IN BERLIJN WORDT NU VOLOP HERKAUWD iMXMM Kern van de zaak Het wachten is op het debat over de Oostenrijkse kwestie Rebellen zakken ongestoord de rivier af naar Loeang Prabang -mB 18 Geliquideerd Morgen weer een geheime zitting Waddeneilanden waren geïsoleerd NOG GEEN AGGOORD OVER HET MOERDIJKKANAAL Aldus de „Gazet van Antwerpen" Heeft Sowjet-Unie atoom geschut? Nieuw geval véiu alastrim mm ■m "2«jw#ït«a^S VORSTPERIODE TEN EINDE WOENSDAG X» FEBRUARI 1954 r TWAALFDE JAARGANG NÖS 26931™, Besprekingen tussen Pakistan en India III Berichten waren zeer voorbarig 42/se aast Communistische partij in V.S. buiten de wet? IfH Zuidahikaanse over' Rotterdams éten s Van f0mmèrén Éèstëit| tweede tanker -van Londen en:TeheranS| naderen elkaar Inzake d-é olie Ml Plf Europese teleyisiegi^ de komende zömerlfi „De Ruyter" te Norfolk - Diner wmmmim Advertentie Wnd.Hoge Commissaris van Indonesië naar Djakarta Twee nieuwe ministeries in de Sowjet-Unie Duitse jongens trokken illegaal door Nederland Sfi -G' Prof, dr M. H. Cobbenhagen -overleden Begrafenis oud-minister Wm dr. J. J. C. van Dijt£f|p r Tsjechische korporaal vraagt asyl' Bij de werf >9Dé-ScfuBlÉlè^^Pl ïim Rotterdam: Wiite de Withstraat 30 Te lel. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravcnhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 1US92 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: "Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschjjnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNIXG en Mr. K. VAN HOUTEN -Weersverwachting tot Donderdagavond: §§g$|8|| GELEIDELIJKE STIJGING VAN TEMPERATtTDRji Voor het Noordoosten vanhet land: overwegend.; zwaar - bewolkt met aanvankelijk sneeuw, Jater c; overgaand in regen en plaatselijk mist. Morgen:.! lichte dooi. Aanvankelijk krachtige Zuid-Oostelijke; wind, later matige Zuidelijke wind. ,'jy Voor het Zuidwesten van het land: zwaar bewolkt met enkele opklaringen, plaatselijk enige regen en'i: hier en daar mist. Flinke dooi. Matige tot krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest. J Hoofdredacteur: Dr. J. A H. J. S. BRUINS StOTï: NAAR ons gevoelen hebben de Rooms-Katholicken .het in hun strijd tegen de doorbraak iets moei lijker dan wij. Dat blijkt b.v. uit de wijze waarop prof. Romme het probleem stelt. Hij ging er van uit dat de R.K. doorbraak mensen goede Rooms-Katholieken zijn en dat zü in de P.v.d.A. naar de R.K. zedelijke beginselen wensen te leven. Maar, zegt prof. Romrr.e: In de P.v.d.A. is in feite de oude S.D.A.P. de baas. Als het er op aankomt trek ken dc oude leiders, de humanisten, aan de touwtjes. En niet de heer Van Lier, c.s. (de R.K. doorbraak-mensen). De heer Van Lier- vergist zich dus, aldus is de stelling van prof. Romme. Hij vergist zich in de machtsverhouding in de P.v.d. A. De macht in de P.v.d.A. is de oude human istisch-georiënteerde S.D.A.P. en waf men ook doet en hoe vriendelijk en toeschietelijk men ook tegen de doorbraak-partijieden zal zijn, dat humanistisch-neutrale karak ter za! altijd doorslaggevend blijven. Wij willen allerminst beweren, dat in dit betoog niet veel waars zit. Maar naar ons gevoelen, raakt het niet het wezenlijke van het doorbraak-vraag- stuk. En zo zal dunkt ons ook de heer Van Lier het aanvoelen. Het punt van de doorbraak is dat de heer Van Lier socialist is geworden. Hij heeft het socialisme aanvaard. Hij meent, dat hg zulks kan doen en tegelijkertijd goed Rooms-Katholiek zijn. De heer Romme probeert nu «en te genstelling te maken'tussen de R.K. zedelijke leer van de heer Van Lier en de humanistische zedelijke opvat tingen van de oude S.DJAP.