OOK NIET NA SLUITEN VAN VREDESVERDRAG Grote drukte bij dé spoorwegen Busongeluk te Harderwijk eiste drie doden P.S. r Molötöw's i Slotbeschouwing Nieuwe teleurstelling in Berlijn BIJZONDERE MAATREGELEN IN msmREMM- EN ROTTERDAM Zacht weekeinde verivacht f f wa Zweeds' gèlêènlë onbeheerd bij halte stai mm Ijsgang belemmert verkeer te water Machinist voor kwam nog groter ongeluk m 'V;'SIs® ZATERDAG 13 FEBRUARI 1954 r TWAALFDE .JAARGANG No. 2696?? Weerbericht li mam, m WESTEN ROM'l TOT 35 Conducteur vond dit niet verantwoord Engels schip op wrak in Scheldemond Commentaar over liet Möèrdijkkanaal Frankrijk zal aanbod vanU Zuid-Korea- vërwè|jp^® Molotov heeft gisteren in Berlijn voorgesteld de Oostenrijkse kwestie te verwijzen naar de plaatsvervangers van de ministers van Buitenlandse Zaken, die dan binnen drié maandèn hèt ontwerp verdrag moeten voltooien, waarover zij op 260 vergaderingen in de afgelopen vijf jaar geen overeenstemming hebben kunnen be reiken. V Eerste tomaat aangevoerd Dr Figl Geen tijd meer Actie in haven van Londen 'tsttssmiak - - I Zingende minister I 1 Groot aantal doden bij •ongeluk! in Brazilië Honderdjarige te Rotierdap - -overiedënffs^^^» Mevr. Dincemans-Crucg vfey;Ro' lu S -s Donderdag juist;öpJdësda#Ra Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 M 13 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—1930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cewt Verschijnt dagelijks. Weersverwachting tot Zondagavond.; Directie: C. A. KETJNIXG en Mr. K. VAK HOUTEN ZUIDELIJKE WIND, Zwaar bewolkt met enkele opklaring-en en plaaï|j selijk enige Tegen, of motregen,. "Zfi In het Noorden van het land doorgaande' doól,* in het Zuiden vrij zacht weer. Vrij krachtige ijtotf matige wind uit Zuidelijke richtingen. Jj% -0- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOX.-j W IJ kunnen, het jongste optreden van prof. Romme en de reactie daarop van de heer Burger overzien de, gelijk onze lezers zal zijn gebleken moeilijk daarover verheugd zijn. De heer Romme plaatst zich "bij zijn bestrijding van de P.v.d.A., die in we zen is een bestrijding van de door- braakRooms-Katnoiieken op een wei nig principieel standpunt. Tlij laat nl na de principiële fout van de door braak, n.l, het aanvaarden van het socialisme, als het hoofddoel van zijn aarfval te nemen. En hij betoogt dan de onaanvaard baarheid van de P.v.d.A. op grond van de overweging, dat de Christenen in de P.v.d.A. geen werkelijke zeggen schap kunnen krijgen. Het spreekt vanzelf, dat prof. Rom me daarmee aan de doorbraak-mensen een stoel geeft, waarop zij kunnen zit ten. Want de strijdvraag wordt dan verlegd naar het gebied van de tac tiek: Is ec-n RK-apostolaat binnen de P.v.d.A. mogelijk of niet? Daarover zal .riten nooit uitgepraat raken en prof. Romme zal dit debat nooit win nen. De rede van de heer Romme zal door de doorbrank-Rooms-Kitholieken dan ook met genoegen zijn vernomen. Gelijk er in de niet-doorgebroken RK- kring, bv. in de ..Nieuwe Eeuw", ern stige ongerustheid over wordt uitge sproken. En die ongerustheid loopt hierover, dat de critiek van de heer Romme in wezen argumentloos was. Wie de P.v.d.A. wil critiseren moet zakelijk zijn en dc beginselen en de idealen van de