Deze week: Unter den Linden n sni Russen nog van vrije aan steeds wars en IJsbrekers vechten tegen opdringende ijsmassa's Mr. Kesper per helicopter naar Goeree Overflakkee „Het is goed, dat wij ons de rami) opnieuw herinneren" ITALIË IS WEER ZONDER Herdenking ramp van vong jaar Minister Algera sprak: Siberische lucht over West-Europa MAANDAG X FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2685; Weerbericht Autobestiiurster om gekomen Comité voor ijsbesftrijding treedt thans op msm Wmm I I ri imÊÊÊÊ iiiitiiSf Grote uitslaande brand in Amsterdam Vijftien jaar voor Serag el Din In volle vaart tegen vrachtauto gebotst Veerdienst Gorcum-Sleeuwijk In bad omgekomen In Rotterdam Frans leidbaar anti-tank projectiel WiWï V. KOSSEM'S Herdenkingsrede Bijzondere raadsvergadering Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. U5700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Administratie: Tel 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 oent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr, K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond., DEZELFDE TEMPERATUREN. Weinig bewolking. Meest matige, morgen overdag nu en dankrachtige wind tussen Oost en Zuidoost. Vannacht e'n morgenochtend overwegend strenge, morgenmiddag matige vorst. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze correspondent) Op de rijksweg te Ede, tussen De Gin- kel en Het Planken Wambuis, vond Zaterdagavond om 6 uur een ongeval plaats, dat de 51-jarige mevr. M. F. P. Vermeuï&n uit Amersfoort het leven kostte. r In het schemerdonker stond in de weg berm een defecte vrachtauto van expe ditiebedrijf V. uit Ede en dit voertuig zou juist op sleeptouw genomen worden door een-tweede vrachtauto Van hetzelfde bedrijf. Deze wagen stond enige ogenblik ken stil,doch mevr. V. die in de per sonenauto met een snelheid van ongeveer honderd kilometer uit de richting Arnhem naderde heeft het obstakel'blijkbaar niet bemerkt. Ia volle vaart botste de personenauto - tegen de linker achterzijde van dè vracht auto, waarna de wagen over de kop sloeg en eerst dertien meter verder weer op zijn wielen, doch vrijwel geheel ver nield,,op het wegdek belandde. Mevr. V. bleek zeer érnstig gewond te tijn. Op advies van een passerende arts Werd zij per; vrachtauto naar het Arn hemse'diaconessenhuis vervoerd. Zij over deed erirter tijdens het transport. De veerdienst Gorinchem—Sleewijk, welke de laatste dagen, nog met moeite werd onderhouden door de grote veer pont Gorcuin V, i« ainds vanmorgen acht «er gestaakt. (Van onse oorrespondent) ïn de Surmontstraat 1» te Amstelveen b Zaterdf® de 24-jarige zoon van de familie Nieuwenhuizen om hét leven ge komen door gaerverstikkiDg. Men: vond hem levenloos in <(e badkamer. Vermoed wordt, dat de lage, gasdruk-bij dit ongeluk- ten, rol kén' hebben gespeeld. Vandaag om drie uur zetten de ministers van'Buitenlandse Zaken van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unie hun conferentie, die nu een week aan de gang is, voort in de Russische ambassade aan de straat Unter den Linden in Oost-Berlijn. Verwacht werd, dat de Russische minister Molotow in deze zitting zou ontvouwen, hoe volgens hem Duitsland moet worden herenigd. Zaterdag beperkte Molotow zich tot critiek op het door Eden ingediende Westelijke voorstel voor de hereniging. Er is toen ook nog gesproken over een toelating van een Oostduitse en een Westduitse dele gatie, als verlangd door Rusland. Molotow Het deze eis, die door de andere ministers werd afgewezen, voorlopig weer rusten. Voor het overige werden er leidende discussies