- Oranje en vrijheid Flakkee en Schouwen uit isolement bevrijd Mislukte list van Molotow et wil Duitsers laten stemmen oi E.D.G.-verdrag óf vredesverdrag I8181S8S ^Trqwuf' ging ^or yife ïucfef Twee leiders van de N.E.S.B, werden vrijgesproken De zeegaten a Drie provincies krijgen nieirwjQ Commissaris der KoninsiS Compromis bereikt IJsbrekers baanden zich een weg naar de haven van Middelharnis WÉÉR GESCHIEDENISLESJE m Treinontsporing bij Oldebroek Kans op sneeuw I Utrecht; N. -Holland en Groiiing* a DONDERDAG 4 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2688 Weerbericht Artsenconflict INTERPELLATIE OVER HUURVERHOGING Stromboli weer rustig WEGENS GEBREIC AAN BEWIJS - A, Brand - bij de Marine in Den/Helder, aïtS, Prinses Wilhelmina was in Dordrecht Verbetering a_. Bidault's antwoord m Molotow's bezwaar Koningin en Prins ontvingen Griekse eerste minister Conservatieve zege '4 MrW.A; 'ÖJfèrJiaSPM Dr M. J. Pfins$n( Australië duldt Japan nie in Nieuw-Guinea-iR||| wmSmiétnw Wmwm Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tel el. 115700 (4 k> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'e-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 43486? Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 3.26 por maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 19 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEÜMSG en Mr. K. VAN HOUTEN* Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. VERDER AFNEMENDE WIND. Over het algemeen weinig, bewolking. Lwakke tot matige Oostelijke tot Zuidoostelijke wind. Vannacht en morgenochtend strenge tot matige vorst, morgen middag overwegend lichte vorst. O O Hoofdredacteur: Dr. 9. A. H. 9. S. BRUINS SLOT, TT ET debat gisteren in de Tweede n Kamer over de nationale feest dag en over de herdenking van de bevrijding heeft tot practisch resul taat gehad dat de gang van zaken blijft, zoals ze door de regering is gedacht. De 30ste April, de Koninginnedag, wordt de dag waarop zo veel als mo gelijk is, algemeen vrijgegeven wordt Op de 5e Mei gebeurt dat niet. De regering beschouwt de 5e Mei nog wel als herdenkingsdag van de bevrijding, maar zij wil van de 30ste April een feestdag maken waarop, door het feit dat men algemeen vrij van arbeid is. de mogelijkheid be staat om publieke feestelijkheden te houden. De 30ste April wordt dus behalve Koninginnedag ook feestdag van de bevrijding, al blijft de 5e Mèi als herdenkingsdag bestaan. TP/ ld hebben reeds voor enkele Ja- ren het pleit gevoerd voor een nationale feestdag en wel te houden op Koninginnedag. En wij willen, los van alle andere overwegingen, die bij het probleem van de 30ste April en de 5e Mei aan de orde komen, daarvan nog gaarne eens ih het kort rekenschap geven. In Nederland is sinds lange tijd de verjaardag van het Hoofd van Staat sinds meer dan vijftig jaren de Koninginnedag de nationale feest dag. Een volk kan geen twee nationale .feestdagen hebben. Dat wil niet zeggen dat een volk niet meer dan een gedenkdag heb ben kan. Maar het heeft een natio nale feestdag, waarop het zich op de kern van rijn staatkundig nationaal bestaan bezint en. uit dankbaarheid j over wat men daarin ontving, zich i op feestelijke wijze uit. Uit dien hoofde moet naar ons ge-l voelen, als het gaat om de vraag wat de nationale feestdag zal zijn, de 5e