Algehele overeenstemming werd bereikt GROTE VOLDOENING BIJ DE DELEGATIES HAAGSE RAAD BESLUIT TOT LIQUIDATIE Rode leiders in naar Indonesië gevlucht Figl betrokken in Eerlij ns overleg EERSTE GEHEIME ZITTING land m Conflict-situatie Ontwerpstatuut Koninkrijk-nieuwe stijl Kletspraatje; Oud-minister dr. J. J. C. yaix DiikS op 82-jarige leeftyd óyferlëfeS^ weer m ons De Hawoma-affaire Loongescliil bij RDM Sf® DINSDAG 9 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2692 Weerbericht z Nota van de Ned. Hoge Commissaris Resultaat Britse rimboe-acties se vliegtuigen boven Nederland Vijf gewonden jbij explosie Gasslang raakte los-M Herhalingsoefeningèri||| 44e Reg.Geyechtsgröëp3| Rangeer-locomotief bij Voorburg ontspoord In verband positie Nederlandse ambténaren bij de regering Zier verder pagina 2 Basis Goede sfeer sfi! r - A Vier personen omgéltome0M Doorgasversilkking zün te'-'-ArnhêmfsÉ vier personen om - het leven gekonïëiug||| Buren van het gezin K. fa'de Hazelaarigltl straat 33 namen in déwoning een gai- lucht waar. By onderzoek trof men in de woning de reeds ontzielde Uchamat^g van het echtpaar R. (de jaar, zijn vrouw 31) alsmede vanitweé kinderen, (een jongetje van zevens'jaar®* en een meisje.,van drie'; jaar),"-'%;&7|#.^^^ Twee andere kinderen, van negen jaarpSj en. van twee weken, waren in bewuste?;®; loze toestand. Zij., zijn. in allerjy KnaargS het Arnhemse gemeenteaekënhüri'JyérisM voerd. D'e oorzaak van het .tragischéjón-i^f geval, dat grote ontsteltenis heeft' "té-£> weeggebracht, is -te. wijten aan ;.hétXlqs-:%a# gaan van de gasslang' naar'hét komfoor,- terwijlder-gaskraah'«ïge"ópéiio^® was. De ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unie hebben Oostenrijk uitgenodigd tot het zenden van een ver tegenwoordiger. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, dr^ Figlj 'zoü^jheden" pér Vliegtuig naar Berlijn vertrekken. Tot begin Aug. uitgesteld Evenhuis overgegeven aan immigratiekantoor Zijn levensloop Op velerlei terrein^ Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3010.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '0-Chravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. S95286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon «7882 Abonnementsprijs 52 eent per week, 2J6 p«- maand. 0.75 per kwartaal Losse nummers 12 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING ea Mr. K. VAN HOUTEN r- Weersverwachting' tot Woensdagavond: v t- DOORZETTENDE DOOI Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk règeiyS plaatselijk voorafgegaan door sneeuw. Geleidelijks, tot krachtig toenemende wind, aanvankelijk tnsSen'ri Oost en Znid, later tussen Zuid en West. Vannacht en morgenochtend plaatselijk nog lichte vorst a; Morgen, overdag toenemende dooi. Tj Hoofdredacteurs Dr. J. A. H. J. S. BRUINS' SLOT -ré.- Tf/ IE de binnenlands-politieke situa- tie van dit» ogenblik overziet, moet wel tot de overtuiging komen, dat er nog geen kijk is op het ont staan van een zodanige verhouding tussen de verschillende politieke par tijen, dat daarop een parlementair kabinet zou kunnen rusten. Nu is dat laatste ook nog geen ac tueel vraagstuk. We hebben dit jaar de Staten-verkiezingen, maar Ka mer-verkiezingen zijn er eerst in 1956 an, als er voor dien geen ongelukken gebeuren, heeft het huidige extra parlementair kabinet nog een paar jaar voor de boeg. Maar het verschijnsel zelf, de reden waarom een parlementair kabinet niet mogelijk is, is interessant en ac tueel genoeg. Wü hebben, gelijk gezegd, een extra-parlementair