Mes of pijp Molotow ontvouwt zijn verkiezingsplan Onmiddellijk door het Westen afgewezen Einde van de Eoudegcdf in Europa in zicht? HET BERLIJNSE STRUIKELBLOK Alleen óp .Nieuwe Waterweg scheepvaart nog normaal Onbenutte kans Nieuwe wending in overleg van „Kleine Commissie- De drie nieuwe commissarissen der Koriini ''mSÊSM Proef alarm rampenorganisatie van Zuid-Holland illfi§> Nog geën niéuw advies van Delta-commissie Twee opvattingen van democratie In Noord Engeland trad dooi in sdÊiiü* mm1 w VRIJDAG 5 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 268?. Weerbericht ïlakkee is'niet tevreden Koningin Juliana op j- de schaats ïn Roemeense steden weer distributie Tweede battery atóiw^ kanonnen naar Eiiro^a^ Wet tot goedkeuring E.D.G. afgekondigd m Instelling commissie voor de luchtvaart Vorst; duurt vvhorlg im mm Mr J.M. KAN VOLGT Dr PRINSEN OP Prins Bernhard in het najaar naar Z.-Arika? Vlotte gang van zaken FlaJckee Elders Zie verder pagina 3 Veerdiensten Krimpen aan de Lek PM&r. ^Èjm* 1 f f .- Dr. M. JPrinsen Rotterdam: Witte de Witfcjtxaat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 42451# Klachtendienst- abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygeraplefa 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel, 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNIXG en Mr. K, VAN HOUTEN Geldig rat Vrijdagavond tot Zaterdagavond. v! AANHOUDENDE VORST. 'v1 Aanvankelijk weinig,' later Iets meer bewolking voornamelijk in de hogere nlveaux. Vannacht en. mor genochtend strenge tot matige, morgenmiddag oyer-", wegend lichte vorst. Meest matige Oostelijke wlnd- ^i -. ''■Xji- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SÉQ!J5| KOMT er iets terecht van de confe rentie in Berlijn? Tot'dusverre is men nog niets op geschoten. Op de grote geschilpunten die naar voren geschoven zijn, China en Duitsland, heeft geen van beide partijen een'stap in de richting van de ander willen doen. Wanneer men de vraag stelt bf er dan iets van terecht kan komen, dan dient men zich allereerst rekenschap te geven van de positie van beide par tijen. De Westelijke mogendheden zijn naar Berlijn gekomen in de hoop, de eenheid van Duitsland te verkrijgen op een wijze die geheel Duitsland tot een Wes telijke mogendheid zou maken. Dat betekent niets anders dan dat Rusland een nederlaag zou lijden. Want het IJzeren Gordijn zou dan ver plaatst worden van de Elbe naar de Oder-Neisse lijn. Men behoeft toch waarlijk niet te denken dat Rusland hierin ooit zal toestemmen indien het daartoe niet gedwongen wordt. En wat zou Rusland daartoe kunnen dwingen? Theoretisch zou dat kunnen zijn bedreiging met oorlogsgeweld. Er is even wel, geen denken aan dat de Westelijke mogendheden dat zouden kunnen, gesteld ai wat niet het ge val is r dat zij het zouden willen. De steeds meer veld -winnende ge dachte, is dat het risico van een oor log met atoomwapenen te groot is om een oorlog te beginnen. Rusland zou ook door een heroriën tatie van zijn politiek in verband met interne moeilijkheden tot het prijs ge ven van Oost-Duïtsland kunnen wor den gedwongen. Misschien, waarschijnlijk zelfs, heb ben de Westelijke, mogendheden daar op gehoopt. De veranderingen in Rus land zelf, na de dood van Stalin, ga ven voedsel aan die hoop. Maar in Ber lijn blijkt daarvan tot dusverre niets. Wat de Russen; daar .voorstellen is riog steeds datgene wat zü altijd hebben voorgesteld en dat is ook