bijna Molotow wil Y-N. van vijf leden - *v De papieren van Kuyper Op de rivier verschenen ijsschotsen Kinderarbeid Scheepvaart in binnenwateren geheel gestremd SCHEPEN, AUTO'S, TREINEN, MENSEN, DIEREN IN LAST Rotterdamse jongen redde tivee Mndefen van verdrinkingsdood BERLIJN NOG BIJ PUNT EEN Laten wij over Duitsland praten zeggen de andere ministers Kans op sneeuw DONDERDAG 28 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 268? Weerbericht Oost-Australië zucht onder een hittegolf Winteroefening staf Eerste Legerkorps Ex-sultanN Ben Joessef naar Tahiti 1 Arabische Liga erkent nieuwe sultan niet Sowjet-diplomaat in Japan vermist Moet Indonesisch student Nederland verlaten? Ijsgang in en om Rotterdam Nog geen overeenstemming "N Exo^eie in theater te Citv Aardverschuiving in Italië Man.over boord geslagen ürh Molotow UIT Oost-Europa* werd gisteren een - De artsenkivesUe Rotterdam: Witte de Withetraet M TeXef. 113704 H U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19JD tmr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 434687 Redactie: Tel. 1U8B2 Administratie: Tel. 134402115486 B.g.g. 395386 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 18 eeot.' Verschijnt dagelijks, x Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. AANHOUDENDE VORST Vrij veel bewolking maar geen sneeuw van be tekenis. Matige tot krachtige Oostelijke wind. Strenge tot matige vorst. - Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT T N bepaalde kringen dalen de pa- pieren van Abraham Kuyper nog steeds. Het behoort daar tot de „bon ton" elkaar op te roepen tot een kruis tocht tegen de zo heet het door hem uitgevonden antithese-politiek. Wie bijvoorbeeld het bestaansrecht van de christelijke organisaties in dis cussie brengt en daar dan de naam van Kuyper aan verbindt, ais de man. die juist in deze organisaties zijn antithese hartstochten kon botvieren, weet zeker in bedoelde kringen succes te oogsten. Een „beste" beurt maakte in dit op zicht het Nieuwjaarsnummer van „In de Waagschaal". Dit begin van pole miek van doorbraakzijde in 1954 is hier werkelijk „veelbelovend". Het luidt aldus: „Het kan mij moeilijk verweten worden, dat ik niet zo erg veel woor den van Kuyper weet. In de Kerk hoor en-lees ik nogal eens. dat er nog steeds veel te veel woorden en gedachten van Kuyper onder ons rondwaren, en dat zij een belemmering zijn voor velen om te beseffen wat „Hervormd" den- deen en handelen is. 'k Zou dus zeggen hoe minder van Kuyper. hoe beter. Maar één van zijn slagzinnen ken ik dan toch: „Vfer uw vierdagen". Ik weet niet -of deze destijds geleid heeft tot <*e oprichting van (christelijke) firma's in meer of min sterke dranken, maar in Nederland gaan die vierda gen in elk geval nogal eens gepaard met „iets onder de kurk". Tot zover deze anti-Kuyperiaanse Nieuwjaarsmijmering, anno 1954. Men is dus bij de entree van 1954 weer ge waarschuwd: Kijk uit voor Kuyper, en coquetteer niet te snel met de christe lijke organisaties, want die zijn aan het brêln van Kuyper ontsproten! INDERDAAD, wie tegenwoordig opkomt voor het bestaansrecht van de christelijke organisatie, heeft alle kans ingedeeld te worden bij de Kuyperianen. In ieder geval is hij be smet met neo-calvinistische bacillen. HJj hoort bij de lieden, die niets meer ■weten van een visioen, dat beelden op wekt van, egn herkerstening der g e- h'éle natie: hij kan alleen maar in provinciale categorieën denken, als hij ten minste uit de kleinsteedse uitgebroken is. Hij behoort bij de ven- delzwaaiers van het „christelijk volks deel.". De kerstening van eigen'volk, laat staan van eigen werelddeel is nog nimmer binnen zijn gezichts kring geweest. 