-figuren. En dan zegt hij tegen de heer Van Lier. „U loopt daarmee vast." Dat moge zo zijn, maar de heer Romme had, dunkt ons, sterker ge staan als hij tegen de heer Van Lier gezegd had, „U is goed R.K., u wilt dat ook zijn en u aanvaardt tegelijkertijd het socialisme, u wilt socialist zijn. Dat kan niet, want de R.K.-beginselen strijden met. de socialistische beginse- iGIt. M.a.w.: Hij had niet de heer Van Lier tegen de anderen moeten uitspe len, maar hij had de heer Van Lier tegen de heer Van Lier moeten uitspe lend Hjj had hem moeten wijzen op de innerlijke tegenspraak in zijn politieke 'houding. WÜ kunnen, naar ons gevoelen, de doorbraak alleen bestrijden met rede- olijke kans op slagen als- wij de door braak-christenen overtuigen, 'dat chris-1 ;4endóm"en socialisme elkaar niet ver- .i'Hragcn. En dat dus de socialistische ^opvatting van de staat in strijd is met de christelijke. Zo moet dan ok naar onze-mening -het vraagstuk worden gesteld. Als men de doorbraak-christenen, gaat vertellen dat hun godsdienstig anders-gezinde partijgenoten hen niet aan hun trek laten komen zullen zij eerder geïrri teerd worden dat dit aanvaarden. Er zit ook nog een tactisch voordeel in deze meer principiële probleemstel ling. De mensen van de P.v.d.A. menen dat zij de „confessionele" partij-forma tie in het hart getroffen hebben door er op te wijzen, dat er dan toch ook maar Christenen zijn, die tot de P-v.d-A. zijn toegetreden. Dat bewijst, zeggen zij, dat het christendom ver schillende volstrekt tegengestelde po litieke opvattingen toelaat, terwijl^ het toch allemaal over goede christenen gaat In onze probleemstelling gaat dit argument van de tegenpartij niet op. Natuurlijk raken wij niet aan de staat van het 'christen-zijn van de door braak-christenen. Maar wij zeggen wel: „Gij verkeert in dwaling als gij meent, dat christendom en socialisme verenigbaar zijn. Het komt ons voor dat dit voortdurend op de voorgrond moet worden gesteld. Wij hebben dat o.m. gedaan toen wij „De weg naar Vrijheid" hebben behandeld. Toen hebben wij gezegd tegen de door braak-christenen: „Waar blijft bij u de christelijke beschouwing van de staat, wat hij is en wat hij mag en kan". Wij hebben daar geen antwoord op gekre gen. Een van -de doorbraak-mensen heeft toen eens geschreven, dat hier noe wel een probleem zat. Welnu; voor dat vraagstuk moet men de doorbraak stellen. Het is dan niet onmogelijk, dat wij dan op den duur verder komen. Want het gaat er niet in de eerste plaats om, dat wij op een of andere manier de doorbraak knock -out slaan, maar dat wij de mensen overtuigen. De premier van Pakistan, Moham med Ali, heeft aan de minister-presi dent van India, Nehroe, voorgesteld binnenkort bijeen te komen ter be spreking van de kwestie-Kasjmir, al dus wordt uit betrouwbare bTon ver nomen. Pakistan is verontrust over de goed keuring door de wetgevende vergade ring van Kashmir van ZateTdag j.l. van een commsisie-rapport over toe treding van Kasjmir tot India. Diplomatieke waarnemers menen dat de kwestie van militaire "hulp aan Pakistan ook ter sprake zal komen. Waarnemers menen dat deze kwes tie een straffere houding van India inzake Kasjmir ten gevolge heeft ge had. De Nederlandse kruiser ,;De Ruyter" is te Norfolk in Virginia aangekomen voor een bezoek van drie dagen aan deze Amerikaanse marinehaven. De vier ministers van Buitenlandse Zaken te Berlijn hebben gisteren hun veertiende vergadering gehouden. Molotow