Schaatsmarathon onder stralend weer In de recordtijd van 7 uur en 32 minuten Goeree-Bverflakkee geheel geïsoleerd In Berlijn vielen scherpe wQOxden Belangwekkende critiek Althans WAS HITLER VREDELIEVEND? Mohtows vredesconferentie door Westen afgewezen KOUDE IN EUROPA EIST VELE SLACHTOFFERS li Radio in 't vet Ontmoeting ir. Staf-Eisenhower Eisenhower doet j onthullingen over waterstofbom mmm Churchill put nog hoop uit Berlijn WOENSDAG 3 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 26bï Weerbericht Tientallen doden bij plechtigheid in Allahabad Bespreking uitgesteld Crisis in Rome nog niet opgelost „Stromboli" werkt no^ Zestien doden in Frankrijk Kasj ani voorspelt omverwerping der? Perzischer egermg|^ï TN Zie verder - pagina 4 Het artsenconflict mmammmmssi SS A Zie verder pagina 3 m ,.l-vïjalf NA DE WATERSNOOD&SM Twintig- landen braiBhténifL f 95.000.000.- bijeen Xm België: drie doden Ook de Dpnait Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uw Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygerusplein 1 Postgiro 484887 Redactie; Tel. 111892 Administratie; Tel. 114402—115488 B.g.g. 3S5288 Schiedam; Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEFXDTG en Mr. K. VAN HOUTEN' Twuw Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. VERDER AFNEMENDE WIN- - v' Van het Noorden uit toenemende bewolking met In het Noorden van het land een «ans op enige sneeuw. Matige tot zwakke wind aanvankelijk Noordoostelijk later in het Noorden van het land veranderlijk. In de nacht en ochtend strenge tot matige, morgenmiddag; overwegend lichte vorst. A ■Q O1 Hoofdredacteur:Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT l .1 de Haagse Courant van 27 Januari die onder hoofdredactie staat van prof. mrA. C. Josephus Jitta komt een hoofdartikel voor waarin een bestrijding wordt gele verd, van de rede, die door prof. mr A. Anema is gehouden in de Eerste Kamer ter gelegenheid van de be handeling van het verdrag tot oprich ting van een Europese Defensie Ge meenschap.' De politieke strekking van de cri tiek is deze dat een Atlantische com binatie beter is dan een Europese combinatie. In de eerste plaats om dat een Atlantische combinatie meer waarborgen biedt voor onze veiligheid dan een Europese, vervolgens omdat in een Atlantische combinatie minder nationale rechten worden overgedra gen dan in een Europese. Het is.niet duidelijk hoe deze cri tiek prof. Anema kan deren. Immers het is bekend dat Nederland niet kiest tussen de Atlantische en de Europe se combinatie, omdat er geen keuze is. Het aanvaardt ze beid°. Ook prof. Anema gaf in zijn rede duidelijk blijk de Atlantische combinatie te aan vaarden en hij constateerde met vol- doening dat de poütiek-strategische beslissingen niet in de E.D.G. maar in de NAVO, niet in de Europese, maar in de Atlantische combinatie werden genomen. Prof. Anema erkende echter dat in de huidige omstandigheden de opne ming van Duitsland in de NAVO niet verwerkelijkt kon worden, dat thans derhalve een volledige Atlantische combinatie (met inbegrip van West- Duitsland) niet tot stand te brengen was en dat alleen daarom reeds naast de NAVO en ingebed in de NAVO de E.D.G. moest worden aanvaard. Daarnaast erkende prof. Anema dat ook al trad Duitsland tot de NAVO toe, nochtans daarnaast een .regeling in de geest van de E.D.G. noodzake lijk zou zijn. Prof. Jitta gaat op deze aldus door prof. Anema gestelde problematiek niet in. Hij stelt het alsof er een keus te doen is hetgeen niet juist is en alsof prof. Anema dan een z.i. verkeerde keus doet. Het komt ons uoor dat hij hierin dus