MOLOTOW KWAM IN DE SNEEUW Dr ir Ringers denkt aan bouw van eiland bij Doggersbank Dulles, Eden en Bidault zijn welvoorbereid Twee Nederlanders in België V .njy^ngeval. overleden Zaisser nu uit de Oostduitse communistische partij gestoten a Berlijn bij de aanvang van viermogendheden-conf er Het meeste nieuws krijgt men wellicht in Bonn te horen way overleefde igongelukken 1 r m Stout Nederlands plan Teneinde het weer te controleren Propaganda, drukte, hoop en vrees rondom de Berlijnse conferentie VAN WELK JAAR DATEREN DIE PIST, Drie Rotterdamse kinderen f gestikt^ MAANDAG 25 JANUAM 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2679 Weerbericht f Protestantenvervol ging in Columbia Prins Bernhard herdenkt watersnoodramp Nog een filiaalbedrijf verlaagt prijzen j ÏT Twee andere zwaar gewond Andere partijleiders berispt HET VLIEGEN" Nieuwe prijsverlagingen in kruideniersbranche Krokodil in het zwembai van de gouverneur Ruim f 300 miUioen aan dijkherstel besteed 3 De president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, dr ir J. A. Ringers zweeft voor ogen de aanleg van een eiland ter hoogte van de Doggersbank, waar vandaan men in staat zal zijn het verloop van een stormvloed te observeren. Volgens dr ir Ringers kunnen de omliggende landen op deze wijze eerder gewaarschuwd worden. Handtekeningen (P Zie verder pagina 3 i, iè Op huu mooist Weer een Nederlander in Djakarta gearresteerd Botterdam: Witte de Withstraat 80 Telet 115700 (4 u Postbus 1112 Postgiro No. 42451s Klachtendlenst abonnementen 18.3018.20 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspleln 1 Postgiro 484367 Redactie: Tel. 111882 Administratie: Tel. 114408—115488 B.g.g. 385286 Schiedam: Lange Kerkstraat S4b. Telefoon 87B8S Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt degelijks. Directie: O. A, KELKINQ ca Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Dinsdagavond. MEER BEWOLKING Van het Zuidwesten uit toenemende bewolking maar op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige wind tussen Oost en Zuidoost. Over wegend matige vorst. y O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT begon bet grote gesprek Een dergelijk eiland kan naar de me- In het gebouw, waar tien jfaar geleden de Duitse officieren werden berecht, die .getracht hadden Hitler te doden en waar na de oorlog een drietal jaren de Geallieerde Bestuursraad voor Duitsland fonctionneerde, kwamen vanmiddag om drie nur Nederlandse tijd de ministers van Buiten landse Zaken van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unie bij een. Het lag in de bedoeling, om het Duitse en het Oostenrijkse vraagstuk te bespreken.- De Westelijke ministers Dulles, ïdon en Bidault hebben Zaterdag tweemaal en Zondag nog eens twee uur vergaderd, om definitief hun gedragslijn tegenover Molotow te bepalen. Zij waren het er over eens, dat de Chinese communisten met de Europese vraagstukken niets te maken hebben. Zij besloten contact" te houden met kanselier Adenauer. De Amerikanen waren zeer tevreden over de eensgezindheid. De Ameri kaanse minister Dulles sou Molotow kort vóór het begin der zitting van heden ontmoeten, om nog over enige procedure-kwesties te spreken. Ook Is gemeld, dat de Franse minister Bidault de, leiding zal hebben bij het naar voren* brengen van het Westelijke standpunt. Om half tien vanmorgen heeft de vrijheldsklok in West-Eerlijn, bovenop bet stadhuis, een periode van drie mi- tmien stilte ingeluid. Er woedde juist een xwate sneeuw storm. De trams en bussen stonden stil en hier en daar zag men een voetgan ger wachten en zijn horloge raadple gen. De drie minuten stilte diendon Mn de bewoners van "West-Berlijn aan te manen zich te bezinnen op de confe rentie van do Grote Vier, die vanmid dag begon. Oost- en