kabinet. De sa menwerking in het kabinet berust niet op een coalitie, al is er wat het pro gram en de samenstelling van het kabinet betreft een soort overeenstem ming bereikt tussen de formateur en de fracties der partijen waarvan er leden in het kabinet zitting hebben. Maar voor het overige bemerkt men telkens spanningen. Spanningen tus sen partijen, die tot de kabinetsgroep behoren. Spanningen soms ook tus sen een fractie en het kabinet. Het kabinet heeft het daar betrek kelijk gemakkelijk mee. Het is met zodanig aan enige partij gebonden dat een gebleken meningsverschil met enige fractie dc politieke positie van het kabinet behoeft aan te tas ten, Het kabinet kan zich ook tame lijk op zijn gemak voelen, aangezien de politieke situatie niet zodanig is gezien de verhoudingen der par tijen dat men gemakkelijk een ander kabinet te voorschijn kan to veren. We hebben dus als het er op aan komt voor de naaste toekomst een vrij stabiele politieke situatie. Maar deze mag er ons het oog niet voor doen sluiten dat de situatie op de langera duur onduidelijk is. W AT ifie situatie kenmerkt kan men het gemakkelijkst in het licht stellen als men de onderlinge verhoudingen, die er thans tussen de partijen, die tezamen het huidige bestel dragen, bestaan, vergelijkt met de verhoudingen in de vroegere rechtse coalitie. In de rechtse coalitie werkten drie partijen samen, die elkaar in haar bestaan respecteerden en die over «n weer eikaars bestaan gerecht vaardigd achtten. ■"'''Dat """geldtvoor' "de beide-" Protes tantse partijen en de R.K. Staats partij over en weer en- dat gold en- geldt "ook voor de Christelijk-Histo- rische Unie en de Anti-Revolution- naire Partij. Al zijn er altijd geweest en al zijn er ook thans weer velen, die de scheiding tussen CHU en ARP betreuren, dat betekent niet. dat een van beide partijen ooit gevonden heeft, dat de andere moest verdwij nen tenbehoeve van de een. Bij verschil van mening somtijds over «en of - andere zaak heeft er nooit •triid bestaan tussen beide partijen. In de oude coalitie dus had men met partijen te maken, die elkaar niet in hhar bestaan hinderden. Onder bet huidige bestel van „sa menwerking", ais men het zo noemen mag,is dat wel zo. De' P.v.d.A. gaat uit van het stand punt en moet, gezien haar pretentie omtrent zichzelf, wel uitgaan van de opvatting, dat de partijen waarmee z{j samenwerkt er eigenlijk niet moesten zijn. Doorbraak .betekent, dat men tegen het bestaan van partijen is, die op een godsdienstige overtuiging be rusten. Het spreekt vanzelf, dat dit de samenwerking veel moeilijker maakt d-in anders het geval zou zijn. Dit klemt te meer wanneer de propa ganda van de ene samenwerkende partij er rechtstreeks en open en bloot op gericht is om kiezers van de ene samenwerkende partij over te halen naar de andere. Hoe langer hoe meer wordt dit vraagstuk in de actuele politiek van betekenis. De heer Bonune heeft onlangs in dit verband een, felle aanval op de P.v.cLA. .gedaan. De heer Burger heeft er verleden Zaterdag op ge antwoord. Hü heeft het gematigd gedaan, wat de toon betreft. Blijk baar' voelt ook de heer Burger, dat het anders in de Needrlandse politiek tot een ernstige crisis zou kunnen komen. Het probleem is overigens zo oud als de na-oorlogse periode. Dat de heer Romme eerst nu tot tijn felle aanval komt, bewijst alleen, dat hij zeer laat het gevaar der situatie is gaan signaleren. Wij willen daar in komende arti kelen iets meer over gaan zeggen en zullen dan zowel, het eigen standpunt als dat