RPh.Q. in m m Chefarine 4 E ^533 Gemeentebestuur wekt bevolking op zich „aanvullend" te verzekeren te p m Clir. Kweekschool kleuteronderwijs betrok betere „werkplaats" HUISMAN WON OPNIEUW EERSTE Scheveiiingse haring via Rotterdam mmÉmmËMm SCHIEDAM lip life: life IHsö Iedere Schiedammer draagt na 1 April zelf kosten yoor ziekenhuis en sanatorium lili tM Wmr::;r:.. VI Joh. de Heer Vetstaartram vocht tegen banteng-bul Kaashandelaren voor de rechter TEKKO TAKS EN DE DRIE WENSEN „Er is veel te weinig dankbaarheid" Aardewerk op valse order- Briefjes verkregen Nu "drie patiënten ontslagen Grsepbestrijding mei 4 middelen tegelijk! Laatste VLAARDINGEN Burgerlij ke Stand van Rotterdam mmmWi Hoek van Holland Jübileumavonden der Vrij e Universiteit Maasland Teraardebestelling W. G. Roozenbeek Valse postzegels in Caïro iPISSfifSSItilll TROUW Woensdag 17 Februari 1954 „Verhaalsregeling" vervalt I mm^y i-peieverhaalsregélingkan niet blijven voortbestaan, 'omdat .WÊ^^Iait-.niet aangaat,, dat het; risico van ;die:.geen ziekenfondslid zijn of Mf^l'als^ziekenfon'dsZid peen 'aanvullende ÈwM:tverzekering j hebben gesloten of op Spfefendere'v: wijzedeze risico's hebben ^^i-fverzkkerd, ;door -de Gemeente wordt Burgerlijke stand van „Wat te doen?" Aètoertewtiê (hue; Keurcoüectie Politiemuziek in „Musis Sacrum".' Ijsbaan hedenavond weer geopend SchoorstcenJbrand.^jn^glfacl Vandalisme van de jeugd op spoorweg-emplacement De alastrim Directiekeet Uitgebrand Eik tablet Chefarine „4" bevat 4 ge neesmiddelen, die In de gehele wereld beroemd 2ijn geworden en millioenen mensen at baat brachten. $ÊF: Ifgfe. Geslaagden Ledenvergadering V.K.C. Treinen hadden vertraging BEVORDERING VAN PRODUCTIVITEIT Staking Franse weerkundi gen vandaag beëindigd Koning Boudewijn legt de eerste steen De heer Louwes verdedigt zijn nota 45.000 vaten sijn bestemd voor Rusland V isseriij bene h le n Maistermljnnotering Advertentie Schiedamse burgerij heeft zich voor het overgrote deel (ruim 80%) tegen de financiële gevolgen van ziekten en de behandeling daarvan verzekerd ^door het lidmaatschap van een Algemeen Ziekenfonds. /r van ®e.n ziekenfonds heeft men recht op hulp van een huisarts, apotheker, specialist, tandarts, op ziekenhuisverpleging, op een bijdrage in de kosten van sanatorinmverpleging, enz. j. Tdch loopt men dan nog risico's, welke beter niet ongedekt kannen pmven. Men heeft namelijk wèl recht op ziekenhuisverpleging, maar niet langer dan gedurende 42 dagen per ziektegeval. .Men knjgt wèl een bijdrage in de. kosten van sanatorium verpleging gedurende onbeperkte tijd, maar deze bijdrage bedraagt maximaal 6 per daig. De werkelijke kosten zijn beduidend hoger. De Algemene Ziekenfondsen te Schie dam hebben nu enkele jaren geleden ten dienste van hun leden zg. Aanvullings fondsen opgericht, waardoor het mogelijk is -deze risico's aanzienlijk te verminde ren.., Door. zich aan te sluiten bij het Aan vuUingsfonds tegen betaling van een geringe premie verkrijgt men de volgen, de rechten: 1. Verpleging en behandeling in een .