P m m te Vorst houdt aan r te De Zonnebloem" kreeg ih Schiedam modern-ingerichte clubkamer lp pi §1 1 lm Vlaardingse schooljeugd was weer best in declameren wm life te mm. Ifeit-- Wethouder zegt medewerking toe voor spoedige bouw van 70 woningen Militair pact T urkije-Pakistan fp m IS llfel r 5 daSÊmm rnmÊm. ÏROW SCHIEDAM Ife J lite lts» It5 I i life liffirs i.»H It; - Nieuw bedrijf in Baronie- fabriek aan Waranda? $:yf»Van. .de honing die een kip werd" ;;(^.Middepstandsvereniging „De Goede Aarde" voor de Cefa Ds. H. G. Abma over „99 1" SCHIEDAM VLAARDINGEN lilgöfa Burgerlijke stand van Schiedam III# |ggfo;< Burgerlijke Stand 7 - van Rotterdam V^ier maanden met - aftrek,' voor adj.-directeur Niet verantwoorde partijen y boter verkocht Tweede overwinning voor H.ViO. I Hoek van Holland Paard sloeg op hol Aan beide benen gewond Maasland TEKKO TAKS EN DE DRIE WENSEN Maandag 25 Januari 1954 11 sgsaiK Wegéns ongeoorloofde afwezigheid veroordeeld Kind uit ijs gered Redder trok aan noodrem en kwam op tijd Helicopterdienst naar Lisse en Haarlem Girodienst was abuis De witte pokken Aantal patiënten daalt langzaam Met hoofd in straalmotor gezogen Ledenvergadering van Chr. Middenstand in Rotterdam Wijkraad voor Pernis Churchill beproefde het nieuwe NATO-geweer Een maand voonvaardelijk in „Rijks^ijker-affaire' „Avengers" voor M.L.D. in Rotterdam aangekomen Pernis Buffetjuffrouw lichtte winkeliers op voor f 7000 Slachtoffers van het ijs Moeilijke redding van twee broertjes Visserijberiohteiï Ivt 1fe'; tt'- 1 «.fiV-i-- i f y>\ v•- l'.'Ct-P/'y I- 1W het grote pand op de hoek van de - Tai7iloon.cn het Plein Eendragt te .Schiedam bezit de stichting „De Zonne- dloem" voor vorming der wérkende jeugd te Schiedam, Ylaardingen en Maassluis sinds enige tijd op de eerste 'verdieping aan de Tuinlaanzijde met het gezich* 'op de Plantage een ge zellige clubkamer. Hierin kunnen de Zonnebloemmeisjes onder leiding van mej. A: C. M. van Dongen en haar as sistente haar vrije tijd op goede wijze doorbrengen. Iü-de zonnige, met moderne meube len ingerichte kamer, die voor dc ver bouwing een donker, ongezellig ver trek was, hebben mej. Van Dongen en drs Buntjer, bestuurslid, van „De Zon- nebloem", exns één en ander verteld •over de totstandkoming en het doel van deze nieuwe aanwinst. Dank zij be- langrijke giften am. 2.000.van liet .Centraal Sociaal Werkgeversver bond was men in staat een gedeel- te van genoemd pand te huren. Men 'beschikt- thans over de clubkamer, een kleinere kamer voor de administratie en wat ook heel belangrijk is, een eigen keuken. De meisjes, die deelnemen aan de lessenop de Nijverheidsscholen, kunnen thans haar vrije avonduren in dé, clubkamer doorbrengen. Vanzelf sprekend kunnen zij niet alle tegelijk terecht. Ruim 150 fabrieksmeisjes uit 'Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Volgen dé lessen in naaien, koken enz. 7.op. deHuishoudschool. Voor verdere ontwikkeling en ontspanning zou dus een centraal clubhuis voor de gemeen ten ideaal zijn. De* uitvoering van een j dergelijk plan stuit echter op vele be zwaren niet alleen van.financiële aard en daarom is men thans reeds erg ge- •:lukkig .met deze clubkamer, waarin ISaV October a.s. zal de gehele Baronie- fabriek .uit Schiedam verdwenen :zijn. Men gaat nl. ia Maart a.s. reeds "be- Vginnen de machines over te brengen ;,»aair de -nieuwe fabriek in Alphen .ai.d. - Rfjn. s s fabriekspanden en het terrein aan :-de Waranda zijn dezer dagen aange kocht door de Sohiedamse makelaar D. Kruidenier. Het betreft hiér 1300 m2 groad-: met opstallen. A p SNaar wij '•'vernemen-houdt déze aan koop .verband met de vestiging van een fabriek, die preeisie-instrumerUen ver- -'y-A'-X.r"'" 7*A ib*'1 v h. *J- v' '- - S< -r--'.'.",".-. v bekende groep .De Witte Vogel" uit ..Jf^ifDeniRaag; 'die. zich heeft; gespecialiseerd |g|IT<;-.' OP, het. jeugdtoneel, gaat op l5 en-20 Fe- bruari a.s.- te Schiedam in schoolverband iTiïïi'- VOorsteUingen geven van' het 'stuk- „Van do koning die een kip werd", een sprook- l&if4 j*''ihJ, vier bedrijven van- Rolf Petersen; 1 V-. - „De Witte Vogel"-heeft-met: de opvoe- I ring.'-van-ditsprookj e,,..dat.ds,1 afgestemd ^5giOP;het:bévattingsvermogen;.yan.;de.:jeugd ®g»::van':'elke\leeftijd,1 reeds 'veel' .'succes 5 géj. .ji.'.- 'oogsrr^jdehs de Vacahtiëweëk Véhfhet laafi'erijjook; 'in '•anderé plaateen '9-U.oan.'yInt.Den Haag wérdhet stuk enthousiast ontvangen.""': aa - - kfl';?- ^Wpl-Dé beide voorstellingen zullen worden even -in hetPassage. Theater, v- ||^EiB<<W<o«oiktegav;-8 uut'houdt de' Chr. Mid- ^ësidenstandsvereaiging te 'Schledam in het gebouw' voor Chr. Sociale Belangen aan SrSi'de:-:-Dange Haven een ledenvergadering. SK??::Tijdens deze-bijeenkomst zal in het toij- zonder de' reclame en het belang daarvan doordè middenstanders worden be- Isproken.