van K.V.P. en P.v.d.A. onder het oog zien. In een Maandag na de slotvergadering der „Kleine Commissie" ter voorbereiding van de voortzetting der Rondetafelconferentie tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen uitgegeven communiqué wordt gezegd, dat na de op Zondag gehouden werk vergadering en na gepleegd intensief overleg, algehele overeenstem ming is bereikt ever de nieuwe-redactie van een ontwerp-statuut yoor het Koninkrijk nieuwe styl van 61 artikelen, met een toe lichting. Zulks was mogelijk dank zij het onver poosde streven der drie delegaties om de standpunten, waar deze uiteenliepen, tot elkaar te brengen en de vaste wil, om tezamen een resultaat te bereiken, dat bevredigend is 'voor de drie betrokken' partijen. Elk der delegaties is bereid, het bereikte i accoord in het eigen land te verdedigen. Het resultaat zal zo spoedig mogelijk worden voorgelegd aan de vol tallige delegaties der Rondetafel Confe rentie. De delegaties houden er zich van overtuigd, dat de nog te verrichten ar beid met voortvarendheid zal worden aangevat, aldus het communiqué van de „Kleine Commissie". Maandagmorgen heeft mr Klaasesz, de gouverneur van Suriname, in een plech tige bijeenkomst van de delegaties, de conferentie van de „Kleine Commissie" gesloten. Minister Kernkamp De Zuidafrlkaanse, Volksraad (Tweede Kamer) heeft Maandag een motie van wantrouwen verworpen, die was inge diend door de oppositieleider, Strauss. De regering kreeg 89 stemmen, 90 af gevaardigden stemden tegen de rege ring. (Van ooze Haagse redacteur) De N.V. Haagse Woningbouw Maat schappij, die de gemeente Den Haag op een verUes van bijna f L4 mitlioen is komen to staan voorlopig althans; het alteindelijk déficit kan nog stijgen Is gisteravond geliquideerd. De Haagse gemeenteraad -nam-dit-besluit -'met -27 tegen 18 «temmen, na urenlange" debat ten, die de gehele middag en de avond lot vannacht half éénIn beslag hadden ge nomen. Met aller instemming werd ook besloten een Commissie van Onderzoek in te stellen voor-het onderzoeken van de oorzaken van het fiasco, het nog aan het aandelenkapitaal ontbrekende bedrag van f 700.000 b(j te storten, een crediet van f 1 mlllioen beschikbaar te stellen ter voldoening der bestaande schulden en aan de liquidateurs der thans ontbonden onderneming een crediet van ten hoogste f 300.000 te verlenen voor de afbouw van twee nog onderhanden zijnde wo ningcomplexen. Het was de oogst van veel crlüek, enkele moties, scherpe on derlinge discussies en felle aanvallen op het beleid van wethouder Feber, waar bij de spanning om de moeilijke conse quenties van al deze critiek meermalen ten toppunt steeg. Eventuele politieke gevolgen bleven echter uit, omdat ook de verantwoordelijkheid van de wet houder eerst ten volle zal kunnen worden beoordeeld na beantwoording der schuldvraag aan de hand van het rapport der Commissie van Onderzoek. In de loop van de debatten tijdens de middaguren bleek al spoedig, dat men vrijwel unaniem instemde met drie 'van de vier punten, die het. voorstel van B. en W. bevatte. De noodzaak van een Commissie, die een diepgaand onder zoek naar de schuldvraag in deze bij zonder ingewikkelde kwestie zal moeten instellen, was duidelijk. Bij startin? van het aandelenkapitaal is een wettelijke plibht, waaraan niemand zich kon ot Zoals op 3 Februari gemeld heeft de Vakvereniging van Werknemers bij net Indonesische ministerie" van Verbindin gen te Djakarta in een verklaring er bij de regering op'aangedrongen, de Nederlandse ambtenaren by do regering