Niet onjuist EEN HANDIGE VERDRAAIING a act voor Russische NAVO reeds door Westen afgewezen Foutieve exploitatie-opzet van te ontsluiten gebied DrJ. J. C.V. Schouwen-Duiveland wil brug naar Goeree-Overflakkee imm r Europese weerloosheid in ruil voor belofte van Moskou V.S. WILLEN BUITEN STRIJD IN INDO-CHINA BLIJVEN Verlies 1.800.000 voor-Rotterdam Automobilisten waagden glad Auto weggenomen en er gestolen brandkast mee vervoerd Nieuw plan van Sint Laurent Grote temperatuurverschillen DONDERDAG 11 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2694 Weerbericht Herhalingsoefeningen Kon. Marine Branden in bedrijf en woonark te Wlldervank Uitbreidingsplan Honderd en Tien Morgen" Zeer betreurd Dr. Figl had onderhdud met Molotow Ml Spaak minder goed V ij f de slachtoffer ook overleden Olifant dwingt K.L.M.- toestel tot terugkeer N.A.MV BÖÖRT NAA& OLIE BIJ DELETE „Generaal Hitier" gevangen Duitse vloot bracht minder deviezen op Enige oplossing DessaV) geterrpri^CTA?? Een zwaar bewapende ïbënÖè^bës staands uit duizendman,Moe<ö|g r$$NlL_ DE laatste weerstand van de winter heeft gister én in vele delen van het land aanleiding gegeven tot ernstige verkeers moeilijkheden. Zachtere lucht van de oceaandrong het eerst door in de hogere- luchtlagen. De neerslag, die daarmede'ge paard ging, viel als regen, door de nog vrij koude luchtlaag vlak bij de grond en vormde op de wegen een spiegelglad tijsdek. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 m»c Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115488 B,g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 18 cent. Verschijnt dagelijks. DirectieC. A. KEÜNTN'G en Mr. K. VAN HOtJTEN Geldig tot Vrijdagavond. OOSTELIJKE WIND 'V: v.- r. i•-»V V* Overwegend zwaar bewolkt en mistig. Plaatselijk^, enige regen of motregen en in het Noorden, jvan^ het land mogelijk ook enige sneeuw. Weinig ;v*agk andering in temperatuur. Matigewind nit Oostelijker' richtingen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKulNS SUE DE heer Romme heeft een paar we ken geleden een rede gehouden, waarin hij zeide dat wjj moeten „eisen dat de P.v.d.A. het papieren scherm van levensbeschouwelijke neutraliteit iaat vallen en de kleur bekent, die achter dat scherm van wezenlijke be tekenis is". Tegelijkertijd voerde prof. Romme het pleit voor de politieke eenheid van alle Rooms-Katholieken. Een wéék later, verleden Zaterdag, heeft de heer Burger te Enschede een rede gehouden, die in zekere zin op de rede van de heer Romme een weer slag is. Het is goed om zo nauwkeurig mo- felijk te lezen wat de heer» Burger aarin over de „confesionele" partij vorming heeft gezegd en over de hou ding van de P.v.d.A. daartegenover. Volgens het A.NJ?.- verslag zeide de heer Burger namelijk, dat het verwijt, dat de P.v.d.A. het bestaansrecht van confessionele partijen zou betwisten - hoewel onjuist niet geheel onbegrij pelijk is. Uitteraard interesseert ons zowel de vraag waarom dit verwijt onjuist is, als ook waarom het niet geheel onbe grijpelijk is. Wat het laatste betreft, dit vindt zijn oorzaak, aldus mr Burger, in Art. 35 van het beginselprogramma van de P.v.d.A. In dat artikel wordt gezegd, dat de P.v.d-A. „principieel, en voor de tegen woordige verhoudingen in Nederland ook practisch de organisatie van het politieke partijleven op de grondslag van'een godsdienstige belijdenis (an tithese)" verwerpt Mr Burger voegt hieraan