bezetten radiogebouw en zij tegen Molotow's affeiïi Seinhuisbrand op spoorbrug over Delfsbavense Schie Waddeneilanden alleen vliegtuig te bereiken VERRASSENDE TACTIEK DRIE DODEN BIJ ONGELUK OP BEVEILIGDE OVERWEG Churchill gaat niet heen WOENSDAG 27 JANUAM 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2681f Weerbericht Nieuwe Hebriden geheel- onder Frans bestuur? Stagnatie treinverkeer Rotterdam-Schiedam Het ijs legt verkeer aan banden Gisteren vertrok de laatste boot. 'issiÈÉÉêsêt Communiqué over overle; te Willemstad Nieuwe uitbarsting van Merapi dreigt 0Ê&Sl^ÊS$ Zie verder pagin<t:3 K.L.M.-baby overleden Baby in bedje gestikt Botterdam: Witte de Withatraet 30 Telef. 115700 (4 U Poetbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3010.30 uwr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •#-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 434807 Redactie: Tel. 111802 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 386286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 07882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van Woensdagavond tot -Donderdagavond;; ZEER KOUD Nu en dan wolkenvelden, maar geen sneeuw; van betekenis. Aanvankelijk matige, later krachtig- of hard toenemende Oostelijke wind. Strenge tot matige vorst. Hoofdredacteur: Or. 1. A. H. J. S. BRUINS SLOT; PR zal wel niemand zijn, die van dep conferentie van de vertegen woor-' digers der Grote Vier in Berlijn.wón--': deren verwacht. 5 In de internationale politiek gaat hétj-l nu eenmaal om meer dan alleen diA§; prestige, en lange tenen, alspelen 'die er ongetwijfeld ook een rol in j Denk slechts aan de onverkwikke||j lijke voorgeschiedenis over. het vinden^ van een allen bevredigende plaats-van// samenkomst.. Dat het gezond verstand ten 'slotte')/ zegevierde, geeft de burger toch oofc.lj weer moed. 'JÏji. Moedgevend is ook,' dat,: ondanks/' schijnbaar onoverbrugbare tcgenstehjlj lingen, in het verleden meer dan' eeriïp: gebleken is, dat een gemeenschappejS lijke gedragslijn toch nog gevonden,.?- kon worden. -• In -dit verband herinneren wé'/aanfj de uiterst moeizame wapenstilstan"ds§l| onderhandelingen in Korea. -J Taaie volharding en - diplomatiek;: ge|| duld zijn onmisbare wapenen; in^hëip| internationale politieke steekspel. I Als belangstellende en belanghetfc.| bende toeschouwers zullen .vre.onsëht steeds voor ogen moeten houden by, de beoordeling vande Berlijnse béV';> sprekingen. (Van een onzer redacteuren) D 'E Sociale Economsiche Raad heeft zich in zijn laatste openbare zit tingen beziggehouden met een belang rijk vraagstuk. Het ging er om richtlijnen v,ast te stellen voor de beoordeling welke or ganisaties geacht kunnen worden als werkelijke vertegenwoordigsters op te treden van werkgevers en werknemers in de toekomstige publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Tweeërlei onderscheid is hierbij te maken,afhankelijk van de vraag met welk doel men tot inschakeling van organisaties overgaat. De eerste mogelijkheid is, dat men bepaalde organisaties alleen maar wil „horen" ten einde na te gaan, welk standpunt zij ten opzichte van een be paald" probleem innemen. De. tweede mogelijkheid is, dat men bjj de inschakeling van organisaties wil komen tot een bepaalde officiële vertegenwoordiging. Het"Is, duidelyk, dat bij het „horen" de ruimst mogelijke maatstaven dienen aangelegd