geheel langs prof. Anema heen redeneert JUT EEK WAARDIGER nog dan deze i'-f; algemene strekking van de critiek van prof. Jitta js de grondslag daar- van. v: Hij zegt dit: prof. Anema consta- teert'dat de .oude theorie van de na tionale souvereinitèitheeft, afgedaan. Het oudé., recht óp-eèiï -zelfstandige- verdediging is vaïfallé Werkelijkheid ontbloot. Gi;. Daarmede kunnen; wij óns vereni gen, zegt de schrijver in de Haag sche ^Courant. Maar, voegt hij er aan toe: Wij zijn voorlopig nog souverein genoeg om - zelf te kiezen iri welke, combinatie'en in welke mate wij sou- vcreiniteit moeten afstaan. Prof. Jitta schrikt voor de forse wijze waarop prof. Anema die vier eeuwen oudé theorie van de nationale souvereinitèit verwerpt. Hij had dat niet', verwacht van ierhand van dè theologische en staatsrechtelijke op-' vatting van.,prof. Anema. V .Onze nationale souvereiniteit is vérzwakt,';zegt hij. Maar er is toch nog wel wat van 'overgebleven. Wer- keljjk verdwijnen zal zij'nooit. Er zal altijd een gezag nodig zijn. - -v- 'J'S'-' TW IJ, op onze beurt, hadden niet tvverwacht, dat prof. Jitta zijn cri tiek aldus zou funderen, f. Immers, het is bekend- dat prof. Anema reeds van oudsher, al vele tientallen jaren laiig zijn felle critiek op de oude leer der nationale souve reiniteit, een .critiek, die een volstrekte verwerping van die leer inhoudt, heeft geopenbaard. En het is ook 'be kend: .dat deze verwerping berust op de theologischeen staatsrech telijke opvattingen van deze hoog leraar. Hij heeft het nu nog weer dui delijk gezegd: Het stelsel van deze souvereiniteit is onbestaanbaar om dat liet onverenigbaar is met de men selijke vrijheidsrechten en met een aanhögére rechtsregelen gebonden gezag. In de tweede plaats is het onjuist om (te suggereren dat prof. Anema zou ontkennen dat er geen nationaal gezag; meer zou overblijven. Integendeel: „Nationale souvereini teit is niet anders dan het geheel van rechten, dat in het rechtsverband van de statengemeenschap en naast het eigen recht der onderdanen aan de nationale overheid toekomt."- Het is deze nationale souvereiniteit die prof; Anema steeds erkend heeft en ook nu blijft erkennen. Het; komt ons derhalve voor dat de „Haagsche Courant" door tegenover prof. Anema de mogelijkheid ener keuze, te opperen tussen de Atlanti sche en; de Europese combinatie, niet inging'op ^jet door prof. Anema in genomen standpunt dat men beide combinaties moest hebben en dat een keus niet bestaanbaar was. Indien de „Haagsche Courant" deze critiek doeltreffendhad willen maken zou zij hebben moeten aantonen dat de mogelijkheid, ener keuze wel bestond. Het gaat er niet om dat wij niet souverein genoeg zijn om een keuze te doen.. Het gaat er om dat er geen keus is. Ook hier gaat'de critiek langs prof. Anerria's betoog heen. Vervolgens menen wij dat de cri tiek van de „Haagsche Courant" prof. Anema's souveréiniteitsbeschouwing misverstaat, zowel in haar principië le strekking als in haar praetische gevolgen. Wij zouden naar. aanleiding van het feit dat ook de Haagsche Courant" toestemt dat et delen van de'souve reiniteit moeten worden overgedra gen, wel eens willen vernemen hoe zij dat dan mogelijk acht en wat zij in dit' verband denkt van de., samen hang tussen de souvereiniteitsopvat- tingen zoals die in de 16e eeuw zijn ontstaan en in de 18e eeuw algemeen heersend zijn geworden en de dege neratie daarvan tot de totalitaire sta ten der 20e eeuw. FRIES J. VAN DER BERG ELFSTEDENTOCHT WON Wij spraken gisteravond mei de N.C.R.V.