Ergocratie Grote drie over heden en in Berlij n In plaats van kaarten... GOEDE WOORDEN OVER DUITSE EENHEID rustig Het is in de stad Nederlander in Malang door Indonesiërs gearresteerd'' Spanje lokt Engels en Frans protest uit De eerste drie ZAL DE „GRAND OLD MAN IN MEI AFTREDEN? De „Smit jes" ver jaren Nederland moet zijn militaire productie op gang brengen u HEEL VER WEG WOONT BIDAULT Snelle reactie voorkwam erger Schermutseling om gastenboek Accoord over het honorarium Demonstraties in Madrid Indiërs verlaten Koreaans kamp Koude lucht stroomt ons land binnen" ZATERDAG 23 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2673 Weerbericht D1 r Stichting v. d. Arbeid besprak prijsstijging Nieuwe geruchten om Churchill Engeland gist Generaal-majoor De Bie: „Arubaanse impasse in Kleine Commissie Het artsenconflict Djilas niet op reis I ff Vff' Rotteidam: Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 CA 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 3019 30 uur j Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111S92 Administratie: Tel. 1j4402115486 B.g g. 395286 Schiedam. Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6T882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2 26 per maand, 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. MATIGE VOKST. Droog weer met matige vorst en over het algemeen neinig bewolking. Matige tot vrij krachtige Oostelijke wind. O O Hoofdredacteur: Dr. -J. A. H. J. S. BRUINS SLOT lIT wooid ergocratie vindt men nog niet in het woordenboek van Van Dale. Misschien moet het m een vol gende dl uk toch worden opgenomen. Het is gevormd op dezelfde wijze als democratie, aristocratie, theocratie. Dat zijn woorden van regelrecht Gnekse herkomst In de oudheid duidde men er mee aan de manier, waarop een volk geregeerd werd. Was dat de anstociatische manier, dan lagen de teugels van het bewind m de handen van de besten, zoals men het noemde, van de aanzienlijk ste leden van de burgerij. In een democratie was de regering toever trouwd aan het volk, dat wil zeggen aan de hele burgerij. En toeu Flavius Josefus aan Griekse lezers wilde dui delijk maken dat Israël met dooi een aantal aanzienlijken en ook met dooi de hele buigenj werd geregeerd, maai door God, voimde hij het woord theocratie. Op dezelfde maniei als deze klas sieke termen heeft men m onze tijd een paar kunsttermen gevormd. Tech nocratie is er een van, en ergocratie is een andere. Men wil er door aan geven, welke krachten eigenlijk onze cultuur beheersen en wat voor de moderne mens de leidende gezichts punten zijn. Als inen van onze teeh- noeir sche cultuur spreekt, bedoelt men dat de techniek in haar opper machtig is en dat alles aan de tech niek wordt gemeten. En bij het woord ergocratie denkt men aan de heer schappij van de arbeid, van het werk. Er is geen tijd en geen aandacht meer voor het spel, zo wordt dan bedoeld. Er is ook geen tijd meer voor de me ditatie Het werk, de prestatie is het één en al geworden in het leven van de moderne Westerse mens. Hij moet fjtijd energiek zijn, zelfs bij de sport, (Jie van huis uit een spel is, komt het in onze tijd van het record en het stopwatch op de prestatie aan en de vruchten van de meditatie moeten in boek en krant productief gemaakt worden voor velen. Alles is in de sfeer van het werk getrokken en alles moet op een of andere manier eco nomisch productief gemaakt worden. De prestatie is alleenzaligmakend en als iemand overleden is valt bij zijn herdenking alle nadruk op wat hij gepresteerd heeft. Het werk schijnt i wel het meest wezenlijke van oiX, leven te zijn. Wij bevinden ons in een ergocratische cultuur met haar over dreven bedrijvigheid, zucht naar efficiency en productiviteit, met haar gejakker en haar voeden van de aanvalsdrift, met haar vermoorden van de fantasie en haar opjagen van de onrust. W