West-Berlijn rijn het zelfs niet eens kunnen worden over de drie minuten stilte. Het voorstel ertoe was uitgegaan van de Westberlünse burgemeester Walther Schreiber. De Russische sector wilde echter niet meedoen. De bovengrondse treinen, die onder Russisch beheer staan. Ueven ook in de Westelijke sec ter rijden. De Russische minister Molotow arri veerde Zaterdagmiddag op het vlieg veld Schönefeld. Hij verklaarde daar: „Hoe eerder de Chinese Volksrepubliek deelneemt aan onderhandelingen over hangende Internationale vraagstukken, hoe beter het zal rijn". Molotow ver klaarde, dat de Sowjet-Unle nooit doeleinden had nagestreefd, die gericht waren tegen de vrijheid en de rechten van andere volken. De weerklank, die de Berlijnse conferentie had ondervon den in de wereldopinie, bewees, dat haar noodzakelijkheid erkend was. Er viel sneeuw, toen Molotow in een escorte van zeven kogelvrije auto's van het type ZIS door het voor alle verkeer gesloten centrum van Oost- Beriijn naar de Sow jet-ambassade Unter den Linden reed. Langs de hele route stond „Gekazerneerde Volks politie''. Buiteers, die Russische uniformen dragen. Kennelijk 001 het prestige van de Oostduitse regering te verhogen, bezocht Molotow des avonds president Pieek en premier Grotewohl. Gromyko ver gezelde hem. Zondag legde Molotow een krans bij het oorlogsgedenkteken In Treptow, waar duizenden Russische soldaten begraven liggen. Hoe zullen de Russen uit de hoek komen? Enige aanwijzingen liggen reeds in het bovenstaande. Er zijn er nog meer. De Oostduitse minister van Bui tenlandse Zaken, Bolz, heeft een brief aan de vier ministers geschreven, waarin hij vraagt om een onmiddellijk vredesverdrag, beëindiging van de „oor logsvoorbereidingen van de verdragen van. Bonn en Parijs" (Europees legert en toelating van Oostduitsers en West duitsers tot de conferentie. Bolz heeft daarbij 8.540.000 handtekeningen aange boden, verzameld door het zogenaamde „Nationale Front" in Oost-Duitsland. Radio Moskou heeft georeerd, dat de conferentie een belangrijke fase kan en moet worden in de vermindering van de internationale spanning. De Oostduitse pers is müd jegens de grote mogendheden, maar blijft scherp tegen Adenauer. „Neues Deutscbland" waar schuwt, dat men van de conferentie geen wonderen en plotselinge oplossin gen mag verwachten. De Oostenrijkse waarnemers, die in Berlijn zijn. verwachten, dat de kwes tie van een vredesverdrag met hun land als punt één op de agenda zal worden geplaatst. Zaterdag hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Engeland en frankrijk in de Berlijnse woning van de Franse Hoge Com missaris een eerste vóórbespreking gehouden voor de heden aanvangende conferentie met hun Russische collega Molotow. Geheel rechts Dulles, vierde van rechts Eden, aan de andere zijde van de tafel, gelicht half verborgen: Sldtmlt. De namen, die bij deze vier gezichten behoren, zullen de komende dagen druk in het nieuws zijn. Van. links naar rechts: Dulles, Molotow, Eden en Bi dault, respectievelijk de Amerikaanse Russische, Engelse en Franse minister van Buitenlandse Zaken. Deze vier mi nisters kwamen hedenmiddag in het gebouw van de Geallieerde Bestuurs raad in West-Berlijn bijeen om te zien of een accoord mogelijk is over de Duitse en Oostenrijkst, kwesties. Het hoofdbestuur van de Baad van Kerken heeft e«n brief gepubliceerd, welke gezonden is aan de Protestantse Evangeli sche Confederatie van. Columbia, en waarin gezegd wordt, dat het afzettingsdecreet, dat de Columbiaanse regering op 3 September van het vorige Jaar heeft uitgevaardigd, „in strijd is met de principes van godsdienst vrijheid, welke gerespecteerd worden door de meeste regeringen bulten die gebieden, welke onder communistische overheersing staan." In