nse conferentie Donderdag uiteen Westen deed concessies inzake Kinnberg had Molotow willen verzoeken soepeler te zijn van minister New York m Brits schip leed schipbreuk Kustvaarder Josien" met man en muis vergaan9 MINISTERS VOORZIEN MISMOEDIG Vietminh trekt Spoorwegen liepen achterstand in weer Vermoedelijk half Maart publicatie nieuwe statuut Kon. der Nederlanden AMELAND WEER GEÏSOLEERD Smokkelcomplot in Milaan Vorst keert terug Foto's gepubliceerd van Ruslands nieuwste bommenwerpers Slavenhandel in Japan neemt door slechte oogst sterk toe In twaalf dagen geen bericht H.G. protesteert tegen arrestaties ypis Nieuwe vestiging Aviolanda MAANDAG is FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2697 Weerbericht Zweedse excuses aan Sowjet-autoriteiten Vliegtuigen gehandicapt door dichte mist ïang, president meer Strategische goederen door IJzeren Gordijn iff mm m De Toepolew-200 en de Iljoesjin 38 Politie gaat strenger optreÜen Evenhuis morgen naar Djakarta Nieuwe telegraaf centrale officieel geopend V.KOSSEM'S «een Riissen lieten Italiaanse krijgsgevangenen vrij Over Rotterdam Tram zonder rem in Lissabon Zeelieden en oud-zeelieden wenden zich tot minister Eerste en enige ter wereld --.ffli Nog meer arrestaties in h verband met bal>yhandel'-' r— 4<:' - óp^t'st'éiaénfcs»? sprong noodzakelijk, hoewel'^men'.^lSS^SS wel.hinnen.afziènbaxetijd nodigdenkt:i«7 hébben. f Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachteudienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 r.ravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 5 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 39528S Schiedam: bange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond.. IETS KOUDER. Zwaar bewolkt en nevelig met hier en daar wat motregen. Matige, vannacht tijdelijk zwakke Oostelijke' Noordoostelijke wind. Lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. - <j> Hoofdredacteur: Dr. J, A, H». J. S. BRUINS SLOT "ii 7 1 w vl: Beladen met souventers en tropeeën bebben Zaterdag de manschappen van it Eerste Sorinamecompagnle na hun volbrachte diensttijd van een jaar in de West voet aan wal gezet op vaderlandse bodem. Met het ra. s. „Bonaire" van de KJtS.M. hebben de thuisreis vol bracht en vanochtend Is het detachement ontscheept op de Surtnaniekade van de ilmslerdarose haven, waar het schip lig- jbats had gekozen. De meesten verklaarden het naar hun 7-n te bebben gehad gedurende het jaar, dat zij in verscheidene posten langs de Surinaamse kust waren ondergebracht. Het detachement Is 63 man sterk en staat onder leiding van de eerste luitenant Z. Brij! uit Den Kaag. Alle kansen op het. sluiten van een Oostenrijks vredesverdrag schenen Zondagavond verkeken. De laatste hoop, dat de Berlijnse conferentie der Grote Vier voor Europa enig resultaat zou opleve ren, was hiermede vervlogen. De vier ministers hebben op voorstel van Molotow ih beginsel besloten de conferentie Donderdag aanstaan de te beëindigen. Nadat de Westelijke ministers hun Russische collega Zaterdag overbluft hadden door hem zijn zin te geven op al de vijf punten van het Oostenrijkse vredesverdrag, die sedert 1949 nog voorwerp van onenigheid waren ge weest, en nadat Dulles had voorgesteld, het verdrag Donderdagmiddag om drie uur te ondertekenen, handhaafde Molotow in de zitting van Zondag zijn eis, dat Oostenrijk permanent