gevoerd over de alles beslissende kwestie der vrije verkiezingen. Volgenseen Britse woordvoerder was de gedachtenwiBseling serieus, verzoeningsgezind en nuttig. - Er heerste Zaterdag bij de Russeri een joviale stemming. Molotow bood Eden voor heden het voorzitterschap aan, hoewel deze niet aan de beurt- was. Volgens de gemaakte afspraak zullen alle vergaderingen deze week in Oost-Berlijn worden gehouden. Des avonds bood de Russische perschef liitèjow 500, journalisten een cocktail- en wodka-party aan. Russisdhe dele gatieleden praatten .gemoedelijk;: met Westelijke verslaggevers. Molotow, at Zaterdagavond "by Bi- dault. Dulles bezocht de landbouwten toonstelling in 'de Funkturmhalle. Zondagmorgen kerkte Dulles met zijn vrouw in een Amerikaanse leger- kapel. Bidault ging naar een mis in de Napoleon-kazerne, Eden bezocht een concours hippique. Memorandum De Oostduitse pers publiceerde Zon dag een memorandum van de Oost- dpitse regering, waarin een annulering van. de Conventies van Bonn en van het verdrag in zake een Europese Dèféhsie- Gemeenschap een eerste vereiste voor vrije verkiezingen in geheel .Duitsland wordt genoemd. Verder verzet .deze, regering zich Een flottielje.van negen zware ijsbrekers is vanmorgen uit Rotterdam vertrokken,in de richting Dordrecht, om hulp te gaan bieden aaneen vijf tal schepen, dat ingevroren ligt op de rivieren in de nabijheid van Dordrecht. Dit is niet de eerste poging, welke ondernomen wordt om' de schepen los te krijgen uit de steeds dikker-wordende ijsmassa. De schepen liggen reeds sinds Zaterdag in het ijs en en dé üsbrekers, die gisteren breekpogin- gen ondernamen, moesten toen onverrichterzake terugkeren. Op de Nieuwe Maas, de Noord en de Mérwede is de ijsmassa zo toe genomen dat het varen zware moeilijkheden oplevert en het enige resul taat van gisteren was, dat de vaargeul enigszins vrij gemaakt kon wogden. Vandaag werd verwacht, dat de flottielje meer successen zou boeken. Het inschakelen van de sbrekers.is o.rn. een gevolg van het optreden van het Comité voor Usbestrijding, dat bij deKamer van Koophandel te Rotterdam het secretariaat gevestigd hi left. Dit comité, dat in nauw over- log met-de Rijkswaterstaat werkt, wil inhet bijzonder de belangen van de 'scheepvaart en de industrie in het gebied van Dordrecht en Rotterdam dienen. Rijkswaterstaat heeft in de eerste plaats de zorg op zich genomen voor de kunstwerkenlangs de rivier, zo als de bruggen en dijken en het Comité wil'.trachten zorg te dragen voor het economische leven. De ijsbrekers, welke door het Comité uitgezonden worden, besteden dan ook aandacht aan het opruimen van üsdammen en het bevrijden van ingevroren schepen. Zo nodig wordt tevens uitvoering gegeven aan wén sen van Rijkswaterstaat. Men verwacht, dat de -ysmassa's niet veel schade aan zullen richten aan de waterkeringen. De water stand is betrekkelijk laag en ge vaar voor het kruien van het ijs over de-dijken behoeft-nog niet te bestaan. In de Rotterdamse, haven zijn - thans bok üsbrekers aan - het werk en alhoewel de'situatie hier nog niet ernstig genoemd kan worden, moet toch op gezette plaatsen in verschil lende havens het ijs gebroken wor den, waardoor voorkomen wordt dat de binnenvaart geheel onmogelijk wordt.'Zoals bekend ligt in de Waal haven een grote vloot binnenschepen. Déze zullen ingeschakeld worden, als zeeschepen hun ladingen voor het buitenland willen overslaan. Om te voorkomen, dat deze binnenschepen geheel vastraken, wordt bijzondere aandacht besteed aan de Waalhaven. De Spoorwegen zijn, du het scheep- vaartverkeer met Duitsland .onmoge lijk geworden is, geheel ingeschakeld en het was reeds moeilijk in Rotter dam spoorwagons te charteren voor het transport langs de rails. Tal van veerdiensten hebben de strijd tegen het ijs gisteren verloren en moesten hun diensten staken. Alleen de grote ponten konden het nog volhouden, maar vermoedelijk zouden zij vandaag de ongelijke strijd moeten, opgeven. Het ijs op de Gouwzee bij Volendam •ls thans reeds zo sterk, dat men met gde auto naar 'Marken kan'".lijden. ;H«t w daar een drukte van belang.' IJszeUers maken van de gelegenheid gebruik om gierend over de enorme ijsvlakte te scheren. Op het IJselmeer is alle scheep vaartverkeer onmogelijk geworden. De zwaarste ijsbrekers kunnen hier niets meer uitrichten. De. verbindingen mét het rampgebied lopen thans ernstig gevaar. Goeree en Schouwen-Duiveland zijn nog slechts met enkele grote veerponten te bereiken. Deze veerponten kunnen het werk echter niet aan. Zc varen-met enorme, vertraging en komen na zonsondergang de havens niet meer uit. Van Ameland af hebben enkele per sonen gebrobeerd de vaste wal te be reiken. Zij kwamen echter halverwege voor. open water te staan. De burge meesters van Ameland en Schiermon nikoog raden leder ten stelligste af, dergelijke tochten te ondernemen, want ze zijn levensgevaarlijk. Twee van de vier vliegtuigjes zijn Zaterdag na de tweede vlucht van Leeuwarden naar het geïsoleerde. Ame land op de grond van het vliegveld te Rallum zodanig met elkaar in botsing gekomen, dat zij voor verdere vlieg tochten in de luchtbrug Zaterdagraid- dag waren uitgeschakeld. Er zijn geen persoonlijke ongelukken bij de botsing gebeurd. De beide overgebleven toe stellen brachten later op de dag mon teurs mee naar het eiland voorherstel van de beschadigde kisten. tegen verkiezingen, die worden voor bereid en gesurveilleerd door de Westelijke mogendheden of andere vreemde instanties. Na de zeventiende Juni een begrijpelijke vrees. Reeds Zaterdag had Molotow in deze zin gesproken. Toezicht op de verkie zingen zou volgens hem blyk .geven van wantrouwen jegens de democra tische krachten in Duitsland. Eden had in zijn plain te veel nadruk op zulk,een toezicht gelégd.Volgens hem zou er daarbij heel weing vrijheid overblijven. „Het is ons nog niet geheel duidelijk"; zo verklaarde Molotow, „hoe Duits land er zou uitzien na de verkiezin gen, zoals voorgesteld door de heer Eden". Volgens de Russische minister zag Eden voorbij de wensen van de Duit sers zelf. De Sowjet-regering stond *n Duitse staat voor, die wérkelijk vrij is bij het voeren van zijn binnen- en buitenland-se politiek. Anders .gezegd: dat zich bij geen enkel blok aansluit. Eden maakte duidelijk, dat hij éen verenigd Duitsland zeker niet wilde binden, maar het vrij .wilde laten om zich te binden. Hy zou vandaag- uit voeriger ingaan-op:de tegen zijn-plan ingebrachte bezwaren. Zaterdag doe®; Bidault én::'DuHës,warm"'verdédigd.: Bidault zeide, dat het Russische plan een Duitsland zou scheppen, beheerst door militaire elementen, dié het ene kamp zouden uitspelen tegen het andere. Een opgelegde vrede is inopportuun 'en zin loos. Duitsland moet zich kunnen aan sluiten bij een stelsel, waarbinnen het niet in staat is een militaire revanche te nemen. Dulles wees Molotow er op, dat de Bondsrepubliek reeds ijverig en gretig meehielp bij de opbouw van een nieu we Europese gemeenschap. Molotow had het plan van Eden nog .niet goed begrepen, hij moest het nog eens rustig bestuderen, zeide Dulles. De Franse minister van Luchtvaart, Christiaens, heeft Zondag te Parijs me degedeeld, dat Frankrijk