te ontslaan, zulks om dat duidelijk zou zijn. „dat de Nederlanders in overheids functies verraad plegen jegens de Indo nesische regering en deelnemen aan acties om de Republiek Indonesië ten val te brengen." Naar aanleiding hier van heeft de Nederlandse Hoge Com. missaris aan het ministerie van Buiten landse Zaken te Djakarta een nota ge zonden, waarin de Indonesische rege ring verzocht wordt, de Nederlandse ambtenaren tegen „deze van iedere grond ontblote lasterlijke aantijgingen in bescherming te nemen." Britse strijdkrachten in de oerwouden van Malakka hebben de leiders van de communistische partij in Malakka ge dwongen, over de Straat Malakka naar Sumatra te vluchten, aldus verneemt Reuter uit officiële bron. Naar omen aanneemt, zullen de onge veer 6000 terroristen in de rimboe op Malakka thans worden geleid van In- donesië uit De communistische Chi- f nese ambassade te Djakarta is in staat, .- .terroristen steun te verlenen in de vorm van inlichtingen en om hun een hart onder de riem te steken door middel van pamfletten, aldus Reuter. Als men de elfde Februari boven Neder land vele vliegtuigen-.in de lucht ziet, of des avonds raotorgebrom hoort, zal men dit moeten toeschrijven aan de BAF, Da En gelse luchtmacht houdt: namelijk op die dag oefeningen, dié zich .voor een deel tot bo ven ons land zullen uitstrekken. wilde onttrekken. Dekking van de be stemde schulden dezer door de gemeen te ingestelde bouwonderneming achtten alle raadsleden een morele plicht voor de gemeente dóe de enige aandeelhoud ster is. Unaniem was de raad. ook in. zijn cri tiek op-de trage behandeling va» deze. geruchtmakeiüie' -kwestier n#fet*tfen was geconstateerd, dat de Hawoma een mislukking werd. Zowel aan het College van B. en W. als aan de raad is dit veel te laat bekend geworden en voor alsnog is daar - geen bevredigende ver klaring vpor. De heerSmitskamp (A-R.) had zelfs het onaangename gevoel, dat' men „het voor de hand liggende heeft nagelaten omdat men de zaak nog niet in openbaarheid wilde brengen". De heer Swart (CHU) constateerde, dat de raad van commissarissen „een jaar heeft zit ten puzzelen om met een enigszins aan vaardbaar voorstel te' komen". Ook de andere sprekers, os. de heren Buys (PvdA), Nieukerke (WD), Sohürmann (KVP), Van Lissa Nessel (KNP) en Van Praag (CPN) uitten hun grote verwon dering en teleurstelling over het feit.' dat de raad eerst op 23 Januari 1954 werd ingelicht, terwijl toch al ia De cember 1952 was ontdekt, dat het met de Hawoma mis ging. (Van een onzer verslaggevers) Een aantal werknemers van de Rot terdamse Droogdok Maatschappij heeft gisteren gedurende enkele uren het werk neergelegd: Op aandringen evenwel van de bonafide vakorgani saties is de arbeidhervat. Het ging om een Iöongeschil tussen de directie der R.D.M. en de eleetrisch lassers van dit bedrijf. De électrisch lassers zijn van me ning dat het nadelige verschil tussen hun loontarief en dat van de ijzer werkers moet worden opgeheven. Met andere woorden, dat'hun loon op het zelfde niveau komt als dat van de ijzerwerkers. Terstond na dé korte staking heb ben vertegenwoordigers van de drie vakorganisaties een onderhoud met de directie gehad. Gisteravond '.werd door de organisaties een vergadering belegd met de betrokken werknemers. Er bestaat gegronde reden, zó ver namen wü van dé zijde van de Chr. Metaalbewerkersbond, afdeling Rotter dam, dat op korte termyn een oplos sing voor het arbeidsprobleem bij de R.D.M. kan worden gevonden. Bij deze zaak zy'n rond driehonderd werkne