van Y.S. in ons 4% schip, raakte; 1 (4.050 111) r. Middenstands- nota MINISTER STAF KONDIGT AAN: Besprekingen over leverantie „TACTISCHE" ONDERDELEN Posthume onderscheidingen voor dappere daden in de oorlog KRUIEND IJS BELEMMERT DE SCHEEPVAART IN OOSTZEE van Zelfs geen gebaar VRIJDAG WEER RIJNVAART?! DINSDAG 16 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2698 Weerbericht Metershoge ijstorens in de havens Korea-detachement vertrokken Vice-premier geeft geen ophelderin Sabres naar Nederland 7 r (Van onze -parlementaire redacteur) Minister Staf heeft mee gedeeld, dat in het najaar enige Amerikaanse lucht machtonderdelen in Neder land zullen worden gesta- tionneerd. Deze onderdelen zullen in de Nederlandse legerorgani- satie worden opgenomen. De minister wilde niet zeg gen of de omvang van deze onderdelen groter of kleiner dan een squadron zal zijn. De grootte er van kon minister Staf niet zo be langrijk vinden. Het prin cipe was voor hem belang rijker. De minister wilde hier blijkbaar mee zeggen, dat de strategische positie van Nederland er door icordt vergroot, wanneer Amerikaanse luchtmacht- onderdelen in Nederland gevestigd zijn. Het betreft hier geen strategische lucht machtonderdelen, doch tac tische, dus geen lange-af- standswapen, doch bij voorbeeld jachtvliegtuigen. Waarschijnlijk zal 't nieuwe vliegveld te Venray hier voor beschikbaar komen, doch de minister wees er op, dat in beginsel alle vliegvel den in Nederland voor de internationale - luchtmacht beschikbaar zijn en daar voor geschikt zijn gemaakt. Vs. Belangwekkend - Varkenspest in Ottoland Bidault 4) Zie verder pagina 3 Canadees oorlogsmaterieel naar 7 vijf NAYO-landen Onderzeebootjager „Holland" op proeftocht mi Stakingen In Indonesische]; 7 havens geëindigd '"■•■"■s Egyptisch-Israelisch geschil voor Veiligheidsraad jtotterdam: Witte de Withstraat 30 Teiel 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacbtendienst abonnementen 18.30—19 30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'ï-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111892 Postgiro 424867 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent.' Verschijnt dagelijks. Directie: C. A KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. GELEIDELIJK KOUDER. Veel bewolking met bier en daar lichte ^sneeuwval. Matige Noordoostelijke wind. Vannacht en morgen- ochtend lichte, op enkele plaatsen in het Noordoosten van liet land matige vorst. Morgenmiddag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. o HoofdredacteurDr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT,. tXERLEDEN week verscheen de aan- V gekondigde Middenstandsnota, ondertekend door de ministers en de staatssecretaris van Economische Za ken welke laatste speciaai met mid denstandsaangelegenheden is belast. Het is een zeer omvangrijk document van 95 pagina's, dichtbedrukt. Daaraan 'lijn nog toegevoegd 77 pagina's bij lagen, hoofdzakelijk statistisch matc- Reeds een oppervlakkige kennis making leert ons dat hier zeer grondig werk verricht is dat tot rustige be studering en overweging roept. Men lean daarvan niet aanstonds een weloverwogen en volledig oordeel ^Maar wij kunnen nu wel reeds zeggen dat we hier te maken hebben met een breed-opgezette en diep gaande studie. Zoals we die tot dus verre irf Nederland nog niet hebben gehad. .yoor*hct eerst hebben we hier een goede analyse van het middenstands- vraagstuk. Of beter is het te zeggen van de middenstandsvraagstukken. Want uit