- men zo'n 20 meisjes kan ontvangen. Grote plannen heeft mej. Van Dongen met haar aanwinst; handenarbeid met raffia, pitriet enz. kan hier prachtig worden bedreven; ook kunnen cursussen worden gegeven bijv. in to neelspelen, woninginrichting enz. en ook denkt de leidster aan het doen houden van lezingen, bijv. over de verhouding van jongen tot meisje enz. Bovendien biedt de clubkamer gele genheid voor de meisjes haar verloof den of vriendinnen mee te brengen. ■Zelfs kan men er desnoods verjaarda gen-vieren! Natuurlijk is het mogelijk rustig een boek te lezen of naar de ra dio te luisteren. Reeds heeft Jmej. Van Dongen met twee groepen Kerstfeest in de clubkamer gevierd. Voorop staat het doel de meisjes een zinvolle ontspanning te geven en voor te bereiden voor de taak die haar straks wacht. Meerdere meisjes wil men aan trekken en daarom is het pok mogelijk clublid van de Zonnebloem te worden zonder dat men de lessen op' de Huis houdschool volgt. Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Januari zal de Cefa te'Schiedam weer een filmvoor stelling geven In de grote zaal van het gebouw „Irene" aan d« Nieuwe Haven 155. Vertoond zal worden het boeiende filmwerk „De Goede Aarde." Deze film welke gemaakt is naar het boek van Pearl Buck zal de bezoekers een beeld geven van China's rijkdom en armoede, revolutie en hongersnood, maar ook van het menselijk geluk dat daar gevonden wordt. Toegangsbewijzen zijn weer verkrijg baar op vertoon van de lidmaatschaps kaart bij het Reisbureau „De Snelle Vliet" Rotterdamse dijk 425 en indien nog voorradig 's avonds aan de zaal. Ds. H. G. Abma, Ned. Herv. pred te Delfshaven hoopt op Woensdag a,s, 's avonds 8 uur in het gebouw voor Chr Sociale Belangen, Lange Haven 73 voor de Herv. Bond voor Inwendige Zending op G.G. te Schiedam op te treden. Zijn onderwerp is „09 1". De Zonnebloem-meisjes loeien sich thuis in de gezellige clubkamer. Han denarbeid onder leiding van mej. j4. C. M. van Dongen. 'V l-'sjf.'vv'T: ..Geh'uwdi R. G. Varhey.,22 j. en W. de Waard, ,21 Ij.i Geboren: Maria H.. d. v. P. X' van Emden en J. van Duijn; Cornells, z. v. J.; Vrauv/deunt en N. P. van Leeuwen; Maria E., d..v/ J. A-'- Odijk en':M. Fran- kenf Marianne,, d.' v. A. Wierien en J. fjép-R'Kooijman; Johanna, d. v. K. J. van Kartingsyeldtl en "W.! Móéfmans.' ft Overleden:' P.- Cafree, 59 'j„' eebtge- pbÉenóte v.'"J; 'E: Verhagen; E. F. Koch; StS©;50:"j„' echtgenotev. C> van Wagten- gfefS%nk£: W. A. Jeup, 84.1'j.; AangUteh v»n25 Januari 5ES3-X: lf®j- "BEVAï.LiBN': -E MerrelaarSoeter d; G A van. Driel—Koolhaas z: L c van Aalst Rinck'd; M S Verbeek—Verhoeff d: M 'FokMes d; L Griekspoorvan Stijn z; J Chr M van den Hoek—Coppoolse z; A van: Waeij—Bijl d; A Verschoor—Herman z: T Vvan Veen—de-Klerk d: A M J Spee— Hutzemakers r; D van Krimpen—Vlug z; M W J Boer—Blanker z: ,Th M A de Man van Doom z en d: J Th HomburgOosterink d; G MelierOtter vanger z;C C.M M Hoe benBeurskens ^z; M M de Mooij—de Best d;'C Jansen—van den. Berg v, H de Grauw— Móedt z; M van Veen—Dlts z: J Borst Huijsdens;z; A H'van der Kooij—Boot d; GKrueknietSpiering dL Haage—Bloem z;"M van HeesETeuvcrs d; J A' Versteeg— S&'ïör Bigelalielm z;: A C OudemanJongkind d: m&i<Ch M de GrootCapitein d: G Westhoff— rPv.Hendriks-: z:- ML- Kettenis—Dorpmans' d; A H E Magielsen^-SeovaRlghlni z: G van fflgbérSdét' GaagBaris- d: E O SmoldersNührlg t, J. J' van Hoof—van - Deuren z; W S ffi-;'.r i)oorewaard—van Dcick z; C W Chr Bosman SKS$."--«Ulng d: J:M: J Uur—de Looff z: T van ■ikv 'der Noord—Bakker d; E Oranje—Breestraat l^k-r'zi H van Dijke—Vlot d: -A E Piket—Beijer- ®S-i:.C'.:ling z: Th J van der Ent—Dukers d: A "W ^7::''-"'Holster-—de Rover d; J M Kolsterenvan Xesteren d; K A van,der Kruk—Mulders z: ioW'-jA-Dollee—Bos d; C Bakker—Boskamp z; vanDemen—-Reijnen V, L Rroese Broekhulzen z: L van Driel—Goosen d: H iÈi&c-iMkr Soek—van Latensteln d: G .Bouwinees- I^^V.ter—Brunsting ,d: L r P Rikxoort—van de C Oomeiis. ongehuwde vrouw 2S j; C stok, man van J Bakker 82 J: i&'Ss van .GalenPman van B M Barendregt 70 J: SS-'--&'E Seip. vrouw, gehuwd:geweest met.Chr D van-Loon 89-j: K J E Visser, ongehuwde vrouw.72 i; J P Maathuis.' ongehuwde, vrouw ^gfi-'77-i; H E Hardlnxveld, vrouw, gehuwd ge- ^itÈ'v'weest-met M Th van Leeuwen 80 ft J J van .;wl.Nikkelen Kuüper.. man. gehuwd geweest a%;-.