Het zwart overheerste GEBEIER VAN KLOKKEN IN RAMPGEBIED Herdenking zonder ui terlij k vertoon IJswal bij Dordrecht moest prooi loslaten Plan van Molotow stelt teleur I a Een reisverslag Aan val van ijsbrekers geslaagd spoedig verwacht Tram-drama Besprekingen te Paiamaribo lopen ten einde M Binnen een half jaar wil hij vredesconferentie een DINSDAG 2 FEBRUARI 1954 Weerbericht .-V Maarschalk Papagos in ons land Elf-stedenleger bezet?; LeeUwarden - -1 wmm 3 Fransen ontruimenfi versterking O; TWAALFDE JAAKGAnG i>o. üoöu -rSiSi AANHOUDENDE VORST. l-AjAi (Van een onzer verslaggevers) T7~ OUD koepelde zich gisteren een ijlblauwe lucht "boven het ramp- gebied en al die dorpen, die een jaar geleden, zo heftig beefden onder-het geweld van het grauwe, voortklotsende water, lagen thans geduldig te verkillen in de greep van de strenge vorst. Het was overal stil en het gebeier van de kerkklokken, oproepend tot het herdenken van de doden, ontmoette in de droge lucht geen ander geluid: het'werk van de wederopbouw moest in dit' vriezend weer rusten. De mensen kwamen uit de veilige huizen én gedoken in hun jassen, om zich te beschermen tegen de felle wind, vormden zij een stoet om te gaan naar de kerk of naar de begraafplaats, troost zoekend voor hun verdriet, erend de nagedachtenis van hen die omkwamen. En in deze rijen overheerste vaak het zwart, het zwart van de rouwkleding.... De veerdienst Onderscheidingen uitgereikt Zieriksee ae „Siberisch avontuur...." Urn WÊÊmËi Namen van gearresteerden in Bogor m - Gestremde veerdiènisteitt^^ Botterdam: Witte de Wttbetoaat 30 Tolef. 1M700 44 Xi Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienat abonnementen 18.3019.30 tmr Zaterdags 17—18 wik Telefoon 115700 ■fc-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 484887 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114408—115486 B.g.g. 385286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KET7NEVG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Overdrijvende wolkenvelden met. in de Zuidooste lijke helft van het iand een kans op sneeuw. Matige tot krachtige en aan de kust af en toe harde Noord oostelijke wind. Strenge tot matige vorst. ■O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. .1. S, BRUINS SLOT, AAN het einde van de vorige week is verschenen het verslag van de parlementaire missie naar Nieuw- Guinea. Op 9 Augustus '53 vertrok deze missie van Schiphol, op 7 December kwam zij er weer aan. Vier weken heeft zij °P Nieuw-Guinea vertoefd en er rondgereisd van het ene oord naar het andere. Met tal van perso nen en bevolkingsgroepen heeft zij gesproken. Met al de problemen waarmee dit „achtergebleven" gebied te maken heeft, kreeg zij te maken. Het resultaat van haar bevindingen heeft zij vastgelegd in een omvang rijk document, toegerust met een groot getal bijlagen. De commissie heeft terecht getracht zo veel mogelijk objectieve voorlich ting te geven, hetgeen ook blijkt uit tal van documenten, die gezichtspun ten bevatten, die niet met het oor deel der commissie overeenkomen. De conclusies waartoe de commissie komt, haar eigen oordeel dus, wor- den'ïeJkens apart vermeld. ÜIT het geheel blijkt duidelijk dat de commissie geen plezierreisje heeft gemaakt. Ze heeft hard moeten werken,t onder moeilijke omstandig heden en ze heeft een leesbaar, uit voerig en zonder enige twijfel zeer belangrijk document geproduceerd. Men kan zich.afvragen of een com missie van parlementairen, in zo kor te