altijd even onaanvaardbaar voor de Weste lijken als te voren. De conferentie schijnt; dus op een dood spoor vast te lopen.' TUT EN kan zich vervolgens de vraag stellen, wat de Russen bewogen heeft om met het houden van .deze conferentie in-te'stemmen? T Hebben zy gehoopt de Westelüke mogendheden van hun standpunt af té brengen? Hebben zij gemeend de NAVOin'' Berlijn te kunnen - tca-péde- ren? Hebben zijgehoopt, de Westelijke mogendheden te bewegen af te zien van hun pogingen- om, Duitsland-hL de -■Westelijke' sfeer op/té-nemén?1 Bet*is mogelijlc dat de=>Rüsèen» een-yklein kansje. meenden-'te zien in-.de zwak? héid yan Frankrijk en 'in'dé.bézwafen in sommigeFransekringen tegen het E.D.G.-tractaat. /V. 1 - Want hetis duidelü'k'dat ;de Russen als eerste en naastbijzijnde doel van hun politiek hébben, de inschakeling van Duitsland in de Westelijke verde diging te voorkomen. t Als dat hun doel is, is .dat tót, dus verre niet gelukt. De Franse minister Bidault, .toonde zichveel fermer dan men van de vertegenwoordiger van een zwak bewind kon verwachten.? Al sprak Bidaultnietover de E.D.G., de NAVO-politiek liet hij onbewim peld Als Franse politiek gelden. En in' duidelijkheid in het opkomen voor een Westers Duitsland was hü de gelijke van de andere Westelijke ministers. Het kan haast' niet anders of de Rus sen hebben 'dit bij voorbaat geweten. I) E conferentie^.kan-zo geen oplos sing bréngen in de zakelijke vraag stukken., die beide - groepen verdeeld houden. Toch is er een verschil.' Er is een verschil in algemeen klimaat, vergele ken bij vorige, conferenties. En, dat moet mén niet onderschatten. - Wanneer er vraagstukken zijn dié twee partijen 'verdeeld -houden en waarvoor zij geen oplossing kunnen .vinden of nog niet kunnen vinden, maakt het een groot, verschil; of zij om zo te zeggen, met izegrimmige ge-, zichten en getrokken messen om de conferentietafel zitten dan wel of zé er gezellig een pijp-by'roken. Vroeger is het éérste vaak het gc: val geweest. Vandaag lijkt het,ons toe dat het laatste'het geval is. •i: Wel, laat ons bedénken;dat dit al thans een voordeel is. Hét zou kunnen zijn maar de conferentie is nog niet ten einde, laat ons dat niet vergeten! dat daarin-de winst van-déze con ferentie zal blijken te liggen., (Van onze Haagse redacteur) De Delta-commissie, die de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over het vraagstuk van de afsluiting van de zeegaten, is in haar vergadering van 30 Januari j.l. nog niet gekomen tot de vast stelling van een nieuw advies. Zoals wij onlangs reeds meldden, ligt het in het voornemen van de commissie om na de twee interiri-adviezen die reeds zijn uit gebracht et. 'die door de minister werden overgenomen, thans zo spoedig mogelijk een voorlopig advies over het gehele vraagstuk van de afsluiting te doen ver schijnen. Hierin zal dé commissie een principiële uitspraak over het vraagstuk doen. Verwacht wordt "nu, dat dit advies in Maart uitgebracht zal kunnen worden. Wanneer het door de minister wordt aanvaard, ligt het in de bedoeling een afzonderlijke dienst voor de afsluiting van de zeegaten in het leven te roepen. Dit advies, zal later, gevolgd worden door nader uitgewerkte rapporten om trent de technische kant van de uit te voeren werken en de economische gevol gen van de afsluiting. Het laatste advies zal vermoedelijk vólgend jaar klaarkun nen zijn. Uit hef ü'sbcrlcht, ontleend aan het ijskaartje van de