de brief wordt er op gewezen, dat volgens de berichten in de afgelopen vijf jaar 51 protestanten gedood zijn, terwijl 42 kerkgebouwen in datzelfde tijdvak in Co lumbia vernield zijn Tevens wijst de brief er op, dat het offielöe beleid van de Colum biaanse regering blijkbaar niet in overeen stemming is met de onlangs door de Paus afgelegde verklaring over het bestrijden van morele en religieuze „dwalingen". ning van de heer Rmgers eventueel wor den gebouwd op palen, zoals de petro leumindustrie deze kent. Op zo'n eiland kunnen reeksen van onderzoekingen worden uitgevoerd. Oud-minister Bin- gets meent, dat dit een vraagstuk is, dat door ingenieurs tot oplossing gebracht moet worden, voordat de politieke zich ervan meester maakt. Wat Engeland en Nederland betreft volgens de heer Ringers, de grootste belanghebbende zal dit een punt van samenwerking kun nen zijn tussen de ingenieursinstituten m beide landen. Dr ir Ringers heeft deze Idee gelan ceerd tijdens een vorige maand in Lon den gehouden „North sea floods confe rence". Van Nederlandse zijde werd hieraan deelgenomen door dr Ir J. A Ringers, prof ir Tb. Thysse, dr. J. van Veen, ir J. Verloren van Themaat, Ir P, J. Wemelsfelder, prof. ~dr P. Groen, Ir H. Sangster en dr K. R. Postma, aldus een verslag in het jongste nummer van ,De Ingenieur", het orgaan van het Ko nmklijk Instituut van Ingenieurs. Lord Waverley, lid van het Engelse Hogerhuis, die in de zomer van 1953 een bezoek bracht aan het rampgebied in Zeeland, heeft tijdens de conferentie in Londen met klem aangedrongen op meer speurwerk op het gebied van stormvloe den, getijden en wind en van de zeewe ringen. die hiertegen bestand zouden zijn, Lord Waverley drong aan op nauwere samenwerking tussen Nederland en En geland. De zee, die deze landen scheidt, levert volgens Lord Waverley dezelfde gevaren op voor beide, zodat het gewet tigd is tot een gezamenlijk onderzoek te komen en een gezamenlijke waarschu wingsdienst Prof. Thijsse heeft tijdens de Londense conferentie als zijn mening te kennen gegeven, dat open zeegaten eigenlijk uit de tijd zijn en te veel onzekerheid op leveren voor de bestaande oude dijken. Volgens prof. Thijsse moet men op de duur verder gaan dan de Deltacommissie, die thans bestudeert de wijze van af sluiting van het grootste deel van de zeearmen tussen de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden Hij riet een toekomst beeld, waarin zelfs wexeldhavens als Antwerpen, Londen en Rotterdam van de directe weg naar zee zullen worden afge sloten. Bij afsluiting van de zeegaten met een drukke scheepvaart zal men volgens prof. Thysse uiteraard voordien zodanige -werken moeten ontwerpen, dat geen sprake is van ontoelaatbare hinder j hagel en andere boternambelegging en voor deze scheepvaart. 'drups. Advertentie V. KOSSEM'S f. 1.40 en f. 1.- Maandag 1 Februari des avonds te half acht, zal een programma, gewijd aan de watersnoodramp 1953, over beictv Hilversumse zenders worden uitgezon den Z.K.H. Prins Bernhard zal dit pro gramma met een herdenkingswoord in leiden. te Nog een landelijk vrijwillig filiaalbe drijf waarbij 1450 zelfstandige krui deniers zijn aangesloten deelt mede, dat het deze week de prijzen heeft ver laagd van o.m. alle jams, marmalade, choc, pasta, bakmeel, cakemeel, biscuits, rijst, limonade, vermicelli, verschillende groentenconserven, soepen, vruchten- -i Op het zeer drukke verkeerspunt in België, waar de grote weg Brussel—Gent de weg Dendermonde— Assche kruist, is Zaterdagmorgen omstreeks half elf een auto-ongeval gebeurd. Hierbij hebben twee personen het leven verloren en werden twee andere zwaar gewond. De 28-jarige J. W. uit Driewegen (ge meente Terneuzen) maakte met zijn echtgenote en het echtpaar D.