geneutraliseerd wordt en dat het voor onbepaalde tijd buitenlandse tToepen op zijn grondgebied blijft huisvesten. De ministers Dulies, Eden, Bidanlt en Figl hebben deze eisen in scherpe woorden van de hand gewezen. .Vanmorgen werd er opnieuw een geheime-zitting gewijd aan punt één der agenda, de Chinese kwestie. Het Westen heeft voorgesteld, dat in April te Genève een vijfmogendhedenconfe- rentie wordt gehouden, echter alleen over de Koreaanse kwestie, en met deelneming van andere belanghebben de landen. Deze conferentie zou dan .later kunnen worden gevolgd door een soortgelijke conferentie, gewijd aan de Indochinese oorlog.' Ten aanzien van Oostenrijk deed Molotow één schijnbare concessie. Hij Zweden zal zijn verontschuldigingen aanbieden aan de Sowjet-autorttelten in Berlin voor het optreden van de 88- jarlge Zweedse zakenman Albert Kinn berg, die volgens berichten v(|f Oostdult- m> politiemannen bewusteloos heeft ge slagen by een poging om minister Molo tow te spreken te krügen. Kinnberg had de Russische minister willen overhalen een soepeler houding aan te némen, zo dat vrede in de wereld zou kunnen wor den berelktf aldus deze berichten. Het Zweedse ministerie van Bulten- tenlandse Zaken maakte Zaterdag be kend, dat de Zweedse consul-generaal in Berljjn opdracht heeft gekregen de „ver ontschuldigingen asm te bieden en te ver zoeken om vrijlating van Kinnberg, die na het Incident is aangehouden. Kinn berg zou dan naar Zweden moeten wor den overgebracht om daar onder me disch toezicht te worden gesteld. Volgens Zweedse persberichten zal Kinnberg in Oost-Duitsland wellicht voor een gerechtshof moeten verschijnen wegens poging tot aanslag op het leven van Molotow. he Nederlandse Spoorwegen hebben dch de laatste dagen bijzondere In spanningen getroost om de achterstand In het verwerken van goederenwagens op de emplacementen te Amsterdam en Rotterdam in te lopen. Alleen Zondag reden er honderd extra goederentrei- nea, waarmede ruina 4100 beladen wa gens naar hun bestemming tijn ge bracht Hierdoor U het mogelijk ge bleken reeds vandaag ^wederom wagens aan te nemen, die op binnenlandse sta tions worden geladen, en welker lading bestemd' Is voor uitvoer "over zee via de havens Amsterdam, Rotterdam, Dor drecht Maassluis,Vlaardlngen en Schie dam.'Dit In afwijking van dg Zaterdag JJ. bekend gemaakte bijzóndere maat regelen. Toverdokter gearresteerd De politie van Dj ember (Indonesië) heeft een toverdokter gearresteerd die beweerde, in staat te zijn de mensen rijk te maken zonder dat zij ervoor behoefden te werken. f Volgens gisteren ontvangen berich ten trekken de Vietminh-troepen, door Franse tanks en artillerie beschoten en onophoudelijk door Franse ge vechtsvliegtuigen en bommenwerpers uit de lucht bestookt, langzaam terug ult.de omgeving van het Dien Bien Phoe-PIateau, In Thailand, Noord-West Indochina. De hoofdmacht bevindt zich thans op 10 tot 15 km van Dien Bien Phoe. Zij schijnt zich daar echter in de heu veis in te graven. maakte zijn bezwaren in zake de ge allieerde „bases" in Triëst los van de behandeling van het Oostenrijkse vre desverdrag en drong er op aan, dat de vier mogendheden deze kwestie voor de Veiligheidsraad zouden brengen. Maar hij hield vol, dat er ook na de sluiting van het vredesverdrag troe pen in Oostenrijk zouden moeten blij ven. In de zitting van Zaterdag heeft de Oostenrijkse