-»et-A M M van den Berg480 j; A M de Geus, vrouw van H C Andeweg_51 J; W„N IGlP, man van M Schaap-60 Jï.W J ,van Giersber- zoon: 2. dagen: 'G de Vormer, -vrouw. g&i gehuwd geweest met -A- van Loon 80 J «-^r»??rmr'T''' Sehell. man van A' Rotman 60 j; H fe-aEjacotos^znan van j,'M'Hoprn»tfs-88; it Chr J man: gehuwd; geweest met A J iï»vane.67,j: J W J ximmers. wouw, flthowO ""'i'geweest- me' MiVerstraeten67 J: J ÏRÓoU.'ongehuwde.man J: J van d«t vrouw van-Th-NLeenders 60 J; E 7 Stipoortvilet, vrouw van H Kootstra 29 i: A A i^rpoolman;' man-wan 'C:.van Aalst 80-ft. A C ig;:FreiJe,j;vrouw., gehuw^ geweest met K van C-B Meewis...vrouw..ger }hSn?^weestmét xCK J p Rees; van Jen Svnde Sivi: D 'KoHf, ongehuwde man 62 J. f?&Voo'rta 'aU* levenloos-aangegeven: K-_Troost %»M.*Gezen;21zoooa;J-'W. C ;-4 c „De Harmonie" te Vlaardingen bood gisteravond weer -een fleurige aanblik. Dat -kwam niet alleen door de palmen en de anjers die op sobere wijze het podinm versierden, maar veel.meer door de grote kinderschare, die dé zaal nagenoeg geheel vnlde. Wat er nog aan plaatsen over was, werd vingenomen door ouders en andere belangstellenden. Allen, groot zowel als klein,1 hebben met' plezier geluisterd naar dé elkaar opvolgende declamaties van de. scholieren die •als;,de,.besten uitude seleo- liewedstrijdeit'; voor.desSchooldeclainatie waren .tevoorschijn gekomen. ,i71:7.7 Ue jongelui "hébbenhun bést "gedaan en over "het algemeen kan gezegd worden dat de 'declamaties goed waren. Wie de wedstrijden van de afgelopen, jaren ver gelijkt zal tot de slotsom komen dat er vooruitgang zit-in het declameren. Prettig was dat met name de jonge lui - beneden de 14 jaar de ernstige voordracht aan kant hadden, gezet en de humor: naar voren hadden gehaald. De humor was ver in de meerderheid en ge dichtjes van Annie G. Schmidt waren sterk favoriet Toch ging de eerste prijs nog naar de afdeling ernst en wel de be kende kindersproke van'Marie Bodöaert, die door B. de Bruyn (Caivjjnschool) op goede wyze werd gezegd. Maar de humor mocht er zijn. Het bekende Boerke Naes was er ook weer door L. Schilder goed gedeclameerd in het oorspronkelijke Vlaams, maar ook tal van nieuwe num mers zoals Poeleke Pluis (B. van Schayk, St Mariaschool). de Wilgen J. J. Drop, de Buyterschool). Daantje en het kraantje (R. Klooster Huishoudschool, Schiedam), Ballade van de oude en de nieuwe neus (J. Boudens, St Willebrordusschool), de Dijk (R. Hoek. dr. Kuyperschool); Naar de tandarts Veugelers, St Maria- school) enz. De jury (bestaande uit de heren Brou wer, Bogaardt, Tazelaar, A. van Minnen en J. van Veelen) kende voor de groep beneden 14 jaar de volgende prijzen toe. Eerste prys B. de Bruyn, 2. E. Veugelers, 3. J. J. Drop. 4. R. Hoek. 5. B. van Schayk en 6. L. Schilder. De groep boven 14 jaar was kleiner. De humor was daar wat minder vertegen woordigd, het ernstige genre'meer. Maar het komt.ons voor dat hier enige meer dere selectie op haar plaats zou zijn. In deze groep" gold het lest best, want Loes de Jong, behaalde met Hella S. Haasse's St Steven en koning Herodes de eerste prijs. En verdiend. De tweede prijs ging haar Els Graafland van de Chr. Nij verheidsschool voor de Heilige portier van Anton1 van Duinkerken. Goed gede clameerd maar ietwat ite gekunsteld. Cock van .der Wey (Colijnschool) kreeg met Inkwartiering de derde prijs. Alle leerlingen, die aan de selectiewed strijden' hadden deelgenomen, maar niet voor een prijs in aanmerking waren ge komen, kregen als verrassing het boekje •van Geertruida van Vladeraoken, Gedich, ten- over 't jaargetij, v" Na de pauze werd de film „De circus jóngen" vertoond, dié bü de jongelui best ia de smaak viel. - -■ r- 'te' 'j4" a l-?;. -V V e*- I Een gevangenisstraf van vier maan den met aftrek heeft de. officier van justitie bij de Rotterdamse Rechtbank vanochtend geëist tegen de 44-jarige J. H. uit Vlaardingen.'- Deze had zich voor de Rechtbank te verantwoorden, omdat hij zich, toen hij adjunct-directeur van een melkfabriek te Vlaardiruren, een hoeveelheid boter, die hij moest afleve ren, zou hebben toegeëigend. Verdachte bekende verschillende niet- verantwoorde partijen te hebben .ver kocht. De opbrengst besteedde hij om lonen te betalen aan arbeiders, die des Zondags moesten werken. Hierover had hij verschil van mening met zijn direc- teur, vandaar dat hij deze methode volg de, zo verklaarde-hij. Op deze wijze had hij f 1550,overgehouden! waarvoor hij niets voor zich zelf had gebruikt, aldus zijn verklaring. De officier meende, dat er geen sprake was van verduistering van geld; doch van goederen. De raadsman meende, dat er met van enige verduistering kon worden gespro ken en concludeerde vrijspraak. Zijn verzoek om onmiddellijke .invrijheid stelling werd afgewezen. Tegen de 53-jarige koopman A. van der P. uit Vlaardingen, die de boter ge kocht zou hebben en van heling werd verdacht, eiste de officier een geldboete van f.600,— of zes maanden hechtenis, alsmede een voorwaardelijke gevange nisstraf van drie maanden met drie Jaar proeftijd. --• Uitspraak over 14 dagen. Na een felle.strijd heeft H.V.O. 1 met 64 in Hillegersberg' van -„De Ivoren toren"-gewonnen. Reeds na dertien,zet ten wist W. v. d. Waal de partij in zijn vo'ordeel te beslissen. 