucht regiment, het regiment Van Heutsz. Voor één .jaar gaat n asar Sa- riname en bent daar - vertegenwoordi gers van - Nederland. Toont daar.de ware Nederlandse geest te;,»: bezitten. Goede reis -;en behouden terugkomst",' Dezeafscheidswoorden sprak - van morgen de garnizoenscommandant van Amsterdam,' kolonel- L. T. F.' J. S. van Embden. namens dé minister van 'Oor log en de chef van: de Generale Staf, voordat het detachement van 70 man behorende tot de le Suriname Com pagnie -1954, zich 'inscheepte aan boord van het s.s. „Cottica" met; .bestem ming Suriname. Het uit vrijwilligers, doch dienstplichtige'; militairen,"' bestaan de detachement staat, onder commando van kapitein S. Foerhó diPoero uit Den Haag. Op dé kade" voor "de K.N.SJVI. loods aan de Surinamekade zorgde' de Koninklijke Militaire Kapel .voor de muzikale begeleiding der inscheping. Om twaalf uur voer de „Cottica" af. tDe 'dlrigentAranhet orkest, Eduard vaa'-Belnimjr^dle'gvB^ daag uit 'de Ver. Staten Is ternggekèërd^ had uitbundigë lóf-'.voor :de'mnrict cvahrt Het-'Phlladelphla-orkest, hómriiieAfebö heeft, geconcerteerd. - iBSfeSHWW Hét! was de eerste keer, :dat "het 'Phi-5': ladelphia-orkest Bruckner speeldé.'^UitéfFg,^, aard waren - déorkestleden/aan v wat nerveus;-: maar dit was .gfau.wi£over:i! wonnen. Dé heer Van Beinum was,«:hóaïg wathij" van anderen .over -'Amerikaanse*^, orkesten had-gehoord!' mri;: da >!indriik^ naar de V.S. vertrokken, dat-- dé'mtisici®^ daar weliswaar briljant maar', tegetijkófll Hard en zakelijk waren.'-Het téeendeeL'ists^" hem, althans wat'-- het .;Philadélphié-:|i orkest betreft, gebleken!' Er:->was>'gfóte^ warme liefde voor- hét werk, 'de.,wü:.<jm?|& altijd^het besteté'geven,disciplInëj'ïinSar^® niet zonder. bezieling, engrote horigheid. ISïï j Nu reeds ris er enorme belangstellingf voor het a.s.- touméé .vanlhet Concért-rï' gebouw-orkest,;? dat 10 October met'; de?^2 Holland Amerika-XJjn vertrekt:en-.13.Dei;!s4- cember. terugkeert Er :kan!:op:gerékéndï|i| worden, dat de 43 concerten" dié?hetjfe'S orkest in -Amerika, gaat? geven 'alteZuit-|s®: verkocht -zullen' zijn. j Mevr: :yan'iBeirium;tSf die haar man op de reis. heeft iyergezeld,;-! merkte-op, dat het .Concertgeboaw-orkestö; in Amerika grote bekendheid «ënr bewónJS deringheeft gekregen door deMgranaói^^ daten. t foonplaten. Donderdagavond is het jaarlijkse dinér -m™ gehouden van de raad van beheer van - de» Koninklijke'"Nederlandse 'Jaarbeürs.j!"-féf, Z.K.H. prins- Bernhard zat daarvaan.;als S; koninklijkcomimssaris. De Nederlandse regering is veront rust over het verschijnsel, dat de Rijn vaart zich in omgekeerde richting is gaan bewegen, zo meldt het transport- jaarboek van de E.C.E*. de Economi sche Commissie voor Europa, aldire be richt de Nederlandse Inlichtingendienst van de Verenigde Naties. De E.C.E. is een der drie regionale commissies van de economische en sociale raad der Verenigde Naties, In de jaren, -1950-1952 is het er- keer stroomafdat de grens bij Lobith -passeerde, gedaald- van- -17,2- nulhoen ton.tot - 15,6. ,en 14,4 milhoen ton, ter wijl'het verkeer stroomop in die jaren toenam - van 11,4 millioen ton tot res pectievelijk 19,5 en 22,2 millioen ton. Deafnéining van het verkeer stroomaf heeft een ernstige weerslag gevonden in de Nederlandse havens, ondanks het 'feit dat "dé tonnage, In 'Nederladnse havens in 1952 geladen, bijna tweel maal zo groot werd als in 1950. Het- kolenvervoer dat Lobith stroomaf pas seerde, daalde bijvoorbeeld van 