Kunstenaar m nood Zó begon Berlijnse conferentie: Men hamert weer op de oude aambeelden Start is wemig hoopgevend DUITSE VERKIEZINGEN ERKENNING VAN CHINA Bloedige gevechten in Madrid tussen studenten en politie Onmiddellijke liquidatie van dé Hawoma is ongewenst Bidault en Eden willen Molotow verlangt eerst: Een felle aanval op Amerika Prijzen omlaag bij kruideniers GEALLIEERD PLAN VOOR DE HERENIGING VAN DUITSLAND Commissie-Meyerlrik|t|ip Raad van Commissarissen concludeert? Tekort zou dan de twee millioenS zeker overschrijden Baby bezorgt inwonende familie een eigen huis m DINSDAG 26 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2è80; Weerbericht mm. Vrije verkiezingen onder, toezicht Gunstiger aspecten te Willemstad Ameland geïsoleerd Weer drie Nederlanders - gearresteerd m I# Sit, DEVENTER HEEFT ZIJN 50.000ste Burgemeester vond open landauer te koud Sowj et-ambassadeur in Italië vervangen mm Sfll I j' Weer sabotage bij Britse marine? Londen neemt betogingen ernstig op WIêÊÈÉÊM Zie verder pagina 3 DE minister van Maatschappelijk Weigerachtige Amerikanen: in Korea oneervol ontslagen li ïÉg - ÜM' WÊA -Mm IS9P> y— Rotterdam: Witte de WIthstraat 30 Telet. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klacbtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VSravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementspr«s 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per Kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. 1 11 - I i" 1 Weersverwachting geldig tot Woensdagavond:#. TOENEMENDE VORST. Over liet algemeen weinig bewolking met matige tot strenge vorst. Krachtige tot matige Oostelijke wind. Directie: O. A. KEUNTNG en Mr. K, VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT- (Van een onzer redacteuren) TJ ECENTE publicaties van kunste- II naarsverenigingen en instanties als bijvoorbeeld het Prins Bernhard- ionds tonen duidelijk aan, dal de kun stenaar in nood is. Deze nood is gevolg van een ernstige storing in de betrek king tussen kunstenaar en gemeen schap. De zaak is, dat de gemeenschap niet voldoende kunstwerken afneemt om de kunstenaar, uitzonderingen daargelaten, zelfs maar op bescheiden wijze van zijn kunst te doen bestaan. Het complex van oorzaken is moeilijk ie overzien. Vast staat wel, dat de z.g. bezitsspreiding van grote betekenis is. Een dergelijke spreiding heeft immers een verschuiving van de koopkracht ten gevolge ten gunste van de bevre diging der eerste levensbehoeften. 8; Het is duidelijk, dat de overheid hier I een beschermende taak heeft. Bewust I doorgevoerde herverdeling van wel- stand vereist een helpende hand, toe- gestoken aan hen, die door het beleid I van de regering tijdelijk in nood zijn. I Zou het blijken, dat deze nood niet I tijdelijk is, dan mag de hulp niet als permanent worden gezien. De over- held immers kan noch mag een vrije t beroepsgroep kunstmatig doen voort- I bestaan: het beleid van de regering zal dus moeten zijn gericht op het bevor- deren van het herstel van de natuur- 5 lijke betrekking tussen kunstenaar en l volk. C OCIALE bijstand, óók die in de i vorm van de opdracht, valt hier- huiten. Anders staat het met dié op- drachten, die óók verstrekt zouden zijn indien de kunstenaar niet in nood zou hebben verkeerd. Bij deze opdrachten is de overheid afneemster, dus belang hebbende. Strikt .