toe, dat de P.v.d-A. zich omstandigheden kan iï denken waarin confessionele par tijvorming zinvol is. Het komt ons voor, dat wij kunnen Instemmen met de woorden van de heer Burger, dat uit een en ander blijkt, dat het verwijt dat aan de P.v.d.A. gedaan wordt, n.l. dat zij het bestaansrecht der confessionele partijen bestrijdt niet onbegrijpelijk is. Sterker nog, wij menen daaruit anders dan de heer Burger doet te mogen afleiden, dat het verwijt juist is. Daaruit doet immers niets af het feit, dat de P.v.dA.. zich de theoreti sche mogelijkheid kan indenken, dat onder andere omstandigheden confes sionele partijvorming gerechtvaardigd kan zijn. De heer Burger heeft het in dit verband over een voor Nederland volgens hem volkomen hypothetische situatie,., waarin de geestelijke en godsdienstige vrijheid niet algemeen zou worden erkend. Zoals bv., voegen wij er aan toe, in de dagen van de Schoolstrijd het geval was.' Maar het komt ons voor, dat dit ar gument geen hout snijdt tegenover het gedane verwijt. Want wij hébben mét de situatie van vandaag te maken en met het be staan en tegenover elkaar bestaan van de P.v.d-A. en de VÏVjD. enerzijds err de Christelijke partijen anderzijds. En in die situatie zegt de P.v.d-A. van confessionele partijvorming, dat zij die principieel en practisch verwerpt. Is het dan teveel gezegd daaruit af te leiden, dat de P.v.d-A. derhalve het bestaansrecht dier partijen ontkent Want deze stellingname van het pro gram gaat gepaard met een constante actie om Rooms-Katholieke en. Protes tantse Christenen tot de P.v.d.A. te doen toetreden en wel onder de leuze, dat het centrale bindingspunt in de politiek van maatschappelijke én niet van godsdienstige aard is. Het ligt in het voornemen dat, evenals verleden jaar het geval was, ook in 1954 een deel van het met groot vertol zijnde personeel der Koninklijke Marine voor her halingsoefeningen in werkelijke dienst zal worden geroepen. Zo is het de bedoeling dat een bataljon Mariniers van medio juni tot begin Juli in werkelijke dienst zal komen, terwijl een tweede bataljon later in het Jaar zal volgen. De tijdsduur van het verblijf ln werkelijke dienst zal individueel varlüren van 22 tot 33 dagen. Voorts Is het de bedoeling dat personeel van de MijnenuttkiJkdienst ia verschillende kleine ploegen over het gehele jaar ver spreid voor perioden van ten hoogste negen dagen in werkelijke dienst 'komt, terwij! voor een contingent van ca 500 man een oefening wordt overwogen in de zomer maanden. Zij die voor deelname aan deze oefening worden opgeroepen, zullen even eens voor ten hoogste negen dagen in wer kelijke dienst komen Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat op een nader te bepalen tijdstip in de zomermaanden, een deel van het personeel van de Marine verbindings dienst, de Zceverkeerzorganlsatie en van verschillende commandoposten, dat thans met groot verlof is. voor een termijn van ten hoogste dertig dagen ln werkelijke dienst zal worden geroepen. Dit aantal zal de 100 niet overschrijden. Soldaten van het Oostafrikaanse regi ment „Kings African Rifles" hebben een Mau-Mauleider, die zich' „generaal Hit- Ier" noemt, gevangen genomen, aldus is Woensdag te Nairobi bekend gemaakt. Een patrouille heeft in het gebied van de Mount Kenya de bende van „generaal Hitier" uit elkaar geslagen. „Generaal Hitler" werd hierbij gewond. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotow. heeft voor gesteld, dat de Amerikaanse, Britse en Franse troepen uit Duitsland worden teruggetrokken; dat er in West-Duitsland niemand wapens zal dragen behalve de politie en behalve beperkte geallieerde contingenten (de omvang van beide zal mede door Moskon moeten worden bepaald); dat er Russen in West-Duitsland zullen worden toegelaten, om een en ander te inspecteren; dat vervolgens het verdrag Inzake de Europese Defensie Gemeenschap wordt opgeheven; dat de Europese landen de Noordatiantische Verdrags Organisatie liquideren, althans na vijftien jaar; dat communistisch China in Europa een gelijke positie krijgt als de Verenigde Staten, nl. die van waarnemer. In ruil voor dit alles biedt Molotow aan: een belofte, dat de Sowjet-Unie het Westen niet zal aanvallen, benevens nog enige rechten in het kleine Oost- Duitsland overeenkomstig de rechten, die de Sowjet-Unie voor zich opeist in het grote West-Duitsland. Dit is de feitelijk inhoud van (in nieuwe vorm gegoten oude) voor stellen, die Molotow gisteren te Berlijn heeft ingediend.' De drie andere ministers hebben ze reeds afgewezen. 't Voorstel van Molotow bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft Hiermede ia door de P.v.d.A. een stelling geponeerd, die zy niet bewijst, maar die zij als het ware geruisloos als axioma in de discussietracht bin nen te srhokkelen. De stelling namelijk dat men de „maatschappelijke aard" op zichzelf kan stellen naast de „gods dienstige aard". Van de zijde der Christelijke partijen is altijd gestéld dat de „maatschappe lijke aard", godsdienstig gekwalificeerd is en aldus gekwalificeerd moet wor den. Het punt, waar wij dus het betoog van de Keer Burger moeten onderbre ken, ligt hier.Hier moeten wij een „neen" doen horen. Want als wij dat hier niet doen, heeft de heer Burger verderop vrij spel. Want dan wordt de Christelijke partij een mogelijkheid .voor een bepaalde uitzondéringssitua- ,tle, die ook de heer Burger wel er kennen wil,maar dan worden de practische politieke problemen en de oplossingen, die men daarvoor zoekt als zjjnde van zuiver maatschappelijke aard, in feite gesaeculariseerd. En daarom aanvaarden wij de on derscheiding van de heer Burger niet en menen wij, dat het niet onbegrij pelijke verwijt bovendien ook volle dig juist is. President Eisenhower heeft Woens dag op zfjn persconferentie te Washington verklaard, dat de Vér. Staten de Franse en Vietname se strijdkrachten helpen dé vrijheids oorlog in Indo-China te winnen, doch dat rij vermijden zelf bij de oorlog voering betrokken te geraken. Brandstichting vermoed In de afgelopen nacht is een gedeelte van de groentendrogerij „De .Nijver heid" te Wlldervank uitgebrand. De brand is naar wordt aangenomen be gonnen in het gebouw, waarin het kunstmatig drogen van de groenten ge schiedde. Het vuur vond in deze kurk droge omgeving gretig voedsel. TerwUl de brandweervan Wlldervank met de blusslngswerkzaaraheden bezig was wer den achtereenvolgens op tamelijk ver van elkaar verwijderde plaatsen nog drie vuurhaarden ontdekt. Twee daar van konden ln de klem gesmoord wor den. De derde brand werd èecons tateerd in een woonark van de heer-fortman Jr, een zoon van de directeur van de groentendrogerij, die achter het terrein ln de vaart lag. Deze was met zijn echt genote afwezig. Het vaartuig ging met de gehele inboedel verloren. De schade wordt door verzekering gedekt. De brandweer van