minister Figl deze eis „met diepe ontgoocheling" verworpen. „Onder vrijheid verstaan wij in de eerste plaats het einde van de bezet ting". Met nadruk ontkende hij, dat er in Oostenrijk een beweging ten gunste van een nieuwe Anschluss zou be staan. Dulles noemde M°l°'ow's voor stel een sandwich met vergif er tus sen. Een neutrale status was eervol, maar indien opgelegd vernederend. Molotow wilde klaarblijkelijk Russi sche troepen houden in Hongarije en Roemenië. Éden noemde de eisen ge heel en al onaanvaardbaar. Zo sprak ook Bidault. 5 Molotow, die van een zekere ont steltenis had blijk gegeven, toen het "Westen de Russische lezing aanvaard de van al de artikelen van het oude verdragsontwerp, waarover men het vijf jaar lang niet eens was geworden, verdedigde zijn nieuwe „eisen uitvoe- rig. De troepen zouden volstrekt geen bezettingstroepen meer zijn. Minister Kaiser had ia Bonn een Anschluss ge propageerd. De Sowjet-Unie was wel gedwongen, troepen in Oostenrijk te handhaven omdat Amerika in Europa wel honderd bases had. Hierop repli ceerde Dulles, dat men dat niet kon vergelijken. Amerika had geen steun punten in enig land, dat deze niet wil de hebben. Een Amerikaanse woordvoerder zei- de gisteren: „Nooit scheen de sluiting van het Oostenrijkse verdrag zo dicht bij en nooit scheen het zo ver weg". Zo is het wel duidelijk geworden, dat de Berlijnse conferentie geen suc ces zal zijn. De ministers, hebben nog vier vergaderingen geprojecteerd: van daag en Woensdag in de Oostberlijnse Sówjet-ambassade, Dinsdag en Don derdag in het Westberlijnse gebouw van de Geallieerde Bestuursraad. Ten zij er een wonder gebeurt zal dan de zitting van Donderdag de laatste zijn. Kantoor- en havenpersoneel van de KPM te Djakarta is in staking gegaan, om de ehen,betrefjende verhoging ran salarissen, kracht bij le setten. Deze joto werd genomen tijdens een verga dering van het stakende personeel voor het hoojdkantoor van de KPM te Djakarta. Minister Kernkamp, dia in Willemstad en Paramaribo met vertegenwoordigers van de Nedprlandse Antillen en Suri name de tekst heeft opgesteld en goed gekeurd van het nieuwe statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft le New York op een persconferentie medegedeeld., dat de tekst van het sta tuut vermoedelijk ongeveer half Maart voor publicatie beschikbaar sal xljn. Da minister wordt 21 Februari in Neder land terugverwacht. Eman niet voldaan Blijkens mededelingen aan „Today" is de leider van de Arubaanse volkspartij, Henny Eman. niet helemaal tevreden over de besprekingen, die in Paramari bo zijn gehouden, althans: wat betreft de kwestie Aruba. De poging van de vliegtuigen van de luchtmachtbasis Leeuwarden om Zaterdagmiddag vijf passagiers van Ameland op te lialen, die noodzake lijk naar de vastewal moesten, is mis lukt door de mist- Een landing onder deze weersomstandigheden bleek te ge vaarlijk te zijn. Het Waddeneiland was nu opnieuw geïsoleerd. Het ijs, dat het eiland omringt, belet de veerboot Nes-Holwerd nog steeds het uitvaren. Eerst Zaterdag trad op het eiland een flinke dooi in. doch zijn invloed is nog niet merkbaar op de ijs massa's. Alleen als de wind West wordt met een groot watergetij zal de boot kunnen varen; anders kan het echter nog dagen duren. Ook de beurtschepen van Ameland zijn'door het ijs tot wer keloosheid gedoemd. De vliegtuigen van de