mers betrokken. Hiermede is een eind eekomen aan een zeer intensief overleg, dat gedurende meer dan drie weken is gevoerd. In- termen, die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten, deelden de voor zitters der delegaties mede, dat iedere officiële publicatie omtrent de inhoud van het ontwerp achterwege zal blijven, niet alleen totdat de delegaties van de R.T.C. "Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen volledig zijn ingelicht, doch ook de drie volksvertegenwoordigingen. Omtrent de f inhoud van het statuut werd dan ook sléchts gezegd, dat- ge streefd is naar en naar gehoopt ook is bereikt een ontwerp, dat zodanig is samengesteld, dat' ér geen belemmering meer behoeft te worden gevoeld in de gewenste ontwikkeling van de onder linge verhouding der drie delen van het Koninkryk cn tevens, dat een samen werking in de geest van vertrouwen mogelijk zal zijn. De grondslag voor het bereikte ac coord is het „werkstuk" van 13 Mei 1952 en de brief van de Nederlandse rege ring van 26 Juni. 1953. Er zal ernstig naar worden gestreefd, de verdere af handeling via de drie regeringen, de voltallige -delegaties der R.T.C. en dé volksvertegenwoordigingen met de meest mogelijke spoed te doen geschieden De voltallige Antilliaanse delegatie zou reeds deze week, mogelijk zelfs reeds heden, bijeenkomen. De Surinaams se delegatie zalvermoedelijk ook 'nog deze week worden 'ingelicht. Minister Kernkamp zal uiterlijk binnen 14 dagen naar Nederland terugkeren om de re gering en verdere, instanties' in te lichten.V v'.fiü ^'■•Gp^^eem-disbetraffende' - vraag^anG' woordde minister Kernkamp, dat bij het tot stand komen van het ontwerp-statuut uitsluitend, is uitgegaan van de gedachte aan een belangen-eenheid van en sa menwerking in het koninkrijk. Dit neemt, aldus minister .Kernkamp, niet weg dat, nu dit accoord is bereikt, ge meend. wordt, dat men nu ook zuiver staat in internationaal opzicht, aldus mi nister Kernkamp. Omtrenthet verloop der conferentie kan worden gezegd, dat de goede sfeer tussen de deelnemers nimmer in het ge drang is gekomen. Waarnemers getuigden, dat er zelden conferenties zijn geweest, waarbij zo intens en zo hard is ge werkt. Er is Zondagavond nog ver gaderd" tot bij middernacht,- om de laatste hand aan de toelichting op het ontwerp-statuut te leggen. Het bereiken van een accoord in de ,JCieine Commissie" acht men zonder twijfel een belangrijk his torisch ogenblik in de geschiedenis van het Koninkrijk. Het allereerste begin van het overleg geschiedde in 1946, zodat er in totaal acht jaar is gewerkt om tot dit accoord te komen. In de kringen der delegaties heerst dan ook grote voldoening en is men vol vertrouwen, dat op de nog __af te leggen weg geen hinder nissen meer zullen rijzen. Aan boord van de Noorse tankboot „Salaas", die bü de N. D. S. M. te Am sterdam voor de: kade ligt," heeft zich Maandagmiddag omstreeks één uur een ontploffing voorgedaan, waarbij vijf ar beiders, allen Amsterdammers, gewond werden. Zij werden met brandwonden aan hals en gelaat naar het Binnen gasthuis vervoerd, waar vier ter ver pleging zijn opgenomen. Eén kon na behandeling., naar zijn woning terug keren.. De oorzaak van de ontploffing is nog niet vastgesteld. Het vermoeden be staat, dat zich nog enig gas in een tank bevond, dat door de steekvlam van een der elecfrische lassers tot ontploffing is gekomen. De Nederlandse kernploeg van de Kon, Nederlandse Schaatsbond en een zestal sterke Noorse schaatsers zijn Maandagavond per vliegtuig uit Davos in ons