-genomen stimuleert ïjj .met deze opdrachten niet een her stel van normale betrekkingen, maar onderhoydt zij normale betrekkingen. De stimulans, die hiervan moge uit gaan, moet als bijkomstig worden ge- lien. Wij wijzen er ten overvloede op, dat wij de mening zijn toegedaan, dat de overheid, voorlopig en wellicht in nog toenemende mate, zal moeten voort gaan met ?het steunen van de kunste naar in de vorm van het geven'van «ubsidie. het 'verstrekken van opdrach ten en-het toekennen van beurzen en toelagen. Daarnaast zal echter de lief dé tót de kunst moeten .worden gewekt b(j 'diegenen, die aïs toekoms tige afne- mett van het kunstwerk moeten wor den gezien.1 En dat zijn feitelijk alle staatsburgers. Het is duidelijk, dat de aangewezen weg; hier de school is." Niet alleen de middelbare en hogescholen, maar ook de lagere. Niet dat' wij verlangen, dat het kind behalve de graven van het Henegouwse- huis, de kanalen van Groningen en het aantal meeldraden van. het speenkruid (wellicht waarde volle zaken), nu ook nog een lange rijvan' schrijvers en schilders in het arme' hoofd' zal moeten zetten. Neen, het kind moet geen afkeer worden hij-: gebracht, maar liefde. Het moet leren zien- en horen. Gramofoonplaat en lichtbeeld moeten gorden ingescha keld,, hét musiceren in Masseverband bevorderd, en aan volwaardige muziek scholen moet subsidie worden toege kend. Kunstgeschiedenis zij een ver plicht vak op onze opleidingsscholen voor onderwijzers en leraren. Het te ken-, het muziek- en het taalonderwijs moeten het „zelf doen" bevorderen. Dat dit alles gemakkelijker gezegd is dan gedaan, is ons duidelijk. Maar toch menen wij, dat alleen langs deze weg herstel van normale betrekkingen tus sen kunstenaar en gemeenschap mo gelijk.is. Alleen.langs déze weg kan men 'geraken tot volle concertzalen en druk bezochte musea; alleen op deze wflze kan het inzicht groeien, dat de kunst waardevol is. Wie over enige tientallen jaren in ruime mate op drachten wil doen .verstrekken aan .kunstenaars, voede directeuren, pre dikanten, in !t algemeen, de leiders op, nu ze nog luisteren willen en open staan voor het'lerende woord. En wie de toekomstige ambtenaar en arbeider, tuinder, arts of ingenieur er toe bren gen wil, kunst te kopen, lere hun de kunst lief te hebben, wanneer ze nog kind zy'n. - Want het moge honderdmaal waar *ijn, dat het. kunstwerk niet gekocht wordt ten gevolge -van verminderde koopkracht, dat juist hét künstwerk niet gekocht wordt, is, gelet op de vele mlllioenen die door. het Nederlandse volk buiten- de sector der noódzake- 'ijke levensbehoeften worden besteed, ten diepste' niet oen zaak van koop- kracht, maar van koop wil. Amerikaanse autoriteiten In Berlijn zijn van mening, dat hel zware propa- gandavuur, door Molotov op de Ver enigde Sleten gericht hij deed scher pe aanvallen op de Amerikaanse poli tiek van de Jaloe lot de Rijn de toch al zwakke hoop op een accoord nog verder heeft doen afnemen. Een Franse woordvoerder concludeer de, dat de Sowjeé-methoden niet gewij zigd zijn. Volgens hem was liet begin der conferentie niet erg hoopvol. Molo- tow's aanval had de stemming nu reeds verzuurd. De Britse delegatie zag één licht puntje: zij meende uit Molotows woor den in zake Oostenrijk een bereidheid te kunnen aflezen, om het staatsverdrag eindelijk te laten doorgaan. Waarnemers stellen vast, dat Molotow elk der