P.v.d.A. critiseren. F) AARENBOVEN heeft de rede van U de heer Romme tot gevolg, dat de heer Burger gaat reageren op de wijze, gelijk hü deed. Zijn onderschei ding tussen het ..maatschappelijke" en het „godsdienstige" kan op het stand punt van de heer Romme niet worden aangetast, gelijk wij dat van ons stand punt uit wel konden doen. Want als de heer Romme het socialisme van de heren Van Lier en Kuygers buiten zijn critiek houdt en zijn aan de godsdienst •ontleende critiek uitsluitend richt op de machtspositie van de ouderwets- humanistisch-neutrale S.D.A.P.-le!ders heeft hij de onderscheiding van de heer Burger overgenomen. Misschien is dat van RK-standpunt uit— in verband met de RK-lëer over de verhouding van natuur en boven natuur zo vreemd niet, maar dan toont dit eens te meer de zwakte van de RK-positie in dezen. Maar het komt ons toch voor, dat al is het misschien ;ZO vreemd niet, hettoch wel anders gekund had. De Paus heeft eens het socialisme veroordeeld. En ,wij zien niet'in waarom men nu van RK-zjjde niet met. eenzakelijke critiek kan komen op het socialisme van de RK- doorbraak-mensen. TA OOR deze twijfelachtige stelling ■M keuze, werkt de heer Romme bo vendien in de hand, dat de zo nodige klaarheid in de politieke verhoudingen hoe langer hoe minder kansen krijgt. .De heer Burger gaat er de confessio nele partijen .ai een verwijt van raa ken, dat zij tot maatschappelijke be- houdzucht geneigd zijn. Hij deed, in dit verband juister, naar het ons voor komt, dit alleen betrekking te doen hebben op de heer Romme. Niet omdat wij menen zouden, dat de heer Romme •zo behoudzuchtig is, maar omdat hij het is, die zich in nevelen hult. De .nevelen, waar de heer- Burger wat achter zoekt. Wij "menen,; dat men het socialisme beslist en radicaal moet afwijzen. En dat men' tegelijkertijd krachtig moet streven naar hét wegnemen van de ongerechtigheid in de maatschappelijke samenleving. De' klaarheid is bovendien nodig, oindat in Nederland geen politiek be stel denkbaar is zonder samenwerking van partijen tussen welke zeer grote principiëler verschillen bestaan. -j Men moet 'die principiële verschil len dus kennen en-dan nagaan in hoe verre men desniettemin tot een zake lijk 'program van regeringsbeleid kan komen. Daar komt men niet verder mee op de manier van de heer Romme. Wij begrijpen, dat hij de doorbraak wil bestrijden. Maar de doorbraak be strijdt men het best en de pretentie van de P.v.d.A. om te fungeren als progressieve partij, ongeacht de gods dienst harer leden, bestrijdt men het best door het socialisme te bestrijden en door de onjuistheid aan te tonen van de' scheiding tussen het maat schappelijke en het godsdienstige. Ook door aan te tonen dat de Christelijke opvattingen de maatschappij in één bepaalde richting stuwen. wesSiaE -.