een leidbaar anti-tank-projectiel aanmaakt, dat beta- is dan alle in de Verenigde Staten ont worpen projectielen van dit soort, Tijdens de vlucht wordt het projectiel bestuurd door middel van twee anten nes, die de radio-impulsen van de grond opvangen en doorgeven aan de stuurin richting in. de staart van het projectiel, aldus de minister. In het voormalige goederenmagazün van het YVeesperpoortstation aan het Rhijnspoorplein te Amsterdam is van morgen door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken. In dit gebouw, dat de vorm van een station heeft, een één ver dieping boog middenstuk en twee kleine zij vleugels zjjn een garage van het tou- ringcarbedrüf J. C. van Nood, de studio van de balletgroep voor de jeugd „Sca- pino". en de medische instrumenten- en apparatenfabriek „Amlna" gevestigd. Van de garage bleven alleen de beide zijvleugels grotendeels voor het vuur gespaard. De op de eerste verdieping ge vestigde studio, waar costumes, muziek en enkele deeors van het ballet waren opgeslagen en de instrumentenfabriek gingen in vlammen op. Tegen tien uur scheen het, dat de brandweer het vuur meester was, doch plotseling sloegen metershoge vlammen door het dak heen. Een touringcar brandde geheel uit, twee werden zwaar beschadigd en twee personenauto's kregen eveneens ernstige brandschade. - Advertentie 1.40 f.1.. Serag ei Din, de machtigste politicus gedurende het glanstijdperk van Faroek, is door de Egyptische revolufaoqaaire rechtbank tot 15 jaar gevangenisstraf ver oordeeld wegens corruptie van het- rege-; ringsapparaat, het maken van ongeoor- - loofde winsten en misbruik van macht als minister in 1951'52. Zijn proces was op 9 December begonnen. De volgende, die plaats zal nemen-inlt de bank der beschuldigden is- Zetnao el Wakil, de vrouw van de voor Wafdistiséhe premier Nabas, Kan het karakteristieker? Op dé schaats j Hollandse molens? Hier ziet men deel- door Tiet Hollandse land, langs de nemers aan de Zaterdag in Zuid-Hol- lattin gehouden Molentocht m actie (Van onze correspondent) v Vandaag vindt in verschillende gemeenten op .Goeree ^yern^kw^t herdenken plaats van de grote ramp van vong jaar en wordt de nagedacn tAnfc van de 481 slachtoffers van het eiland geeera. BH deze herdenking verkeert Flakkee weer in bijzondere omstandig heden want door de aanhoudende strenge vorst, de daardoor havens en enorme ijsvelden op de op het eiland omringende zeearmen m.. het thans praetisch geheel geïsoleerd. ri hrricen' Passagiers Slechts enkele veerboten weten door het Als neen te breken. ti^a]|wrs^ pn goederenvervoer worden daardoor lamgelegdi v.- to verband met deze feiten moest de commissaris 7nid-Kolland mr, L. A. Kesper, die de herdenkingen Middelharais'bijwoont, vanmorgen vroeg per helicopjer vanuit Den Haag naar Flakkee vliegen" om in Oude Tonge te landen. - - --'1"-; Endan de menselijke troost vani het j: 'medeleven, dat allerwegen, getoondgaffe hulp die allerwegen 'geboden :werqr,üi- t-mnsl idie niet 'alleen troost was om w:i.. De minister van 'Verkeer en Waterstaat, mr J. 