Kuyper Algehele afsluiting van ram Verkeersmoeilijkheden nemen toe ;raakte in [parket ANTI-DEPRESSIEPLAN van PRESIDENT EISENHOWER Oc drOOm Van Middelhamis telegrafeert minister IGONFERENTIE VAN VIJF NOG -NIET- VAN--DE "BAAN - - - Groeistuipjes Opstand der en van leg] Tijdelijk minder vorst. r Staatslening 1954 ver overtebend iïsche pressie Werkloosheid in F.S. neemt toe -;;ê VRIJDAG 29 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2683 Weerbericht •mm Mislukte stakingT| in Frankrijk au Merapi is op het ogenblik rustig Ernstige onlul Geen volksfront- iiï Frankrijk Stakingen in Italië - Ijsgang te Rotterdam nog geen probleem p' 'li ÖKtl Sim? Éti (Van onze correspondent) Het gemeentebestuur van Middelharnis heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat gisteren het volgende telegram ver zonden: „Tengevolge van ijsgang valt de veerdienst grotendeels uit. Verbindingen FlakkeeBrabant en FlakkeeHoekschewaard zijn reeds gestopt. Veerdienst HellevoetsluisMiddelharnis vertraagd en beperkt. Komende dagen ernstige stagnatie of stillegging te ver wachten. Verzoeke uwe excellentie dringend al die maatregelente willen voorbereiden, die nodig zijn om een algehele afsluiting van het rampgebied te voorkomen. Vragen u tevens te overwegen of door Rijkswaterstaat vaarwater MiddelharnisHellevoetsluis kan worden opengehouden." In het Noorden Van het op "gisteren op de drie procent Nederlandse in§ Veerdiensten gestaakt -Zondag a.s. tiaar zetdeade |opt te vieren pÏÏSj ei1 bleek. Jongen bij Urk verdronken Tijd voor nadenken mm i NOG, onbedreigd heerst ae winter at Europa Maar hij wordt toch ook niet geheel met 'ust gelaten. Oceaandepressies binden voort-: durend de strijd aan tegen de koude, maa- tot nu toe zonder 'succes Het grensgebied tussen de warme en koude luchtstromen hep gisteravond van Ierland via het uiterste Zuidwesten van Engeland naar Zuid-Frankrijk. y BottMtfacn: Witte de Witlurtïoa* 10 Telet 118700 B Poatbux 1112 Postgiro No. 424519 ïtlaehtendienst abonnementen 18.301BJH) mtc Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 VGs-av-ónhage: Huygensplein 1 Poetgiro 424807 Redactie: Tel. 111882 Administratie: Tel. 114402—116486 B.g.g. 395266 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 1,26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Zaterdagavond: - AANHOUDENDE VORST Overdrijvende wolkenvelden met hier èn daaT; wat lichte sneeuw. Matige tot krachtige wind tussen Oost en Noordoost. Matige tot lichte vorst. Hoofdredacteur! Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT JJET tweede nummer van „In de Waagschaal", van het jaar 1954, maakt het ten aanzien van de anti these-christenen al weinig beter dan het eerste, dat we gisteren aanhaalden. Het geeft een fel requisitoir aan het .adres van de CBTB in verband met rijn houding ten opzichte van de op- rfchting der Middelbare Landbouw school te Leeuwarden. tv. Gereformeerden en sommige Heideranden hebben zich daar weer op sleeptouw laten nemen door de anti these-ideologie. Al wordt Kuypers naam biet genoemd, zijn zwarte onheilspel lende schim staat op de achtergrond van het gehele artikel. Anti-Kuyperia- nisme in zijn felste vorm. Het ging hier bij de CBTB natuurlijk niet om hèt christendom, maar om een be paald type christendom, aldus de schrijver. Het ging hier weer alleen om de „eigen" mensen,, de „eigen" fun damentalistische ideeën enz. Verdacht makingen zijn niet van de lucht. Zon der blikken of blozen wordt gepo neerd: „Niet voor de waarheid van het christelijk geloof werd van de zijde van de CBTB gestreden om de formu lering van de grondslag, maar om een school, die in Friesland het steunpunt kan zijn voor een „christelijke" le vens- en wereldbeschouwing, van een zeer bepaalde signatuur, die zeker niet die-is, van het gehele Friese volk". Kuyper, want nog