ANNEER men als Christen over deze duidelijke ergocratie, deze opperheerschappij van de prestatie, gaat nadenken, is een van de eerste dingen, die in een begrijpelijke reac tie tegen dit overwoekeren van de betekenis van de arbeid toch nooit zullen mogen worden prijsgegeven de hoogschatting van de arbeid in de Bijbel. Er is in de Bijbel geen spoor van minachting voor het economisch pro ductieve werk, zoals we deze verach ting soms tegenkomen in het Griekse denken. In de Heilige Schrift is zo dikwijls sprake van de werken van God, de werken Zijner Handen, dat ieder, die het met de Bijbel houden wil, er voor zal waken om in zijn verzet tegen de moderne ergocratie het kind met het badwater weg te werpen. Bovendien herinneren we ons bij het thema: de arbeid in de Bijbel, Onmiddellijk de wijsheid van de spreuken: Ga "tot de mieren, gij luiaard, en word wijs. En de verma ning van Paulus: "Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. Het was dan ook op zichzelf niet onchristelijk, toen Benjamin Franklin aan een jonge koopman zijn advies gaf en zei: Wie per dag tien shilling met werken kan verdienen en een halve dag gaat wandelen of luieren op zijn kamer, mag, als hij dan zes pennies voor zjjn plezier uitgeeft, niet alleen die pennies berekenen. Hij moet daarnaast nog de vijf shilling in rekening brengen, die hij heeft uit gegeven, of eigenlijk heeft wegge gooid. Of toen hij schreef: de klop van uw hamer, die uw crediteur om vijf uur 's morgens of om acht uur 's avonds hoort, stelt hem voor zes maanden tevreden, ziet hij u echter aan het biljart of hoort hü uw stem in de herberg op een uur, waarop ge aan het werk moest zijn, dan laat hij de volgende morgen om terugbetaling vragen. Maar de ergocratie ontstaat, wan neer dergelijke adviezen gegeven wor den onder het hoofd: time is money, tijd is geld! T<IJD Is een gave van God, die de mens tot zijn eer en in zijn dienst heeft te besteden. Deze overweging leert ons de goede reactie op de ergocratie. Er is een foute reactie, dat is die van het lang- zaam-aan, die van de dieverij. Maar de goede reactie is die, welke weet dat het initiatief van ons alleen bij God ligt. Hij roept ons tot onze taak. En hij geeft voor de uitvoering er van ook geboden. Als wij van de ergocratie schrikken, moeten wij het vierde gebod weer lezen. In zes dagen heeft God de Hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is, en Hij rustte op •de zevende dag. Daarom zegende de Here de Sabbathdag en heiligde die. De goede Zondagen zijn het beste verweer tegen de Moloch van de ergocratie. R. SCHIPPERS. Vice-admiraal Skule Storheill, chef van de Noorse Marme, heeft gisteren een lunch gegeven ter ere van kapitein ter-zee W. Kruys, commandant van de Nederlandse kruiser „De Ruijter", en zijn officieren. Gisteravond werd aan boord van de kruiser een receptie gehouden, waarop Noorse autoriteiten en vertegenwoordi gers van de N.A.V.O.-landen waren uit genodigd. legg N De ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Frankrijk en Engeland zijn gisteren in Berlijn aangekomen en zouden vandaag hun eerste voorbespreking houden voor de conferentie met de minister van Buitenlandse Zaken der Sowj et-Unie, welke conferentie Maandag aanvangt. Molotow werd vandaag in Berlijn verwacht. De We.stduitse bondskanselier Adenauer heeft gisteren namens de Duitsers „in Oost en West" een beroep op de Grote Vier gedaan, om Duits land eindelijk te herenigen in vrijheid en vrede. Hij legde er de nadruk op, dal de verdeling van Duitsland niet het gevolg is van een geschil tussen de Duitsers en alleen kan worden opgeheven door de grote mogendheden. Verder wees hij er op, dat de Duitsers geen geneutraliseerd land wensen. Dulles, Bidault en Eden hebben bij hun aankomst in Berlijn alle drie de hoop uitgesproken, dat de conferentie zal leiden tot een beslissende