■IpS Het Rotterdamse radarproject PP SjgfTweede A.R. jeugdavond te Schiedam Jubileumviering van werd gisteravond ingezet ers wem Nieuw Nederlands record Radar op de Rijn levert Twee vrouwen stalen een warenhuis in zakformaat bij elkaar SCHIEDAM ImReferaatvan de heer A. van der Blom liwB - Hoek van Holland TEKKO TAKS EN DE DRIE WENSEN -y 23 (0 VLAARDINGEN Burgerlijke Stand van Rotterdam Activiteiten van de Chr. Besturenbond Tramstagnatie tussen Schiedam - Rotterdam W ederom -levenslang geëist Varssèveldse moordzaak Spionnen gearresteerd in Noorwegen Opening orgel- en piano- handel Joh. de Heer Rotterdamse Rechtbank Dodelijk ongeval bij Deventer Minister Pleven naar Indochina Pernis wmm 'IÊêÊMêÊÊÊÈÊMM HÉÉffl TROUW Dinsdag 9 Februari 195-i i^^oórtaan op 31 Augustus *^%^Önffemaii 'draaide-'aan l^pverfceerde ^gaskraan - Landsteinerpenning werd aan 38 donors uitgereikt Korte Schiedamse Berichten Burgerlijke stand van Schiedam Gemeente heeft geen grond meer voor particuliere bouw „De volharding der heiligen" T*:'- Burgerlijke stand van van Vlaardingen Sociale Studieclub Herv. Geref. Comité Ledenvergadering van het Ziekenhuis Postagentschap ln de Babberspolder Verduistering van boter Busdiensten ingelegd Bij wedstrijden te Kralingen Elfjarig Londens meisje vermoord Lesing voor Nederlands Verkeersinstituut Ook veerdiensten be Rijn Magie der kleuren De N.V. Levensverzekering-Mij HAV BANK N.V. Assurantie-Mij NIEUWE HAVBANK ENKELE JONGE KRACHTEN ENKELE JONGSTE EN AANKOMENDE BEDIENDEN CINCINNATI - NEDERLAND N.V. stenotypiste/secretaresse Wé BHBl&ÜÉE Gtrtt Jeugdhuis Js gisteravond 3é - tweede bijeenkomst van de AJR. |-:gJeugd van Schiedam gehouden. Hoewel l^fttfc'opkomst niet zo groot was als de IJgg^Ojvorlge maal, was de belangstelling toch -. wvu bevredigend. De heer A. van der Blom ;c» -> hield na het openingswoord van de heer i®ïJE.?;:WageMaar. de voorzitter van de A.B. yï/;,:,Kiesvereniging, eenrcferaat over: De Mr^-'verdere uitbouw van de AR.-richting S.ihr-: tot narttlformatte. Éïss; heer Van der Blom zelde o,m. ra antwoord op dé vraag: „Wanneer is de Pi^UtüRi-^paartq.: ontstaan?", dat. sommigen g ••.menen in 1830. het jaar waarin Groen |0M»vah'iprin5tórer. tot een definitieve be- IfesfS'sïiSsing kwam. Van dié tijd af wijdde XjSWEfcM irijriy leven aan' dé A JS. beginselen. Anderen' menen dat de oprichting da- inteert- uit de tijd VanBilderdijk en Da l^sv^Oosta. Bilderdijk en Da Costa waren ech- 1 ^Is^.tercoatra-revolutionairen. Groen van I Prinsterer .ham hetgoede van de revo- PSOÏ^htié-.mede'maar keerde zich tegen de Ijjj-K" drijfveer, hetbeginsel.' De grote strijd l>.J-^'.van- Grpen is dat bij het- volk moest IS?' leren.aan politiek te doen. o Er waren toentertijd in feite twee par- lri' .'tijen, 'deLiberalen en Conservatieven, i--waarbij dani kwam de AR. richting., iv-.'w in 1879 bracht Kuyper het Centraal i": „„"Comité. Kiesverenigingen werden 'opge- MSWlieht 'en l April 1872 versoheen de Standaard. Groen' begon zich toen meer l&i^fen&tel'trèfcken: - IIPN ^In;1889 kwam .het eerste rechtse nunis- S#ïtérieirMackay, in samenwerking met Rome /tót stand. Kuyper voelde zeer weinig Is'PP' deie. -samenwerking. maar- de Savornin l®.?^IxihmaiLvwas ér wél voor. JDit rrmusterie :af ons de Schoolwet. In 1889 op Se Kuy- ^Ss^Deputatenvergadérlnghield dr fe.Tlfcper i zijn rede „Niet de Vrijheidsboom fe|iwaarihèt'.Kruis'','dn welke rede zeer op MvM de .voorgrond werd gesteld de.etajd- te- i 'i r' gen de beginselen van de revolutie. 1886 bracht eén nederlaag, mede door interne J$-$conflicten. Dr. de. Savornin Lobman fet/f ontpopte zich steeds meer als een tegen- mÈ«tender iyan Kuyper;-In. 1893 werd het sfe dagblad ,De' Nederlander" opgericht É|»tï'éërsi i geredigeerd doM; v ds. Biesterveld IffeïJateé-r-nadat., vrienden, van Lobman het aandelen" /had.,; opgekocht door ifc|h^T<rtehlsver was het gebruikelijk _dé ^IpKVkcahtiefeestèn van de Schiedamse .Ge- IpliPJet.tlhSaagVvan deze romer zal Merto Iteï'^eeh'-wijziging worden gebracht De Va- IMiÉfi'oaatiêfeesten.'; rullen' nu op Vrijtog 20 ISjfers'Augustus worden ingezet en ep Dihs- ^S%dag'-31.VAugustus eindigen. Het -ligt to Jgfe^dérbedoelingvast te houden aan dit ^h«sbhema, aodat voortaan de laatste dag lüsm" de> Vacantiefeestm- steeds op 81 »-tüa.