A.R.raadsfractie eist directe liquidatie van Hawoma Overeenstemming over de Schelde-Rijn-verbinding auto's op Bang Azië heden aan orde in Berlijn ,Trouw''4uchtbruggetje is Zaterdag met moeite in stand gehóuden Den Haag - in opspraak - leed ook morele schade IJsbrekers van Rijkswaterstaat nu voorbij Woudrichem r H. Smitskamp: „Het is nu welletjes" Vrouw bevroren en overleden Accoord Kleine Commissie Gasvergiftiging en m mm mmm ImmÊÈÊê Kwakkelweer AAKDBKVING IN JVffiXIC©:-?;!!8 Teleurstelling in Duitsland ovèrMe'. gang der besprekingéJï mm 8 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 269® .Weerbericht II Dekking van tekort is morele plicht M" Ten gevolge van de vorst in wak en verdronk WM' w Drie veerdiensten wellicht hervat Scelba formateur in Italië Duizenden auto's zijn het V. ROSS EM'S mi Grote Amerikaanse bommenwerper verongelukt mm WSSSm Advocaat blijft in arrest Uitslag prijsvraag „Het Ned. Blindenwezen" Eerste prijs ging naar Maassluis Tegemoeüïomenc -Ml mm m - Indiselië militaiirén verlaten Korea Roherdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 14 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplcin 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—135486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent oer week. f 2.23 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN VORSTGRENS OVER NEDERLAND ""t Voor het Noordoosten van het land: meest matige wind hoofdzakelijk tussen Oost en Ziiid.1 Veranderlijke bewolking met tijdelijk enige sneeuw.: Overwegend lichte vorst. Voor het Zuidwesten van'het land: meest matigè wind hoofdzakelijk tussen West en Zuid. Over-, wegend zwaar bewolkt met tijdelijk sneeuw of regen. Temperatuur om het vriespunt tot lichte dooi;^, Hoofdredacteur: Pr. J. A. H. 3. S._ SRUINS. SLÖi® (Van onze Haagse redacteur). De Hawoma dient onmiddellijk te worden geliquideerd. Tot deze conclusie kwam de heer Smitskamp (A.R.) in de hedenmiddag gehouden raadsvergadering, die speciaal ter behandeling van het fiasco van deze Haagse Woningbouw Maatschappij was belegd. De heer Smitskamp kon wel accoord gaan met drie van de vier door het College van B. en W. voorgestelde maatregelen bijstorting van f 700.000 op het aandelenkapitaal; verstrekking van een crediet van f 1.060.000 ter aflossing van een bankcrediet en door de ge meente verstrekte kasgeldleningen; instelling van een commissie van onderzoek maar namens de A.R. fractie weigerde hij pertinent elke medewerking aan het voorstel om voor de uitvoering der verdere werkzaamheden nog een crediet van f 300.000 te verstrekken en eerst daarna over liquidatie te beslissen. „Het vertrouwen in de Hawoma is dermate geschokt, dat ik daarmee geen stap verder wil gaan", aldus de heer Smitskamp. „Het is nu welletjes." ^prekende Piet", de kanarie t an me- juffrouw Ravenhorst uit Voorburg heeft xich met ingang van Zaterdag in dienst fan de kankerbestrijding gesteld. Bij mej. Mavenhortt staat een bits je in de kamer van het Koningin WilheU minafonds en iedereen die wat in het busje ïgooit mag een gesprek met de sprekende kanarie voeren. Gednrende vier i achtereen volgende Zaterdagmid- dagen van Februuri 'kan het publiek aan de FConinginnelaan 41 in Foor- burg Piet komen opzoeken. Piet toonde xich Zaterdag reeds erg dankbaar. Op da foto fluistert hy een der jeugdige bezoekertrof in hot oor iu de St. Antonin» Hove te Voorburg; ie In de afgelopen nacht overleden de ongeveer 65-jarige ongehuwde mej. S. SU werd Donderdag j.L In bewusteloze toestand aangetroffen In haar woning oen de