stap in de richting van Duitslands hereniging. Een paar Duitse politiemannen met Pruisische helmen op en twee Ameri kaanse „M.P.'s", met groene halsdoe ken, bewaken de toegangspoort aan de Potsdammerstrasse, een der grote ver keersaders van het Amerikaanse stads deel. Voor de voorbijgangers, die even stil houden, is er niet veel meer te zien dan de vier geallieerde vlaggen, die er overigens door alle stormen van de koude oorlog niet aan stukken ge scheurd zijn. Het gebouw zelf is een vaal-grijze kolos, waarin in vroeger dagen het „Kammergericht" zetelde. Het lijkt een ietwat verwaarloosd bouwwerk, wanneer men het verge lijkt met het nabijgelegen veertien verdiepingen hoge „Kathreinerhaus", een der nieuwe of herboren zaken- paleizen, die zo kwistig tussen de ruïnes van deze stad zijn gestrooid. In dit kleine wolkenkrabbertje nes telen zich in deze dagen de ongeveer duizend journalisten, die van heinde en verre zjjn gekomen om te horen, wat de vier ministers aan hun een en twintig nota's over het Duitse vraag stuk zullen hebben toe te voegen. Het gebouw van de bestuursraad, dat de eerste week het toneel van de conferentie zal zijn, blinkt echter aan de binnenkant als een spegel. De grote hal is van rode tapijten voorzien en er zjjn borden geplaatst, die zeggen dat niemand het heiligdom der con ferentiezaal zal mogen betreden voor aleer de ministers er hun intrede hebben gedaan. Van een onier verslaggevers In de Stichting van de Arbeid is giste ren een bespreking gehouden over de prijsstijgingen van de laatste weken. Naar wij vernemen heeft deze bespre king een oriënterend karakter gedragen. Bepaalde besluiten zijn niet genomen. Dit viel ook niet te verwachten, omdat de toestand nog vrij onoverzichtelijk is en pas over een paar maanden met enige zekerheid kan worden vastgesteld, m hoeverre de loonronde in de prijzen heeft doorgewerkt Door uitent snel te reageren slaagde de 21-jarige expeditieknecht Leenden Kievit er ghlcraiond om kaart over zeven in, zich te onttrekken aan een ernstig ongeluk op de Hofdijk te Rot terdam. Leenden had zijn fiets net op straat neergezet. Hij had het stuur nog in zijn hand, toen hij plotseling een ontzaglijk lawaai achter zich hoor de. Snel keek hij om en zag een heiig slingerende auto recht op zich af ko men. In een fractie van een seconde nam hij de vlucht op het open veldje ter plaatse bij de Hofdijk. Voor zijn ogen zag hij de auto het trottoir op rijden, en er weer af gaan, dwars over lijn fiets. Twee seconden later reed de wagen een oude man, die ook op de fiets was, aan. Deze wielrijder werd met ernstige verwondingen naar het zieken huis gebracht. De automobilist, die waarschijnlijk beschonken was, is na het ongeluk doorgereden. Hij werd door de politie gezocht. De foto toont Leendert met zjjn kapotte fiets, die nel nieuw teas. Drie kilometer verder hebben de Russen hun eerste maatregelen ge troffen. In hun massale gloednieuwe ambassadegebouw aan „Unter den Linden" behoeft weliswaar niet extra gepoetst te worden, maar daarvoor in de plaats echter wordt hier voor extra veiligheid gezorgd. Donderdagochtend vroeg traden afdelingen van de Voiks- politie aan om „Unter den Linden", eens de vermaardste boulevard van het hart van Berlijn, af'te zetten. Zij betrokken posten rond de wH-marme- ren ambassade, die op weinige tien talten meters afstand ligt van de vormeloze ruïne van de vroegere Amerikaanse ambassade. De Brandenburgse poort, hoofdtoe gang tot Oost-Duitsland, werd afge sloten. Zolang de conferentie duurt, zullen nog slechts Sowjet-auto's door de hoge poort mogen rijden. Zolang ook zal „Unter den Linden" voor het normale verkeer zijn afgesloten. Tot 31 Januari zullen in Oost-Duits- land geen spoorkaartjes voor Berlijn worden verkocht, aangezien de Oost- duitse spoorwegen zich genoodzaakt zien beperkingen op te leggen in ver band