ï"& Op de ptaati tooor op 13 Maart 194S HM. koningin Wilheimina in Eede (WlZeeuws-Vla anderen) wederom- Ne derlandse bodem betrad, zal 13 Maart een monument, voorstellende de Ne derlandse Maagd met het wapen van de Nederlandse Leeuw, worden onthuld. Als richtlijnen voor. de regeling van het Oostenrijkse vraagstuk, dat Vrijdag voor de eerste maal door de ministers in open bare vergadering werd behandeld, stelde de Russische minister voor: 1. Dat de bezettingstroepenin Oosten rijk moeten blijven, uitgezonderd de hoofdstad Wenen, die midden in de Rus sische zone ligt, tot een vredesverdrag met Duitsland is gesloten, 2. Dat in het ontwerpverdrag een-arti kel wordt Ingelast, dat Oostenrijk bindt geen bondgenootschap aan te gaan ge richt tegen een land dat tegen het Duits land van Hitier heeft gevochten. (In dit verband wijst Reuter er op, dat vólgens de Sowjet-Unte de Europese verdedi- gingsremeenschap «en dergeiyk bondge nootschap is.) Ook mag Oostenrijk niet de vestiging van militaire bases voor vreemde mogendheden of buitenlandse militaire instructeurstoelaten!. Dat de plaatsvervangers van de mi nisters tevens de Sowjet-els:.; bespreken, dat Triest en omgéving niet mogen wor den gebruikt als Militaire basis. Een Britse woordvoerder verklaarde na afloop van .de bijeenkomst, dat de Westelijke ministers nog geen' commen taar op Molotows voorste] hebben ge leverd, doch dat zij-zich hebben voorbe houden vandaag op deze kwestie in te gaan. Hij voegde er aan toe,, dat de ministers Vrijdag hebben besloten een werkcom- missie van vier functionarissen in te liet goederenvervoer van de Nederlandse Spoorwegen is. tengevolge van de stremming van de binnenscheepvaart door de vorst, sterk toegenomen, zo delen de Nederlandse Spoorwegen ons mee. -'■.-'■ JJ' ■''■JIJ' Daar bovendien enkele buitenlandse zeehavens' eveneens hinder van de vorst ondervinden, verschepen talrijke buitenlandse verladers hun goede ren via de havens van Amsterdam en Rotterdam. Deze omstandigheden hebben vooral op de grote gcedercnemplaceracnten der Nederlandse Spoor wegen te Amsterdam en Rotterdam zo'n drukte veroorzaakt, dat het niet mogelijk is de goederenwagons binnen de normale tijd te verwerken! Dagelijks behandelen de Nederland se .Spoorwegen, 2500 a 3000 -wagens meer dan het gemiddeld aantal op nor male dagen; Een groot gedeelte van deze 'extra wagens is bestemd voor Amsterdam én Rotterdam. De Spoor wegen werden daardoor genoodzaakt tot het némen van, enkele bijzóndere1 maatregelen., In overleg 'met dc Scheepvaarver- eniging Noord te Amsterdam en de Scheëpvaartvereniging Zuid te Rotter dam én met toestemming van de ar beidsinspectie is besloten, dat heden middag het -lossen der wagens zou worden' voortgezet. Voorts zullen op Maandag 15, Dinsdag 16 en Woensdag 17 Februari geen beladen wagens naar Amsterdam loco en.Rotterdam en om liggende stations ten vervoer kunnen worden aangenomen. Een uitzondering wordt slechts gemaakt voor wagen ladingen levensmiddelen voor mens en dier, genees- en verbandmiddelen Gistermiddag werd aan de veiling, te Berkel en Rodenrijs de eerste tomaat aangevoerd door de heer J. Karreman. Deze primeur bracht op 0.83, (Van onze weerkundige medewerker) Terwijl in het Zuiden van het land .alle sporen' van dé winter zijn uit gewist, heeft de vorst zich in het Noorden van het land alle aan vallen ten spijt tot nu toe gehand haafd. Gistermiddag wees het kwik in Groningen nog 5 graden onder nul en tegelijkertijd stond de thermometer dn Maastricht op 4-7. De winter zal zich vandaagook uit zijn laatste bolwerk moeten terug trekken. Diepe Oceaandepressies die 'ten Westen van Ierland gepaard gaan niet zware stormen, doen dó lucht druk voortdurend dalenDaarmede