-ziekenhuis, indien dit medisch nood zakelijk is, gedurende 6 maanden na de 42e dag. 2. Een aanvullende tegemoetkoming in fe; de kosten van sanatoriumverplèging ad f 2.per dag gedurende onbe- perkte tijd. ji- -Ingevolge een wijziging van de Pro- -jvinciflie; subsidieregeling voor sanato- rium-verpleging kunnen ziekenfonds- hk»; - '.leden: bovendien aanspraak maken op l&M -een téjpqoetkoming-.tot. een bedrag van dag; echter uitsluitend voor ifeifezover deze ziekenfondsleden tevens lid feï;V:X-ziin van het AanvuUingsfonds. -Hit het bovenstaande blijkt, van hoe veel: belang het is voor de ziekenfonds verzekerden. zich aan te sluitenbij het •Aanvullingsfonds. Daar de mogelijkheid tot aansluiting bij :het AanvuUingsfonds voor iedereen aan- wezig is en een groot deel van de Schie- damee "bevolking van die mogelijkheid reeds 'gebruikheeft gemaakt, acht het 'Gemeentebestuur het niet langer verant- ahtwoord ter wiUe van een minder ver- JsESrafc imïj.r, mk?i •;rahtwobidelijk-deel'der bevolking de Eg. f: ■.^èrhaalsregeling" te handhaven. (((Deze regeling komt hierop neer, dat bij {opneming van een niet of te laag verze- ivieCd Schiedams ingezetene in een zieken •hui» .of. sanatorium .een 'groot gedeelte grarir.de' daaraan vérbonden kosten voor I^^IJKrgkeninjg van de - Gemeentelijke Dienst ^^^Kvoor. Sociale'Zaken komt. Van de patiën- ggggsStèmróf van-degenen die jegens hen onder- mm, houdspUchtig zijn, wordt dan- een büdra- tp|?fege,in de kosten gevorderd, waaxfcjj - xeke- ning wordt 'gehouden met hun financiële draagkracht. 3lf#f imrtnnrt 7 ïyfeigedragen. Met ingang van '1 Ovtrtedasr3. - Herinekens;";S©^J.T5,.vr..ven --.^c'-W. Kromménho'ek; S..{. Steenbergen, '48 J;; sïpS: J.V van"BÓeWiok!t, ;81 -J: -VV'{v .Geboren:Johannes fAX'-'z. van Th. v.' d. Hont; en-E. M. J.MeiJerr'PetrusC. B., z. -,jfefe:vmn-A.''G;'.Hintehv«n A. Bezemen Maaike J„ gjJr- v d.^ven "M. Ligtermoet' en. J. van'; Whnen; WeterU.y van Izvant' Boö en' A. van ,V. -d t-tf.'v -V a.s. zal ieder' zelf de volle kosten van ziekenhuis- en sanatoriumverplèging moeten dragen. Wat staat de Schiedam se ingezetenen nu te doen? Voor de aangeslotenen bij een zieken fonds is de. zaak eenvoudig. Indien zij nog geen lid zjjn van het AanvuUings fonds laten'zij zich zo spoedig mogelijk daartoe inschrijven bü het ziekenfonds waarvan zij reeds lid zijn. De' niet-leden van een ziekenfonds kunnen vrijwillig toetreden tot een zie kenfonds (en een aanvuÜende verzeke ring sluiten)- indien bun inkomen niet uitgaat boven f 3750.per jaar; in voorkomende gevallen verhoogd met f 150,per jaar per kind beneden de 16 jaar. -Zij, die zich niet bij een ziekenfonds kunnen ot willen aansluiten, zuUen voortaan dus zelf de voUe kosten van ziekenhuis- en sanatoriumverplèging moeten' dragen. Indien, zij dit risioo zelf niet wensen te dragen zullen zij zich hiertegen heb ben te verzekeren en, als zij dit reeds gedaan hebben, moeten nagaan of de te verwachten uitkeringen voldoende zijn om de voUedige kosten te dekken. Het Gemeentebestuur raadt de inge zetenen die het aangaat met klem aan, zich te bezinnen op wat hun te doen staat, hierbij zich wel voor ogen hou dende. dat ziekte en ongeval de mens op het meest onverwachte ogenblik kun nen treffen. Bij het tweede massale onderzoek op tuberculose, waarmee reeds een begin is gemaakt,-zal evenals bij dat van enige 'jaren geleden helaas blijken, dat personen, die zich nog fit en gezond voelen, toch kunnen zijn aangetast. Voor verzekering tegen de kosten van - ziekte en verpleging is het dan te laat! Ook daarom .handele men met de meeste spoed. Voorzorg voorkomt' zorg! j-fcorgek ep. 