met het „grote aantal afgevaar digden uit verschillende landen, die zich naar Berlijn begeven". Deze be perkingen gelden niet voor houders van doorreisbdjetten en arbeiders retours. De conferentie zal eerst in haar tweede week naar de Sowjethelft der stad verhuizen. Het vroegtijdige begin van de veiligheidsmaatregelen heeft dan ook het vermoeden versterkt, dat minister Molotow zijn intrek in de ambassade zal nemen. Vanaf de hoog ste etages van het gebouw zou hij dan uitzicht hebben op de ruine van het witte paleisje aan de rand van de „Tiergarten", waar hij verbleef tijdens zijn eerste bezoek aan Berlijn in 1938. De drie Westelijke ministers hebben hun woning ver buiten het grauwe, verwoeste centrum der stad. Foster Dulles woont in een pronkvilla in het groene Dahlem, die eens toebehoord heeft aan de I.G. Farben. Minister Eden is de gast van de Britse Hoge Commisasris in het Griinewald. dat nog altijd als een Brits eilandje in de stad geldt. Minister Bidault zal zelfs met een snelle chauffeur een halfuur nodig hebben om van zijn verblijf plaats naar de conferentiezaal te rij den. Hij betrekt namelijk de nieuw ge bouwde ambassadein de Noorde lijke, Franse hoek van de stad, zó ver weg, dat vele Berlijners er zelf nog nooit zijn geweest. Znaun Galuhad uit Amsterdam en zwaan Cleofe te Trento hebben elkaar in Treilto*s stadsvijver het ja-ttoord gege ven. Zoals de mensen dit doendeden ook zij. Ze lieten zich als man en vrouw fotograferen. De wittebroodswe ken moeten zij weliswaar nog in Clenfe's oude woning doorbrengen maar een nieuw huis wordt reeds voor de jongehuwden gebouwd. Wederom is in Indonesië een Nederlander gearresteerd. De arrestatie geschiedde te Malang Er waren gisteravond geen ver dere bijzonderheden hekend. Naar aanleiding van de arresta tie van de heer A. H. M. Johan, directeur van het Simpang-hotel in Soerabaja, heeft de resident van Soerabaja, dr. Soeparto, een persconferentie gegeven over het incident in het hotel van de heer Johan. De heer Soeparto zeide, volgens An- tara, dat de directeur van het hotel een „arrogante houding" had aangenomen. Nadat was meegedeeld, dat alle ka mers bezet waren, had de resident het gastenboek ter inzage gevraagd. Op de vraag in welke functie hij meende hier toe gerechtigd te zjjn, had hij geant woord: „In mijn functie van resident van Soerabaja". Er volgde een schermutseling om het boek, waarbij de resident het aan de ene kant vasthield en de directeur aan de andere kant. Eerst nadat hij zich had gelegimiteerd en een laatste waarschuwing had ge geven, werd hem het gastenboek over handigd. Bij onderzoek bleek toen dat er diverse kamers vrij waren. De heer Soeparto verklaarde verder, volgens Antara, dat hem bij het door bladeren van het gastenboek was ge bleken, dat van half November tot en met 3 Januari slechts drie niet-blanken als gast tot het hotel waren toegelaten en deze drie behoorden tot gezelschap pen die hoofdzakelijk uit Europeanen bestonden. Reeds voor het incident had den de resident klachten bereikt, dat m het hotel alleen blanken werden toegelaten „Het moment is thans gefco- De deskundige commissie, ingesteld door minister Suurhoff, die zoekt naar een oplossing van het conflict, dat gere- len is over de honorering van de artsen door de ziekenfondsen zou. naar wij ver nemen, hedenmorgen de laatste hand leggen aan haar rapport. Zijn wij juist ingelicht dan is de commis sie het eens geworden over een honora rium van ƒ7,— per ziel voor de eerste drieduizend ingeschreven verzekerden bij een ziekenfonds. Men zal zich herinneren, dat minister Suurhoff in eerste instantie bezwaren had tegen dit bedrag. Op andere punten zou de commissie echter restricties willen maken. Doch hierover is men het nog niet eens kunnen worden. Vermoedelijk zal het rapport as. Maan dagmorgen worden overgelegd aan de vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging en van de zieken fondsen, waarna de Ziekenfondsraad in zijn vergadering van a s. Woensdagavond over deze materie een beslissing zal kun nen nemen. men dat de politie en het leger zich met deze aangelegenheid gaan bemoei en", aldus de heer Soeparto. Het Indonesische blad „Merdeka" schxeef gisteren naar aanleiding van de arrestatie van de heer Johan, dat nog verschillende andere hotels niet ge negen zijn kamers te verschaffen aan Indonesiërs. Hel blad noemde in dit ver band met name het bekende „Hotel des Indes" te Djakarta. De Spaanse regering heeft gisteren twee protesten in ontvangst moeten nemen: één van Frankrijk wegens de door Spanje gesteunde actie om Spaans-Marokko voorlopig los te ma ken van het sultanaat en één van Engeland wegens demonstraties, die gisteren in een aantal Spaanse steden gehouden zijn voor „teruggave" van Gibraltar. Het Franse protest gaat tegen de rede, die de Spaanse hoge commissaris in> Marokko, Valino, gehouden heeft m Tetoearf. Valino had gezegd, dat de Franse politiek in Marokko indruiste tegen de bestaande verdragen. De com munistische en de nationalistische partij in Frans Marokko hebben de petitie van Tetoean, die gericht is tegen de nieuwe sultan Moulay Arafa, toegejuicht. Een paar duizend Spaanse studenten hebben gisteren ruiten ingegooid bij de Britse ambassade in Madrid. Tijden? een mars riepen zij: „Gibraltar is ons!". In een brief aan de. Britse ambassadeur protesteerden zij tegen het aanstaande bezoek van koningin Elizabeth aan deze stad. Een woordvoerder der Spaanse rege ring heeft na afloop van een Vrijdag ge houden kabinetszitting verklaard: „De mogelijkheid bestaat dat de Spaanse regering zal besluiten de Franse protest nota met te beantwoorden, daar Franse regeringen in het verleden herhaaldelijk op deze wijze hebben gereageerd op Spaanse protesten". Pj E opbouw van de Medische FacuL- teit aan de Vrije Universiteit wordt thans krachtig ter hand ge nomen Onder het motto „de Meiboom in de kap" wordt er aan gewerkt, de V.U. ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan het volgend jaar met een gift van een millioen te verblijden. Een millioen! Een groot bedrag? On getwijfeld. Maar met te groot vooor hen, die de betekenis van deze Universiteit, monu ment ter nagedachtenis van haar stich ter dr. Abraham Kuyper, hebben leren waarderen. En die zijn er bij duizenden ge lukkig. Drie plaatsen in ons land, die als eersten de actie voor het millioen af sloten, hebben het bewijs geleverd: "Wageningen, Reitsum en "Weesp Alle kwamen met hun opbrengst ver boven de raming. Een bemoedigend begin. Ter navolging. De Indische bewakingsstrijdkrachien hebben Vrijdag ie middernacht het kamp van de pro-communistische gevangenen in de gedemilitariseerde zone van Korea vexlaien. De laatste daad van de Indiërs was het openen van de toegang tot het kamp, zo dat met-gerepatneerde gevangenen hun lot in eigen handen kunnen nemen. De 21 Amerikanen, die geweigerd heb ben naa hun vaderland terug te keren, zijn te middernacht uit het Amerikaanse leger ontslagen. Generaal Huil, de opperbevelhebber der V.N., verklaarde, dat de ruim 22.000 Chinese en Noordkoreaanse gevangenen, die de zijde van de verbondenen hebben gekozen, thans „vrije mensen" zijn ge worden. Dg meer dan 14.000 Chinezen zijn rev.ds, aan boord van Amerikaanse lan-j dingsschepen, op weg naar het nationa- listisch-Chinese bolwerk Formosa. De afgezette communistische leider in Joegoslavië, Djilas, zal zijn voorgenomen bezoek aan Noorwegen en Zweden, vol gende maand, niet brengen. Dit heeft een woordvoerder van de Joegoslavische re-1 zich beroepend op de journalistieke era- gering meegedeeld. Icode. A. H. Hommerson overleden AMSTERDAM, 23 Jan. Vanmorgen is te Zaandam op 57-jarige leeftijd over leden de heer A. H. Hommerson. -die 14 