Rijkswaterstaat van Donderdag blijkt, dat alleen op de Nieuwe Waterweg de scheepvaart normaal doorgang kan vinden. Dit vaarwater is het enige in ons land waar licht drijfijs voorkomt. In het Noordzeekanaal is de scheepvaart beperkt; er is middelzwaar verspreid drijfijs. In het zijkanaal naar Axelse sassfog is de scheepvaart gering; ook daar is middelzwaar; verspreid drijfijs. Overal elders'in' ons land is geen vaart, mogelijk. De scheepvaart op de Rijn .is bijna overal onmogelijk. In Nederland is zij ge heel gestaakt omdat de, rivier hier dicht zit.Over het'.gedeelte van -Koblenz naar Bonn wordt zij door drijfijs, schollen: van een grootte van-10 tot 20;vierkante me ter :ea 10 .tot 20 cm'dik, gehinderd. Bij Kaab-zit het ijs in de Rijn vast •Van' Keulen tot aan de Nederlandse grens drijven er grote schollen van 20 tot 10 vierkante meter grootte en met een dikte van 20 cm over eenderde tot driekwart van het wateroppervlak. In het gedeelte van Mannheim naar Mainz 'drijven schollen van 100200 vierkante meter grootte met een dikte van 25 cm over een derde tot de helft van de oppervlakte. Van Mannheim stroomopwaarts is de Rijn dicht. Er. wordt een geringe ijstoeneming verwacht bij de Lorelei en bij Nijmegen. Het IJselmeer, de Gelderse IJsel, de Maas, dé Hollandse IJssel, het Amster dam-Rijnkanaal en de Lek zijn geheel dicht"' De scheepvaart in het Noordzeekanaal wordt enigszins gehinderd; in de wateren rondom de Zuidhollandse eilanden is zij moeilijk of onmogelijk. Van de zijde vaii dé Flakkeese Gemeen schap deelde men ons gisteren mede, dat er teleurstelling is over de medewerking van hoge autoriteiten inzake' de verbin ding van Flakkee met de vaste wal. Door de ijsgang is de veerbootverbinding, die wordt onderhouden door de R.T.M., uiter aard zeer slecht. Vandaag werd tussen/ 'Goêree-Over- flakkee en Voorne Putten, .weer- een. vrij geregelde verbinding onderhouden. De R.T.M.-pontboot vaart weer heen "en weer tussen Middelhamis en Hellevoetsluis, voorafgegaan -door twee ijsbrekers, die de vaargeul open houden. Van een uurdienst is evenwel nog geen sprake. Ook de dienst tussen Dinteloord en Ooltgensplaat werd weer met. assistentie van ijsbrekers uitgeoefend. ij: De Flakkeese Gemeenschap heeft er op aangedrongen, dat voor het post vervoer ook van devliegtuigen van de Molotow heeft gisteren op de conferentie der Grote Vier te Ber lijn zijn plan voor Duitse verkiezingen ingediend. Het was van dien aard, dat de andere ministers zijn voorstel onmiddellijk onaanvaard baar hebben genoemd. Een Britse woordvoerder heeft verklaard, dat het thans moeilijk is te zien, hoe de conferentie een accoord over de Duitse kwestie zou kunnen bereiken. Daarenboven was het Russische plan hetzelfde als dat, hetwelk werd voorgesteld iu een Russische nota van de afgelopen herfst, Molotow had niet de geringste concessie gedaan. Het is zonneklaar, dat de Sowjet-Unie geen vrije verkiezingen in Duitsland wenst, omdat zij weet, dat zij 'daarin de grote verliezer zou zijn. Over dit thema heeft de Franse minister Bidault in de zitting van gisteren aardige dingen gezegd. dacht aan „parlementaire instellingen" en aan de „technische, organisatorische en procedure-aspecten der democra tie". Bovendien negeerde Eden de be langrijke resultaten, die van zulke verkiezingen het gevolg zouden kun nen zijn Molotow stelde zich de verkiezingen aldus voor. Eerst moeten vertegen woordigers van de Oostduitse en de Westduitse