te worden. In de SER be stond hierover geen verschil van me- nin«- - Advertentie Omstreeks elf uur gisteravond is brand uitgebroken in een seinhuis van de Nederlandse Spoorwegen, dat ge bouwd is boven de spoorbrug over de Dclfshavense Schie te Rotterdam. Onder, het seinhuis loopt de spoorbaan Schiedam—Rotterdam en door het uit breken van de. brand, werd het trein verkeer over deze> baan. volledig lamge legd. Dadelijk moésten maatregelen ge-; troffen worden om de reizigers van-de treinen, komende uit de richtingen Den Haag en Hoek van Holland op te van gen. Zij zijn met bussen naar de stations vervoerd. Later is het treinverkeer over Pjjnacker geleid. Het seinhuisje brandde geheel uit en Het seinhuisje brandde geheel uit. Eerst vanmorgen was het treinverkeer tussen Rotterdam en Schiedam weer nor maal. Aanvankelijk vond de treinenloop met enige vertraging plaats. Een brandlucht In" het seinhuis, dat een afmeting heeft van 25 bij 30 meter, bevonden "zich op het ogenblik dat de brand uitbrak twee employe's van de Nederlandse Spoorwegen. Het huisje bevatte twee af zonderlijke ruimten en in een daarvan .zaten' de spoorwegmannen. Op een "ge geven i ogenblik.' roken '.zijeen brand- lucht.' De: mannen keken eens in hetran- dere vertrek, en' tot' hun schrik zagen zij, dat deze ruimte vol rook stond/ Goe de raad was duur. Met een brandblus- apparaat trachtten "de mannen het vuur te blussen. Dat-gelukte echterniet. In'al lerijl werd daarna de brandweer. ge waarschuwd."p De slagenwagens en autospuiten wa ren 'spoedig op de plaats des onhéils, maar voorlopig was er wéinig uit ;te richten, omdat het bovennet onder een spanning stond van 1500 volt Eerst moest gewacht worden op technici - van de 'Nederlandse Spoorwegen. Nadat deze waren gearriveerd, kon de brandweer aan het werk gaan.-De bewoners van de §pangesekade hielpen dapper, mee, maar de felle Oostenwind zorgde er voor, dat vele'enthousiaste spuitgasten een be schut heenkomen moesten" zoeken naar een plaats,' waar bij de kachel de ver kleumde handen wat konden worden ge warmd. Het weg vloeiende water, was weldra een ijsmassa geworden door. de strenge vorst zodat ce "spuitgasten uiterst voorzichtig moesten zijn. De gemeentedienst van. Rotterdam strooide- later zand en pekel. Ruim an derhalf uur had 'de brandweer nodig om het vuur meester te worden.-Daarna kon worden, begonnen met-, de nablus sing.' .t-5 - Het seinhuis brandde geheel.uit en de gehele nacht /was men bezig om - de treinverbindingen weer. in orde .tema ken. - Men is er vanmorgen in geslaagd dé treinverbinding i tussen;; Rotterdam - en- Schiédam."'. herstellen; De-.-treinen TÜden-weer.ïdoch-dez-reizigere-moetÉai met enige vertraging rekening, houden. t* v'rwft tfftüi'S:' ;j 'De 'nachtboot^ van":Hcek'lvan'Holland: naar Harwich vertrok in de afgelopen nacht ieeist .'"om ihalf.-drfé. en. had tenge volge van de brand ongeveer twee* en'een half uur vertraging. De boottreinen reden- niet verd'er dan Schiedam of Rotterdam en de passagiers werden met in allerijl gerequireerde R.E-T.-bussén -naar De Hoek vervoerd. De laatste'bus arriveerde om tien-minuten over tweeën de douane werkte in ijltempo om de vertraging niet groter.te doen zÖn. De nachtboot, de „Duke of York" was. ha de ernstige aanvaring van vorig jaar/ gisteren weer In de vaart gebracht.