<?Aueuatu» valt. ;^^^Si>e-"eürslsten van de heren Ónverwagt, P¥i^-Tater,''MéiJers,;M:aaB ;en De. Raad te S^ïySdiledani waren'gisteravond bljee®in ■üJPfelrene"; Deze avond was belegd om het |ji§pi$'S8nderling.' contact) te - verstevigen,- doch il^ftoëdé/'door^de samenstelling vam het feavprogramma, betekende deze bijeen- MfiSkomst,teyens-een aanvulling.'op. het ge- noten." nderwijs. De ctzrsisien -werden i'S' jL"l_ ->■ 4. «.A/1 AntAVlri-n rt tlOM lift. PJB. ®?.S^aeuflke;" v'éfSeRbPtolt'stfréiélÉ'Ter^jver Wduidelijktag' droeg veel bij de vertoning fsrvan-de.filrn van de-Nationale ".Sterk in i-^iJrVSDé." aanwezigen hebben- aeim avond 'St*" ook .veel genoten van de bekroonde film ï^vSvan'.Herman van de.Horst„Houen Zo", pjo?;'itiéfrtal'ivan. fraaie beelden over de w«- i-^' deropboüw van- Rotterdam. If?"'" ^Voorts vermeldde het programma de l'^ vertoning van enige amusementsfilms. Vv; ";'/i v' - - -rv.v. l)e lOdarig» leerling tendtechniker WÊ&fgfrfëiï gisteren ternauwernood aan de la^ïfl'-'^dood j.d-oor .'gasversükking ontsnapt. De lrlij.'f:Ci jongeman verkeerde reeds in .bewuste- 'Zlt-' s loze .toestand - toen hij door een damein Vwihkel in' de Pultonstraat, '.waar hij B-^ïwerkzaam .is, 'werd ontdekt-BIJ het ope- ^P^nén;,vtvan'.r'de deur viel hij tot grote «Sr".rschrik van dé vrouw -ernaar.buiten. N. ^^Sbadv'met eên gaspook de kachel -aanga- «sjJH-stoken.-Daarha had hij het kraantje wil- feriilén dichtdraaien, maar In plaats daarvan j#tr«fraaidéjhij een-anderrkraantje open, zo- ►Ssaat^éen;- dubbele hoeveelheid gas in de .^'i^-rulmte ontsnapte" De jongeman had aan- MSt-ronkelijk niets -gemerict doch spoedig "®^vas hij bedwelmd, geraakt en op het mo j^unenf dot de dame binnentrad in elkaar lv^' v'gezaikt' De G.G./en 'G.D. heeft hem be- fe handeld. Hij bad geen nadelige gevolgen. Loüunan zelf. Toen is ontstaan, de Vrije AS. .Partij, welke zich verenigde met de CD. Kiezersbond, waaruit is ontstaan de CD.U. Op 13 April 1920 stierf dr. A. Kuyper en trad. dr. H. Colijn op de voorgrond. De twee wereldoorlog bracht een plot seling einde aan zijn werk. Na de oor log kwam de tijd van Schermerhom en nu zien we weer twee AIR.-ministers in net kabinet, zonder coalitie. Wil Home nu weer een coalitie?, so vroeg «Preker. Wij zullen zeker hierop niet zo snél togafen. Men hooit wel eens de opmerking, zo besloot spreker, dat er vroeger grote mannen waren, alsof die er In onze tijd niet zouden zijn. De leiding van de AH.-partij is op het ogenblik zéker In goede handen bij dr. Schouferu Spreker besloot met de wens te uiten dat- het jonge geslacht het vaandel zal overnemen en hoog houden, strijdende voor de eer van onze God, -Wederom gijn gisteravond in Musis Sacrum Laadsteinerpenningen uitgereikt aan donors van de Bloedtransfusiedienst. Het waren ditmaal 38 Schiedammers die minstens vijfmaal een. halve liter bloed hebben afgestaan. Dr, Taverne, het hoofd van dé Bloedtransfusiedienst In de dr. Noleteüchting,'gaf een uiteenzetting van de bloedtransfusie en lichtte het verschil met het werk van d« bloedplasmadienst nogmaals toe. Tijdens deze bijeenkomst werden voorts enige films vertoond, om. één over het centraal laboratorium van het Rode Kruis, voorts 'n instructief filmpje "over de ge compliceerde bereiding van het bloedv plasma en tenslotte een film over het Rode Kruis-werk tijdens de watersnood'. Walmende kachel. De brandweer werd gisteren gewaarschuwd voor een brand m een aousterxain aan. de Copernicus- straat Toen men zich toegang had ver schaft, bleek dat .een* petroleumkachel, die men had neergezet om de waterlei ding te ontdooien, was-gaan walmen. Geslipt Op" de Nieuwe Kaven is gister avond de 27-jarlge,P. v. d. H. met zij» fiets geslipt en tégen een auto gereden. De man liep kneuzingen op in de rechter knie. Hij werd in het Gemeente-zieken huis behandeld. Met «les tegen auto gebotst. Da 3-jarige Petertje v. d. P. botste gisteren in de Galileistoaat met zijn slee tegen een stil staande auto. Het ventje liep een vlees wond aan het rechteroog op. Uitgegleden. In de St. Liduinastraat is gisteren de 74-jarige heer A. L. uit de Graaf Florisstraat uitgegleden. De man moest met een heupfractuur In de dr. No- letstichtlng worden opgenomen. Burr. Stand van Schiedam. Geboren: Hendrik, z v A A Huigen en H JT Verba ten: Cornells I A, X V J A Janse en E Wet)»; Jacobus ff, jv J Loch en M J Soe- ters; Marls, d v I A Duivenvoorde en C W van Rfln: Antonetta, d v J van Gelderen en G C van der Waard: Daniël, s v D Hart- man en T van Dhk; Catharine J, d v A M Degeling en C J Wemke; Helena, d v A de Mo» en J H van der Hoeven; Dirk T, v J Nels en J M van Dgk; Cornells, z v J J Hamaker en C J Bout; levenloos kind van J P Arkestetjn m MEL Unsen. Overleden: J J Clarys, J30 Jr. A C van Eck, 59 Jr. vr van J W Goossena; A M van Balgool. 