sociaal-economisch gezichts punt is de middenstand niet een geheel, waarin allen met dezelfde vraagstukken zitten. Volwaardige ondernemingen en randbedrijf, stad en platteland, dergelijke onderschei dingen doen reeds zien dat men hier met verschillende vraagstukken te maken krijgt. •Het valt te loven dat de regering zich van al deze zaken zo grondig rekenschap heeft gegeven, zodat hiermede de zakelijke grondslag is gelegd voor een discussie omtrent een duideilijk en verantwoord midden ■tandsbeleid. WAT als algemeen gezichtspunt opvalt is dat de regering het middenstandsbeleid ziet als een onderdeel van het algemeen econo misch beleid. Waarbij dus ook het beginsel van dat algemeen economisch beleid beslissend is. Dat beginsel is dat de overheid slechts globaal in grijpt op economisch terreiif en wel op de strategische punten. Dat betekent dat er geen afzonder lijk middenstandsbeleid. zal zijn en dat betekent tegelijkertijd dat de roering het middenstandsbedrüf ziet all'een verzameling van vrije beroe pen, die in de eerste plaats aange wezen zijn op de eigen kracht en de ondernemingslust der .ondernemers. De algemene tank der regering is bét scheppen, van een gunstig klimaat, waarlif die ondernemingslust tot zijn recht kan komen en vruchten af werpen. Dit bepaalde speciale doelstellingen dec, politiek'blijkt dat dan ook. 'De'regering wenst' voort te gaan op de weg der ingeslagen vestigings- Silitiek, waarbij duidelijk blijkt dat er niet het doel is overheldsinmen- ring in een vrij bedrijf, maar het bevorderen van een betere toerusting van de toekomstige ondernemer voor zijn taak. Uit het statistisch materiaal mag worden afgeleid, dat de intellec tueel en vakkundig toegeruste onder- Jfcmer» er over het algemeen beter aan toe zijn dan zij, bij wie zulks niet het geval is. In de tweede plaats en dat speelt ook vooral bij het randbedrijf een rol wil de regering voortzetting en uitbreiding van de eredietpolitiek. Met same zal dit baat kunnen bren gen voor levenskrachtige onder nemingen, die in moeilijkheden ver keren. Een derde punt dat wij thans willen noemen is, dat de regerirfg de voorllichiting van overheidswege wenst ta perfectionneren. Zij denkt daarbij aan het scheppen van het instituut .van middenstandsconsulenten.Wij kunnen dit nog niet aanstonds beoor delen. Vragenderwijs zouden wij wil len opmerken, of deze 'voorlichting niet door -het georganiseerde bedrijfs leven zelf kan worden verzorgd. In leder geval moet deze laatste voorlich ting worden bevorderd en zeker niet door overheidsvoorlichting worden verdrongen. Er zal zeker nog gelegenheid zijn oan op deze nota en op deze delen daarvan terug te komen. Maar aan vankelijk mag worden geconstateerd dat de regering een goed stuk werk heeft gegeven, waarop de middenstand in zijn verschillende gefledingen nog Vel niet aarfetonds uitgestudeerd zal *lin. Het kwam minister Staf belangwekkend voor. dat hij op zijn reis door de Ver. Staten gelegenheid kreeg met de Ameri- De staatssecretaris van Marine aal Woensdag aa, zoais gemeld, aan nabe staanden een aantal posthnum toege kende onderscheidingen uitreiken. De bronzen Leeuw is toegekend aan wijlen Hz. I C. S. Jannaa en aan wijlen adelborst van de Zeeedienst J. C. Meyer. Hi Ms K 16, waarvan ltz I Jarman commandant was. bracht ten Noorden van Kuching (Brits Noord Borneo) een Japanse torpedobootjager tot zinken. De aanval op de tweede jager mislukte. De onderzeeboot werd tweemalen met dieptebommen bestookt en kon daarna een