tijd, in een zo uitgestrektgebied met zo menigvuldige vraagstukken in staat is om een inderdaad waardevol stuk te maken, 'waarop men zich kan baseren voor de discussie, die er nu i m het perlement op zal volgen. Wel, het komt ons voor dat niemand ook geen enkel lid der commissie zal, menen dat het laatste woord hiermee over Nieuw-Guinea is gezegd. Wat het stuk waardevol en tot dis cussie-basis geschikt maakt., is dat het in zekere zin het e e r s t woord over Nieuw-Guinea is. Het eerste p a r i e m e n t-a i r e v/oord althans. Hier vinden wij de problemen van dit. land naast elkaar uitgestald met een voorzichtige analyse er bij en hier en daar voorzichtige en somtijds ook zeer besliste conclusie». WiJ wensen thans niet ons onvolle- dig oordeel over Het gehele t.a.v. Nieuw-Guinea te voeren beleid, het welk feitelijk, in het" verslag aan. <W orde. is, te. geven. Slechts op een paar dingen willen ^Mni.devtersteplaats:..decommissi« 'Wan mening, dat dé-verdediging vaii Niéuw-Guinëa uiteluitehdv'aa'n de Ma rine moet worden toevertrouwd. Wij zijn het met deze- conclusie van de commissie volstrekt eens. "Een tweede punt is de bevolkings politiek." Die bevolkingspolitiek is ge richt op: de assimilatie van.de Papoea aan de moderne cultuur. Dé meerder heid van de commissie is van;mening dat het onderwijs moet worden over gelaten-aan-zending en missie. De npnderheid meent dat er ook plaats moet zijn voor buitenkerkelijk onder wijs. De betekenis van hetgeen de meerderheid voorstaat, kan moeilijk worden overschat. Want bij de vraag óf de assimilatie aan de moderne cul tuur voor de Papoea een zegen zal kunnen zijn, speelt de vraag of hij het Christendom zal kunnen omhelzen, een beslissende rol. Een zeer moeilijk punt blijkt te zijn de positie der Indische Neder landers. Niet alleen 'économisch, maar :ook: in:het algemeen. De com missie' is gestuit op, de opvatting van een bepaalde groep Indische Neder landers, die als het ware Nieuw-Gui nea in de eerste plaats voor zich op eist en die de Papoea volkomen se cundair ziet. Deze groep wil voor de Indische Nederlander op Nieuw-Gui nea een positie als hij vroeger' had in Nederlandsch Indië. De commissie neemt een ander standpunt in. De verschillende bevol kingsgroepen' moeten inharmonie met elkaar leven. De Indische'Nèder- landers moeten zich verspreiden en zich niet opeenhopen in bepaalde plaatsen. Want dit staat de groei ener goede gemeenschap in de weg. De sleepboot „En Avanti XXV' onder hield gisteren de veerdienst Dordrecht- Papendrecht. Met veel .moeite kwam de boot door de ijsbarrière op de Mer- wede. De foto is genomen van de Papendreebtse aanlegsteiger. Vertegenwoordigers uit veertien Eu ropese landen, waaronder Nederland, ko men Maandag en Dinsdag te Luxemburg bij een oni een ..Intemtionaal Verbond van Banketbakkers te stichten. In het Westbrabantse Fijnaart, waar de Hervormden en Gereformeerden Zondagavond reeds een gezamenlijke herdenkingsdienst haddengehouden, hielden de Rooms-Katholieken. gister morgen een plechtige Requiemdïenst. In het middaguur luidde de torenklok van de Hervormde kerk: het teken voor de protestanten, die hier 55 doden hebben te betreuren, om vóór de kerk saam ie komen. (Van-, éeh^y.onzèr.Verslaggevers) Een flottielje ijsbrekerssleep boten "met speciale versterkingen aan-de boegheeft gistermiddag uren achtereen gezwoegd op de Merwede, tussen Dordrecht en Papendrecht/ Het doel was een groot aantal schepen* welke, op dit riviergedeelte