'Algera heeft heden ochtend in het gezamenlijk programma van de Nederlandse Radio Unie een rede uitgesproken ter herdenking van de watersnoodramp die vandaag een jaar geleden is geschied. ■:;;-'-j-Hét" was in de vroege, morgen van Zondag I Eebrnari 1953, nu een jaar: geleden,dat.de eérste berichten omtrent overstromingen het Neder landse yolk bereikten. Al spoedig beseften wij, dat een nationale ramp ons volk had getroffen, aldns de minister. Het is goed, dat wij ons dit zo het al ooit uit ons geheugen mocht zijn-: verdwenen opnieuw herinneren, dat wij vandaag in bijzondere mate stilstaan bij de geweldige gebeurtenissen, die zich hebben afgespeeld In die eerste Februaridagen. De dijken braken, door het geweld der wateren en grote delen van ons land, speciaal in. het Zuidwestelijke deel, wérden door de golven over stroomd. De gevolgen waren ontzettend, rampspoed voor 'mens en dier en bodem .was geboren. Wij gedenken met name al degenen, die in deze .rampspoedige dagen hun leven hebben gelaten, die slacht offers. werden van de ramp. Wij leden een onherstelbaar verlies in die barre dagen'in een omvang, zoals wij sedert mensenheugenis, in onze strijd tegen het water niet hadden gekend. Onze gedachten gaan in dit uur ook uit naar de rouwdragenden, de achter- blyvenden, naar hen die het liefste, waf ze hadden moesten afstaan, zo zèide' spr. Bij vernieuwing is het onze bede, dat t God hen mag troosten en De twaalf dagen oude Italiaanse ze- gezing-Fanfani is, zoalo wij zeeds In een' deel onzez edities meldden, afgetre den. Dit gebeurde na een debat yan vier dagen in de Italiaanse tweede ka mer. Fanfani vexklaaxde ie hopen dal deze vierde niet geslaagde poging in zeven maanden tijds on een stabiele Italiaanse regering te vormen, er toe Zaterdagmiddag werden, in Maassluis drie dierenvrienden gehuldigd. Het tcaren de drie Zeecadetten Arie Zonne veld, Jan Warhout en Piet Poogt, die een blinde hond, die op Zondag 13 December 1953 te water, was geraakt en een wisse dood nabij was, met veel moeite gered hebben, In overleg met de commandant van de stichting ,Zee- cadettencorps" te Maassluis, de heer Th, J. v. Gastel, reikte de cheer G. Nieuwenhuysen, directeur van de Ne derlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren hen een diploma uit voor dierlievend hulpbetoon. De plechtigheid geschiedde op het schip ;Wolaris" in de haven van Maassluis, zou - bijdragen dat de volgende poging wel zou slagen. Bij de stemming over het regerings program verklaarden 303 afgevaardig den zich tegen Fanfani: 260 afgevaar digden stemden voor en 12 onthielden zich van stemming. Tegen stemden de communisten, so cialisten, sociaal-democraten, monar chisten en neo-fascisten. De meeste christen-democratische afgevaardigden stemden voor, evenals alle vijf de re publikeinse afgevaardigden. De libera len onthielden zich vanstemming. Fanfani, die hopeloos stond; had be sloten toch te laten stemmen, hoewel de regering bij voorbaat kansloos was, opdat alle partijen de volledige ver antwoordelijkheid voor haar .houding zouden aanvaarden. Het "mé*esï" voor 'de hand liggende ant woord op dit politieke dilemma is het uitschrijven van, nieuwe algemene' ver kiezingen, die op 7 Juni van het vo rige jaar voor het laatst gehouden wer den. Maar in de eerste plaats is dit een zeer kostbare geschiedenis, en bo vendien vrezen de pro-Westerse par tijen,, dat zy niet meer opgewassen zul len zijn tegen hef gestadig rijzende stemmenaantal van de communisten en communistisch gezinden. Nu reeds is een op de drie Italianen rood of al thans stérk links gezind. In feite is de politieke toestand in Italië zo, dat, devolgende kabinetsfor mateur naar rechts zal moeten, zwen ken en de steun van de, monarchisten zal moeten aanvaarden, of naar steun by"-links zal moeten zoeken, welke hem de steun van de sociaal-democraten en de links-socialisten zal opleveren. Wan neer hij geen van beide wil, zal iedere toekomstige formateur vrijwel zeker geen vereiste meerderheid krijgen. De christen-democratisehe partij is zelf echter haast even verdeeld als het parlement en de partij heeft tot nu toe