Mei wijken voor de 30ste April. be 5e Mei Is de dag waarop wij herdenken' de bevrijding van/het juk der Nazi's.. Maar de 5e Mei en de periode 1940- 1945 symboliseren en zijn een bepaal de "fase uit onze vaderlandse geschie- ,"r- -'■■v'-""-- Een-periode die ih haar. karakter niet afwijkt van de Franse tijd en November 1813. Een periode die ook niet wezenlijk verschilt, wat betreft de taak waar om het ging, met de .druk en uitred ding die ons volk in 1672 ondervond en genoot toen wij .onder Willem III vair Lode wijk XIV werden verlost. En al deze perioden en voorvallen vinden hun eerste type in onze strijd tegen de Spanjaarden, die wij onder Oranje met een bevrijdende overwin ning zagen bekroond,; Inal deze his torische gebeurtenissen, die onze na tionale historie en ons nationaal be staan karakteriseren .stond Oranje; vbör'aan in de strijd.voor de vrijheid. (Van een onzer verslaggevers.) Het overleg tussen de vertegenwoor digers van de Landelijke Huisartsenver eniging en de Ziekenfondsen heeft Woensdagavond laat tot een compromis geleid op de basis van het rapport van de commissie-Van Schaik. De huisartsen hebben zich hierbij ten slotte op iiet standpunt gesteld, dat de wederzijdse standpunten elkander dicht genaderd waren en dat men het verschil van mening over de grote practijken voorlopig zal laten rusten. Op korte ter mijn hoopt men over de grote practijken goed documentatiemateriaal ter beschik king te kunnen stellen. Teneinde de besprekingen niet opnieuw te laten vastlopen en vooral om de klei nere practijken te helpen (waar de si tuatie moeilijk is) is men bereid geweest enig water in de wijn te doen. De Ziekenfondsraad is hedenmiddag bijeen gekomen om over het bereikte compromis een beslissing te nemen. Op korte termijn zijn nadere mededelingen te verwachten. Men mag 'op grond van het boven staande verwachten, dat de artsen dus niet zullen overgaan tot het invoeren van het zgn. verrichtingen-stelsel (beta ling'per visite), doch dat het zgn. abon nementstarief met de ziekenfondsen, zo als dat tot dusver heeft bestaan, zal worden gehandhaafd. De militaire „Dakota", die gistermiddag van Woensdrecht zou ver trekken om de post van Goeree Overflakkee te gaan halen op het vliegveld van Van Beeks luchtvaartbedrijf te Melissant, heeft verstek laten gaan. De post is toen verzonden per particuliere „Pipercub" met als piloot de heer Hruuk, die reeds, van Ypenburg komende kranten, had gebracht. Gistermiddag zijn in de haven van Middelharnis twee ijsbrekers ge arriveerd. Zjj wisten met veel moeite twee veerboten met passagiers en stukgoederen binnen te brengen. Vanochtend zou iedere veerboot een ijs- breker meekrijgen, om zodoende te trachten de communicatie met de vaste wal te onderhouden. Gisteren zijn meerdere vluchten ge maakt door vliegtuigen van het lucht- sproeibedriji Van Beek uit Melissant. In drie vluchten zijn kranten en post over gebracht. De heer Van Beek persoonlijk heeft enkele passagiers overgevlogen, bij wie prof. ir. L. J. Klein, hoofdingenieur- directeur van de provinciale Waterstaat Zuidholland, die Dinsdagavond voor het wetenschappelijk genootschap op Goeree Overflakkee een lezing heeft gehouden. Het isolement van Schouwen-Duive- ian-d is gelukkig slechts van zeer korte duur geweest. Gistermorgen is een ster ke boot begonnen