in het ijs vast geraakt was, te bevrijden en stroomafwaarts te slepen. Zondag mislukten de pogingen en de sleepboten keerden toen onver- riehterzake terug.Gisteren was het resultaat bevredigender en hg hetvallen van de avond keerden de ijsbrekers met een verheugde, maar verkleumde bemanning terug naar Rotterdam. De aanval op het fjs bad deze dag succes gebracht. Hevig was gisteren de ijsgang op de rivier tussen de beide plaatsen Papen drecht en Dordrecht. De veerboot, welke hier een regelmatige dienst onderhoudt, was uitgevaUén en de taak Was „overge nomen door een sleepboot, voor het overzetten van voetgangers en fietsers alleen. Deze sleepboot heeft steeds ge tracht-haar naam En Avanti" eer aan te -doen. Iedere keer kostte de overtocht welhaast een half uur voor een traject, dat anders in luttele minuten wordt af gelegd. Maar da veerdienst werd niet De ijsschotsen lagen dicht opeenge pakt en vooral midden op de rivier -moest de kapitein van <fe sleepboot her baalde malen volle kracht vooruit en volle kracht achteruit met elkaar afwis- Zoals bekend ia onlangs-het wetsont-j der Europese Defensie Gemeenschap", werp betreffende het E.D.G.-verdrag door de Eerste Kamer aanvaard. De Nederlandse regering kan thans dus. tot bekrachtiging van het verdrag en de daarbij van Franse zijde ingediende pro tocollen overgaan. De afkondiging in het staatsblad van een wet tot goedkeuring van het verdrag kan spoedig worden Artikel 131 van het E.D.G.-verdrag be paalt. dat dit verdrag zal worden be krachtigd en zijn bepalingen zullen wor- en uitgevoerd overeenkomstig de grond wettelijke regelingen der deelnemende «taten en dat de acten van bekrachti ging rullen worden neergelegd in het archief van de regering der Franse re publiek. Artikel 8 der Nederlandse wet tot goedkeuring van het E.D:G.-verdrag be paalt, dat deze wet in werking treedt met ingang van de dag na die harer .afkondiging. Dit betekent, dat de Neder landse regering bevoegd is terstond na Publicatie van het desbetreffende staats blad tot bekrachting over te gaan. Het ts te verwachten, dat het opstellen van de daartoe vereiste acte van bekrach tiging die getekend wordt door H. M. de Koningin en gecontrasigneerd door de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J.cW. Beyen. en de minister zonder por tefeuille, mr. J. M. A. H. Luns, slechts korte tijd zal vergen. Ten slotte kan daarna de acte dooi de Nederlandse ambassadeur te Parijs «an de Franse minister van Buitenland se Zaken worden aangeboden ter depo nering in het archief van de regering der Franse Republiek. Tegelijkertijd met het E.D.G.-verdrag sullen worden bekrachtigd de-,,ov«reen- Irtaist betreffende de' rechtsposittie van d» Europese defensiestrijdkrachten en >aet handelspolitieke en fiscale regiem. het verdrag tussen het Verenigd Konink rijk van Groot-Brittannië en Noord-Iiér- land en de'aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende staten," en het protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens 'de bijstandsverplichtin- gen van de staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, ten op zichte van de aan de Europese Defen sie Gemeenschap deelnemende staten. De Griekse eerste minister, maarschalk Papagos-en diens echtgenote zijn gister avond omstreeks res uur met de trein uit Brussel aan het Station H.S. te 's-Gravenhage aangekomen. Vanmorgen maakte maarschalk Pa pagos een Aanvang met het afleggen van een aantal officiële bezoeken. Het