drie Westelijke mogendheden probeerde te lokken: Amerika met atoom-overleg. Frankrijk met een rege ling in Indo-China, Engeland met her vatting van de handel. Het is duidelijk, dat de Sowjet-Unie tracht de Europese landen te scheiden van Amerika en in de eerste plaats de militaire samenwerking van het Westen wil ondermijnen. Mannen van de Marine-veiligheids dienst hebben Maandag een onderzoek ingesteld naar enige schade die aan gericht is aan peilglazen in de ma chinekamer van het 26.000 ton metende Britse vliegdekschip „Indefatigable". Het is de tweede maal in nog geen maand tjjd dat aan boord van dit schip iets dergelijks geconstateerd is. Op 31 December heeft de admirali teit een onderzoek-gelast naar het door snijden van stroomkabels en het ver morsen van olie aan boord van het vliegdekschip. Gistermiddag is in West-Berlijn de conferentie begonnen van de ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Engeland, Frank rijk en de Sowjet-Unie. Minister Dalles fungeerde als voorzitter en zeide: „Ik verklaar deze conferentie voor geopend". Verder heeft hij tijdens deze eerste zitting vrijwel geen woord gezegd. Inleidende redevoeringen zijn gehouden door de Franse minister Bidault (20 minuten), de Brit Eden (12 minuten) en de Sowjet-gedelegeerde Molotow (45 minuten). In deze toespraken kwamen de tegenstel lingen reeds zeer duidelijk tot uiting. Dulles zou het woord krijgen, tóen vandaag om drie uur de conferentie, die minstens drie weken zal duren, werd voortgezet Dulles en Molotow waren wat vroeger aangekomen In het gebouw van de Geallieerde Bestuursraad, omdat zij nog enige procedure-kwesties moesten regelen. Zij waren -daar in een kwartier mee klaar. Het gesprek was zeer hartelijk, zo zeide men. De Russische minister was V/est- Berlijn binnengekomen via de befaam de Potsdamerplaiz. -Hij reed in een zwarte auto- met neergelaten gordijn tjes. Geëscorteerd door Amerikaanse militaire politie ging het naar het conferentiegebouw, waar Duitse po litie juist, een talrijk publiek had teruggedrongen, dat door het cordon was gebroken. Niemand mocht het gebouw passeren. Behalve een blinde met een geleidehond die zeide, "dat zijn hond de weg kwijt zou raken alt hij zes blokken om moest lopen De afdeling Amsterdam van de Ned. Chr. Kruideniersbond deelt mede, da| ook de zelfstandige kruideniers in na volging van het grootwinkelbedrijf in staat zijn voor een groot aantal merk artikelen een prijsverlaging toe te passen. Ook van andere zijde wordt er op ge wezen dat in het gehele land de zelf standige kruideniers, dank zij de prijs verlagingen van belangrijke merkartike- lenfabrieken, reeds enkele weken gele den tal van artikelen tegen verlaagde prijzen konden aanbieden. Mevr dan 15.000 studenten; ran de Ma- drileense universiteit hebben gisteren een geregelde slag geleverd met de politie, die de Britse ambassade beschermde. Een door de mijnenopruimingsdienst tót ontploffing gebrachte zeemijn heeft gistermiddag duizenden ruiten in Kat wijk doen springen. De bevolking was getvaarschuwd dat de mijn, die van zeer grote omvang was,; tot ontploffing zou worden gebracht t en men werd verzocht de ramen open te zetten. Desondanks zijn zeer vele ruiten van woningen aan dó boulevard gesneuveld. zijden vielen een twintigtal Geallieerde diplomaten hebben van daag een uiteenzetting gegeven van bet rit drie