met het losmaken van het ijs in het Zijpe. Aanvankelijk werd nog slechts met een kleine veerboot ge varen, doch tegen de middag probeerde men het weer met de grote veerboot „Grevelingen" welke pogingen succes hadden. Deze boot heeft verscheidene vaarten gemaakt en kon een aantal vrachtwagens overzetten, welke geladen waren met melk, gas, benzine en andere goederen, waaraan od het eiland behoef te bestond. Het ligt in de bedoeling, ook morgen tegen twaalf uur weer met de grote boot te gaan varen. Het stoom- TTE-.vorsten uit het Oranjehuis heb- ben alle Nederlandse .-vrijheids- oorlogen gevoerd. Tot hen zag het' volk op'als de redders in den nood. Zij inspireerden 'tót den strijd.- Zij warén -het symbool der vrijheid. /■- Waar Nederland zulk een Vorsten- huis heeft, dat ook en met name door onze beide laatste Koninginnen tot de jongste bevrijdingsstrijd heeft be zield, daan is er-welhaast*geen be tere symbolische dag denkbaar als nationale feestdag dan de Koninginne1- dag. Wie, Oranje zegt, zegt vrijheid. Wié' twee nationale feestdagen zou willenmaken, een Koninginnedag en nog een nationale feestdag'op 5 Mei, begaat de fout dat hij Oranje mis schien 'onbedoeld losmaakt van de strijd om dé vrijheid. - r- Een; nationale feestdag is een sym bool. En men mag- het Huis Oranje, ook niet in de symboliek, los maken van'de traditie en roeping van dat Huis, nl. het zijn van bescher mer, en handhaver van de vrijheid. Wie iets van Nederlands wonderbare historie begrijpt, zal het," verstaan dat geen'-dag beter geschikt is als nationalé. bevrijdingsdag dan juist de Koninginnedag. - - Het gaat op die dag niet slechts om een mens, maar om de Neder landse Oranjemonarchie, in welker wezen de vrijheidsgedachte besloten ligt jen die die vrijheid telkens op nieuw heeft verwezenlijkt. In het hoofdartikel „Belangwekken de critiek", in ons blad van gisteren is een onduidelijkheid geslopen. Het be ging van de tweede alinea onder de tweede driestar moet worden gelezen als volgt: „Immers hét is bekend, dat prof. 'Anema reeds van- oudsher, al vele tientallen jaren lang,2ijn felle critiek op de oudeleer der nationale aouvereiniteit, een 'critiek die-een vol strekte verwerping van die leer in houdt, heeft geopenbaard." hj de Tweede Kamer heeft men sister middag het verzoek van de heer Reuter (C.PJL), om dé ministers van Econ. Za ken én van Sociale Zaken te mogen in terpelleren over de uitwerking van de huurverhoging en de compensatiemaat- regelen, toegestaan. Een voorstel van de voorzitter, de in- terpellatie le doen houden op.; een nader te bepalen, dag, wérd; aangenomen, Deze dagzal vermoedelijk vallen in de weck j, .wo 23 Feb-uan, -W-1 ;S=' Ó'OL Op de 'negende zitting van de Berlijnse conferentie der Grote Vier heeft deSow jet-minister van Buitenlandse; Zaken, Molotow, gisteren het listige: voorstel gedaan, om in heel Duitsland een referendum uit te schrijven ovér de vraag, wat men liever wil: of een onmiddellijk vredesverdrag öf de Europese Defensie-Gemeenschap. - :i,--j",- De andere ministers; doorzagen dit terstond. De Fransman Bidault ver wierp hert denkbeeld ,yari een., referendum, ómdat een vredesverdrag en de EuropeseDefénsie-Gemeenschap volstrékt niét onverenigbaar zijn. Vrije verkiezingen als door - het Westen voorgesteld, zouden dat alles kannen beslissen. En de