eens hij ls de man op de achtergrond, en zijn vol gelingen in de CBTB zou het dus méér gegaan zijn om z.g. „christelijke" be ginselen dan om Christus zélf. Bewaarheid is, dat Kuyper in zijn voorrede op „Prog Rege" de zijnen be zworen heeft het toch niet allereerst te zoeken ln.de christelijke beginse len. „Het besef", zo zegt hij daar, „is nog niet levendig genoeg, dat het de Christus z 1 f is, die als onze Ko ning het. Christelijk stempel op onze levensovertuigingen drukken moet. Vandaar de behoefte om dit besef weer wakker te roepen en te sterken". En op het verwijt, dat Kuyper al leen oog gèhad zou hebben voor eigen christelijk coterietje, zijn legio contra-betogen van Kuyper aan te geven. In zijn „Gemene Gratie" spreekt hij Van de sectarische demon. In „vol harden" wijst hij er op, dat hij en de zijnen niets anders willen zijn dan burgers die onder hun mede-burgers met hen, het beste voor hun vader land, bedoelen. Zelf heeft Kuyper "zijn levensdoel eens'aldus omschreven: „Niet alleenom de Anti-Revolu tionairen, maar, als het zijn mocht, heel mij.n volk en vaderland weer gelukkig te maken door het terug te lokken naar die eenig betrouwbare paden des levens, die voor mij af ge- teekend liggen in de ordinantiën Gods". WÉS if® 'lig de herdenking van de 1 Februariramp bij te wonen. W IEMAND minder dan prof. Haitje- ma, die toch zeker geen verdacht getuige in deze zaak is, heeft erkend, dat achter Kuypers Universiteits stichting het machtige ideaal gloeide van een herkerstende Europese cul tuur. En hetzelfde heeft de eveneens niet-geestverwant, prof. Van Ruler betoogd, toen hij verklaarde: „Kuyper 2elf heeft in alle geval alle culturele activiteit van het christelijk volksdeel bedoeld als poging en bijdrage tot de hërkerstening der cultuur van Neder land, Europa en Amerika". Zie, dat was de droom van Kuyper: met het isolement der beginselen (niet der groep), dienstbaar zijn aan vader land, en wereld. Dit. isolement, niet als bewaarschool van; het eigen kroost, maar krachtcentrale voor allen, die terug moeten naar het Woord, willen re dageraad zien. Dat niet alle epigonen deze droom van Kuyper in hun leven hebben kun nen realiseren het zij grif erkend. Maar groot onrecht doet men, wanneer ®,eJ z-g antithese-ideologie, als danig een steriel provincialisme en een benauwend fundamentalisme toeschrijft. Is het aan de doorbraak te veel ge vraagd Kuypers dromen ook eens op luiste wijze te exegetiseren? Hel Haringvliet is sinds gisteren vol met ijs gekomen en bij het voortduren van de vorst nemen de ijsvelden op de rivier toe in aantal en omvang. De be tonning is van de vaargeulen verwijderd om te voorkomen dat tonnen en licht boeien door het ijs worden meegesleurd naar zee of vernield. De veerdiensten komen in grote moeilijkheden, ook het veer Middelharnis—Hellevoetsluis, waar van men evenwel mag aannemen dat men de dienst tot het mogelijke zal onderhouden. De dienstregeling kan dan echter niet meer worden aangehouden en vaarten in de vroege ochtend- en avonduren zUn al vervallen, terwijl ver moedelijk vandaag hel vervoer van auto's zal moeten worden gestaakt. Gistermiddag al kregen de kantoren enz. op het eiland de telefonische mede deling dat ter post bezorging van brie ven en andere poststukken, voor 3 uur namiddags diende te geschieden, wilde men vaa overkomst nog enigszins ver zekerd zijn. Bij toenemen van het ijs op de rivier zal ook het aankomen van post op het eiland wel' gaan stagneren. Uit andere strenge winters weet men, dat voor het onderhouden van de veer dienst HellevoetsluisMiddelharnis meer dan één schip nodig is. Uit dien hoofde schept het bericht van enige dagen ge leden, betreffende aanzienlijke wijzigin gen. in het gebruik der boten rond Goe- ree-Overflakkee geen erg hoopvolle ver wachtingen. Overigens heeft de practijk