land aangekomen. De komende dagen zullen de rijders ook de Noren, waaronder Iljalmar Andersen, in Nederland verschillende wedstrijden verrijden. Bij de douane: v.l.n.r.: ffim t>. d. Voort, Hjalmar Andersen- en Kees Broekman. TIE partij vorming op t»irfessiqr,|e® W nele grondslag had vóór": oorlog het politieke leven verlamd de gevaren van communisme, natio- A* naal-socialisme en fascisme;|gw^®S groot." Aldus lezen we in „Het Vryè Het is een stelling zonder bèwys:.;,^' In Nederland had vóór deoorlog;* de N.S.B. geen schijn van "-kanal^Pjjgll j communisten waren een kleine fractie., In Duitsland daarentegen; —:;wéar.;;'j de bakermat van het natiónaal-socia*fS|?j lisme ligt was een.; maéshtig» sociaal-democratische partij -. eri-,daar.;la- waren de protestanten _nie t georgaj- "y? niseerd in een „confessionele" partijiljjsj Dat was dus' althans wat protestanten betreft het .ideale.j-^| doorbraakland. 1 "-iM Maar daar bleek het nationaali;§|p socialisme nu juist zijn grote kans', té$8S| hebben. Vö; h Dit besluit werd genomen in de-ge heime zitting, welke de Grote Vier gisteren gehouden hebben in het ge bouw van de Geallieerde Bestuursraad. De discussie over het Oostenrijkse staatsverdrag, punt drie van de agen da,zal niet later dan Vrijdag aan staande worden geopend. Er is ook gesproken over punt één van de agenda: maatregelen tot ver mindering der spanning in de inter nationale verhoudingen en byeenroe- hij in het afgelopen weekeinde een onderhoud zou hebben gehad met' de Sowjetrussische' minister van Buiten landse Zaken Molotow. DeherhaLingsoeferungen - van'Sd^;44j^p Regiment Gevechtsgroep,welke zoudëhS' worden gëhouden, vnnf 'S-rMaartgtbtSiSra April "a.s., zijn uitgesteld tot;-^bëgiiM Augustus,aangezien. ,door vrde ;{stieng^ vorstperiode- de nodige voorbéreidingen'Ö voor de -legering zo ernstig zyn":'geistagi§ neerd. dat deze niet tijdig gereed.jkon^g den komen. Maatregelen- zijn véenómèh^ voor de onmiddellijke .\vaarschuwingsvan|g de betrokken officieren, enaeroffleieiténS korporaals en'rmanschapp^SjiSisS^I^Sg 5 r-h' - Te 's-Gravenhage is hedenmorgenop 82-jarige leeftijd overleden dr.- J. J. C. van Dijk, oud-minister van. Defensie, die in. de A.R. Party gedurende 'vele jaren een" zeer 'geziene figuur Is ge weest., ,ii Niet alleen om zijn innemend en tactvol optreden, maar vooral ook om het vele werk«dat hij verrichtte, zonder echter veel in de openbaarheid te treden. Na de bevrijding heeft hy als pen ningmeester van de. Dr. Abraham Kuy- it ping van een conferentie der vyf grote mogendheden, waaronder China. Deze mededelingen stonden in een kort communiqué, dat na dé geheime zitting werd uitgegeven. De gebruike lijke inlichtingen aan de pers door de vier delegaties bleven ditmaal uit. Om te voorkomen, dat er nieuws van het besprokene zou uitlekken, namen aan de zitting van gisteren in totaal slechts 20 personen deel (anders 120). Zelfs werden de delegatieleden, die aan' de bespreking n i e t. deelnamen, van de buffetten geweerd toen de vier mi nisters en hun naaste medewerkers daar pauzeerden. Afr Klaasesz De hoofdredacteur van „De Vrije Pers", de heer Evenhuis, die .21 Janu ari is gearresteerd, werd Maandag door de politie van Soerabaja overgegeven aan het. immigratiekantoor aldaar. De heer Evenhuis bevindt zich thans in het gebouw van de immigratiedienst aan de jalan Raya.