samenhangend wakkert de wind. in ons land aan uit Zuidelijke richting. ..Voor het week-einde wordt dan ook zacht - weer verwacht, maar ook -jn de gebieden, waar nog uitgebreid sneeuw- en ijsmassa's aanwezig zijn, zot de temperatuur, langzaam omhoog gaan.' De depressie-activiteit zal''bo vendien af en toe regen veroorzaken, doch er zullen ook enkele, opklarin gen 'voorkomen. Noord-, Midden- en Oost-Europu blijveri nog in de greep van de win ter. In Scandinavië is de. vorst weer toegenomen. Vit Hongarije wordt sneeuw gemeld. Hoewel de vorstgrens in de buurt van 'ons land blijft gelegen, is toch de kans op een terugkeer van de winter uiterst gering..Verder Westelijk op dé Oceaan is nl. een nieuwe de-, pressie tot ontwikkeling gekomen, die er voor zal zorgen, dattijdig een nieuwe hoeveelheid zachte. Oceaan- lucht'naar Wést-Europa: wordt ge voerd. V *"W i; Vloeibare brandstoffen zullen onbe perkt en vaste brandstollen" in-beperk te mate ten vervoer worden' aangenó- men. 'J'TT/NJ-- JA Door deze maatregelen hopen de spoorwegen ernstige achterstand in het verwerken van aangevoerde 'wa gens op de genoemde emplacementen te voorkomen. Op de ontvangers van wagenladingeri is een beroep gedaan, het hunne tot de goede gang van zaken bij te dragen door zo:snel mogelijk te lossen.'...--.: stellen 'om een werkprogram voor de ministers voor de rest Van de viermo- gendhedenconferentie uit te werken. Eden en Dulles hebben Vrijdag er op aangedrongen, dat de. ministers zelf de vijf artikelèn? van het ontwerpverdrag, waarover hog geen overeenstemming is bereikt, behandelen. Beiden steunden het Oostenrijkse verzoek om verminde ring van de economische eisen, zoals deze zijn gesteld in;h$t ontwerpverdrag, dat uit 1949 dateert. Do Oostenrijkse minister van Buiten landse Zaken, dr, Figl. die de vergade ring bijwoonde,: had hierop aangedron gen. Hij zei- bezwaar te maken tegen de Russische eis. dat Oostenrijk aan de Sow- jet-unie 150 millioen dollar betaalt voor voormalige Duitse eigendommen in het land. .Ook;maakte hij bezwaar tegen de door Rusland 'geëiste ólieconcessie van dertig jaar, ."..c- Molotow verklaarde,?, dat de Sowjet- Unie bereid was als betaling voor de voormalige Duitsé eigendommen 'goede ren in plaats: van dollars te -aanvaarden doch hij waarschuwde, dat verdere be spreking van de- Oostenrijkse bezwaren „meer verwikkelingen" met zich mee zou brengen en regeling van de kwestie zou vertragen.. - Volgens minister >Dulles „schreeuwt" het Oostenrijkse vraagstuk om een oplos sing, Door de vertraging van het sluiten van. een verdrag was op'Oostenrijk een „beschamende- economische last gelegd", zo zei hij. HIJ voegde hieraan toe,dat sedert 1949'Rusland uit de „zogenaamde Duitse eigendommen" in de Russische zone van bet land ten' minste 200 mil lioen dollar-nettowinst hed-gehaald. - '«Bidauli".'die?'Vrijdag Voorzitter wai, meende, dat de ministers het- Oostenrijk se verzoek om verlichting van, de econo mische ëiseh'dienden te overwegen;- Vol-' gens hem zouden wellicht sommige van de Oostenrjijkse':'bezwaren gerechtvaar digd blijken. - Vandaag zouden de ministers de be spreking.'van 'dé Oostenrijkse kwestie voortzetten. Eerder, op de dag hadden de ministers in geheime vèrgadering. gespróken over het- 