Nieuwe wegen voor een gezonde middenstand Vooral de „randbedrijven" hebben het moeilijk Heden aan Oostenrijk de orde Artsen krijg smid< geneesmi en een gidsSfjl delen-doolhöl Nederland ,bromfietsV niet met beleid Goeree-Overflakkee doof" het ijs opnieuw geïsoleefi r V anzelfsprekend Oostenrijk Huidige chaos dreigt medici over het hoofd te groeien SuINaGiQEB*^ LANG VERWACHTE NOTA VERSCHENEN Grotere zaken hebben geen klagen Veel geld naar kruidenier Bovendien nog een geheime zitting geivijd aan China mm m NED.PROTES- VRIJDAG 12 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 26«JS BERLIJN SE CONFERENTIE i Ned.meisje in V;\S vermoord') Voorlichting ook voor mmm Drie personen gedood in Harderwijk Noorse koning bezoekt Nederland Religieuze leider in Marokko vermoord m DEENSE DESKUNDIGEN VINDEN: fabrikanten I Credietvormen ;gs mm Zie verder pagina 4 Bus in botsing met trein Q Zie verder.. paeiriCL'4JWm Rotterdam^ Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Ir ostbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspiein 1 - Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig tot Zaterdagavond. f'tèyöï Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN LATER IN HET GEHELE LAND DOOI !|||gjlg Zwaar bewolkt met plaatselijk -mist en ;iuijiv.iii- kelijk enkele verspreide opklaringen, later van: Zuidwesten uit regen. Aanvankelijk zwakke,;.later^ matige tot krachtige wind tusen Zuidoost én Züld-J? west. In het Noorden van het land vannacht lichte'!-! vorst, morgen later op de dag lichte dooL lii hetg Zuiden van het land vannacht temperatnfenpóm|I het vriespunt en morgen flinke dooi. T N het ver dere verloop van zijn rede heelt dc heer Burger betoogd dat de Wereldraad van Kerken zich heeft uitgesproken tegen confessionele par tijvorming en wel op de - - volgens oe heer Burger begrijpelijke grond dat de geestelijke waarden waarvoor de kerk staat, devalueren naar de mate dat die met macht moeten worden gehandhaafd. Dit zijn kerkelijke motieven, aldus de heer Burger en niet, hoe ac ceptabel en juist ze ook zijn, poli tie k e motieven. En zij staan niet' aan een politieke partij ter beoorde ling. Intussen heeft de heer Burger deze motieven aangehaald en zo begrijpe lijk, respectabel en juist genoemd. Wij zullen er dus iets over moeten zeggen. Het eerste, was wij willen opmerken is dit en dat sluit aan bij wat we aan het slot van ons vorig artikel schreven dat de tegenstelling tussen geestelijke en godsdienstige motieven enerzijds en politieke motieven anderzijds, niet juist- is. Hier is van een tegenstelling geen sprake. Poli tieke motieven zijn van. geestelijke en godsdienstige aard in zoverre zij over de richting van het staatsbeleid be slissen. Dat gaat niet buiten het gees telijke leven om. Daar moet steeds de vraag bjj gesteld worden: Wat verlangt God van ons? Hoe wil Hij dat wij in deze concrete ingewikkelde situatie handelen? Dat betekent niet dat wij zouden menen dat de. Bijbel een hand boek is dat voor elk denkbaar geval een oplossing kant en klaar aan de hand doet. Maar dat betekent wel dat bij het licht der Schrift en in de sfeer van de Schrift en overeenkomstig de strekking van het Evangelie de po litieke en maatschappelijke problemen moeten worden benaderd. I N de tweede plaats moeten wij op- merken dat de stelling dat gees telijke waarden devalueren, wanneer zij roet macht moeten worden gehand haafd, bij het vraagstuk der „confes sionele" partijvorming helemaal niet terzake is. Natuurlijk kan men met behulp van de staatsmacht geen geestelijke over tuiging opdringen,. De Christelijke partijen zijn, meer dan wèlkè andere partij ook in Neder land, steeds opgekomen voor de gees telijke vrijheid. Maar. wanneer men bp grond van zijn Christelijke over tuiging tot dc conclusie