-Perak.v Bü bet station Voorburg is Maan dagmiddag een rangeerlocomotief met één as ontspoord, waardoor, het spoor ■werd versperd. De treinen van "Utrecht naar Den Haag en Rotterdam, die nor maal te Gouda gesplitst worden in een Haags en een Rotterdams deeb reden thans in hun geheel door naar Rotter dam.. Reizigers voor en - van Den Haag moesten te Gouda overstappen opde pendeldienst, die over één spoor wordt onderhouden tussen Den Haag en Gouda. - Enkele mmuten voor zes was de toe stand bij Voorburg reeds weer. zo, dat de reizigers van Utrecht naar Den Haag niet meer te Gouda behoefden over te ■stappen op de pendeldienst ovèr één spoor tussen Gouds en Den. .Haag. De schade ontstaan doorde ontsporing is beperkt gebleken, zo delen: de Néd. Spoorwegen ons' mede. Zo kan men over -het besprokene slechts gissen. Algemeen werd aan genomen, dat de Westelijke mogend heden zich bleven verzetten tegen een algeméne conferentie- mqet China, dat zij de door Molotow voorgestelde' ont wapeningsconferentie ..een zaak der Verenigde Naties noemden en, dat zij pogingen in het-werk hebben gesteld om een oplossing in Korea en Indo- China te forceren., De Franse minister Bidault heeft in een radio-vraaggesprek verklaard, dat de Westelijke ministers vastbesloten zyn, om geen enkele kans ongebruikt te laten. Ook in dé komende week zullen zijvoortgaan met het zoeken naar mogelykheden vanr overeenstem ming. Vólgens' niet-officiële Oostberlijnse berichten zóu Wang Tsia Tsiang, onder-minister van Btïitenlandsè Za ken van communistisch China, 'zich thans in Ocst-Berlyn bevinden, waar Aan. zijn doorzettingsvermogen was het grotendeels te danken, dat. veel van y de door de Duitsers geroofde goederen weer in het bezit vari de Dr. Kuypsr-; stichting kwamen. In 1938 werd hem door de Vrije Uni versiteit het ere-doctoraat In de rech ten verleend. ":- In' dé bezettingstijd werd dr. Van Dijk door de Duitsers geïnterneerd en eerst in St. Michielsgestel'én daarna in een. der beruchte Duitse; concentratiekampen opgesloten. Jannes Johannes Cornelis van Dijk-is 1 December 1871 te Leeuwarden gebo ren. Na H.B.S.-op'.eiding te hebben ge noten, werd hij 'in 1889 bij de Militaire Schoolcompagnie - als vrijwilliger ge- erïgageerd, waarna zün aanstelling tot 2e luitenant 'bij het eerste regiment in fanterie volgdé in -1892. In die raig werd hij in 1895 'als leraar verbonden aan de Militaire School te Haarlem. Deze school is in 1897 opgeheven. Een jaar te voren was hij tot eerste luite nant bevorderd: Gedurende 1898 bezocht de heer Van'Dijk de Universiteit te Leiden, waar hij de colleges in-de recht er de staatsvetensehaooen volgde. Na', in September 1898 werkzaam te zijn opgesteld aan de Koninklijke Mili taire Academie te Breda, werd hij in 1899 leraar aan die Academie en hij aanvaardde tegelijkertijdwerkzaam heden bij de aan die onderwijsinrich ting verbonden afdeling lithografie. Deze laatste werkkring was feitelijk de' aanleiding tot zijn overgang naar de topografische inrichting van net mi nisterie van Oorlog. De heer Van Dijk, die inmiddels tot kapitein was bevorderd werd tot direc- NU ons land in het overgangs gebied 'tussen dooi én vorst is gelegen,1 wordt ook de strijd tussen de oceaandepressies en de winter boven onze omgeving uitgevochten. Het weer is dan ook zeer grillig. Gelijktijdig kwam gisteren in ons land dooi, vorst, regen, sneeuio en ijzel voor. Gisterochtend dooide het in Leeuwarden drie graden bij' Noord-Westenwind. Op dezelfde tijd vroor het in Groningen vier graden hij Zuid-Oostenwind. Deze toestand hield een groot 'deel vati de dep aan. Een storing uit Engeland ver oorzaakte in het Zuid-Westen van het land' regen, maar elders viel de neerslag in hoofdzaak