'pSanó'j, bijeengebracht jj:; voor de "opening van onze nieuwe toonzalen.aan de.Ooitzeedljfc, vindt' il::/ haar weerganiet In. Nederland. 4-{ Dé concurrerende prijzen' van deze cInstrumenten maken het. voor U de f,-" moeite, waard om {van deze unieke ;;:j gelegenheid te protlte'ren. y* .- {'v.... .Oostzeedijk 276-278, Rotterdam Den Haag - Utrecht ut'i~Ö KG EtS P1 ANÓ'S' i RAD IO' i':..TEL EVISIï HU ZIEK .- V Het Schiedams Politie Muziekgezel schap geeft hedenavond 8 uur in de grote zaal van .Musis Sacrum" een con cert-feestavond. Hedenavond. 7-uur zal de ijsbaan van de Sobiedamse IJsvereniging in Spierings hoek weer voor bet publiek worden .open gesteld.- -fin de. woningvan'.L.S. "aan de Esdoorn laan 8 in Tuindorp Kethei brak gister middag 4 uur een schoorsteenbrand, uit, Brigadier van politie Korpel was spoedig ter plaatse, ën 'door bet vuur in de kachel met zout (te .doven, - voorkwam hij uit- breidir® yan 'de brand. De brandweer, rukte wel uit maar be hoefde geen dienst te doen. Oorzaak van de brand was een constructiefout in het rookkanaal. .De Sehiedamse politie heeft een groep van 12'jongens, variërende in de leeftijd van 12 tot 14 jaar aangehouden. Zij had den op-het emplacement van de Spoor wegen herhaaldelijk vernielingen ge pleegd.' Planken werden gebroken, ruiten ingegooid eti verzegelde wagons openge broken. Nog meer jongens die aan -dit vanda lisme hebben deelgenomen, worden door de politie gezocht. f. lil de maandelijkse uitgave van Diergaarde „Blijdorp" te Rotterdam, „Blijdorpgeluiden" beschrijft een van de medewerkers een gevecht, dat hij onlangs zag op de bantengweide. „Om-de een of andere reden kreeg een vetstaartram plotseling iets tegen een oude banteng-buL. Vfij zagen de ram zich plotseling in positie stellen, en op eens schoot hij als een pijl uit een boog op zijn tien a vijftienmaal zwaardere tegenstander af, met het doel de bul de voorbenen te breken. Deze zag de aanval aankomen en boog het machtige hoofd. De ram werd feil loos op de hoorn opgevangen en met een ruk van de krachtige nek enige meters het luchtruim ingeslingerd. Als een vod, doch met een zware klap, viel de ram terug en bleef liggen. „Die is er geweest", dachten we, maar toen de machtige bul zijn zware kop op „het vod" plaatste om het verder te kraken en plat te drukken, vonden we het genoeg en riepen krachtig ,J3ul!" De bul keek onmiddellijk op en toen we onze aanroep hehaalae, bleef hij ons gespannen aankijken. We zagen tot onze verbazing, de ram, die enige grote plukken wol verloren had, rustig opstaan om daarna de bul „vuil" aan kijkend, statig en fier en zeer lang zaam weg te stappen! Nu kan men wel veel tegen rammen hebben, maar erkend dient te worden, dat het dappere stoere knapen zijn! Voor de rechtbank te Rotterdam heb ben terecht gestaan de 40-jarige P. L. en de 33-jarige G. M. N.. kaashandela ren uit Oudewater, die zich hadden schuldig gemaakt aan oplichting, of, zo als de officier van Justite het geval be titelde. aan flessentrekkerij. Als eer ste kwam verdachte