'Russische voorstel voor bijeenroe ping van een vijf-mogendhedenconferen- tie met communistisch Chitia. Aan deze kwestie-zal nog een'geheime vergadering worden gewijd. Men'gelooft, dat de ministers bij; dit geheim overleg enige vorderingen hebben gemaakt in.de richting van een vergelijk tussen het Russische voorstel en een Westelijke suggestie...Om met communis tisch China wel over specifiek Aziatische, doch nietover. algemene wereldproble- men te spreken. Veelbetekenend verklaarde Dulles, dat hü niet voor onbepaalde tijd in Ber lijn kon blijven, maar de'.volgende week naar. Washington zou moeten terugkeren om verslag aan president Eisenhower en het Congres' uit. te brengen, alvorens op 1 Maart. voor. de Interamerikaanse con ferentie naar. Caracas In Venezuela te gaan. V-.-.i ",V? Te Farmingdale in de Amerikaanse staat New York inspecteerde generaal, majoor A..Bueh van dé Nederlhnd- '■se 'Koninklijke Luchtmacht de romp van een Tlwnderstreak F 84 F" ge- 'vechtsbommenwerper tijdens een offi cieel bezoek dat hij. bracht aan de, fabrieken van de Republic A via!ioil Corporation in die stad. Zoals bekend is-Nederland het eerste land geweest van de landen van de Noord-Atlanti sche. Verdragsorganisatiedat toestem de. in' het onderhoudvan door de Ver. Statenaangeroerde vliegtuigen ter verdediging van de NiA.T.O. landen, deel te nemen. De Nederlandse rege ring zal daartoe een Nederlandse firma betalen voor. het onderhouden van Thunderjets en Thunderstreaks onder toezicht van technici- van de Republic- fabrieken in Europa. Naast generaal majoor Bach staan (aan de,linkerzijde) Martin F. Scanion ett. (aan de rechter zijde) I.owery' L. Brabham, beiden vice-president tan de Amerikaanse maatschappij. Vierduizend man personeel van-sleep boten en lichters in de haven 1 van Lon den hebben besloten van Maandag af nog sléchts óp beperkteschaal overwerk te verrichten. ,Zij. doen dit uit solidariteit mét.7000'havenarbeiders, die geen over werk willen verrichten. -(Van onze correspondent) Juist toen **n stadsbus gistermiddag aan de Parallelweg te Harderwijk een 40-tal kinderen had afgezet, en de bus zich óver .de'-onbewaakte overweg tus sen de. Kampweg en 'de Boerhavelaan bogaff^ls'%de~fsnelftetn'.~uitr?:d»-;.'riehling Zwollë„,achitT. op'., de..; bua' ,'gereden.v De bus werd "aan 'dé achterkant 'geraakt ,'en daar volkomen vernield. Hierbij kwamen zoals' reeds in 'een- deel "onzer edities werd. gemeld 'drie "personen om hel leven. De machinist .van de trein "uit Zwolle, welke de bus had. gegrepen, sprong on middellijk uit de trein, en holde de lijn op om 'dé trein; uit Amersfoort dié aan de'aiidere: zijdé van het baanvak op ongeveer de zelfde tijd deze overweg moet passeren, tegen te houden. Dit is hem gelukt en hierdoor is voorkomen, dat de bus-niet aan de. voorzijde werd geraakt 'en .het ongeluk nog', groter om vang kreeg.'-De machinist is langs de lijn gesneld 'en 'heeft doof zijii hand op te steken de .trein tot stilstand weten te brengen. Dé slachtoffers zijn twee mili tairenen een dame.': - -. Dé: militairen zijn J.B.Zeevalkinkuit Hengelo en A.' J. Vught.uit Geleen, bei den waren'gelégerd in de Willem George Frederik-kazernë te Harderwijk. Het derde slachtoffer is mevrouw? Karsen- Schriever uit Harderwijk. De gewonden zijn. drie kinderen uit één' gezin, dat woonachtig is in het woonwagenkamp, dat zich", bevindt vlak bij de ovgrweg. Deze kinderen zijn vrij ernstig gewond.. Licht gewond werden de heer. Ter Weer en de chauffeur van de bus. - nog niet in staat Inlichtingen te ver strekken.