Kerkstraat te Leldschendam. Haar onderlichaam wa* bevroren. De W' gedurende vi?c dagen In deze toestand In de onver warmde woning gelegen. .Mej. S. bewoonde alleen een klein buisje aan de Kerkstraat Zij had weinig contact met familie en buren. Het was de buren vorige week opgevallen, dat de ruiten van de door mej. S. bewoonde woning waren bevroren. Een broer van mej. S. werd gewaarschuwd. Toen men rich Donderdag j.l. toegang tot de wo ning verschafte, vond men in het voor kamertje mej. S. met een bebloed hoofd !n bewusteloze toestand liggend op de grond. Ztf werd onmiddellijk naar St. Antonius Hove overgebracht. De hoofdwonde heeft méj. S: vermoe delijk opgelopen 'doordat zij in aanraking Is geweest met een. stoel of een ander stuk meubilair. Aan - het einde van zijn uitvoeriy betoog diende dg heer Smitskamp een ■motie in waarin de raad de noodzaak van onmiddellijke liquidatie uitspreekt en het college van B. en W. uitnodigt „te bevorderen, dat een aandeelhouders vergadering van de N.V. op korte ter mijn wordt bijeengeroepen en dat in die vergadering de gemeente Den Haag als enige aandeelhoudster besluit tot ont binding van de N.V." Naar verwacht werd maakt deze motie een redelüke kans te worden aanvaard. Het leek zelfs op het moment, dat wU dit schrij ven. niet uitgesloten* dat de motie -zou worden overgenomen door de meerder heid van het college van B.'en V. De voorstanders van de motie A.R., C.H.. V.V.D.1 en K.N.P. hoopten ook op steun van K,V.P.-zijde, hetgeen vermoe delijk de doorslag zou kunnen geven om het verzet van de P.v.d.A. en C.P.N. tegen onmiddellijke liquidatie te over winnen.- Den Haag ie In opspraak gebracht, zo constateerde de heer Smitskamp in het begin van rijnrede. Haar prestige'heeft een knilc'gekregeniï-'Het-aazizleinr*-—bok van de raad heeft geleden. Er ls du» niet alleen sprake vsn een financieel verlies, maar oek - van;-morele schade. Nadat de heer Smitskamp bad gewe-, zen op de noodzaak om klare wijn te schenken, niets achter te houden en de geruchtmakende Hawoma-kwèstie te beoordelen zonder aanzien des persoons, gaf hij een overzicht'van de totstand koming van: de Hawoma, waarbij van verschillende lijden herhaaldelijk' op de grote risico's is gewezen. Toch hebben zelfs de tegenstanders van een gemeen telijke woningbouwmaatsohappij een af loop als deze niet kunnen voorzien. Men had gedacht, dat het risico zich zou be perken tot het aandelenkapitaal, dus tot f 1,000.000. Ook voor hen is het thans gebleken verlies dus een dure les. De uitkering van 12.000 aan divl- Naar W Brussel verluidt, te er overeenstemming bereikt over de aanleg van een kanaal ten beihoeve van de verbinding tussen de Rijn en de Schelde. De besprekingen werden gevoerd door de Nederlandse oud-ministervan Economische Zaken mr M. P L. Steerrberghe en Frans van Cauwelaert, de voorzitter van de Belgische Kamer van afgevaardigden, die vier jaar geleden door hun'resp. regeringen wer den benoemd om het vraagstuk van de waterwegen tussen België en Nederland op te lossen. Het plan aal naar de twee regeringen worden gezonden. Het „Laatste Nieuws" meldde Zaterdag dat men In de Belgisch-Nederlandse Commissie voor de Waterwegen tot een overeenstemming was gekomen met be trekking tot de oplossing van het vraag stuk der Schelde-Rijnverbinding en dat de heren Fr. van Cauwelaert en van Steenberghe binnenkort hun verslag aan de onderscheidene regeringen zullen 'overhandigen. Volgens het blad wordt in het verslag de aanleg aanbevolen van een kanaal, dat de landengte van Zuid- Beveland doorsnijdt ten