komt dat een bepaald waagstuk van openbare; o7de op M .bepaalde jwjjze moet worden opgelost,' omdat:men..,van overtuiging is, dat bil het licht" der Heilige Schrift "^én overeenkomstig de strekking van het Evangelie de Overheid haar taak hier zo en niet anders mag vervullen, dan vindt er geen devaluatie van gees telijke waarden plaats. Wanneer'men, als Overheid, die ge bleken strekking van het Evangelie zou gaan verwaarlozen, zogenaama om devaluatie van geestelijke waarden te voorkomen, dan devalueert mei) in feite de Overheidstaak. Dan zegt men in feite: hoewel het zo zou moeten, doen we het maar niet zo. Dan wordt dus de invloed van het Christelijk getui genis uitgeschakeld. En welke invloed beheerst dan het overheidsoptreden? Men moet toch tot een beslissing ko men? Die beslissing moet toch op argu menten berusten? En die argumenten moeten toch een redelijke en zedelijke, ja zelfs een geestelijke strekking heb ben? Want veel optreden van de Over heid heeft nu eenmaal uit de aard der zaak. vanwege de stof waar het over gaat, een geestelijke strekking. Dan behoeft men nog niet eens expres aan zo iets als de Zondagswet te denken. Daar speelt het een rol maar het komt ook aan de .orde b.v. bij de maatschappelijke vragen: Hoe moet de verhouding van werkgever en werknemer zijn? Waar moet de wo- ningpolitiek op gericht zijn? Op wo ningen voor een twee-kinderstelsel of op woningen voor grote gezinnen? Dat komt ook aan de orde bij de bui tenlandse politiek: Hoe waarderen wij dé tegenstellingen in de wereld en hoe oriënteren wij dientengevolge onze politiek? Dat komt aan de orde bjj de verhouding van de overheid tot de cultuur. Nemen we als overheid die cultuur maar zoals ze is en gaan we die steunen en subsidiëren onder het motto: kunst is kunst? Of zullen we hier normen aanleggen? En waar halen we die normen vandaan? En dan spreken we nog maar niet van school, radio en televisie. We deden maar een greep. Tot slot merken we op dat het vraagstuk van het overheidsoptreden altijd met zich meebrengt een zich bezinnen op'aard eh taak en grenzen van het overheids gezag. En dat kunnen we niet wezen lijk goed doen als we niet voor alles daarbij in rekening brengen wat God, Die de Overheid tot aanzien riep en haar met gezag bekleedde, ons over die overheid heeft voorgedacht in Zijn Woord. Wie dit alles overweegt zal het dui delijk zijn dat noch de stelling van de Wereldraad, noch het betoog van de heer Burger houdbaar is. Het is ook geen nieuw geluid. Het is het oude geluid dat sinds Thorbecke in zijn tegenstelling met Groen door allé vrijzinnigen altijd ten gehore is gebracht, als het ging om de Christe lijke partijen te bestrijden. En altijd zyn er Christenen geweest, die onder hun invloed kwamen en het juiste zicht op deze vraagstukken verloren. De doorbraak is als principieel ver schijnsel niet nieuw. Het Is een oude leer die in wezen en, dat nemen we gaarne aan, onbedoeld beoogt het Christendom in de hoek van het secta- risme te schoppen. V, Het Christendom is in de politiek echter iets dat, krachtens de aard van Christendom en politiek beide, van- «slfsprekend is. - De mensen maken er iets met-van zelfsprekends van. Dat is eigenlijk de zonde in de po- Ifek. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS (SLC^P Van onze Haagse redacteur) T\E Nederlander brengt veruit f z(jn meeste geld naar de ma- nufactuner en de kruidenier. Zij ontvangen beiden meer dan 100.per jaar van hem. Meer dan 50 gulden gaat naar de sla ger en het Horecabedrijf, tussen 25 en 50 gulden gaat naar de melkboer, de bakker, het me taalverwerkende ambacht, de groenteboer, de sigarenwinkelier en de kolenhandelaar. PER hoofd van de bevolking wordt jaarlijks 723 gulden via de detailhandel, ruim 130 gulden via de ambachtsondememingen en bijna 50 gutden via het Hore cabedrijf besteed. Dit was al thans omstreeks 1950 het geval. In- dat jaar zette de totale de tailhandel voor een waarde van bijna 7.5 milliard gulden om. De ambachten verwerkten in 1947 een bedrag van ruim 1£ milliard en de Horecabedrijven hadden in 1948 een omzet van bijna een half milliard. DIJ de besteding van het geld D speelt de woon- en leefwijze een belangrijke rol. Besteedt de gemiddelde Nederlander 723 gul den per jaar bij de detailhandel, voor de plattelander is dit «lechf* 475 gulden, maar voor de stede ling 847 gulden. Het ambacht ontvangt van de plattelander 79 gulden per jaar en pan de stede ling 159 guldenB(j de Horeca bedrijven ie het verjchU het grootst; daar besteedt de platte landsbewoner slecht* tl tegen de stedeling 03 gulden per jaar. j."- (Van onze Haagse redacteur) Bij de bespreking van middenstandsvraagstukken moet'k een scherp onderscheid gemaakt worden tussen bet randbedrijf en de volwaardige onderneming. Indien men deze scheiding in het oog houdt kan gezegd worden dat de situatie in de middenstand niet zo slecht is alsveelal wordt beweerd. Het randbedrijf verkeert echter inderdaad In een ongunstige positie. Tot deze conclusie komen de minister en de staatssecretaris van Econo mische Zaken in de Middenstandsnota, een omvangrijk stuk, waaraan langer dan een jaar gewerkt is en dat thans bij de Tweede Kamer is aangeboden. De nota bevat uitvoerige beschouwingen over alle aspecten van het midden- standsvraagstuk en over het gevoerde beleid op dit gebied, terwijl ook nieuwe wegen die de regering zal gaan bewandelen, worden aangegeven. Deze hébben in de eerste plaats be trekking bp maatregelen ter bevordering van een ordelijk economisch verkeer waardóór de middenstand beschermd wordt tegen, beunhazerij- In dit verband worden genoemd de Vestigingswet Be drijven, die nog door de Eerste .Kamer moet worden aanvaard en die ruime per spectieven biedt, de wettelijke regeling van het cadeaustelsel, die thans voor advies bü de Raad van State is, "en de regeling van uitverkoop en opruiming, waarvoor een ontwerp wordt voorbereid, de Winkelsluitingswet, die dit" jaar tech nisch herzien zal worden en eeeh rege ling van het afbetallngsstelsel,. waarvan een commissie thans studie maakt. Ver- Prof. dr J, Zglstra Dr G M. j: JfMkamp, De ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Ünie, die tc Berlijn bijeen zijn, zouden hedenmiddag ver gaderen over een vredesverdrag met Oostenrijk,het derde punt der agenda. De Oostenrijkse minister Figl is in de stad aanwezig, om aan het overleg deel te nemen. Een accoord over de Oostenrijkse kwestie ligt binnen de grenzen van het mogelijke, toch is men niet optimistisch. Voor het eerst hebben de Grote Vier heden ook een .morgenzitting gehouden en wel een geheime. Deze werd evenals de geheime zitting van gisteren gewijd aan punt één van de agenda: maatregelen ter verminde ring van de spanning en een conferentie met China. Wat men van deze besprekingen hoopt iseen of andere regeling met betrekking tot Indo-China of Korea. zegsman heeft de geheime zitting te Berljjn van gisteren „het eerste be wijs opgeleverd, dat de beide partijen naar enig gemeenschappelijk terrein zoeken". „Indien er op enig punt overeenstem ming bereikt was, zou dat natuurlijk be kendgemaakt zijn. Daarom kan gezegd worden, dat de zitting geen besluit® op geleverd heeft." aldus de zegsman. „Toch kan de bespreking over Azië niet volkomen hopeloos genoemd worden zolang er aan beide zijde bereidheid be staat er morgen verder over te spre ken. Er bestaateen kleine kans, dat de bespreking tot een schikking zal lei den." Aan de geheime zitting van gisteren, de tweede, namen zestien oersonen deel (gewoonlijk zitten er hondérdtwintig ge