eerste bezoek gold de minister-presi dent. dr. W. Dress, in diens werkkamer aan Plein 1813. Tijdens zijn bezoek heeft onze minister president aan maarschalk Papagos het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw over handigd. Maarschalk Papagos overhandigde dr "W. Drees het Grootkruis in de Orde van George I van Griekenland. Tijdens het bezoek, dat de Griekse gasten om halt twaalf brachten aan de ministers Beyen en Luns. overhandigde minister Luns aan de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Stefanopouiós. het Groot kruis In de orde van Oranje Nassau, handigd. i Op hun beurt ontvingen de ministers Beyen. en Luns uit handen van de O riekse minister van Btzitenandse Zaken het Groot kruis in de Orde van George X van Grieken land.' selen om de 'barrière te doorbreken. Bij iedere'overtocht'herhaalden zich dë ma- noeuvres,. wants in de gebroken vaargeul was het ijs ih een minimum van tijd weer vast geraakt. s Dichte rookwolken De moeilijkheden van de als veerboot dienstdoende sleper waren evenwel kin- derspel bij -de moeiten, welke het negen tal ijsbrekers uit Rotterdam ondervond. Op de kaden van Dordrecht en Papen drecht, daar waar men het mooiste ri viergezicht van Nederland heeft, ston den honderden belangstellenden, die het gezwoeg van de sleepboten in de Noord ooster gadesloegen. Ter hoogte van beide plaatsen vloeien samen de Merwede, de Oude Maas en de Noord en door de vele boehten, welke zich hier bevinden, was het ijs samen gepakt. Aan alle zijden waren grote ijs velden ontstaan, waarin geen beweging meer zat, ondanks de werking van. eb en vloed. Eerder bracht ieder vloedtij meer ijs terug naar deze plaats. Niet lang na het middaguur arriveer den de sleepboten en de eerste taak was het breken van het ijsveld. Heen en weer en-af en aan voeren de vaartuigen, voortdurend in 'dichte rookwolken ge huld, ten teken dat de machines op vol le kracht draaiden. En het bleek, aan de wachtenden op de kaden aan de oevers, dat hèt breken succes had,, want iedere keer verdween een sleep óp de Noord, in de richting Rotterdam. Soms waren vijf sleepboten voor één „gestrand" schip gelegd en dit vijftal was nauwe lijks voldoende om de prooi aan het ijs te ontrukken. Tegen het einde van de middag verliep de grootse operatie, in gezet door het comité voor IJsbestrijding te Rotterdam, welke de industrie en de scheepvaart in deze tijd van advies en hulp, wil dienen, vlot. Want toén was het ijs in die mate gebroken, dat het draaien van de ijsbrekers gemakkelijk verliep en de vaak zwaar geladen schepen ge makkelijker bevrijd konden worden. De verwachtingen voor de ko mende dagen zijn hier niet hoopge vend en men houdt rekening met de omstandigheid, dat in dit rivierge deelte de scheepvaart spoedig wel geheel onmogelijk zal zijn. Dan zal de veerdienst wel plaats maken voor een uitgezette baan over de rivier, zo verwachten de Papen- drechters. Kalm sloot men -zich- achter zijn voorganger aan, dezë'met een met zorg gekozen bloemstuk in de hand, gene met een eenvoudig boeket; eeii zacht getint teken van het;, gemis, dat nog zo schrijnt. Het zoustraks een plaats vinden op-het eenvoudige graf. Om half drie zette, de stoet zich in beweging. Voorop werd de grote krans van hét gemeentebestuur gedragen; dan volgden debeidé/predikanten ds P. de/Bruyn van de Herv. Gem. 