Oosten van Bath. Dit kanaal zou achter een aan te leggen dam de Oosterschelde oversteken om ten Noorden van Bcrgen-op-Zoom de Brabantse vaste grond te bereiken. Vanaf daar zou het kanaal in Noord- Oostelijke richting lopen tot vlak bij het plaatsje Moerdijk, waar het zou uitmon den in het Hollands Diep. Het kanaal zou van Bergen-op-Zoom tót Standdaar- buitcn de scheiding volgen tussen hoge en lage gronden. In het laatste gedeelte tot Moerdijk zou het kanaal dwars door de polders lopen. Inmiddels heeft de Belgische minister Het A.N.R meldt uit Paramaribo, dat de Kleine Commissie op alle punten overeenstemming heeft bereikt. Zondag werden nog vergaderingen gehouden van de voorzitters der delegaties en de voltallige delegaties over de toelichting op het ontwerp-statuut. De Arubaanse afgevaardigde Yraus- quin heeft alsnog de afscheidingskwestie van Aruba aan de orde gesteld. De uiterste gheeimhouding wordt be tracht aangaande het verloop van de conferentie.- Minister Kernkamp zal na aflooD van de. conferentie nog enige dagen in Su rname blijven. ,De conferentie van de „Kleine Com- hnssiè" zou hedenochtend plechtig door i®8 gouverneur worïlén" gesloten. 'Vk' IS -v gTd'W "'-a-- >- van Buitenlandse Zaken in antwoord op een vraag van het kamerlid Demuyter over de noodzakelijkheid snel tot een oplossing te komen betreffende het vraagstuk van de waterwegen» in het bulletin van vragen en antwoorden het volgende verklaard:' „De onderhandelin- gen, gevoerd door de heren r-Van Cau welaert en Van Steenberghe, hebben een zodanig stadium bereikt, dat verwacht mag worden, dat de Belgische en Ne derlandse regeringen op korte termijn in kennis gesteld zullen worden van het resultaat der werkzaamheden. Te Alphen aan den R(jn is het hele gezin ML Tatje onder doktersbehandeling gesteld, nadat zich b(j alle gezinsleden verschijnselen van gasvergiftiging had den voorgedaan. De oorzaak daarvan was, dat *n onder de straat gelegen gas leiding ten gevolge van de strenge vorst onklaar was geraakt. Het gas vond een uitweg tot onder de woningen en kwam daar aan de oppervlakte. Een week lang al had de familie Tat je last van onapasseliikheid en hoofd pijn. Toen de vader Donderdagavond, toen niemand de slaap 'kon vatten, op onderzoek uitging, viel hij van de on derste traptreden en verloor het bewust zijn. Vermoedelijk doordat hil met zijn hoofd vlak bij de geopende deur naar de-gang terecht was gekomen, kwam hit weer bij kennis. Hij vond toen zijn vrouw bewusteloos naast zich; Nadat in een woning in de nabijheif gaslucht was waargenomen en. na een onderzoek door het desbetreffende ge meentebedrijf werd de oorzaak ontdekt Technici van de gemeente hebben in middels het euvel .'verholpen.'.- dend in 3952 noemde de heer Smits kamp een staaltje van onverantwoord optimisme. Het ging schijnbaar prima, ai was de verliesperiode toen al inge treden. maar dit is blijkbaar aan de aandacht van directie en commissaris- hen ontsnapt. Eerst eind 1952 werd ont dekt, dat het mis ging. Sindsdien is ge bleken, dat een verlies van 1.362.000 werd geleden op de bouw van 708 wo ningen, dit is dus bijna 2000 per woning! Hoe? Waarom? De van weerszijden geuite, ernstige beschuldigingen i. v. m. de oorzaak van het fiasco achtte de heer Smitskamp een moeilijk punt van, discussie. Alleen een diepgaand en onpartijdig onderzoek kan hier wellicht' klaarheid brengen. Op het resultaat van dat onderzoek wilde hij niet vooruitlopen. Wel echter behoort het lot de taak van de raad het college van B. en W. tilt te nodigen zich te verantwoorden