- 7 ODRA echter óe officiële /J vertegenwoordiging van een organisatie in het geding komt bij de instelling van allerlei bedrijfsorga nen, rijzen «r moeilijkheden. Het is nu eenmaal ondoenlijk bij het overleg .ledereen toe 'e laten. Enige orde en regel moeten er zijn, wil het overleg niet bij voorbaat tot vruchteloosheid gedoemd zijn. Vandaar dat de SER zowel voor werkgevers- als werknemersorganisa ties vier criteria heeft aangelegd, waar aan zü in 'èlk geval moeten voldoen: constitutionele betrouwbaarheid, rede lijke spreiding over de betrokken sec tor van. het bedrijfsleven, een verant woorde/financiële structuur en het - reid-en-Jn> staat zijn constructief deel te "nemen aan het maatschappelijk ovorleg. Inde aanvankelijke richtlijnen die het dagelijks bestuur van, de SER had opgesteld, was' bovendien vastgelegd dafc;slecht» by uitzondering bonden, die niet bij een erkende werk nemers-vakcentrale zijn. aangesloten in aanmerking kunnen komen voor de arbeiders zitting te nemen in de be drijfsorganen.; Tijdens de discuasie in de. SER is hierover nogal wat te doen geweest. Van: werkgeverszijde vreesde men dat op deze manier een monopoliepositie voor' de centrale vakorganisaties werd gecreëerd. :De vertegenwoordigers van de vak beweging hebben deze bewering echter krachtig tegengesproken. Elke organi satie dient; zo zeiden zij,: een kans te krijgen, doch het is tegelijk niet meer dan. billijk, dat aan de „georganiseerde organisaties" een zekere voorkeur wordt gegeven. - Van de zijde van het CNV is er hier bij op gewezen dat er tweeërlei geor ganiseerd overleg bestaat, namelijk op het niveau van de bedrijfstak (CAO- en, bedrijfsorganisatie enz.) en op al gemeen. ,.y sociaal-economisch niveau (loonden prijspolitiek, sociale verzeke ring, ziekenfondswezen etc.). 'Zouden - deze twee gebieden niets met elkaar te maken hebben, dan zou ér op zichzelf - geenoverwegend be zwaar kunnen worden gemaakt tegen dé erkenning van ongeorganiseerde organisaties op het niveau van de be drijfstak. Er bestaat evenwel tussen-beide zeer nauw.Yerband. Er is wederzijdse beïnvloeding. En daarom dienen op het niveau vande bedrijfstak organisaties slechts dan te worden ingeschakeld, indien, zij bereid en in staat zijn zich bij haar. beleid te bewegen binnen het faam van wat in het centraal overleg wordt overeengekomen. Slechts bij uitzondering zullen onge organiseerde organisaties deze verant woordelijkheid kunnen opbrengen. De Sociaal Economische Raad is zo ver niet gegaan. Op voorstel van prof. mr. W..C. L. ,v. d Grinten werden de woorden „slechts bij uitzondering" ge schrapt. Organisaties die niet bij een erkende vakcentrale zijn aangesloten zullen voortaan als regel representatief zijn- té achten als zij voldoen aan de boven genoemde vier criteria en als- zij naar ledental en. economische betekenis een belangrijke plaats in het bedrijfsleven innemen. teressant nieuwtje: Op het raadhuis heeft men daar een zend installatie wel ke een dagelijkse verbinding met het provinciehuis te Leeuwarden onder-, houdt.-Dat is-rnet'het' oog op "eventuele moeilijkheden. Maar die zijn er geluk kig nog niet geweest. Toch maakt burgemeester Walda elke morgen even een praatje met dé heren van het Provinciehuls. al zou het'alleen maar-zijn omdat dit het gevoel van-een zaamheid1 wat verdrijft Als de Spanjaarden het woord Gibral tar maar horen fluisteren in verband met het aangekondigde bezoek van koninjgin,.ElizabetI^.aan^def&K.Britse 'Kolonie, raken lij Bltiiin liaóilf van opwinding. Opstootjes zyn tuin de orde- van de dag. Het gebied, waarover zoveel rumoer is ontstaan, vindt men hier afgebeeld. De rots van Gibraltar heeft méde met het oog op dé vele 'apen, die jer huizén steeds veel 'belangstelling van' toeristen. i ié!.. „.An v -N. 