1 Hii voelt zich alleen maar thuis ach- ~tër'dé" horretjes van eigen vertrouwde en vertroetelde z.g. cHristelykë tradi- tietjos. Ziehier .''.'het beeld, dat In door- braakkringen op velerlei wijze gespro- jeeteerd wordt van hem of haar die vandaag in Nederland nog achter de christelijke organisaties en partijen durft te staan; TVf E zijn prof. Haitjema -toch waar- lijk geen directe geestverwant van-Kuyper dankbaar, dat hij in de onlangs verschenen herdruk van zijn voortreffelijke boek „De Richtingen in de Ned. Herv. Kerk", voluit heeft laten doorklinken de stem van de z.g. anti- liberalistische theologen onder de con fessionelen, waartoe dr. Van Itterzon, dr. Langman, dr„ Volger e.a. behoren. Zij komen er met kracht tegen óp, wanneer, men het verdedigen van de christelijke organisaties vereenzelvigt met Kuyperianisme. Deze theologen, aldus Haitjema, heb ben wel eens ondubbelzinniger nog dan Höedemaker uiting gegeven aan het in zicht, dat het historisch onjuist; is de ontstaansgeschiedenis van „christelijke" organisaties en „christelijke actie" op sociaal en politiek gebied,, en ook de voorliefde: voor christelijk bijzonder onderwijs éénzijdig in verband te bren gen mét de Kuyperiaanse idee van „de kerk als organisme" met de daarbij behorende leer, van het; isolement van het'christelijk volksdeel. Deze anti- liberalistisch ingestelde theologen, al dus prof. Haitjema, hebben recht ons op een andere en oudere wortel van de vereniginesbanden in Nederland'te wijzen. Het is de wortel van hel R é- v e il. Het komt ons voor, dat deze visie wel eens wat meer de aandacht van de doorbraaklieden mocht hebben. Voor wat het christelijk onderwijs betreft zouden we hen willen wijzen op het artikel van de geestverwant van Vinet en Van der Brugghen. dr. W. P. Keijzer, die in het Dec.-nummer (1953) van „Ad Fontes", geschreven heeft over het „Réveil en het Christe lijk onderwijs". en die daarin zelfs niet terugdeinst voor de uitspraak: „Afge scheidenen en Réveilmannen leefden beiden" (vóór Kuyper!.. G.1 uit de anti these tussen Koninlcriik Gods of Kerk. maar de laatsten waren zich daarbii meer dan de eersten bewust van een apostolische oodracht van bet Neder landse volk. „Dr. Keiizer wijst er dan op, dat de Réveilmensen in élke sector van het christeliik onderwijs van een bewaar- en naaischool te Al phen aan den "Rim. tot. aan het Theolo gisch Seminarium te Amsterdam toe actief waren. Wanneer men Kuyper zó ziet wan delen in het voetsnoor van het Réveil wie weet of zijn papieren dan niet stijgen! T. M. GILHUIS Gisteravond heeft in Mexico-Cily de zwaarste en meest spectaculaire brand sinds jaren gewoed, welke hel 3500 zitplaatsen tellende Granaat-theater ge heel in de as heeft gelegd. Volgens de politie zijn er geen doden ot ernstig gewonden. De brand is ont staan door een ontploffing, in de pro jectie-cabine. Op het ogenblik van da explosie waren er ongeveer 1500 men sen in de zaal. Volgens de politie en de autoriteiten isheteen wonder, dat bij een brand van zó grote omvang geen slachtoffers zijn- gevallen. De winter heeft Europa nu goed. m rijn greep. Dat betekent, behalve schaatsenrijden en sneeuwballen gooien: gestremde scheepvaart, versperde wegen, hongerende dieren, moeilijk te blussen branden, lijdende mensen. De Bothnische Golf is dichtgevroren en de havens Pila, Jakobstad en Vasa worden gesloten. In Malmö braken agenten in bootjes zich een weg door het ijs van de stadsgrachten, om zwanen te redden, die door de koude waren bevangen. Stockholm had met zes-en-twintig graden onder nul de koudste dag van de winter. Te Roeros in het Oosten van Noorwegen daalde het kwik zelfs tot vijf-en-dertig graden onder .nul. Radio-Belgrado meldt, dat in geheel Macedonië zware vernielingen zijn aangericht door hevige sneeuwstormen. Een