over het beleid.' Het college immers lieert de commissarissen benoemd„5-; TÖSÏ;-. -S ."L„A v had zich dus te vergewissen, dat do-*■-- J OÏJff CCflLpflfiir ICC tl finmmlMOvltiansrlg*T* dhlh K^hnnrltilff wllï#J 'i. commissarissen zich op behoorlijke wijze kweten van hun opdracht. ,Jk wend mij hierbij tot het college en niet tot een. bepaalde wethouder en stel er prijs op. èat-het-sutwoord. ook,Aac' lege zal zijn", vervolgde di' kamp met nadruk. Hierna onderwierp :;h1j -het verstrek ken van kasgeldleningeh: door het col lege van B. en W. aaiï- critiek.- Op 3 Augustus en 1 December 1952 werd in totaal 400.000 aan de Hawoma ver strekt. wegens „vertraging in de betalin gen van de Woningdienst". Later bleek, dat de Hawoma in hetzelfde jaar een verlies boekte van 362.000 en dat er op dat moment, althans 2 maanden later, een bankschuld van ruim 900.000 be stond.; Op welke wijze hebben B. enW. er voor gezorgd, dat de kasgeldleningen be hoorlijk gewaarborgd waren, vroeg de heer Smitskamp. Wist.het College, dat de Hawoma er minder rooskleu rig voor stond? Was de bankschuld bekend? Gebleken is. dat er voor deze kasgeldleningen geen dekking aanwezig was. De Hawoma is dan ook niet in staat geweest het geld terug te betalen. Ik acht dit zeer ernstig. Ook hierover moet voldoende ope ning van zaken worden gegeven. 'Y4 De ijsbrekers Canada, Siberië, Chris- tintin Prunings en de Amstel van de Rijkswaterslaai-vloothebben dit week einde vanuit de Nieuwe Mertvede de Waal bij Woudrichem bereikt. De Canada breekt als eerste het voetpad over de Waal van Dalem naar Wou drichem open. Vier ijsbrekers in dienst van - Rijks waterstaat zjjn Zaterdagmiddag doorge stoten tot Gorkum, zodat de drie ploegen er nu een thuishaven bij hebben gekre gen; Onder grote belangstelling van de bevolking werden Zaterdagmiddag de ijs- barrières van de Boven-Merwede en de Waal gebroken. Op het pad inssen Gor kum en Sleeuwijk en tussen Dalem en Woudrichem zag het zwart van mensen, toen de brekers in aantocht waren. Ver schillende malen moesten de boten waar- schuwingsstoten op de fluit geven, omdat onvoorrichtigcn 20 tot 30 meter voor de ijsbrekers over .iet ijs Hepen. Dit was zeer gevaarlek. Onder luide toejuichingen namen de vier schepen, de Siberië, de Canada, de Chr. Bruni-ngs en de Amstel ligging aan Een jong- iechtpa&r - uit Aiblasserdam cZalerdagaraiuJ. op de. GvemazrA,-,te, fnderdpc In een wak gereden en ver dronken, De' man, de 23-JarIge Adri -vah Buren, 2e luitenant bfj de L-SJC.»-was met zjjn 22-jarige vrouw J. van Buren— Flach vroeg in de. avond op de schaats mar Kinderdijk gereden. Zondagmiddag waren zij nog niet. te ruggekeerd. De Rijkspolitie van de groep Nieuw Lekkerland stelde toen een on derzoek in. Inmiddels had men op het ijs nabij de achtste watermolen te Kinder dijk een militairepet en een handschoen gevonden. Het wak, waarin het jonge echtpaar was verdronken, was weer dichtgevroren. De politie hakte een. bijt en wist de stoffelijke resten te bergen. De man droeg een horloge, dat op 8 uur was blijven stilstaan. Voorzover bekend heeft niemand iets van het ongeval ge merkt. De voormalige Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Mario Scelba, heeft de opdracht tot liet vormen van een nieuw kabinet aanvaard. (Van onze correspondenten). afgelopen weekend naar Mar ken gereden. Zaterdag snorden naar schatting 30Ó0 wagens over de Gouwzee. In Edam, Volendam en. Monnikendam waren speciale verkeersmaatregelen noodzakelijk. Stagnatie kon echter niet worden voorkomen. Deze driikte was on