Het arrest accoord mogelijk over Ministers keren terug tot het punt China I Mr. H. Bijleveld Nieuwe onrust tu Oost-Duitsland si bevroren haven MARKEN IS MARKEN NIET DEZE WINTER IJsbrekers van Rijkswaterstaat; vechten verbeten door HET BEWUS IN BERLIJN IS GEIJVERD MR. H. BIJLEVELD VANNACHT TE AMSTERDAM OVERLEDEN Arbeiders -willen verkiezingen J a ZATKIf'. *G 6 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2690 Weerbericht Molotow door Duitse tolk „mishandeld" Oud-minister van Marine en oud-president van de Rijksverzekeringsbank Directeur-generaal dér P.T.T. gaat heen Veiligheidsraad behandel de Palestijnse vraagstuk mm Moerdijk'Gorinchem A}: if; Nederlands gezantschap in Liberia* iPH (Van een. onzer verslaggevers) MARKEN is. Marken niet meer! Het is niet, zoals anders ln Fe- bruari-maanden, een eiland, dommelend in winterslaap. Het is ook niet helemaal wat het 's zomers is: een bezienswaardigheid voor toeristen. Marken leeft vandaag een. eigen leventje, en dat er drommen mensen van eldèrs, zelfs buitenlanders,, de Gouwzee over komen om dit nieuwe leventje mee te maken zegt de Markers min der dan het toeristenbezoek 's,zomers al staan ook nu. de deuren van de souvenirswinkeitjes wijd open. MBMHL, Weigeringen - «stiSP N Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 115700 (4 1») Postbus 1112 Postgiro No. 42451S Klachtendieost abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Cravcnhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel, 111892 Administratie: Tel. Ii4402—115486 B.g.g. 39528S "chiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks, i -- n Directie; C. A. KEUN7XG en Mr. K. VAN HOUTEN i';; Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond: TOENEMENDE WIND Aanvankelijk, nog weinig bewolking, overwegend matig vorst. Later: van het Westen uit toenemende bewolking met een kans op sneeuw. Matige tot krach tige en langs de kust tijdelijk wellicht harde tvind tussen Zuidoost en Zuid. In de middag lichte vorst, tot temperatuur om het vriespunt. '.-j;-:"-?;-' <5. Hoofdredacteur: Dr. J. .4. H. J. S. BRUINS SLOT.-;?,:. TTET Amsterdamse Gerechtshof heeft n de N.E.S.B.-leiders Van Tienen en Wolthuis in hoger beroep vrijgespro ken. Het' Hof heeft daarvoor zijn over wegingen gegeven. Het achi. dat is de hoofdzaak, niet wettig en over tuigend bewezen, dat de N.E.S.B. de doelstellingen van de N.S.B. tracht voort te zetten. De rechtbank dacht daar anders over. getuige het veroordelend von nis. De procureur-generaal eveneens, getuige zijn eis voor het hof. Medegedeeld is, dat de procureur- generaal in cassatie zal gaan. De zaak komt dan voor de Hoge Baad. Men dient het verloop van deze aangelegenheid rustig af te wachten. Als bet straks zou blijken, dat onder de huidige wetgeving een beweging als die van Van Tienen ongestoord haar gang kan gaan. zal overwogen moeten worden hoe daar wettelijke voorzieninger tegen moe ten worden genomen. De minister van Justitie heeft dat indertijd ook reeds aangekondigd. Toen de straf vervolging tegen deze beide ver dachten werd ingesteld rekende de minister reeds met de m o g e 1 ij k- heid. dat de fechter tot de con clusie zou kunnen komen, dat de thans' bestaande wettelijke bepaingen onvoldoende zijn om bewegingen zoals de N.E.S.B. afdoende te treffen. De minister zal die mogelijkheid niet hebben verondersteld, omdat h'u de Nederlandse rechterlijke macht niet vertrouwde. Hij heeft dat na tuurlijk gedaan, omdat hij van te voren niet zeker kon welen of de gepleegde daden zouden beantwoor den aan een geldende delictsom schrijving. Gelijk gezegd, wu moeten nu