ook geleerd, dat er, zelfs in de aller strengste winters zoals van 1929, 1939 en de eerste oorlogsjaren, practisch geen dag voorbijging of men wist toch wel, zij het maar met één vaart, de verbin ding van het eiland met de vaste wal in stand te houden. Van enigszins uitgebreid vervoer is dan echter uiteraard geen sprake meer. Vandaar dat men op het eiland thans nog meer dan ooit de ver zuchting hoort: „Hadden we toch maar een dam of een brug!" Door ervaringen uit de ramptijd van vorig jaar horen wü tevens al velen het vertrouwen uitspreken, dat in eventu ele noodgevallen om heit even door welke omstandigheden in laatste in stantie helicopters weer wel voor verbin ding zullen zorgen. Naar zich op het ogenblik laat aanzien is nog geen eind aan de vorstperiode te wachten en dus zullen de verkeersmoeilijkheden nog toe nemen. Dit zal ongeitwijfeld ook zijn in vloed hebben op de reismogelijkheden van velen, die van het vasteland Maan dag as. naar het eiland willen om daar Ook Donderdag is het vliegverkeer tussen de vliegbasis Leeuwarden en de eilanden Ameland en Schiermonnikoog weer druk geweest. Een vliegtuig, een Pipercup, is ten gevolge van een rukwind bij de start op het vliegveld te Ballum, gekanteld, waardoor de propeller brak. Het vlieg tuig moest daarom op het eiland achter blijven. Gistermiddag is de bootverbinding tussen Marken en de vaste wal- stopge zet. Marken zal dus nu slechts over hert ijs bereikbaar zijn. De veerdienst Eek en WielAmeron- gen is gisteravond zes uur wegens de grote ijsgang gedeeltelijk gestremd. Al leen nog fietsers en voetgangers worden per motorboot overgezet. Het drijfijs op de rivier de Waal voor Tiel is in de loop van de avond zo toe genomen, dat vandaag alleen voetgan gers bij Tiel kunnen worden overgezet Auto's zullen dus goed doen, van de bruggen bij Nijmegen, en. Zaitbommel gebruik" te maken. Het veer SchalkwijkCulemborg is ge stremd, de veren- PannerdenDoornen- burg, Teenhoven - bij Ameide. Bronk- horsterveer over de IJssel tussen Steen-1 deren en Brummen. én het pontveer te J Beusichem zijn gisteravond gestaakt De stuwen in de Maas bü Beifeld, Roermond, Linne. Grave en LHh zjjn gestreken. De lage waterstand heeft thans dc scheepvaart onmogelijk ge maakt. De schippers hebben zich terug getrokken in vluchthavens en kanalen. Xj1 R verschijnt in ons goede vader- J-J land „10 maal per jaar" een alge meen Nederlands studentenblad order® de titel „Forum Academiale". d;/:' Het blad heeft sinds kort een hoofd redactie. die bestaat uit drie man, ter- wijl het een groot aantal nieuwe re- dacteuren heeft aangetrokken.Nieu we gezichten, nieuwe ideeën, zegt.de- redactie, die er toe kunnen bijdragen het blad zijn praedicaat „Algemeen": te doen behouden. De redactie heeft slechts één klacht: ,-' dat zij te weinig merkt van wat de. lezers van haar denken. j,: Laten wij haar daarin dan tegemoet. komen en maar met de deur in huis vallen. Zij is tegroot misschien voor ser-3i| vet, maar nog te klein voor tafellaken; De uitbreiding van de redactionele staf ten spijt. -,r Op zichzelf is dat niet erg. Persoon- lijk- hebben wij nog te veel herinner ring aan „die goeie ouwe tijd" qm:niet|| te weten, dat ook hier de groei met® de jaren komt. Ook willen we op verzoek van de® redactie wel zeggen, dat haar orgaan ten onrechte coquetteert met heGpraeS^: dicaat „algemeen". V_> l-C' Als zij van ons blad zegt: ,,Dë:da-T|| gelijkse redactionele ketterjacht wórdtl» dermate fel en onrechtvaardig-vah- één-lcant bezien gehouden, dat zelfs.d«|g meest op sensatie-beluste lezer zich af-.; vraagt of de redactie niet enigszins ,-; te veel de smaak van de lezers volgt"; dan is de waarheid wel een beetje heel ver te zoeken. We willen echter mild zijn en bij: de er nieuw-bakken redactie groeistmpjésl: veronderstellen. I'll ïisffisf® De Franse arbeiders begonnen vaauA daag de eerste ronde van htm. strijd tegen regering en werkgevers vooc/ver-M hoging van de minimumlonen. Zjj son- C den staked of het werk ais .protest korte tijd stilleggen en protestbetogingenori' §i gaoiseren door het gehele."