gekend. Zaterdag is een pad over het ijs van de Lek bij Wageningen gemaakt. Het kon worden gebruikt door personenauto's tot 1000 kg. In de afgelopen dagen heeft Schier monnikoog een tiental bezoekers gehad. Men had gehoopt op autoverkeer, vooral omdat de brandstofvoorraad zienderogen slinkt. Een van de beide brandstofhandelaars, die op het eiland wonen, is practisch uitverkocht. Men vreest, dat, als het, weer om slaat, het vliegverkeer ook wel eens kan inkrimpen. Zondag is een patiënt naar. de wal gebracht, maar het duurde geruime tijd eer het toestel kon vlie gen, daar er zeer weinig zicht was. Zaterdagmiddag zijn vier personen, afkomstig uit Dokkum, over het ijs van de Waddenzee naar Ameland ge lopen. Naar aanleiding hiervan wijst de burgemeester van Ameland er met de meeste nadruk op, dat deze tocht als levensgevaarlijk moet worden be schouwd. De ruim drie en een half duizend bewoners van het grootste der Friese waddeneilanden," Terschelling, gingen Zondag de zesde dag van hun isolement in. Burgemeester Wielinga ziet echtei geen reden zich vooralsnog zorg te ma ken. Misschien zullen de groenten wat schaars worden, maar Terschelling zal .het wel kjaren.Rederij Doeksen zal zolang als het mógelijk is de twee wekelijkse dienst buitenom van Ter schelling naar IJmuiden onderhouden. Ten einde elk misverstand daarom trent weg te nemen, wordt van de zijde van de havendienst Amsterdam medegedeeld, dat van beperking van de vaart op het Noordzeekanaal geen sprake is. Het verkeer van zee- zowel als van binnenschepen vindt normaal voortgang. Het zijn slechts de binnen schepen van klein formaat, die hinder van het ijs ondervinden. Advertentie f. 1.40 «n f. 1 (Van onze weerkundige medewerker.) AARZELEND trekt de winter zich thans naar het Oosten terug. Een vrij diepe depress ie, die zich Zaterdag ten Zuiden van IJsland ontwikkelde, drong tijdens het weekeinde verder op. Zondagavond bereikte de sneeuw- zone het Westen van Nederland, maar later in de avond nam. dê sneeuw in betekenis af, hetgeen er op duidde, dat de depressieaanval in kracht afnam. Dit betekende, dat ons land entje tijd in het overgangsgebied tussen dooi en vorst zal blijven. Overdag zal het kwik tot boven nul stijgen, maar in de nacht vriest het weer op. Bovendien komen op de Noordzee nog sneeuwbuien voor, die vandaag de kustgebieden zouden binnendrij ven. Het is waarschijnlijk dat dit kwakkelweer nog enige dagen aan houdt. de kade. Zij behoren tot de A-ploeg van de vloot. De B- en C-ploeg werken stroomafwaarts om het traject verder te zuiveren en ophoping bij de Moerdij-k- bruggen te voorkomen. Alleen de ijsbre- ker Frankrijk kreeg Zaterdag averij, be staande uit een gebroken roerketting. Zóndag ging het werk gewoon door. Er waren nu twee uitvalpoorten voor de strijd tegen het ijs. D.e vier schepen die te Gorinchem gebleven waren namen -de Boven-Merwede verder onder handen en braken het ijs in 't Sleeuwijkse Gat/waar een veerpont ligt ingevroren.Ook het voetpad Woudrichem—Gorkum is uitge vallen, nu ook nabij Loevestein het ijs is gebroken. Stroomafwaarts werkte Zondag - een achttal schepen. Ook de Frankrijk was weer in de.vaart. Nabij Werkendam.en de Denepiaat zijn nog opeenhopingen van drijfijs onderhanden genomen, maar verder zijn Nieuwe Merwede en Boven- Merwede tot Gorinchem practisch vrij van vastzittend ijs. Ploeg B stoomde op tot twee kilometer onder Gorinchem. Overal langs de rivieren waren grote menigten getuige van het imposante werk. Om kwart over zes waren de ijs brekers weer In de Moerdijkhaven.' Die te Gorkum