L. voor. Deze ver klaarde dat hij in 1952 aan zijn mede verdachte N. een schuld had van 11.000. N. suggereerde hem om een grote firma in de ,.boot te nemen" en dit plan werd uitgevoerd. L. wendde zich tot de Coöperatieve Melk Centrale te Spijkenisse en deed enige bestellin gen van kleine partijen kaas, die con tant werden betaald en mede door N. werden gefinancierd. In JuniJuli 1952 werden grote bestellingen gedaan, tot een totaal van J 17.000, die in het pak huis van N. werden opgeslagen. De be stellingen werden telefonisch opgegeven, ook door N., die zich voordeed als be diende van L. De officier achtte de flessentrekkerij bewezen. Grote partijen kaas waren gekocht met de bedoeling deze niet te betalen. De politie ter plaatse was er evenwel achter gekomen en zo kwam de zaak aan het rollen. De officier stak de politie een pluim op de hoed voor haar optreden. Verdachte N. was de man. die het misdrijf had uitgelokt. Tegen L., die uit het voorarrest was ontslagen, eiste de officier 9 maanden gevangenisstraf, met aftrek, waarvan zes maanden voor waardelijk, met twee jaar proeftijd. De raadsman, mr. Van Rees, achtte op juridische gronden het tenlaste ge legde niet bewezen en concludeerde tot vrijspraak, subsidiair tot ontslag van rechtsvervolging. De tweede verdachte, die uitlokking en medeplichtigheid van oplichting was tenlaste gelegd, ten nadele van de C.M.C., ontkende pertinent tot het mis drijf te hebben aangespoord. Hij ver klaarde, dat het plan van L. wag uitge gaan.. Wel gaf hij toe voor ƒ17.000 aan kaas te hebben ontvangen. Volgens ver dachte was L. hem- slechts 4.000 schul dig geweest. De president memoreerde, dat N. reeds vijf maal wegens economische de licten was veroordeeld. Verdachte gaf toe in zijn administratie te hebben ge radeerd. Verdachte L., als getuige gehoord, bleef bij zijn reeds afgelegde verklarin gen.-Nadat de heer D. Bor van de Rijks accountantsdienst was gehoord, was het woord aan de officier, „Verdachte heeft de euvele moed ge had om met verdachte L. een groot plan van flessentrekkerij op touw te zet ten", zei de officier. „Verdachte wringt zich in alle mogelijke bochten om er onder uit te'bomen, maar de feiten staan vast. Van ruiterlijk bekennen is Al konden, volgens de agent, onze vrienden dan geen ongelukken meer maken, hun auto kon dat wel. En al heel gauw bi-eek overduidelijk wat een gevaarlijk ver keersobstakel Tekko's onzichtbaar motorrijtuig was, want steeds weer botsten er voetgangers, fietsers en auto's tegen op. „Meneer, ik breng U hier twee verkeersvandalen, die niet in het bezit zijn van de benodigde papieren!" meldde de verkeersagent zich op het politiebureau, bij de dienstdoende inspecteur. „Geen rijbewijs, niets! Totaal niets!" „Wat heeft D hierop te ontwoonden!" wendde de in specteur zich tot Tekko. „Waarom heeft U geen panie ren? Nu. vertel op! Het is me wat moois! Iedereen springt tegenwoordig maar in een auto en rijdt er maar op los. Heeft U dan helemaal geen verantwoordelijkheid», gevoel? Nu? Hé? Weet U wel dat TJ de grootsteongl. lukken kunt veroorzaken? Dat rijdt allemaal maar in dure wagenstrouwenshoe komt U eigenliik sen die wapen?" „Tja....!" antwoordde Tekko toen meteen benepen stemmetje. „Dat is een rare