-verslaggever Dick van Bommel, die vandaag in. de zijspan van een. Haagse BMW en gekleed in zes lagen textiel, onherkenbaar ingevet en met bontlaarzen aan de voeten, de tocht zou' volgen. Aanvankelijk lag het in de be doeling met de motor en zijspan waarin 'zich zender en ontvangst- apparaat bevinden, over het ijs de kopgroep te volgen. De organisatoren hadden hierin toegestemd, mits de radiorepor ter dit op eigen risico wenste te doen. Na rijp beraad heeft men ba- sloten de reportage niet op deze wijze te maken, doch zoveel mogelijk over de normale ver keerswegen Ie rijden. Men meent ook als men over het ijs de ..-.-rs zou volgen hetgeen een unicum zou be-, tekenen, men de schaatsers die de kopgroep volgden ernstig zou hinderen. Deze berichtgeving via de radio wordt een belang wekkend experiment geacht. (Van onze speciale verslaggever) "TERWIJL duizenden zich rondom de Noordersingel te Leeuwarden ver drongen en,het gejuich bijna geen einde nam, ging de Friese onderwijzer J. van der Berg uit Nij Beets als eerste door de fiv.ish en won in een tijd van 7 uur en 32 minuten de wedstrijd langs de Friese elf steden. Een record tijd in de historie van de Elfstedentochten. Tweede werd A. de Koning uit Purmerend. Derde de Leeuwarder J. Charisius. Vierde J. -Nauta uit Wartena. Vijf rijders kwamen in een eindstrijd op de finish af. Het waren behalve de genoemde vier, Toon Verhoeven uit Dussen. Dit is een uitermate uitzonderlijke Elfstedentocht gewordendie, begun stigd door zonnig en zeer mild zomerweer, niet alleen duizenden in. en rondom de steden van Friesland op de been heeft gebracht, maar vooral ook voor de bijna 3000 toerrijders een even feestelijke als. sportieve prestatie is geworden. De tocht heeft vooral ook een zeer sportieve waarde gehad en voorzover op dit moment bekend, is rjergens een wan klank gehoord. j De Friezen hebben zeer gejuicht bij 'deze Friese overwinningen. Nu wjj dit telefoneren wordt de onder wijzer v. d. Berg in triomf het startlo kaal de „de Groene Weide" binnengeleid, waar hij enkele ogenblikken op verhaal kon komen. De hoofdmoot van de toerrijders is thans op Franeker. weg van Harlingen naar Tussen Capelle a. d. Ilssel en Krimpen a. d. IJssel is een pad over hel ijs ge maakt voor fietsers en voetgangers. Er wordt een druk gebruik gemaakt van deze tijdelijke verkeersweg. Een gewoonlijk zeer betrouwbare zegs man in Washington heeft medegedeeld dat de Nederlandse minister van Oorlog ir C. Staf deze maand zal confereren met president Eisenhower en hooggeplaatste Amerikaanse defensie-autoriteiten over militaire vraagstukken die de belangen van Nederland en de Verenigde Staten raken. De zegsman deelde mede dat men ir Staf 16 Februari in New York verwacht, dat hij een week lang in de Ver. Staten zal blijven als gast van het ministerie van Defensie en ten minste drie dagen daarvan zal doorbrengen in Washington. Naar te Nairobi wordt meegedeeld zijn in de afgelopen week veertig volgelin gen van de Mau Mau gedood, 13 ge wond en 60 gevangen genomen. In de zelfde periode verloren acht leden van de veiligheidstroepen het leven, terwijl een gelijk aantal werd gewond. HET Parool", in een hoofdartikel het verslag der parlementaire:" missie naar Nieuw-Guinea bespre~5.^ kende, merkt daarin o.m. op „dat e--n afstand van souvereiniteit aan Indo-" nesië aithans de eerste decennia geen'; punt van overweging kan uitmaken". - Het is goed zich bewust te zijn, dat er in de P.v.d.A. mensen blijven,'' die met de Schermerhormaanse capi-; tuiatie-zucht zijn behept. Afstand, althans de eerste decen- nia niet: ,-,Het Parool" wil blijkbaar zeg gen: 'I is jammer, maar we kunnen, dat land met goed fatsoen nog naéLfS kwij traken. -| Dat is wel de rechte - gesteldheid^! om „iets groots te verrichten". - Goexee-Overflakkee is thans geheel en al geïsoleerd. Tot gisteren slaagden de veerboten „Stad Zierikzee" en „Minister, van de Sleiden", geassisteerd door de sleepboot „Hellegat" en alle „.slepen van dérN.y.'