program van Regerin Communisten stichtten tumult in Rome Oiawerkerk leeft voort 31 11 m Oostenrijk zei neen tegen Molotow Koud weer in aantocht Misverstanden Premier Scelba probeert het anders - Nieuw record ■M Fransen in Indo-Ghiha^^ thans in het offensief Berlijn vorderde geen streep Achttien vliegtuigen kwamen: gisteren naar Ameland m ■mm r mmm sii iittg !'S Mftfi IJsdam bij Varik doorbroken Groningse fraude voor de rechter i Minister Staf in Washington MW& tm - WOENSDAG 17 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2699 Weerbericht Weer per auto naar Marken Tranen in ogen van Elizabeth Boudewijn dit jaar niet naar Nederland - Vf Mislukte overval op kassier Boerenleenbank te Made Russische belangstelling voor „Herman" IJm 2 Hoger beroep in zaak van de „Hoa Moa" MEEL, POST EN (OUDE) KRANTEN Ba :mÊM - 'J mBË ïSPS O O i ma >V Sll| I OLIFANTEN WAKEN ZEEZIEK Prinses Marijke, die morgen haar zevende verjaardag hoopt te vieren. Demonstratie Personeel smokkelde.' 30.000 mud cokes uit''}/i - - gasfabriek Twee Nederlanders in Medan gearresteerd Vlau-Mau verbrandde negen Christelijke: scholen:4l^® Eveohuis naar Djakarta overgebracht rl'Jlll '"MS - l' Mtii Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 Postgiro 424887 •«-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 365286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschjjnt dagelijks. Geldig: van Woensdagavond tot Donderdagavond. WEINIG WIND. U]-'i Plaatselijk opklaringen. In. het Noorden en Westen van het land kans óp lichte'sneeuwval. Weinig wind. - In de nacht en ochtend lichte, op enkele plaatsen matige vorst. Morgenmiddag, lichte vorst tot tempe ratuur om het vriespunt. pirectie: O. A. KEUNES"G en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT N artikel in de „Haagsche Courant' over de redevoering van prof. Ane- ma in de Eerste Kamer ter gelegen heid van de behandeling van de Euro pese Defensie Gemeenschap, schreven Iwij op 2 Februari een artikel ter 'weerlegging. In de „Haagsche Cou- ff rant'" van 6 Februari werd ons arti- jjlcel beantwoord. Om de zaak even in het kort op te halen: De „Haagsche Courant" had ,1 bezwaar gemaakt tegen het toetreden 'van Nederland tot de E.D.G. Het blad Sverkoos de Atlantische samenwer king boven die der E.D.G, Het wilde lie eerste liever dan de laatste, om dat bij de eerste minder nationale souvereiniteit werd overgedragen. Het blad bestreed prof. Anema, om- tdat deze betoogd had dat de oude I theorie van de nationale souvereiniteit (volkomen heeft afgedaan. I Het vond dat vreemd, gezien de i theologische en staatsrechtelijke op- vattingen van prof. Anema. Het bleef pleiten voor de nationale souvereini teit in haar oude vorm, maar het leer de tegelijkertijd dat er toch stukken nationale souvereiniteit konden en be hoorden te worden overgedragen (n.l. ia Atlantisch verband). Wij citeerden daartegenover de rede van prof. Anema, waaruit bleek dat prof. Anema een bepaalde leer betreffende de nationale souvereini- •teit die lange tijd troef geweest was verwierp, maar waaruit te vens bleek dat prof. Anema wel dege lijk de nationale souvereiniteit zij het ook niet volgens de leer van Bo- din of Molotow bleef aanvaarden. En wij vroegen aan de „Haagsche Courant": Zeg ons nu eens hoe gij te genover die oude souvereïniteitsleer staat, want gij hebt bezwaar tegen Annma's critiek, maar gij aanvaardt hoewel gij haar verdedigt die leer toch ook niet: metterdaad, over mits gij toch ook vindt dat delen der souvereiniteit kunnen worden, overge dragen.