delegeerden in de zaal). Er werden geen inlichtingen over verstrekt, maar naar verluidde, heeft Molotow geen duidelijk antwoord gegeven op het Westelijke aanbod, om met rood China te con fereren over zuiver Aziatische proble men. Hü zou volgehouden hebben, dat een conferentie met China over het al gemene probleem van de spanning in de wereld zou moeten lopen. Waarnemers leiden evenwel uit het feit, dat het overleg over dit punt he den wordt voortgezet, af, dat de moge lijkheid van een compromis nog niet was uitgesloten Het vredesverdrag met Oostenrijk ligt feitelijk voor ondertekening cereed sinds 1949. Oosenrijk vindt het zelfs verouderd, omdat het Rusland 150 millioen dollar toekende als vergoeding voor de 200 ex- Duitse ondernemingen in Oostenrijk, die de Russen destijds hadden overgenomen. Sindsdien hebben de Russen vijf jaar lang met name uit de olievelden hun in komsten getrokken. Aan het ontwerp zijn vroeger reeds 260 vergaderingen gewijd. Over vijf - ar tikelen is men het nog niet eens: te we ten de artikelen 16, 27 42, 48 en 48bis. js de stadsbus" van Harderwijk op de De Russen willen Oostenrijk verbieden onbewaakte overwee- aan de KiVm verplaatste personen te helpen, die ge- ov^ collaboreerd hebben met de Duitsers. Zij I ^ef m botsing gekomen met de snel willen een verbod betreffende buiten-tr®jn. •u't Zwolle. landse technici in het Oostenrijkse le-Dr-" vr. -verden gedood, vijf ger. Verder is men het niet eens over ernstig gewond en een nog onbepaald wat eigendom is van onderdanen van i aantal licht gewond, leden der Verenigde Naties en over Oos- ontstond op deze onbewaakte tenrijks Buitenlandse schulden. overweg in de nieuwe wiik van de De Russen willen verder een bepaling J, j toevoegen tegen fascistische en anti-de mocratische organisaties- De laatste tijd beweren zij ook., dat Adenauer een nieu we Anschluss nastreeft. volgens zal met het onderwijsbeleid een nieuwe weg worden ingeslagen. Deze maand kan de instelling van een commis sie van de departementen van Econo mische Zaken en van Onderwijs, aange vuld met deskundigen-fop middenstands- gebied, verwacht worden, die zich zal bezighouden met de vraag hoe het mid- denstandsonderwijs ingepast kan worden in het Nederlandse onderwijsstelsel. Deze commissie zal binnen een jaar rapport moeten uitbrengen. Daarbij zal ook de subsidiëring van dit onderwijs ter sprake komen. De bestaande credietvormen zullen worden uitgebreid voor zover betreft het bedrijfsuitrustingscrediet en het bijzon dere crediet. Nagegaan wordt op welke wijze het verlenen van vestigingscredie- ten, in het bijzonder in kleine branches, kan worden vergemakkelijkt De borg stellingsfondsen zullen worden gereor ganiseerd' en meer geschikt worden ge maakt om als algemene hulp en vraag baak van de economisch verantwoorde Weine ondememingen te dienen. Van groot belang is vooral het initia tief dat. de regering aankondigt op het gebied van research en. voorlichting. Be trouwbaar cijfermateriaal met betrekking tot de middenstand 'is uiterst schaars. Daaromzal'op.kortes-tcrmijn .gestreefd worden naar dc instelling van 'een' alge mene middenstandsstatisnek, die eigen lijk reeds ingeluid is door dc telling van hetambacht, waarmee het Centraal Bureau voor de Statistiek dezer dagen begonnen is. De ontwikkeling van de research, die door het Economisch Insti tuut voor de Middenstand en andere in stellingen bedreven .wordt zal met kracht gestimuleerd worden. De regering zal voorts een speciale middenstandsvoorlichtingsdienst in het leven roepen, waaraan een aantal mid denstandseonsulenten zal worden verbon den. Ook saan productiviteitsonderzoe ken op stapel terwijl aandacht zal wor den besteed aah de wensen die de mid denstand nog heeft op het gebied van de belastingheffing- Overieg