Kon. Lucht macht, die de verbinding onderhielden met Ameland en Vlieland, hebben in totaal tot 8 Februari j.L 126 perso nen, 9563 kilo post en 3195 kilogram vracht vervoerd. Een „Beechcraft" voerde 15 vluchten uit, terwijl drie „Piper Cubs*' en twee „Austers" te za- men 292 vluchten uitvoerden. Vin het vliegkamp Valkenburg wer den in vier vluchten (drie per „Dako ta" en een per dominie") 5100 kg post en vracht en veertienpersonen ver voerd naar Haamstede - en Melissant voor de verbinding met Schouwen en Duiveland. Van de vliegbasis "Woens-, drecht werden tien postvluehteri uitge voerd met „Piper Cubs"; die 1000 kg post vervoerden: ook werd een vlucht gemaakt om militairen, die met verlof waren, te halen. Advertentie f. 1.40 «n f.1.- Generaal Tbjlang Kal-Sjek heeft Maandag het bestuur van zijn Kwomin- iangparttj meegedeeld, dat hQ niet her kozen wil worden als president van Na tionalistisch China. HU zon'er de voor» 'keur aan geven, als dr Hoe Sjln zou worden aangewezen als nlet-partij-can- didaat voor het presidentschap. Wel was de generaal bereid de functie van premier of opperbevelhebber te ver vullen. Tsjiang Kal-Sjek verklaarde dit in een toespraak op een bestuursvergade ring, waarop een candidaat moet worden gekozen, die op de nationale vergadering op 19 Februari te Taipeh (Formosa) zal worden voorgedragen voor het pre sidentschap. Men verwacht, dat een nieuwe president op 20 Maart zal wor den benoemd. Eman zelde, dat beslist geen accoord is bereikt ten aanzien van Aruba. Hij heeft voorgesteld een commissie te be noemen, waarin vertegenwoordigers van de vier eilandgebieden der Antillen zitting zullen hebben, ter bestudering van de „zelfstandig-wording" van Aruba. Wanneer die commissie een modus kan vinden om de Arubaanse eisen in te willigen en toch Aruba in Antilliaans verband te houden, heb ik daar niets tegen," aldus de heer Eman. „Wij heb ben geen haast om buiten de Antillen te treden. Wij wensen geleidelijke zelf standigheid." Het voorstel tot de vorming van een dergelijke commissie deed de heer Eman in de vergadering van de voltallige An- tillaanse R.T.C.-delegatie, die S dezer bijeenkwam om het verslag van de de legatie der .Kleine Commissie" over de gevoerde besprekingen aan te, horen. Omtrent de.vergadering ,.yan de ..voir talliget'R.T.C.'-delegatie zeidé de .'heer Eman, dat men over het'in Paramaribo bereikte j accoord wel tevreden was. De kans; dat de R.T.G.-delegatie van de Antillen als ..'eerste waarschijnlijk zich accoord zal verklaren met de overeenkomst van Paramaribo, wordt algemeen groot - geacht. Een groep' van zestien door 'de Russen vrijgelaten Italiaanse - krijgsgevangenen is op doorreis naar Italië te Wénen aan gekomen. Volgens de gevangenen wer den er in een kamp bij Staiino nog 600 Duitse/ Belgische en Nederlandse krijgs gevangenen vast gehouden. Eerder was reeds een achttiental ge vangenen via Wenen naar Italië terug gekeerd. c Te Milaan is, naar Un, Press mededeelt," een grote internationale -smokkelaffaire;©?^ ontdekt, waarbij 'strategisch materiaal over het ijzeren gordijn ging; Vijf Italia nen, een Oostenrijker en een uit Roe- meniëafkomstige Zwitser zijn "in f staat van beschuldiging gesteld. De leider is""*.; een Zwitser, genaamd Jacob Magura, een inwoner van Bern; die door de Milanese politie leen van de schranderste smok- - keiaars uit de geschiedenis"wordt "ge noemd. Drie ton ijzer-mo'ybdeen en - 384 ton koper werden over het ijzeren" gordijn gesmokkeld, vóór de Britse autoriteiten in Oostenrijk er in slaagden een nieuwe ;7y.v: zending van 229 ton koper tegen te houden. 