10 voor-H.V.O. De heren.Boterenbrood en-P. de Goede deelden punten, terwijl 'A. de Jong ver loor. Eindstand 8 Januari 2—2. .Vrijdag 15 januari wonnen de heren 'Bongers. De Koe en Koopman hun partij, terwiji B. van Driel en P. Korpel de .vlag moesten strijken. Vrijdag 15 Januari eindstand 54. Een der oudste leden van H.V.O., de heer D. A. Toom toog 22 Januari op weg om in zijn eentje de wedstrijd af te maken. Remise was genoeg. Maar de tegenstander speelde scherp op winst, om de eer voor zijn club te red den. Ondanks fel verzet wist de heer Toom de partij in een winstpunt om te zetten voor H.V.O. H.V.O. heeft nu vier wedstrijden ge speeld. twee gewonnen en twee verlo ren. Donderdag a.s. ontvangt zij „Stok vis" uit Rotterdam. Wordt deze wed strijd tot een goed einde gebracht, dan is H.V.O. voorlopig uit de gevaarlijke zöne. - Het tweede tiental verloor met 7—3 van Wilton-Pij en oord. En het derde tiental moest zijn meerdere met 6%—314 in V.S.G. 3 erkennen. A. de Jong concentreerde al'zijn krach ten op de huishoudelijke competitie,, ter wijl hij, in de R.S.B.-wedstrijden nog geenwedstrijd kon winnen, staat hij hier ongeslagen aan de ..kop. Direct daarop volgt B. v. Driel, W. v. d. Waal, Bongers en Toom. In de staart is er nog niets van te zeggen. Evenzo in de tweede groep. H.V.O. mocht de laatste maand weer enkele nieuwe leden boeken, zodat al- les'naar wens marcheert. - De B.B.-lesien. De tweede les van .de cursus Opruiming- enReddingswerk zal plaatsvinden Woensdag- en Vrijdagavond a.s. in één der schoollokalen van de Ir CalandschooL Instructeur is de heer v. d. Boom. Achter, de Rijks-Quarantaine in de loods van de N.S. aan.de Rietdijk- straat zal op deze zelfde .avondén ook de tweede les worden gegeven- voor de Blokbrandweer. Ditzal een praktische les zijn met als instructeur de heer J. A. v. Altena. Op deze zelfde data' begint ook de E.H.B.O. cursus, met als instruc teur dokter J. J. v. Lonkhuysen. Deel nemers aan deze cursus zijn drie leden van de blok-E.H.B.O. en plxn 16 man van de politie. Deze les wordt gegeven in het gymnastieklokaal midd. Scheep vaartstraat. Alle lessen van de cursus sen voor de B.B. beginnen I's avonds half acht. Schelpenvissers-vele. De - 60-jarige J. K. en de 30-jarige J. N. beiden schelpen- vissers te H. v. Holland ontmoetten el kaar, tijdens de uitoefening van hun beroep, op het strand. De ontmoeting leidde tot onenigheid waaruit een ge vecht ontstond. De 60-jarige moest zich onder geneeskundige behandeling stel len. Tegen de 30-jarigé N. is proces ver baal opgemaakt'Naar'de politie bekend is bestond er reeds een otidevete die tot uitbarsting moet zijn gekomen. P.T.T.—H. Boys 2—1. Het heeft'Zater dag de Hoekse Boys weer niet - mee gezeten. De. eerste wedstrijd, van' dit jaar eindigde met, verlies tegen jP.T.T. Uitlopers gaven ,de Hagenaars met de rust een voorsprong van twee doelpun ten. Knipscheer heeft nog'kans"gezien er één tegen over te stellen. H. Boys 2 verloor deze. middag van "s Gravenz. Sportver..met 31. Het.was dus bepaald geen succesdag voor de' H. Boys. Maar de kampioenskansen zijn nog niet uit gesloten - In de Oversehiesestraat is gisteren het paard van de schillenophaier J. H.-E. op hol geslagen. Het lemoen en de strengen braken en E. sloeg van de bok. Op het Overschieseplein werd het hollende paard door de 19-jarige C. Huygen uit Rotterdam tot staan gebracht. De schillenophaier ligt op advies van de dokter in bed. De man klaagde nl. over pijn in de rug. In de fabriek van Bonda aan de West- vest is gisteren dé 35-jarige electrisch lasser H. L. aan beide benen gewond; Men was bezig een electrische laswa- gen -op een auto te laden. De wagen was in de takels gehangen, doch kwam in plaats van op de auto, op de henen van L. terecht. Met inwendige kneuzingen in de on derbenen werd de man naar het zie kenhuis gebracht. 