'en ds K. A- Firet van de' Geref. kerk en<-. direct na hen kwamen de na bestaanden van' de overledenen. Eerst dan voegden burgemeester P. W. ter'Haaf en' de wethouders, zich in de rij en achterhen schaarden zich de inwoners van FijnaartTHe klingen Langs deverlaten huizen maakte men de'stille tocht naar dé-Herv. be graafplaats, waar op een open plek, nóg, niet geaccentueerd door een mo nument, de omgekomenen „zijn begra ven; uit dennegroëii' steken de witte bordjes-met de namén, haast en ach ter elkaar. Hier werden de bloemen bjj neergelegd en evert stil als men wgs geJtpmen, finj^Sii-n.^eer;; dpor de "bijtende koud#maaf de*kerk,-:waar de burgemeester één - kort" woord sprak. •.-!•. Evenals: later in hét gemeentehuis voor de genodigden, o.a. uit Deventer, dat-Fijnaart geholpen, heeft, sprak hij voor de nabestaanden in de kille kerk deze wens uit: Moge' de overtuiging groeien dat God in Zijn voor ons on begrijpelijke almacht Zijn vaste be doelingen heeft. Waakt en bidt". Des avonds herdachten dg Rooms- Katholieken hun 20 doden en in hun kerk is een' plaat- onthuld, waarop de namen gebeiteld zijn van hen die vielen. -- Naar schatting 1.400 personen van alle gezindten waren gistermorgen in de Grote Kerk te Zlerikzee: samen gestroomd voor een korte herdenking van de, watersnood. Onder de a an-' wezigen bevonden zich talrijke familie leden van tijdens de ramp omgekomen slachtoffers, uit Zlerikzee en omgeving. Na het gezamenlijk zingen van en kele verzen uit Psalm 90 hield de nestor van de plaatselijke geestelijk heid. ds M. van der Klis, een meditatie naar aanleiding van een gedeelte uit de 42ste Psalm. Spreker herinnerde aan de diepe wonden, welke tijdens dewatersnood werden geslagen en in het bijzonder aan de honderden, die op dit eiland omkwamen. Verschillende verklaringen werden gezocht, doch volgens spreker is er maar één uitweg, nl. de onbegrijpelijke wil van .God. die alt-ijd dezelfde blijft, ook wanneer alles ons ontvalt. God zorid de redding en zegende die. Met Gods hulp zijn de dijken thans gesloten en is het eiland thans droog. Maar wat zal de toekomst brengen In .alles, aldus ds. Van der Klis. zijn wü slechts aangewezen op Gods hulp en zegen, 'welke hij de aan- aanwezigen toebad. Na gebed werd totslot van deze korte bijeenkomst gezongen Gezang 202, waarvan de eerste regel luidt: „Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God". Te Nieuw- Vossemeer werd een monument onthuld doofde Commissaris der Koningin in X.-Brabant, prof. dr. De Quay. He,,Russische minister van Buitenlandse'Zaken,--Molotow, heeft-gisteren voorgesteldom binnen zes maanden, en in elk geval.'niet later dan 'in October van'dit jaar, een' conferentie bijeen te roepen ter opstelling van een Duits vredesverdrag. Hij gaf al vast eenaantal punten aan, die volgens hem in dat verdrag moeten staan. Dit plan is de tegenvoeter van het plan van Eden, dat de vorige week op de Berlijnsé conferentie der Grote Vier werd ingediend. De twee plan nen staan diametraal tegenover elkaar. Eden wil beginnen met vrjje ver kiezingen ih heel Duitsland, Molotow wil eerst een vredesverdrag sluiten. Eden wenst het herenigde Duitsland vrij te laten in zijn buitenlandse poli tiek, Molotow wil het tot neutraliteit verplichten. Het was gisteren de eerste maal, dat er vergaderd werd in de Oost- berlijnse Sowjet-amhassade. De zitting duurde vijf uur-en was de langste, die tot dusver gehouden werd. eens hadden uiteengezet.. Molotow bleek daar- niet door geïmponeerd, fANLANGS veroorloofden wij ons enige critiek op het Amsterdamse gemeentebestuur. Uit hetgeen thans bekend is gewor den over de Amsterdamse tram én over de verhouding van de directeur daarvan tot het college van B. en W. wordt een der door óns geformuleerde punten van critiek duidelijk onder streept. Uit het gebeurde blijkt niet slechts van een verkeerd beleid van de di recteur, gelijk B. en W. constateer den. Er blijkt ook uit dat B. en W. de zaak onvoldoende in de hand had den. .'