het verloop van zaken afwachten. Mocht de uitslag uiteindelijk zo zijn. dat de verdachten vrijuit gaan. dan is ook naar onze mening de tiid gekomen om wettelijke maatregelen te nemen. Want wij kunnen geen neo-fascislische organisatie in Neder land hebben. INTUSSEN moet het ons van het J- hart, dat de commentaar, welke „Het Vrije Volk" aan het vrijspre kend arrest van het Hof verbindt, toch wel alle perken te buiten gaat. Het blad schreef: „Om vast te stellen of een; beweging het streven van de verboden nationaal-socialis- tische organisaties voortzet, is een minimum aan sociaal-psychologisch en' politiek besef 'noodzakelijk;' Daar-" aan heeft het het Hof blükbaar ont broken". „Deze gang van zaken is des te erger, omdat in deze uitspraak ligt opgesloten, dat de democratie op haar rechterlijke macht niet kan rekenen als het gaat om haar be staan. Terwijl juist; de onafhanke lijke en onpartijdige rechterlijke macht het plechtanker bij uitstek van de democratie moest zijn' Naar: onze mening raken deze twee uitlatingen kant noch wal. „Het Vrije Volk" neemt voetstoots aan. dat deze vrijspraak alleen maarhaar oorzaak kan vinden in een foutieve instel ling van.het Hof. Immers het verwijt het Hof gebrek aan! sociaal-psycho logisch en politiek besef. Het komt blijkbaar niét b(i het blad cp. dat het toch ook mogelijk kan zijn. dat de bestaande wettelijke bepalingen onvoldoende zijn om deze daad van deze verdachten tot een strafbaar feit te maken. M.a.w. het is mogelijk, dat niet de rechter, maar dat de wet fout of onvoldoende is. En wan neer men dergelijke fouten zou wil len ondervangen door een beroep te doen op „het sociaal-psychologisch en politiek besef" van de rechter, dan gaan we met volle zeilen de weg.van de verpolitiekte rechtspraak op. Dat was nu net de rechtspraak, die we in het Nazi-regime zo ver foeid hebben. Daarom is het dan ook ongéhoord om tfaar aanleiding van dit arrest te schrijven dat „de democratie op haar rechterlijke - macht niet rekenen kan als het gaat om haar bestaan". De strafrechter heeft de wet toe te passen. En het gaat om de vraag of de wet In dit geval deugdelijk was. Uit het arrest van het Hof valt af te leiden dat het van mening was dat de daden van Van Tienen/ c.s. niet met de wet in strijd waren. Men kan daarover van mening versehilflen, gelijk uit het verschil tussen-vonnis en arrest blijkt. Maar In Berlijn schijnt men over het Duitse vraagstuk uitgepraat. Molotow heeft het plan van het Westen verworpen en het Westen heeft het plan van Molotow verworpen. De vier ministers van Buitenlandse Zaken hebben nu besloten om terug té keren 'tot het eerste punt van de agenda, dat populair kan worden aangeduid als de kwestie Rood China en dat formeel heet: maatregelen tot vermindering van de inter?.fi«n»ie spanning en samenroeping van een vijfmogendhedenconferentie. Maandag zal hieraan een zitting in klein comité worden gewijd. Bevindt zich bij gewone zittingen een honderdtal gedelegeerden in de zaal, dan zullen Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unie eik door slechts vier per sonen vertegenwoordigd zijn, inclusief de tolk. Dulles had voorgesteld vijf personen, Bidault drie, Moiutow vijf of drie. Ten slotte had Eden gezegd, dat vier wel het beste aantal was en daar heeft men het op gehouden, Een Duitse tolk. die gisteravond op een persconferentie in Oost-Berlijn de redevoering van Molotow vertaalde, haal de de Russische minister als volgt aan: „Ik mag het Oostduitse regiem niet". Haestig, terwijl tientallen correspon denten geïnteresseerd opkeken, voegde hij hier aan toe: „Excuseer. Correctie. De heer Molotow zeide: Sommige men sen mogen het Oostduitse regiem niet. Ik mag het Westduitse niet". En terwijl -de tolk zich in verwarring terugtrok, herhaalde de Russische pers chef nitsjew de hele zin, om de waar borg te hebben, dat er geen misverstand zou zijn. -. >- V De zitting van 'gisteren .werd groten deels in beslag genomen door een dis cussie over het struikelblok In de Duitse kwestie: het al of niet houden van vrije verkiezingen. Dulles, Bidault en Eden motiveerden, waarom zij het plan van Molotow niet konden accep teren. Dit plan voorzag in de vorming van een voorlopige Duitse regering door de bestaande regiems in Oost en West met brede deelneming van democra tische organisaties, opstelling van een kieswet, die de invloed van grote mo nopolies uitschakelt, terugtrekking van de bezettingstroepen vóór het houden der verkiezingen. Dit plan, aldus de Amerikaanse mi nister-Du lies, zou het gebied van het Sowjet-blok uitbreiden tot aan de Rijn. Voor echte vrije verkiezingen is Molotow -bang, omdat dan de bevol king van Oost-Duitsland het commu nistische regiem zou wegvagen. Het was volgens Dulles al laat, dóch nog niet té laat. om de belofte van Berlijn in te lossen. De Franse minister Bidault achtte de kloof tussen de beide plannen te groot" dan dat zu-door simpele wnzi- gingen overbrugd zou. kunnen warden, zoalsMolótow wildé proberen. -7 „Ik zie heel' goed dé voordelen, die de Sowjét-Uhie hoopt te behalen door een 'deel van haar troepen énige tientallen kilometers; terug te trekken. Zij zou op deze wijze de desorganisatie van de geallieerdeverdedigingsstellingen als de beslissing van het Amsterdamse Hof definitief zou worden darf is de eerste en enige conclusie, die daaruit trékken valt, ten hoogste deze dat de wet niet deugt. Het ismerkwaardig dat „Het Vrije Volk" aan deze voor de hand lig gende conclusie niet denkt doch direct maar begint met de rechterlijke macht/zeer generaliserend, van lelijke dingen te beschuldigen. Mr, H. Bijleveld. In de ouderdom van 68 jaar ls in de -. afgelopen nacht te zijnen huize aan de Stadïonwcg 55 te Amsterdam overleden rar II. Bjjleveld, oud-voorzitter van de Rijksverzekeringsbank. Mr Bjjlevehl is Zondag jl. door een ziekte aan de ademhalingsorganen over vallen, een herhaling van een lievige on gesteldheid. welke zich ook in 1947 bjj hem heeft geopenbaard. Na een moei lijke week scheen het dat gisteren, de toestand iets verbeterde, doch liet hart heeft de aanval niet kunnen doorstaan. Mr Byieveld iviis een markante fi guur, mede door zijn grote gestalte en door. zjjn welluidende stem. .Hij was een befaamd redenaar, inderdaad, van zijn schouderen en opwaarts ook daarin ho ger dan al het volk, het volk, waarin, h'Ü opgegroeid en groot gebracht was, dó Gereformeerden, de Anti-RevolutionnaG ren. r': Amsterdammer 'was de heer Bijleveld ;in hart en nieren, hg heeftin de hoofd stad rechten gestudeerd aan de Vrije -.Universiteit en werd daarna associé met inr S. de Vries Czn. Dat was kort-na de wereldoorlog:;;Öp^7ÈiAiirilrj'jl919: is mr Bijleveld in het eerste kabinet Ruijs de Beerenbrouck benoemd tot minister van Marine, welk ambt hij be kleedde tot 5 Januari 1920, toen zijn be groting verworpen werd. Mr Bijleveld is daarna chef geweest van het bureau Crisiszaken van het departement van Handel en Nijverheid, raadadviseur van het Huis van H.M. de Koningin en voor zitter van de Octrooiraad. In 1925 kwam de heer Bijleveld ïri de Kamer, waar hij tot 1929 zitting had. in welk jaar zjjn benoeming volgde tot lid, later tot voorzitter van de Rijksverzeke ringsbank te Amsterdam. In de twintig jaar, dat mr Bijleveld hier de leiding had heeft dit instituut zich zeer ont plooid en kwam daar een grote uitbrei ding tot stand. In de spaarzame tijd, welke overbleef voor arbeid op het gebied van party, school1 en kerk heeft mr Bijleveld ook mogen arbeiden zolang het dag was. Zo als gezegd, was hij een eminent rede naar wiens propagandaraden een illus tere klank hadden. Jarenlang was hij lid -van het Centraal, Comité van A.R.