Amerikaan Dalles zeide, dat Molotow blijkbaar vreesde, dat een vrij gekozen Duitse regering,voor de keus gesteld, zich bij de Europese Defensie-Gemeenschap zou aansluiten. Molotow's aangekondigde plan voor Duitse verkiezingen bleef gisteren nog uit. De Russische minister deelde mede, dat hfj daarmede vandaag voor de dag zal komen. Bidault zeide, dat de beste manier om ze op te schorten was een vredesver drag te sluiten na vrije verkiezingen. schip „Zijpe" zal het passagiersvervoer tussen de aansluitende busdiensten voor zijn rekening nemen. Schouwén-Duiveland heeft op ver scheidene manieren post aangevoerd ge kregen. Een „Dakota"" van, het vliegbasis Woensdrecht moest twee kèer vliegen om de enorme hoeveelheid post van enige dagan naar het vliegveld Haamstede te vervoeren. Verder' kwam tegen de avond via het veer ZijneAmna Jacobapolder weer post binnen. Op de Nederlandse rivieren komt thans op veel plaatsen vast ijs voor. De scheepvaart is gestremd. Daarom worden met ingang van', vandaag de minste vaar- waterddepten niet meer óp de waar schuwingsborden vermeld. -Evenmin zal zulks door de radio worden bekendge maakt, hoewel deze diepten op Rijn en IJssel kleiner zijn dan 270 cm. Op de Waal komt vast ijs voor tot Tiel, op de Nieuwe "Rijn tot Arnhem, op de IJssel tot Doesburg. Op de Maas zijn dé stuwen, uitgezonderd die van Borg haren, reeds enige .dagen gestreken. Gistermiddag is de eerste auto over het ijs van de-Lek gereden. Het was de groothandelaar In tabaksartikelen San- derse uit Culemborg, die met zijn auto (een Volkswagenbusje) vanuit Culem borg maar de overkant van de Lek reed in de richting Utrecht. Toen hij de tocht had volbracht volgden meer automobi listen zijn voorbeeld. - b" '-V :.V Dé. vulkaan de -'Stroxaöbliriiiéïin dé af gelopen drie-d'agwrtiit driëUferafëfs lava. spuwde, is thans weer' vrijweltot rust gekomen. 4 De triomfator van de Elfstedentocht glijdt onder het doek van de finish door: 'Jeen van der Berg, de onder wijzer van de lagere school in Beets, die vrijaf kreeg om aan de klassieke wedstrijd deel te nemen. intussen heeft zijn geestverwant' Ul- bricht,. de Oostduitse vice-premier en top-communist, over dit -onderwerp eni ge, onthullende mededelingen gedaan. Hijverklaarde gisteren in een inter view, dat zijn systeem bij een stemming in heel Duitsland over de Westelijke de mocratische partijen zou ze« wieren, - Ais men ten eerste bedenkt, 'dat er in West-Duitsland driemaalzo veel mensen wonen als in Oost-Duitsland, en als menzich ten tweede voor de geest roept, hoé Ulbricht's bewind op 17 Juni 1953 door Russische tanks behoed moest worden voor de- Oostduitse volkswoede, 'dan kan men zich voorstellen, wat voor verkiezingen de communisten verlangen. Be* kiezers in de Oostelijke zone, aldus Ulbricht, worden niet meer beïnvloed door de grote landeigenaars en de kerk. Molotow formuleerde gisteren zijn bezwaar tegen vrije Duitse verkiezin gen, als voorgesteld door Eden, aldus, dat op die wijze de-Duitsers zich in feite niet kunnen uitspreken omtrent de din gen waa- het om gaat. Daarom zou men langs die weg geen waarlijk vrije Duitse staat kunnen stichten. Daarom ook kwam Molotow met zijn idee van -een volks stemming over de nauwkeurig bepaalde kwestie: Europees leger of Duits vredes verdrag; Zoals gezegd: een vreemd al