trein met honderd passagiers, die daar een week geleden bleef steken In vele delen van Oostelijk Australië heerst een hittegolf. Duizenden zochten verkoeling, aan het strand. "De brand weer heeft het druk, - aangezien er grote bosbranden woeden. In Hobart, waar het kwik bijna 100 graden aanwees, moest een chocolade fabriek sluiten, omdat de chocola niet wil stollen. In Adelaide is het reeds -een week smoorheet. Dinsdag werd daar de record-temperatuur van 100 graden ge registreerd. In Melbourne wees de ther mometer 102.5 graden aan. :In Sydney is het bovendien, gezien de grote voch tigheidsgraad, verstikkend benauwd. Onder leiding van It.-gen, Opsomer is de staf van het Eerste jLegeróorps gisterochtend uit Den Haag vertrokken, om zijn biva voor de winteroefening „Surprise" op te slaan in de omgeving van de Holterberg. Het doel van deze oefening is zich een beeld te vormen van de omstandigheden waarin de soldaat te velde in winterse omstandigheden moet leven. Speciaal zal hierbij een aantal problemen zo als watervoorziening, bescherming te gen koudeenz. worden onderzocht. De staf zal bivakkeren in. tenten. De Franse regering heeft voorlopig be sloten de afgezette sultan van Marokko 'naar. het paradijseiland Tahiti te bren gen. Een hoge' regeringsautoriteit ver- klaagde gisteren, dat het Franse eiland in de Stile Oceaan op de veilige af stand van 9000 mijl van Marokko zou worden gebruikt als ballingsoord voor ex-sultan Sidi Mohammed ben Joessef .afgezien van onverwachte veranderin gen". 'De ex-sultan is per vliegtuig te Braz zaville in Frans Equatoriaal Afrika aan gekomen, waar hy tijdelijk is onderge bracht in een door paratroepen bewaak te villa op ongeveer zeven; kilometer af stand van de stad om uit te rusten voor de verdere reis- De volgende stopplaats zal naar verwachting Madagascar,in de Indische Oceaan zijn. Hier zal de ex- sultan waarschijnlijk enige tijd blijven in afwachtoing van het gereedkomen van zijn verblijf op Tahiti. bij een klein tussenstationnetje, kan nog steeds niet voor- o£ achteruit. De passagiers zullen moeten wachten tot dat het ophoudt met sneeuwen. Zij hebben een telegram gezonden naar het parlement en gevraagd om herstel van het verkeer. Zelfs in het zonnige Zuiden van Frankrijk bewoog de temperatuur zich om het vriespunt. De wegen in Frank rijk waven spiegelglad. Werklieden strooiden vierhonderd ton pekel over de Parijse boulevards, die bedekt zijn met giadgevroren sneeuw. Het Westen en Noorden van Enge land ligt onder een dik pak sneeuw, soms twee meter hoog opgewaaid. Er waren gisteren tremen, die daardoor drie uur te laat kwamen. Ook het autoverkeer ondervindt grote hinder nis. Intotaal 22.000 kilometer straat weg is voor autorijders „gevaarlijk" of „niet-raadzaam" verklaard. In Hamburg brandde een kinderte huis - van twee verdiepingen af, omdat de brandweer geen water kon kvijgen uit de nabij gelegen vijver, dbe dichtge vroren was. Bluswater, dat over vele kilometers werd aangevoerd, arriveerde als ijsblokken. Alle kinderen werden be houden. De IJnntiden 208 Wirom 5" moet zich in de haren tan IJmuiden eerst van de ijsmassa's laten ontdoen, alvorens de schepelingen met hun werk kunnen beginnen. Een'"reusachtige aardmassa van 800 meter breedte en zes meter hoogte heeft de dorpjes Albano eri Missano di Zocca in midden Italië reeds vijf huizen be dolven. Drie andere worden bedreigd. De aardverschuiving de grootste in de Appennijnen sinds.25 jaar begon Dinsdag en verpletterde toen de eerste vier Huizen. Tot dusver zijn-er geen slachtoffers te betreuren,, maar wel zijn reeds 40 mensen dakloos. De alles doordringende Oostenwind, die de koude van de Siberische sneeuwvelden ons land binnenvoert, dreigt, nadat gisteren de eilanden