-'VA ".'Ai/:: Als B. en W. niet met zulk een erf-, tiek op een hoofd van dienst komen,;- nadat justitie hen over de feiten is komen inlichten, dan betekent dit dat er ook iets aan het beleid van-B. én W. in het verleden heeft gemankeerd. Uit een en ander zien wij oyefi-, gens hoe nuttig een goede justitie is, zelfs voor het functionneren van ónze; democratische staatsvormen. E (Van onze sportredacteur) In de loop van: de Dinsdag is .de ,:-ó voorhoede van het leger der schaai-, {l senrijders langs de elf - steden Friesland Leeuwarden binnenge- stroomd. In de middaguren Vegöhidë^M drukte aan de inschrijfpost, het hotel De Groene Weiden", waar Zaterdag \:J. 8 Februari 1947 in de namiddag de laatste gehouden tocht bij eentem- - peratuur van twaalf graden en ';céii'/r3 striemende Oostenwind geëindigd - iverd. Gehuld in een veelheid aan- textiel maakt de voorhoede van de- rijders. .dië;y morgenochtend om vier en. vijf uur hétM%? warme bed moeten verlaten,, de indruk van een Pool-expeditie. In 'de' hamid- dag wordt de hoofdmacht van dit heir van stoutaoedigen en wiïskrachtigen;.: verwacht Gezien de ervaringen van de -. vprsge-V v keer., heeft het bestuur van cte "Elf- steden-vereniging uitgebreide, niaatr.egér.ïi; len genomen, vooral ten aanzien. vaB-> de È.H.B.O. De artsen raden -iedere deelnemer metklem!aan bij grote-, vefr-'.f£r moeidheid onder geen - beding ophet; ijs. K of aan de kant vande baan.; té-s-gaanfJM^ rusten. Als men niet. verder:•kani/i.dan»;^ dient onverwijld de beschutting-van1;?* een woning te worden opgezocht. Indien de Verwachtingen niet -bédrié^:/ gen. belooft deze schaats-iIarathon,;ten«|f' minste zo zwaar- te worden aisdié/,va3rg§~' .1947, .-toen dé -wédstrQd een- .onplezierig: rige., nasleep had en er.36;vexgaderiEfeenSij. nodig zijn geweest óm-' dé;-: uiteindelijke vï;:; wiimaatv.'J.-.vah-'der;Noorn,.uitST«»Aar;Sïl De auto-colonnes van de drie Wes telijke ministers arriveerden bij de Brandenburgerpoort via_ de „Straat van de Zeventiende Juni". De zwar te limousine van de Amerikaanse minister Dulles werd hier opgewacht door twee" groengeschilderde jeeps van het Russische leger, met een ere wacht, die op de achterbanken in de houding zat. Bidault en Eden werden niet geëscor teerd. In tegenstelling tot het gebouw van de Geallieerde Bestuursraad in West- Berlijn, dat vorige week op geen hon derd meter benaderd mocht worden, lieten de Russen het publiek toe tot op tien meter van de Sowjet-ambas- sade, de vergaderplaats voor deze week. Twee „Helden van de Sowjét-Unie" hielden binnen voor de Spiegelzaal de wacht. Molotow sprak, nadat Dulles, Eden en Bidault in gematigde, en rustige be woordingen de bedoelingen van de Europese Defensie Gemeenschap nog Tussen Dordrecht en Papendrecht heb ben ijsbrekers gisteren drie ysdammen doorbroken en hierdoor was het mo gelijk, de vastgeraakte schepen op de Merwede te bevrijden en noar Rotter dam te brengen. De foto toont het zwoegen van de slepers in de ijsmassa. want hij zeide nadrukkelijk, dat deze gemeenschap 'gericht was tegen "de Sowjet-Unie en bestemd om een nieu we