Nieuwe koers in Nieuw-Gninea Duitsland nu toch aan de orde Eden komt met gedetailleerd plan van vijf punten ERESALUUT aan Eet DIJKLEGER Verkeer van en naar Duitsland gestremd PARLEMENTAIRE MISSIE BRACHT RAPPORT UIT Kleine ijsbergen voor Dordrecht Vorst neemt weer toe ZATERDAG 30 JANUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2684 Weerbericht Veertig honderdjarigen in Nederland Lof van Churcliill voor Europa CONFERENTIE GROTE VIER r Plegers van aanslag op Rliee ter dood veroordeeld Brits Koninklijk Paar naar Australië Rectificatie FABRIEK VAN ROYAL- SCHRIJFMACHINES IN LEIDEN Premiereductie vrijwillige ziekenfondsverzekering Ex-sultan van Marokko op Madagascar (Van een onzer verslaggevers) ~T\ E- DIJKWERKER, de Ne- - f f derlandse polderjongen, heefthet in het ver leden wel eens aan waardering -ontbrokenZijn wereld van aarde, kransrijs en steenglooi- ingswerken was een aparte. In het jaar, dat thans achter ons •ligt, heeft het naamloze leger der dijkwerkers een hoofdrol vervuld bij de krachttoer, die het herstel der dijken Heeft gevergd. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telaf. 115700 (4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019,30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 - Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand; 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Weersverwachting tot Zondagavond: v:v»W AANHOUDENDE VORST Overdrijvende wolkenvelden met voornamelijk In het Noorden en het Westen van het land plaatselijk enige sneeuw. Overwegend matige wind tussen Noord en Oost. Vannacht matige tot strenge, morgen overdag matige tot lichte vorst. Directie: C. A. KEUNTNG en Sir. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SÉOX «riE over christelijke kunst na- denkt, bemerkt al heel spoedig, dat het begrip moeilijk te omschrij ven is. Sommigen verstaan er kunst van christenen onder, anderen kunst waaruit het christelijk geloot van de maker duidelijk blijkt, en nog weer anderen houden de zakelijke inhoud van het kunstwerk voor beslissend. Een heiden, die een kruisiging zou schilderen en zich strikt zon houden aan de bijbelse gegevens, zou dan christelijke kunst hebben voortge bracht. Hoe het zij, er zijn op dit gebied véle vragen, die om antwoord roe pen. Laat ons hopen, dat de gelovige beoefening der wijsbegeerte zich in toenemende mate met de vragen aangaande schoonheid en kunst zal bezighouden. Uitgaande van de veronderstelling, dat de lezer, door de ervaring ge leerd, vertrouwd is met het begrip christelijke kunst, willen wij énkele opmerkingen maken, die de waar dering en de beoefening van zidk een kunst "raken. Wie geen vreemde is in de 'wereld van de Nederlandse or thodox-protestantse kunst, in de wandeling (Nederlandse) christelijke kunst genoemd, zal moeten erkennen, dat de Nederlandse orthodoxie niet uitmunt op het gebied van de kunst. Wie de jaarproductie van 1953 op het gebied der christelijke letteren overziet, heeft reden tot ongerust heid, tot grote ongerustheid. Ook muziek en beeldende kunst geven een niet opwekkend beeld. Het gunstigst 'Wtaat/ dachten wjj, de laatste er voor, misschien niet ten opzichte van de appreciatie, maar zeker ten opzichte van de creativiteit, hoewel gok hier allerminst reden tot juichen is. De. oorzaken van dit alles latende voor wat ze zijn, wijzen wjj op een andèr'niet minder zorgwekkend feit. Wijdoelen op het verschil in Inzicht J en levenspractijk dat zich t.a.v. de, künst binnen de protestantse ortho doxie openbaart. Wij denken aar, dans, aan schouwburg- en bioscoop- V" bezoek. Het is verkeerd, dat een deel van de reformatorische geloofs gemeenschap een algemeen eonvaar- de ethische leer in dë practijk ne- geert en dat, omgekeerd, zijdie voorstanders zijn van bepaalde op vattingen omtrent het zedelij k-cul- turele leven zich door die negatie niet 'geschokt gevoelen. Want zo is het toch. Er zijn men sen in onze kring,-die op het gebied der cultuur, b.v, ten aanzien;, van schouwburg, toneel en dans lévens- - gewoonten hébben aanvaard, die met de traditionele opvattingen'in strijd zijn en die dat doen zónder dé moeite té nemen deze opvattingen serieus -■fe'cönfrónteréh' met datgene wat van oudsher onder ons als beginsel van goéde levensstijl was aanvaard-. .