-R.T;M. er nog .In-.ómj'; dagélflfcs enkele lieren over te varen, maar nn is het-afgelopen. De schroef van de „Hellegat" .brak, de „Ministervan .der Sleiden" liep op an dere wijze ernstigeaverij op en 'gister avond kwam de Stad Zierikzee"-' na een vrij vlugge vaart vanaf Hellevoetssluis voor de monding van de haven van Mid- delhamis in zulks een üsbarriére, dat er geen doorkomen aan was. Men kon de haven niet binnenkomen en door de sterke stroom werd de veer boot meegetrokken de haven voorbij, waarna de boot ten Westen van de pieren is blijven" steken,: Dé gehele avond en een groot deel van de nacht heeft-de „Stad Zierikzee" met, eenaanzienlijk aantal passagiers en vele auto's aan boord in een hachelijkepositie verkeerd. Een twintigtal passagiers waagde het om over het ijs naar de havenpieren te gaan. Een hunner zakte'-weg ih een 'ope ning tussen. de schotsen, mgar kon ge lukkig, gered worden _en gezamenlijk be reikte men het doel, Intussen worstelde het schip tever geefs verder. In de nacht liet het zijn zoeklicht over het Haringvliet strijken, speurend naar een opening in het ijs. Te middernacht zagen wjj de lichten van het schip van de .havenmonding af. Sindsdien is het schip slechts enkele meters gevorderd: En thans zit de „Stad ■Zierikzee" nog in hét ijs. Men gaat be ginnen met dé passagiers én post over ladders en planken, enz. over het ijs naar de wal te brengen...-i,j Vanochtend is op hét raadhuisté Middelham is een bespreking geweest met cjnige burgemeesters van het ei land de directeur van het .hoofdpost kantoor te. Middelhamis. en enige an dere instanties, ter bespreking van de toestand. Uit deze besprekingen bleek Door de strenge koude vormt zich op het strand in Scheveningen een ijstoal, die steeds hoger wordt. Bij vloed slaat het water er overheen, waarna het ach ter de dam weer blijf t- staan en weer bevriest. dat de levensmiddéle-nvoorrraad niet van dien aard is dat er de eerste we ken gebrek is. De burgerij wordt dan ook aangeraden niet te hamsteren. Bé postdirecteur zal overleg, plegen om -de-post- per- vliegtuig- te- vervoeren. De heer K Van Beek., te Melissant heeft zijn vliegveld ten géhruike gratis aangeboden, hij heeft zelf drie piper cups ter beschikking die hij tegen be taling van de onkosten in gébruik wil stellen voor vervoer. Dé minister van Binnenlandse j>Zaken heeft toegezegd de verbindingen hoe dan ook in stand te houden, deelde burgemeester D Blinders -van Middel- harnis ons mee. .Het is dringend nood zakelijk dat van overheidswege hulp wórdt geboden, om het vaarwater met ijsbrekers open te houden, zodat er al thans enige communicatie blijft. Onder toezicht van de verkeersinspectïe wordt thans weer een veerboot met vracht wagens geladen, die vanmiddag_zou pro beren met uitgaande post en dergelijke ■de overkant van het Haringvliet te De reiken. Een vijftigtal Hindoepelgrims, die na bij Allahabad deelnamen aan een zui veringsplechtigheid aan de Ganges, de Heilige Rivier van de Hindoes, is Woenssdagochtend, toen de menigte zich te water wilde begeven, in het gedrang om het leven gekomen. Een dag eerder waren reeds zes pelgrims omgekomen en een veertigtal gewond in een ge drang bij een brug. die leidt naar de „Chóemb Mela", de „Kruikenmarkt" nabij Allahabad. Drie miilioen Hindoes zijn bijeenge komen voor het „feest van de kruiken- markt", dat eens in de twaalf jaar wordt gehouden. Later meldde Reuter, dat gevreesd werd, dat 200 personen zijn omge komen en 1.000 gewond. J. 