regeringen büeenkomen, om de organisatie en de bevoegdheden van een voorlopige Duitse regering te bespreken. Deze voorlopige Duitse regering zou moeten worden, gevormd door de, Oostduitse en Westduitse parlementen „met brede deelneming van democratische organisaties". Daar onder verstaan dé communisten ge woonlijk de Freie Deutsche Jugend, de; Bóerenliga, de communistische vak bonden en dergelijke. De voornaamste taak van de aldus gevormde regering zou zijn de opstelling van een kieswet boor heel Duitsland, De kieswet zou alle demo cratische organisaties de deelneming aan de. verkiezingen moeten garande ren en, teneinde het vrije karakter dézér yerkièringtóWèilig/té Stéllènj 'moéfèn vërKhdéren/uatropae; kiezers1 druk wordt: uitgeoefende door grote monopolies. Het plan van Eden en het plan van Molotow vormen interessante docu menten voor de bestudering van het verschil tussen Westelijke en Ooste lijke democratie. Molotow begon met het plan van Eden te verwerpen. Dat besteedde volgens hem te veel aan- ■heer Van Beek gebruik 'wordt gemaakt; Tot mi toe is hiervoor, door de. posterijen nog geen toestemming verleend.. Naar verluidt zou het'kostenprobleem hieraan niet vreemd zijn. V De bevolking vraagt' zich af waar om oo andere eilanden wel een bevredi gende" oplossing wordt gevonden. Het .eiland Noord-Bevelan'd is nu ge- heél geïsoleerd. De veerboot Veere-Kam- pérland kan niet meer terug naar Veere wegens de ijsgang fa. het Veerse Gat, De Rijkswaterstaat heeft hedenochtend goedgekeurd, dat personenauto's weer ge bruik maken van het 'pad over het ijs'in de Lek bij Coluemborg. Ten gerieve van voetgangers en fietsers is er tussen Pannerden en Doornenburg een pad over de. Rijn gemaakt. Ook tussen Khenen-Kesteren is een pad over het ijs in de Rjjn gemaakt. Naar Schiermonnikoog Een groep Inwoners van Hornhnizen en enige verslaggevers, die. vanmorgen om ongeveer kwart voor acht van het vaste land; voor een'tocht over het ijs naar Schiermonnikoog waren vertrokken, zijn na een wandeling van ongeveer drie uur op, het eilana aangekomen. De leider van de groep, de beer Dijk land, die, steeds een der eerste is, dde de wandeling; maakt, zeide dat hij nog nooit zo'n .gemakkelijke tocht als deze maal had gemaakt. - Vanmiddag zou de groep, bij welke zich de burgemeester van Kloosterburen be vindt, de tocht terug .naar het vaste land maken. Een Amsterdamse schuit, geladen me£ een exportlading bier, is Woensdag in der Tak meer boven gehaald. de Maashaven gexonken. Gistermiddag hel vaartuig door een bok van Van ER zijn drie vacatures vtnwuld V?or;>§ het ambt van Commissaris ;der- Koningin. De regering heeft daarbij- eenkans: onbenut gelaten. Want van de elf Commissarissen der'; Koningin is er ook thans nog 'géén antirevolutionnair. - - Koningin. Juliana heeft gisterm'.d- :i dag enige uren in een restaurant, Zaandam doorgebracht, nadat rij ongeveer Men - dames' en héren';V/in;; haar gevolg een schaatstocht dooTtde,; Zaanstreek en het Waterlandjhdri;' gemaakt: Teruggekomen in Zaandam bleekdat een der - portieren :vdn\de-0 auto onklaarwas g^aakt:'Dit :euvel^ werd. in een garage .te Zaandam .ver,-:'- holpen, gedurende welke tijd- heVigè-1-.;' zeischap in Zaandam wachtte.;Tijdens: de schaatstocht reden enigé ;'o«£os; van- hef.gezelschap De Koningin werd in Zmndampvrij -if: snel herkend, doch mén'respect^ééröeg' het verlangen der l&hdsvrouwë£wg£;£s stoori-te kunnen schaatsrydeni',.VdnM