ternatief. Als Dulles meende, dat de Oostduitse regering de- bevolking daar- niet verte genwoordigde. dan was hij volgens Mo lotow niet objectief ingelicht. Verder ploos cK Russische minister de Conven ties .van Bonn en het EDG-verdrag uit, om te bewijzen, dat zij Duitsland voor tientallen jaren belemmerden in zijn vrijheid. ■es .verduidelijkte op dit punt het plan van Eden' nog' door een amende ment volgens het welk de regering- van een herenigd Duitsland zulke verdragen zou kunnen accepteren „of verwerpen'). De laatste tv\ie woorden werden in gevoegd. Dulles .waarschuwde nog eens ernstig, dat het voortbestaan van de verdeling van Duitsland groot gevaar voor allen betekent en hij verzocht Mo lotow» zij r diep gewortelde argwaan te gen de EDG te laten varen. .f Eden, die, opnieuw Mototows com mentaar. op zijn plan voor Duitslands hereniging vroeg, gaf de Rus een soort gelijk geschiedenislesje, als Dulles daags te voren 'had gedaan. Hij noemde Molo- tows beschuldiging, dat de politiek van Chamberlain destijds Hitler in staat ge steld heeft Polen en de Sowjet-Unie aan te vallen fantastisch. De Britse regering had Polen een openbare garantie ver strekt en toen Hitlér Polèn binnenviel, had zij hem de oorlog verklaard. QOEREE-OVERFLAKK.ee 'was gisteren practisch geheel ge- nsoleerd. Het' enigeverbindings middel tussen het vasteland en het door ijsbarrières omsloten eiland was het vliegtuig. Daar hadden de bewoners van Flakkee dan ook alle hoop op gevestigd, want. .niet: gaarne misten, zij hun dagelijkse krant en de post. „Trouw" is de Flakkeese be volking niet ontrouw geworden. Dinsdagmiddag toss, de bezorging van"ons 'blad wel niet op tijd de veerboot naBr Flakkee bleef namelijk in het ijs steken 'maar gistermiddag ging' dit toch ongetwijfeld beter. Dank 'zij de kleine luchtbrug, die waè gesla gen van het vliegveld Ypenburg naar het ingesloten Goeree-Over- flakkee. Voor ons blad per luchtpost kwam heel wat kijken ver gunningen- moesten ijlings wór- den aangevraagd. In de middag uren was het toch zover, dat „Trouw" de lucht in kon gaan In twee vluchten werd ons blad over hetHaringvliet vervoerd. Op de foto worden de kranten voor de tweede vlucht ingeladen in het sportvliegtuig van de heer K. A. van Beek uit .Melissant die de enige luchtvaartlijn naar- Flakkee onderhield. Hei Amsterdams® Gerechtshof, dat vandaag uitspraak heeft gedaan in de zaalc legen de twee leiders der Nationaal Europese Sociale Bewering, 4® heren Paul van Tienen uil Amsterdam en mr J. A. Wolthuis uit Groningen, heeft het vonnis van de Amsterdamse Rechtbank, waarbij beiden tot twee-maanden gevan genisstraf weiden veroordeeld, vernie tigd en de verdachten vrijgesproken. kÖzn uur'"gisteravond" is'ëèh kilo meter voor; het' stationnetje Legerplaats Oldebroek de 'eleclrische, trein no. 1120 komende: uit Zwolle uil de rails gelopen. De trein moest over een ander spoor dan gewoonlijk -het emplacementpasseren, daar hetgebruikelijke spoor werd ge blokkeerd door de stoptrein. De bestuur- der zou de verandering kenbaar gemaakt zijn door middel van lichtsignalen,v-.lke hij evenwel om nog onbekende'reden miet heeft opgevolgd of niet heeft kunnen op volgen, met het resultaat dat de uit twaalf wagons bestaande trein mei locomotief en dé helft van de wagons uit de rails vloog. Stukken rails knapten