7S Jr. -weduwa van M Coster; P C Beessels, 41 Jr. vr van D N Klele; I, d« Gelder. 76 Ir, weduwe van A Uabeek; A van Zwet, #4 jr. De vrije woningbouw die meer en meer toenam In Hoek van Holland ls plotseling tot een einde gekomen want bouwgrond die er nog In ruime mate ls, kan volgens het uitbreidingsplan voor Hoek van Holland niet voor particuliere bouw worden bestemd, daarnaast zijn er talrijke gronden die nu nog van Rijks Domeinen eerst over 1% jaar naar de Gemeente overgaan en dus ook nog niet te koop kunnen worden aange boden. Overigens wordt de vrije wo ningbouw nog gestremd doordat gron den die nog to aanmerking zouden kun nen kernen gebruikt worden door de Engelsen, zodat er bij de steeds groei ende aanvraag voor woningbouw ook meer en meer de ontevredenheid groeit en voornamelijk onder hen die nu zo ver zijn gekomen om van hun bouw- plicht gebruik te gaan maken. Het gaat er op lijken dat straks de gehele woningbouw In de Hoek komt stil te liggen als niet de Gemeente de woningbouw als nog volgens het uitbrei dingsplan voortzet, wat echter niet ver wacht wordt, want ook bij de Gemeen- tebouw wacht men op overname van bouwgrond en dat niet alleen, het uit breidingsplan moet ln details altijd nog uitgewerkt worden en daar wordt reeds lang over gedokterd. Hierover spreekt voor de afdeling Schiedam van de Geref. Bond in de Ned. Herv. Kerk, ds W. li; Tukker, Ned. Herv. predikant te Delft, op "Woensdag 10 Febr. *.s. in de Wasterkerk om 8 uur. Dé kerk 1* goed verwarmd.- „De Pijpers" te Vlaardlngec hébben bij de inzet van hun feesten t.g.v het zilveren jobüeam niet over gebrek aan belangstelling te klagen gehad. Als steeds was ook nu de Stadsgehoorzaal weer geheel vol. Behalve de vele vrien den en syropathlserenden met „De Pij pers" waren er ook afgevaardigden van pijpercorpsen uit andere plaatsec, van de C.J.M.V., van muziekverenigingen enz. Ook burgemeester Hensdens en commissaris Van der Ham gavenvan hun belangstelling blijk.. De Pijpers o.Lv. de heer M. C. van Dorp, De Jonge Pijpers o.l.v. A. v.d. «SMö&srs- lllife-M BEVALLEN H Cull ens—van Wingerden d l 3$£V,:>4n z;'H van Harmeien—Nleukerk d;-J M H van Dijk—Bolander z; ,J G Vroomans—Em- IW-'in«n' :d; vJ C Aiu-oldus—van Ravesteljn z; C ïï.?'-ÏA-.B*}sker—Schutte Kletjc—van Dom- Sïv snéle a; H M Bok—Hegnes z; M L de Wit— l-ISJaS'Maitens d;-E Kollen—Korea d: J van Boven IMvalV?—van" Melis d; P A J van Hoorn—de Bruin J-V Boet—Schlffer d: C A G yan Ilea- l.y.'jc.',-' pout—tAmmerlaan d; J C. Loos—Ho'ogcarspel M P Verdocs—Swart d; A H Madeau— IffiStedo-Bouvflle z; S A JKroes—Horeweg d: I^S^ST stok—Janse' z; J van Neutlgem—de Rave -UrB de WinterNijssen z; C M J van den Ijï'ï;''' TUlaari—Schenkeveld d; T Belje^Noordzij Ifeii-:- z:'T A HUlberdln-g—Levering z; P A Köhlecr— IfMïS-Dekkers d; A Borljs—Smeding z; Wwan IfiS^'Dbk-Labctl z; A Chr .Dollslager—van Wljn- Ipw--:Vaarden z: A 'A van Kaam—Slotboom z. l^:,:V»Bl-Boere-Visser z; J H M de JongLlnsc IiSwi'.v-sV j. jj j, Schneiders—§chlpper z;_M C van Aangiften von t Februari. ^-yY-narwr^mnimfr zs-'C A- Schreuders—van iSSSte^Gamineren z: M -H. van Geet—Bout d: A T A iy.;,. -ïgvan Lis d:W van GalenKuiper d, 2#if?-m-Evenblö—-Verhagen d;'J-M Hof—Gerdzen J S'Aveltag—®lkaart z; M Dullts—Swaan ^PÏSMS*-C'"A' Slavenburg—Backer z; H van Hol- ^Si-Steln—Matthey :z; E Hendriks—Nieuwland d; Brons—Leben z: M C Dljlanan—Kerk- iÜ^s'.dr'A' Th Slee—Lucas d; C B M Deegen j®E*cé—Tlminers '2 - z; Chr J -. de Jongvan der H^VddSld; W H C van der velden—Me«- ^S;^OVEHLEDENW Voogt, man van C H JI&-'<lRoa 74 1; J-E Vervloet, vrouw van P van SrJSnte; 36 J; M de Jeu, 'Vrouw, gehuwd-ge- «wbS^uM-est toiet G van der Veen 89 1: A Rook. gehuwd geweest met w H Steenpoorte aas-M-'nnJ K J E Bongere, man van J A.M Teranen ii:- J de Voogd, ongehuwde man 45 1: WMi^Witber«;.man vfnC Lagrouw 79J; W West lab:':-hóf, man. gehuwd geweest met M de Noor- M;w&nier 75. j; W Klein, man van J Bouter K Lodewlfk, man van 3 A van SSsiwSvrirlne 71 1: W J L van Hees. man. ge- iïiSmetvN' Maarleveld 77 J; S M van Leeuwen, i'ajnan - vanEBodön 61 j; - A._C'van der Vliet. iiSinan-",vah;.C,.KStaloman ;75 j;-P Opschoor. i .