dagen geleden in het ziekenhuis aldaar was opgenomen. In 1952 is Hommerson van 6 Mei tot 24 Juni in het Huis van Bewaring te (- Amsterdam in gijzeling geweest. In een rechtsgeding h®d hij geweigerd de bron', van één zijner berichten mede te delen. ••va Door het ipringen van een rechter voorband op de IVeslvlietweg in Leid- schendam raakte Vrijdagavond omstreeks 6 uur een zware vrachtauto met aan hangwagen ian Nederveen's Margarine- fabriek uil 's-Hertogenbosch van de weg af. Het gevaarte belandde met aanhangwagen en al in de sloot. De twee inzittenden kwamen er wonder boten wonder zonder letsel af. Het gonst op het ogenblik in Enge land van gissingen rond Churchill. Zal hij binnen enkele maanden af treden? En zo ja, wat zal er dan gebeuren? Wat de laatste vraag betreft: De meeste diplomaten, parlementariërs en politieke redacteuren achten het absoluut zeker, dat de minister van Buitenlandse Zaken, Eden, in Chur- chills schoenen zal stappen als deze de tijd gekomen acht om zich terug te trekken en wat Churchill zelf aan gaat menen sommigen dat hij, als hij zijn tegenwoordige functie op- WANDAAG zal het een -merkwaardige dag zijn voor het echtpaar Sm\t-Ahhng te Zaandijk. Man en vrouw vieren beiden hun 70ste verjaardag. Bovendien -verjaren die dag een dochtereen kleinzoon, twee neven en een broer van mevrouw Smit. De heer en mevrouw Smit roerden 70 jaar geleden niet alleen op dezelfde dag geboren, doch ook op die dag in dezelfde kerk gedoopt. geeft, toch zitting zal blijven nemen in het kabinet. Ook fluistert men, dat Churchill naar het Hogerhuis zou gaan, waar hij de regering zou kunnen blij\«.i advi seren en assisteren. Cyril Osborne, een der minder in vloedrijke leden van Churchills eigen partij, zeide Vrijdag, dat meermalen het vermoeden wordt uitgesproken, dat Churchill in Mei na de terugkeer van Koningin Elizabeth van haar wereld reis zal aftreden en dat „men vreest", dat twee van zijn voornaamste mede werkers, de 70-jarxge Lord Wootton, voorzitter van de conservatieve partij en de 64-jarige Sir Waiter Monckton, minister van arbeid ,dan eveneens zul len heengaan. Functionarissen, die hem geregeld spreken, verklaren evenwel, dat zij niet de indruk hebben, dat zijn aftre den in de lucht hangt. Een van hen vertelde dat Churchill toen hem eens werd gevraagd of hij van plan was zich terug te trekken, antwoordde: „Als ik word uitgenodigd een biertje te drinken, in een café ga ik zeker niet weg voor de kastelein zegt, dat het tijd Is", (zoals in Engeland tegen het sluitingsuur gebruikelijk is.) J"n< (Van onze weerkundige medewerker In de afgelopen dagen is de weerstoestand in Europa ingrijpend gewijzigd. Boven Scandinavië is de luchtdruk aanzienlijk gestegen. Op sommige plaatsen meer dan zestig miliibaren. Daarmede samen hangend draaide de wind tn onze omgeving naar Oostelijke richtingen. Reeds gisteren drong- koude lucht uit Noord-Oost Europa ons land binnen. De aanwezigheid van wolkenbanken verhinderde echter een sterke nachtelijke afkoeling waardoor het kwik tot gisteravond niet meer dan enkele graden beneden het vriespunt daalde. Tijdens het weekeinde echter zullen de wolkenvelden oplossen, terwijl gelijktijdig veel koudere lucht uit de Poolstreek ons land zal gaan binnenstromen. Daardoor zal de temperatuur vooral in de nacht aanzienlijk dalenwaarbij het kwik tot acht a tien graden onder nul kan komen. In Amerika heeft een vrijwel dezelfde weersontwikkeling plaats. Het Oosten der Verenigue Staten is geheel overspoeld door zeer koude lucht uit het hoge Noorden. Op de Oceaan heeft deze koude, lucht de depressie-activiteit snel doen toenemen. Tussen Groenland en Canada woedt thans een uitzonderlijk zware orkaan. Een iveerschip vn dit gebied meldde gisteravond een wind'van 140 kilometer per uur bij een temperatuur van zes graden onder nul. Ook ten Noorden van Schotland