11-22 Feestvergadering Chr. Landarbeider» Bond. Een dezer dagen kwam de Chr. Landarbeidersbond afdeling Maasland in feestvergadering bijeen. In zijn ope ningswoord deelde de voorzitter mede dat het ledental, dat een jaar geleden door overschrijving van verscheidene leden naar andere 'bonden, was terug- gelopen tot 19, nu weer was opgevoerd tot 32. „Mondiola" uit Maassluis wist er direct de goede stemming in te bren gen evenals de heer C. Stolk, humorist uit Vlaardingen, die ook een deel van het programma verzorgde. Namens de Maaslandse Chr. Besturenbond sprak de heer W. Sonneveld de feestvierende vereniging toe. Korfbal. Hoewel de competitie van de korfbal nog tot eind Januari stil ligt, hebben de Maaslanders toch hun krachten al weer aan "die van anderen gemeten. Zaterdag jJ. speelden nX de ODO a-junioren een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oranje Nassau a te Vlaardingen. De uitslag was 2—2, zodat de conclusie getrokken kan worden, dat deze beide twaalftallen elkaar weinig meer in kracht ontlopen. Uitvoering „W.G.U.K." Donderdagavond te 7.30 uur zal de Chr. Muziekvereni ging „Wijdt Gode Uw Kunst" onder leiding van haar directeur, de heer G. A. v. d. Berg. een uitvoering geven in de Gerei Kerk te Maasland. Aan het programma werken mede Adri van Buuren orgel, 'mevr. v. W.ieringen-v. d. Ster sopraan en Alex v. Hemert decla matie. Terug uft Nleuw-Guinea. De heer A. van UÜelen Nzn, Zuidbuurt 8 te Maas land is vandaag per vliegtuig uit Nieuw- Guinea in het vaderland teruggekeerd. Op 5 Januari 1953 vertrok hij als mili tair. ïHj heeft dus ruim een j Sar aldaar vertoefd. Hakken van bijten. De hoofdbewoner van elke woning en de eigenaar,, gebrui ker of beheerder van elk gebouw worden herinnerd aan het bepaalde in de artike len 38 en 115 van de Algemene Politie verordening,-waarbij verplicht is om Mi eventuele sneeuwval, de sneeuw op de openbare weg langs de percelen weg te ruimen, alsmede bij gladheid deze weg te bestrooien met zand of as. Voorts is ide hoofdbewoner van elke woning en ae' eigenaar, gebruiker of be heerder van'{elk gebouw verplicht te zor gen, waar dit mogelijk is, voor het maken en onderhouden yaa-een jjsbijt ter grootte van één vierjkahte meteo/.Oezé bijtin zul len door opetaande ijsblokken, takken, stókkeh" 'ehi'Tjéhoorlijk'' m<>eten worden afgezet - De Krijgsraad te Velde, West zitting houdende te Hotterdam. behandelde giste ren drie gevallen Van ongeoorloofdeaf wezigheid De 40-jarige oorlogsvrijwilliger L. de R. uit Schiedam was in de periode Juli 1946 tot September. 1953 meerdere malen ongeoorloofd van zijn onderdeel afwezig geweest Naar aanleiding van een psy chiatrisch rapport eiste ae auditeur-mili tair bij wijze van uitzondering zes maan den voorwaardelijk met een jaar proef tijd.en ontslag uit de militaire dienst zon der ontzegging van de bevoegdheid om de gewapende macht te dienen. De Krijgsraad veroordeelde de R. conform de eis. De 27-jarige dpL soldaat W. F. G. uit Amsterdam had zich door .ongeoorloofde afwezigheid van 27 Mei 1947 tot 18 Sep tember onttrokken aan uitzending naar Indonesië. Uit zijn verklaringen bleek, dat hij om reden van huiselijke omstan digheden na zijn inschepingsverlof niet waj vruggekeerd. ,De auditeur-militair eizte acht maanden gevangenisstraf met aftrek. - f 7'; -V. Volgens dé raadsman, dr. mr. Schuar- mans Stekhoven is G. enigszins vermin derd toerekeningsvatbaar. De Krijgsraad veroordeelde G. tót acht maanden gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. De ongeoorloofde afwezigheid van de dpL soldaat P. de M. uit Rotterdam had drie maanden geduurd. M: werd veroor deeld tot vijl weken militaire detentie. Tekko's argumenten maakten echter niet de minste Indruk op het aardmannetje en onverstoorbaar smeek te het: „Laat me er uit! Als ik te lang boven de grond blijf, 8a ik dood. Toe, laat me los! Ik zal je rijkelijk be lonen!" „Zeker met molshopen!" meesmuilde onze vriend. „Neen dreumes, daar komt niets van in. Je kunt een terrarium krijgen met wat aarde er in en een leuk plantje, dan mag je verder doen en laten wat je zelf wilt!" Vastberaden wendde Tekko zich van de stolp af en ging koffie zetten. „Als je me loslaat, mag je drie' wensen doen, dat beloof ik je!" riep het kereltje hem na. „Wü aardmannetjes kunnen toveren!" „Tover jezelf dan maar vrij!" antwoordde Tekko kort af en zette koffiewater op. „Waarom dan al die druk te?" „Dat is gemeen, want dat kan ik nu net niet!" steun de bet aardmannetje en ging op de grond klagelijk zit ten huilen. „Als straks de zon, hu hu... opkomt... moet ik, hu hu hu... sterven, want ik kan hu hu... geen daglicht verdragen!" Met een diepe rimpel in zijn voorhoofd keek onee vriend medelijdend naar het nietige wezentje ondwr de stolp. Toen de trein, die 2.20 uur uit Amster dam naar de Zaanstreek vertrekt, gis termiddag Wormerveer naderde zag de heer A. Koomen uit Beverwijk in een van de sloten naast de spoorbaan een kind door het ijs gezakt in het water lig gen. Hij trok'onmiddellijk aan de nood