sprak anderhalf uur over Duitsland en de Europese veiligheid. Toen hjj klaar was, zeide Dulles: „Aangezien ik niets nieuws gehoord heb, heb ik niets te zeggen." Molotow heeft aangekondigd, dat hij vandaag een voorstel zou indienen betreffende hetgeen hij de Europese veiligheid noemt. Donderdag zal er weer een geheime zitting gewijd worden aan pnnt één van de agenda: vermindering van de internationalespanning en bijeenroepïng van een conferentie met China. Vrijdag moet, volgens de afspraak, Oostenrijk, het derde punt van de agenda, aan de orde komen. De Oostenrijkse minister van Buiten landse Zaken, Flgl, is gisteren met vier andere, gedelegeerden per vliegtuig in Berlijn gearriveerd. Zoals men weet, was hjj door de vier ministers uitge nodigd. Hij zeide tot de pers: „Ik ben. bl(j bier in Berlijn te zijn en de gelegenheid te krijgen, op voet van gelijkheid met de vier ministers over de Oostenrijkse kwestie te spreken". 'Of het vredesverdrag met Oosten rijk er nu eindelijk zal komen? „Wij kunnen onze soep niet eten, als ze zelfs nog niet eens gekookt is". En als men in de Impasse blijft? „Dan zal het Oos tenrijkse volk doorzetten, totdat ten De verdedigers van Loeang Prabang, de residentie van de koning van Laos, hebben Dinsdag aan de Noordelijke grens van ,de stad gevechten geleverd met plaatselijke troepen van de Vletminh- opstandcilngen, die langs de rivier de Soeong op de Noordelijke toegangsweg tot de stad gebruikt worden als een soort „menselijke radar" om de kracht van de verdedigers te pellen. De voorhoede van de 308e „ijzeren" Vietminh-divisie is inmiddels de stad tot op ongeveer twintig kilometer genaderd. Een vloot van bamboevlotten zakt de ri vier dc Nam Hoe al met de zware uit rusting, van de'opstandelingen. Vooruitgeschoven kolonnes van de Vietminh volgen de voorhoede op.de voet en/zijn de stad-tot op vijftig kRometér genaderd. 'ZR. zijn dé'afgelopen' tweè- da gen dertig Jdlomrter opgerukt. (t i. Sommige Franse officieren houden re kening met de, zij het ook kleine, moge lijkheid. dat de opstandelingen de stad met zullen aanvallen als de verdediging •te sterk blijkt te zijn. In dat geval zou den de opstandelingen zich kunnen be perken tot het opleggen van hun bewind aan "de plaatselijke Thai-bevolking om te komen tot een communistische „That- federatle", de Thai-bevolking van China. Laos, Thailand en Birma omvattend. De Franse strijdkrachten hebben de ontruiming van de dalen der Nam Hoe, Soeong en Seng zo goed als voltooid. Daardoor kunnen de vlotten met uitrus ting van de Vietminh ongehinderd de rivier afzakken langs de geblakerde res ten van dorpen. Nu de verdediging rond Loeang Prabang is geconcentreerd, zijn de dorpen in de omgeving en dé voed selvoorraden aldaar, na evacuatie van de bevolking, platgebrand. Aan de aanwezigheid van de Franse minister van Defensie. Fleven, die Dins dag in Indo-Ohdna aankèram voor be sprekingen, wordt grote waarde gehecht. Functionarissen verklaarden, dat Pleven wellicht ontruiming kan gelasten van be paalde posities van secondair strategisch belang, teneinde de Franse .strijdkrachten grotere vrijheid van handelen te geven. De Amerikaanse minister van Defen sie, Wilson, heeft Dinsdag op een pers conferentie te Washington verklaard, dat volgens hem, een militaire overwinning op de communistische opstandelingen zo wel mogelijk als waarschijnlijk is: Wil son weersprak berichteri waarin wordt gezegd;" dat*.dév Frarwfe sérrivïitdo Chinese troepen in érnstig"gevaar'züa gekomen door het oprukken van de