enige 'hinderlijke belangstelling 1 was.p. dan óók geen sprake. De kansen, dat er binnenkort een einde komt aan de koudegolf over West-Europa, nemen toe, doch de dooi wint slechts zeer langzaam veld. In de Franse hoofdstad vroor het gis termiddag zes graden, vier graden minder dan de dag tevoren. Hieruit put men de hoop, dat tegen hef weekeinde de vorst zal -zijn verdwenen. Intussen heeft de koudeperiode in Frankrijk, de langste sinds 1942, reeds aan meer dan. zeventig mensen het leven gekost. Woensdag kwa menfa Frankrijk en Algerië nog 34 per sonen om het, leven en dit aantal zal waarschijnlijk nog stijgen. Van Duinkerken in hét Noorden tot Montelimar aan de Rhöne iri liet zuiden liggen havens, rivieren en kanalen dicht gevroren. Abbé Pierre, de gebaarde Rooms-Ka- thbRékefprierié.^dië/ inParijs' ëéh'Jbétie, organiseeit'I om;aan daklozen enf behoefd tigen onderdak en. voedsel te, verachalfen deelde mee, dat hij tot dusverre 65 mil- ltóen frank (650.000 gulden) en 100 ton kleding heeft'ontvangen. - In'.de Noordelijke provincies van Grie- ■kenland zijn wegen en spoorwegen tenge volge van sneeuwstormen versperd. In Macedonië is het eerste slachtoffer van de, koude gevallen. De Simplon-expres, die bij Belgrado in de sneeuw had vast gezeten, bereikte Donderdagochtend de Griekse grens, met 24 uur vertraging. Iri West-Duitsland steeg de temperatuur overdag tot min vüf graden. Op de mid- deri-IÜjri' drijven geweldige ijsschotsen. Tussen Schaffhausen en. het meer van Constanz.-in Zwitserland pogen "arbeiders de Ri®" ijsvry te maken óm -de turbines van hét waterkrachtstation in genoemde plaats draaiende .te honden. Uit België werden nog vier slachtoffers van de: koude gemeld, waardoor het dodenaantal tot twaalf is gestegen. In Denemarken verwacht men- spoed ij: dood; nu de temperatuur reeds bijna'tot het vriespunt'is gestegen. -Iri Noord-Engeland en Wales is de dool fagevaUen.- .In het Zuiden vriest Bet', ech ter nog. Twaalf hoofdwegen zijn nog door sneeuw- .versperd.. Weerkundigen wa«r scHuwerirvzwr-orr érstromfagen.-voor jhet geval --dedooFplotselfag'ürvrifc, '-'■y 'j.'é -S v.'X.v,.'.- f -V In Spanje rijn in totaal reeds' zes per sonen om het leven gekomen. Het: Roemeense' ministerie van Binnen landse Handel heeft de noodioestand ,in het land afgekondigd om de levensmid delenvoorziening van door sneeuw geheel afgesloten dorpen te verzekeren, aldus meldt Radlo-Boekarest.' 1 Met ingang van Donderdag is in: de meeste Roemeense steden levensriüdae- lendistnbtrüe ingevoerd. Het Amerikaansé leger h- 1 dag békend.-gemaakt, dat een' -.tweede-?; batterij atoomkanonnen nay jEtaopalzalgff worden gezonden. De eerste battérij j.wjeiu r in de herfst - van het vorig .JaW/ W:.',. scheépt;.Een';:batterüj'besta^;;.^ty^«|M« nonnen. Vandaag is afgekondigd de Wet, hou dende goedkeuring van het verdrag tót oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap. De Wet treedt 6 Februari in werking. De VJantjes" van het opleidingsschip „De Pollux" hielden JVoensdag in de middagpauze onderlinge wedstrijden op de schaats. De start! Het overleg van de ..Kleine Commis sie" te Paramaribo ter voortzetting van de RTC met de Westfadische Rijksdelen dreigde in de afgelopen twee dagen in een Impasse te geraken. Gedurende de- zo twee dagen is uitsluitend vergaderd door de voorzitters van de drie delega ties, waarhij hét „gesprek" verstarde en zelfs tot notawisseling, werd overgegaan. Donderdagavond