nog niet kunnen besluiten of het een meer linkse of eèn meer rechtse, koers zal gaan volgen. sterken, en, dat zij in Hem de kracht mogen vinden op hun levensweg, die zij eenzamer moeten gaan. Hoezeer - heeft Nederland medege leefd, hoezeer was onze Koningin ons een voorbeeld en gaven leden van ons Koninklijk -Huis bly'k van grote be langstelling, daarbij de moeiten, aan hun bezoeken van het rampgebied ver bonden, niét achtend. .Geen woord mag de omvang van het leed Verkleinen, wanneer ik .naast dé ramp met vreugde wijs op dë geest, die hét Nederlandse volk bezielde, toen er hulp moest worden geboden. Daarnaast werd het herstel krachtig aangepakt. Vanaf de eerste dag groei de de organisatie, die 'ons in staat moest stellen de vijand de oude erfvijand tot staan te brengen én weer te verdrijven. Gelijk ook in oorlogstijd noodzakelijk is, worden de krachten straffer gebundeld. Het dijk herstel eiste eenheid van handelen. Zo spoedig mogelijk moesten immers de dijken dicht. In November van hèt vorige jaar waren ze dicht en wij verwachten en hopen, dat zij goede weerstand zullen bieden tegen nieuwe aanvallen indien deze mochten komen, zo vervolgde de minister. Daarnaast zag men op de weer drooggevallen gronden tal van activi teiten, van teruggekeerde bewoners, van landbouwherstel, van woningbouw enz. Wanneer wij dit alles bedenken, dan vervult ons dat met grote dank baarheid. De regering heeft haar blik ook geslagen op de toekomst. Wij moe ten maatregelen treffen, die leiden tot een verhoogde veiligheid, waarbij de grote vraag naar de afsluiting der zeearmen een van de belangrijkste is. Het jaar na de ramp is geweest een jaar van hard werken. Dit jaar over ziende mogen wij zeggen, dat wij een rijke zegen op onze arbeid hebben ontvangen. Nu gaan wij verder bou wen voor de toekomst. Voor de toe komst van Nederland en van het Ne derlandse volk en ik hoop vurig in die nationale eendracht, waarvan de dagen na de rampspoedige gebeurte- In Oude Tonge, waar tengevolge van de ramp 310 slachtoffers zijn te betreuren en byna 200 huizen werden verwoest, -was het stil vandaag. De arbeiders van buiten het eiland waren, thuis .gebleven; De vorst houdt het dorp in zyn kilde greep gevangen. Het werk aan'de weder opbouw ligt. daardoor volkomen stil. In deze rust herdenkt Oude Tonge vandaag develëdoden. Vanmorgen om half tien werd in de B.K. kerk een mis van requiem opgedra gen. Het lag in de bedoeling, dat mgr J.'Huybers, bisschop van. Haarlem, deze zoii opdragen.. Tengevolge van. verkeers moeilijkheden kon hij Oude Tonge niet bereiken. Bij" afwezigheid van de bis schop; werd' d.e. mis' mr gecelebreerde door pastoor Hofstede.. Het lag dok in de bedoeling, dat de commissaris der Koningin in. Zuid-Hol land, mr L, A. 'Kesper, deze dienst zou bijwonen; doch mede' door de vorst was het vliegtuig een uur over tijd. Mr Kes per, die om half elf aan kwam werd door het gemeentebestuur ontvangen.' Tegen het middaguur heeft de com missaris zich naar Middelhamis bege ven, waar hem door het bestuur van het Wetenschappelijk Genootschap Goeree Overflakkee een der eerste exemplaren van het documentaire boekwerk „Gebroken dijken",' bevat tende in woord en beeld de geschie denis van de ramp. öp Flakkee werd aangeboden. Te 1.45 uur bevondenmr. Kesper en autoriteiten van gemeenten en kerken zich in de consistorie der ;'Ned. Herv. Kerk, waar te 2 uur een inter kerkerlij ke herdenkingssamenkomst werd gehouden. De commissaris der Koningin zei1 de in zijn herdenkingsrede, dat-Flakkee als geheel te beschouwen is als de meest getroffen streek der