aan het Noorden van onze kust geïsoleerd werden, nu ook het eiland Goeree-Overflakkce van het vasteland af te sluiten. Gisteren is reeds de veerdienst tussen Den Bommel en. Numansdorp gestaakt. Vandaag onder vindt de dienst van het veer Dintelsas—Ooltgensplaat—Sluishaven, van West-Brabant naar Oost-Overflakkee, vertraging door het ijs. De raad van de Arabische Liga heeft meegedeeld, dat hij de nieuwe, door Frankrijk benoemde Sultan van Marok ko niet erkent. De afgezette Sultan wordt door de raadals de rechtmatige beschouwd. Het Duitse schip „Coburg" heeft voor de Duitse Noordkust gemeld, dat een man over boord is geslagen. Schepen in de nabijheid zijn verzocht uit te zien. 1 De veerdienst Middelharnis—Hellevoet- sluis, die tengevolge van de ijsgang alsr mede door het weghalen van de gas- ,'boeien onregelmatig, wordt uitgevoerd fheeft de laatste verbinding van Helle- voetsluis om 17.40 uur en van Middel harnis haven om 15.50 uur. De veerpont DrutenDoodewaard over de rivier de Waai. is. vanmiddag 12 uur wegens ijs uit de vaart genomen- De jA-N-W-B. bericht, dat de veerdienst OpheusdenWageningen/Rhenen over de Rijn, de verbinding van de Z.W. Velluwe met de Betuwe, in verband met ijsgang op de rivier nog slechts tot 14 uur heden middag auto's zal vervoeren. Na dit tijd stip zullen per motorboot'alleen nog voet-, gangers en wielrijders worden overgezet. In de verbinding NijmegenOss is het veer NiftrikRavestein, over de Maas, uit de vaart genomen. De A.N.W.B. be richt voorts, dat de bootverbinding tussen Monnikendam en Marken, heden even- eensi moest worden gestaakt- Ook het Lexkesveer tussen Wegenin- gen en Randwijk is wegens ijsgang op de Rijn uit de vaart .genomen, terwijl •het pontveer over de Maas tussen Mook en Katwijk met het oog op de ijsgang is gestremd. Aisgevolg van de .ijsgang is de bebakening op hetPannërdens- kanaal, de Neder rijn en de Lek, de IJs- sel, de afgedamde Maas, de Amer, de Bergsemaas, de Nieuwe Merwede en ee Rijn opgenomen. ,Je bent een- flinke jongen,, en kerels als jij willen wij graag bij de politie hebben", zei gistermiddag de hoofd commissaris van politie te Rotterdam tegen de 13-jarige Willem van der kalk. Willem heeft gisteren toen de twee broertjes Man in t Veld - door het ijs van de Lepelaarssingel gezakt jvaren, met -gevaar voor eigen leven hen van de verdrinkingsdood gered, lis beloning voor zijn' kordaat- én' moedig optreden, was Willem gister middag met zijn trotse vader bij de hoofdcommissaris van politie ontboden. Niet alleen luisterde hij naar diens waarderende woorden, maar hij ont ving als aandenken bovendien een boek. ,JDe scheepsjongens van Bonte koe", en het gaat over net zulke dappere jongens als jij bent", zei de hoofdcommissaris, de heer d.' hf.C."d. St dal— - - De stuwen in de rivier de Maas bij Belfeld. Roermond, Linne, Grave en Lith zullen vandaag in de loop van de dag opengaan. Als eerste van de Maas- stuwen is de stuw bij Sambeek (L) van middag om 12.30 reeds geopend. Eilanders Er. is Woensdag druk vliegverkeer geweest met de eilanden -Ameland en Schiermonnikoog. Het leek op een be paald ogenblik zelfs wel wat op Schip hol. want niet minder dan vijf vlieg tuigjes waren ingezet om passagiers en post naar de eilanden te brengen. In totaal was er 140 kg post. De pas sagiers waren voornamelijk bewoners van het eiland, die nog van het vaste land moesten komen. Ook de commandant van de vlieg basis Leeuwarden,, kolonel B. J. Fiedel- dy, heeft een kansje genomen, maar hij moest in de lucht blijven, want zijn toe stel was te' groot om te Ballum te kunnen landen. Ook Schiermonnikoog moest van een vliegdienst gebruik ma ken, hoewel da veerboot van Oostma- born ook nog een tocht naar het eiland heeft kunnen maken. Er