«-•Aan de andere kant moet gezegd worden dat degenen, die- de dragers, zijn van de van oudsher aanvaarde cultuur-waardering'zich veel .te wei nig rekenschap geven dat er zich al? het ware voor hun voeten, en onder hun eigen mensen praktijken ontwikkelen, die met deze cultuur opvatting volkomen in strijd zijn.' Het beangstigende is dit dat dit verschijnsel mogelijk is zonder dat dit tot een discussie aanleiding geeft. Men doet het maar, enerzijds, men laat het geworden anderzijds, j Als het ons menens is met onze ethische levenshouding, zou dit on mogelijk móeten zijn. Wij moéten weten wat wij willen en wij moeten weten wat wij moeten. En wij moeten hier geen blindeman- netje spelen. In de p vac tijk blijkt soms, dat zij, die in de bezettingstijd wegens ille gale activiteit tot gevangenisstraffen werden veroordeeld, geacht Worden geen blanco strafregister te hebben.", Dat heeft. o.m, ten gevolge, '..dat)In gevallen, waarin dit verlangdwordt; betrokkenen soms geen verklaring- van goed gedrag kunnen krijgen. Het is duidelijk, dat dit een onhoud bare toestand is, waarvoor de minis ter van Justitie bij de behandeling van zijn Begroting in de Tweede Kamer begrip bleek te hebben. Ook in verband met moeilijkheden,': welke hieruit voortvloeien voor aspi- rant-emigranten. *i; Hij stelde in verband hiermee een wetsontwerp in uitzicht, waarbij bë-: paalde straffen na een zeker aantal jaren uit het strafregister vaii de delinquent zouden worden gelicht Daarmee zou het bovengenoemde: euvel tevens zijn weggenomen, s Wij hopen, dat deze regeling spoe dig een feit wordt, opdat een: 'als; onrechtvaardig gevoelde situatie één einde neme. In de Decemberaflevering 1953 van de Maandstatistfek van de Bevolkint heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers gepubliceerd over hei aantal in Nederland aanwezige en over leden personen van honderd jaar en ouder in de loop van de laatste eeuw. Uit deze cijfers blijkt, dat onze bevol king op 1 Januari 1953 46 personen (15 mannen en 31 vrouwen) telde, die de tien kruisjes achter de rug hadden. Bij de eeuwwisseling, op 1 Januari 1909. waren er 10. Sindsdien hebben 'twee personen de leeftijd van 106 jaar ge passeerd, nl. een vrouw overleden in 1935 (106 jaar en 1 maand, n!. „opoe" Tjaden uit Groningen) en een vrouw overleden in 1948 (106 jaar en 6 maan den, nL „opoe" Herfst uit Rotterdam'.. De oudste overledene hier te lande, ten aanzien van wiens bereikte leeftijd zekerheid bestaat is een man van 110 jaar geweest, overleden in 1899 (Geert Adriaan Boomgaard). Nog zij vermeld, dat, voor zover thans bekend is. op 1 Januari 1954 12 man nen en 28 vrouwen 100 jaar ot ouder waren en dat op deze datum de 104- jarige Chrisse Kamebeek-Baks (Chrisse- Meuje) uit Eibergen de oudste inwoon ster van Nederland was. Minister Zij Is tra heeft gisteren in Leiden op originele wijze het nieuwe bedrijf „Royal Typewriter HollandN.V. geopend. Toen de minister op een schrijfmachine de woorden „Royal geopend" had getikt, werden deze woorden in 't groot op een lichtbord zichtbaar. MÉ (Van onze correspondent) In tegenwoordigheid van tal van autoriteiten heeft de minister van Econ. Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, gisteroch tend in het gebouw van de voormalige Edelachtbaar-sigarenfabriek te Leiden het nieuwe bedrijf „Royal Typewriter (Holland) N.V." geopend. Aanwezig wa ren de president-directeur van het bedrijf, Allan A. Ryan, wiens groot vader de fabriek in 1904 te New York stichtte, de Amerikaanse ambassadeur H. Freeman.. Matthews, de burgemees ter van Leiden, jhr. mr. F. H. van Kinschot, en de directeur van de Leïdse fabriek L. C..HuIt. De heer Ryan verklaarde, dat de Royal Typewriter de fabriek in Neder land heeft gevestigd om tegemoet te komen aan dé behoefte van die landen, die, niet in staat zijn de producten rechtstreeks uit Amerika in te'voeren wegens moeilijkheden in het betalings verkeer. Nederland is als land van vestiging uitgekozen wegens, de gróte medewerking van de Nederlandse rege ring en om het feit, dat hier een sta biele arbeidsmarkt is. Bovendien iigt het land gunstig voor de export naar alle delen van de wereld. De Leidse fabriek zal vanaf Juli per maand 1500 schrijfmachines produceren. Van de 210 arbeidskrachten is 80 procent uit Lei den afkomstig. In de middaguren vierden de arbei ders feest ter gelegenheid van deze opening. Bremier'Churchill heeft gisteren woor den van lof gesproken over. de vorde ringen, dié: gemaakt zijn door de Euro pese eenheidsbeweging. j, „De klaroenstoot, die in 1948 in Den Haag, weerklonk, is het begïhsignaal ge weest voor -de, vorming van'; de Raad van EuropaihrStraatsburg en heeft het bewustzijn van Europa wakker geschud," aldus de prémiér in -een boodschap aan de econonusché; conferentie van de Euro pese beweging. „Sindsdien heeft onze beweging bijge dragen (tót:.dëjvorming van de openbare mening 'ifrlEuropa' en de practische maat regelen van samenwerking bevorderd." Churchill'.vervolgde:„Ik ben blij dat u voortgaat; öe. Europese gedachte té ver spreiden en eén onafhankelijk forum in het.lev.en hebt.geroepen, waar over con- structieve'voorstellen kan worden ge sproken. Ik 'wens u succes bij uw po gingen t én vertrouw, er op, dat uw be sprekingen 'vruchten zullen afrwerpen." i Twee politieke opposanten, van jSyng- marTRhee hebben 25' Juni 1952 eén mis lukte moordaanslag op hem gepleegd. De een had de revolver verschaft, waar mede de andere op de Zuidkor.eaanse president schoot, toen deze, ter herden king van het feit dat het destijds twee jaar geleden was, dat de Koreaanse opr- log,uitbrak, een rede hield. De .aanslag pleger schoot echter mis en hij en zijn medeplichtige werden gearresteerd en door een militair gerechtshof ter dood- veroordeeld. President Rhee stond hoger beroep, te behandelen door een burgerlijke recht bank, toe. Deze heeft thans het vonnis van het militaire gerechtshof bevestigd en de twee aanslagplegers eveneens ter dood veroordeeld. Uit een met ingang van 1 Januari 1954 in werking getreden wijziging vati de Kinderbijslagwet vloeit v.oort, dat tot de vrijwillige ziekenfondsverzekering toegelaten personen in de leeftijd van 21 tot en met 26 jaar, wier Tijd behou dens, in geval van ziekte of vacantia geheel of grotendeels in beslagwórdt ge nomen dqor óf in verband met studie of met opleiding, voor een beroep, van 1 Januari 1954 af delen ih het» recht :óp" reductie van de premie der vrijwillige verzekering. - f: Deze reductie bedraagt vijftig cents met dien verstande, dat in elk geval ten minste vijftig cents moet worden be taald..' Vroeger bestond het recht op-reductie voor studerende vrijwilligverzekerden alleen van hun zestiende tot en met-hun twintigste jaar. Na een bezoek van vijf weken aan Nieuw-Zeelarfd zijn Koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh vanochtend aan boord van het jacht Gothic uit de havenstad Bluff op hét Zuidereiland naar Australië vertrok ken- Ondanks het slechte weer werd het Koninklijke Paar. door een grof» menigte uitgeleide gedaan. Ex-sultan Mohammed