rebellen. slotte de dag der vrijheid aanbreekt". Molotow was gisteren de eerste spreker. Hij herhaalde alles, wat hij over de Duitse kwestie reeds eerder had gezegd. Hij deed weer felle aan vallen op de Europese Defensie Ge meenschap, en drong aan op een spoedig vredesverdrag. Eden maakte de Russische minister er op attent, dat alle argumenten reeds besproken waren. Molotow zeide, dat hij Woensdag een concreet voorstel zou doen. De Westelijke ministers hielden vol, dat voortzetting van de bespre king vruchteloos zou zijn. Molotow riep verontwaardigd uit, dat het Wes ten niet alleen geen gehoor scheen te willen schenken aan oude, maar ook niet aan nieuwe argumenten. Dulles deelde Molotow mede, dat hij al vijfmaal over de Europese veilig heid gesproken had. Wanneer zijn toe spraken aan de aandacht van Molotow ontsnapt mochten zijn. wilde hij hem gaarne enkele uittreksels doen toe komen. Bidault verklaarde, dat 'hij Molotow voortdurend had horen beweren* dat de Europese Defensie Gemeenschap moest worden losgelaten. Maar hij had niet gehoord, wat de Sowjet-TJnïe van plan was te doen met zekere regelingen, die zij getroffen had in hét Oosten." De vier ministers zullen Donderdag gezamenlijk in West-Berlijn dineren. De plaats van het diner is nog niet bepaald, doch'wel kon de Franse woordvoerder, die dit meedeelde, zeggen, dat van elke delegatie acht leden aanwezig zullen zijn. Na het diner zal} een: ontvangst worden -Jéhouden;. *wa aïop' - de ..^andere delegatieleden '"end« -journalisten zijn uitgenodigd.' JWW». M v- &Sv>?. A MSTERDAM heeft zijn tramdrama|<ff en Den Haag heeft zijnHawonaa; En zo heeft iedereen wat. Maar de gemeenteraad van ;Dea.j§j, Haag heeft er korte metten: mee'''ge^|p maakt. Op voorstel van'de heer Snüts-Sïg. kamp nam de raad een moüe aani dies|®§j door B. en W. werd overgenomeh4omA;V de Haagse' Woningbouw. Maatechappijj?|| onmiddellijk te En zo komt Den Haag van zjjn"?Ha^gf woma-drama af, 'ArUjfifl Het is daarbij ook van f 2,2 rrilUipènj|s gulden afgeholpen. Dat is de andere kant van dë .me£M daiile. - Als men er wat uit geleerd'.Ift&ffllf" dan hebben' we binnenkort in Nedér-^L land ook. een beetje verstand vah.een goedegemeentepolitiek.'1 l.-''. j-'A® Op de baan van de IJsclub Kralingeh te Rotterdam teerden Dinsdagmiddag wedstrijden gehouden waaraan door de prominente Noorse- en Nederlandse rijders werd deelgenomen. Overzicht tijdens de 500 m lussen Kees Broekman, op de buitenbaan, eri de Noor Hjalniar Anderten, gewonnen door de Noor. Tijd van Broekman was 47 sec. en "van Andersen 46J>. HALF W E?G K 2907-341 Van gewoonlijk welingelichte zijde wordt vernomen dat het Rode Leger thans over atoomgc- schut beschikt, dat zou zün ge bruikt tijdens manoeuvres, welke kortgeleden in Europees-Rusland zijn gehouden. Welsohltverp ingediend De eerste voorzitter van de commis sie voor Onamerikaanse Activiteit van het Huis van Afgevaardigden, de demo craat Martin Dies, heeft Dinsdag mede gedeeld, dat hij een wetsontwerp zal in dienen om de communistische partij bui ten, de wet te stellen door de aanslui ting'bij een groep die het communisme leert, strafbaar te stellen. .Hij zeide in 'het Huis „zo lang het- communisme een légale status heeft in de Verenigde Sta ten, kan geenregering er tegen optre- |Sett£: In deskundige Londense kringen verklaarde men naar aanleiding van dit bericht, dat het niet onwaar schijnlijk is. dat de Sowjet-Unie zich, evenals de Ver. Staten, wijdt aan onderzoek naar tactisch gebruik van atoomwapens. Men had echter nog geen