- Kiesverenigingen, directeur van de Ver eniging" voor.:'Hoger Onderwijs op G.G., in West-Duitsland en het vertrek van de Britse en Amerikaanse troepen uit Europa kunnen bewerkstelligen", al dus Bidault. Eden zag geen kans op vorderingen, indien Molotow niet toegaf op de drie principiële punten, die hij, Eden. in z(jn plan voor Duitslands hereniging gesteld had. De Russische minister Molotow ver dedigde zijn voorstellen nog driekwar tier. Hij was bereid om de voorlopige Duitse regering een termijn te stellen waarbinnen deze de verkiazingen zou moeten houden. Nogmaals viel hij de parlementaire democratie aan. Die was voor een vroeger tijdperk wel nuttig geweest. Er viel ook nu nog wel iets voor te zeggeft, maar niet in Duitsland. Daar had zij gefaald en de; weg ge baand voor Hitier. En z(j garandeerde niet, dat de strijders voor de vrede aan de macht komend Binnenkort kan de instelling van een gezantschap.'van Nederland in Monrovia (Liberia) worden tegemoet gezien.Wij vernemen, dat de benoeming kan wor den verwacht van. jhr mr G. R. G. van Swinderen. die thans tijdelijk optreedt als consul-generaal te Johannesburg,; tot onze vertegenwoordiger in Monrovia en wel in dé rang van minister-resident. In de latere jaren is deze rang in on bruik geraakt. Liberia is hiér echter ook vertegenwoordigddoor een. minister-re sident." '■-.'ïi.h'ójtij;".'/'7- 'i-ri Tot consul-generaal te: Johannesburg is thans benoemd mr K. S. Hallo, laatstelijk hoofd, van de consulaire afde ling aan onze ambassade te; Brussel. Bij beschikking van de directeur-gene raal der P.T.T, zijn de technische ambte naren le klasseder P.T.T.. J.' R. Pillard, M. J. A. van Bergen. K. H. Clëton én A. van- den HaspeL allen te - Rotterdam,-, be - boemd tot Technisch Hoofdambtenaar. •sv-TtL' Te Amsterdam zijn gisteren schaats wedstrijden voor de schooljeugd gehou den. Oat is niets bijzondersInteressant ïms echter ivel* dat degene, die de wedstrijden bijwoonde -en. zelfs de prijzen uitdeelde, de winnaar van de ElfstedentochtJeen v. d. Bergiwxs. De heer L. Neher zal dit jaar zijn functie van directeur-generaal van de P.T.T. neerleggen. De heer Neher wordt op- 13 Septem ber a.s. 65 jaar en zal aan het'einde van die maand de P.T.T. verlaten. De Veiligheidsraad heeft zich Vrijdag bozig gehouden mét het Palestijnse vraagstuk. Egypte en Israël hebben el kander -wederkerig beschuldigd van schending der Palestijnse bectandsover- eenkomsl en onwettige inbreuk op de vrije vaart door- hét Sucz-kanaal. Namens Israël sprak Abba Eban, die Egypte er van beschuldigde op onwet tige wjjze de scheepvaart door het Suez- kanaal te belemmeren. Eban wees er op, dat de Egyptische regering geen acht had geslagen op de desbetreffende door de raad aangenomen resolutie. Hij vestigde de aandacht van' dit lichaam op een bepaling in hethandvest der Verenigde Naties, dat de Veiligheids raad in oen dergelijk geval economische en iandere, sancties (die' niet het ge- Een golf van onrust verbreidt rich bruik van--geweld -omvatten)--kan toe: onder de Oostduitse industrie-arbeiders passen, om nakoming vanzijn beslis- wagens het blokkeren "door de Sowjet- singen af te dwingen. IUnie van de Duitse eenheidsplannen op MR. H. Bijleveld ic heengegaan. -*-¥A Dit onverwachte bericht gaf ons- hedenmorgen een schok en zo zal het zeer velen gaan, die deze tijding; ver--!;; nemen. Want mr. Bijleveld was' In brede kringen in den lande bekend en bet j mind.. 