Ben Joesef van Marokko is Vrijdag, in gezelschap van zijn twee zoons, een van zijn officiële vrouwen en acht bijvrouwen, van Braz zaville op Madagascar aangekómen. Na een kort oponthoud op het vliegveld van Tananarivo, de hoofdstad vanjJjet Franse eiland, is het gezelschap Wet het particulierevliegtuig van de hoge commissaris van Madagascar overge bracht- naar. de kleine badplaats Antsirabe. Nederland eert in deze dagen zijn dijkwerker. Wij hebben een gesprek gehad met een lid van dit 'stugge leger, een man, die heel het corps uitnemend vertegenwoordigt- Met Toon Buijs van Oude Tonge. Hij stamt uit een geslacht van dijkwerkers. Zo een jlordige veertig jaren werkt hij aan de dijken van het eiland, waarop hij geboren-is, Goeree en Overflak- kee. Buijs, nu 54 jaar, ij werkzaam bij de „Dijkring Flakkee", hij ij de enige voorman in Oude Tonge, die aan de buitendijken werkt, een rustig man, die grasmatten 'krampi en vloedplanken zette aan de Mo- lenpolderse dijk. "toen „het kwade water" aanstormde. Hij deed zijn plicht in- de nacht van 31 Januari op 1 Februari, toen de dood mee reisde over de golven. Eerst.op.de Maandag na de ramp vernam 'Toon Buijt, dat rijn gezin weggespoeld als het ware uit zijn ingedeukte woning in veiligheid was. Hij zegt eerlijk, dat hij niet nóg eens als dijkwerker zou begin nen, als hij daartoe de gelegenheid kreeg. Zijn jongens zijn het ook niet geworden. Zijn jongste zoon Toon tje toil cowboy worden, géén dijk werker De sociale toestanden van de dijk werker, een beroep in de achter hoede, waren in het verleden niet bijster rooskleurig. Het is een hard beroep, met weer en wind als met gezel. Zijn pronto, haar meisjesnaam luidt: Mitzie Pauline Germayer, een Weense, die op 14-jarige leeftijd op het eiland kwam. kon niet vermoe den, dat zij de Oostenrijkse bergen moest ruilen voor de polders van dit Zuidhollnndse eiland. Toon Buijs ként de dijken en het water, maar toen. in die nacht, ken de hij het water niet. De familie Buijs woont in een nieuwe woning, in de Wilhelmina- straat. in Oude Tonge Des morgens gaat de man op pad. naar de dijken naar Den Bommel, of waar de toe bij Stadt aan het Haringvliet, oj ring de-arbeid van de vakman be hoeft. Een dijkwerker pur sang, deze Toon Buijs, in wie wjj hulde bren gen aan'allen, die het oud-vader landse beroep uitoefenen, dat van dijkwerkereen beroep, dat waar dering, dat respect afdwingt, dat een scherpe actualiteit ademt in de jongste geschiedenis van onze lage' ■landen. (Van onze weerkundige medewerker) §INDS 1947 is de winter -niet meer zo streng geweest als thans en het einde van de vorst is nóg steeds niet in zicht, 'f -"v 'VV'*' f'' Jtv, Gisteren nam de Oostenwiv d in ons land weer in kracht toe waarbij een nieuwe hoevëëUièxtfl koude lucht uit Rusland werd aangevoerd. In verband daar-', mede wordt verwacht, nat tij-.' dens het weekeinde de vors: weer zal toenemen mét plaat selijk wat lichte sneeuwval.*$'11 Intussen is de luchtdrukver- deling nu zodanig gewijzigd,: dat het voor de oceaan-depres sies thans onmogelijk is cetoorj.- den West-Europa te naderen De oceaan-storingen koersen nu naar het Middellandse Zee-.' gebied. i Uit Zuid-Italië wordt zware', regenval gemeld en in Noófdï Spanje woedde gisterav-.md jeetó Noord-Wester orkaan, die-plaStfJ selijk met onweer gepaard ging" Achter deze storing om dringt: de koude lucht uit Rusland mi: ook het Iberische schiereiland: binnen. i- PsshB Door ZX.H. Prins Bemhard is Vrij dagmiddag te Rijswijk het Medisch Biologisch Laboratorium derRijks verdedigingsorganisatie T.N.O. officieel geopend. Door op een knop te druk ken, liet de prins de deuren auto matisch openspringen, waarmede het laboratorium voor ie genodigden open stond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1