^vrouw. gehuwd geweest met. K' Braat 90 J: uvSyp'iStoutiesdijk.'.zoon 1 mnd; J E Steeman, ongehuwde, vrouw 80 j; -L-.van Buren, man SiiTi*van^J.'J'Klk-29 j; P PatUn. .man van M de S-Boom'' 77-.J; F R van. der Laan. man van -H fSï??Boogaers 67 j; AvB Trotzenburg. man "?ivsn H^de Haan 46 v':. voorts als'levenloos, aangegeven:.' J IClap- r.vrtlk-^-den Duik-. dochter en" zoon: T" .W vSdbenk—vMt DaalhulzsA zooi* M M Harm- Geboren: Eranciscus Joseph Marlen a. v. W. .Vermeulen en E. Isaëca, Hortensia straat 13 D. Arie z. V. J. v. Hazen en J.' v. d. Struis, Lusthofstraat 8. -Fiederlka d. v. H. Beekhuijsen en C. J. van Scballk, Madoera- straat 86 ACornelia Adrina d. v. F. van Oosten en N. C. Tleleman. Verheljstraat 129. Nicolaas Simon z. v. S. A. Jol en Al Oost er- wijk, Markt 7 te Maassluis. Geertruida d. v. J. J. Sleeboom en E. v Dijk, oosterstraat 30. Arend Wouter z. v. D Stoffels en A Pee- - - Z.„Eoefa- pert» an M. H. J.' TObé, Heemraadstraat 21. Overleden. Krljntje Ham. oud 72 J. wed. van M. W. Huigrok, HoOaan 45. Neeltje MooU. 76 j. wear- van L. den Hoedt, 2e r. Leijden Gaelstraat 16-4. Het bestuiir van de Vlaardtogse Chr. Besturenbond heeft wéér enkele bijzon dere vergaderingen op het programma staan. v-';i Op'Woensdag 17 Februari a.a. zal men kennis kunnen maken met de sociale en maatschappelijke omstandigheden in an dere landen. Deze zullen worden ge schetst door .de heer R. Hagoort, die onlangs als journalist een buitenlandse reis maakte. Op 10 Maart a.s. hoopt prof. dr Ir. H. van Riessen, hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft en ad viseur van de Christelijke Bedrijlsgroe- Êen Centrale, te spreken over' zijn be ende boek: toe- en hoogst interessante De Maatschappij der komst". Beide vergaderingen, zullen wórden gehouden des namiddags om 8 uur pre cies in-de grote zaal van het gebouw aan de P.K. Drossaartstraat. De sociale studieclub van de Chr. Be sturenbond te Vlaardingen komt Woens dagavond weer bijeen in het. gebouw van de V.CB. in de -PK. Drossaartstr. De heer M. H. L. Weststrate. zal daar in leiden -,De Bijbel en het sociale leven.!' Leden en belangstellenden zijn hactelijk welkom. Men begint om acht uur. Ds J. Lekkerkerker; Ned. Herv. pre dikant te Bergambacht, zal Donderdag avond optreden voor. het Herv. Ge- rel Comité in de zaal Rehoboth. Aan vang acht uur. De Vereniging voor Ziekenverpleging houdt Dinsdag 23 Februari een algeme ne ledenvergadering in de bovenzaal van de Harmonie. Op deze vergadering zal mededeling wordengedaan over de stand van zaken inzake de reorganisatie die in 1953 tot stand kwam, over het deze zomer in gebruik te nemen Flat ziekenhuis aan de Burg. Pruissingel en over de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Op deze vergadering treden af <je be stuursleden Hasper, Spuybroek, Van Toor, dr Risseeuw en Van IJperen. Van "de aftredenden is alleen de eerste her kiesbaar, zijn'tegenkandidaat is dokter Nieuwpoort. In de vier andere vacatu res zijn candidaat gesteld mevrouw H. Sprlj-Hoogerwerf en mevrouw C. C. van Santen-Vlag; J. H. Bakker cand. nota ris en ir A. Hoogendijk, reder; D. Pons dir. Ziekenfonds Maassluis en H. Kam steeg dir. bijkantoor Amst. Bank Maas sluis; K. Chardon landbouwer en B. van Neerbos fabrikant. Devergadering be gint om acht uur. Zwan en de Pijpers-drumband o.l.v. R. T. Rijke hebben zich duchtig ge weerd. Het grootste deel van het pro gramma werd. door hen verzorgd. Dat was niet alleen muzikaaL AI hebben de pittige marsen en de krachtige roffels door de zaal geklonken, de zgn. show nummers en schetsen oogstten luide bij val van het publiek. Het nummer El, Ei...! waarbij onder fluitspel en veel kleurig licht pijpers uit een ei kropen ging er goed in. De wonderlijke levens loop van Dorus Pijper beeldde op leuke wijze de geschiedenis van het corps uit, waarbij het aan humoristische scènes niet ontbrak. De decors bij de verschil lende nummers waren uitstekend ver zorgd. Goed werk van de heer Rijke. De gehele zaal werd ln de feestvreug de betrokken bij de wedstrijd „drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied." voor de pauze werden de dne Jubila rissen bij het corps did van de oprich ting af), de heren W. Poldervaart, R. T. Rijke en P. Verkiel met hun dames op het toneel geroepen en daar hartelijk gehuldigd voor al datgene wat -ze in •deze kwart eeuw voor het corps heb ben gedaan. Zij ontvingen een zilveren Insigne benevens een ingelijste foto van het- hele i corps. Voor der dame*.