Stadskanaal, die eveneens gealarmeerd werd, behoefde geen dienst meer te doeon. Vermoed' wordt dat de branden zijn aangestoken. Hij kon zich geen grotere tragedie voorstellen, dan dat 'de Ver.'Staten daadwerkelijk in deIndochinese oor log, verwikkeld zouden raken, in het bijzonder met grote eenheden, zo zei de'president naar aanleiding van vra gen over een verklaring van een de mocratische senator, volgens .welke het zenden van 200 Amerikaanse tech nici naar Indo-China mogelijk tot di recte Amerikaanse interventie zou lei den. De Westduitse koopvaardijvloot verdiende In het afgelopen Jaar voor een waarde van Dm 404.600.00o aan buitenlandse valuta, het geen ca Dm 94300.000 minder is dan in 1957. Een en ander li het gevolg van lagere vracht tarieven. maatregelen, te nemen ln afwachting van een .Duits vredesverdrag. Het tweede deel betreft een verdrag in zake Europese collectieve veiligheid. Dit tweede deel suggereert de volgen' de punten: 1. Het verdrag in zake Europese col lectieve veiligheid beoogt te voorkomen, dat de ene groep Europese staten zich richt tegen de andere groep, en te berei ken, dat alle Europese staten samenwer ken voor hun veiligheid. 2. Van het verdrag kunnen lid worden alle Europese staten, ongeacht hun societal systeem, inclusief Oost-Duitsland en West-Duitsland. Dus bijvoorbeeld Dene marken en de Sowjet-Unie. 3. Deze staten beloven elkaar niet aan te vallen of te bedreigen met geweld. .4. Wanneer er in Europa een gewa pende aanval dreigt, zullen de staten overleg plegen en maatregelen nemen. 5. Een gewapende aanval in Europa tegen één zal gelden als een aanval tegen alleri,- :6...De,parlijen.verblnden:xlch'iiletdeel tenemén?: aan bondgenootschappen 1 'of overeenkomsten, welker doel strijdt met het doel van het verdrag in zake Euro pese collectieve veiligheid. - 7. De partijen zullen periodiek verga deren op ministersniveau, een permanen te politieke commissie én een - militair raadgevend tichaam oprichten. 8. De regeringen der Verenigde Sta ten en der Chinese volksrepubliek zullen worden uitgenodigd, naar deze organen waarnemers te zenden. 9. Het verdrag laat onaangetast diie verdragsplichten van Europese staten, welker doelstellingen met die van het verdrag stroken. 10. Het verdrag wordt gesloten voor vijftig jaar. Zie verder pagina 3 De 609 ton metende Britse tratvler JLaforey" sou bijSandingenc ten Westen tan. Floroe, voor de Noorse kust sijn gekapseisd. Volgens het be richt, dat door de reders werd ontvangen van de agenten van de Dencènl Trawlers N.V. te Grimsby, wordt de bemanning van twintig koppen vermist. Men slaagde er niet in ook maar één van de mannen terug te vinden, hoetcel de omgeving grondig werd a/gespeurd om te sten of de opvarenden misschien in een reddings boot waren ontkomen. De .Jjtforey" was op weg naar de thuishaven met een lading vis van ongeveer 100 ton welke voor de Noorse, kust was ge vangen. De kapitein van de trawler is W. Mogg, die voor deze tocht zijn soon Kenneth, met zich had mee genomen. Bjj de berekening van de grondkosten voor een aantal te bouwen woningen in het uitbreidingsplan „Honderd en Tien Morgen" in Rotterdam- Hillegersberg is gebleken, dat de betreffende Gemeentedienst zich aan vankelijk niet volledig beeft georiënteerd. De grondprijs van f 2500 per woning, die werd genoemd, inoest later noodzakelijk worden verhoogd tot f 5000 per woning, omdat bij een nader Ingesteld onderzoek kwam vast. te staan, dat de bodem veel ongunstiger wasdanaan de hand van het voorlopig onderzoek was verondersteld. Het gevolg hiervan is, dat de gemeente Rotterdam een verlies zal lijden van f 1.840.000. ]\TA het plotseling overlijden'.'vaa5§j de heer Bijleveld komt"nu;ririt; het ook minder onverwacht, bet) heqngaan van oud-minister 'drfiJJi^Jjl C. van Dijk op~ 82-jarige leeftijd.