^ Voorts betoogden wij dat de cri tiek: van de „Haagsche Courant" langs prof. Anema' heenging wat be treft de kwestie van de keuze die er zou zijn tussen Atlantische en Euro pese Gemeenschap. Want die keuze is er niet, zo zeiden wij. We hebben ze belde nodig. rp HANS heeft de ..Haagsche Cou- rant" geantwoord. Als wij het antwoord -kort willen sa menvatten, dan komt dat hier 'op neer: v- Punt 1. Er is vd een keus. Maar dat is niet «en keus tussen Atlantische U. Europese Gemeenschap. Het is de keus tussen het aanvaarden van de Europese Gemeenschap al dan niet. De Atlantische Gemeenschap, daar is iedereen het over eens. Punt 2. Het motief van „Trouw" en van prof. Anema is bedenkelijk. Zii aanvaarden en juichen toe: het definitief te gronde richten van de nationale souvereiniteit". - Volgens de „Haagsche Courant" zouden dat de letterlijke woorden van Anema zijn. Punt 3. De „Haagsche Courant" meent, naar aanleiding van de door ons aan haar gestélde vraag, dat wij denken dat de souvereiniteit een en ondeelbaar is. Daar is het blad tegen. Dat is dan het antwoord. Een uilvinder te Solingen (DJ heejt in zijn vrije uren deze ,j{l\j-loop- sch oenen" ontworpen. De schoenen" beslaan uit twee ski-achtige grond vlakken met wieltjes, waarop roils be vestigd zijn. De voeten steken in een soort rolschaatsen die. op rails lopen. 'Als des voel wordt opgetild wordt het grondplankje door een veer naar voren getrokken, als gevolg uaarvan men als 't ware verder moet schaatsen. (AVER elk-dezér drie punten een kort bescheid. De „Haagsche Courant" zegt op 6 r Februari dat de keus niet gaat tussen de Atlantische of de Europese Ge meenschap. Maar in het door ons be stredenartikel van 27 Januari schreef het -blad: „Wij verkiezen de Atlanti sche combinatie boven de Europese". tToen ging het dus wel degelijk bij het blad om een keus tussen die: beide. Om de verandering van standpunt aannemelijk te maken, zegt het blad, op 6 Febr., over de EJD.G.: „Frank rijk aarzelt. Dat land heeft dus blijk baar wel een keus. Waarom wij niet?" Dit is wel een zeer zwakke argumen tatie. "Frankrijk heeft de keus tussen het voeren .van een reële politiek en helemaal geen politiek voeren. De grief, die" men terecht tegen de Fran sen aanvoert is dat-zij aarzelen tus sen m e e doen eb niets dóen. Niet tussen me e doen cn i ets an - d e r s doen. Meent men nu werkelijk dat de Franse aarzelingen en de Franse besluiteloosheid na volgens- waard kunnen zijn? Wat dit punt betreft moeten wij dus roggen, dat het 'antwoord van de „Haagsche Courant" thans haar eigen probleemstelling ontloopt en vervol gens een nieuwe, maar volkomen on vruchtbare; probleemstelling poneert. Het tweede punt. De door. de „Haagsche Courant" als letterlijk van prof. Anema aangehaal de; woordenkomen in zijn rede niet voor. Prof. Anema beschreef de souve- reme en nationale staat, zoals die in West-Europa sinds de 16e eeuw is ontstaan en vooral in de 18e en 19e eeuw, heersend is geworden en in de 10e éëuw is, uitgegroeid tot de totali taire staat.'Dat is eën onding, zeide Prof. Anema. En toen zeide hij letter- h'.k: „De theoretische" en practische fouten, waarmede het hele stelsel van ue aanvang af behept was, hebben het definitief te grónde gericht". pat is dus heel iets anders dan dat prof. Anema zou toejuichen dat de nationale souvereiniteit te gronde Wordt gericht. Prof. Anema bestreed een b e p a a l d stelsel aangaan «e een bepaald ding. Hij bestreed niet h.et din g z elfopdejui s - S.W D z e o p g e v a t. Hier heeft de Door het intreden van een nieuwe vorstperiode is de autodlenst van Mon nikendam naar Marken over de Gouw zee hersteld. Op het ijs. dat zich in goede conditie