delen bestaande geallieerde programma voor een regeling van het probleem Duitsland. Het plan ls gebaseerd op vrije ver kiezingen ln gebeel Duitsland onder in ternationaal toezicht. Het zal. door de Amerikaanse, Britse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken gedurende de komende dagen op de bijeenkomst van de grote vier worden besproken. Het plan: 1) D« kiezers van de Oost- en West- duitserepublieken, die in totaal een bevolking hebben van 08 millioen zie- ten, moetón een nationale vergadering tèmenateüen. Op deze verkiezingen dient toezicht te worden, gehouden door waarnemers van de beide republieken, §»an de. vier. bezettende mogendheden t' reracheidene neutrale landen. iSL-ftDenationalevergadering moet een democratische grondwet voor het ge hele land opstellen. Dé geallieerden wil len dat dit een breder versie zal zijn van de „fundamentele wet" van 1949, welke de republiek van Bonn tot grond wet dient. 3) Nadat de grondwet door de alge mene vergadering is aanvaard, moet er een Duitse regering worden gevormd. Deze regering voor geheel Duitsland zal moeten deelnemen aan de vredesconfe rentie, welke het definitieve Duitse vre desverdrag tot resultaat moet. hebben. De drag hoofdlijnen van het zullen, door de vier vredesver- grote mo gendheden worden vastgelegd. De Oost en Westduitse regering zullen het ver deelde Duitsland blijven besturen, tot dat de centrale regering het bewind kan overnemen. BUROKMBKSTER TAN BLOEMÜNDAAI, GAAT: BEUN fit verband met.het;bereiken vaa'de.65- jarlge leeftijd op 4 Juni ae. heeft Jhr.mrw C. J. A. den Tex, burgemeester van Bloe- mendaal/aan HAL de Koningin met Ingang ven l Juli a.s. or.tslag gevraagd uit rijn ambt. Aan beide gewonden. Het begin was een vreedzame demon stratie voor de teruggave van Gibraltar aan Spanje en het einde van de rel, waaraan eerst een einde kwam toen de politie met revolvers in de lucht begon te schieten. Aan de zijde der stormpolitie werden 15 manschappen gewond door straat stenen, die de demonstranten als projec tielen gebruikten. Van twee hunner is de toestand ernstig. Ten minste vijf studen ten kregen bloedende hoofdwonden door de gummistokken van de politie. Vele anderen, kregen minder ernstige kwetsu ren. De studenten riepen beledigingen aan het adres van premier Churchill en „weg met koningin Elizabeth", toen zy de po- litie-afzetting aanvielen. Later bestorm den rij het gebouw van een Britse bank, waarvan zij de ruiten ingooiden. Madrid had dergelijke gevechten niet gezien sinds het einde van dé_ Spaanse burgeroorlog ii zjjn anti-Britse demonstraties gehouden. D« Britse minister van slaat, Selwyn Lloyd, heelt gisteren in het Lagerhuis medegedeeld, dat Engeland de anti-Engel se demonstraties legen hei bezoek van koningin Elizabeth aan Gibraltar ernstig opneemt. De gemeenteradenvan 275 dorpen in de provincie Segovia hébben aan de militaire gouverneur van Gibraltar te legrammen gezonden, waarin tegen het voorgenomen bezoek van Koningin Eli zabeth wordt geprotesteerd. De derde week van -de bijeenkomst der Kleine Commissie te Willemstad over de voortzetting der R.T.C. met de Westlndlsche Rijksdelen, is ingezet met gunstiger berichten over de besprekin- gen dan laatstelijk werden vernomen: De voorzitter van de Antilliaanse de legatie, mr dr M. F. Da Costa Gomez, zal meegaan naar Paramaribo (eerder was gemeld, dat hij