is er echter een nieuwe wending in het gesprek geko men door het' bésluit.over te gaan tot instelling van een commissie voor de luchtvaart, waarin iedere delegatie met twee leden vertegenwoordigd zal zijn. In de Nederlandse delegatie zullen zitting nemen minister Donkeren drs Jonkera in de Antilliaanse 'delegaties de heren Landsmmister Plantz en 'de heer Yrausquin en in de; Surinaamse delegatie mr Pos. Voor deze laatste delegatie" zal nog een twpedé lid wor den aangewezen. Deze oommissie zou hedenochtend bijeenkomen om te trach ten, tot een oplossing te komen, ten aan zien van 'de moeilijkheden, die met be trekking tot de luchtvaart zijn gerezen. Nu de kweétle van dé luchtvaart dui delijk is geworden,is het zwaartepunt van het overleg blijkbaar komen te lig gen op de kwestie van garanties voor de deugdelökheid van het bestuur (de positie van de gouverneur). Of deze kwestie zal worden verwezen naar de voltallige RTC-delegaties, dan wel, óf overeenstemming- in de „Kleine Com missie" mogelijk wordt geacht, is niet be kend. De geheimzinnigheid rond het over leg in de - ..Kleine Commissie" is zeer toegenomen. De instelling van de commissie voor de luchtvaart doet vermoeden, dat het overleg deze week niet zal kunnen wor den beëindigd. Mogelijk zal de confe rentie van de ..Kleine Commissie" eerst volgende week Dinsdag gesloten wor den. Waarnèmers veronderstellen nog steeds, dat een accoord op alle punten mogelijk is., De geschilpunten -zijn na- melijk nauwelüks van principiële, aard, en' de;wil om tot een" volledige over eenstemming te komen is bü de dele gaties volledig aanwezig.' De veerdienst Kinderdijk—Krimpen aan de Lekis van 's ochtends zeven uur tot 's avonds zes uur open."'voor ■auto's.: De; veerdienst Krimpen aan" de LekSlikkerveer wordt, normaal" onder houden. JJET weer- in onze ojnfleuiriOj^tt^l' nog steeds1 onder invloed^i^ni^yéii hogedrukgebied. Het .centrum, vcmjtfteff'' Continentale gebied met hoge:pp?oTneMr 'terstanden verplaatst zich; menie, waarbij daar en iri Polën;afge?j: lopen nacht plaatselijk' rneeryddw^W graden 'vorst voorkwam:- iBpvmjjrne*-. Westelijk deel van deMiddètlgnfUéi Zee bevindi zich èen\depres&eggbted,,p waarin enkele .rilafcke|fcernen.^':-39&£&x. men.Een;; van dezel'jwe.kfcgOTón^ri^ Noordelijke nchtfng en- verosyrzaal^tn^' Enid-Frankrijfc.Mnpdurige'sneeutotmlC; Op .sommige 'plaatsen Mi^^dej^ans,^ Middellandse iZeékttstgildgpva^mcfjigg^; feéds meer "dan 20 centinietér stteerijo Dit de^essiegeb.tö:;£bjreU&:? Jaii r,eeisinons:landivppT:Tl^twn_^_ een diepe storrrtiiepressié&tpetl^tonff* JJsIandnaar'hetvNoordoosten'ée doen povendienj:de':.lumid!jui;/ BHlsèyeilanden:.jdal^;y§r;0^j^ Voor ónze omgeving.bêt^mji%^ dat- de Oostelijke vnnderi'-nogp&eéttt zvXlen blijven aavhouden. J^él}^-rmwj' voeren deze thans in dérhogereMtentz lagen niet meer' zo ke<tdë~:litó1ia.<aa.. als'énkele dagéri - nachtelijke uitstraling sterk om de temperatuurop';dejjneest^ plaatsen1 totomstreeks den te dóéndaten. Ook koinende?r^ct^ zullen weer dergelijke.-la^Mnnperaf, turen voorkomen. Wél zayin-,demoge re niveauxenige bewolking :samen hangende met-het 'deprëssiegebied;in de Middell^ndse'Zee ktm^iamdrigp ven.'li8*i i JM v X «- Mr. C. Th, E. Graaf van Lynden van Sandenburg Mr. W. A. Offerhaus (Van onze Haagse redacteur) Naar wij uit goede bron vernemen is mr. J. M. Kan, raadadviseur in algemene dienst bij het ministerie, van Binnen landse Zaken en chef van de afdeling Binnenlands Bestuur benoemd tot secre taris-generaal van bet ministerie van Binnenlandse Zaken als opvolger van mr. dr. J. Prinsen, die benoemd is als commissaris der Koningin in Noord-Hol land'. ZK.H.