'yj Het smokkelen werd uitgevoerd door middel van vijf rechtmatige - impartver- gunningen, die door het Italiaanse mi- nisterie van Buitenlandse Handel; waren'V uitgeschreven. Het molybdeen.t dat door Britse en Belgische firma's-was geléverd, heeft Italië echter nooit beréikt: Het werd: 7 gestuurd naar Rotterdam en gmg'.. van;.:-f:.- daar regelrecht naar een land achter het ijzeren gordijn. Volgens 'Ass. Press.waren de goederen uit België;.'en Nèderland;^d-J;S;j; komstig.. .5 Een partij van ruim 600 tpn koper kwam wel in Italië, maar alleen.als trané;' rf.;; sitogoed haar Oostenrijk, waarVbijnajjBl tweederde vandepartij .-'de ;;Russis<dië^® zone -van Oostenrijk bereikte, voor-de; :v Britse" bezettingsautoriteiten de:.rèst;.:in„7";7 beslag' .hamen.-:- Volgens de Milanese politie maatóën:'~v de volgende Italianen deel uit-vanr/'deVitM' bende: Oreste Clerici; LuigiOstüiélli: en. -Sr-. Luigi Treu. /t i 7 Be vijf Italiaanse importverguhntagén Sp waren, uitgeschreven op naam van vjieVivi' importfirma A. Giulini in Milaan. Deze i firma zeide échter nergens van te welen. - hetgeen inderdaad het geval bleek te zijn,.7';."; aid us de politie. h c 53ï| mevrouw Irene Joliot-Curie, de be roemde Franse natuurkundige, is ge weigerd als lid van liet Amerikaans chemisch genootschap, daar de commis sie van toelating meent dat zij com muniste is, Hei K..N.M.L deelt mede: Het afgelopen weekeinde hebben zich in de luchtdrukverdeling boven West- Europa belangrijke' veranderingen voltrokken Zaterdag nog lag er boven de Britse eilanden een lagedrukgebied waaromheen door Zuidenwinden be trekkelijk zachte lucht naar Nederland werd gevoerd. In het Zuiden en mid den van her. land liep de temperatuur .op tot zeven a acht graden. In het Noorden tot 5 6 graden. Het lagedrukgebied verplaatste zich naar de Middellandse Zee en nam in be tekenis af, waardoor bij ons de lucht- drukverschn en geringer werden en de wind nagenoeg geheel ging liggen. In de vochtige lucht ontstond daar door Zondag in een groot deel van het land een hardnekkige mist. In tussen kwam er boven Scandinavië een nieuw gebied van hogeluchtdruk tot ontwikkeling dat de wind over Nederland en Noord-Duitsland naar het Oosten deed draaien. Koudere drogere lucht wordt nu aangevoerd. He mist gaat dientengevolge verdwij nen en de temperatuur zal geleidelijk vérder gaan dalen, zodat de komende dagen op lichte vorst moet worden gerekend. Het is echter mogelijk dat de vorst niet tot in het uiterste Zuid westen van het land terug keert. In het Noordoosten bestaat daarentegen enige kans dat de temperatuur zelfs verdag niet boven het vriespunt ..'l-komt. fc»«MWBlK Het 518 ton metende Engels scheepje .JSeablue", dat gela den was met automobielen, voer Zaterdagmorgen ter hoogte van Cadzand op een wrak en zonk. Alle negen opvarenden zijn, zoals gemeld, door een tender van het Belgische loodswezen te Vlissingen aan boord genomen. In hotel Dekker kwamen zij weer op verhaal. Het 'schip eigendom van de rederij „Instone Lines" te Londen teas met een lading auto's op weg van Londen naar Antwerpen. Zaterdagmorgen vroeg, terwijl de bemanning sliep, is het schip