- Het was wel', mistig, doch het is niet te zeggen of hét zich inderdaad zo slecht was,, dat,.dit de, oorzaak zou kunnen zijn. T EZING van een artikel in-V,yrjg>|§ MpHwInnrl" Hiariaolf nne 'E*i2;" bepaalde zijde van de gedacfitengariQ van de heer Burger. - De heer Burger, 20 zegt men,;ibe-.';|j strijdt niet het bestaansrecht ehèrS confessionele partij, hij', bestrijdt;.; het bestaansrecht èner confessionele^? e e n h e i d s p a r t ij. Uiteraard bmI3fe| aanwezigheid van doorbraakmensép^ in de P.v.d,A. te 'rechtvaardlg^.'^IC Wij geloven, dat in de gecÊchteni;S gang van de heer Burger gelijkfwiUl het deze week hebben trachten ïaani?; te tonen meer zit.; En dat de stréSfffe, king van zijn betoog, gelijki:diè'iïvaivM» Art. 35 van het P.v.d.A.-program prini cipieel verder gaat.,,' :H: Maar wijzouden willen opmérkénj® dat het in de aard ener confessionele'? partijgelegen isj liever.zoudèn'JfjWfip zeggen, dat het in de aard ener op-bè-J; paalde Christelijke overtuigmgen';;!g®| baseerde partij ligt om.eën' eenheids- partij' te zijn. En wel omdat meit ïéc dan van moet uitgaan, datr devchristft lijke overtuiging een bepaalde '.polfeg tieke - én maatschappelijke i richtirfga; noodzakelijk maakt. Slechts dwaling kan dan twee'tegéi^s gestelde richtlijnen veroorzaken^if45ïiS^ De bedoeling van. eenGhristélijkfg partij zal krachtens haar éard;|zijn| juist diedwaling te .voork0men;ii|SS als zij er is haar teniet fé-idoeni'®*® '."cfJj! Met Ingangivan 18 Febr. is 6e uitvoer van Nederlandse peren naar België weer'toege staan. Deze uitvoer werd begin October stopgezet. De perenyoorraden zijn. thans zeer garing geworden, zodat de hande* op België geen grote omvang kan aannemen, :',y wé;; De Deense minister yahjSB^g^ landse 'ZakenH. C. Hansen 'héeft-A kort geleden het duet uit Mozarts l| „Don- Juan." gezongen met::de;;hp-:|f praam van de Koninklijke Opéra, Ruth- .Guldbaek, Het gebeurde toen mejuifxóuwM Goldbaek óp;??;:eéa^:fb|jéehkpa^^g zong, terwijl ;de;minlstér|eéh;d'éurS S verder een algemene; yërgadering. lil toesprak? van de Sociaal ;,Deraor^l» cratlsche Partrj.' De partijm^saaL:ff^ wilden Ruth horen en:Werden'tMn??| uitgenodigd naar de zaal 'te^ko-ïc'f men, waar zij zong. f ^vsi/Ss, De minister; nam'; éëipulonóM^ ^ngaan'methaar'het'duet.yaiÊi MözartC té. f zingen;' De".uiïyoerin^p .;'wërdïeêh.éhpiTO.;guMM||^^fg^ Ruth-J Goldbaek zei:' .Mlhlste® Hansen lséen. uitstekende^zangerijj •en partner-op.het .toneel De dóden zijn gebracht naar de zie kenhuizen Salem te Ermelo eh Pius te Harderwijk. Na het ongéval waren op het terrein van 'de botsing aanwezig de burgemees ter -van Harderwijk, de heer G. J. Nu man. de gemeente- en militaire politie van Harderwijk. De ravage was groot en het treinver keer was lange tüd gestremd. Omtrent de oorzaak, is nog niets be kend. De chauffeur van de autobus was Tussen.de steden Adamantina en-Lu- celia in'Brazilië heeft zich een ernstig ongeluk voorgedaan, dat dertig mensen