bevindt, is een baan uitgezet. Bij doorgaand vriezend weer worden vele bezoekers op het eiland verwacht. Koningin Elizabeth bad tijdens een staatsbanket in het Australische 'parle ment te Canberra tranen in de ogen. Ze kwamen, toen premier Menzies in een speech zeide: „U vertoeftin uw eigen land, onder uw éigen mensen. Wij horen onder u, met al onze partijen, met al onze geloofsovertuigingen". Toen Men zies twee boeken te voorschijn haalde, bestemd voor prins Charles en prinses Anne, keken koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh elkaar aan. Philip greep de hand van zijn echtgenote en drukte die zacht Terwijl Italië's nieuwe energieke premier Scelba de laatste hand legde aan een vérgaand program tot verbetering van de levens standaard en tot verwezenlijking van meer sociale gerechtigheid, organiseerden de communisten en linkse socialisten gisteren in Rome één van hun „wisselstakirigen" waarbij het toi botsingen met de politie kwam. Dertien agenten liepen daarbij verwondingen op, één hunner doordat een meisje hem in de hand beet. Ook in Milaan moest de politie demonstranten uiteenjagen. Het vijf miliioen leden tellende communistische vakverbond, gesteund door de socialistische bond,'schrijft de tactische 24-uursstakingen uit ter ver krijging van hogere Ionen, hogere pensioenen en betere arbeïdscondïties. Maar het Rooms-Katholieke vakverbond zegt, dat de actie gericht is tegen Scelba's nieuwe regering, die Donderdag haar program zal voorleggen aan het parlement. Sinds de laatste verkiezingen is de politieke situatie in Itallë^zecr précair geworden en diverse ministeries zijn reeds gestruikeld. Scelba zoekt bet thans in teen programma, dat een se rieuzere poging betekent, dan tot dus ver door enige Italiaanse regering is ondernomen ter oplossing van 's lands meest drukkende sociale ea economi sche problemen. Het program bevat de volgende punten. 1. Nieuwe pogingen ten gunste van de arme gebieden in Zuid-ltalië. die zijn gericht op een snelle verhoging van de levensstanddaard van de bevol king 2. Een vierjarenplan om alle dak loze Italianen een zeker onderdak té verlenen. 3. Huisvestingsvoorzieningen voor de middenstand en voor arbeiders. 4. Een wetgeving, die .voorziet in zware straffen, waaronder gevangenis straffen, voor alle belastingontduikers 5. Nieuwe belastingen om investe ringen te financieren, die bedoeld zijn om zoveel mogelijk -werklozen te werk te stellen zonder de stabiliteit-van-de lire aan te tasten. 6. Uitgebreide publieke werken «u het oprichten van meer vakscholen. 7. Een uitgebreid programma voor de aanleg van nieuwe wegen in Zuid- ltalië en plannen voor rivier-contróle in Noord-Itallë ten einde een einde te maken aan de" geregeld voorkomende overstromingen. 8. Een verbetering cn een verande ring van de wetgeving 'betreffende sociale verzekeringen. 9. De opheffing van monopolies en wetgeving betreffende een regeling van de arbeidsverhoudingen. 10. Een" uitbreiding van de huizen- bouwplannen door middel van het hui dige systeem van salarisinhoudingen dat bekend staat ais het „FanfanT plan.," Opvallend .is vooral Het plan van Scelba, om belastingontduikers ge- .Vj',,. - •t- a 4e -v vangen te zetten. De belastingont duiking kost de Italiaanse slaat per jaar een kleine twee millliard gulden. Scelba's ministerie is samengesteld uit christen-democraten, rechtse socialis ten en liberalen. Bij de ongeregeldheden in Rome werden ongeveer 500 betogers aange houden. Sterke politie-eeriheden ver spreidden communisten, die zingende door de straten liepen te marcheren en pamfletten uitdeelden. In deze