ter hoogte van Knocke op het wrak van de .JEmpire Blessing" gesloten. De bemanning had ruim een uur de gelegenheid om zich te kleden cn zich in de reddingboot te begeven* Naar dc kapitein, de op-jarige Edward Mowalt, verklaarde, is er aan boord geen paniek ontstaan. De aanvaring is volgens hem vermoedelijk te wijten aan het feit, dal het zicht tengevolge van de mist slecht was, terwijl men opstuomde tiaar Vlissingen zender dat er een loods aan boord tras. Boot en lading waren verzekerd. H«1 Amerikaanse tijdschrift „Avialion Week" heefl de eersie foto's gepubli ceerd van Ruslands nieuwste bommen werpers de zesmotorigo Toepolew-200 en de viermotorige lljoesjin-38. Beidé vliegtuigen hebben achterwaarts gestrekte vleugels en. turboprop-moto ren, dat zijn straalmotoren, die schroeven aandrijven/ Dit betekent, dat zy snel Ier zijn dan vliegtuigen met zuigermo- toran en een veel grotere actie-radius bezitten dan zuivere straalbommenwer- pers. Volgens de foto's lijkt de Tu-200 met zijn lange, slanke romp op de Ameri kaanse B 36 die met zes zuiger- en vier straalmotoren uitgerust is. In Rusland wordt: de Tu-200 gewoonlijk „Amerika" genoemd. Volgens „Aviation Week" is de I3joesjin-S8 in grootte te vergelijken met de achtmotorige straalbommenwer- per B-52. - Het 'tijdschrift-- deelt"; mede,de- foto's In de op heuvels gebouwde wijk Estrela van de stad Lissabon is een tram, waar van de remmen weigerden, aan. het eind van een stéile helling uit de rails ge vlogen. tegen een lantaarnpaal gebotst en daarna omgeslagen. Er waren veie ge wonden en minstens drie doden. In de tram bevonden zich ongeveer 50 passa giers'. te hebben ontvangen van geheime bron nen achter het IJzeren Gordijn. Verder schrijft t blad, raipporten te bezitten, volgens welke 400 van de nieuwe vlieg tuigen gestationneerd zijn op bases in de Noordelijke provincie# van Rusland- bij het Poolgebied. Dé politie ln Japan heeft opdracht strenger op te treden tegen dé slaven handel.'' De verkoop van"-hinderen Is sterk toegenomenals gevolg, van het De rederij J. Vermaas' Scheepvaart-, bedrijf te Rotterdam is op het ogenblik de gedachte toegedaan, dat er geen hoop meer is voor het kustvaartuig „Josien", waarvan men voor het laatst gehoord heeft op 3 Februari JI., toen hel - schip zich in de nabijheid van Ouessant be vond. Zoals wij Woensdag jl. reeds schreven was de „Josien" een kustvaartuig van brt met een laadvermogen van 860 ton op 31 Januari vertrokken uit Bayonne met een lading hout. De direc tie van de rederij achtte het toen niet onwaarschijnlijk, dat de „Josien" ten gevolge van het slechte weer in het En gelse Kanaal een schuilplaats had ge zocht. Ook meldden wij toen, dat het de rederij niet mogelijk was contact met het kustvaartuig op te nemen, doch dit schreef men toe aan een mogelijk defect van de telefonie-installatie van de „Josien". Daar hét schip zich in een druk be varen route bevond werd in de buurt varende schepen verzocht uit le zien naar het vermiste schip, doch ondanks alle moeite bicven alle pogingen om iets van het -schip gewaar te worden tot dus verre vruchteloos. De' rederij vertelde ons vanochtend, dat de ..Josien" een bemanning heeft van elf' koppen: tien Nederlanders uit Rotterdam. Den Haag, Vlaardingen, De hoofdredacteur van „De Vrije Pers", de heer Evenhuis. die op 21 Januari in Surabaja werd gearresteerd en de laatste weken verblijf hield in het kantoor van de immigratiedienst te Surabaja zal; naar PJ. 