het leven gekost heeft. Een autobus vloog in brand-na een'botsing r&*t <«en trein. Misschien' maakt minister Molotow. zich zorgeti: over mogelijke duistere plannen van de schaapherders van AndorraAndorra ten opzich te van Monte Carlo's Casino. Of misschien is htj bang dat de r: postzegelverzamelaars van Liechtenstein een,, ge- wapende aanval op San Ma rino voorbereiden, om zich meester te maken van die 'voortreffelijke -. Chianti-ioft*. Hoe het ook zij, hij heeft in zlj*n hoofd gézet een col lectief vedligheidspact .op te stellen voor-32 .Europese lan den. En niemand heeft de Sowjet-diplomaat; zo.ver ge kregen dat hij vertelt welke 32 landen hij bedoelt. Om 32 landen te vinden in het ge bied, dat volgens aloude overlevering Europa heet, moeten dwergstaten als An dorra, Liechtenstein, San Marino en Monaco pas op! Het heeft een leger; van 300 ■man meegeteld worden, Goed, neigt het: Westen; maar dan ook .oonsequent."De kaart 1« er op nageslagen en.... er bleken 35 staten en staatjes in Europa' te zijn, waarvan er 21 als; anti-com munistisch en 13 als. -pro- 'comimunistisch beschouwd kunnen worden. j „_.V.; Molotow .heeft tijdens het vèrlóop van de-besprekingen herhaaldelijk^ over de ,32 Europese landen gesproken, maar zich verder niet over de kwestie uitgelaten.f VDe perschef van' de Sowjet-de- legatie, Iijitsjew," antwoord de op desbetreffende vragen: „Wanneer mijn herinnering rise* niét bedriegt,' staan alle door minister Molotow be doelde staten op de nieuwste kaart -van- Europa", Het fèdt, dat: Molotow Spanje ook in het veilfg- héldspact wil-' opnemen! geeft .aan. zijn. voorstel, een...zeer speciaal politiek cachet. Op de lange lijst van staatsvij anden,., die het Kremlin zorgvuldig bijhoudt, staal generaal1 Franco -bijnabo venaan, maar toch schijnt Molotow liever reet. Franco in;het schuitje te akten dan" met president Eisenhower, .diealleen maar; alsvwaerne- m'er magtoèi^jtn&: üt spelevaren. (V.an onze Haagse redacteur) De Zweedse, geleerde, prof. dr. A. J.: Malmgren.i die zoals gemeld,? zijn levens werk, e'en manuscript over' oude kerk muziek, inDen Haag had verloren, heeft zijn rechtmatig ëigendam thans weer in bézit; Na een dag vol spanning kwam gisteren iri dé - namiddag fn het hotel de blijde mededeling, dat de tas met inhoud terecht was.'En gisteravond kón een overgelukkige dr Malmgren Het Engelse motors-hip „Seablue" (518 ton) is vaiiochtend? vroeg .indé Sclielde- mond op het wrak gestoten van; de '„Empire Blessing", nabij boei N F J5 t.j.- Het schip'maakte'zware slagzij én zou trachten Vlissingen te bereiken. Om even voor zessen seinde de ,Séa- blue", dat zij een reddingboot nodig had. Zij bevond zich tussen de boeien N F 15 .en N F 17 een maakte snel water; Inmiddels is de reddingboot'van Bres- kens ter assistentie uitgevaren. Ook de Nederlandse sleepboot „Hud son" en een. bergingsvaartuig uit Vlis singen zijn naar de 1 „Séablue" vertrok ken. Later werd- gemeld 'dat de „Seablue" Is; gezonken. Een Belgische tender heeft de bemanning aan boord genomen en zich op weg begeven? naar Vlissingen. Aanvankelijk werd verondersteld, dat een lid van de {bemanning was verdron ken. Het Belgische schip en.de redding boot van Bresk'cns waren daarom in de nabijheid gebleven. Ook was