dit „wegens drukke werkzaamheden" niet zou doen). De heer Henny Eman, Arubaanslid der Antilliaanse delegatie, heeft Zaterdag weer aan het overleg deelgenomen. De Antilliaanse delegatie sehjjnt een be langrijk tegemoetkomender houding te hebban aangenomen voor wat betreft de kwestie van de positie van de gou verneur. De in de aanvang gekoesterde ver wachting, dat te Paramaribo slechts een schriftelijk vastleggen nodig zal zjjn van een te Willemstad bereikte overeenstemming, wint bij de waarne mers,te Will ems tad veld. Negentien fotografen, televisie-men sen en film-operateurs kregen een kwartier die tijd om de vier ministers in hun conferentie-zaal te belagen. Molotow, in blauw costuum met grijze das, zag er nog al bleek uit en glim lachte plichtmatig. Vóór de open. haard stonden de vier nationale vlaggen. Na dat de Amerikaanse veiligheidsdienst de journalisten: gelast had de zaal te verlaten, wat er een Rus, die per se nog een plaatje wilde maken. Een Amerikaanse fotograaf vond' toen, dat hij óók nog mcht blijven. Na een korte woordenwisseling pakten de agenten de driepoot van de Rus resoluut op en brachten hem'naar buiten. Er is geen gebruik gemaakt-* van de installatie, waardoor men onmiddellijk vertalingen van het gesprokene hoort. De tolken spraken achter j elkaar. Dit zal de conferentie, niet .bepaald ver snellen. Om een uur óf halifees was het in de zaal ,zp.; snjoorhgèt geworden, .dat Molotow-'eeh' pauze'voorsteHêl' .Terwijl de ministers' "eeh-'-hichtje xéheptèh- en een kopje thee of koffie duiken, ston den in de zaal de ramen open. Buiten lag sneeuw. - De speeches De drie redevoeringen bewijzen, dat Oost 'en West met totaalverschillende ideeën naar Berlijn z|jn gekomen. Bidault verklaarde,dat de bijeen komst gewijd dient te worden' aan Europese vraagstukken. Hij zag niet in, waarom het lot van Oostenrijk af hankelijk zou moeten zijn van dat van Korea. De twee grote Europese vraag stukken zijn Duitsland en Oostenrijk. Een Duitse regering zal gemaakt moe ten worden door verkiezingen, niet de verkiezingen door een Duitse regering. De Franse negering wenst Duitsland op te nemen in een zuiver defensief ver bond. Het lot van de democratie in' Duitsland is verbonden met het Wes ten. „Dat is onze overtuiging". Het ge durfde atoom-plan van Eisenhouwer is van beslissend belang. Door de aanhoudende vorst ls Hel ium overzee geïsoleerd. De barkas „Bomdiep", die de- verbinding tussen Ameland en Holwerd onderhoudt, is Maandag voor het laatst uitgevaren. Per vliegtuig bestaat gelegenheid van Ameland naar de vaste wal en omge keerd te komen. De „Bomdiep" moest gedurende de laatste dagen op ongeveer 1300 meter van Holwerd in diep water blijven liggen. Vandaar bracht een amphlbie- vaartuig post en passagiers over het slik van en naar Holwerd. Het mate riaal voor de doorlichting van de Ame landse bevolking, die van 25 tot 29 Januari zou geschieden, kon door dé slechte verbinding niet -worden uitge voerd. zodat dit onderzoek moestwor den uitgesteld. ;- TadkmalAja'zjjn Zaterdag op last van de procureur-generaal drie Nederlan ders gearresteerd. Men zou volgens het dagblad „Bintang Rlmur" auctor intel lectualis zijn van de Daral Islam en aan deze organisatie medewerking ver lenen. De gearresteerden zijn: dr. Schmutzer, directeur van de rufoberondememing Bandjanegara in Gunung Tj'upi, de heer