'Aneta' verneemt, morgen per vliegtuig naar Djakarta worden overgebracht. Ook de echtge note en de dochter van de heer Even- 'huis zullen met hetzelfde 'vliegtuig naar Djakarta reizen. Intussen is na de verklaring van de minister van Voorlichting, dr Tobing dat Evenhuis „in het algemeen als .een ongewenst persoon" wordt beschouwd, geen nadere verklaring over diens aan houding gedaan. Zevenenveertig 'zeelieden en oud zeelieden hebben zich met een adres tot de minister van Verkeer en Waterstaat gewend, waarin zij hun teleurstelling uit spreken over'het feit. dat zij van 1 Fe bruari afkrachtens de noodwet ouder domsvoorziening zullen worden betaald. Dit betekent naar zij mededelen een inkomstenverlaging van ongeveer f 10- per week- ''.tj-'i-'- Zij hebben de minister er aan herin nerd dat zij de gehele oorlog hebben ge streden voor de bevrijding van het vader land. Zö krijgen nu de zware lasten te dragen van een zorgvolle oude dag. Maassluis en Enk-huizen en een Duitser uit Hamburg. De „Josien", die gebouwd werd bij de N.V. Scheepsbouwwerf voorheen De Groot en Van Vliet te Slikkerveer, werd in November 1951 te water gelaten. De proeftocht werd op Woensdag 16 Januari 1952 op de Nieuwe Waterweg gehouden. De „Josien" was een kustvaartuig van het gladdektype en werd voortbewogen door eèn 500 pk motor. Hét Ned. .Hoge Commissariaat heeft Maandag bü de Indonesische regering geprotesteerdtegen de gang van zaken bü de arrestatie van een dertigtal Neder landers en met name tegen het uitblijven van een bevredigend ontwoord op ver zoeken om Inlichtingen over deze arres taties. welke het Hoge Commissariaat tot het Indonesische ministerie van Buiten landse Zaken heeft gericht, In de overhandigde nota wijst hert; hoge Commissariaat er'op, dat het zich sinds 29 December j.l. zeven maal schrif telijk, tot het ministerie5 van Buitenland se Zaken heeft gewend mét vèr2oeken om inlichtingen en dat daarop aldus een communiqué van het Ned. Hoge Commissariaat -:.als enig antwoord werd ontvangen een verwijzing naar de tevoren uitgegeven bekendmaking der regering, waarin over deze aanhoudingen enkele algemene, summier gestelde me dedelingen werden gedaan. In de nota van het Hoge Commissa riaat wordt er voorts tegen geprotes teerd, dat het Hoge Commissariaat tot nu toe niet in staat is gesteld, volgens de algemeen aanvaarde internationale gebruiken aan deze gearresteerde Ne derlanders consulaire bijstand te verle nen en dat de gearresteerden nog niet in de gelegenheid zijn gesteld hun wen sen kenbaar te maken inzake te ver strekken rechtskundige bijstand. Op het schriftelijke verzoek van het Hoge Commissariaat, de Nederlandse arrestan ten te mogen bezoeken, ward tot 'dusver slechts vernomen, dat deze aangelegen heid ondèr de aandacht der betrokken Indonesische instanties was gebraoht. De secretaris-generaal van het mini sterie van Verkeer en Waterstaat, mr D. G. W. Spitzen; heeft vanochtend in het F.T.T.-gebouw .voormalig geldkan toor te Amsterdam, de nieuwe tele- graafcentraleofficieel geopend. „Dit is de eerste en enige installatie van deze aard ter wereld, zij is een enormestap vooruit in de ontwikkeling van het automatische telégraafverkeer; zo zeide o.a. de directeur-generaalvan P.T.T., L. Netoer, vóór de ingebruikne ming, feit, dat de rijstoogst ln 60 jaar - irtet zo .5 Makelaars gaan in de landsgebleden- van - Japan: van huis om over de prüs..vaa.,een'Jong;méi^É75klï; je óf eeri' jongen'té'ohdérhahdólml'arilBi^^K het om een .zak-rijst.ging. Vólgens de cflfers van dé-poiiOerzijri Jjf 90 procent van dc verhandelde kihderen?