'i'- Om zijn innemende persoonlijkheidp om zijn toewijding aan de zaken,'-"dig" hij diende en om zijn trouwe ijver. Hij was een man, die zichzelf niet zochtï; Hoe onnoemelijk veel spreekbeurten", heeft Bijleveld vervuld,' voor de Anti--' Revolutionaire Partij en voor de Vrije Universiteit. Men deed niet vaak een vergeefs beroepop hem en hoe" zéér hield ons volk van zijn gedegen étL enthousiaste- toespraken, voorgedrag gen met die machtige stem, dié klonk? als een klok. Wij gedenken Bijleveld inhétbij-?. zonder als man van het verzet. Toerf hij gedurende de oorlog leiding gaf;-,' aan de ondergrondse A.R. Partij. En wij-gedenken hem vanwege zijn plaats in het bestuur van ons dagblad,dat-' hij én in de bezetting én daarna- zulk: een warm hart toedroeg. Wij zullen hem zeer missen,.':-.de bestuursvergaderingen zonder Bijlóji; veld zullen wel geheel anders 'zijn; dan wij ze tot dusverre kendonj.Zijn'. warmte en' zijn blijheid en;ook:;;J?wei;|;;|iL^S eens; zijn meer sombere klanken ziü-7:>iö?&a len er! niet meer zijn. - Wij kunnen er iets van, begrijpen,- wat zijn vrouw en kinderen verliezen en wij wensen hunidë .teoosS^S toe, die er gelegen is in hët-getüigeif/g?!^ nis,; dat hij in Jezus mocht" ontslapeii m&m Deense oorlogsschepen zien uit naar Finse smokkelaar Deense oorlogsschepen zijn Vxijdag uit gevaren om ie trachten de Finse kotter .Ji.ri". uit Abo. le onderscheppen,- als dit schip tracht de Deense territoriale wate ren binnen te varen. de Vrije Universiteit en ouderling van de Gereformeerde Kerk in Amsterdam-Z. in dat laatstgenoemde ambt heeft de lieer Bijleveld na zijn pensionnering veel kunnen doen in de arbeid van het Comi té Levensvragen, de evangelisatie onder intellectuelen. Er was altijd werk voor de heer Bijleveld, zoals hijzelf eens op merkte. Ook aan ons dagblad was de heer Bijleveld verbonden. Hij was be stuurslid van de Stichting Waarborg fonds van „Trouw". Ook bekleedde mr Bjjieveld het voor zitterschap' van de programma-raad van de Nederlandse Omroep. De regering erkende zijn verdiensten met het Ridder kruis van de Orde van de Nederlandse Leeuw, Gistermiddag hoefde men echter niet om souvenirs aan te komen. Sijtje Bees en haar vakgenoten, héél Mar ken stond op de steigers om de ha ven, waar nu geen bootjes met toeris ten af en aan voeren. Of heel Marken eigenlijk niet, want een stuk of veer tig mannen en Vrouwen, in kleurige dracht, stonden op de Ijsvloer in de haven. „Mijn hartje gaat van klop, klop, klop.zongen deze veertig. Maar dat „klop, klop, klop" kon men niet horen, want het werd overstemd door het „klep, klep, klep" van de zwarte j .<11 gele klompen. De Marker Volksdansers waren in iictie gistermiddag. En daarom stonden cle grappige groene huisjes haast alle- maal leeg. Behalve het rijtje aan de haven. Daar verdrongen zich voor de felle wind schuilende eilander achter de raampjes zwarte vierkan tjes in het groen. En in de 'deuropenin gen van de souvenir;-winkeltjes ston den brede mannen en vrouwen uit U zien over de hoofden van de dorpsge noten op dé steiger vlakvoor. „Souve- I nirs? Nee, de baas is-er niet. Die is op de haver.". Marken is helemaal uit zlin gewo ne doen. 's Morgens stond iedereen op de dijk: over de pp zee geparkeerde èuto's been.