E. J. I. Versteeg, administrateur van die onderneming en de heer J. Katton, aliais Muhamad, employé dier onder neming. „Bintang Timur" noemt als bron van dit bericht kringen-van het hoofdparket. - Maandagmiddag is in Berlijn de confe rentie van de vier ministers van buitenlandse zaken van de Grote Vier" begonnen. Bij de aanvang der confe rentie: Molotow schudt de hand van de Hoge Commissaris Hoyer-Miller. De Engelse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Eden links. (Telcfoto A.JJ.P.). Deze foto van het Britse Koninklijke Paar, is de laatste officiële, die door de fotograaf Baron werd gemaakt, voor de aanvang van de reis door het ge hele Britse Gemenebest. De koningin draagt een gele tullen avondjapon, icaaroverheen het blauwe lint, behorend bij de orde van de Kouseband. Het hals sieraad was een huwelijksgeschenk van de Nizam van Hyderabad, de tiara kreeg de Koningin ten geschenke van wijlen koningin Mary, ook ter gelegenheid van haar huwelijk. De hertog van Edinburgh draagt het uniform van admiraal van de Vloot. "Werk heeft een commissie inge steld, welke hem van advies zal; moeten dienen over eventueel te ver- lenen .rijksvoorschotten, voor de over komst van Indische Nederlanders, si!" Gelijk men zich zal herinneren'?.; heeft de Tweede Kamer r hierover J enkele maanden geleden diepgaand'?? gediscussieerd. Ondanks krachtige pleidooien van.- dr. Schouten e.a. werd de motie- Lemaire -in zake de vrije overtocht.' van Indische Nederlanders toen ver-ri; worpen. 1 De bewindsman stelde zich op 'het: standpunt, dat het merendeel der(: Indische Nederlanders er'mee gediend is zich in Indonesië een bestaan te" verwerven en .dat voor overkomstr naar Nederland geval voor geval moest worden beoordeeld. Een moeilijke taak, waarvoor de bovengenaamde commissie zich thans";;: ziet geplaatst. Moge zij er in slagen onder de be- kwame leiding van het vroegere'.. Kamerlid, de heer H. J. W. 'A. Meye- rink, in het waarachtig belang der?', Indische Nederlanders werkzaam :të>.' zijn. - 'V 3s$. Het Amerikaanse department Defensie heeft Maandag het legerge-; last de 21 Amerikaanse soldatenpan communistische krijgsgevangenschap die weigeren naar hun vaderlandterug vte keren, oneervol uit dienst te ontslaan.-:; GcJ-f fspsKSg 'V 'r-'r" ~'''A Het 1000ste schip voor Rotterdam. Het 1000ste schip voor Rotterdam is gearriveerd. Het;was het 1124 brt. meten de Nederlandse'; kustvaartuig „Na&sau- haven", dat met een lading stukgoed' uit Kopenhagen kwam en ligplaats koos aan.de Merwehaven.Vorig jaar kwam h«t 1000ste schip voor Rotteidérn even eens op 25 Januari-binnen. (Van onze Haagse redacteur) Directe liquidatie van de Hawoma zal een extra-tekort van; 117.000 en;? wellicht zelfs- van 917.000 veroorzaken. Vermeerderd .met het weds- liO-j; staande tekort over dé 'jaren- 1952 en 1953: in .totaal 1^0.000,..zonrjltetïyCj 'déncH'Lvhn'Mezexdo&r:de-^emeenté?Den7Haag^pgefiehtej?ira$^bp1lwniaa^ schappij dus 'de twee inillloen galden, overschrijden. - K Bij liquidatie van het bedrijf na zesjaar daarentegen kan;, het:;rXeed5_|s^ geleden verlies worden .verminderd 'tot -rónd. 1' millioen jgödën.'iÖBimMöfe^S Ujke liquidatieisdan ook uit zakelijk; oogpunt van mening, dat in elk geval twee th'ans in aanbouw zijnde complexen möéteh"J|;S^ worden voltooid -.dóór "de Hawqma.;fzjdf®sw'^ Stopzetting' zonder meer', zou: zowel.nnet)^f| het*;, oog - op de woningnood als financiële redenen geheel verwpipriiiWiMm rijn.Uitvoering door ï'eeh.teidérëiiaanS#® nemer' zou vertraging én ;hogérë. kostén|:^^ met zich brengen.Zou --tot?.Uqmdati,e,. besloten worden, 'dan? zou daarmee zakelijke redenen naar het oordeel commissarissen toch;"móeten worden wacht tot ha de totstandkoming; nog twee andere complexen, die teza-*''" men 380 woningen, omvatten en' danzo spoedig mogelijk-moeten .worden vge-. 