rem, holde de trein uit en slaagde er in het 3-jarige kind Keesje Dik, woonachtig in de Frans Halsstraat te Wormerveer uit be ijs te halen. De kleine leefde cn ging in de armen van de redder de trein in waarna de heer Koomen het aan het station afleverde. De helicopterdienst, die de Sabena tussen Brussel en Rotterdam onderhoudt; zal van 10 April tot 15 Mei worden uit gebreid om het bezichtigen van de bioembollenveiden van geringe hoogte mogelijk te maken. Er van gebruik makend, dat de heli copter van de tweede dienst, die om on geveer één uur te Rotterdam landt, daar bijna twee uur wacht, alvorens naar Brussel wordt teruggekeerd, zal deze tweede dienst van 10 April tot 28 April verlengd worden naar Lisse (Keukenhof) én. Haarlem (in beide plaatsen wordt ge land), vanwaar via Lissé naar Rotterdam wordt teruggekeerd Na 28 April zal tot 15 Mei van Lisse naar Zandvoort worden gevlogen, waar ook wordt geland. Bovendien zal gedurende genoemde periode op Zaterdagen en Zondagen en ook op Paasmaandag een extra helicopter worden ingelegd. Het vertrek is om acht uur uit Brussel. Na te Rotterdam te zijn geland, zal de helicopter driemaal de route Lisse (Keukenhof). Haarlem. Zand voort, Haarlem, Lisse, Rotterdam maken, alvorens naar Brosse! terug te keren. Een houder van eengirorekening m Delft ontving dezer: dagen van de ..- Postcheque en girodienst een- aardig 'presentje.* Op de' gebruikelijke wyzewérd 'hem namelijk meege deeld' dat' eén bedrag van f 1.321 ^2 op zyn rekening was bijgeschreven als restitutie kinderbijslag. Aangezien hij voor. zijn beide kinderen nooit in de .gelukkige omstandigheid is ge weest kinderbijslag te ontvangen en zij ook thans reeds deze leeftijd 'ver zijn overschredenbegreep hij al spoedig dat hier een vergissing in hef spel moest zijn. Bij een onderzoek bleek, dat de Girodienst zich had ver gist. Het nummer van de ontvanger telde namelijk een 1 te veelHet verschil was maargering maar voor de Girodienst toch voldoende om het bedrag over te brengen naar de rekening van de rechthebbende. Een Haagse alastrim-patiënt isvweder als genezen uit het ziekenhuis ontslagen. Een andere patiënte is overleden, doch volgens .verklaring van de behandelende "geneesheerniet aan alastrim, "daar zij deze in zeer lichte graad had. Het be treft. hier de 72-jarige mevrouw A. E., die al zeer geruime tijd in het zieken huis werd verpleegd voor een onge neeslijke kwaal, waaraan zij reeds twee keer bijna bezweken was. Nieuwe observatiegevallen kwamen er niet bij. Er zijn nu nog 24 personen ziek en 14 in observatie. -- (Van een onzer verslaggevers) De 50-jerigo monteur P. M. G. is het slachtoffer geworden van een noodlottig ongeval bij de Fokkerfabrieken op Schip- kol. Hij werd tijdens werkzaamheden aan een Gloster. Meteorstraaljager met het hoofd in de draaiende straalmotor gezogen en is korte tijd later aan de zware verwondingen bezweken. ■G. was bezig met.werkzaamheden aan de straaljager, terwijl één'., van de mo toren op volle toeren proefdraaide: waarschijnlijk' ts hij door onoplettendheid te dicht bij de luchtinlaatvan de mo tor gekomen. Met hevige kracht werd zijn hoofd naar binnen gezogen. Onmiddellijk werd 'de motor, afgezet, doch het slachtoffer was reeds zeer ern stig gewand aan het hoofd, terwijl men later in het 'Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam nog vele inwendige ver wondingen constateerde. Gisteren is hij daar overleden. Naar wij vernemen was voor de in laat van de straalmotor ditmaal geen veiligheidsrooster aangebracht en dit is dan ook. de reden (tot het slachtoffer ceheel naar binnen kon worden gezogen. De arbeidsinspectie te Haarlem heeft een onderzoek ingesteld naar dit ver zuim. De Vereniging van -de Christelijke Middenstand te Rotterdam zal op Maan dagavond 1 Februari de eerste leden vergadering, van dit jaar houden in een der zalen van hotel „Central" aan de Kruiskade. Dr J. P. L van der Wilde, secretaris van de Christelijke Midden standsbond-zal spreken over het onder werp „De koers, die wij varen, op- de grens van productie en consumptie." In de .gisteravond gehouden vergade ring vande Wijkraad voor Pernis heeft de voorzitter,de heer G. A. Soeleman, een terugblik geworpen op het jaar 1953. Spr. releveerde de bemoeiingen van de Wijkraad vooral WBi_ betreft de woningbouw en de busverbinding mei de stad. Spr.' wees op de grote belangstelling voor de speeltuin en hgi gemeentelijke zwembad. Van dit bad maakten in 1953 67.098 personen gebruik. De heer Soe leman zeide, dat ook voor XS54 de wo ningbouw het meest urgente punt voor Pernis blijft. De heer C. Berghout beantwoordde als oudste lid de toespraak van de