geschiedenis, meneer de inspecteur." TTET XX bef geen4sprake, evenmin van berouw." De officier eiste tegen verdachte twee jaar gevangenisstraf, zonder aftrek. De raadsman, mr. P. J. Macken- bach, pleitte op juridische gronden vrij spraak. Uitspraken over veertien dagen. ■■^Tegen?de 42-jarige vertegenwoordiger J. A: B. A. S. uit Gouda, "werd: gister morgen'door de'officier van Justitie bij de Rotterdamse rechtbank een gevan genisstraf van een jaar en drie maan den met aftrek geëist. Hij "werd er van beschuldigd in de zomer van 1953 -in Gouda, zijn werkge ver J. A. U, door middel van valse or derbriefjes te hebben bewogen tot afgif te van enige hoeveelheden aardewerk. Hij zou,, zo gaf hij voor, orders heb ben. gekregen van zaken in Maastricht. Den Bosch en'Boxtel. Om vrachtkosten te besparen nam S. het aardewerk mee in zijn eigen auto. Hij probeerde het dan bij winkeliers tegen de 'vastgestelde prijzen te verko pen. „Het oogmerk was, zichzelf weder rechtelijk te bevoordelen", meende de officier en hij achtte zowel oplichting als valsheid in geschrifte bewezen. De verdediger van S. meende dat S. de goederen niet ten eigen baté had wil len verkopen. Uitspraak over veertien dagen. In het aantal patiënten lijdende aan alastrim te Den -Haag en in het aantal in observatie genomen personen is sedert gisteren verandering gekomen. Er zijn thans twintig patiënten en drie obser- vatie-gevallenX Drie patiënten konden worden ontslagen. Een houten directtekeet van; de Ned. Aan nemingsmö Boersma aan de Waterstraat te Rotterdam, is gisteren uitgebrand. Met twee stralen heeft de -brandweer ge tracht het vuur te blussen, doch men slaagde hirein niet. De totale schade be droeg f 10.000. De 'oorzaak was', het te fel stoken van een kachel. i was gisteravond allemaal een beetje onwennig in hel nieuwe do mein van de Chr. Kweekschool voor Kleuteronderwijzeressen le Rotterdam, In de Mulo aan hel Maastunnelplein moes ten acht-groopen meisjes in de verschil lende klassen ondergebracht worden: het was een heel geloop en gedraaf, maar ten slotte werd het toch rustig in het gebouw, ten teken dat ieder in het werk verdiept was. Een ongekende weelde voor de meisjes zich nu niet meer in veel te kleine bankjes te hoeren wringen, maar heerlijk breeduit te kunnen zitten op het royale meubilair dat deze school heeft. Vóór de lessen begonnen, was er in de nabijgelegen kleuterschool aan de Evers- dijdkstraat een korte, min of sneer offi ciële plechtigheid. Het schoolbestuur, do directrices, de leerkrachten en de meis jes waren daar samengekomen om het nieuwe gebouw in gebruik te nemen. De voorzitter, de heer W. yan Tuyl, hoopte, dat het beter werken is in de lokalen van de Mulo en betoonde zich zeer dankbaar voor deze oplossing. Hij ging nog even nader in op het thema dankbaarheid, die ondanks de veie ze geningen zo weinig getoond wordt. Alles wordt zo als vanzelf geaccepteerd; er is zo weinig verbazing en verwonde ring over de werken Gods, die Hij o.m. doet, door ons Christelijke scholen te g"even. Hij wees er tenslotte op, dat de meisjes de aan haai' toevertrouwde kleu ters-niet alleen iets voor het maatschap pelijke maar ook voor het eeuwige leven mee moeten geven, De afdeling Rotterdam van de Vereni- >ging