een vlieg tuig van het vliegveld Valkenburg op gestegen. om naar eventuele drenkelin gen te zoeken. Naderhand is -echter ge bleken, dat de hele bemanning in-vei ligheid verkeerde. De verklaring die de minister van Bui tenlandse Zaken Donderdag in de Kamer heeft afgelegd met betrekking tot de stand dér onderhandelingen van de commissie voor de waterwegen, moest uiteraard vaag blijven, aldus „Hét Volk". Dé'minister heeft evenwel geen dér feiten, waarvan wij gewag maakten, en die .gedeeltelijk steunden op indiscreties, gepubliceerd in de Nederlandse pers, tegengesproken,zo vervolgt het Katholieke blad. Uit de ver klaring-yan.minister Van Zeeland blijkt; dat de onderhandelaars in gróte lijnen tot overeenstemming? zijn gekomen over drie problemen: het Moerdijkkanaal, Gent—Terneuzen en. de. Stop van Ter- naaien. Een gunstig teken is, zo schrijft „Het Volk" verder, dat déze „indiscreties" in, beide Janden door.de publieke opinie niet ongunstig zijn "onthaald. De vrij oppervlakkige commentaar -van het ka tholieke biad „De Tijd" oVeÉ.de ïinoppor-. tuniteit" van het kanaal weerspiegelt haar vanzelf spreekt niet de - mening? van ka tholiek-Nederland.; "Het blad- is een pro duct van enkele -zeerf links-'?' gerichte katholieke inteUeetueletf -.t.mt". de'?:hoofd? stad var.Nederland. In Nóórd-Brabant, zo besluit het blad, is het bericht roet ;rote vreugde ontvangen PROF.DR. Ar J. MALGRE^^ levenswerk thüns.:téréclil~' zijn eigéndom wéér in phtyah^tJhemS De conducteur van!" eciïi^aiiid«éiij§^ die aan dezelfde halte stopt,! hadytziié. over de tas ontfermd, omdat hö hét-niét verantwoord vond; deze ëóazaaiii^I>9^Ë? Kneuterdijk te laten staan. ;?yiK5pöli|i|U en HTM kwam de tas weer in het b'ezï® van de éigenaar, die hu geiukkigiigéen! reden heeft om aan de eerlykheidijvan.;., de Hagenaars tétwijfclen'en \vié'iisléërM trek naar Zweden-4 'dat dezer dagen|f|| zal plaatsvinden niet uitgestéid-;;bér/Smw hoeft te worden. - Sl§j '"■I-'-. 1 Eon woordvoerder van de Fraxisej'am^j^ bassade In Washington heejft^l>^rljdag^^ -verklaard, dal zijn regering zekér^i'ébnl Zuidkoieaans aanbod om v -peMtt^diyigie^ naar Indo-China te zendenzou- verwerf pen uit vrees voor mogeliike commimji-; tisch-Chinese inlerventie.' Ookt èeh Veven^ tueel aanbod van naiionalistissH^CKflS^ zou, om dezelfde re de n, w ord én ifg elsla- gen,: zo - voegde -hij -hieraan -V, De Hoge Commissaris v van^ Daos 4 Frankrijk heeft, Vrijdag in ï>ar|js^ë^bSl richten tegengesproken. 4 v4oïgen^^è|klp| Laos aan Zuid.-Korea "om milit'airës|hljfe^ stand had .gevraagd. Dit .was.rin^Sepêli^ eerderbekend :gemaaktT.V Het Franse opperbevel verkeert in hét onzekere ov ér demanoeuvre van de oppérbcyëlfiëbtiéi^^S der Vietminh-opstandelingen; DefhoofdpS macht vsn de Vietmïnh is vercfvvenerf'^h* het oerwoud.. Franse- offici derdag meen dén, da t ,d e_ ,nj zer en N^lyisiéa van de opsta ndel in?en ón^e veerS^O^klloL. meter, vanLoeang-^rabang^.vdei'^pjnJSi^^ lij.ie hoofdstad van Laos. stond.;yerjcïaar-hv den Vrij dag, dat depositie -Vab^ë^öpstitz® delingen „duister'' [isJp i,:Q'-■'<#v ,- zij J00_ j aar werd, pyerledenf Haa jkjzg zonahei dstocsta n d 'MWak^rée'Ös n'ërugS^we •Jten vaehtéöii(gaaüSë;^iS'hi%Ste^^8SI6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1