in de vorm van sneeuw. Schip hol meldde vijf, Ypenburg zeven en De Bilt elf centimeter sneeuw. Na het voorbijtrekken van de storing werden vandaag ver spreide opklaringen verwacht en in verband daarmede kan het tegen de avond weer opvriezen. Intussen naderen nieuwe' sto ringen onze omgeving. Daar mede samenhangend blijft de kans op regen, sneeuw of ijzel bestaan. In Frankrijk en Zuid-Duits- land is de aanval op de winter vlotter verlopen. Daar werd de vorstgrens snelmaar' het Oosten ■teruggedrongen. In Midden- Duitstand,: Polen en Scandinavië handhaaft zich de winter echter onverminderd. Plaatselijk vriest het daar nog tientcrt vijftien graden. De warmere lucht van de oceaan, die via Frankrijk An de richting van het Middellandse Zeegebied stroomt, veroorzaakt thans ook in Spanje en Italië' een geleidelijke stijging van de, temperatuur. teur 'dier -inriehiingi benoemd gmétiïihr. gang van'J April 1913, met eervolr'pnt-.l'jtj slag uit de militaire dienst. Gédurendeéf§j acht jaar stond hij aan .het..hoofd:,,der^-g^ topografische inrichting,tot hij ^op^28)ggL Juli. .1921 als minister van;:.CtorlogC-:<mS!||j Marine ai. zyn intrede deed'?in*jiet^ eerste ministerie Ruys de BeerenbrouckVï als opvolger van minister - Pop. Ookï;?an-r; het tweede kabinet i Ruys de VBeereh-S,» brouck maakte - de heer Van - Dy k j deelw uit. totdit ministerie op ,4 AugustussïA .19",. "altrad. In de Tweede Kamer, ;;,twaarvan|®S™. reeds lid was gewest van25É JuR-jtótSfJl 28 September 192' - keerde hy --in y Sèp-^s|l tember 1925 terug cn daarin had':;hifcse^j|| dertdien een reeks van!jarériritting^óqr#® de Anti-Revolutionnaire - Party: In-het vierde mihirterièrColijn;-:fdaftii^t_ Juni 1937 optrad, was deheer VanrDijkgl) weder opgenomen als minister ïvsm&DérëM fensie, in welke funrtie.hyrin juUil93%jl] overging in .het vijfde mimrterie-Colün.'feri dat reeds in Augustus van datzelfdeljaaix:^ aftrad opgrond, dat het niet meerihétfïïS vertrouwen der Tweede Kamér, thadij;f Ook buiteh de „pohtiek heeft 'dr^yafll^ I Dijk zich op velerlei, terfèin';';bewogen. Zo ijverde hij vroeger voor dë -Bijzoh-tv'^, dere Vrywillige Landstorm. Hij itwasïSi voorzitter van de Stichting VreideëustrS der Vereniging 'tot Christelijke::WëizbEÉjêsj ging van Krankzinnigen in Zeeland,'- té if Bergen op Zoom,voorzitter yan dejNaj- sa ttonale Chr. Officicrenveremging envah;^ S het Chr. Militair Verbond. Déstüds trad -j-'' hij ook op als voorzitter van de v.Vlóóts.S commissie en van de Verenlgihg'riOris^fe Leger". Voorts had hij zitting in-de^be-^M sturen van de Vrye Universiteiten-lvrii !1 de dr Kuyper-Stichting.', Dr. Van Dijk schreef-verschèidên^^ militair juridische .werken, o.a.'een' mbt'SS generaal Colette, over dé milifeiref? rechtspleging en verdeer o.m. een-'coih'-jf.,, mentaar op het nieuwe wetboek %oorP& Militair Strafrecht en de Wet ••op." deV.' Krijgstucht Verder verschenen- -van zijbSfti hand verschillende kleinere publicaties;^ terwül hü ook- vele malen 2ezingem.>|s( hield, o,a. voor de vereniging:terjbe-sS oefening van de Krijgswetenschap, li1- Dr. Van Dijk was eommandem<"in-;ae$® .orde van;: Orahje-Nassau, ridder. Orde van dé Ned. Leeuw, drager:; van% bot y Grootkruis van dc Kroonorde-y van --,',. België en van vele andere buitenlandse .onderscheidingen. - - ~t*- - Zestien vissers zijnT' g^tëren| om; hét leven gekomen, toen hun schéépjeijde 227: ton metende Portugese ;?- t „Acori' bij Cabo .Baso .tegenvdêf. te pletter sloeg en; ontploftelgtky

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1