-, waren ■sil bloemen.'j. S Het liep al tegen twaalf uur toen de aanwezigen ten zeerste voldaan huis waarts keerden. Ih. de Schimmelpenntockatraat 16 is vandaag door de P.T.T. een postagent schap geopend, iets wat de vele bewo ners van de Babberspolder zeer welkom zal zijn. Het agentschap is geopend in de morgen van half negen tot half een en 's middags van half twee tot zea uur. Op Dinsdagmiddag is het slechts een uur open ni. van twee tot drie en op Zatercag zijn de uren van openstelling van half negen tot een uur. Dé Rotterdamse rechtbank heeft uit spraak gedaan ln 4e zaak tegen de 43-jarige J. H., uit Vlaardingen, die heeft -terechtgestaan als verdacht van verduistering. Hij zou in 1953, als adjunct-directeur van een Vlaardtogse melkfabriek, zich hoeveelheden boter, toebehorende aan genoemde n.v., hebben toegeëigend. De rechtbank achtte hem schuldig en veroordeelde hem tot 5 maanden gevangenisstraf met aftrek. Tot 3 maanden gevangenisstraf, met aftrek' van voorarrest, waarvan een maand voorwaardelijk, werd veroor deeld de 52-jarige koopman A v. d. uit Vlaardingen, die hoeveelheden boter van de adjunct-directeur had gekocht. Het tramverkeer over de Schledam- eeweg en de Rotterdamsedjjk. tussen Rot terdam en Schiedam dus, heeft gister avond ernstige, stagnatie' ondervonden, waardoor het noodzakelijk was een bus dienst tussen beide plaatsen in te leggen. Omstreeks kwart over negen reea een tramstel van lijn 8 weg van een halte op de dijk, toen de bovenleiding brak. Hierdoor kwam het gehele tramverkeer op de dijk stil te liggen/ Onmiddellijk werden maatregelen getroffen om de stagnatie op te heffen. Eerst omstreeks half elf was de leiding hersteld en kon den de Ingelegde bussen, welke de pas sagiers tussen het Marconipleln en de Koemarkt vervoerd hadden, inrukken. De eerste uitslagen van de 500 meter bij de internationale schaatswedstrijden op de ijsclub „Kralingen" te Rotterdam zijn: le rit; 1. Arne Johansen (Noorw.) 45.1 sec.; 2. Anton Huiskes (Ned.) 46.6 sec. De tijd van Johansen was de snelste tijd ooit in Nederland op de 500 meter gemaakt 2e rit: 1. Wim van dar voort (Ned.) 46 sec.; 2. Armand Karstensen (Noorw.) 46.5 sec. De tijd van Wim van der Voort betekent een nieuw Nederlands record. Het oude record stond sedert 8 December 1933 op naam van Tinus Hooftman met 46.6 sec. Op 29 Januari jl. liet Kokkie van der Eist te Middelstum een tijd van 46.3 voor zich afdrukken, op 2 Februari jl deed hij te-Assen «ver de 500 meter eveneens 46.3 sec. 3e rit: 1. Henk Schueler (Ned.) 48 sec; 2. Knut Johansen "(Noorw.) 35.9 sec. (ge vallen). - fy^|-e- yamsMJ'weY De procureur-generaal b(j het Arn hemse Gerechtshof,; mr. N. 6. Hoekstra, heeft gistermiddag In de voortgezette behandeling van de zaak tegen de 54- jarige landbouwer J. L. te Heelweg bjj Varsseveld bevestiging van het vonnis van de Arnhemse Rechtbank geëist: levenslange gevangenisstraf. De procureur-generaal achtte het pri mair ten laste gelegde, moord met voor bedachten rade, bewezen.''Zoal* bekend wordt verdachte vervolgd wegens het veroorzaken van de dood van drie huur lieden, twee broers en een zuster te Lindert, door tijdens hun afwezigheid vergif in hun eten te strooien. Mr.3. H. Arnold zelde van oordeel te zijn, dat hetrapport van professor Baan in vele opzichten verhelderend kan worden genoemd. Pleiter wees er op, dat er méér slachtoffers hadden kun nen vallen; het had weinig gescheeld of een vrouw en verd.'s broer hadden meegegeten met de. te Linderts. Op zijn broer was hij zeer gesteld: zou hij met die mogelijkheid 'rekening hebben ge houden in geval van voorbedachten rade? Pleiter meende, dat-het alleen de be doeling van verd. - was de mensen te bedwelmen, hU had niet de opzet doden. Uitspraak op 16 Februari sa ie De Noorse politie heeft bevestigd, dat totnogtoe elf personen, onder wie ten minste twee vrouwen, zijn ge arresteerd, op. beschuldiging van spionnage voor een vreemde mogend heid. Alle gearresteerden worden in Oslo gevangen 'gehouden. Zij zijn allen uit Oslo afkomstig, behalve een man, die uit Horten, de marinehaven aan het Oslofjord, komt. Gistermorgen lsIn een woning in