- land.'. --.ly. Alle drie de grote -vakbonden-—lcoïn!t;:y munisten, socialisten' en khthoHékèhö^|j§ staan achter de campagne. ZijCwiHén:,3iét|ii minimumloonverhogen 'van 20.000tóf-.C 25.166francspermaand. Verwacht- werd,- dat-;-ook'- ihï-yélelaéibfAMMM torent van'de openbare diensten 'zal'wor|d.|®54=j? den gestaakt, j Hét buspersonéiel- te-Parijs '...yi en ,een -deel", van het -personeel ondergrondse' hadden een,: 24-uurstaking'|f?®g|t aangekondigd: De staking, was korte duur Toen bleek,'dat 80 pct-.'ö^;- T. M. GILHUIS. De Merapi is thans rustig, hetgeen overigens niet betekent, dat het gevaar voorbij is. De waarnemingsposten meld den echter, dat de vulkaan zich de ge hele Dinsdag rustig heeft gehouden. De waarnemingspost in Djeraka, de meest vooruitgeschoven post, die vorige week Donderdag verlaten moest worden, werd Dinsdag weer bezet door ambtenaren van de vulcanologische dienst. Dc bevolking heeft evensvel nog geen toestemming ge kregen om de gehuchten in het gebied nond Djeraka weer te betrekken. Deze gehuchten, de vorige week vele malen genoemde Desas Klakah, Tlogolele, en Muntilan, liggen in de gevaarlijkste zone. Verklarende, dat de Amerikaanse regering zich moet bezighouden met ïemndhëid, veiligheid en de welvaart van de individuele burger, heeft Pj*®dent Eisenhower Donderdag in het Congres een plan ingediend, dat "•oogt een depressie te bestrijden en zo mogelijk te voorkomen. In een toelichting op het plan gaf de president toe, dat zich de laatste «manden een kleine achteruitgang van de economische bedrijvigheid heeft voorgedaan, die op sommige plaatsen werkloosheid heeft veroorzaakt. vrucht iedere druk weerstaan, waaraan zij mochten worden blootgesteld. De Amerikaanse regering zal stout moedige maatregelen treffen ter bescher ming en bevordering van de economische stabiliteit. Zij zal ernaar streven de ex pansieve krachten van het particuliere initiatief te stimuleren en tegelijkertijd het vermogen der economie te vergroten en ontwikkelingen, die zich in de richting van inflatie bewegen, tot staan te bren gen. President Eisenhower zeide, dat het de regering niet mogelijk is vooruit een gedetailleerd programma van te nemen maatregelen bekend te maken. Er zijn echter bepaalde beginselen, waarvan de regering uit zal gaan bij de bestrijding van een depressie. (W -e a<;óteruitgang is volgens de presi- ent in de eerste plaats toe te schrijven van IflY.erminderin£ van de bestedingen vm-rr,; bedrijfsleven voor de voorraad- nS- De overige categorieën van be ddingen bleven echter in geheel 1953 ï,*1 Koed peil gehandhaafd, hetgeen d»iLnaine uit het volume der kleinhan- Eisenhower waarschuwde, van ^eze tijd zelfs een achteruitgang J fie|'nge betekenis in de economische SlfriWgheid kan leiden tot een depres- wachf Hij verklaarde echter te ver- dat de economische expansie, veivu Ms,ls onderbroken, dit jaar weer zUn gaan. Dit zal vooral mogelijk r'anueer het Congres het econo- 'itrevv j maat verbetert door' het ver- mlLkf .e programma van wettelijke «aatregeren goed te keuren. b&f.Xapenarsenaa], dat de regering ter jI^JMdung staat voor het bewaren van j„.