transportvloot niet aanvallen, om dat deze zich nu in ondiep water be vond en zwaar werd beschermd. Nadat Hr Ms K 16 zijn succes had gemeld.' kreeg zij op 25 December opdracht, naar Soerabaja terug te keren. Na 24 December werd echter niets meer van Hr Ms K 16 vernomen. Waar is komen vast te staan, dat zich die dag in het beschreven zeegebied geen andere geallieerde onderzeeboten bovonden en Hr Ms K 14 en K 15 van deze operatie behouden terugkeerden wan men naar aanleiding van officiële Japanse rapporten aannemen dat Mr Ms K 36 door -de Japanse onderzeeboot „1-66" werd getorpedeerd. Zes officie ren cn dertig schepelingen zijn hierbij gesneuveld. Wijlen adelborst voor de zeedienst J. C. Meijer: Heeft zich door het bedrijven van bijzondere moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand Do scheepvaart langt de kusten van Denemarken «n Zweden heeft mei grote moeilijkheden te kampen tengevolge van het kruiende ij*. Langt de gehele Oost juut T«n Denemarken hopen zich enorme ijunaua't op. die op sommige plaatsen 'slfs een hoogte bereiken van enkele .meiers. Verscheidene eilanden voor de Zweedse Ooslseekusl en in de hotnische Golf -' ijn geheel geïsoleerd. Op sommige plaatsen is het ijs 30 cm dik. Ook de grote Vaart van en naar Stockholm heeft met grote moeilijkheden j® kampen. Maandagochtend moest het 16.000 brt metende Noorse schip „Reyra ®et assistentie van ijsbrekers de haven jan tockholm worden binnengebracht Vele issers. die op zee waren, zijn door «et kruiende ijs verrast. 'Met alle be- jchikbaré middelen wordt" thans ge tracht hen te helpen. 777 - Ia Denemarken zijn honderden eilan dende meeste zijn onbewoond ge doleerd. De bewoners van enkele eilan- den worden thans uit de. lucht en door .IJsbrekers van voedsel en andere be nodigdheden voorzien. -Volgens „Ritzou" is de toestand, aan de jïteense Oostkust ernstig. De Oostenwind l*>gt enorme, ijsmassa's landinwaarts,_ In de:haven en op de kaden van Aarhus .^aebben. zich metershoge „ijstorens" ge- ..vormd, die in omvang, nog steeds toe- nemen. IJsbrekers en zelfs de grote veer boten. die de dienst tussen Kopenhagen en Aarhus onderhouden, zijn druk bezig het uiende ijs te breken en te versprei den. Uitsluitend grote schepen kunnen nog op eigen kracht via de Sont de haven van Kopenhagen bereiken. Andere sche pen hebben assistentie nodig Van ijs- brekers. Na veel moeilijkheden is men erin geslaagd gisteren de veerdienst tus sen Fuenen en Secland in stand te hou den. Elders in Denemarken had men veel last v n zware sneeuwval. Hedenmorgen heeft een detachement van 143 man van het regiment Generaal van Heutz in de legerplaats Oirsehot af scheid genomen en de reis naar Korea aanvaard. Het detachement bestaat uit 10 officie ren, 24 onderofficieren, 26 korporaals cn 83 manschappen. Commandant is kapi tein R. Holman. Dé troep reist per trein via Roosendaal naar Marseille, waar de militairen zich morgen op het Franse motorschip „La Marseillaise" zullen in schepen. Bil de veehouder B. te Ottoland is onder zijn varkensstapel een geval van varkenspest geconstateerd. onderscheiden als lid van een onder grondse groep die in verbinding stond met een in 1941 uit Engeland ..gedropte' geheime agent, die zjjn inlichtingen over de militaire toestand in bezet gebied van deze groep ontving. In September 1941 werd hjj gearresteerd cn in Mei 1942 na het Maastrichtse proces gefusilleerd. Bij zijn verhoren'nam hij alle schuld op zich en trachtte zodoende zijn kame raden te