'van der Berg uit Nij Beets, de win naar van de wedstrijd; is 25 jaar oud, evenals A. J. P. de Koning, die op de tweede plaats eindigde. De derde prijs winnaar J. W. P. Charisius en de bezet ter van de vierde plaats J. Nauta rijn elk 27 jaar oud. Hoewel het zeker is, dat het Elfste- ctenrecord ruim is geslagen, is de door gegeven tijd van 7 uur 32 min tot nu toe niet officieel. - Het enige, dat- de wedstrijdcommissieals officieel kon me dedelen, was de aankomsttijd van de eerste vijf wedstrijdrijders. De winnaar J. van der Berg kwam binnen om 13.35 -uur, -nr.- twéé A. J. P. de Koning 'om 13.35 uur en 3 seconden, nr, '3 Jan Cha risius om 13.35 uur en 9 seconden. J. Nauta, die,als vierde door de finish ging arriveerde om 13.35-uur en 30 se conden en de 33-jarige A: Verhoeven uit Dussen om 13.36 uur. DE EERSTE AAN DE EERSTE CON TROLEPOST. Sneek was de eerste controlepost op de ongeveer 200 kilo meter lange route op de vanochtend begonnen Elfstedentocht. AU eerste arriveerde daar de rijder W. IFynia uit Kornwerd. De op Dinsdagavond uitgeschreven voortgezette bespreking van het rapport Van Schaik lussen de vertegenwoordigers van de huisartsenvereniging en van de ziekenfondsen is, naar wjj vernemen, niet doorgegaan en verdaagd lot heden. .w«o..ï5s:. De sfeer op de conferentie van de Grote Vier te Berlijn is niet vriende lijk meer. Molotows compromisloze voorstel in zake een Duits vredesverdrag- heeft het gematigd optimisme, dat tot dusver in Washington merkbaar was, doen smelten als sneeuw voor de-'zon enzelfs deWestduitse socialisten ernstig teleurgesteld. Het antwoord kon niet uitblijven. De Amerikaanse minister Dulles heeft op de zitting van gisteren de Sowjet-Unie aangevaUen in uitermate scherpe bewoordingen. Onder meer herinnerde hij Molotow er aan, dat hij zich in 1939, toen hij een verdrag sïoot met Hitier, óók al vergist had. De "Britse minister Eden constateerde uit Molotows rede van Maandag, dat men nog even ver is als twee jaar geleden. Molotow zeide gisteren niet veel. Hu kondigde alleen voorstellen voor Duite verkiezingen aan. Veel vérwacht men daar niet van, want het zullen wel Russische verkiezingen zijn, die gehouden moeten worden, wanneer het lot van Duitsland beklonken is. Dulles, die het eerst het woord voerde, met zijn beschuldigingen. Hij had zich al President Eisenhower heeft het congres gisteren medegedeeld. dut de eerste „grootscheepse waterstof explosie uit Amé-:;; rika's""geschiedenis" in' het jaar 1952 'op Eniweiok heeft plaats gehad. De president noemde het experiment een „noodzakelijke eerste stap-op de. weg van hel Amerikaanse programma veer do," ontwikkeling van waterstofwapans".HHij;j; gaf verder'bedekt ie kennem dal de Ver. j Staten dal stadium, thans ver voorbij zijn. In zijn verklaring zei president EiséiGijj howernamelijk: „Toen betekende "dé proefneming- (op Eniwetok) de .grootste'jtvi vooruitgangop - het gebied van het -ondèr^'g»;" zoek en de ontwikkeling van kernwaf pens." - r'iZiLM De verklaring werd naar het congres:jrS|; gezonden in verbandmet ';dé Vértoning.®S van 'een 'film over' dé ■próefneahing,.:'jopS|S(i Eniwetok aan de senatoren en leden van" hét Huis van Afgevaardigden. De republikeinse;,' afgevaaxdlgde.jj-iV:,,,. Sterlin Cole, voorzittervan, de/atopm^S en'ergiecommissie van" Huis;,en Senaat,"i®i heeft haderhand verklaard, dat.