was n.l. een patiënt die naar een ziekenhuis moest worden .vervoerd en de.mannen van de Rijksluchtvaartdienst hebben dit kar weitje voortreffelijk opgeknapt. Hoop op elfstedentocht De scheepvaart, in een vorstperiode de grootste vijand van de Friese schaatsen rijders, is door de Friese Gedeputeerde Staten een halt toegeroepen. Sinds Woens dag mag- er in de kanalen, met uitzonde ring van het grootscheepse' vaarwater HardingenStroobos, niet meer gevaren worden. Het Friese Elfstedencomité is nog met bijeen geweest, maar nu het flink door vriest, vraagt men zich in Friesland toch met een heel klein beetje hoop af of er eindelijk voor het eerst na 1947 weer eens een Elfstedentocht zal kunnen worden gehouden. Veel hangt van Har- iingen af; dat is de laatste jaren de zwakke plek in de schakel. Vooral ten gevolge van het schutten is het us er bijna nooit sterk, en zonder Harlingen kan men het nu eenmaal niet stellen. Een tienstedentocht zou met de traditie breken. Hoewel Urk niet meer afhankelijk is van de aanvoer van zee. is het toch nog altijd sterk bij het water geïnteresseerd. Aan de zeezijde is Urk vrijwel ge ïsoleerd. voor de havenmond is ten ge volge van de harde Oostelijke wind- het IJsselmeer nog ijsvrij, maar aan de Westkant van Urk ligt het ijs hoog op geschoven. - De vier ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sow jet-Unie hebben gisteren te Berlijn drie uur vergaderd over het eerste punt der agenda: maatregelen ter vermindering van dé internationale spanning en het bijeenroepen fan een conferentie der Grote Vijf (de Vier plus rood China). De drie Westelijke ministers hebben het Russische voorstel voor zulk een conferentie, te houden in Mei en Juni, categorisch van de hand gewezen. Minister Dulles heeft Molotow voor gesteld, dit punt te laten rusten en onmiddellijk' over te gaantot de twee andere punten: Duitsland en Oostenrijk. ting van de wereldhandel. Bovendien, zei Molotow.zouden specifieke Azia tische vraagstukken kunnen Worden be handeld. Hiermede beoogde hij kenne lijk Frankrijk te* lokken, vrede in Indo- China suggererend. Uitvoerig ging Molotow in op de voordelen van meer handel met 800 lioen mensen. En hij vond het juist, dat China's 500 millioen mensen aan de conferentietafel zouden worden gevoegd bij de 450 millioen, vertegenwoordigd door de Grote Vier. Vanmiddag werd de conferentie voort gezet onder voorzitterschap van Molo tow. Gisteren heeft de Russische minister voor de tweede keer gespro ken met de Oostduitse premier, Grote- wohl- Eden fungeerde als voorzitter. Hij gat eerst Molotow het. woord, docfa deze zeide Dinsdag alles gezegd te hebben wat hij er over kon zeggen. Daarop sprak Dulles. Deze bestreed het voor stel opnieuw op de grond, dat de Grote Vijfgeen mandaat hebben om de we reld te besturen. „Toevallig rijn wij alle vier in San Francisco geweest", aldus Dulles. Ieder kim dus weten, dat het Handvest der Verenigde Naties zulk een rol van de Giote Vjjf niet wenst. De Grote Vier. zoals zij nu in Berlijn bijeen zijn. om dat rij de bezettende mogendheden van Duitsland en Oostenrijk zijn. Alleen als wij deze tweeproblemen kunnen op lossen, zullen wij de wereld bewijzen, dat wij in staat zijn een nog zwaardere taak op ons te nemen. De spanning in de wereld zal niet verminderen door nieuwe organen te scheppen, Molotows voorstel beoogt alleen Peking een zetel in de wereldraden te verzekeren." Minister Bidault (Frankrijk) zag niet in wat. een conferentie der Grote Vijf zou baten, zolang er geen vrede is in Indo-Chma, waar communistisch China meedeed aan een oorlog, die zijn land vele offers had gekost. Ook Eden (En geland) stelde voor. onmiddellijk over te gaan tot bespreking, van de kwesties Duitsland en