bevestiging orftvangen van be richten, volgens welke bij manoeu vres in Europees Rusland atoom-ge schut zou zijn gebruikt. Deze be richten zijn met een zekere reserve ontvangen. Naar wij vernemen zal de waarne mend Hoge Commissaris van Indone sië in Nederland, mr Soesanto Tirto- prodjo, 14 Februari naar Djakarta ver trekken. Het officiële doel van de reis betreft voor routine-besprekingen, doch er zouden gegronde redenen bestaan te vermoeden, dat deze reis ook verband houdt met eventuele besprekingen -tus sen Indonesië en Nederland over de op heffing van de unie. Wanneer mr Soe- santo naar Nederland zal" terugkeren, is nog nietwbekend. U - Met betrekking tot de berichten die de laatste dagen in de Nederlandse en Belgische pers zün verschenen over het MoerdUkkanaal schrijft „De Gazet van Antwerpen" vanochtend het volgende: In regeringskringen te Brussel De- treurt men dat berichten uit Nederland se bron (voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn deze berichten echter het eerst verschenen in het Belgische blad „Het Laaste Nieuws" Red.), de me ning ingang hebben doen vinden dat er een vlrtneel aceoord tot stand zon zijn gekomen' inzake de kanalenkwestie en meer In het bijzónder betreffende de waterweg tussen Antwerpen en de Rijn. Men noemt deze berichten voorbarig. Het is juist, aldus wordt verklaard, dat de onderhandelingen vergevorderd zijn en het eindpunt, in zicht is. Zolang dit eindpunt echter niet bereikt is, blijft de mogelijkheid bestaan dat de onderhande lingen afspringen op een of andere kwes tie. Dit wil niet zeggen dat men in rege ringskringen pessimistisch is, integen deel. maar wel dat voorbarige berichten soms in bepaalde kringen reacties kun nen uitlokken, die de gehele kwestie weer oprakelen en dé zo moeilijk ver kregen/resultaten te niet kunnen doen. Tot nu toe hebben de beide onderhan delaars, bijgestaan door deskundigen, goed werk kunnen verrichten. Voortijdi ge publicaties mogen hen niet storen in de onderhandelingen, die worden voort gezet. De heren Van Cauwelaert en Steénberghe zullen op 20 Februari op nieuw bijeenkomen. In de berichten over deze aangelegen heid, zo gaat de Gazet van Antwerpen voort, werd ten onrechte de schijn ge wekt, dat men reeds een soort overeen stemming zou hebben bereikt. Van be voegde zijde wordt in dit verband opge merkt dat de onderhandelaars opdracht hebben ontvangen een rapport op te stel len en dat een dergelijk rapport in het geheel niet het karakter heeft van een accoord dat beide landen kan binden. Het rapport Van CauwelaertSteen- berghe zal integendeel dienen als basis voor onderhandelingen tussen beide re geringen, waaruit het sluiten van een Dr. Van de Wetering nog steeds in banden van ontvoerders De Duitser dr De Wahl en dr Van de Wetering van de Stichting voor Culturele Samenwerking bevinden zich volgens de laatste berichten nog steeds in handen van de benden in Zuid-Celebes. Deze verklaring werd aan PI-Aneta gedaan door majoor Mochtar, de commandant van het ba siscommando Makassar. Beide heren werden, zoals men weet, op 17 Janu ari ontvoerd, toen zij per auto van Makassar op weg waren naar Malinó. Majoor Mochtar zeide, dat de ben den van Kahar Muzakkar de laatste tijd een nieuwe tactiek toepassen bij het plegen van ordeverstoringen, nl. hét'ontvoeren van belangrijke perso nen en van Jongens} erv meisjes. Ook hóuden de -benden 'op bepaalde plaat sen autobussen aan.