- Prins Bernhard; is door de rege ring van Zuid-Afrik'a uitgenodigd dit jaar een officieel bezoek aan dit land te bren gen.'Het bezoe zou eventueel gebracht worden in het najaar, zo vernamen wü van welingelichte; rijde. (Van onze Haagse redacteur) Reeds vroeg in de morgen werkte de mobilofoonverbinding tussen de Provinciale Griffie in Den Haag en de gemeentehuizen op de Zuidhol landse eilanden vandaag op volle toe ren. Tegen zes uur was de tweede-fase van de alarm-toestand ingetreden en drie kwartier later volgde Het derde telegram, het sein, dat er gevaarlijk hoog water stond. Met dit telegram was het prpefalarm van de rampor- ganisatie' van Zuid-Holland in volle gang: De ambtenaren, die de telefoon posten moesten bezetten werdén tele fonisch en" door- bemiddeling van de Haagse politie; opgeroepen en korte tijd later kohden .de berichten over de toestand iri het rartipgebied en de aan vragen om - hulpverlening van de bur gemeesters snel en efficiënt verwerkt worden. - v Om paraat te zijn wanneer zich op nieuw een stormramp mocht voordoen, werd in. het najaar de alarmorgani satie-van'. Zuid-Holland in het leven geroepen. Op onverwachte ogenblik ken wordt deze organisatie in werking gesteld teneinde de waakzaamheid op peil te houden en eventuele fouten in dei;'organisatie tijdig te verhelpen Reeds vond enige tyd geleden een proefalarm plaats in - de late avond dat tot diep in de nacht voortduurde. Vandaag had men er hét vroege och tenduur vóór gekozen. Toen het eerste sein kwam spoedden de ambtenaren van de huishoudelijke dienst.;, de tele foniste én de chauffeurs zich maar-het gebouw van de Griffie, waar veertig minuten nadat het .telegram was: ont vangen de zaal waarin de organisatie zetelt, in gereedheid was. Telefoontoe stellen, die rechtstreekse vérbindingen geven met de hulpverlenende instel lingen waren ingeschakeld en-- reeds kon het eerste bericht van een burge meester in ontvangst worden geno men. Opdat moment kwam het vol- gende telegram, dat de gehele/orga nisatie in werking' deed ;-tredem/;D eerste ploeg ambtenaren werd' in het" geweer geroepen en haastte, zïdridoor: de felle koude van de vroege. ochtend/ naar het Korte Voorhout. -De .burger meesters in de gemeenten;-.die öveiE,éMi^ mobilofoónpost beschikken' wérde gewaarschuwd deze te doen'l>M:ettOT2 Via deze verbinding kwamen^ digde .berichteiibinh«j';:' ^gweMéfi;,,.. aanwijzingen van de leidinjgvan'-; de1-" organisatie - aan deburgemé^téraf- doorgegeven. Helicopters werden: aanjl"' gevraagd, ducks naar bedreigde .ge.-/ bieden gedirigeerd, aanvragen' c«a -mH litaire hulp zorgvuldig Sbéoordeöd" Directe, lijnen zorgfien voorlsria|coh./ tact met het "Rode1 Kruis esxriadesfej instellinjgen. die bij de hulpverlening: betrokken zijn. Snel en nauwKéurig: wérden de berichten ópgenócnen^e doorgegeveif aan degenen,-die* der moesten behmdelen en o'iy/hef trale punt waar de leiding; wah^ orgahisatiezetelde^hadjmtó'wcfartdiï^ rend een overzicht"; van da; situatie het getroffen gebied en van clé7i mén.maatregelen. - Het' nut yan de .organisatipiibl duidelijk uit dé: vlotte;;gangivah'v-* die. in de, eersteidagea\vBh'2ö«g. van het vorige; jaar varikiriodri! werd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1