--: Als minister van Oorlog, als merlid, als directeur van de .Vér.>vanj£f Hoger Onderwijs op -Gerefci Grönd<|| slag en als lid van het- bestuim van-ib; de Dr A, Kuyperstichting hëéftjgdiès heer Van Djjk zich grote verdienste;*?* verworven.' Tijdens de oorlog nam de heer.Vaifyf Dyk een belangrijke plaats in) in-hi interkerkelijk contact en kwam' alszodanig herhaaldelijk ifiïinëtf bezettende macht in botsing. Hij werdM gevangen genomen, naar een coricén^ tratiekamp gevoerden>n&, eeh£ayqn§g tuurlijke reis, waarin® cWlS.S..fhaira meesleepte; ten slotte 'op' -het^iüp^yg pertje bevrijd., Na de oorlog werd zijn .voornaamrjfg ste practische levensdoel •he^wewg in orde brengen van de Dr A^Kuyfll perstichting.\ Met taaie'vasthoudendr^it heid wist hij de uiteengeslagenihteedél^" weer bij elkaar te brengen en;iechts|| herstel te verkrijgen. Aan ïdat wér^ gaf hij 'toen al, zijn: kracht. ipfiÉiiSSW De heer Van'Dijk was {eeii. krach-;| tige persoonlijkheid en een/ waardig? vertegenwoordiger van de>AJR:>partjj,''g als minister en als Kamerlid. Hij genoot danook grootvertrouwen ;:$qfj het A.R. volk. Toen de Vrije :Univër~ siteit hem. tot ere-doctor' maakte^-, hetgeen aan de V.TJ. alleen geschiedt1: op grond van wetenschappéliikè;vvja^ dienste heeft dat in de kringï; de voorstanders dier universi' grote instemming verworven.1 iAjfSlS Nu is ook hjj van zijnaardsejposj ontheven en in dé eeuwige) jrust jiin: gegaan. B. en W. van Rotterdam betreuren dese gang van zaken -zeer.' Bij-de be trokken hoofden van dienst1 heeft men met nadruk doenweten, dat voortaan geen V exploitatfe-opzet van een nieuw te omsluiten gebied mag worden aange- bodén, dan nadat een zo volledig mo- geljjk inzicht In de kosten'van ontslui ting is verkregen. Öp 8 December van het vort ge jaar was de gemeenteraad reeds in kennis gesteld van dit uitbrei dingsplan. In het bedoelde "raadsstuk werd toen gesproken over een grond prijs van f 2500 per woning. Thans moet dc raad ervan in kennis worden ge steld, dat deze prijs niet- meer te hand haven is. Verschillende omstandigheden worden door B. en W. aangevoerd. Zo zijn thans in de tweede berekening de ge raamde kosten van ophoging en herop hoging van de onbebouwdegedeelten der bouwterreinen in de grondprijs op- De Oostenrijkse ministerS^vvaï Buitenlandse Zaken, dr.' FigWij^eefl. heden eenonderhoud. :,gehad?.met|snjnj Russische ambtgenoot Molotowt'ÏBij het onderhoud in het gebouw) jvari), de Russische ambassade tè Oost;BerIijri? waren van Oostenrijkse zijde-„vioc aanwezig- de '- staatssecretaris i-)') BuitenlandseZaken, 'dr. Kreisky;^d< ambassadeur"'te Moskou, Bischoff, het hoofd vaif depolitieke: 'afdel van het' Ministerie van: Buitenlandse' .Zaken.-.