- overeenkomst moet volgen. Pas dan kan gezegd worden dat de zaak in kannen en kruiken is. Voortgaande op de berichten uit Ne derland, aldus het Antwerpse blad. heb ben enkele Belgische bladen details, ge publiceerd. die in grote lijnen wel juist zijn en anderzijds voortkomen uit een voorrapport dat beide onderhandelaars enkeie jaren geleden aan de regeringen hebbèn overgemaakt. Het bericht in „De Nieuwe Gids", volgens welk met be trekking tot -■ het' Moerdijkkanaal ook overeengekomen zou zün dat, de Rijn vaartpremies voor de haven van Ant werpen zouden komen te vervallen, noemt men in bevoegde kringen volko men voorbarig en onjuist, Hierover wordt nog onderhandeld. Aangenomen mag worden, dat een of andere vorm van hulp voorzien zal worden, indien een haven als gevolg van de kanalen-; verbetering 'of de Benelux zich voor moeilijkheden geplaatst zou zien. Dit in de geest zoals reeds het geval is met andere economische, sectoren, zoals b.v. de landbouw. Het afstand doen van de Rijnvaartpremlès werd niet overeen- gekomerS We herhalen het: over deze kwestie wordt juist nog onderhandeld. In de Sowjet-Unie zijn twee nieuwe ministeries ingesteld. Het zijn een mi nisterie voor Ferro-metalen. onder lei ding van Antoly Koezmin, en een'mi nisterie voor Non-Ferro-metalen, onder leiding van Petr Lomako. aldus meldt ïadio-Moskou. Van Vlieland, Terschelling en Ameland bereikten het A.NJP. gister-: avond identieke berichten: deze eilanden zijn gisteren volkomen ge ïsoleerd geweest. De enige verbin ding, die met het nabijziinde" vaste land bestond, werd onderhouden door vliegtuigen van de Kon. Lucht macht, die - van hetvliegveld bij Leeuwarden" opstegen. Wegens de heersende.-inist konden deze vluchten gisterennniet..worden" uitgevoerd..: :De":jverbirfding, die tweemaa^ 'per week mét Vlieland en Terschelling wordt onderhouden door, een boot, die desWoensdags en Zaterdags uit IJmuiden om 8 uur 's ochtends ver trekt en dan de. geïsoleerde eilanden via de Noordzee tracht te bereiken, zou Vandaag eveneensvervallen in dien de mist niet zou zijn opge trokken. In Terschelling bestaat nog geen tekort aarf levensmiddelen. Inciden teel hebben de vliegtuigen wel af en toe reeds enig voedsel naar Ameland gebracht. De vliegtuigen nemen echter voornamelijk post en passagiers mee. Aille polderwegen in West Zeeuwsch Vlaanderen zjjif met het oog op de opdooi afgesloten voor voertuigen met een asdruk van meer dan 1200 kg. Heel veel locaal vrachtvervoer is daardoor onmogelijk geworden, aangezien slechts de weinige Rijks- en provinciale wegen - in dit gebied nog onbeperkt mogen worden be reden. 'Twee In de Amsterdamse, haven schijnbaar doelloos rondzwervende jon gens trokken gisteren 'de aandacht van een agent van politie. Toen 'hij hen ondervroeg bleken zjj 'alleen Duits te kunnen spreken. „Wü hadden in Wuppertal geen werk meer en besloten de wereld in te trek ken", vertelden zü, nadat ze aan de hoofdstedelijke vreemdelingendienst wa ren overgegeven. Ze hadden geen van beiden een pas poort envertelden, hoe ze op een avon tuurlijke voettocht door de bossen ille gaal de Nederlandse grens waren over gekomen, Vandaar waren ze deels per trein, deels te. voet en deels „liftend" naar Amsterdam verder gereisd. Vanochtend zijn. de beide jongens, de 22-jarige S. S. en de 19-jarige G. P.. beiden uit Wuppertal, onder de hoede van twee rechercheurs per trein terug gebracht naar de Duitse grens en aldaar overgegeven aan de Duitse autoriteiten. ra» I Sinds gisteren is in het zlekenhms:te> Den Haag een nieuwe alastrim-pa&ëné*j|| opgenomen, zodat hét aantel ziekenj-nuf 22 bedraagt. De nieuwe j patiënt is üi j,, quarantaine geweest op Ockenburg. öffiS Met het invallen van de dooi hebben vele - landgenoten een paar natte voe ten gehaald. Maar dat hadden zij er zeker voor- over met de wetenschap dat de vorst hiermede een einde maak te aan haar regeringsperiode. .