pam fletten werden hogere lonen, en werk voor. werklozen geëist. Een betrouwbare woordvoerder in Brussel heeft meegedeeld, -dat er ge durende 1954 geen officieel.'bezoek van koning Boudewijn van België aanNe derland op het programma,gtaaU Koning Boudewijn vertrekt., in Juni 1954 naar de Belgische Congo, Hij zal vóór. het - eind.van^zijnireis'. naar de Congo geen officiële bezoeken aan het buitenland brengen. - - DE dezer dagen uitgegeven lijst no. 26 der Jubileum-Uniecollecte wijst y. een tot dusver ontvangen bedrag aan van 276.747.66. Hiermee is het'.'" record van de vorige UniëcoUecte broken. Toen toch was het totaal der! ontvangen gelden 275.546,29.'""Nog."'.' een flinke ruk in de, goede richting en^ op de a.s. Jubileumver-gadering van 'der:' Unie op Dinsdag na Pasen, kan het bedrag van drie ton worden ge-'!.v noemd. Dit is zeer wel mogelijk, want.;, van de ruim 950 comité's is tot* nix m toe de opgave van 650 comité's bin-1 nen. Het wachten is dus nog óp de laatste drie hond erd. Als die gé#; middeld het geringe bedrag van 1 lOO# opbrengen, is het gestelde doel meer': dan bereikt. Mogen we daarom' eeji laatste beroepop' hen 7 Wit Een groep jonge welke met s.s. „Lekkerkerk". op- weg naar Rotterdam was, moest: Dinsdag in Genua van boord ge£~ haald worden, omdat de beesten verschrikkelijk zeeziek warend}* De dieren zijn op weg naar ver-i schillende Europese dierentuinen'. '- De kapitein van de Lekkerkerk^ zeidat de beesten zó ziek'warenj'. dat zij dood gegaan zouden zijn;- indien zij langer aan boord 'gé-J bleven waren. De olifanten-, zul- len hun reis per trein voort- setten. - - - - - De troepen van de Franse Unie zijn bij Dien Bien Phoe, het fort dat zij bij de grens van Laos en het Noor den van Vietnam bezet houden, tot het offensief overgegaan om het reeds 88 dagen durende beleg door drie Elite .divisiesvan de Vietminh 4- breken. Duizenden infanteristen,- onder steund door tanks, rijd«ide artillerie, jacht- én bombardeinwjtsvliegtuigën zijn bij dé operatie betrokken. ..0Courant" andermaal prof. «flema verkeerd gelezen en verkeerd ^gelegd; fpT derde punt: i,Trouw" zou me- - nen dat souvereiniteit e e n en on deelbaar is. Blijkbaar heeft het blad bij onze vraag aan zijn adres in ons hoofdartikel van 3 dezer de klemtoon Verkeerd, gelegd. Wij wilden weten hoe de „Haagsche Courant" het mo gelijk oordeelde dat delen der souve reiniteit werden overgedragen. Het blad heeft gemeend dat wij vroegen hoe Het het m o g e 1 ij k oordeelde. En het heeft die vraag als een rheto- rische vraag opgevat. Dit is een mis verstand dat ons een klein beetje troosteloos- gemaakt heeit, Wi, kun nen natuurlijk niet vergen dat de „Haagsche Courant" al onze hoofd artikelen volgt en weet wat er in stadt* In óns hoofdartikel van 12 Febr. 1949 schreven wij: „Men moet souvereK niteit zien als een splitsbaar stel ovei* heidsbevoegdheden, die naar gelang van de omstandigheden worden ver deeld over verschillende nationale en bovennationale organen". Deze gedachte keert terug om maar een greep te doen!- in onze artikelen van 10.1.'50, 15.2.*51, 9.11.