- teturennaar de witte en de lichtbruine peilen die haastig voort gleden langs da grijze achtergrond van de bevroren Gouwzee; Ba 'smiddaas 'wildé' niemand het-fiaari#» van de helle jakjes en het "klepperen van de klompen missen, evenmin als de muziek van de accordeon van Wout Meyer, de leider; van de volksdansers, en van de trompet van bakker Schou ten, die iedere-Zaterdagavond present is wanneer in hét clubhuis wordt ge oefend.' De drie bestuursleden Sijtje Boes, mevr. Klaver en mevr. Peereboom stonden, het, tevreden aan te zien. Het: ging prachtig dit jaar, al was er geen boerenbruiloft bij! Achter hen, een eindje van de met zand bestrooide dansvloer van ijs af, 'klikten de camera's van ettelijke pers fotografen en" snorden de filmcamera's van Engelsen en Amerikanen, die de wereld wilden laten zien hóe Marken leeft als het'flink winter is, en die, soms meer glijdend dan rijdend, de tocht per auto over de ijsweg van Volendam of Monnikendam naar Mar ken hadden gewaagd. Soms kwam een van de fotografen of een verslaggever Sijtje Boes cm in- Naar wij vernemen zal de begrafe nis van het stoffelijk overschot van mr H. Bijleveld geschieden Woensdag a:s.' om ;2 i uur op - de - begraafplaats „Zorgvlied" te Amsterdam. lichtingen .vragen. Maar Sijtje rea geerde dan anders dan anders. „Mee doen", zei ze dan,, terwijl ze; haar be zoeker een duwtje in"' de rug gaf. Zo gaat het vandaag op Manken., De bezoeker ii geen. koning, zoals anders Marken leeft zijn eigen leventje.' de conferentié'van: de Grote:.ViarVraldu» v verneemt Associated Press van'.betr'oüwlL -vj;® bare zijde.'Mensen die dé grens:byérséhrei|^^@ den. ï'hd>lwit.?ie§rdéfA«irikaiMiiSgïi6ilS^MEBf van Berlijn een'aantal;..., bericWenajineep^^»™ gebracht';die:;-wezëni"óp,vmeej:;;dan|geSi^.-:^^p leerde ontevredenheden.'; - - "V1 Incidenten hebben plaats gevonden;.m>; Dresden, Chemnitz, iGrelz,".^Gefa''|;féu#ó®«™s, Oelsnitz, kort 'na-dat dej Oostduitse com'jjij::^^ munistisc^e regering Zaterdagavond' haariijls^S planvoor, eenheidtbekendj;gemaakt^héid.i|&^p De Russischë minlstër van ,Buitenlkndse3;t©| Zaken,-; Molotow.": heeft dat planUcndérJ .rife, dag in de cónferentie;van de Grote^yior^'lyM gebracht: én deed": hiermee'; alle jhóópJop'; r -riiV't Vv?,- -i-ï". Er." waren-iberichtenvover'eëtt'/'stakjngisj;^ Van mijnwerkers' in de Harl-Liebknecht-;'^®:.», myn in Oelsnitz, ten gevolgeT.waarvair.ïgï^^ 60 m'Jnwerkers gearresteerd; wérdëh,/^^® "a" De mannen"teddenhet-^ werk,:;;heér^^ji.^- gelegd na een woordenwisseling.-./met,fe£^ comiaunistische. agitators.: Zü; Jiaddqa^iMi^BMi weigefd hun namen te zctten'óp" een:stuk;f&®|: waarin; er bij de ministers ;,van:;BiatéhV;S|§m iandse Zaken op aangedrongen wordfig-,2®| voort te gaan; met het /Rusrische-'unifiT^S'ï'S catieplan. J In de „WandererV-automobieliébriëlc.lm-g^^M Chemnitz werden 14 arbeiders teerd, omdat zij./op een: fabrieksvergaderA'Mp* ring verklaard hadden. .dati des SowjetiSfSï®^ Unie er onjuist aan deed de Duitse^een'^ffi®®. making.'te blokkeren.': In Dresdén heeft het communistiische^^» „Nationale Front" veertig vergaderingen^^S uiSgeschreven om te trachten de Duitsers:. achter het communistische plan. te krij-: gen. Er moesten er echter 33 afgelast:; worden, omdat; er slechts 2 of-3ipérsqnen=|ï>|fp verschenen.;;-. è->s' In GreiZ'wérden drie employe's v^ïeenfgi^P genationaliseerde textielfabriek gevangen-;- genomen door de geheime: politie, na..een;::;''™: vergadering, waarin vele," -Duitsers ver-.;-? klaard hr.dden, dat de partijleidéra -(yanjsft™» de SED. geen belang stellen in:eenheid;',.