redden." Het Bronzen Kruis zal worden ver leend aan wijlen ltz I R. C. Jongelie van de Kon. Marine Reserve, aan wijlen ltz UI C. C. Braggaar van de Kon. Ma rine Reserve, aan wijlen ltz 1X1 van Speciale Diensten A. C. van der Gies sen van de Kon. Marine Reserve, aan wijlen bootsman P. C. Boogaart. aan wjjlen sergeant van Speciale Diensten H. M. Macare, aan wijlen sergeant van Speciale Diensten G. L. Ruseier, en aan Iwijlen .dpi sergeant der Infanterie A. J. Wegner die allen als agent vai> een geheime inlichtingendienst naar Neder land werden gezonden en slachtoffer werden van het zg „England Spiel". Voorts aan wijlen bootsman F. Meyer, die zich destijds als chef d'équipage aan boord van H.M.'s onderzeeboot „K 16" heeft onderscheiden en aan wij len matroos der tweede klasse L. van^ der Struis, die zich op 10 Mei 1940 te' Rotterdam aan. boord van de torpedo- boot „Z 5" onderscheidde. Het kruis van verdienste werd toe gekend aan wijlen le luitenant der ma riniers Gi H. W. Wouters, aan- wijlen majoor-monteur S. G. Kuster. aan wij len majoor-telegrafist T. J. Schamp, aan wijlen sergeant-telegrafist L. Lau- \Verens. aan wijlen sergeant-telegrafist A. Michel, aan wijlen sergeant-telegra fist (titulair), C. W. Dobbinga, aan wij len matroos der tweede klasse D. Huls man, die allen vielen in het onder grondse. verzet in Nederland en aan wij len milcien-matroos J. R. Twjjsel, die zich van 15 Februari tot 6 Maart 1952 onderscheidde bij het Commanda Mari tieme Middelen Priok. Cr 1 A (Van onze parlementaire redacteur) Voordat de minister van Oorlog en Marine, ir. C. Staf, gisteravond per vliegtuig naar de Ver. Staten vertrok, waar hij tot Zaterdag zal blijven, had hij in Den Haag op zijn departement nog een uitvoerig gesprek met vele binnen- en buitenlandse journalisten over het doel van zijn reis en over de vele misverstonden, die er de laatste tijd over het defensiebeleid zijn gerezen, met name in de Nederlandse pers. Minister Staf zei, dat hij in December van de Amerikaanse minister van Oorlog, de heer Wilson, een uitnodiging had ontvangen, om zich een indruk te komen vormen van de Amerikaanse marine, lucht- en land macht. Deze gelegenheid zal de bewindsman tevens aangrijpen om met de Amerikaanse autoriteiten enige onderwerpen te bespreken, die vooral voor Nederland belangrijk zijn. Eén daarvan is de leverantie van oorlogs materiaal voor het Nederlandse leger. Hierover is uiteraard reeds onderhan deld met het hoofdkwartier van de Ame rikaanse opperbevelhebber van de Noord- Atlantische Strijdkrachten in Europa te Parijs. Doch er zijn nog enkele punten niet opgelost, die beter in Washington kunnen worden besproken. Na de behan deling van de begroting van zijn depar tement in de Tweede Kamer zijn er en kele vragen gerezen, die beantwoord moe ten worden. De minister hoopte dat hij na zijn bezoek aan de Ver. Staten in staat zal zijn bij de behandeling van de begro ting door de Eerste Kamer hierover con crete mededelingen tc kunnen doen. De heer Staf zal worden vergezeld door de directeur-generaal van het bureau van Militaire en Econ. Hulpverlening van het ministerie van Buitenlandse .Zaken, drs E. H. van den Beugel, die met het pro bleem van de Amerikaanse leveranties volkomen op de hoogte is en tevens goed de weg weet in Washington. Generaal Nobel, het hoofd van de Amerikaanse Militaire Adviesgroep inj)en Haag (M.A. AG.) zal eveneens de reis naar Washing ton maken, opdat ook hij aan het overleg inzake de Amerikaanse hulpverlening