is gaande over een financieringsregeling voor de bouw van bedrijfspanden in nieuwe stadswij ken. In de nota wordt er van uitgegaan dat het middenstandsbeleid primair een onderdeel is van het algemene econo mische beleid. Waar de problemen van de middenstand geen afwijking vertonen van de algemene problemen, is cr geen aanleiding tot het voeren van een afzon derlijk middenstandsbeleid. Dit betekent, dat het uitgangspunt voor het economisch beleid, dat de overheid slechts globaal ingrijpt op strategische punten, ook voor de nuddenstsndspolitiek geldt. Intussen Een spook? Nee, een mens, gekleed in de allernieuwste vinding op het gebied van vuurvaste kleding! Zonder enige last te ondervinden van hitte of vuur staat de uitvinder van. het pak temid den van de koog-oplaaiende vlammen, waarmede hij de bij de proef aanwe zige technici van het Franse leger, de luchtmacht en de marine het betvijs levert van de uitstekende kwaliteit, van het materiaal, een soort plastic, be streken met een speciaal in Zu'itserland vervaardigde verf. Het: pak kan eert hitte weerstaan van 4240 graden Fahrenheit. De technici hebben te vreden en toch. ook vod een beetje opgelucht geknikt, .toen de „voorstel- ling" was afgelopen. ï'-'SS8 TIE Beriijnse conferentia, daaf^ziï 1J niet veel in. 'vïip Zit er nog een vredesverdragfmét Oostenrijk in? Misschien; ;>.c f Want Oostenrijk, dat zichzelf voorbaat militair neutraaT verklaard heeft, ligt buiten het terreinjwaar^dé Russen en .de Westelijken omfs^aënl De Russen zouden niets jopgevSii van hun positieals- zjj een vredesver§ drag met Oostenrijk aanvaardden^Dei Westelijken zouden hun positié'ef;niet door versterken. f;/"vkigjj Alleen Oostenrijk zou er- tTOlijJjü varen. ^9H Als hét vredesverdrag tot/(stand komt, is dat dan ook in dé ,tegenstgl| ling tussen Rusland en het: WcstT' geen stap voorwaarts. c. Het enige dat men er-; ."ydnA'z'i kunnen zeggen is dit, dat dan;deïRü|| sen zouden hebben bewiUigd inCde gegronde verlangens van VeenSxmèll communistisch land.'. En dat zou dan inderdaad'een vrie| dèlijk en ontspannend gebaar "zijh;;|_. Een gebaar, omdat het eenfehf zou zijn die niets kost. De 25-jarige Leon Morris Livingstorf# een vroegere kok, is.:-gisteravondï'ïdagts een jury schuldig verklaard .aantmoófti! op. een Nederlandse iKumgrahte;iÈ%1S|^g Livingston heeft eerst .bekend, dat :;höi de 21-jarige Riek SUerendregtitj'opp^ Juli van het vorige jaar ;met.teen-rimes' doodgestoken had, doch later'idtëeftgbïji die bekentenis weer" IngétroMÈ«8^™S' .Het slachtoffer,- dat;afkómrilgïwas§uI1 Delft, werd vermoord toen rizij op;thët" punt stond het - huis van haar yverkgé ver, eenarts in Salt Lake ^City.'lbinnri te gaan. Zij werkte in de huishoudïn'. rit/rit Op kraamvisite in de dierentuin van Kopenhagen, waar moeder Tijger nieuto levert ter wereld bracht. -- --(Vm--,onzes,Haagse'Aedacteur).-;-- v 'De Gezondheidsorganisatie Toegepast.. Natuurwetehsidiappelijk;'Onder zoek - (T.N.O.) in Den Haag,' heeft een speciale commissie in\het tGeven geroepen die in samenwerking met de geneesmiddelenindustrie, de artsen en de specialisten, zal trachten een einde te maken aan- de chaos, die 'er heerst op het gebied van de moderne geneesmideflen. De steeds wassende stroom van deze geneesmiddelen dreigt de medische wereld in Nederland over het hoofd tegroeien. Het wordt voor dé artsen hoe langer hoe moeilijker de goede weg te vinden in al het.nieuwe, omdat;.de arts niet in staat is dit nieuwe te beoordelen. Hjj moet veelal afgaan, op hetgeen de grote wereldliteratuur hem leert.Dat alleen reeds is een zware taak, die een doorlopende oriëntering en heroriëntering vereist. Bovendien oefenen de zich steeds uitbreidende pharmaceutische industrie en groot handel een steeds groter wordende invloed uit