-'-.s.t:-- - r.'/vA '':Vrcv' n'y- In het dorp- Oostburg zijn - even eens vele wegen afgezet. De veerboot „Koningin Emma", is er gisteren in geslaagd, van Zierikzèe uit Katscheveer te bereiken. De terugreis werd échter onmogelijk gemaakt door het vele drijfijs in de Oosterschelde.' Hedenmorgen zou ge- trachtworden de overtocht Katsche veerZierikzee te 'maken. „Ons eerste - maaltyd in Rotterdam sal nie lig vergeet word nie. Flink en .opge leide tafelbediendes, natuurlik almal blan- kes en intelligente, beskaafde meiisè, staan gereed om te bedien. Wat 'n plesier is al die netheid en keurigheid. Haring be veel hullc aan, natuurlik ja fors haring. Ons boeremensc het nie veel aan die klein rou vissies nie, maar met. 'n bietje suur- lemocnsap sal dit wel gaan. Op die slaaiskvttels is skyfies suurlemoen in blink suurlemoenknypertjies ingepas. In pittas vun die skyfies met die 'hand ie neem, word dit in die knypertjie gehanteer, die twee kante daarvan opmekaar gedruk en die sap uitgepers sonder om 'n drup peltje te mors". Zo verleide dc echtgenote van de hoofd redacteurfon „Die Transvaler", mevrouw Nellie Kruger. Enkele dagen had zjj in de Maasstad vertoefd. Grote betcondering had de vrouw voor de wijze waarop het vlees hier wordt bereid. De Rotterdammers werken hard, zijn altijd haastig, maar toch hebben ze altijd heerlijk eten". En mevrouw Kruger besloot: Jn die herinnering sal Rotter dam met sy stoere, gasvrije mense en interessante dinge nog lank onthou word". Hedenochtend is professor dr M. H. Cobbenhagen,. hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, vermoedelijk tengevolge van en hartaanval, overleden Prof dr Cobbenhagen werd op 10 Sep tember 1893 te Gulpen geboren.. Van 1903 tot 1911 studeerde hij aan het gymnasium te Rolduc en vervolgens tot 1917 philcsolie en theologie. In 1917 werd hij tot priester ge wijd. Van 1917 tot 1921 studeerde hij han delswetenschappen aan de Handelshogeschool te Rotterdam. In 1921 volgde 2ijn benoeming tot leraar aan de Hogere Handelsschool en H B S te Rolduc. In 1927. promoveerde hli tot doctor In de handelswetenschappen. In het zelfde jaar volgde zijn benoeming tot bui tengewoon hoogleraar. In 1929 werd prof dr Cobbenhagen benoemd tot hoogleraar aaii de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. Oud-minister dr. J. J. C. van'- Dijk, die gisteren is overleden, heeftyooc zijn overlijden de wens te kenhën.-fg@gï geven dat.zijn stoffelijkoverschot iniail^p' stilte, zou wordenbegmyen.'ivDëjïfefflaMëS, van -dry Van Dijk ziet deze wens "gaarnel® geeerbiedigd. Een Tsjechoslowaaks militair vliéigtuigiu, met ais inzittenden een hntenanttenïeenfj korporaal, heeft," als geméld, .-VrljdagJJLl een noodlanding-:;ihWesttDóltsland'-jïgë-® maakt "Het "vliegtuig was; uit";zijn•k'óéris-ï. geraakt en h«t kreeg, met benzinegebrékK te kampen. - De korporaal, de 22-jarige.'Jeri?t&rm£fei heeft thans asyl als politiéke,vluchtêUhgfB; gevraagd.. Ambtenaren van hët'.-Ainerï-k: kaahse hoge commissariaat hebbèn; jyé'rr^ Waard dat .hem dit zal woMen.werileendi® ;De. teidin(g--,vah7 de'-Ammikaansé"iilucht4l maoht in "West-Duitslanö heeft ;lateri;mé|| degedeéld,dat/--'het- Tsjëchoslówaaksé|» vliegtuig uit elkartder zm -wordèn:geno;;M 'men,*-waarna' de:' ónde^deléiiVDohderdag4® a-s. op - -- een fpimt};jvah':r;de}yWertdiütei| Tsjechoelovvaakte'-; grens ^a'ahv "yertegén.