- *51, 20.11.'51, 9.9.'52, 13.10.'53. Wij willen maar zeggen: Het hoofd artikel in de „Haagsche Courant" hangt wel van misverstanden .'aan el kaar. En daardoor i« de discussie wei nig bevredigend. - - 1 Bijde Nederlandse Dok- cn Scheeps bouw Mij te Amsterdam- wordt Zater dag te water gelaten het enhelschroej- molor-vrhcht-' en passagiersschip „Outuerkerk, dal een ivaterverplaat- sing heejt van 15.800 ton. De naam van, het schip, dat bestemd is voor de Ver. Ned. Scheepvaart Mij N.V. te Den Haag, is gekozen met het oog 'op de sluiting van hel laatste dijkgat bij Ouwerkerk. D* Groi« Viar Rebben gisteren In Ber lijn weer gesproken over het Oosten rijkse vredesverdrag en daarbij niet de minste vooruitgang geboekt. Beide par tijen bleven op haar stuk staan. Het voornaamste struikelblok is dé Russische eis. dat ook na het sluiten van het ver drag buitenlandse troepen in Oostenrijk moeten blijven, om een „Anschluss" bij Duitsland te beletten. De Oostenrijkse minister Figl verklaar de plechtig namens zijn regering, dat Oostenrijk met deze eis niet kan in stemmen. Bidault snapte niet, waarom "Westerse bases in bevriende landen de vrede bedreigen, doch Russische bases in Oostëhrijk de vrede dienen. Eden drong nogmaals aan. op onder tekening van het vijf jaar oude ontwerp, geheel volgens de oude Russische lezing. Dulles waarschuwde, dat dé gehele we reld zal constateren, dat de Sowjet-Unie anderen geen vrijheid gunt Hij verge leek Oostenrijk met de Griekse figuur Sisyphus, die een steen een heuvel moest oprollen. Maar telkens als hij de top be reikt had, duwde een kwade kracht de steen terug. Molotow bood aan de kwestie van de troepen in Oostenrijk niet later dan 1955 nóg eens te bezien, hetgeen zijn voorstel nauwelijks aannemelijker maakte. De EDG schiep een militairistisch Duitsland. Dit zou Oostenrijk willen annexeren. De Oostenrijkse regering had daar wel eens eerder machteloos tegenover ge staan. Daarom moesten de Russische troepen blijven, aldus Molotow. Het Westberlijnse Verbond van Vak verenigingen heeft de Westberlijners verzocht deel te nemen aan een Don derdag a.s te houden demonstratie voor het gebouw van de geallieerde bestuurs raad, „om te protesteren tegen Molo- tows weigering hereniging van Duits land toe te staan". De Oostberlijners zijn door het Oost- berlijnse „democratische blok van par- De IJsbrekers, die in de Waal tussen Zaltbommel en. Tiel de ijsmassa's pro beerden te doorbreken, zijn er gister ochtend in geslaagd een gedeelte van de .ijsdam,..die ter, hoogte van .de ge meente'Varik, zit, lover een lengte van SOO metercn een - breedte van tiental len meters ios te werken. Ongeveer half negen gisteravond is de kassier van de Boerenleenbank te Made (Nbr) in zijn kantoor door twee perso nen overvallen. Een van de overvallers plaatste een revolver op het hoofd, van de kassier. Deze behield evenwel zijn tegenwoor digheid van geest en wist het wapen te bemachtigen. In een hevig gevecht met een van zijn belagers kreeg hij een tweede wapen in handen, benevens een gummistok. Achteraf bleken het alarm pistolen te zijn. De twee aanvallers, die niet gemaskerd waren, sloegen op de vlucht met achterlating van een acte- tas. Zij verdwenen in een verderop ge parkeerde luxe auto, waarvan het num mer niet precies door.de aangevallene kon worden opgegeven. Door het resoluut optreden van de kassier is het de heren-piet gelukt iets mee te nemen. r tijen en massa-organisaties" opgeroepen tot een demonstratie nabij het gebouw der Sowjetrussische ambassade in „Un- ter den Linden" om „protest aan te tekenen tegen de Amerikaanse weige ring om in te stemmen met Molotows voorstellen aangaande Duitsland". De drie Westelijke ministers van Bui tenlandse Zaken zullen Donderdag op een afscheidsreceptie de gast zijn van regering en parlement van West-Berlijn. De IJmuidense treiler „Herman" IJm. 2 heeft op de Noordzee ter hoogte van de 60ste breedtegraad een ietwat vreem de ontmoeting gehad met een Russische treiler. die als merkteken M. 416 en de naam „Mijknahc" droeg. Het schip heeft de „Herman" enige tijd vergezeld en de treiler daarna aan