—de F. een uitstapje per auto naar Brussel, Toen de wagen, die door de heer W. werd bestuurd, de verkeersweg Brussel —Gent insloeg, werd hij door een op die weg in de richting Gent rijdende 20 ton truck met aanhangwagen in de flank gegrepen en totaal vernield. De vier Inzittenden van de personen auto werden ernstig gewond naar het ziekenhuis te Assche overgebracht. Kort na aankomst zijn dhr. W. en mevr, D.— de F. daar overleden. De toestand van de echtgenote van de heer W. is zeer In Quebec zijn berichten ontvsuagen» volgens welke tien personen om 'het le ven z|jn gekomen b|j een ongeval op het bouwproject van het Berslmlskrachtefa- tion, ongeveer 270 kilometer van .Quebec. De aard van het ongeval is niet brikend. Jongens van de ambachtsschool te Apeldoorn hadden geld bijeengebracht teneinde voor de blinde marktkoop man Kool een geleidehond te kunnen kopen. Dolgelukkig nam de heer Kooi Zaterdag zijn „Repko" in ontvangst. De kennismaking tussen meester M hond was allerhartelijkst. (Byzondere correspondentie) BERLIJN is langzaam vol con- ferentiegasten gestroomd. Waarlijk niet alleen journalisten. De stad krioelt van de leden der verschillende geheime en veilig heidsdiensten. De veiligheids- maatsregelen zijn het ontwerp der laatste voorbesprekingen geweest, waarbij de Russen met onvoor stelbare nauwkeurigheid het naadje van iedere kous wilden weten, tot het kaliher en bouw jaar der pistolen van de militaire polities. Worden wij in het Westen omtrent de plannen en richtlijnen der deelne mers niet met mededelingen verwend, in het Oosten schijnt niet slechts zwijgzaamheid, doch ook tot in de hoogste kringen onwetendheid te heersen. Het ensemble-Molotow is, naar ver luidt, met eersterangs krachten opge komen en dit brengt mee, dat ook op het stuk van pers en voorlichting al les besloten ligt in de koffers der met Molotow meereizende experts. In het Russische hoofdkwartier te Karisborst zweeg men tot - dusver niet alleen, maar men wist echt niets. Afgezien van' een blijkbaar ae*r 'algemene Instructie om 'een beetje propaganda voor geheel-Duitse be sprekingen te maken scheen men In Pankow (waar de Oostduitse regering daan en men wilde zelfs de winter- zetelt) zonder richtlijnen te zitten. De uitingen waren dienovereenkomstig aarzelend. Wij sloegen voor het Kon- trollratsgebouw een paar geënsceneer de communistische straatdebatten gade volgens het beproefde Voorburgwal- systeem. Twee bejaarde mannetjes beginnen een discussie, de toeschou wers luisteren en glimlachen, doch pogingen om de omstanders er in te betrekken worden met een kwinkslag afgewezen. Ook van een gedachtenwisseling op groter schaal Is niets gekomen door een wellicht noch elegant noch tactvol verbod der politie. Pankow wilde enigen in Oost-BerUjn wonende communistische leden van het West- berljjnse pariement (die al jarenlang niet in de zittingen verschijnen} in vergaderingen in West-Berlijn laten spreken, doch dat mocht niet Xet dagelijks leven in Berlijn on dervindt van de toevloed'der bezoe ken geen al te grote invloed. De cs- fé's hebben extra te doen, de etalages zijn natuurlijk op haar mooist aange- uitverkoop, die op 25 Januari begint, uitstellen, zovee] verwacht men van de koopkracht der gasten. Ook Oost-Berlyn heeft zich getooid. Ér is wat puin geruimd, graszoden zijn gelegd. De schrilste spandoeken z|jn ver svyderd, mildere leuzen zijn ver schenen. Maar Adenauer prijkt nog altijd als Hitier de Tweede. De grote Oostberüjnse (staats-)wa- renhuizen stallen kostbare zaken ten toon tegen astronomische prijzen, zo bijvoorbeeld Ierse wollen stoffen voor 120 mark per meter (Ostmark wel te verstaan, maar wat heeft de Oostber- lyner met 350 mark per maand er aan, of wij de Ostmark in het Westen voor een kwartje kunnen krijgen.) De vraag, of