Chelsea- (Louden's artlstsnwjjk) het stoffelijk overschot, gevonden van een elfjarig meisje, dat door wurging om het leven is gebracht Het meisje, Margaret Rose Louise Speviejc werd gevonden door haar moeder. In' verhand hiermee zoekt Scotland Yard op het ogenblik naar de. bewoner van "de. kamer, de 55- jarige autist William Hepper. Hepper was een vriend van de familie Nooh bij het bosje, noch bij de grote steen vonden zij de auto ecuter terug. „Zie je, dat is nu het vervelen de met die onzichtbare dingen!" redeneerde vriend Fox. „Je hebt er geen kijk op!" „Dat merk ik!" gaf Tekko grif toe. „Maar daar schieten we niets mee op. Kom mee, deze kant op. Vinden moeten we hem. Dan maar op de tast!" Ein daar gingen de vrienden met vooruit gestoken handen, er op voorbereid om ieder ogenblik op hun onzichtbare auto te stuiten. Andere automobi listen, die ook van het schilderachtige vergezicht wil den genieten, hadden hun auto's links van de weg ge parkeerd, zodat zij niet behoefden uit te Btappcn. Maar daar kwam nog een auto aanrijden en deze hield keu rig rechts. „Ho! Buh! Dit ls'em! Stop! Hier staat-iel Stop dan toch mant" schreeuwden Tekito en Terry, die hun voertuig teruggevonden hadden, opgewonden en gebaarden zenuwachtig met hun handen. De naderende automobilist, die met verbazing de manipulaties van onze snaken gevolgd had, en hard afremde, botste toch nog tegen iets op dat voor hem stond en sloeg met de neus tegen de voorruit. .Hel radarsysteem voor de Nieuwe Waterweg en de haven* van Rotterdam' xo luidde hel onderwerp, waarover de directeur van het Nederlands Radar- êxoefstatlon de heer J. M. F. A. van 'Ijk gisteravond in „Ailania" te Rotter dam sprak voor leden van het Neder lands VerkeerslnstUuuL Spr. schetste in het kort de ontwikke ling van de scheepara dar tijdens an na de oorlog en noemde havenradar in zekere zin ook een oorlogskind. Men schat thans, dat ongeveer een derde va® de koopvaardijvloot, voorzover het sche pen boven d'e 3090 ton betreft, met radar is uitgerust. Het gebruik van radar, al dus spr., mag men niet onderschatten maar ook niet overschatten. Wat do Rotterdamse haven betreft so -ging de heer Van Dijk voort, de eerste proeven werden in 1948 bij de bocht van Maassluis genomen. Een proefneming van enkele maan den dééd de voordelen duidelijk uit komen. Na Ingewonnen advies van de betrokken staatscommissie gaf de gemeente Rotterdam ln 1949 aan hei Nederlands Radar Proefstation op dracht een plan uit te werken, dal de gehele Nieuwe - Waterweg lot in hei hart van Rotterdam zou Om vallen. Na hel nemen van uitvoeriger proefnemingen is men eindelijk tol hel bekende plan van saven wal- statlons gekomen, waarmee het ge hele gebied van Hoek van Holland af tot de Parkkade In Rotterdam wordt beelxeken. Ook voor de veerdiensten, aldus de he,er Van Dijk, is haVenradar van groot belang. Het huidig project, dat geheel iriS Nederland,'wordt 'uitgevoerd,''UggV jto 1953 Jwóidèh -opgeleverd"'Ma6> nóg"' dit jaer-worden er twee' voorlopige- installa ties to' gebruik gesteld, vooral ook om hét personeel, mét de "bediening ver trouwd te doen raken. De inlichtingen, die aan kapitein «n loodsen worden gegeven zo liet spr. duidelijk, uitkomen zijn niet anders don positie-informaties: de kapitein blijft verantwoordelijk voor de navigatie en de loods blijft zijn raadsman. Men mag niet verwachten, dat men schepen in dichte mist - geheel „binnen kan praten",'zoals wel bij het vliegwezen [ebeurt Een vliegtuig fin de mist ver teert dikwijls in een.dwangpositie. Het moet dan landen. Een schip kan bij dichte mist buitengaats wachten, maar is het eenmaal op de rivier en wordt het rtotseling door nilst overvallen, dan kan iet ook in een dwangpositie komen te verkeren en dan kan het havenradar systeem Van veel nut zijn. Spr, achtte ook voor de opvoering van de productiviteit havenradar een factor van betekenis. Werklieden kunnen bij mistperioderi b.v. veilig naar de overkant worden gebracht,-om daar hun werk te gaan verrichten. Ongetwijfeld, aldus spr., sullen Antwer pen, Hambrrg en Bremen het Rotterdam- sche voorbeeldgaan volgen. De Rotter damse haven heeft zichnu niet alleen van heer oorlogswenden hersteld, maar ontleende een de-oorlog hel wapen tegen een van haar vijanden, da mist. De heer Van Dijk eindigde met de woorden van Thorbecke, die hij sprak toen het ging over het plan tot het