wereldoorlog voor te bereiden en te ontketenen. Molotow's plan voor Duitsland is een-herhaling van wat de Russen nu reeds enige jaren "propageren. De voor lezing nam veertig minuten in beslag. Een officiële Britse woordvoerder ken schetste de speech als zëer teleurstel lend. Eerst aan het slot van zijn rede zeide Molotow terloops iets over Duit se verkiezingen. Er was geen spoor van toenadering tot" het door Eden in gediende, plan, -r De Sow jet-Unie werlst, dat' plaats vervangers van de. Grote -Vier onmid- dellijk-beginnen met de opstelling van een ontwerp van een vredesverdrag met Duitsland. Zij a moeten daarmede gereed,zijn binnen_drie .maanden.. Aan de binnen zes maanden te houden vre desconferentie zout -ook deelgenomen •moeten warden' door „de vertegen woordigers yan Duitsland". A Zie verder pagina. 3 D.D-T.'ontsmettingsgroepen, ;doorï03è$% ÜJVJ.C.EJv voorzien van poederver-:A- stuivers en vervoermiddelen; trekkeriAE langs de oude Inca-icegcn om tot injfde!^ verste uithoeken van Peru meer hygië-Ai rtische denkbeelden dan detdtXJitöen*£ï toe heersende te vers preiden enjtevens'A^ daadwerkelijk nan verbeteringvan dè„^ gezohdh eidstoestand in de af gelegen streken van dit oude land mede /e. v helpen. I m gj De minister van Financiën van de Ned. Antillen, de heer Planti. is in Parama ribo aangekomen. Hij is als deskundige voor de luchtvaart aangelegenheden toe gevoegd aan de Anliliaanse delegatie van de „kleine commissie". Naar het A.N.P. van welingelichte rijde heeft vernomen, is - de bevoegdheid der landsregeringen in rake hél landingsrecht van lucht vaartondernemingen naast Let nog al- lijd niet definitief opgeloole vraagstuk van de positie van de gouverneur, een punt van meningsverschil lussen de Ne derlandse en de Antilliaanse delegaties. Enkele andere wrijvingspunten zijn van ondergeschikt belang. De eerste besprekingen in Paramaribo hebben geen noemenswaardige vooruit gang gebracht omtrent de nog bestaande punten van verschil. Intussen is men be gonnen met het opstellen van een toe lichting. Dekans, dat de besprekingen in gunstige zin afgesloten kunnen wor den, is gebleven- - Minister Kernkamp is flink ziek ge- Zoals gemeld werden onlangs in Bogar jnige arrestaties verricht. Naar w|j vernemen betrof het hier de Cndische Nederlanders A. Rtjnst en A. E. Lapré, beiden werkzaam bg de .Goodyear". Zjj werden op 26 Januari jearresteerd. ;-:S« weest. maar is thans weer opgeknapt:-Hij zal vermoedelijk heden of Woensdag weer aan het overleg deelnemen. Minis,; ter Donker heeft hem tijdens "zijn tziektéL^. als voorzitter van de bijeenkomsteniver^l,» vangen. Ook te' Paramaribo wbrdtghgtggSg hoge vergadertempo, dat de besprekingëni'fpl in Willemstad kenmerkte, gehandhaafd/"'"-'' De. belangstelling van de zyde vanjfi|t| Surinaamse publiek is groot - 1 'v A',1 De Franse troepen hebbenhet-'yer-?/ sterkte dorp Moeong Choea aan de rivier.' de Namhoe ontruimd. De plaals: li^ilK;s?j®a km ten N.O. van Loeang Prabang;;s:dê:i.:v|M hoofdstad van Laos. De ontruiming Sass/lg geschied onder druk van het Vietmmh-;-A/Sa offensief in de richting van-Loeang bang. "ïf 'éq De A.N.W.B. bericht, dat;Khët.S;v^^L« Dintelsas Sluishaven Ooltgehspia'at%# dat de verbinding onderhoüdt- varilWëëP&f Brabant met Oost-O verflakkee^weg^S^ ijsgang is gestremde Voorts .'gijn'.,tévens?® de veerdiënsten-GorinchemóWoüdriA; chem en Brakel HerwijnenóovéÉi Merwede gestaakt. 'VCtSi.f--.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1