men buiten de officiële, vermoedelijk toch wel nietszeggende, communiqué'® iets belangrijks zal kun nen opdiepen, houdt de journalisten uiteraard zeer bezig. De cynici bewe ren, dat de beste berichten geboren zullen worden in de wandelgangen van het Kathreineiöaus, Westelijk perscentrum. Oost-BerUjn heeft ook rijn pers centrum. waarop reeds het opschrift coaiere Radio-Berlijn heeft Zaterdag ge meld, dat het centrale comité van de Oostduitse communistische partij Wilhelm Zaisser, voormalig minister van Staatsveiligheid, en Rudolf Herrnstadt, voormalig hoofdredacteur van het voornaamste communistische blad in Oost-Duitsland, „Neues Deutscbland", uit de partij heeft ge stoten. Zaisser en Herrnstadt hadden ver leden jaar na de Juni-onlusten hun posities verloren. Zij worden beschul digd van „defaitisme ten aanzien van de eenheid van de op juiste wijze ge wijzigde partijlijn". Voorts is Zaterdag Anton Ackermann, voormalig waarnemend minister van Buitenlandse Zaken en staatssecreta ris, uit het centrale comité (doch niet uit de party) gestoten. Ackermanns voormalige echtgenote, Elli Schmidt, en Hans Jendretzki, voormalig leider van de partijafdeling in Berlijn, kre gen een berisping. Verleden jaar was reeds verklaard, dat Ackermann, Schmidt en Jendretzki een „wankelmoedige houding" hadden getoond ten aanzien van Zaisser en Herrnstadt. Frans Dahlem, voormalig leider van het partijkader en reeds afgezet als lid van het centrale comité en het polit bureau, is „krachtig berispt" en in de toekomst uitgesloten van alle partij- functies. De vergadering van-het centrale co mité is Vrijdag en Zaterdag gehouden en rij stond onder leiding van presi- dent Pieck en premier Grotewohl, aldus radio-Berlijn, 1 De grootste Oostduitse chemische fabriek te Leuna en het stadsbestuur van Leuna zijn gezuiverd van „oppor tunistische elementen". Het commu nistische blad „Freiheit", dat dit meldt, betitelde 23 met name genoemde leidende functionarissen in de fabriek of het stadsbestuur als „partij vijanden". De partij-organisatie in het district Merseburg is „berispt" wegens gebrek aan -waakzaamheid. Een aantal van de genoemde functio narissen is gevlucht naar West-Duits- land, anderen zijn berispt, uit de partij gestoten of ontslagen. - li meeste vernacht men echter van de uitlatingen in kleine kring, natuurlijk steeds uitlatingen over de redevoeringen der anderen. De ver trouwelijke Indiscretie is steeds een machtig middel. Reeds nu spreekt men openlijk van het afwijkende standpunt der Fransen, die ten dele een Duitse militarisering, ook in E.D.G.-gaareel, gevaarlijker achten dan het luchtledig ener Duitse neutralisering. Him tegenstanders be togen, dat het accent in een nieuwe oorlog zozeer op vergeldlngsrwapen» zal liggen, dat die remilitarisatie niet vmS betekent, cte neutralisatie niet vee) beveiligt. En de cynici beweren, dat Frankrijk een Duitse agressivi- omdat hij veel belang stelde in de Mau Man, een reis om te vissen en te ja gen, waarbij h{j gebruik maakte van een privé-chartervliegtnlg. Dit toestel stort te Zaterdag boven de Murchinson-water val in Noordwest-Oeganda neer. Nadat aanvankelijk verondersteld werd, dat Hemingway btj dit ongeluk omgekomen was, omdat men niets van de inzittenden vernam, bleek achteraf, dat de schrijver en zijn echtgenote, door met een barkas reizende toeristen werd opgepikt en met hun piloot te Eu- naba, aan het Albertmeer afgezet wer den. Hier gingen zü gedrieën aan boord van een vliegtuig dat naar hen had ge zocht. Dit vliegtuig stortte na het op stijgen omlaag en vloog in brand. Het toestel brandde geheel uit, doch de be manning en de passagiers bleven on gedeerd. De inzittenden van dit vliegtuig zijn later naar Masïndi, eveneens in Oegan da en enige kilometers