Oostenrijk. Hierna sprak Molotow een uur lang over hetgeen een conferentie der Grote Vijf" zou moeten behandelen. Die agenda zou zó interessant en uitgebreid worden, dat men in feite zou kunnpn soreken van een nieuwe organisatie der Verenigde Naties, beperkt tot vijf leden, aldus een Amerikaanse1 woord voerder. Molotow stelde namelijk, de volgende drie punten voor: -1. algemene beper king der bewapening: 2. politieke pro blemen cn verbetering der internatio nale betrekkingen: 3. economische pro blemen met inbegrip van een vergro- DE Prot. Chr. Werkgemeenschap ïn de Partij van de Arbeid heeft in Hilversum een blaadje doen versprei den onder de titel: „Prot. Christ. Commentaar". In dit pamflet, dat zich keert tegen de confessionele party en; en met name tegen de A.R. Partij staat o.m. deze enormiteit, dat destijds op prin cipiële gronden het verbod van kin derarbeid werd afgewezen Er staan meer blijken van derge lijke „progressieve onwetendheid" in. Wij zullen met de verkiezingen in zicht nog %vel vaker gelegenheid heb ben de degens met deze apostels der onkunde te kruisen. -•••••'**,.- Thans alleen dit, ter opfrissing van het geheugen. Het was aan het eerste Christelijke ministerie, het ministerie- Mackay, te danken, dat op 1 Januari 1890 in werking trad de „wet tot tegengaan van overmatigen en ge-Uj vaarlijken arbeid van jeugdige .per? sonen en van vrouwen". Toen was er in geen velden - of wegen nog een SJD.A.P. te bekennen, k' laat staan een P.v.d.A. Schoolgeld terughalen, .-heren (Van onze weerkundige medewerker) kleine stijging van de temperatuur gemeld. In Polen en Duitsland vroor, het iets minder hard en ook, Tn om J land waren de temperaturen gister* avond enkele graden hoger dan de f.. avond daarvoor. Deze kleine verande- ring in de weerstoestand hangt 'samen met de ontwikkelingen boven de'oce-u aan. Zowel aan de Amerikaanse elf SS Europese kant ran de Oceaan: hebben;^; de koude luchtstromen dè warmt lucht gedwongen naar het hoge den uit te-wijken. Op Spitsbergenkomt thans lichte dooi voorVandaar buigt de Jwanhé'f: luchtstroom om naar het Zuiden 'tn'de - richting van Finland. Boven d.e:< uitge strekte. sneeuwvelden koelt de .lucht echter weer snel af, maar in. Helsinki steeg de temperatuur in 24 uur- toch*, ongeveer tien graden. - Oorspronkelijk:- van de oceaan-. 'afrj- komstige lucht dringt thans als.minder koude lucht via het Oostzeegèbied tot Oost-Europa door.Daarmede.snmert-Jlj hangend is te verwachten, dat de vorst, ook in onze omgeving tijdelijk iets af- neemt. De bewolking neemt' daajjbys; echter toe, .en later bestaat kans opj: wat sneeuwval. DetemperatureA/blijff ven 'evenwel benéden Het vriespunt}, en als - gevolg van de .krachtige$&tn&$ behoudt de' winter een onaangenaam': karakter.ï'1" -U:;.; Op de door flikkerlichten beveiligde overweg Zalné bij Zwolle werd, -zoals:: gemeld, Woensdagmorgén een uit 'de - richting Zwolle komende personen-r auto door de sneltrein uit Leeuwarden gegrepen en- volkomen verpletterd. :De drie inzittenden, afkomstig uit Ommen.:-, werden gedood. De ravage na het:-. :r, .ongeluk. De tweede secretaris van de diplo matieke Sowjet-mïsie in Japan, Yoeri Rastóworof, wordt vermist. Hij was sinds 1950 ir, Tokio. De Japanse politie acht het niet uitgesloten, dat hij de hand aan riehzelve geslagen heeft. Vol gens haar hebben Sowjet-functlonaris- sen verklaard, dat de vermiste de laat ste tijd tekenen van „grote nervositeit vertoonde. Volgens Amerikaanse kringen was het bekend, dat Rastoworof betrokken was bij spionnage-activittsit. De correspondent in Nederland van het dagblad „Berita Indonesia" heeft gemeld, dat de Nederlandse regering de voormalige majoor Achmadi, die aan de faculteit voor politieke en sociale wetenschappen