'i...'lvv*. 'v ,s\'. iv,ri- (Van onzt Friese medewerker) QVER de aanlegsteiger van Holwerd, die 's zomers hetlevendige .beeld van kleurig geklede badgasten toont, fluit de gure Oostenwind én-sinds de veerboot naar Ameland de strijd tegen ondiepten en ijs heeft opgegeven, is erbyna geen levend wezen meer te bekennen. Het wad ziet er troosteloos uit. Al lijkt het of langs de dode boompjes, die anders de vaargeul aangeven, thans een betrouwbare weg naar Ameland loopt. Wie het vou wagen die weg te volgen, zou even wel lelijk op de koffie komen, want Ket gehele wad ligt nog niet dicht en Dinsdag heeft, de veerboot van Oost- mahorn zelfs] nog "een zij het héél moeilijke tocht vaar Schiermonnik oog gemaakt.. Maar die zal voorlopig de laatste wel zijn geweest en dan liggen de eilanden Ameland en Schiermonnikoog beide geïsoleerd. Afgezien dan'., van') de vliegtuigjes., welke de zeer enkele passagiers ver voeren en de post van en naar het eiland brengen. De laatste tocht die dé ',;Brakzand" Dinsdag naar. Schiermonnikoog maakte, beeft aanmerkelijk langer geduurd dan normaal,want.'er zat bij. Oostmabovn zoveel ijs in het haventje, dat de.boot drie uur werk had: om daar door te ko men. Bij Schiermonnikoog kwamen de moei lijkheden opnieuw. De bootkon' niet aan wal komen en de in lieslaarzen ge stoken bemanning heeft de passagiers op de schouders moeten nemen om hen zo naa-r de z. g.- „hoge wal" te brengen Vandaar konden zij per vrachtauto het dorp bereiken. Overigens heeft Schiermonnikoog de bootverbinding nog een dag langer kun nen handhaven dan Ameland, want de Amelanders waren Dinsdag reeds op de vliegtuigverbinding aangewezen. Het on langs uitgebreide, vliegveld bij Ballum heeft Ameland Dinsdag uitstekende dien sten bewezen cn de „Auster" en de „Pipevcub". die er op landden, hebben ondervonden', dat de kwaliteit van dit vliegveldje prima is. Het lag in de bedoeling, dater ook vandaag weer gevlogen zou worden en Schiermonnikoog zou dan dus ook wel vliegtuigen te zien krijgen, al heeft het niet zoals'Ameland de beschikking over een vliegveld. Het harde Westerstrand heeft evenwel al bewezen als zodanig uitstekend dienst te kunnen doen, zodat de Schiermonnikogers' niet behoeven te vrezen dat zij geïsoleerd zullen worden: Dat is vroeger wel anders geweest, toen dreigde meermalen het voedsel schaars te worden. Ameland heeft dit jaar nog een in- De senatoren McCIellan, Sywtngton en Jackson zullen na overeenstemming met senator McCarthy terugkeren In de subcommissie van onderzoek naar on- amerikaanse activiteit. a i station Zwolle en daar uit de dienst ge- AllTA flAAI' trom nomen. De passagiers moesten met de V' volgende trein ^verder reizen. Naar wij "V V van de spoorwegen vernemen function- (vp (n'PUPll neerde het knipperlicht goed. De auto v-.CJi-.