waren al eerder binnen, om dat zij moesten bunkeren. Vandaag varen zij weer uit. Zodra -ZaUbommei ^bereikt is heèft -de vloot .een .derde thuishaven. ffëf*7liJdfovehde'heen - eri weervferèn wordt dan voorkomen. - Aangezien drie' verbindingen over het ijs voor voetgangers en .wielrijders, n.l. die te Werkendam—Hardinxveld, Gorkum Sleeuwijk en GorkumWoudrichem zijn uitgevallen, zal men'vandaag ;póain- gen. in het werk stellen 'omde veerdien sten. te-hervatten. Tussen Hardinxveld— Werkendam bleek- dat Zaterdag nog 'niet mogelijk. Menwilvandaag probéren om een halfuurdienst te, openen. Vanmiddag om 1 uur:begint indien mogelijkeen üur- dienst tussen Gorkum en Sleeuwijk, met de grote veerboot Gorinchem V (nor male "dienst iedere twintig-. rhinuten) en ook tussen Gorkum en Woudrichem hoopt men weer te gaan varen. AIdeze veer diensten rullen echter uitvallen, zodra het donker wordt.: Ben Amerikaanse bommenwerper met zes straalmotoren van het type B—47 is vandaag in een bós in de, buurt van Ox ford (Engeland) neergestort. De beman ning van drie koppen is om het leven gekomen-. Het toestel vloog in brand toen het de bomen raakte. I 8MÉ 'C1 EN hoofdartikeltje in „Het- Vrije. ■Li Volk" zingt de lóf ..van'. AtHéè^E^P om het effect groter te doeri^zijngiS komt Churchill er als tegenhangeCj|S niet al te best af. De Russen zijn banger voor,'-;1 Attlee'§S|| dan voor Churchill kQmt „Het VrijeJ»^^ Volk" ons vertellen. Em dan kömli:i||, deze prachtige' zint „Wat men in de Russïschehbdfdsta'd pp het allerminst verdraagt,:-,dat. :rijntf&| zijn niet de opportunismen der zaken lieden maar de beginselen" van'het','.;-;' democratisch socialisme" '»s 'tgk Men kan van Churchill zeggen wat men wil, maar als ar een mari-'.m4>Sjj de jongste wereldoorlog resoluut -;env£p taai heeft vastgehouden aan een-po litiek die wars wasvan ópportunte-'~:rS me, dan was hij het. En wij hebben bepaaldelijk oöklniét'flll het gevoel dat Moskou bijv; dèiDmfsb|||# socialistische partijminder goed ver- draagt dan die van Adenauer! Hetitef gendeel is waar. -N'jjjZZ Ook proberen de communisten' gaarne Volksfronten te stichten;?:Dat doen zij, als wij wel zijn mgelichtj-Aj:-: alleen met socialisten. Zo bang zijn ze daar dus niet'vcK>r;:;;>5; Ten gevolge van een aardbeving, dIe:- »V; Vrijdag; in de Mexicaanse grensstaat AS» Chiapas gewoed heeft; z(jn Vier. stedjes. .5r!| verwoest en drie doipen zvraarl bescha^?«| öig(l. i Generaal Augustin MutieL-»,'-- rniHtalrï|:' commandant' van Chiapas, heeft :Zaféi5-|&« dagavondlaat verklaard, dat;'.er*'slechtS:|Sj vijf doden zijn'voor zover hij weet,:.'maarisS dat overlevenden, diede' hoofdstad ;VamS| de! staat binnénstramenl-j^nAT^c^dódet^^ en uitgebreide" verwpestirigeiL:,'s^rekeiïf^^ - f?: i "1? T'Z't De arrondisaements rechtsbank te 's-Gravenhage heeft vanochtend in raad kamer beslist dat de gevangenhonding van nar M. H. H., een van de verdedi gers 'van de Berkelse arts, meteen maand verlengd zal worden. De trekking, van de prijsvraag-loterij, ge organiseerddoor de stichting „Het Neder landse Blindenwezen". met het doel de finan ciële basis te leggen, voor. het op te richten bureau maatschappeiyk 4 werk voor blinden, is geschied. De slagzin, die door de deelne mers moest worden gevonden, luidt: „Helpt de blinden zichzelf te helpen". v:': De lste prijs, een auto. werd gewonnen door-mejuffrouw. B. Wijnhorst te Maassluis, de 2e prijs, een ameublement, door mevr. G. Kreuze—Ariese te Benkum; de-3de prijs, een koelkast, door'de heer P. de Jaeger te IJzendijke (ZI.); de 4de prijs, eèn