te Amsterdam studeert, als een „ongewenst element" beschouwt, zodat h(j Nederland dient te verlaten. -Volgens door het blad ontvangen in lichtingen was de verblijfsvergunning van de heer Achmadi slechts geldig tot 8 Januari jl„ waarna de Nederlandse regering zachte" drang op hem uitoefen de om Nederland zo spoedig mogelijk te verlaten. Achmadi. een demobilisant van het zgn. studentenleger, ageerde succesvol tijdens de tweede politionele actie In het Solose tegen de Nederlanders, al dus het blad. In 1951 vertrok hij naar Nederland, waar hij op staatskosten verder studeerde. Hij werd door de Indonesische regering tevens belast om op te treden als coordinator van de in Nederland op staatskosten studerende jongelui. De laatste jaren ontplooidehij grote activiteit in studentenkringen. In kringen der regering wilde men zich 'over deze kwestie niet uitlaten, maar van de zijde van het leger werd zij aan de „Berita Indonesia" bevestigd. Tot nog toe kon in Den Haag geen bevestiging: van bovenstaand bericht worden verkregen. Red. A.N.P.) Naar-wlj van officiële rijde vernemen is aan de heer Achmadi de verlenging van zijn verblijfsvergunning niet gewei gerd. Achmadi heeft rijn recente ver blijfsvergunning nog met een maand verlengd gekregen. - 'J' (Van een onzer verslaggevers) „De ijsgang op de rivier voor Rotterdam begint te komen." Dit constateerde vanmorgen iedereen, die. aan de rivier of de havens zijn blik over het 'water liet gaan. De ijsschotsen zijn verschenen, maar zij belemmeren het scheep vaartverkeer nog niet. Geheel anders is evenwel de situatie op de binnenwateren in en rondom Rotterdem. Hier is de scheepvaart niet meer mogelijk en slechts in hoogstnoodzakelijke gevallen zal getracht worden een vaargeul te breken. De voornaamste Rotterdamse binnen wateren zijn de Delfshavense Schie, de Rotte, de verbindingskanalen tussen de ze twee, het Noorderkanaal en het Schie- Schiekanaal en de Deiftse Vaart, Het wa ter hier is geheel met ijs bedekt, waar door de scheepvaart tot stilstand kwam. Het breken van het ijs en het vrijma ken van de vaargeul vereisen hoge kos ten en daarom wordt alleen in een nood geval overgegaan tot deze maatregelen. Vanmiddag zou een sleepboot van de 's-Gravenhaagse Sleepdienst trachten vanuit Rotterdam, via de Schie en de Vliet, Den Haag tc bereiken. Het is even wel nog niet tc voorzien, of 'deze po ging zal gelukken. Veel minder ernstig is de-situatie'op de Nieuwe Maas. Hier zijn nog geen sleepboten ingeschakeld om een 'vaar geul te breken en het scheepvaartver keer. ook in de havens aan de rivier, vindt normaal voortgang. De vaart naar boven zal, by het aan houden van de vorst, wel spoedig geheel gestremd zijn. Vanmorgen keerde in de haven een schip terug, dat niet verder de Lek kon bevaren, en een rederij, wel ke schepen met bestemming Lobith heeft, gaf opdracht de vaartuigen voorlopig in Rotterdam te meren. Gisteren is in Utrecht een vergadering gehouden van de vertegenwoordigers van de ziekenfondsorganisaties en van - de Vereniging van Huisartsen, ter be spreking van do voorstellen van de Com missie Van Schalk. Deze voorstellen be helzen een vergoeding voor de huisart sen van zeven gulden per jaar voor :de eerste drieduizend patiënten, vijf gul den voor de volgende duizend cn drie gulden voor elke patiënt boven de-vier duizend van hun ziekenfonds-praktijk. De huisartsen wensen zeven gulden voor de eerste drieduizend en vijf gulden voor elke volgende patiënt. De; besprekingen, die tot in de nacht hebben geduurd, hebben niet tot enig resultaat geleid;': De meningen onder de ziekenfondsen rijn verdeeld. Naar wij vernemen zullen, de besprekingen morgenavond worden voortgezet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1