-L C- l-JVI/Xl reed van Zwolle in de richting Almelo, G1 G A dus naar het Oosten. Ter Dlaatse acht Op.een door knipperlichten beveiligde spoorwegovergang te Zalne gemeente Zwollerkarspel, even bulten Zwolle, is omstreeks tien uur een personenauto door de electrische trein die om 8.40 uur uit. Groningen was vertrokken,' gegrepen en 30 meter meegesleurd: Hierbij zijii drie personen uit Ommen om het leven ge komen.'De auto, waarvan de brokstuk ken'óver een grote afstand verspreid la gen, is geheel vernield. De inzittenden waren twee mannen en een vrouw het echtpaar Tichelaar en de heer M. Baas. De heer M. Baas was 36 jaar. Hü was gehuwd en laat twee kinderen na. De trein was een snel trein, dié óm even voor tien in Zwolle moest aankomen. Het treinverkeer op de lijn was gedurende ruim een uur ge stremd. De trein, die érnstig beschadigd was. is op eigen kracht doorgereden naar het A AN werkgeverskant bleek het stel- len van richtlijnen al evenmin een gemakkelijke zaak. Naast dé 'vier criteria zal hier wor den nagegaan of de organisatie een zodanige plaats inneemt dat zij voor de sector, waarin zij optreedt, niet kan worden voorbijgegaan. In „De Nèd. Werkgever", het orgaan van het Prot. Chr. Werkgeversverbond, is-er hierbij op gewezen dat het .in het algemeen gewenst is om rekening te houden met de geestelijk maatschap pelijk^ stroming, die een organisatie van ondernemers kan vertegenwoor digen. Het kan zijn dat haar ledental niet zo groot is, aldus dit blad. maar dat zij, gezien ,de levens- en wereldbeschou wing waarvan zij uitgaat toch niet raag worden voorbijgeeaan bij de samen stelling van bedrijfsorganen. Dit is geheel in overeenstemming met het bekende amendement-Stapel kamp in de Wet op de P.B.O. Dé door de SER aanvaarde richtlij nen dragen uiteraard het karakter van een compromis. - Vandaar dat bij de toepassing van de Wet op de PBO er in de practijk nauw- j .lettend op zal móeten worden toegezien /dat; dé richtlijnen op dé, juiste wijze Jwoicrienéebéntperd. De lavaprop in de krater van de Me rapi is zo dik, dat elk ogenblik een uit barsting -kan worden verwacht. Dit is meegedeeld door dr. G. A. Neve. het'hoofd van de vulkanologische dienst, die een vlucht boven de vuurspuwende berg heeft gemaakt. - - Op 18 Januari werden bij een uit barsting 40 mensen gedood 27 overle den onmiddellijk, 13 later aan bekomen verwondingen. Naar verluidt zou dr. Neve iijdens zijn vlucht nieuwe lavastromen uit de Mera pi hebben zien komen. - Deze kunnen een gevaarlijke overstro ming van de rivieren dé Senowo en Deapu veroorzaker. Gisteren viel in Semarang een lichte asregen. De Indonesische, premier, Ali Sas- •troamidjojo. heeftgisteravond in een radiorede meegedeeld, dat' de driik van de gassen in., de vulkaan zo groot kan worden,dat isr een enorme uitbarsting ontstaat' wanneer de lavaprop wordt uit- gestoten - 'ïiïMP&ti&hk Het meisje, dat op 6 Jan. aan boord van een vliegtuig van de K.L.M., even voor Gander, Newfoundland, het levens licht aanschouwde, is -gisteren in een riekenhuis in St. Johns overleden. De. doodsoorzak is niet meegedeeld. Naar verluidt leed het kind reeds bij'de ■geboorte aan een maagkwaal. De ouders van het -kind zijn de heer en .mevrouw J; van Gelderen. Mevrouw Van Gelderen was onderwegnaar. haar echtgenoot óp Curagao:-sit: In een-woning" aan de Zieseniskarie in Amsterdam-centrum Is vanmorgen/, een baby van acht maanden in zijn' hed/é" ge stikt, doordat het', kind het extra f ëken- tje, waarmede'-' de moeder het' vo. ,r de koude had toegedekt; over hét i hoofd heeft getrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1