gra ven van de Nieuwe Waterweg: „Wanneer wij blijven zoals "wij, zijn, zullen wij voor bij worden gegaSn en zijn wij verloren". de heer A, J. W. van Anrooy, die bp de bijeenkomst aanwezig was, wees er in dit verband op, dat er !n Amerika op een andere manier gevaren wordt. Daar is een sleep één geheel met de sleepboot Op de Rijn is een sleep echter meestal zeer lang en ook al beschikt de sleepboot over scheepsradar, dan nog kan rit alleen voor zichzelf positie bepalen. „Om een hoekje Kijken", ls ook voor de kapitein van de sleepboot ondanks zijn radar niet mogelijk. AU men het heeft over het aanwenden van radar op een rivier eU de Rijn denkt men natuurlijk san de mogelijkheid om dag en nacht te kunnen doorvaren. Maar dal ral volgen» spr. grote ecnomische be zwaren meebrongen, omdat de reders er dan toe zouden moeten overgaan een dub belè bemanning aan te stellen. De drukbezochte bijeenkomst werd om. bijgewoond door de directeur-gene raal van Scheepvaart, de heer W. L. de Vries, de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum en wethoudler J. van Tilburg. In tegenwoordigheid van de oprichter, de welbekende Johannes de Heer, die thans 87 jaar is, werd vanmorgen het nieuwe winkelbedrijf vsn Joh. de Heer aan de Oostzeedijk 276 te Rotterdam, offi cieel geopend. In 1898 is dit bedrijf opgericht en tijdens het 56-Jarig bestaan heeft deze onderneming talrijke orgels en piano's geplaatst in die gezinnen, waar de naam van Johan de Heer door zijn optreden voor de N. C. R. V. een zo vertrouwde klank had gekregen. Voor de oprichter was deze dag een hoogtepunt in zijn levensavond. Het be drijf to Rotterdam werd tijdens: de oorlog verwoest en weinig mogelijkheden waren aanwezig om eiders een andere vestiging te vinden. Thans heeft men een smaakvol ingerichte ruimte, waar een keur van kleinere en grotere orgels, piano's en vleugels zttn ondergebracht Ook was er een klein pijporgel met twee manualen en pedaal. Dit instrument werd ter gelegenheid van de opening bespeeld door de bekende Amerikaanse orgel- en concertmeester Kenneth Goodman. Ook ls een verkoopafdeling ingericht voor radio's en televisietoestellen. Vele vrienden en bekenden gaven tijdens de gehouden recptic acte de pré- sence. Tijdens de gelegenheid tot het stellen van. vragen deelde de heer Van Dijk als affltweord op een vraag nog mede, dat er op het proefstation een identificatiesys teem in de maak is, waardoor men een bepaald schip zal kunnen identificeren. De in Dmuiaen, na de onderbreking van èrtkele maanden, met walradar bereikte resultaten, noemde hij bijzonder hoopvol. Naar aanleiding van een vraag, of toe- tassing van walradar. langs de gehele Ujn mogelijk-zal zijn,, antwoordde de heer. Van Dijk,-dat dit vermoedelijk bij het aanmerkelijk kleinere verkeer hij Spevick en het meisje had enige tijd °P ln lAtv* f.-!»AM a_ nn» j xoniiflg© Xc KOStos&iT zfil zijn. Dc voor/, jS—viS. herstellen van v staatscommissie onderzoek radiotech- een gebroken arm. jnische hulpmiddelen voor de navigatie. De kleurendeskundige W. H. Gispen, zal Vrijdag 12 Januari in de Harmonie voor de Vlaardingse schildersvereniging ,,De moderne schilder", spreken over „Kleuren,en htm invloed op de mens." Een zeer belangrijk onderdeel van het programma, dat bedoelt voorlichting te geven over verf en kleur en de functio nele kleurgeving. wordt gevormd door de vertoning van de nieuwe film „Ma- gie der kleuren." Deze interessante bij eenkomst waarvoor velen, belangstelling zullen hebben, begint om acht uur. Voor uitnodigingen voor deze bijeenkomst kan men. zich wenden tot het secretariaat van „De moderne schilder", Voorstraat 34. 'y »»mk sc»"*0 en de kunnen op htm hoofdkantoor te Schiedam plaatsen met goede algemene ontwikkeling en bij voorkeur met kantoorervaring. met ten minste Ulo-opleiding. Sollicitaties met volledige tolichttogen en opgave van leeftijd te richten aan de afdeling Personeel. tieeAwt,. UM fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN zoekt voor haar Salesdopartment een ervaren Leeftijd niet beneden 25 jaar. Vereist worden t Goede algemene ontwik- Iullng,behoorll|ke kantoorervaring; alsmede gedegen kennis van de moderne- talen, in het bijzonder van Engels. Moet internatio nale telefoongesprekken kunnen voeren en na een lnleertljd ook zelfstandigkunnen afhandelen. Ervaring in de machlnebpmchc strekt tot aanbeveling. v Eigenhandig geschreven sollicitaties met .volledige bijzonderheden worden onder letters .T.R.. ingetyacht 'bij de- aid. Perso- neelszaken. Postbus 98, Vlaardingen. Voor de nog vitale S7-jarige Johan de Heer wat het een vreugdevol ogenblik, toen vanmorgen hel nieuwe orgel- en pianobedrijf in Rotterdam werd ge- opend. Zet en vijftig jaar geleden ttiehtte hij op bescheiden schaal deze onderneming. De foto toont hem te midden van tffn getrouwen. Voor de Rechtbank te Rotterdam heeft hedenmorgen terecht gestaan, wegens winkeldiefstal, de 25-jarige vrouw Maar- tje N.