^ -W<»édi«B»v^ai^^^Ahri»toiach'tfesia1ï TsjechoaowaKüé^zullen wordén 'tióyergg-, "dragen;" >ó-- De Koninklijke' Maatschappiji|>D> Schelde" te "Vlissihgen heeft :vani|dè. rederij N.V. Ph. van-Ommeren te.;Rptï| terdam 'opdracht gekregen.' ivoor "fde bouw van .een 20.000-fons- tanker.y'ilet" nieuwe schip wordt een zustèrsciiip; van het tankschip, dat reeds -vóor-de' zelfde rederij in Vlissingèhvjhyfium.; bouw is. Het ligt in de bedoèlihgi jdai. de'eerste tanker begin 1955 .^én^de' tweede in de tweede helftyah.ijl955^. wordt opgeleverd. Het bericht avn deze opdracht,iisfei: Vlissingen met grote vreügde -begroè: Weliswaar was uit mededeïingdiy:^ua; de directie der Koninklpké Maatscirapj' pij „De Schelde" reeds gebleken,:;?daiï ten aanzi énvan de onderportèfeuillë' geen direct reden tot ongerustheid.-be?^ stond maar een belangrjjke/opdrach als de onderhavige geeftv.altüd|tS»^rS zekerheid 'voor de tbekomist•'.■v'=-.'ïs^iE*l ■Sar' Sommige Perzische regeringsfanctió7^. narissen voorspellen dat er spoedig^; overeenstemming za! worden berelkta over de toekomst van de Perzische;;'. olie-industrie. Generaal Zahedi, deimi-S nister-president van Perzië yarkbiardéM Maandag na een bijeenkomst ;van:£dë|| adviescommissie voor de Perzische olie-;\ industrie, dat Perzië'tn het nieuwe: jaa'cpx rijk zal zijn. Het Perzische nieuwe'jaar begint op 21 Maart a.s. Het K.NM.I. deelt mede: Een actieve depressie van de Oceaan nadert thans langzaam Ierland. Het front van deze storing lag vanmorgen over Engeland en het veroorzaakte daar uitgebreid regen. Deze neerslag- zóne passeert va ndaag ons land maar als gevolg van de nog aanwezige koude lucht zal de neerslag voor een deel in de vorm van sneeuw, daarna overgaan in ijzel of regen. Het front verplaatst zich echter vertraagd, zodat de warmere lucht achter het front slechts langzaam Nederland zal bin- nenstroirlen. Hoewel verwacht wordt, dat de temperatuur morgen overal boven het vriespunt zal zijn gestegen zal toch de temperatuur in de gebieden waar nog grote hoeveelheden sneeuw wegge- dooid moeten worden, aan de lage kant blijver- Ook'langsj de Wadden- kust en de kust van het IJsselmeer zal dit als gevolg van de aanwezige ijsmassa's bij oplandige wind het ge val Zijn. De aanwezigheid van een lagedruk gebied; bij Ierland zal de wind.in-on ze omgeving uit richtingen, tussen Zuid en "Zuidwest doen waaien'in ver- band waarmede ide koude lucht lang- zaam vérder, naar het Noordoosten wordt teruggedrongen. Hoewel het in de nacht hog-jifkattM opvriezen kan toch gezegd -.worden;^ dat de vorstperiode thans -éeniieiftöéÉ neemt. - .v: De heer J. W. Rengelink. secretaris:7: van de .Nederlandse Televisie Stichting^ is teruggekeerd uit Genève, Avaar ïeéni^ conferentie van leidende figuren .'uïGdéjffi televisieorganisaties der acht laHdeurïlsi^ gehouden die in Juni a.s. zullen deelriey'^i men aan de Europese experimentele;'? televisiemanifestaties. V -£48^ Na eerdere conferenties, te l^ndenfenÉf Paxys gehouden, werd thans iniGéhêvéS besloten dat in de periode vvan-Mjiiui® tot> en met 4 Juli in tótaal ;j8 :progtam-~t mas zullen worden .uitgezöndénï|}Di^| zuLen. zjjn tien vombahv^strijdéhjv:ó: het wereldkampioenschap en achtariêlèi., programma's, die elk- door.- een derjacht deelnemende landen verzorgd ztillèni! word«i en voor .dit Uahd/'repbeèèhtatlé® zullen zijn. Dit.taantah.is dat- in:dezeriiperiodè^ihögelük}®^^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1