van Buriaba ge legen, overgebracht. Bij de waterval van Murchison. waar Hemingway's eer ste vliegtuig verongelukte, stort dè Wijl over een afstand van 120 meter omlaag. De plaats bgt op ongeveer 650 km ten Noordwesten van de besneeuwde top van de Kilimanjaro, welke door de 54- jarige Hemingway onsterfelijk is ge maakt in proza. Het eerste nieuws, dat de schrijver waarschijnlijk om het leven gekomen zou rijn, is door de Amerikaanse pers op zeer opvallende wijze gepubliceerd. William Lowe, voormalig hoofdredac teur van het Amerikaanse tijdschrift „Look" verklaarde dat Hemingway ge ruime tijd een angst voor het vliegen heeft gehad,. Eerst in de afgelopen maand is hij er toe overgegaan een klein vliegtuig te huren, omdat wild daaruot gemakkelijker viel waar te ne men, dan vanaf de begane grond. Zaterdagmiddag is in Djakarta wederom een Nederlander gearres teerd, n.l. een gymnastiekleraar aan de Carpentier Atiingsehool. J.l Drie kinderen van een Nederlands -f- sc'iippersechtpaar zijn vanmorgen in Antwerpen' door verstikking om het leven gekomen, nadat het dak van het 163 ton grote Belgische motor- schip Uranus in brand was-geraakt..)' De 4-jarige Roelof, de 3-jarige Leendert en de 1-jarige Aaltje Onink zjjn de kinderen van het echtpaar Onfnk-Muis uit Rotterdam. De Uranus behoort aan een Antwerpse maat schappij. 3 De moeder van de drie kinderen vertelde: „Wjj waren gisteravond op bezoek gegaan bij een kennis, wiens schip in de haven lag. Toen wij om half-(rl vijf 'e morgens thuis kwamen ging ,1 mijn man naar de kinderen om te 3 zien of ril sliepen. Hij stak een <j lucifer aan, waarna een ontploffing volgde. Het dék vatte vlam. Wü b slaagden er in Roelof en Leendert uit de roef te krijgen, doch Aaltje kon den we niet meer bereiken. 1 De beide jongens zijn? onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, doch r. ze waren al dood Aaltje is in de M vlammen omgekomen." s De brand werd snel geblust door de havenbrandweer. Het echtpaar Onink woont in Antwerpen, doch - komt oorspronkelijk uit Rotterdam." In aansluiting op het bericht van het besluit van een groot Nederlands levens- miadelenbedrijf om tot prijsverlagingen van diverse artikelen over te gaan, deelt- de leiding van een vrijwillig filiaalbe drijf. waarbij 1150 zelfstandige kruide niers in Nederland zijn aangesloten, .ms mede, dat zij een dergelijk besluit ge nomen beeft. Het betreft hier o.m. de volgende artikelen: jamsoorten, bakmeel, cakemeel, patentbloem, biscuitsoorten, vermicelli, rijst, limonade en slaolie, tr teit tégen de wil der Amerikanen niet méér vreest dan diezelfde agressivi teit met Amerikaanse instemming. Frisse en vrolijke speculaties, die bewijzen' dat de politieke komkommers in alle iaareetiïden tot wasdom korven De militaire post bij het gouverneur paleis te Paramaribo hoorde Zaterdag ochtend hevig geplas in het zwembas sin dat op ongeveer 20 meter van het paleis ligt. De wachtpost ging kijken wie deze vroege zwemmer wel kon zijn die hij niet uit het paleis had zien ko men. In het bassin zag hij een kaaiman van ruim anderhalve meter, die ver geefs probeerde over de rand heen op het droge te komen. Deze pogingen mislukten, mede doordat de kaaiman de rechter voorpoot miste en telkens met een plons teruggleed in het water. Het was een gelukkig toeval dat mevr, Klaasesz, die graag een duikje neemt voor het ontbijt. Zaterdagochtend van deze gewoonte is afgeweken en voor een schrikaanjagende kennismaking in het water is gespaard gebleven. Tot 28 December 1953 heeft'de Rijks waterstaat 225 mlliloen gulden voor het herstel der door de ramp beschadigde zeeweringen uitgegeven. - Voor 1954 kan de Rijkswaterstaat voor het voleinden van deze' taak nog over

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1