- De toestand van de Belgische staats man Paul Henri Spaak, die sedert de eerste Februari ln een Londens hotel ziek ligt, la enigszins minder goed ge worden. Spaak, 54 jaar oud. l|jdt aan een ont steking van de amandelen, welke met enige verhoging gepaard gaat en aan een aanval van jicht. Woensdag ver klaarden de dokters, dat b|j de patiënt ook een algemene vermoeidheid te con stateren was. Spaak was naar Londen gekomen voor bjjwoning van de Europese Econo mische Conferentie. Hij heeft echter de twee laatste vergaderingen niet kunnen meemaken doordat hy ziek werd Zeer binnenkort kan de Delta commissie een adres verwachten van de stichting „Nieuw Schou wen-Duiveland". Hierin verzoekt de stichting de aanleg op korte termyn van een vaste oeverver- 'binding tussen Schouwen-Duive land en Goeree-Overflakkee. Naar alle waarschijnlijkheid zouden Schouwen-Duiveland én Gogree-Over- ;flakkee, indien het Delta-plan door- gaat, verbonden worden door een dam. J-die zou lopen van een punt tussen Dreischor en'Bruinisse op Schouwen -Duiveland naar Herkingen op Goeree- Ovwfiakkee. De stichting stelt voor, aan beide zijden de landhoofden van de ge projecteerde brug op te nemen als onderdelen van de toekomstige af- sluitdam. Zouden dit plan en het plan voor een brug van Goeree-Overflakkee naar de Hoeksche Waard werkelijk heid kunnen worden, dan zouden twee eilanden hun vervoersproblemen ein delijk opgelost zien, hetgeen ongetwij feld een grotere expansie en meer eco nomische mogelijkheden met zich zou brengen, zo meent de stichting. Zoals bekend zijn de plannen op Goeree- Overflakkee reeds in een meer ge vorderd stadium. Daar wordt thans een intensieve studie gemaakt van de financiële consequenties van het brugplan. esens.-.: C'. De automobilisten moesten gisteren op de spiegelgladde wegen dubbel op hun qui vive zijn. Op de rijksiueg bij Hardinxveld stortte deze tvagen van de circa vier meter hoge berm. De chauffeur kon er nog bijtijds uitspringen. In vele delen van de provincie, waar de sneeuw was over gegaan in ijzel, was het verkeer 's morgens geheel lam gelegd. Doch ook later op de dag bleef hel uitkijken geblazen. Deze vrachtwagen geraakte aan de Overschiese weg door de gladheid van het ijs op het ijs van de Schie. Twee onbekende mannen hebben in de afgelopen nacht ingebroken by de vee voederhandelaar D. te Nuth (L.) en daar onder meer diens brandkast een een be stelauto ontvreemd. De brandkast, waar in zich een bedrag van ongeveer 6000 gulden bevond, hebben zjj Ln de bestel auto geladen. Zij brachten het met hun buit echter slechts tot in een buitenwijk van Heer len. Daar werd de bestelauto tegen half vjjf opgemerkt door een autopatrouillo van de Heerlense gemeentepolitie. De agenten wilden controleren of de inzit- De gasverstikkiDg te Arnhem De gasverstikking te Arnhem heeft nog een vijfde slachtoffer geëist, nu de 9-jarigiie W. R. Hij was, zoals men weet, in zorgwekkende toestand naar het gemeente-ziekenhuis in Arnhem ver voerd. In leven is thans alleen nog het jongste kind uit het gezin R„ de twee weken oude baby Anne. die, doordat hij beneden sliep, geen nadelige gevol gen van het uitstromende gasblijkt te hebben ondervonden. De begrafenis van de vijf slachtoffers, Friezen van. geboorte, geschiedt Zater dagmiddag as. te' 13.00' uur van de Ge reformeerde - kerk-te- Murmerwoude uit. tenden de rijtijdenwet soms overschre den en besloten hen daarom, aan te houden. Zodra de patrouilleauto de be stelauto begon te volgen.gaf de laatste vol gas en sloeg allerlei smalle zij wegen in. Na een wilde jacht botste de bestel wagen tenslotte tegen een hoogspan ningsmast van de Nederlandse spoorwe gen. Onmiddellijk daarna maakten de twee inzittenden zich over het veld