-B., wie ten laste was gelegd, dat zij, met hulp van haar schoonzuster, de 22-jarige Pietemelia S.-N., op 30 Novem ber 1953 in het magazijn van de C.V. H. ter Meulen aan de Binnenweg had weg genomen chocolade, handschoenen, eau de cologne, broches, ringen, halskettin gen, een armband, een paar oorknoppen, een siermandje en speelgoed. En in de Bijenkorf een Edammerkaas, een tafel aansteker, 1 bijouteriedoosje, 3 paar hand schoenen, 2 schorten, een mecanodoos, chocolade en zes dozen- levertjes. Zij weïden door. de controleur R. H. Nies- sink op heterdaad betrapt. Door de politie was ten huize van verdachte een grote, hoeveelheid voor werpen In beslag genomen die ln ver schillende Rotterdamse winkels waren ontvreemd. Bij elkaar een warenhuis ln zakformaat! De vrouw bekende meerdere diefstallen te hebben gepleegd. Zij ver klaarde het niet uit armoede te hebben gedaan. De officier van Justitie zei, 'dat de diefstallen rustig en weloverlegd waren gepleegd. De vrouwen werkten samen en het gestolen goed werd in tassen opge borgen. De eis luidde 8 maanden gevan genisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Toen kwamen bij verdachte de water landers te voorschijn. (Van onze correspondent) Dinsdagmorgen is op de weg Develi terHolten een personenauto tegen een melkauto gebotst Hierbij werd de be stuurder van de personenauto, de 32- jarige K. Diepenveen, stoffeerder te Enschede zo ernstig gewond, dat hij tijdens Ihet vervoer naar het St. Geer- truidenziekenhuis te Deventer is over leden. Zijn vader, die naast hem zat kreeg een hersenschudding, evenals zijn broer die achterin zat. Zijn moeder kreeg een iichte shock. De melkauto liep bijna geen schade op. Daarna heeft de schoonzuster terecht gestaan. Deze verklaarde te hebben ge weten. dat de eerste verdachte op win kelroot uitging. „Waarom deed u daaraan mee?" 'vroeg de president. „Uit armoede?" „Neen", antwoordde verdachte „om cadeautjes voor de Sint-Nicolaas." De officier eiste tegen deze verdachte, die zich op vrije voeten bevond, drie maanden gevangenisstraf, voorwaarde lijk. met drie jaar proeftijd. De raadsvrouwen van verdachten pleit ten clementie. Uitspraken op 23 Februari, 'De Franse minister van Defensie. Renó Pleven, ls uit Parijs naar Indo- Chtoa vertrokken om zich op de hoog te te stellen van de ontwikkelingen aan het front, In zijn gezelschap be vindt zich de stafchef van het. Franse leger, generaal Paul Ely. Zü zullen ge durende twee weken in het frontge bied van Indo-China vertoeven en be sprekingen voeren met de Franse op perbevelhebber ter plaatse, generaal Navarre. Het is de eerste maal dat een Franse min. van Defensie zich naar de slag velden van -Indo-Chtoa begeeit waar de strijd acht jaar geleden uitbrak.. Zondag j.L is te 's-Gravenbage op 64- jarige leeftijd overleden de pianiste Nelly Rüff, v.- Zendingsavond. Heden, Dinsdagavond om. 8 uur wordt tn het Geref. Jeugdgebouw te - Pemis. een Zendingssamenkomst gehouden, uitgaande van de Surlamezendinc der Broe dergemeente te Zeist. Er zal een'film ver toond worden over het werk onder de bos negers en over het Chr. Onderwijs. Deze Run worttt toegelicht door de heer B. van AwwDk, evangelist to het Bosland van Su riname. ,B«zar „Het lijdende kind", van Woensdag -- tot en met Zaterdag 13 Februari wordt ln het verenigingsgebouw Rehoboth de ba- 2?J ten bate van de verjaardagvereniging „Het lijdende kind" te Pernis gehouden. Vele/ stands zijn aanwezig met mooie en nuttige htutdwertken, gebruiksartikelenen Jevens-.-.V- middelen. De openingstijden zijn de volgen-:-; de: Woensdag half aöht opening, tot 10 uur:k.A. Donderdag half drie tot 5 uur en 7 tot 10,"-/ tnjr;. Vrijdag Idem (kinderen na schooltijd vf vrij toegang) en Zaterdag half drla tot,10:;i uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2