provincie. Zijn bemoeiingen met de gevolgen van de ramp en met de leniging van de door de ramp veroorzaakte noden had den tussen dit-eiland en de minister zo'n nauwe band gelegd, dat het voor hem onmogelijk geweest zou zijn deze dag op een andere plaats door te brengen, terwijl hier op Flakkee de geesten en harten boordevol zijn van gedachten en gevoelens, die het aanbreken van een nieuwe 1 Februari-dag weer hebben ge wekt en versterkt. Zoals ik het* vorig jaar mijn plaats te midden van u heb gezien, zo heb ik ook vandaag in uw midden willen zijn, aldus spreker. Wel wreed werd gij getroffen toen thans een jaar geleden het -water met zo ongekende kracht kwam opzetten, uw dijken overspoelde en' doorbrak, velden en wegen, aan elkaar gelijk en tot een grote plas. maakte, huizen en boedels vernielde, levende have deed verdrin ken en vele offers aan mensenlevens eiste, zo vervolgde spreer. Maar gelukkig was er ook weer wel doende troost, aldus spreker. In de eer ste plaats voor heel velen de troost die zij vonden in de kracht van hun geloof. Mijn hele leven zullen de indrukken mij bijblijven, die ik opdeed in deze zelfde kerk op de eerste Zondag na de ramp. Vermoeide, .bedroefde gezichten zag ik er, maar duidelijk las ik Ook in de ogen de berusting, de overgave, het vertrou wen. die leefden in de ziel van deze mensen, die wel getroffen, die wel ge slagen, maar niet verslagen waren, om dat zij wisten verder te kunnen. nissen ons zulk een verheven getuige nis hebben gegeven. MogeGod, tot wien wij het oog omhoog slaan, ons dit doen gelukken, zo besloot de minister. Het K.N.M.l. deelt mede: In de Oostelijke stroming, die nu al dagen lang over midden-Europa blaast is een portie zeer koude lucht uit Siberië meegevoerd. Zondag be vond het centrum van de< luchtmassa zich boven Nederland. Vanmorgen had het Noordspanje bereiktwaar in Barcelona en Lissabon sneeuw viel. Montpellier .meldde vanmorgen S graden vorst en in Nice sneeuwde het. Uiteraard veroorzaakt de Siberische lucht in ons land zeer lage tempera turen, in Twente en Limburg vroor het vanmorgen vijftien graden, in Brabant ongeveer veertien. Meer «aar het Westen liep de temperatuur iets op tot omstreeks - min tien graden. De ovet ons land stromende' lucht is ook in de hogere niveaux zo koud, dat hij boven zee onstabiel wordt en sneeuwbuien vormt. Het gevolg daar van is dat de Oostenwind, die bij ons droog en zelfs uitermate schraal weer brengt, in Engeland voortdurend sneeuwbuien aanvoert. Het Oosten van Engeland is daardoor met een laag sneeuw bedekt. Hetzelfde is bok bij ons in het uiterste Noorden van het land gebeurd. Doordat de luchtdruk in Scandina vië thans wat afneemt, terwijl in Polen drukstijgingen optreden, gaat de wind naar Zuidoost ruimen. Dit zal op het temperatuurverloop weinig invloed hebben. troost, die niet alleen troost was en gebeurde,nietalleen' om de daden. maar ook en te sterker om. de geyiJêlone die er aan ten grondslag .lagen om; 9,- i diepe, menselijkheid toond, aldus spreker. x.gsóm Flakkee heeft tijdens, en. na de >r dagen van dezijde van het KoninKlijk- Huis grote belangstelling ondervonden.-; Het zou niet juist uitgedrukt zijti,wms^ ik zou zeggen: ..Koningin en Prins heb--;, ben in die- tijd herhaaldeljk ..het, eiland bezocht";' Neen,zij hebben herhaald (dijk; de mensen van het eiland., die..mensen„. in no<Ki.bezoclU--Deze„bezQeken hadi; een zeer -sterk pérsoonhjE 'ïarakleriTZ^i waren er des te w-aardevoller,qtn..:v:'A Op Koninginnedag van het vorige. jaar;; héb ik door de radio' iets over zulk e«n bezoek mogen zeggen, sta mij toe,; dat,ik het hier herhaaL.ilk-zoiF-het/na-; tuurlijk nu "wél anders kunnen {zeggeniV ma'ar.ik geloof .niet-dat;j3k;toetj^^e|rl3MUgi kqnnen doen. „Een vrouw in" ,"bog«; :yé^B,b6Sli|fet«®;l laarzen;.' meteenvoudigweg- .eënldoekjej; om -het facrofd,: zonder handschoenen; jeen;, paar broodjes mee vóór onderweg-^ttaijt-' is nu niet juist het .beeld dat aden;'rich-j. van een Koningin vormt. Dat hebben dé.] mensen in de rampgebleden.'