aan Nederland als Amerikaans adviseur zal kunnen deelnemen. Minister Staf zeide er bij de Amerikaanse regering op te hebben aangedrongen, dat generaal Nobel meeging. Tussen de Nederlandse autori teiten en de M.AA.G. bestaat enig ver schil over de toepassing van de algemene richtlij "en, die voor de militaire hulp ver- loning zijn gestekt Mei een toestel van de K.L.M. arri- veerde gisteren op Schiphol de geha vende bemanning van hel KjV-S.AL- motorschip „Dottro" (563 ton), dal in de nacht van 10 op-11 Februari ter hoogte van Valencia werd aangevaren door het 5600 ton metende Spaanse Schip „Drago" en aan de golven moest werden gewónd slaagde erin op hel grote schip over tc stappen terwijl de Dourodrijvende bleef op de boeg van het Spaanse schip, welke zich in de romp van de Nederlandse boot had geboord. Kort daarna zonk de ,JDouro" in korte tijd, er kon niets worden gered. De. bemanning na de aankomst. 7ELFS de kans, dat uit de Ber-'-|!:: lijnse conferentie een vredesver-,7 drag met Oostenrijk voort zou'-, komen, is gemist. Op alle punten, waarover ten aan-; zien van het verdrag in de loop der" jaren nog onenigheid bestond tussen'; de Westelijken en de Russen, hebben' de Westelijken toegegeven aanV dejfe -Russen. En toen de Russen er alles inge-" willigd kregen, kwamen zij met dé" nieuwe eis van handhaving derf bezetting. Toen was het duidelijk, dat dei Russen geen vrjï. zii het ook neu-" traal, Oostenrijk wilden. Z|i wilden zelfs dit gebaar niet" maken. In niets wilden de Russen ook., maar enige toenadering. De arrestaties in Indonesië i Minister Staf kaan se militaire en politieke leiders de veranderingen in de Amerikaanse buiten landse en railitairé-politiek te bespreken en om na te gaan welke gevolgen dit eventueel voor Nederland, zal -hebben. Minister Staf oefende critiek uit op dè N.R.C., de Nieuwe Rotterdamse Courant, die vorige .week zich had afgevraagd of men in Den Haag wel de redevoeringen vsn de leden van de Amerikaanse rege ring van de laatste weken had gelezen en minister Staf had aangeraden toch vooral de nieuwe strategische conceptie van de Amerikanen in het oog te houden, die de nadruk legt op de strategische luchtmacht en de verdediging van de Noord-Atlanti sche Verdragsorganisatie op het tweede plan zou stellen. De Nederlandse regering zou volgens de NR.C. bij het bepleiten van de Nederlandse belangen in Wash ington te veel uitgaan van dc verouder de conceptie, dat aan de land- en zee strijdkrachten een grotere betekenis toe kent. Minister Staf zei hierover, dat hjj liever luisterde naar hetgeen minister Dulles op de laatste NAVO-conferentie in Parijs over de strategische opvattingen had verteld dan naar „het gebazel" van de Amerikaanse pers.,Wij zijn volkomen op de hoogte van de statcgisohe opvat tingen van Washington. Het heeft voor Nederland geen zin zich erg druk te ma ken over de zogenaamde drie-dimensio nale verdediging, waaronder verstaan wordt landmacht, zeemacht en strategi sche luchtmacht. „Ik heb veel meer moei te met-de vierde dimensie: tijd, en met de vijfde dimensie: geld. aldus minister Staf. De bewindsman ontkende ten sterk ste, dat de N.A.V.O. en het hoofdkwartier van de N.A.V.O. in Parijs op het tweede plan zijn gekomen. De vertegenwoordi ger van de z.g. derde dimensie: de strate gische luchtmacht van Amerika, generaal Norstad, is ondergeschikt aan de opper bevelhebber van de N.A.V.O.