op hetgeen de arts zijn patiënten voorschrijft. ri;.V wordt niet ontkend dat op bepaalde pun ten een verdergaand ingrijpen nodig kan zijn maar dit dient dan te geschieden in het kader van de Publiekrechtelijke Be drijfsorganisatie. Zo wordt met name een door de Over heid te voeren functioneeel midden standsbeleid, d,w.z. een afzonderlijk be leid voor detailhandel, ambacht, enz., af gewezen, De Overheid dient geen be schermende middenstandspolitiek, waar bij de middenstand als geheel als een sociaal zwakke groep wordt beschouwd, te voeren, zo wordt in de nota gesteld: Het zijn de typisch structurele problemen van de middenstand die het voorwerp vormen van het specifieke midden standsbeleid. Hedenmiddag omstreeks half een Volgens eèn bevoegde Westerse Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mede: Z. M. de Koning van Noor. wegen zal op 16, 17 en 18 Juni a.8. een staatsbezoek aan Nederland brengen. Z. M. zal reizen in het Koninklijke jacht ,,Norge", dat te Amsterdam voor anker zal gaan. Omtrent het programma voor die dagen kannen tn afwachting van de te treffen regelingen vooralsnog geen bij zonderheden worden medegedeeld. stad een grote ravage. Met deze bus keren dagelijks verscheidene school kinderen naar huis terug. De treinverbinding tussen Nunspeet én Ermelo is gestaakt. Het ongeluk is gebeurd op het traject tussen station Harderwijk en Hulshorst. De bus behoort tot de firma J. W. Smit en De Klein, Hassan ben Mohammed Ben Bark, een religieuze leider In Frans Marokko, is vandaag in Casablanca doodgeschoten. Be moordenaar wist in de Arabische wUk te ontsnappen. fjEENSE verkeersdeskundigen vinden dat Nederland, een slecht voorbeeld geeft van bromfietsenbeleid. Overigens dekte het loslaten van zwermen bromfietsen in Denemarken, waar sedert 1 December '53 iedereen, een bromfiets oftewel „knallert" kan kopen en er (mits de-fiets een;maximum snelheid van 30 km heeft en voldoet aan wettelijke kwaliteits- en constructie- voorschriften) meteen op mag wegrijden, nogal beroering verwekt. Daarom heeft de Kon: Deense Automobielclub een onderzoek ingesteld naar het bromfietsenbeleid in niet minder dan 23] andere landen en daaruit is haar geblekendat in Nederland het bromfietsenverkeer vrijwel ongebreideld is en dat daar het aantal ongevallen met een-bromfiets naar verhouding het grootst is. De Denen verwachten dat hun „bromfietsen-dichtheid" die van Nederland in de toekomst verre zal gaan overtreffen en zij wensen zich nu aan de ander-te spiegelen. - Prof. dr C. D. de Langen uit Utrecht schrijft hierover in de jongste afleve ring van het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde. De hoogleraar zegt dat vroeger de arts zijn kennis vrijwel uit sluitend opdeed uit leerboeken en op colleges, dus langs de officiële weg. De voorlichting die de industriegeeft .en de grote vorderingen die deze industrie de laatste 25 jaar. heeft gemaakt, bergen echter gevaren in zich. Langs deze of ficieuze weg bereiken dé arts, -en ook reeds de student, en zelfs de leek tal loze aankondigingen van steeds weer nieuwe en steeds meer zegenbrengende middelen. De industrie, dringt ook steeds meer de wetenschappelijke beroepstijd schriften en leerboeken binnen. Een groot, deel van onze moderne geneesmiddelen heeft, aldus prof. De Langen, behalve nuttige werkzaam heid, ook eigenschappen, die onder bepaalde omstandigheden voor een "pa- tlëni lastig, nadelig en soms zelfs ge vaarlijk kunnen worden. Het kan ja ren duren voordat men weet dat eeu bepaald hooggëroemd modern genecs- middel schadelijk is. Prof. De Langen herinnert aan net geneesmiddel salvarsan. Het heeft 25 jaar geduurd voor men. begreep dat salvarsan bij lange, na geen onschul dig geneesmiddel was. De hoogleraar noemt ook in dit verband de