<Sj|| meisjes.Zeventienjarigen ïibrengen :het^^^S méést op. Zij komen gewoonlijk ln prostitutie terécht -■ t gr" 5.De-prijs" van' èeh; jonge!'Japansefopt<3é,Sp|M slavenmarkt 'varieert van 30'. tot-" 500 gulden; Van 5*dit bedrag-móet de'mak^l?;® laar-een flink" deel hebben'en de er, die zijn kind verkóópt; 'is al'blff falsS^l^.,^, op 'de.transactie genoeg.óyérhoudt7biri:5fiu|m zich een maand lang te kunnen vbedéri^A j'; jUI Volgens de - officiële cijfers zijn- ;er.;; vorig jaar 15.0005 kinderen - verhandeld, maar het werkelijke- aantal is vele;ma577>gÉfi ien hoger. In de send-fèodaié 'Sféërtyantl .7;,;'33 het Japanse platteland 'zië|i;^e7tóne!ëTën|^^^^* het zelf ...vaak. ais 'ëen nobelejdaad; hun'-I^IS'^ vrijheid voor hun familie óp'té. offerên;tó"^f?S De strijd van de overheid tegén dèsla^'js- venhandel wordt vooral belemmerd door de onwil van de slachtoffers om standigheden bekend te' maken; leven, is vaak- ellendig na'dat-z|j 'als slaSf viiiT^g5 of slavin verkocht zijn, maar :.niet.7n3n^S^» -was het leven.' datlzü.thu^ der eltendi moesten.' leiden. De slavenhandelaars, 7zün57uiötek«g|j^%p5 georganiseerd. Er bestaat geen wet .die het- kopen en verkopenvan ;'m'énsën;WS^l strafbaar stelt.'- r.iïstdl i;ïe~ -'vSi! wö; itrd 157 Zaterdag zijn „in verband met 'dé' zaak van de babies,, dia uit Canada naar 5de. Verenigde Staten gesmokkeld worden; nog een advocaat uit Montreal' en itweé; vrouwen'gearresteerd. Deze arrestaties in totaal bevindénf zich 'thans vier".personen in hechtenis:'—5- werden verricht nadat tweevrouwelijk»; leden „van het New Yórkse politiekbrps"; geprobeerd hadden" een baby te koperi; De tweede advocaat,, Louis Glazer;7 wórdt beschuldigd van het vërvalsèn van geboortebewijzen en ahdére döcu'77 menten. Glazer ..heeft verklaard on schuldig te zijn, XV ':-5. '5"-"'55":;:5';557Ppp Nog geen definitieve beduitenrM Zoals men weet, is de N.V. Mtf.;vóoi;.7 Vliegtuigbouw Aviolanda te Papendrecht bezig met de bouw van een aantal vlieg- tuigen van een type Hunter; Het bedrüf f'f zal met de uitvoering'van deze door^de -:;;;;' regering verstrekte opdracht' ongeveer V;.. vijl jaar bezig zijn, r De bouw van deze jagers heeft hét- ruimteprobleem, dat Aviolanda, vóok f voor deze opdracht gegeven werdal kende,' urgenter gemaakt. Men kijk£> al twee en een half 5 jaap uit naar veen' plaats, waar men eventueel een répara-1 tie-afdeling voor vliegtuigen zou 'kunnen vestigen en het is Jojgisoh. dat men .zicto'Vfv die plaats op of nabij een vliegveldrzou.'.-'-:; wensen. - ÏSk-'i Dordrecht en Papendrecht bieder, hiervoof begrijpelijkerwijs niet gelijkheden.In tegenstelling töïi elMrsKtes®^ gepubliceerde berichten - is ■■■:hët#écfftéS5®!®Sa geenszins zeker, dat (Aviolanda i-tdie plaats' in Wóensdrecht gevonden ;'.2ou -t-AB hebben. Van de zijde, .der directieTyèf-S&^S namen wij. :dat de. mogeiykhedéiht^ë^'S^S: veEsohiUmidé plaatsen fiirt'a.b.edb®f'^o»ti^^w kunnen bieden. in-5studie zSjn;7;5!55; 1 - Een ..beslissing es: eohtèr-tno^tfmidlSj^SS eve;p beker

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1