~^omische stabiliteit, is geducht, al- Eisenhower. De financiële ïï~™ngen. der Verenigde Staten zijn in yoiledig- te voldoen aan elke rede- TTy **edtetvraag en aij kunnen met Het Egyptische dagblad 'Al Akbbar' meldt, dat Syrische Druzenstammen, I gesteund door een gedeelte van het leger, in opstand z|jn gekomen. De Sy- rische luchtmacht heeft opdracht ge- I kregen posities der opstandelingen In het gebiéd van Damascus te bombar- deren. De Egyptische pers meldt voorts uit j Damascus dat president-generaal Sjis-1 jakli een officiële^ bekendmaking heeft uitgegeven, waarin wordt bevestigd! dat zich gevechten hebben voorgedaan f tussen eenheden van het Syrische'le ger en de in de bergen wonende stam men der Druzen. De staat van beleg is afgekondigd. Over de aanleiding tot de revolutie wordt het volgende gemeld. De Syrische regering had het Druzenhoofd Sultan I De-Grote-Vier zijn gisteren in Berlijn weer vier uur bijeen geweest en. J het spel begon subtiel te worden. De nauwelijks verholen suggestie van de Russische ministerMolotow, dat een- conferentiedér Grote Vijf, dat is met I communistisch China, Frankrijk we! eens van de oorlog in Indo-China zou kunnen afhelpen, noopte de Westelijke ministers met het reeds befaamd I geworden eerste agendapunt te dezer zake voorzichtig om,te gaan. De Franse minister Bidault kan zich namelijk moeilijkveroorloven in Parijs terug te komen met de boodschap, dat hij een gelegenheid om deze oorlóg te I beëindigen, moest laten glippen. Het liep hierop ^uit, dat de vier ministers besloten de volgende week I aan het Russische voorstel tot een conferentie met China een geheime I zitting te wijden. Bij het sluiten van de vergadering deed Molotow Intussen I nóg een voorstel, dat beoogt China in het wereldoverleg binnen te I smokkelen: hij wenst dit jaar een wereldconferentie over ontwapening, waaraan ook niet-Ieden der Verenigde Naties (lees: China) dienen deel te nemen. Over dit nieuwe voorstel zal vandaag weer gepraat moeten worden. ..J arbeidersgeep-gehoor gaf 'aan.l"de.Oproep -- van de".,: vakbondenj^-wei^Sbeslotett^Ifrt^' werk te hervatten.;, De ijsgang op de rivieren heeft door de aanhoudende vorst een ernstige o*nl- vang aangenomenDe sleepboten geiif'ct het nauwelijks de ijsmassa te dolr- breken. ioeegt 450 kg. f Bij gebrek aan een betere naam heb ben ze hem de „gekke vis" genoemd. Molotow's manoeuvre leverde de j drie Westelijke ministers weer ge sprekstof voor de lunch. Hun tactiek bleek tijdens de zitting van gistermid dag de volgende te zijn. De Amerikaanse minister Dullesï was scherper dan tevoren. Molotow Ihad een amussant stukje vertoond, zei- de hij. Allerlei konijnen had hij uit zijn I hoge hoed getoverd: Vrede in Korea, vrede in Indo-China, einde aan de be- j wapening, einde aan de - internationale spanning, afschaffing van. de atoom- I wapens. En dat alles zou kunnen wor men bereikt, wanneer men slechts de Iheer Tsjoe En Lai uitnodigde aande Iconferentietafel plaats te nemen. Deze [fabelachtige Chinese minister van Bui- |teniandse Zaken kon dus blijkbaar alles, wat de Verenigde Naties in geen en. jaar bereikt hadden. En wie is deze Tsjoë En Lai? De rider van een bewind, dat door een aloedige oorlog de macht in China leeft verworven en millioenen Chïne- i^- heelt geliquideerd. Dulles her- "haialde, met citering van een groot aantal artikelen uit het Handvest der Verenigde Naties, dat de voorgestelde (Van onze correspondent) Toen gistermiddag om 12 uur de 10- jarige zoon van H. Hartman, Bennie, zich uit school naar het ijs op het Uselmeer begaf; tussen Lemmer en Urk, zakte de jongen door het ijs verdronk. - conferentie van .vijf een onwettig du plicaat van deze organisatie zou zijn. Eden verklaarde zeer diplomatiek, dat hij en zijn Westelijke collega's weliswaar het denkbeeld van een con ferentie van vijf verwierpen, maar dat zij natuurlijk gaarne bléven zoeken naar oplossingen voor Indo-China en Korea. De Britse minister stelde daar om voor het eerste agendapunt te la ten rusten en over Duitsland en Oos tenrijk te gaan "praten. „Dat zal ons de tijd geven voov verder nadenken". De Franse minister Bidault zeide nogmaals, dat een conferentie van vijf, als door Moiótow voorgesteld, on aanvaardbaar was.