sulfa- scbè' regering: te-protesteren# feitdat Egypte iiï. strijdmetitlcf ventte- van Cansfantinopel;van€I8{f8|: zake de - Suez-kamalinaatschapj waar van ook Nederland'.deel iiitmaa' en in strijd met de resotutieJjraiiiM Veiligheidsraad van Septémbe^MMS.,. die-méde jaei»r>N^értiaid^^^§g@ gekeurd,; ;hét-'Saéz-kanaal%' blokkeer! voor schepen dié goederen Verachep bestemd voor Israël. - Op 30 November 1953 ^gaf:=dëlirégi ring van' Naguib heEde«eet'mV®a|' bjj-,le'óéhsimddeleh,ehvfflefima&i%^ deren, die „het* oorlogspótentiiëël|jf de Zionisten in Eaiëstma^p^^éLss wjjze zouden kunnenverstèrkètf smokkelwaar moesten 'vrord^f'beg schouwd. Enige' Griekseriltaliaause^énf- Noorse schepen' rijn -"daarvah-Ae?^^hex| sladifo£fer':;'géwóroêtt'i|g^^^^^PS De Suez-kmaalconvéntiéT-ytógl88 bepaalt dat de Egyptische' regerhig-otg; der géén omstandigheden,f;óokïnlet:| tijd van oorlog, het vrij e gebruik het Suez-kanaal mag'belëmm^ën^ De resolutie van de Veiligheidsra: van September 1951; kende aantdefl raëlisch-Egyptische V wapc-nstitetandsf overeenkomst een „permanëhtï^kar^o ter" toe en stelde vast dat. Egrotc'.m®: gerechtigd is om redenen' van''tzé^ verdediging de schepen dieThéE kanaal bevaren të controlëren»;èn^j doorzoeken. S Andere regeringen, o.a. :.dë;rAmëri^. kaahse en de Engelse,hebbenC-réè^l soortgelijke stappen bijde"iRégëring|;"' Nagiiib gedaan. Nederland ëluitlzich; daarbij thans' als "belanghebbehde^paif tij aan. - preparaten en wijst er op. datook?idé^ zo "waardevolle antibiotica in;steéds|tc«|g nemende mate schaduwplekjes; gaaiavër^ tonen. Gisteren is Goeree-Overflakkee ver stoken géble.ven van post en kranten door dichte mist onder het Haring vliet. Door van boven af komend drijf- ijs en door de afwezigheid van beton ning op de rivieren durfden de veer boten de stad Zierikzee en Schelde niet uitvaren. Vanmorgen was de situ atie nog precies zo. Het bestuur van de Flakkeese gemeen schap, voorzatter burgemeester D. Rijn- ders te Middelharnis, heeft aan het college van Gedeputeerde Staten een telegram gezonden waarin met aandrang en ernst verzocht wordt alle maatrege len te willen helpen stimuleren welke tot een definitieve opheffing van het isolement kunnen leiden; De schepen hebben de gehele dag en morgen in de Rijkshaven van Mid delharnis liggen wachten, maar dë mist bleef zwaar hangen Vanaf Helle- voetsluis was-Flakkee dus* onbereikr baar en eveneens vanwege de mist konden post en dagbladen ook f niet per vliegtuig van of naar, het eiland worden gebracht. Gedurende de gehele.; dag en ook vanmorgen hebben velé passagiers en chauffeurs van vrachtauto's op of bü de veerboten vertoefd in., de! üdel/gé^«j bleken hoop op - wera^fcetet&hhfiaaa Het ijs op het Haringyliët drijft'j^®? tussen niet meer zó opgepakt;.alsiS-óppS| rige week de haven van Middèlharmsjj; langs. Er komt al veel opehTAvafë^ voor. - MÉM Hetzelfde verschijnsel deed::':zichSvoorlj in het Völkerak en de veerdienst' Dihtél^ sasOoltgensplaat, welke wordü-onde houden door Van dér Schuit-Van«d« Boom-Stanfries-ReederijN.V„-'.was7gïsjL.., ren' de gehele middag gestagneerdi;;Hiéi;| was de oorzaak in de eerste "plaatsfdek dichte ritist, want de ijsgangrilevért^geêfii ohöverkomelijke bezwaren...Tpp,UxGist« avond, bij het vallen van de.-,duistere stondenaan beide zij denvanV dé-?fliehsP ongeveer 20 'auto's tewachtetü1'^ Vanochtendjbij.gunstig tü is eeix'vé bóót er met veel moeite inV;géslat, van Dintelsas uit naar Ooltgensplaat komen. öidien de mist enigszins:!optrëlit,;;j_ gedurendehet overige deri;ïvahï:dëffdai een ongeregelde V dlenst;?:i&ndèrhoüd< worden. De. yeerdienst'.-Ndmahsdórpl- Den BommelvandézeUdétrëdërü ïlóSao5 steeds'uitgevallengyan'wegé^ëMÜsgf" vooral in de haven .van Den'tBcmn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1