-strijdkrach- ten in Europa, generaal Gruenther. De leden van de defensiecommissies uit het Nederlandse parlement, die begin Janu ari een bezoek brachten aan Parijs héb- nele WCTclU iUdlihlAUU j^ju. de Sowjet-TJnie nooit gevraagd, om' eigen veiligheid in gevaar te brengen. Integendeel, ik heb tweemaal aangebo den het Brits-Russische vriendschaps verdrag uit te breiden". Molotow had volgens Eden zijn bedoeling om -de NAVO uiteen te doen vallen dubbel on derstreept. door Amerika van de defen sie van Europa uit te sluiten. De Franse minister Bidault stelde de volgende punten vast: 1. Collectieve vei ligheid is een zaak der Verenigde Na ties die regionale defensie-pacten toe staan. 2. Zulke pacten kunnen in de tijd van supersonische vliegtuigen niet worden beperkt tot één continent, zoals ben zich ervan kunnen overtuigen, dat de strategische luchtmacht een van de be langrijkste onderdelen van de N.A.V.O. in Europa is. Naar aanleiding van de door minister Staf afgelegde verklaring, dat binnenkort waarschijnlijk een Amerikaanse eenheid voor enice lijd in ons land gestationneerd zal worden, verneemt Associated Press uit betrouwbare bron, dat deze eenheid zal bestaan uit een eskader Sabre straal jagers van dc Amerikaanse luchtmacht. Naar alle waarschijnlijkheid zal liet es kader op Soesterbcrg gestationneerd worden. 'was gekomen. Een der vliegers werd licht gewond en het vliegtuig licht beschadigd., Men •was met voedsel op weg naar geïsoleer de dorpen. Dit jaar zal de Canadese luchtmacht, op grond van het program van weder zijdse steunverlening, oorlogsmaterieel voor een waarde van meer dan 10 mil- tioen dollar naar-vijf NAVO-landen zen den. - Deze landen zijn: -Italië, België, Ne derland, Frankrijk eri Groot-Brittannië. De onderzeebootjager „Holland", de eerste van een serie van twaalf, die in Nederland wordt gebouwd, is heden ochtend voor een proefvaart vertrokken. De „Holland" behoort tot de provincie serie van de A-klasse, die vier schepen omvat. Hét' schip -is 'op 11 April van hat vorig jaar te water gelaten. De Indonesische vicc-minïstcr-prcsidcntf Wongsonegoro - heeft aan de pers 'mede-?, gedeeld, dat het onderzoek In 'de zaken? grass de in de laatste tijd gearresteerde*. Nederlanders vee! tijd >zal 'kosten. HjjV :eide. dat dit onderzoek via drieinP itantïes loopt. 1. de politie en de milt-. aire politie, 2. de djaksa (officier yarij: lustitie) en 3. de rechter. Hijvoegdé.: sr aan toe dat het .de wens van de-'poV litie is, dat de betrokkenen niet voor de •echter zullen worden gebracht alvorens;,: iet onderzoek geheel is afgelopen," aiunri.- ezien dit anders kan worden b'emoei- ijkt. i De i beer Wongsonegorodeelde (medé# dat er tussen de verrichte arrestaties;- een onderling verband bestaat. Met 'be- j rekking tot een aantal personen staaA :eeds. voldoende gegevens ter' beschik-- %l ring: om hun zaken rvoor 'de rechter, te orengen.y Er bestaan; 'tégen;dezè7;Ver^f!|S; lachten voldoende bewijzen, dat zij hulp c hebben verleend aan benden. .7'7'? Wat betreft het door de Nederlandse regering ingediende protest herinnerde", |§-| Wongsonegoro er aan, dat de Ihdone^'';- dsche regering aan, de betrokken-in^ah^^Sfe tiesreeds voorstellen heeft gedaan: om - gevallen, die „rijp" zijn, directyooefdè-jjSfS: rechter le brengen en daarmede niet wachten,": tot*-'het onderzoek- in alle.,.pv77i-Si dèré" zaken'; is'afgelopen.