7,9 millioen ton in 1950 tot 4,8 millioen ton in 1952. Vooral Rotterdam heeft hiervan de weerslag ondervonden. De Nederlandse zeehavens, zo blijkt uit -het jaarboek, hebben voornamelijk geprofiteerd van een vermeerdering van het kolenvervoer stroomop en van een vermeerdering - van het vervoer van ijzererts, pyriet,- bauxiet, zwavel, phosfaten en petroleumproducten naar de bovenloop. In een rapport aande E.CE. heeft dé Nederlandse .regering als haar me ning uitgesproken, "dat deze ontwikke ling verre van gunstig te. noemen-Js, om dat zij vergezeld ging van eenver groting van de export uit Nederland en van een vermindering vande in voer in Nederland. Bovendien,zo zegt hét jaarboek, resulteerde déze omge keerde beweging in de Rijnscheep vaart -in-een buitengewoon hoog aan tal leeg naar' Nederland terugvarende schepen.- Onder de kop „Teugelloos nationa lisme'in Indonesië" schrijft het blad onder andere: „Sinds dè vestiging van ■de Indonesische republiek zijn meer mensen gedood en is meer rinlose schade aan bezittingen berokkend dan in de strijd, tegen de .Nederlanders na de oorlog. En er-zijn weinig .tekenen die wijzen- op vorderingen in de po- vingen om het wettig gezag te - her stellen". - -'-v'.v. De Times merkt op'dat de Daroel Islaambewegirug „met haar naar schat ting niet meer dan 5000 bewapende mannen" in een groot gebied de con- tróle van de regering heeft onder mijnd. „Voor miUioenen Javanen is. de Daroel Maan. d* regering: zij zamelt belastingen in,! roept mannen op voor haar leger en oefent een "harde rechtspraak uit die een mengeling Is van de oude Mohammedaanse wetge ving en. modern ..Europees politiek" terrorisme". Dese webtielooshieid komt niet -.alleen voor óp Jan» maas ook opiCestóbes en in de Moüu3cken. „Op Célebee, ééns het schoonste;van d^e -ver weg liggende eütenden, is het 'nu niet 'eens veEJg meer om bu4ten;.de hoofdstad Makas- sar te komen". .Op;Suma^ komen.iii het legee en te dè régerihg gerógéld indiscipUnaire handelingen voor.-";/ „Geen ministerie in; Djakarta kan zeker van zijn of haar. politiek: en:ber0'.,»-^^ slissipgen.uitgevoerd zuUen :wMdén:^|vg^ dikwijls worden dezebeaiismngeh !gé^^f negeerd en zo- nuen dan rini;héA;.ÓjHm^fe(g baar .béspót".'-!'/-"!y|/;-.!i;':.!!:y!y Hetblad schrijft -.danverder :ovérV? deindisclpilnaire handélingenydie?;ih.;sJ?!S^ het leger hebben plaatsgevonden, gionale militairecommandanten/:;zijn? door; officieren, onder hun commandp 11 afgezet en,wat - éven bedroevend dezé muiterijen z^n door de.regering! in Djakarta aanvaard". - f im De Times wijst-qp. de slechte', écó-,^ nomiisohe toestanden' in Indonesië:.,V,Dé'/ levensstandaard Is met,-ongeveer ^BO percent; teruggelopen.Bultenlaodeei-y;-. handel! en buitenlandse hulp lijden, er onder, en niemand durft te inveete- ren. Nederlandse, en Engelse - schepen; zorgen' voor deahtelüift/nooaMlkelSi kesoheepvaartverblndingen,4; "/want-'! g zonder dezeverbindingen zou eaaadenrepriblietk u een;rijk:land, misschien rykste in' Zuidooet-Azlë, is verarmd door natio^'?!^ nallstisoh obstructionsme". De Times wRtt 'ooki-opiihei-'stekó^l^ aan ervaren tedonesische'/'.rogérinii;»^ ambtehMteav'en!' feet bijna..:-teteélian^^^,. breken -vnn - een i gewhóóldi^mlddené 11 stand)-.. De - nationalistische /yóbééliaan'v®!'' sierm" heeft geleld itotdè-tetala'!;ui0i|^. roeiing van nagenoeg derla-nds waA!;'^et!r;ls;'een iteónd^'dié;/® 'Indonesiël.slcbsëtfyhëeiftlteigélHntelilS^I,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1