^de.vege-avg ring er thans'naar streeft deze film ovëri&g enkeleweken -ter vertoning;;VTH3;::iteag0^;^S -';..v. f.V'-V.-'" «7-^ï 'v::^ verzocht de'Russen, een einde te maken aan het „dwaze geklets" en toe te stem men in het snel uitschrijven van verkie zingen in heel Duitsland, opdat er een regering komc, die voor hot hole Duitse volk kan spreken. In Molotows beschuldigingen, aldus de Amerikaanse minister, was niets nieuws. Ze waren al jaar in jaar uit verworpen. Molotow moest wat voorzichtiger zijn Giuseppe Saragat. de leider van de ge matigde Italiaanse socialisten, heeft gis teren gewaarschuwd dat een zwenking naar links noodzakelijk is om een einde le maken aan de Italiaanse regering» crisis. Hij maakte deze opmerking na door president Einaudi geraadpleegd te zijn in verband met de kabinetscrisis. „De democratische socialisten zouden niet in staat zijn deel te nemen aan een regering, waarvan het program, niet ernstig gericht is op een oplossing van de sociale problemen en op de arbeiden de klasse", zo verklaarde hij tegenover verslaggevers. Hij achtte een terugkeer naar een coalitieregering van vier partijen, zoals onder De Gasperi, niet mogelijk, indien de Christen Democraten niet bereid zijn wetten aan te nemen ten Voordele van de arbeidende klasse. De gematigde socialisten bezetten 18 zetels in de kamer. Verwacht wordt, dat president Einaudi tegen het einde van de week een nieuwe kabinetsformateur zal aanwijzen. eens eerdér vergist. La October 1939 had hjj Engeland en Frankrijk als agressors bestempeld en Hitier vredelievend ge noemd. De oorlog tegen Duitsland had hij toen als zinloos en misdadig bestempeld. ven. Deze zomer zal op Eniwetók een; rij"eu£tagas we proefneming met. een'"waterstofw^tó:p|p gehouden worden. - V- 'r.'~ Dé Stromboli, de vulkaan ojé -hetiige^.™ Ijjknamige eilandje voor -Sicilië, S?dïerif|| Maandag' plotseling tot 'uitbarsÖng%?|| kwam,-; doet i'hog 'stéèds^glóeiendéKlayhVaa langs de Noordwestelijke..bergheHJagjS'iSi stromen: «De -lava- vloeit-met -een heid van "ougèveer:. 26' km, :- perAtnh^iir;^.,. zee, waarbij wolken stó'om ;en jröókiOm?§® hoogstijgen. Grijze a s,.-.i afkonisüg®tift^® driekraters, bedekt de' huizeri 'van^het^ enige "dorp van -het 'eiland. De 1200 bewoners, .voornamelijk .-risn/Sj sers, "hadden'hun boten op';h"etl';stM)cta^a -gereed liggeiv maar.na het eerrie, 'ogèn-|Si blik van ptmiek herkregen zij htm 'kalm» •te, .-.toen::zij zagen, .dat -de.;920. meter,5';f„-, hoge: vulkaan'niet, in het: érgste'fstadïum,fP|g| van uitbarsting' wasgekomen. Burgers - uit 20 landen hebben.- 95 mil-jSi:-; lioen gulden bijgedragen In contanten ek'Sh? goederen in het afgelopen jaan voorikénÓjS die te lijden-hadden onder de 'overatro-Sjl. mingeh in Ne der la n d;.Belgiëténftj Engeland, aldus heeft de-' Liga ;:vahig Rode-Kruisverenigingen meegedeeld.'Deze«v hulpactie is een van de grootste-in"'deV'Vi geschiedenis van het Rode Kriiiaï*ïï;vSj& Meer dan 75 miilioen gulden ging'naar Nederland, dat het zwaarste door;^de-|K' overstromingen getroffen werd. - VV.V<2# In antwoord op een vraag uit het Lagerhuis heeft de Britse premier Chur chill gisteren verklaard, dat de Berlijnse conferentie der Grote Vier vele hoopge vende kanten heeft. Met die mening stond hij Dinsdag vrijwel alleen in de wereld. Churchill deelde ook mede, dat h-ij nog steeds aanstuurt op een ontmoeting op het hoogste niveau, anders gezegd met Malenkow. De Sowjet-Unie heeft Finland meege deeld. dat 62 Finse onderdanen zullen wor den uitgeleverd, die in de Sowjet-Unie ge vangenisstraffen hebben uitgezeten of ver mindering van straftijd hebben gekregen, al dus