af als brand hout, bumperswerdenafgerukt en een electrische seininstallatie lag verwrongen in de berm. De trein die behoorlijk bezet was kan telde gelukkig niet. Vele.tientallen meters schoof de eerste wagon van de sneltrein naast de zware electrische locomotief, waardoor beide hoofdsporen werden ge blokkeerd. Van de sneltrein sneuvelden slechts enkele ruiten en persoonlijke ongelukken deden zich dan ook niet voor. Dc laatste wagons bleven op de rails. Er moet, 20 deelt men ons van de zijde der Nederlandse Spoorwegen mede, wal rekening mee worden gehouden, dat van daag voor het'grootste gedeelte, vaa. de dag dé stoptreinen van Amersfoort 'ïn de richting Zwolle: niet' verder zullen rijden dan Nunspeet. De reizigers voor plaatsen tussen Nunspeet en Zwolle zullen met autobussen worden vervoerd. Reizigers uit het Noorden die naar het Westen willen gaan en reizigers uit het Westen die naar het Noorden willen gaan wordt aangeraden, via Zwolle-Deventer- Apeldoorn-Amersfoort te reizen. Naar wij voorts vernemen is de ver- moelijke oorzaak van de ontsporing dat de sneltrein met te grote snelheid de wis sel is gepasseerd. Het Hof achtte niet bewezen/dat de N.E.S.B. een organisatie is, welke het streven van de voormalige N.S.B. van Mussert tracht voort te zetten. De veroordeling die de rechtbank had uitgesproken, was gebaseerd op het Ko ninklijk Besluit E. 102, uitgevaardigd in 1944 té Londen door ónze toenmalige re gering, Volgens de 'mening van het Hof richt dit Koninklijk Besluit zich slechts tegen destijds bestaande en als landsver- raderlijke organisaties beschouwde ver enigingen. De tegenwoordige N.E.S1B. toont, vol gens het Hof, wel overeenkomst met de N.S.3. van Mussert, doch dit is niet voldoende om als bewezen aan te ne men, dat de N.E.S.B. dit streven voort té zotten. Bovendien maakt de. N;E.S.B déèl.uit.van.ééh.JnterhatióbaJfch'èwérihg met een hc«)fdbestuur te.Malmö.' Het hof is. tot slot van mening,'dat-niét gebleken is, dat .bij 'hët streyen van ;dè N.E.S.B. sprake is van rnssendiscrimina tie,v.;.,, AftNISTER ALGERA, beeft óp, het diner van de buitenlandse; pers. medegedeeld dat de technische tno-ó:' gelijkheid bestaat om de Zeeuwse Zuid-Hollandse zeegaten af te. slüi- ten. Hij voegde er aan toe' datrfdéS kosten daarvan, die yah een andere" noodzakelijke verzwaring der be-. staande zeedijken niet veel ontlopyn.ó En hij eindigde met de opmerking; dat wij een groot werk voor de boeg? hadden. Wij leiden hieruit af dat de minis-.' ter doende is een initiatief in - dezé richting voor'te bereiden. Vföi Indien dit zo is en indien' deze'sff-'S sluiting overigens uit economische overwegingen niet onaarinemeUjk;riSi»«j»i dan heeft minister Algera een kans; vgj om zijn naam te verbinden aan; eén'ój/jl 1 werk, gelijk het slechts weinige: ihif^ nisters van Waterstaat gegeven is. (Van onze weerkundige .medevïerjtezrj'M V--, - j; De koude in Europa heeft ih ans„«ns§J dieptepuntbereikt en in IverscKaimiÏÏ^I'i; streken neemt de vorst langzaam'jpff Langs de kust van Noorwegen én'iyw Noord-Schotland trad - dooi volg van het doordringen van mere luchtstroom, afkomstig van4d<gf Oceaan. De dooigrens sehuifig échjêrl op het ogenblik niet' verder dat de winter boven het vasteland ineerstand' biedt, In onze omgeving neemtdei;-téind|: evenwel in kracht af