radio- gramofoon door mej. S._ Fennema te Tzum (Fr.). De electrische naaimachines- gingen naar de dames H. T., Schneiders en Le Due te Dordrecht en de wasmachine naar mevr. P. D, van de Ven—Verrae» te Roosendaal. De. Grote_.Vier zoudeiii. vandaag, weer yergadéren- fh het 'ge»euw;;;vM;:;de:,r:GealliieëroA!U6'tot6uisraaa/-"flet.vZo'n;'^een;yE&ë3i:Bë':!;Silfllig)S rijn, waaraan'sléchts een beperkt aintal ge'delegeerdeii deelneemt ^ënfsfllës gewijd zal. rijn aan problemen met betrekking tot China,, de >be.wapeningl. en de verdere De besprekingen over Duitsland zijn - zohdeir uitzicht^döch gé^tdeirli vier ministers wil de indfïik wekken, ^'datbbö fhet is,i die de' disci^èl251 hierover 'gesloten heeft. De: teleurstelling vwëlké- het mislukkenAvancé* onderhandelingen over de hereniging:.-Vari;DoitsIand thans reeds (inv.bëld'e'j helften van het land heeft gewekt, is;gxóot. Men schijnt zich mét, eèn^schqkf, te realiseren, dat de bestaande toestand.-nog onbepaald' zal: voortdi-rcx», Opnieuw is gisteren in alle Berlijnse kerken, Protestantse zowel als Kooms- Katholieke, gebeden óm de hereniging van het land. Aan de gebedsactie were l deelgenomen door de Franse minister Bidault. In Oost-Berlijn en Oost-Duits- land zijn tienduizenden; vlugschriften binnengesmokkeld met de tekst van het herenigingsplan van Eden, dat daar niet gepubliceerd was. In Oostberlijnse scholen werden - Zaterdag Westber- lijnse kranten opgespoord eri in beslag genomen. De'ministers Eden en Bidault heb ben Zaterdag het uiterste gedaan om Molotow ter wille te zijn en gerust te stellen. Eden zeide, dat het Westen nimmer zyn alliantie zal aanwenden voor agressie tegen de Sowj et-Unie Men kan een democratie heden ten dage niet meer naar een agressie oorlog'Heiden. Eden was "bereid het Brits-Rtissische vriendschapsverdrag te verlengen, Bidault stelde ter tege moetkoming voorliettoezicht op dé Duitse verkiezingen toe te vertrouwen aan commissies, bestaande uit een West-Duitser, een Oost-Duitser en een neutraal.- Men zou' de kieswet van Weimar kunnen toepassen. Eden'"stelde voor de Duitse-kwestie te laten rusten(„opdat men er rustig over 'kan nadenken") en Dinsdag te gaanj-praten over Oostenrijk, punt drie der, agenda. Maar Molotow wilde Dinsc[pg doorpraten" over Duitsland/De' „overschakeling" zal vandaag bespro ken wórdehi in de geheime zitting. De Westelijke ministers zullen op (Van een onzer verslaggevers) \fLIEGVtLD YPENBURG. Zaterdag. ,,'t Is gehaaid werk", zegt één van de jonge vliegers, die de eerste partij van honderden kranten naar Flakkee zal overvliegen. Heiig is hst weer, een dikke damp staat op het land, wat betekent, dat heel laag zal moeten worden gevlogen om de weg niet -kwijt te raken. Huisje-boompje-beestje-vliegen heet dat in vliegersjargon. Tja,, als je de in strumenten van een „Convair" aan boord hebt, zou hert we! gemakkelijk gaan. maar de Heine „Super Piper Cup" van K. A. van Beek's Luchtvaartbedrijf uit Melissant heeft die nu eenmaal niet. Daar staat het nietige sporttoesteUe- tje, dat normaal "s zomers gebruikt wordt voor bet besproeien van land bouwgronden. Er naast een hoge stapel kranten-pakten waarvan een outsider zou zeggen: dat krijgen ze er nóóit in,- Maar. in alle gaatjes en hoekjes van het elegante vliegtuigje verdwijnen de pakketten: in de sproeitankwaarvoor de mecanicien do raarste gymnastische" goocheltoeren rntwt verrichtendooi' een klepje in de buik van de .Piper cup en tenslotte achter het hoofd van de vliege. Waarempel. de helft van de last heeft iri het "kistje" een plek' gevonden "We zullen het .maar es- proberen", zegt de piloot optimistisch, .terwijl hij tussen zijn krantjes klimt en de riemen vrstgespt om tenslotte het doorzichtige klapdeurtje dicht te trekken. Een >paar rukkenvan een „der rwerbtuigkundigen aan de 'propeller en ;-daar begint dn "Pi- per" algezellig te razen: Ondanks de vracht ia bef 'toestel;- de neus - in de wind, gauw los en sbegtnt het landschap er - schimmig onderdoor -te glijden. Kijk. daar is Maassluis, al. wip. de Nieuwe Waterwrg over. Rozenburg..