is officieel te Helsinki bekendgemaakt. Overal in Europa blijft de strenge vorst aanhouden. De koudegolf in Zwitserland bereikte gisteren een .dieptepunt. Te La Brevïne' in" de Zwitserse Jura daalde Dinsdag:het- kwik tot 27 graden onder nul, iu Bazel lot min 22 graden, Het aan tal doden in Frankrijk als gevolg van de koude, die de ergste is sinds mensen heugenis, is Dinsdag gestegen lot zestien. In Algiers maakte de koude een slacht offer. In Marokko en Algerie is veel sneeuw gevallen.. De Franse regering heeft op alle pre fecten in de provincies een beroep ge daan om mee te werken met gemeente lijke autoriteiten en particulieren in de „operatie daklozen" om zwervers, bede laars en slecht behuisden aan 'een ver warmde verblijfplaats te helpen, tenein de hen voor dfoodvriezen te behoeden. In België heeft het koude weer tot Dinsdagavond drie slachtoffers geëist Twee vrouwen en een man bezweken op straat. In Zuid-Slavië zijn Dinsdag twee in ternationale treinen in de sneeuw vast gelopen. ongeveer veertig kilometer ten Westen van Belgrado. Het waren de Orient-expres. van Parijs naar Istanbul, en de Tauern-expres. van Oostende naar Athene. Later op de dag konden zjj worden bereikt door vier locomotieven. Twintig kilometer bij deze treinen van daan strandden de sneltrein van Sera- jewo naar Belgrado en die van Zagreb naar Belgrado. In Midden-Italië zijn honderden ste den en dorpen doorde sneeuw van de buitenwereld afgesloten. Triest leed Dins dag onder een felle Noordoosterstorm, met windstoten tot 170 kilometer per uur. In Zweden wordt warmer weer ver wacht. In Stockholm vroor het Dinsdag slechts twee graden. Het eerste slachtoffer van de koude in West-Duitsland, voor zover bekend, is een vrouw, die was gevluchtuit een te huis. Zij werddoodgevroren in een stal in Westfalen gevonden. -De Rijn en de Elbe zijn dichtgevroren. De eilanden Juist én Wangeróog-.wóorl de Duitse Noordzeekust zjjndoor-jlhét^pj ijs geïsoleerd.Drie vliegtuigen hebben ,- voorraden overgebracht voor de 600;idriift| deren, die op deze eilanden in sanatoria "iS verblijven. In Wenen, waar 96scbepen vanfiVer^S] schillende nationaliteit, om niet door hëtïjff ijs gekraakt te zullen" worden toevlucht^ hebben gezocht, vrezen rivier-autoriteira|;. ten dat de Donau' gëbëü"'cBcbt'':zalt$£ië|gp De machtige Perzische religieure leider/ de Moellal KasjanL' heeft gisterenver-, klaard. dat hij van plan is de regering-"- van Zahedi omver, le werpen én dat dil plan binnen drie dagen zal worden uit-i;' gevoerd.-.- Kasjani verklaarde dit: aan vèrsiag^i gevers, terwijl in Teheran niéuwe7¥ge|& vechten uitbraken tussen .volgelingen-van® de Toedeh-partfj en anU-eommuhistenlijf-s Kasjani, wiens zoon Zondag iyverdiSgie^S arrestcerd onder beschuldiging, vantfahti&ïp regeringsactiviteiten én later -.veer op vrije voeter werd gesteld. beschuldigdë;#g de regering er van met de 'parlemènts-ïj verkiezingen te hebben geknoeidljSFij.^ Kasjani is een krachtig tegenstander" van de beslissing van de huidige regering om de diplomatieke betrekkingèniSmétï Engeland te herslellen. Hij ondersteunde. premier Mossadegh.- toen laatstgenoemde,?' twee jaar geleden de Britse ólle-instaHaTH' ties; onteigende en dé diplomatieke.Vbe trekkingen met Engeland .afbrak;:f.rt';#jA,„. Er zij n op het ogenblik senaatsvérkie-;Ji zingen aan degang." Gisterenwerden~ 18/i personen gearresteerd en zes gcwond: als- gevolg van f botsingen tussen/candidaïenfi De gearresteerden zün;'merendeélsidcdm>a mumste o*. leden van g .?eperirigéh-' dies pro-Mossadegh zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1