en'w'ordtiüjèe^j^ veranderlijk. Dat betekent ^héteéindésl;; uan de aanvoer van koude lucht het Intussen heeft' zich.: bij 'TJstenctVéen;! zeer diepe depressie ontwïkkeld,:':diêM, morgen eert aanval -zal'- winter tn West-Europa. De::uaderjng% van de depréssie zal ttórdenSiaahgeyC- kondigd 'door' tóènemende^bemsolkthff^ énwaarschijnlijk', ook:!;sn'èéuwï|^^^g De Koningin èn de Prins ontvingen gistermiddag op het paleis Soestdijk de Griekse eerste minister en mevrouw Pa- pagos, de Griekse minister van Buiten landse Zaken, de heer Stefanopoulos en de andere leden van het gevolg. Ook de Griekse gezant bij ons hof, de heer Nico las G. Lely, was daarbij aanwezig .Zij zaten aan een lunch ean, waarna het Griekse gezelschap naar Den Haag terug keerde. Bij een Woensdag gehouden tussen tijdse verkiezing te Jlford, heeft de con servatieve candidaat tj. Iremonger, een neef van de Britse minister van Buiten landse Zaken, eden, de overwinning be haald. Hij kreeg 8427 stemmen meer dan de labour-candidaat. De conservatieve meerderheid in het lagerhuis is thans theoretisch 16 zetels. X»e voorzitter, de J conservatief W. S. Man'ison, stemt echter niet '.Vannacht«ét?ongeveer r3J0 bovenste verdieping van'-'-'defaéltieert^ vleugel van de Centrale JZleKenlM^yeain' déV Kon: Marlne Dl-' Dm BéHey' :Dë!^óvënyei®^ftg;-*branaaeSi^«S énèr is" zeer' vëèL;watérsch'aak"Dé zaak Js nog :hiet, .béken&'pX'i&S^ DrieCommissarissen der Koningin zulten dit jaar .aftréden In verband met het bereiken van de pensioengerechtig de leef rijd, n.l. de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, 4r J. E. Baron de Vos van Steenwjjk, de Com missaris der Koningin: tn de provincie Utrecht, de heer M. A. Relnalda én dé Commissaris dérKoningin in Gronin gen, dr E. H. Ebels. Bïj Koninklijk Besluit van 4 Februari 1954 zijn met ingang van 1 Juli a.s. be noemd tot Commissaris der Koningin in Noord-Holland dr M. J. Prinsen te Voorburg met gelijktijdig ontslag als. secretaris-generaal van het departe ment van Binnenlandse Zaken, tot Com missaris der Koningin In de provincie Utrecht mr C. Xh. E. Graaf van Lynden van Sandenburg te Neerlangbroek en tot -Commissaris der Koningin In Gro ningen; mr W.A; Offerhaus, notaris te Groningen, kamerheer in buitengewone dienst van H.M. dé Koningin. Mr. C. Th. E. Graaf van Lynden De heer Van Lynden van Sandenburg is geboren 10 Februari 1905, is Neder lands Hervormd, Christel ijk-Historisch en wethouder te Langbroek voor de gecombineerde lijst van Anti-Revolutio nairen en 'Christelijk Historischen. Hij is'voorzitter van de "commissie voor het Dordrechtheeft omstreeks het mid daguur gedurende korte tijd koninklijk bezoek gehad, H.KJH. Prinses Wilhel mina, vergezeld van een klein ge volg, maakte n.l. een autorit om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de toestandr dér rivieren in deze omgeving. De auto van Prinses Wilhelmina kwam, nadat zij van de Zwijndrechtse brug langs dé buitenkant gereden had. omstreeks kwart voor twaalf aan het Fapéndrechtse veër aan. H.K.H. stapte uit de auto om een ogenblik van het winterse riviergezicht te genieten, Daarna stapte z\j naar het veerhuis om te informeren of er elders nog iets vari activiteit van ijsbrekers te zien was. Stuurman A. Verweij van de Gemeentelijke Veerdien'st,'die juist telefoonwacht had, verwees Prinses