* "Wat echter niet verworpen was, dat was het beginsel, dat onderhandelingen over specifiek Aziatische onderwerpen zouden kun nen worden gevoerd door alle betrok ken partijen. De aard van zulke be sprekingen zou nader onderzocht moe ten worden. Ook Dulles verklaarde zich in beginsel bereid om met Peking te praten over practische kwesties. Molotow verdedigde Tsjoe En Lai 'tegenover Dulles. Eden was beter over de Chinese minister ingelicht, zeide hij, die onderhield diplomatieke be trekkingen met China. En wat de beweerde onwettigheid'van een overleg van vijf betreft, de V.N.-Assemblée had daar in 1950 zelf op aangedrongen. Toen men afgesproken had de vol gende week een vertrouwelijke zitting over dit. onderwerp te hóuden Rus land wil er een commissie voor op richten scheen niets meer een be spreking van dc Duitse kwestie in de weg te staan. Maar onverwachts haalde Molotow vier papieren te voorschijn mét zjjn voorstel in zake een ontwape ningsconferentie. Bidault hief zijn handen op ten teken van wanhoop. Eden ging na de vergadering direct naar een bokswedstrijd van Britse militairen. De Franse socialistische parth"'heeö:de .-l:.: communistische voorstellen om een volks front van dé'Franse linkse parthmite®|"|- vonnen, verontwaardigd - van dé.hand wezen; - ,.J -r"? Het dagelijks bestuur legt er de radriifc® op, dat geen enkele socialist zidi.-aanferi>: mag sluiten:bij een cónmiunistischeima^piSl nifestatie, noch een conmiunistische4véréJ|g|| klaring mag ondertekenen, hoe onschul- -j dig die ook mag lijken.. -.:-- Talloze metaaL rén bouwvakarbeiders hebben, gehoorgevend aan een oproep V van de onder communistische - leiding staande vakbond, het-werk in hét gebied van Rome neergelegd om hun eisen'; totJS loonsverhoging kracht bij .te zetten Ook worden stakingen gemeld uit ';Ket' I gebied van Milaan, Turijn en Genua? W :v? (Van. een onzer -verslaggevers) De ijsgang op de rivier voor Hotter- dam stelt nóg geen bijzondere proble-®: men aan de-scheepvaari'zoals hélders het land hei geval is. Hel ijs dzijii nog;.:,: steeds en de situatie wordt niet ernslig genoemd. Slechts een enkele sleepboot met een-'-;: ijsbreker aan de, boeg is ingescnukeld om in de smalle gaten langs de rivier.;:?, waar de drijvende. schotsenspoedig vastzitten, het ijs te breken. De uitge breide breek'actie, zoais in l947; tuege- -, past moest worden, toen ook in de grote*,:: havens het ijs vastzat, kan nog achtér- wege blijven. Toch zijn alle maatregejen getroffen om als het nodig is, direct aan het werk%* te kunnen en de grote scheepvaart zo -.j- wcinig mogelijk last te -geven van het ijs. Het aantal binnenvaartschepen fn do havens van Rotterdam is aanzienlijk' toegenomen, daar het practisch -f niet meer mogelijk is stroomopwaarts lo va- - ren. Op de brede stromen is de vaart nog wel mogelijk, maar dieper hei land in heeft het ijs de scheepvaart een halt,Js4i toegeroepen. -''-ri: Sinds vanochtend half zéven heeft een aantai Rotterdamse sleepbedrijven een toeslag van vijftigprocent- 'vast- j gesteld op de geldende sleep- en vaart- prijzen. Dit houdt verband met: de ijs-- gang op de rivier. Vele schotsen komen-- de Lek afdrijven., i-zMM1 - ••••a i '.-LV-®;" (Van onze weerkundige medewerker.) -'l; In de frontzone valt. overvloedige neerslag in hoofdzaak rn de- vorm van sneeuw. Ten 'Zuiden'- van Parijs en in Zuid-Enoelanti werd plaatselijk meer dan tien cm sneeuw gemeld. Bij de aanval van een tweede oceaanstoring is de kans grotei dat er ook in ons land nog sneeuw zal vallen. Intussen zal de vorst m onze omgeving iets afnemen, als .gèvoigl van een kleine krimping '-an de wind, waardoor de k.riide lucht utt Rusland gedeeltelijk over ae nog open Oostzee zal worden aangevoerd' Gelijktijdig zal de toenemende bewolking de nachtelijke afkoeling wat temperen. - ,,r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1