-Maar (betreft,, kan de regeringgeen be velen Tgi Itan de rechterlijke inacht geven,'ialdus jmmister Wongsonegoro.' d I77beStaitittgs7acties ^teTTahd jong -iPriofeyf#L- BeHawan..eTV,-Surabaja-iijn.';tkEn&:geéinitJi^«! [mooting der drie Westelijke ministers mé I se kant houdt .T.)fiiS^iwel::rrekehtog':'mètj|j^^ hetfeiit.7 dat.' xaidaultsSmctraytréirf ïci»#é;p;,S| |terugreis naarParijs^Bonnyzalr Zwitserse professor, dr. :Auguste;:Picri7;::' :ard. - .'De. twee„helden-van-de-dag",idieT]' ioor hun scheepsvrieiidén. aan .bodrH v: jan;het moederschip prompt tót VidéT-->'( aagste mannen .ter wereld" werdén';^? ntgeroepen, waren tweej ongè -léden jan de ondérzóekingsstaf van demaS.fi; :ine,; korvetténkapiteinNicolas Houot c f; »h vscheepsbouwkundig ingenieur 71 fenri Wilkn, die mee heeft gehoIpeH ',7; Jij het ontwerpen van het'vaartmgv-jgyTi De bathyscaphe - heeft een druk yan-Vrt; >0.000 ton moeten weerstaan. Daar 'an te voren 'gedane' aankondigingen leiden, dat voor de tocht een 'print:'-." vasuitgekozen- dat 4050 meterV-.diéè^'-r] vas, hebben de mannen met hun toe^ tel de oceaanbodem geraakt. '7r- -1 Het Franse diepteschip is gebouwd >m7een oud diepteschip van professér 'iccard heen,' dat de Franse marine- •an dé Belgische; vloot had gekregen; Het diepteschip opereerde vanaf één 7s8; noederschip, maar was hieraan niet vérbonden. Het zweefde als een ballon in^de vrije, lucht en werkte op het ballast-principe.' Maar 'in; plaats van >7 zakken zand en gas, had het schljó7:7 metalen gewichten, die aan de huid ;7 vastgehouden werden door magneten, en. met tonnen samengeperste] benzine in drijvers. Benzine is lichter dan water en toen het diepteschip de 7; metalen gewichten liet vallen, zorgden de drijvers met benzine er voor: dat;/7 het weer aan de oppervlakte kwaiin.^7|;| „MEESTER STAAKT" het beste nieuws voor de Oslose (lagere) scho- lieren van het jaar. Sans rancune nemen de kinderen dan ook na afloop van het laatste lesuur voor de aanvang van deze onderwijzersactie voorhogere salariëring vrolijk afscheid. Een mo ment later verspreiden ze zich uitge laten over het schoolplein. Egypte heeft Maandag in deVeilig heidsraad zjjn standpunt gehandhaafd, dat het gerechtigd is in het Suezkanaal schepen aan te houden en te doorzoeken, die op weg zijn naar Israel De Egyptische vertegenwoordiger, ge neraal Gbaleb, baseerde dit recht op het feit, dat nog steeds de staat van oorlog tussen beide landen bestaat. Zoals bekend eist Israel opheffing va deze blokkade. - De vaart op de Rijn zal vermoedelijk Vrijdag weer kunnen beginnen.Een l enorme ijsdam, waarvan de dikte - op verscheidene, plaatsen drie meterbe draagt it gisteren losgekomen en pas- teerde vandaag het Ruhrgebied. Als','dé ijsbrekers, die momenteel bij Varik' 'in7' Gelderland hard aan t werk zijn "'oih een laatste ijsdam binnen de Neder- landse grenzen op ie ruimen,or inïiil- 7 len slagen, dii karwei vandaag te kla ren. zal de ijedam, - die de Rijn komt afzakken. Donderdag Rotterdam pas-; teren op weg. -naar - zee. - De ijsbrekers van de Nedérlahcfce'S Stoomsleepdienst v.h. Piet Smit en Co zullen trachten deze ijsdam voor jhjj - zich opnieuw zal vastzetten kapot ::fe. breken, zodat het ijs gemakkelijk én snel door - het water naar zee kan wof-.' den afgevoerd. - De vaart op de Rijn is ruim drie we-" ken gestremd geweest Aanrederijeriifen particulieren heeft deze gedwongen wer- keloosheid enige honderdduizenden gul- dens per dag gekost Ook in Duitsland heeft .de Rijnvaart enorme, verhezen: gé-a leden. De Frankforter Zeitung schatte, dat 'net stilliggen van de Duitse Rijn- vloot ongeveer DM 300.000 per -. dagü kostte. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1