Wilhelmina naar Sliedrecht, waar meii op ,de Merwede bezig is in het ijs vastzittende schepen uit hun isolement te verlossen. -Hij lichtte II.K.H. ook nog1 in over de ijsgang op de Dordtse rivieren en over de werkzaamheden van de ijsbrekers die de negentien op de Noord vastzittende schepen" hebben losgemaakt. Prinses Wilhelmina" stapte..hierna weer in de auto,; die mét de pont van tién 'i over half een naar Papendrecht overvoer om vandaar naar; Sliedrecht te Tflden. Nationale Plan en bestuurslid :i wfitkif: Stichting voor dei öüidbeiiié^||^ML stuui-slid vande Internatiotiale Fedefaïs| tie van Agrarische Producentm;TF-öS^ De heer Offerhaus is £0 Mei-1897-ter] Arnhem' geboren, studeerde rechtenStel Groningen; en te Utrecht.:;Vanc3926!.tófc;j 1929 was 'hjj' candidaat-notarisijtegAjfi^ sterdam,daarna candidaat-notaris.StenSJ kantore van zjjn vader, Notaids ferhaus Wzn. te 'GidningeiLjXn':Apr' 1938 werd hij tot notaris te/Groainge benoemd. Van 1940 tot 1944 wasjhij;:. zèlaAr'bü;dé zig.r jhdische'.ógre%;#De|;| heer Offerhaus is ciu-ator'yan'déRijks^ universiteit te Gronlngénj /priurin^^' meester van het Provinciaal' Stadsj jénSI Academisch Ziekenhuis té GrónlngeS^ voorzitter van .deccmmissie';;van%;ad4|| ministratie van het Muséum 'yan/OudSM. heden van de Provincie en StadiGMnu^fl gen, penningmeester vande Groningse^ Stadsschouwburg en vice-voorzittërivan^ de 'ANWB. jfjMs De nieuw benoemde CÓmmissarisód.èr^i Koningin in- -Noord-HoUandi ;ar=ÓMiïj®il Prinsen, wérd op 10 Januari I899,^géij* boren. Na een gymnasiale opleidüVgJ verrichtte mr Prinsen - een):chepgaéhdél studie van de belastingwetenschap.l-ï^i trad daarop in dienst van 's Rijksbelas^yf tingen en werd voorzitter vaa de' Ver-i énising voor Bc-lastingweteïischap.-'s;^/ Hijpromoveerde, in derechten ".ópJlmM proefschrift„Beschoüwihgen '/ovërlpw^ winstbelasting" in Amsterdam:Toen óib' 1933 de Vereniging voor BelastingwétenjSl schapoen een prijsvraag'/mtSMréöMy^g wierf dr Prinsen de prijs hiervQorygtgS In 1939 aanvaardde dr Prinsen, .{de3 functie van raadfiscaal op hét vltóeauM belastingen, bij het .departement van Binnenlandse, Zaken werd hjj j óp dezé» afdeling chef. Vooral toen hij later als raadadviséü tijdens de bezetting die houding., aanyl; nam. welke hem geschikt maatóé-omf tezamen met mr- Lu A. Kesper dé;'vdóré| bereidingen te treffen voor dq£wëdeg§§ opbouw van het 'departement nat'der vrijding, heeft dr. Prinsen Ibclangi werk verricht. Zijn moderhëj'öpvatÖn-5 gen omtrent het te -voeren stéatsbélëtóre. vondeningang "bijhen, die? zich' nïéfhl het herstel' van ons land bezighlèideïM en van drPrinsen's ervaringenénPënfSi bitïes hebben dc vertrouwensmanneiv, dan ook zeer veel gebruik gemaaktïBij! het optreden van het- kabinet-BéeliïïnC Juk 1946 werd dr Prinsen toLsecretarisff van dit kabinet benoemd. - -'ïï5';;"S;:i - "•.£7"' yyxr':- De' - Australische" eerste'':mmistffló^tê pö. heeft (Dinsdag na - afioop?&van kabmetsvergadering meegedeeld: -tdafeu^ Australische ..regering heeffcSóéslötSi€"d«:, regering der Verenigde Btatetótéólateni, weten, dat Australië afwijzend rzaT'<da»fff tegenover.eea-plap-;teryverd®digir,é^yg5* Nieiw-Gtimeaj;ris?Jan«alzóu"!wordens genodigd ;opx:éen,Tof--;anderë wifse deze. yei^edigingïdëeAHé"^ v"* -^ fK 'KIs- 5c,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1