'bOUWd. i -Door het gebruik van nóg «niwerigtv^^ bü directe liquidatie moeilijk of.tdieM;;?«,i- niet verkoopbare, voorraden .puin betonijzer zal het :nog?te>yerw^téB:^^M (extra) verlies dan namelijk .'dalen Itot- f 511.000.—, zodat het totale verlies ?yanjS?pgg) de Hawoma beperkt kan blijven :;"töt,"-';-fKR I^ILOOO.—. Blijkens hetscbrijvoi', vap de .Raad;: 'van' ^Cómmlsririssen^biM^^* tbans eenverbeteringin de.- gsng-vanv- zaken te constateren, zowel financieel Tot deze conclusie komt de Raad van Commissarissen; der N.V. Hawoma. in een schrijven aan het Haagse College van B. en W„ dat met een aantal andere beseheiden thans ter kennis van de raadsleden is gebracht. Daaronder be vinden zich" o.a. 'een rapportvan - de gemeentelijke Accountantsdienst en een memorandum van de Raad van. Com missarissen, waarin een overzicht van de geschiedenis der Hawoma wordt gegeven. Een prae-advies van het Col lege. van B. en' W. ontbreekt evenwei nog. Een concept daarvan is reeds toe gezonden aan de Commissie voor de Gemeentefinanciën en de Commissie voor Plaatselijke Werken en Eigendom men. Aan .de Raad wordt medegedeeld, dat binnenkort een extra raadsverga dering zal worden uitgeschreven ter behandeling van dit voorstel. De Raad van Commissarissen blijkt Van onze correspondent De klokken, van de stokoude Lébrui- nus zijn vanmorgen in feestelijke ju bel uitgebroken omdat Deventers pril ste inwoner, deSO.OOOste burger van de Koelcstad was geboren. Het is Lamber- tus Johannes Kwakkel. Nauwelijks half negen kwam de gelukkige vader, even als alle .vaders, die gisteren een: kthd kwamen aangeven met bonzend hart de geboorte van zijn zoon melden. Hedenmorgen tien minuten over zes aanschouwde Deventers 50.000ste inwo ner het levenslicht.: Terwijl de kleine Lambertus Johannes, onwetend van de gewichtigheid van: zijn persoontje in zijn wieg lag, vertelde burgemeester mr H. W. Bloemers de zichtbaar zenuwachtige vader, dat zijn zoon de 50.000ste bur ger van Deventer was en dat hij hem deswege symbolisch het in uitzicht ge stelde, huis, geïnstalleerd at wel na mens de burgerij kon aanbieden. De heer B. J. Kwakkel, die deze mor gen zün tweede kind aangaf, is 29 Jaar en van beroep boekhouder.- Toen hii enige jaren geleden de geboorte' van zijn eerste zoontje ging' melden, was hij zo ongelukkig'dat hij van zijn fiets tuimelde en z|jn been brak. Ditmaal was hij gelukkiger, in dubbele zin. Zodra het toeliet belde de heer Kwakkel zijnechtgenote op om haar het heuglijke nieuws mee te delen. De familie Kwakkelis in moeilijke om standigheden gehuisvest. Zijdelen -een kleine woning met anderen, een ander huis betekent "voor hen dus een grote uitkomst Aanvankelijk zouden barge De Russische ambassade te Rome heeft bekendgemaakt, dat de huidige ambassa deur. Mikhail Kostilew, is teruggeroepen en opgevolgd zal worden door Alexander Bogomolow. vroeger ambassadeur in Tsjechoslowakije. Kostilew