bakboordzijde aangevaren, waardoor de verschansing over een lengte van tien meter werd ontzet en gescheurd. De Russen, zo deelde de bemanning van de „Herman" ons mede, trokken zich van de aanvaring niets" aan en voe ren normaal' door. Ook de IJmuidense treiler „Maria van Hattum" heeft ge meld, dat dezelfde Russische treiler ruim drie kwartier met hem,was opge varen. De Vietminh bezet de hoogten rond dit in een kom gelegen bolwerk. Twee van de hoogten zijn reeds door Senegalezen, Marokkanen en mannen van het vreemdelingenlegioen na heftige gevechten van man tegen man veroverd. - De verliezen aan beide kanten zon den hoog zijn. - 'Df^Fransen hébben ^talrijkevijan delijke batterijen: tot - zwijgen: gé bracht en de rebellen gedwongen zich 5 km en meer terug te trekken. (Van onze 'cóirespóndentj^j^gfeg De lange, rij van. niet; minder:dan 82 -'"*SSI verdachten had zich Dinsdag; te verant-1 woorden' voor de Groningse polltierechi^.SsT ter,' die tot taak had recht te spreken In de omvangrijke fraude op het'. .'Gem;rGw%fe£i bedrijf; te, Groningen. witarbij;rihds!ïl94S-|;|®^MRi ongeveer ;39.000 mudcokes tdt dé.fabrieK f werd" gesmokkeld, en door pe'rsoneélsik^^sl leden 'aan de Groningse brandstof handel :$s§m laren werd verkocht - «ÉffijMMt, De géliele dag tot 's avonds 8 uur heeft v, de. polHaerechtegydft iw^twari.van .yerktoy~>;.:/al%i ringéhs aangehc«rdi;:vah: 2'!: persoueelsï;<;:*?!||p; De Nederlandse regering heeft beslo ten, hoger beroep aan .te tekenen 'tegen de uitspraak van de Haagse Rechtbank in het geding tussen het gouvernement van Nieuw Guinea en de Republiek der Zuid Molukken over het schip de „Hoa Moa". Op 10 Februari had de president van de Haagse Rechtbank het gouvernement van Nieuw Guinea-verboden,'de „Hoa Moa" af te geven aan de Republiek In donesië. Deze laatste had aan de Neder landse regering te kennen geigeven dat dit schip, dat in 1950 door de Republiek Zuid-Molukken te Ambon was „buitge maakt", aan haar toebehoorde, en „ver zocht, het schip aan haar af té geven. De Nederlandse regering en het gouver nement van Nieuw Guinea waren voor nemens,aan het Indenesische verzoek te voldoen. De politie in Medan heeft, in opdracht uit Djakarta, gearresteerd de 31-jarige Nederlander J. Kolk, werkzaam bij de Gouvernementes Landbouwbedrijven en de 27-jarige Nederlander R. Witte- bol, zonder beroep. leden van de gasfabriek en .■van-55:kóleh-v;'7 :,haMëlarëhïini:dévstedf,GMiiïïëei;p^^'^®^P Tijdens:;: het. verhoor bleek wei:;hééL:|^a| .duidenjk,';op^e]ke;,fantastisché-i;mahiér|g;.;ï# ide: 56-jarige voorman' ^H.':Gj:dé"M':;tejJfe;. Groningen; gedurendé-'ruiteïï.o.yaar^misj^gg bruik van zijn 'positie hééft gèris Hü bekende alles, van het begin., tot :bét#ïf|p eind en :sleëpte::'irt';zijn;:val"talJ^ké0:;^|g andereverdachten,.,dié>;mëenden onder de straf 'vahdéah te ;kutmen;j;pfe:^, komen, mee. rechter het in de meeste :gèyallènïk7olT i'è&SWÊ komen eens- 'was,- Hoofdverdachte ét- deeld tot vier maanden geyangëhisstoaï^S^^^ mietaftrek, :.Dë::straffenV, voór:de'fan'dërëJ|;©|^H personeelsleden der gasfabriekvafieari-|^|^^^ den van kleine geldboetes: plus een waardelijke gevangenisstraf,, tot gedéélië-r&'S|, lijke voorwaardelijke: gevangenisstraffen,7 'jht® van drie. maanden mét De kolenhandélaren onder'wie" waren, die "meer, dan 6000 mud cokesM tegen een vergoeding van omstreeks'; 3000 clandestien hadden ontvanaén,:.;.;' »^i$ kregen in de meeeste gevallen "-?flinke;>,:< -.1 geldboetse, variërende m grootte naati$dei§igj§|g^| ontvangen hoeveelheid*;.;cokes;vitf|ënkele f gevallen werd een verdachte wegens - gebrek aan bewijs vrijgesproken,-'„,-'i:-'::';'r. Benden van de Mau. Mau. iiebbeh-ih;-^. het Emboereservaat* negen Christelijke:#! scholen iplatgebrand, zo deeit het;hoofd-.