voorzitter. Ingekomen was een. schrijven van de Raad voor Lichamelijke Opvoeding, waarin wordt meegedeeld, dat deze mevrouw A. Tinhout-—'van der Vlerk en de heer H. Buesink heeft benoemd tot leden van de Commissie van Beheer van het zwembad te Pernis. De heer Van Hengel bracht rapport uit namens dé Commissie voor de Volkshuisves ting, welke mét de wethouder van Openbare Werken een onderhoud "heeft gehad over de woningbouw. Hieruit blijkt, dat de wethouder zijn medewer king heeft toegezegd om zo spoedig mogelijk de bouw van ruim 70 wonin gen doorgang te doen vinden. Minister-president Winston Churchill heeft gisteren een bezoek aan een schiet baan gebracht en het -nieuweBelgische geweer beproefd, waarmede de NATO- iegers uitgerust zullen worden.. Dwars op de baan bij zijn buitenhuis „Chequers" stond een felle, wind, maar ChurcJiilJ/'lcfefe'.verscheidene 'schotenen yól.gehs*"méhéen, dié" hét' 'wëtérT konden, schobt5 hij-'uitstekend. Tlet'-geweer was- -voor-Churchill niets-, nieuws. Op 10 DowningStreet had de premier het al eens tot in de finesses bekeken. V 1 Naar te Washington verluidt zonden Turkije en Pakistan op hét punt staan onderhandelingen te openen "over een militair pact, - dat met Amerikaanse wapens zou wórden geschraagd. Een dergelijk pact zou het de Ver. Staten mogelijk maken Pakistan te bewapenen, in weerwil van de bittere bezwaren, die de Indische premier Nehroe hiertegen heeft. Volgens welingelichte diplomaten hebben de Turkse en Pakistaanse re gering reeds informeelover de even tuele samenwerking' op het gebied van de defensie gesproken. Op voorstel van de heer Barendrecht werd besloten aan B. en W. te verzoe ken een wachthuisje te doen plaatsen voor de reizigers van buslijn 38 aan de Vondelingenweg, kruispunt Jachtdijk. Een uitvoerig schrijven was ingeko- men van de Speeltuinvereniging Per nis, waarin wordt geklaagd over de behandeling door Bouw- en Woningtoe zicht van een aanvrage voor het bou wen van een clubhuis bij de speeltuin. Het bestuur verzocht de Wijkraad bij- B. en W. er op te willen aandringen, om spoedig een vergunning te willen: verlenen. De Wijkraad besloot hiertoe een verzoek bij B. en W. in te dienen. Voorts ging de Wijkraad aceoord met het voorstel van de stratennamencom- missie om-een nieuwe weg in het ge-" bied van de Eemhaven Bunschotenweg te noemen. Het ligt n.l. in de bedoe ling. om de in dit gebied gereed komen de straten té noemen naar plaatsen, welke gelegen zijn aan de Eem. De voorzitter deelde mede, dat van af Zaterdag as. extra bussen ingelegd zullen worden op het traject Pernis— Rotterdam. Op Zaterdagen zal van 12 uur af tot' 's nachts ieder half uur een extra bus rijden van Pernis naar het Heemraads-;. plein en omgekeerd. Op de werkdagen, zullen gedurende .des spitsuren 's mor gens en *s avonds eveneens extra bus-'" sen op dit traject'worden Ingelegd. Spr. juichte deze maatregel bijzonder^ toe en, de Wijkraad nam met instem- ming hiervan kennis. De heer Hoekstra informeerde- naar de bouw van woningen op het voor-, malig Excelsior-terrein, waarop de voor zitter mededeelde, dat al spoedig éen antwoord 1 verwacht kan worden; De heer Hoekstra vroeg vervolgens- ver-- betering van het nog bestaande gedeel te van de Heyssedijk en de heer Hor-., dijk vroeg naar de mogelijkheid om: een wachthuisje te plaatsen aan het havenhoofd voor., de „werkmensen, die 'gebruik maken van een boot. n; Dé voorzitter "zaUih" een* volgende ver- gadiring hierop antwoord geven., De Wijkraad ging daarna over in een zitting met gesloten deuren, .waarbij te genwoordig waren de heren Hasper, ge meente-secretaris en Lindeman, resp. voorzitter en secretaris van de Studie commissie Wijkraden. 7» Het Hoog Militair Gerechtshofheeft vanmorgen de kapitein W. J. van-den. IJ. uit Ede, aan wie ten laste was gelegd dat hü met planken van het rijk een vliering en een trapdaarheen in zijn huis had lateii maken, een kast voor een 'aalmoe zenier met een dienstvcrvoermiddel- had laten transporteren en een stoel had la ten timmeren, eveneens met rijksmate riaal, veroordeeld tot een maand voor waardelijke gevangenisstraf met 3 jaar proeftijd en een boete van 300. De eis was (conform het vonnis van de krijgs raad) een maand voorwaardelijk met twee 'jaar proeftijd en een geldboete van 100. Het Amerikaanse vliegdekschip „Cor- regidor" in de Merwehaven te Rotter dam aangekomen. Het schip. een. zoge naamde ;,baby-flattop" had een aantal „Avengers", van het ,.Killer"-type an boord, waarmee de -Nederlandse Mari- het programma voor wederzijdse mili taire bijstand zal worden versterkt. De zetoestellen werden overgeladen op lichters, die voor het verdere transport