was ambassadeur te Rome sinds April 1945, Naar verluidt wordt hij teruggeroepen wegens de betrekkingen die hij met Beria onderhield. Hij was een intiem vriend van.Stalin en. behoort tot de z.g. sortniki, de oude garde der Rus sische diplomaten. meester en. mevrouw Bloemers in een open landauer met een Rtentenwigge naar de .woning van het gelukkige ge zin rijden, maar de vinnige koude deed hen besluiten met een auto te gaan. .Herauten trokken te paard door de smalle straten van dehistorische stad en verkondigden de geboorte van de 50.000ste. In dé scholen aten 9.000 kinderen him beschuit .met muisjes.- De moeders van alle andere kinde ren. die vandaag werden aangegeven, ontvangen een fruitmand] e. als vaktechnisch. De'belde iri- aanbouw) zijnde complexen «alten. nog met eén overschot kunnen sluiten. Voor deze prognose „steunt het ven van de commissarissen op .het rap-; port van de Gemeentelijke Accountants- dienst, waarin een .becijfering worót gemaakt voor. de financiële uitkomsten :l van de Hawoma bij voortzetting' gedu- v rende een periode van zes jaar.'Het. hierin becijferde resultaat van eerip netto-winst vanrond 230.000.— ge durende deze periode berust echter op, een - aantal 'veronderstellingen;-' waarvaö;-. de juistheid nog geenszins kM wordcmï; voorspeld. Blijkens het memorandum heeft de; Raad van Commissarissen op 21;De-;. cember bijstorting op de aandelen ge^" vraagd tot een bedrag'van 700.000.-r* - (zoals bekend bedraagt het aandelen-;; kapitaal 1 millioen. Alle aandelen|t zijn in handen van de Gemeente, - die voor een bedrag van 300.000:heeft, volgestort) In dezelfdebrief heeft «dA- Raad van Commissarissen er, reeds "óPj- gewezen, dat met des»:, volstorting van;- aandelen de moeilijkheden nog niet rijn-: opgelost.". - Ak Commissarissen,hebben ook de vraag, onder ogen; gezien of het verantwoord,; is geweest - dat over hettijdvak .van 1 Juli 1949 tot en met 31 Decembod/ 1951 een dividend werd; uitgekeerd van; 4 ct per.jaar. terwijl nadien-'de finan--; ciële toestand zich - in; ongunstige,, zin,, heeft gewijzigd) Hierbijheeft men zich; afgevraagd of de, toestand van het be- drijf in de eerste jaren niet te;optimis--; tisch was beoordeeld-, of derhalve niet de winstuitkering over de eerste jaren. achterwegehad moeten blijven. De accountant beeft; echter uitdrukkelijk verklaard, dat ook met de huidige toe-, stand voor ogen voor hem vaststaat, dat op het tijdstip van het opstellend van de jaarstukken over 1949, '1950 .ieri; 1951 de dividenduitkering aanvaardbaar/; .'SS? 7'C -Q"ëê& s® 'O ;S5R5 Het College van B. en W. en de'Cter.; s. meenteraad zullen nu in geriimenlijkS;,;-^ overleg moéten beslissen over -devraag,; of dit, "Gemeentelijk Woningbedrijf j middellijk zal worden geliquideerd,;, of .dat men nog zal proberen In de.-loop. van'de eerstvolgende ze«'ijaw;-hrtïvw^is5&' lies terug te brengen. i; De Gemeentelijke Aceountantedieiurt'is;;.'''"pi dienaangaande van oordeel, dat,om;;éf-: doende financiële hulp te biedon^bfrien-^j^Si. dién een lening-of een-.rekeningTC0urM^;;5||: crediëtvan de. Gemeente :teni|bedtege®f .van- "naar schattihg?'^i^OO.DM'^Jjno'diji®;^®, zal'z|jn, ter aflossing? van >bankm>dtet lü en v kasgeldleningen G^eentfö 'mè verder ter- betalteghvimïcróaiteyïen^«iiW"i} tenslotteom te ibeschikkéni'.avci'Sv:^?:?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1