>,.waiar5cles< watersnood zoveel ellende bracht óók:'' niet gedaan. Maar voor^/elea van /hehlf; is: de. werkelijkheid wel .zo geweest, ZUvi. zagen haar' aan 'wal atappm'-van^ëmff eenvoudige boot. af. Zij zagen'hgnr,:ko-^;'; men aanrijden in een doodgewone autpi' soms was dat. zelfs een hobbelende: jeep óf zij zagen haar toén.dë^tóe-S" gangswegen tót hun dorp jaogéniet ïbë-h| gaanbaar waren uit een. helicopter.: klimmen. Zij zagen baar komen'. voelden de warmte van;het .woord;datp zij sprak en van haar hart dat zicfa'gaf.;-.; Daar kwam een mens. Die mensAwas;; de Koningin.Later hebben 'ajJ érriveèl.'V; over gepraat, maar op hot.- ogénblik-ri zelf: Alles ging zo gewoon,'sij merkten '-, het haast niet." Ik heb er bij mpgen zijri;;éh';hëb:fgëp'?| zien hoe de vrouwen zich. om "haat, ook vrouw verdrongen om: te ver- tellen van al het vreselijke dat zij door- staan-hadden én al het leed .dat haar:i.'K hart zo benauwde, de mannen stil .ei bij staand, vermoeid, hun leed" wegslik kend en voelend dat hier een vërbindiagfif 4 werd gelegd van hart tot hart,, aldus spreker. En in alle triestheid vanXdie' -j droeve dagen heeft meerdan eens/de. komst van die. vrouw mei die hogerjdörïi: beslijkte laarzen een golf van licht overi:- het eiland gebracht. Het licht van één::, oprechte en in eenvoud en warmte-met'.; de daad beleden liefde voor d« miedè^ mens. Flakkee heeft het heel kwaad gehad, een jaar geleden. Maar Flakkee Heeft:1: ook veel goeds beleefd. Flakkee is gérië hard geworden door de, tegenslag. ,Het heeft zich niet laten teneerslaan, .maar® is met kracht aan wederopbouw en her- leving begonnen. Bij alle ellende,- dié. het heeft doorgemaakt, heeft bet toch' ook gewonnen. Alleen, de doden keren 1 niet weer. Het leven gaat verder en anderen7? nemen hun plaatsen la. Maar op Flak kee zal men hen, zolang er heugenis.' aan deze watersnood Is, met eerbied'; blijven gedenken, t» besloot spreker. -X' Na bijwoning van deze dienst is r-: de commissaris der Koningin op dè-: zelfde plaats waar in de rampdagen een aantal helicopters te Sommélsdyk'. af en aan vlogen met geredden ;»uir®1 Oude en Niéuwe Tonge in" het: hef-/? schroefvliegtuig gestegen om terug'te keren naar Den Haag, vanwaar - hij, naar wij vernemen, na kort oponthoud is doorgereisd naar Zweden. .De hervormde kerk van Oude Tonge' heeft van de hervormde gemeente) té s-Hertogenbosch," waar de meeste Oude Tongenaren na de ramp waren geëva-7;" cueerd. een boodschap ontvangen, waarin men zyn medeleven betoont.op cieze her-.: cenkingsdag. Vrijdag om half vijf zullen.de inwon'éw-S van Oude Tonge zich in een stille om- gang naar het massagraf aan de Spuidiifct begeven, waar bloemen en kransen zul- len worden gelegd. Vanavond is er nog een herdenWajp^i? dienst in de hervormde karkl-'r' Behalve de genoemde herdenkings^:®: plechtigheden kwam, de gemeeateraad1;?; van Stellendam hedenmorgen in ;by-® zondcre vergadering bijeen! omfrich-;; daarna naar de algemene begraaf-: plaats te Mehssant te begeven, waar 1' zich een massagraf; van Steüéndamsof slachtoffers bevindL Op d!t;graf wer dea' - kransen gelegd, s i jj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1