naar hét vliegveld Valkenburg bij Lei den zorgdragen. Deze „Avengers", wij ken enigszins af van de soortgelijke toestellen van hettype, waarover de M.L.D. onlangs, zoals bekend is. de be schikking heeft gekregen. (Van onze weerkundige medewerker) JJET - vasteland van Europa zit stevig in de greep van de win ter en het einde van de vorst is dan ook nog niet in zicht. Gisteravond vroor het op verschillende plaatsen in ons land 1 tot Z graden meer dan &e avond daarvoor. Ook. elders in Europa is dp vorst 'toegenomen. In Polen vriest het omstreeks twintig graden, in Zuid-Duitsland en Fin- land ongeveer vijftien graden. Zelfs uit Zuldrltaliö en Griekenland wordt lichte vorst gemeld, waarbij wat sneeuw valt. land daarentegen is het gisteren zachter geworden. Een warme luchtstroom van de Oceaan ver dreef daar de koude, hetgeen ech ter met hevige regenval gepaard ging. De warmere lucht bereikte gisteravond Zuidwest-Frankrijk, maar meer gebied geeft de winter niet prijs. In onze omgeving blijft een koude Oostenwind waaien, die ook overdag de temperatuur beneden het .vriespunt houdt: 'Het zonnige karakter van het weer wordt thans bedreigd door wolkenbanken, die langzaam het laiid naderen.Kans opx. sneeuw van betekenis .is voor In Ziüdwest-Engeland en Ier-j vandaag evenwel gering. Een buffetjuffrouw te Rotterdam,, de 44-jarige J. S„ is door de politie ter beschikking van de justitie gesteld. Zij heeft - kans gezien in vier weken tijds enkele winkeliers op te lichten voor 7.000,aan goederen. Met allerlei ver balen kreeg zij o.m. textiel, meubelen, boeken en een schrijfmachine los. Zij verkocht dan meteen de spullen, ver on der de waarde door. De politie heeft een gedeelte van de goederen nog kunnn achterhalen. Wegens heling kregen en- de opbrengst maakte zij taxiritten en dinerde in restaurants in Den Haag. In de woonschepenhaven te Groningen is de driejarige Aaltje Slotegraaf, terwjjl z$ aan het spelen was, van het schip ge- vallén en verdronken. Aanvrage Hinderwetvergunning. Door gebrs. Van Wouwe is aan B. en W,.van Rotterdam het verzoek gedaan om ver gunning tot het oprichten van een patat bakkerij in het pand Pastoriedijk 347 te Pernis. Bazar „Het lijdende kind". De verjaar dagvereniging „Het lijdende kind" or-, ganiseert van 10 t.in. 13 Februari a.s. een bazar te Pernis.. In de loop van deze week zal het comité dé goederen die gemaakt zijn door hen, die daartoe me dewerking verlenen, worden afgehaald. Feestavonden. In de bovenzaal van'de heer Scheuller, aan ,'de Uiterdijk 1 te Pernis wordt morgenavond de. feest- vergadering van de buurtvereniging Pas toriedijk (West) gehouden. Eveneens morgenavond om acht uur vindt in het jeugdeebouw -de herdenking plaats van het 60-jarig bestaan der Geref. Jonge lingsver. „Prediker 12 la". De feestre de, getiteld: „Wat ga je doen?" .wordt uitgesproken door dr C. Stam, predi kant te Goes. Twee broertjes, Jacobus en Cornells Man in 't Veld, respectievelijk 7 en 6 jaar oud, en woonachtig in de Grutto straat te-Rotterdam, hadden gistermid dag de moed, zich op het nog veel te dunne ijs van de Lepelaarsingelt e wa gen.' Zij zakten er dan ook prompt door en luid riepen zij om hulp. De 13-ja- rigé Willem van der Valk uit de Meer koetstraat draalde geen ogenblik en ging. reddingspogingen ondernemen. Vrij spoedig slaagde hij er in Cornells op de kant te trekken maar zijn broertje was ondertussen! n hachelijke omstan digheden geraakt. Hij kon rich nog wel aan de rand van het wak vasthouden, maar riin benen waren onderuit gegan en tegen het ijs getrokken- De jeugdi ge redder wist echter rad. Hij trok zijn jasje uit. ging op het ijs liggen en gooi de het kledingstuk naar de drenkeling, die het vastgreep.. Maar deze poging mis lukte. Hij slaagde er niet in het jon getje op te trekken. Gelukkig kwam toen de groentehan- delaar van de Lepelaarsingel. W. P. van der Laan, aangesneld en deze stapte op het ijs. dat meteen onder zijn gewicht bezweek. Daardoor, raakte nieta lleen hij., maai ook de redder van het eer ste jongetje in het ijskoude water. De groentehandelaar kreeg e chter vaste erond onder de voeten en slaagde er in alle twee de jongens op d wal te bren gen- Omstanders brachten de jongetjes naar huis. SCHEVENINGEN. 26 Januari! Vangst uit de Ierse Zee: Sch. 2 met 12 kantjes uit de halve vleet: Sch. 35 met 12 kantjes uit de halve vleet: Sch 32 met 2 kantjes: Sch 188 met 2 kantjes. - Van de Westkust kwamen hedenmorgen aan de markt de logger Sch. 399 met 600 ld»-. ten verse haring waarvan 150 kisten overge nomen van de Sch. 32. V Notering verse haring: 13,— par kirt 50 kg. 58"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2