uit de voeten. Het tweetal wist in het duis ter te ontkomen. De eigenaar van de bestelauto bleek een veevoederhande laar uit Ophemert in Gelderland te zijn. De auto was in bruikleen gegeven aan de vertegenwoordiger van de veevoeder handelaar genoemde D. uit Nuth. Deze had intussen van de inbraak nog "niets gemerkt en ontdekte pas dat by hem was ingebroken, toen de rijkspolitie van Nuth hem tegen de morgen kwam wekken. Baby in wieg verbrand In Wierdeii "is het drie maanden oude dochtertje van die familie E. aan de Nijverdalsestraat in de wieg verbrand, toen een stcomapparaat vlam vatte op een moment, dat de moeder elders in het huis werkzaam was. Bij het kindje moest op doktersadvies worden gestoomd. De baby liep ernstige brandwonden op en werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis te Almelo vervoerd, waar zij enige uren later, overleed. De Douglas DC-4 FH-TEZ .„Zeeland" van de KLM heeft zich Woensdag gé- noopt gezien, drie uur nadat hjj van het vliegveld Dum Dum van Calcutta was opgestegen, naar deze luchthaven terug te keren, omdat een tweejarige olifant, die per vliegtuig naar New York zou worden gebracht, uit zrjn houten kooi in het toestel was gebroken. De in Thailand gevangen olifant wordt op het vliegveld vastgehouden, totdat maatregelen zijn genomen voor de voortzetting van de reis. De Canadese eerste minister Louis St. Laurent heeft een veel breder en inniger integratie voorgesteld van de Atlantische landen, aidus werd be kend gemaakt in Bonn. Zijn voorstel, dat ver buiten het Noord-Atlantische Pact en E.D.G. zou gaan, werd gedaan in een rede, die hjj gisteravond heeft uitgesproken aan een staatsbanket gegeven in Bonn door bondskanselier Adenauer. De tekst van de rede werd vandaag bekend gemaakt genomen, teneinde te voorkomen, dat deze kosten in een later stadium op de bewoners moeten worden verhaald. Verder wordt aangevoerd, dat sedert de'.eerste raming eërj prijsstijgingVQO£t al van zand is opgetreden en dat "de arbeidslonen zijn verhoogd.iö??; B. én W. erkennen echter, .dat daar naast de' toestand van 'de bodem van invloed is geweest Deze bodemgesteld heid blijkt nl. veel ongunstiger ie zjfn dan aan de hand van een voorlopig grondonderzoek, was verondersteld; - met het gevolg, dat de kosten van straat- aanleg ca. hoger zullen zijn dan In- eerste instantie was geraamd. Uitgesloten achten B. en. W. het thans woningen te gaan, bouwen met een aan vaardbare huur, indien de grondkosten op circa f 5000 per woning worden ge steld. Uitvoerig overleg is daarna ge pleegd en men is tot de. voorlopige conclusie, gekomen, dat de netto-huren van de te stichten woningen tot f 10 per week kunnen worden opgevoerd, maar dat, een verdere vérhogingzeker niet verantwoord zou rijn. De woningbouwvereniging, welke de woningen zal bouwen en exploiteren, deelt deze opvatting. Bij een huur .van f 10 per week zal een grondprijs van f .3300 per woning in rekening kunnen worden gebracht. Als gevolg daarvan zal de gemeente Rotterdam een verlies moeten tijden van f 1.840.000. Overwogen is nog dit bedrag te be perken door gebruik te maken van het z.g. grondegatisa-tiefonds, hetwelk be oogt de gunstige uitkomsten van. een bepaald plan ten goede te doen komen ai aan de duurdere plannen. Aangezien het fonds daardoor vrijwel geheel zou worden uitgeput en in elk geval niet meer voldoende middelen zou bevatten om te kunnen dienen voor die