#:;' kwartier van het Britse 3egef :'mëde." ;DltM» reservaat, ligt op de Zuidèlijké:: helling van de Keniaberg. s 1 J De heer Evenhuis, de hoofdredacteur van „De Vrije Pers" - te Soerabaja en correspondent van het .^Algemeen Handeisblad" te Amsterdam, die op 21 Januari jl. werd gearresteerd, is Woensdagmorgen per vliegtuig uit Soe rabaja in Djakarta aangekomen, in ge zelschap van zijn echtgenote en zoon. Hij werd van het vliegveld recht streeks naar het parket overgebracht. De heer Evenhuis bleek te lijden aan amoeben-dysenterie. Mevrouw Evenhuis nam haar intrek in een hotel, in afwachting van haar vertrek naar Nederland. De minister van Oorlog en Marine, ir. C. Staf is gisteravond te Washington aangekomen. De minister zou zich al lereerst naar de Nederlandse ambas sade begeven.Hedenmorgen zouden de besprekingen óp het Pentagon, het mi nisterie van Defensie, aanvangen. Ook zou. de minister vandaag presi dent Eisenhower ontmoeten. Aan het daarop volgend noenmaal zou minister Staf de versierselen van het Grootkruis van de Orde van Oranje Nassau over-, handigen aan generaal" James van Fleet, uit. erkentelijkheid voor zün: leiding van de Amerikaanseen Nederlandse troepen in Korea. Er i« de laatste dagen boven Noord-Europa een krachtig gebied van hoge luchtdruk tot. ontwikke ling gekomen. Tegelijkertijd bleef in het Middellandse-Zeegebied de luchtdruk laag. Deze ontwikkeling had tot gevolg, dat de koude con tinentale lucht, dietijdens hei weekeinde1 uit het laatste deel van Nederland (Groningen, Friesland en Drente) 'was verdreven, naar het Westen begon terug te vloeien. Dinsdag kwam,'daardoor in het ge hele land de temperatuur beneden het vriespunt. Nederland bevindt zich nu zeer dirfit bij de as van een rug van hoge druk, Me zich van. het Scan-' dinavische' maximum tot over;'de Golf van'Biscayeuitstrekt. In' nerf band hiermede vindt er slechts een zeer langzame aanstroming van continentale lucht plaats, 'aldus', meldt het KJf.M.l. De kans, dat de:. stroming tot stilstand zal komen is echter klein. Het ziet er daarom naar uit, dat in Nederland de tern#" peratuur geleidelijk verder zal dalen enoverdag nergens meef.t boven het vriespunt zal komen. Of de zeer koude lucht, welke;, thans in Oost-Europa aanwezig is') (10 tot 15 graden vorst), er in zai$- slagen ons land te bereiken, ie nog steeds onzeker. l'-H V i (Van ome correspondent) Ameland - heeft; nadat het weer drie dagen-totaal' geïsoleerd is geweest. Dins dag een record-aantalvan 18 vliegtuigen gehad, Deze; brachten behalve post en kranten van' vier dagen ook het lang verwachte meel. Vrijdag zou de zneel- voorraad uitgeput zijn geweest. Er zijn thans 22 zakken meel -gebracht en ver- deri. o-a. vlees. Met de levensmiddelen; voorraad" staat hel er nu weer goed voor; De veerboot kén nog steeds niét.varen; de ijsgordel rondom het eiland 'is ge- middeld 24 centimeter dik en toen 'dé veerboot een uitbraakpoging deed; móés# men_ anderhall uur varen eer men"' vier: '-. honderd - meter „had afgelegd;' - - - Schiermonnikoog -. heeft;-, vanhetzgn: rif af een geregelde bootverbinding reet de - vaste - wal' en.men heeft wyze thans ook: brandstof gekregen. De veerboot kan de steiger nog niet berei-" 'ken. Een tweemotorige Beechcrait, .dieiuil^SA#| stekmid op het strand :;kah:-Iandén:.heëft# DinsdageenpaÜënt.van-'het^eilaMihaar^li^ db.',yaste:.wal;.gebra(dtfr#"i^^&^t«^ mt&s&smmsss - '.>*4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1