-" omdat zij daardoor automatisch - zouden'H--;g;v- verdwijnen van het.politieke, tónéeli^^§';5i Een agitatie plan van de .commuhistt- schepartijin de. enorme- chemische ;ïfa"^.gg^ brieken Van Leuna .-in Merseburgi'"-zóin-g^s|| eveneens misgelopen zijn. Dé vergadering:-;' ging met ruzie uiteen, nadat verschillen- - de arbeiders geroepen hadden; „Wy vdN;. len eerst vrije' verkiezingen", - v - De jjsbrekersploeg die in dienst van Rijkswatèrstaal de Beneden-rivieren openbreken voor de afvoer van drijfijs. zijn er na"ongeveer e®n week zwoegen nog niet in geslaagd óm van Moerdijk vaar Gorinchem te komen. Donderdag werd een zwaie ijsdam nabij Werken dam opgeruimd en Vrijdag om 7.30 uur verlieten weer twaalf schepen de kleine haven van Moerdijk om het werk voort te zetten. Men vormde een kopplóeg en een achterhoede oh de „Zwltsexlc-d' werd weer in zijn eentje naar de Dordt- se Kil gedirigeerd, om daar de geul open te houden, zodat schepen met ave rij de reparatie werf bij Koopmans kun- ■>en bereiken. Vrijdag werd van die vaargeul weer 'en dankbaar gebruik gemaakt. De kop- iloeg. bestaande uit de Jan Blanken, 'hr. Bruniugs, Siberië,- Canada, En .van-t 57. Eem en Amstel; schoot aan- ankeiijk goed op en was reeds om- reeks tien uur ter'hoogte van Werken- am, waar met nêeuwe moed aan. het reken werd begonnen. Nauwelijks was en .een half uur bezig, toén per mobi- -foon werd bericht, dat in de achterhoe- e'drie schepen door averij waren uit- evall-en. De Frankrijk had èen defecte oedingspomp, de Denemarken lag met ïn gebroken roerketting en de Spits- ?rgen had een draad-in-de schroef gè- regen. Eerstgenoemde twee; schepen tngen terug, naar Moerdijkhaven én ••erdieti daer gerepareerd: de Spitsber- 'en moest' naar Dordrecht '-gebracht - --orden. Door deze tegenvaller was r de chtarhoede, die op. de Nieuwe Merw.e-. ie* voor' een "goede afvoer, bleef zorgen. '.odQTiïg verzwakt, dat. drie brekers, van de: lïikopploeg teruggezonden moesten worden. Om halt elf vertrokken de Amstel, deï.i En Avant 17 en de Canada om de lege; plaatsen in te némen en bij Werkendam'; bleven alleen de Directie vaarluigenf Blanken en Brunings, de Siberië en- dé Eem over om zich-een weg te "banen"; door de ijsdammen die hen van Gorïn?!' chem schelden. Als zij de haven van de.: ze stad op een kilometer ofvijf af-* stand niet konden bereiken, zouden' zij»'s avonds weer terug moeten varen;: naar Moerdijk. Daartoe werden zij inder-.' daad gedwongen, zij r vorderden nauwe lijks twee kilometer en moesten- om'h'alf., vijf terugkeren. Vht Men nad zov-eel mogelijk de -rivier' over' heel de breedte onderhanden- genó- men. Het jjs op d-e Boven-Merwede is; echter bijzonder zwaar en weerbarstig;? Intussen kon de achterhoede deze dag; goed \verk doen. omdat de drie uitval- Iers 's middags al weer in bedryfw'ayèh;' gekomen en hier dus met zeven schëpaSë werd gewerkt Men hield -gróte '/aBhoon^-SSjjgB maak in de omgeving van Kop .van-; 't Laud. Zaterdag, wordt het:werk-voört^ij gezet met veertien ijsbrekers. Ook;: de,; Spaarne en Bcrkel zullen dan- ingescha-.- keld: worden. Het is nog zeer de vraag ;-;--:?';; of men - Gorkum reeds vandaag zal :.ber.%'?"2?8 reiken: waarschijnlijker is, dat-dSt'rpós Zondag het gevalzal zyn. Nu het ijs Tussen WerkendaiSfMiGó- rmchem-gebrokeni^v.«Hlde'Invmf«SBFiaijyy terdag pogingen, doen om- de veerbóot/iïïS uit het ijs'te verlossen en de: .diéosfei»?? te hervatten.Zodra ;men -iGórleum'SjsjgiL _gepasseerd kan .men ook-rdaar.-wéerSlI' - •aan pontverkeer gaan ^dénkëiLjpfüliWis; cerjitussenGorkum -:;;énriSleëp^-@a3Jëwf®js ■TErhindtng. ,yoór,i;V(W^a^érsSén'Jftyief§#i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1