-Voome-Put- ten, de verstijfdeHaringvliet, waar.-de veerboten zich maar riot daorboon kun !,en:- wcr«lelen.Een kléin; kwartier na het - vertrok üggen de pakken al op Flakkeese bodem om verder getranspor teerd, teworden, naar de pkatsen die zo' n bekende klank hebben gekregen: Middelharnis. Sommelsdijk. Oude en Nieuwe Ton ge, Stellendam. Den Bommel. Ook de tweede zending is ondanks de ongunstige weersomstandigheden nog weg gekomen en zo hebben dus alle le zers op het eiland Zaterdag hun ;,Trouw" ontvangen. Vraag niet hoeveel hoofd brekens dit vervoer de expeditie-afde ling elke dag kost. De directeur-gene- i'aal van de Rijksluchtvaartdienst moest er zelfs aan te pas komen om in dit noodgeval een specialevervoersvergun- mng af te geven. Want vrachtjes door de lucht vervoeren gaat zó maar niet Hoe dan ook.' de dooi .en daarmee ook do normale veerdiensten van Hellevoet- sluis naar Middelharnis zullen met J- '-1- het-. geïsoleerde Flakkee én door de éxpcdi» tie-afdeling van. ons dagblad. Want - dit peperdure grapjevan—deluchtbrug, is (waqrlijk ,nief;^in;.Öe abonnementsprijs; dsr tWOP «n A ji. i;U.W I? Efffalouleord- r r. deze zitting.;: een S vastberaden \^.oging|^ doeti om; de Koreaanse ,jümpasseA:;te]g; doorbreken. yerv,'acht .wördt'ïdatpsi^M, hferovëfc-emrCttiite^tteSi^fflè^ijoigaBa steHen;:ftyan;;i^ ;;!yier^CÉna;;i.^.a Noord-Koreaen,;.Zuid-Korea, .-NaaïrJ®" Korea feisen r als:.--vo0rwaarde;:yqprJj0ti2f 1 derhan'delingen over lndo-CIunai^feP Zaterdagavond heeft Molotqwó'gédfêö neerd by Dulles. Over - de.Vconferentiès^ werd niet gepraat en men zeg^;'dat;ds;:; steiiiini^qprim3:w^£And^c^d^^J neemt men',' dat _Eden;,:yah'j:planj&?3öiÈS'| Cbuz«diiUfu'.teil>i<aigéni3paiiL|^^<»Sd^ voornemen,omrte 'gaan; praténiSr" Malenkow, Hét heeft geen^rin.. •4 Dit is de 60-jarige William Pf Hig&iw^j^' één van de zestien.xihdvènloodsenfjvah'i^^^ Cobh in Ierland. Aan boord Nederlandse mailschip „Ryndam". hèéft&ly'fSi hij, hoewél hij aV 41 jcar het ieróep;?|l| van loods uitoefent, xijn eerste'! reis SM™ naar New, Zórk gemaakt. De reis schiedde echter, envrijtcillig. „Ryndam", die op 4 Februari jn New„.~Li- York aankwam, iiit jdé—Ierse havèmmj jjjfj* Cobh vertrok, en» en cle vee zo tcoest, '3at'dc loodsiiüét:&i0%!M meer afgezet fcoht'r;.u;ordek'S:Dérfifltw|§^^S voer de loods Higgins ah gast 'van 'de m'i'i'-M kapitein mee naar - New,; YprIci'ATjf,t°m.}S%Ë was een prachtige reis", vertelde gins bij zijn aankonisi „Maarhet is een beetjej voor zo'n reis vertrekt zonder tselfs v een tandenborstel mee te nemen". D heer Higgins zal op de terugrei de Ryndam" naar 'Cobh--'-teru^elzénifjt^0M'' Een Indische woordvoerder ^heeft tó- Panmoendjon verklaarcU. dat Nde 'eerstë^ï groep Indische, .bewakiitesmflitaii^ai^dj^^ d e xkr ijgs^evangenén"- uit de-. KóreaanselÉ ^riog,welkesnietvnaar;hun'Aandi^an® d®rbomst teruggezöpden wilden^'iwóiraèaj? tijdelijk' onder^him'Jioede'\hebb4as-gè^l; had. vandaag per-schip 'uit^Ihtsjónt len vertrekkehWf|^«@fS&?'!'J y "V. y - i'C,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1