is het onrustig. In de omgeving van de Shetlandeiïanden wordt een zware Zuider storm gemeld. Het hogedrukgebied boven Scandinavië is echter zo krachtig, dat het de eerste paar dagen elke aanval van Oceaandepressies kan weer staan. En dat betekent dat de winter in Europa zich enige tijd zal handhaven. Vi Gen. majoor b.d. Th. E. J, de Bie, hoofd van het commissariaat Militaire Productie van hel ministerie van Economische Za ken. heeft er gisteravond, in een inlei ding voor de vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap, op gewezen dat het nuttig zou zijn te streven naar het instellen van een fonds, dat de mogelijk heid biedt aan de Nederlandse industrie om de militaire productie op gang te brengen en de export te bevorderen. Dit fonds zou dan nief gefinancierd moeten worden uit de begrotingen van Ootlog en van Marine, maar thuis moeten horen onder de begroting van het departement van Economische Zaken. Hij zeide dit naar aanleiding van het feit, dat eerlang, zoals bekend, de Ame rikaanse militaire hulp zal verminderen c.q ophouden, waardoor de vraag naar militaire goederen op de binnenlandse markt groter zal worden. Overschakeling op een vergrote mili taire productie (tot dusverre is deze slechts 5,5 van de totale industriële bedrijvigheid) brengt echter voor de in dustrie grote risico's mee, terwijl voorts een vrij lange aanlooptijd nodig is. Spr. was van mening, dat de Nederlandse in dustrie bereid was de militaire productie uit te breiden, mits de Voorwaarden aan wezig zijn waardoor deze productie coai- r-ercieel verantwoord is Op grond van de in 1952 geplaatste bin nen- en buitenlandse militaire orders en van üe voor de militaire productie ge maakte investeringen kan worden gezegd, dat in on land de productie van militaire g-ederen in stijgende lijn is. Zij bedroeg b.v. in 1953 in de metaalindustrie 11 pro cent van de totale bedrijvigheid. Door het M.D.AP. zal Nederland in het bezit zijn van militair materieel van Amerikaanse origine, dat van dure samenstelling is en kostbaar onderhoud eist. Men kan m dit verband twee dingen doen: 1. Straks voor buitenlandse valuta (voor het grootste deel dollars) kopen wat nodig is voor onderhoud en aanvul ling, «n 2. er voor zorgen, dat tegen die tijd Nedrriand zelf een industrie heeft, die militaire goederen en onderdelen daarvan produceert Men zou m dat ge val dus, naast het militaire apparaat, ook het militair-industriële apparaat moeten opbouwe Met deze opbouw van dit laatste appa raat moet men echter tijdig beginnen, gezien de vrij lange inloopperiode die nodig zal zijn. Daarom is een „planning" or lange termijn noodzakelijk, waarbij men de verhoudingen in Navo en E.D.G. verband nauwkeurig zal moeten bestu deren. In E.D.G. verband kan Nederland, buiten de zg. 85% regeling de productie voor de gemeenschap, tot een maximum n 30% in de vrije sector in de militaire produitie leveren 77 Van onofficiële welingelichte zijde wordt vernomen, dat het onderhond van de Arubaanse delegatie met minister Kernkamp onbevredigend voor de Ara- hanen is verlopen. De status van Aruba zal geen onderwerp van gesprek zjjn in de Kleine Commissie. Vandaag zouden de commissies van de Arubaanse Eiland- raad bijeenkomen teneinde te besluiten of er al of niet een delegatie naar de koningin zal worden gezonden. Zo ja, dan zal noch Henny Eman noch G. Yrausquin met de kleine commissie naar Paramaribo, waar het overleg van deze commissie zal worden voortgezet, gaan. Eveneens is het twijfelachtig of van de Antilliaanse delegatie dr Da Costa Gomez naar Paramaribo zal reizen, ge zien zijn „drukke werkzaamheden", zoals hij zeide. In dat geval wordt hij ver vangen door de heer Plantz. DeAntil liaanse delegatie zal dan bestaan uit -d heren Plantz, Debrot, de la Try Ellis e:-. Jonckheer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1