grensgevallen, waarvoor het is in gesteld, achten B. en W. van Rotter dam deze methode niet aantrekkelijk. Het geraamde verlies zal-derhalve t.z.t. als een afzonderlijke post op de kapi- taaidienst moeten worden gebracht en zó spoedig mogelijk ten laste van de gewone dienst moeten worden afge schreven. Hoewel B. en W. volkomen verstaan, dat een en ander de gemeenteraad zal teleurstellen, vertrouwen zij toch, dat de raad in de voorgestelde oplossing wil berusten. Elke andere oplossing zou trouwens een beletsel vormen voor een spoedige totstandkoming) van de wo- Vdéssa'S^rjid^ Tjisagara eri' 'Haurg inj iEterutseagefMMriseaid^iSeMB^aSS^^I steltènis)zaairii'd;)prideri;d%^^pöé~ aldus ;:bericht;?.dë^ P. i Aneta uit 'BandiingiiJ'Veertië^ dessabewonerswerdead{mr,rië):briiclé|| gedood, elf zwaar gewon<L;:)Elf|hüize] werden irtbrand )géstbkehj^Dê1)d§S) de bende aan' eigendommen?)aange rictité schiade - woidt ??ge^hat:iijsopj rp.. iso.ooo., |gg De 1 Nederlandse Aardolie ^Maa^r, schappij heeft ééri^prééfbÖrihgstegg Delft .v voltooid.1Men'.: is ':gistereri^h^' gonncn met het nemen ;van éein1 productieproef 'inj.een.' laag,??gelegéu op) een diepte van ongeveer.,;3Ë00^ meter. Tijdens een eerste proef jhèeftj^ men een kleine hoeveelheid taardolie»' gevonden. De proeven worden 'voo: gezet.- - Moordenaar van .BodenRejun'i gearresteerd De moordenaar van Maxriëll Boden-? helm, dc „dichter van de /hartstocht^ uit de jaren twintig, is door) politieman-'1 nenmet 'de revolver lnde.vulstygéarS •resteerd. Het is de 25-jarigeverlopen. boiden.;'5M; wasser; Harold Weinberg;die^reeds'ibe-^p kend heeft. Op anderhalve.küometerivadS'^ de plaats der misdaad werd-'-hljSgéaS^ resteerd na een jacht, diéde';.:politie)® zelfs tot in Miami (Florida) .gevoerd'gf had. ningen, welke: -in het v<KJr 1954 opg<^.:)M steld bouwprogramma zijn': opgenbmeh;S§ zo merken B. en "W." nogv op--.ihStietgM voorstel, datde leden. van. dé. gemeen-kS?^ teraad is toegezonden.1 In de vergaderingvan Donderdag,s,18|i||< Februari zal de gemeenteraad^'zicbislj nader beraden, over' dit voorstet;iJ#:®S^» - - (Van onze weerkundige medewerker.) In het Noorden van het land echter begon de neerslag als sneeuw maar ook daar viel later regen bij temperaturen onder het vriespunt. De tem- peratuurtegenstellingen waren tijdelijk weer zeer groot. Gister middag meldde Vlissingen zes graden dooi en gelijktijdig Gro ningen vijf graden vorst. Meel langzaam breidt de zach tere oceaanlucht zich naar het Noorden uit. Er móeten evenwel nog flinke hoeveelheden ys en sneeuw worden weggedobjddi waardoor de temperatuurvjinm het Midden en. .Noof'dèft^a»® het land aanvankelijk 'Qnogiff, slechts langzaam zal r. kunne» stijgen. Hoewel, langs dejjéiütenm van het IJseimeer iaalttuid^^Ê ruime-tijd de afkoelende wer-)) king van de ijsmassa's - merk^M baar zijn. De depressie, die thans ridéï' winter de laatste slag- heéftïtoie-W gebracht,r .ligt nu W:.-Ierland??# &ij vult echter langzaam op'ien-) dat betekent dat de kracht van de zachtere luchtstroom v>èër'i£ afneemt. .5-'?^ De grens tussen dooi en' vórst: komt dan ook opslechts2èên&: paar honderd kilometer vah~-:(fh$'zé-. land weer tot staan: -.Toeh~zul$W len de Zuidelijke windeiifïde^ winterkoude s voorlopig buttén% onze grenzen houdeniïZólgns echter de vorst nog in.ie-grónd zit, kan het bij •ppklgfihgéifê de nacht nog gemakkelijk ,o vriezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1