van onderwijzeressen bü het Chr. Kleuteronderwijs toonde haar belangstel ling door mej. M. P. Langendoen af te vaardigen, die van harte hoopte dat het ideaal: de dagsohool, in het 'nabije ver schiet'zal liggen. De heer Joh. Zuidmeer, die zovele jaren voorzitter van het bestuur is geweest, haalde herinneringen uit de schoolge schiedenis op en meende met recht te ■kunnen spreken over de rijkdom van van daag tegenover de armoede van weleer. Heel vrijmoedig kwam daarna één der leerlingen, Lenie Boon naar voren, die een leuke toespraak hield. Eigenlijk zag ze er wel een beetje tegen op elke keer de tunnel onderdoor te moeten gaan, maar de school maakt alles goed. zei zc, want ze voelde er zich in als had ze een nieuwe jurk aan- Nog meer vind ik dat we nu ons best moeten doen, meende ze. Een van de directrices, mej. A. J. Vreugdenbil, heeft tenslotte de meisjes nog op .haar belangrijke taak gewezen, die vooral bedoelt de kinderen de Here te leren dienen. Tot slot werd gezongen „Dankt, dankt: nu allen God". Advertentie BER01HDE GENEESMIDDELEN INÉÉN TABLET 'I TEGEN PUNEN EN GRIEP. 20 TABLETTEN 85 CT. Welja, laten we nog eens doen als vroeger dachtenbestuursleden en docenten van de Chr. Kweekschool voor kleuteronderwijzeressen te Rot- terdam, toen gisteren een dnder ge bouw wérd'betrokken. "Voor de - klas W. van Puyl, voorzitter, op de eerste rij -Joh. Zuidmeer, oud-voorzitter en mej. A. J. Vreugdenhil, achter wie juist haar collega-directrice, mej. Van Duin, zichtbaar is. Geheel links ach teraan de heer H. Stapelkamp, oud- directeur van de opleiding. AANGIFTEN VAN 18 FEBRUARI 1854 ï'i.BEVAüEN: J. Loog—van'd«n Eenden, z; van der Putten—Zaal, d; C; M. van Rück—Oaratt z: 0..-A. Hakkenberg— de Séré. Th. Albfcrode Koster, <3: EL van der Waai—«Moetiker, d; L. van Tilburg—Wamaar, Winters—Breeman, K' A. J. Hoog- :ls Tandt—«de Leede, z: M. BarendrechtBrigge- WÏ0ï'rn3Xi,~ z-, A. Meuldük-iCHc.^ d; M. J. W. Col- £-3': T?' lignonEising. z; E. Wijt—Havermans, d; M jS§£:'A. 'SoetersGuillot, z; A.« Berends^-Bodde z; "Bazohard—Mlddelhoek. z: M. van der ffitóê'ri* fPatk—de Vedt, d; J. HuismanPiket, z: E. M.-iMoa—dTAnjou, d; C. H. HoefslootPeters, &Si3,'':Vd;f-G. E.'--Ndtfeh-LVeenstra. d; S. V. Yuan— 'Man. z: "J." M. van der Kan»—Berkhout, z; "-HJ Lagaa—Recount, d; M. A_ de Grunt— IpfSiv Zohlandt, z; L. H. Wtikstra—Karnarum, d: Zweere—van der Klip, ,z; E. J. van «Ier IPfeïXWulp—Reedere. z; C. A. J. -Engels—Saiy, z; WV'klf J. -'M. iW. van Vugt—Bal, d: A. P. Legierse— van letsel, d; A UrbanusVerhc(j. z; J. -M. DiellssenBekkens, d; M. C. Oosterveer aflÊFS&iïPlantóe.M. J: Futjksehot—de'Jong. d: A- J- van Mii-jaasen, d;,B. B. Maton—van Gel. deren. z;. G. WagenaarHaneveer, z; A. SniJ- 'éXvJ'derstigter.z; J. Lissen bergvan 't Hof, d; ItgSzw-ty GloucU-i-Dalm, d: E. H.Louwes—Robert- Xson, d: M. de Leest—Verbeek, d; M. C.-Noord- r"Xzli—Noordzijz; L. A. M. Koster—van Meenen, OVERLEDEN: H. J. M. Vrijdag, vrouw, 'gehuwd, geweest met Chr. H. Bruinzeel, 74 j; SWlCiG. Witber-g. {man; gehuwd geweest met rO'. A-*'C. Breve, 77 j; K. Maat, man van J. N. ,#J-'Maatsn, 65 j: Chr. van Maren, vrouw, gehuwd Kfe.jgeweest met G. P. de Bie, 82 1: J. Leeuw. Jman van M.\ Bameisteen. 62 I: M. A. BUI, •vrouw van :J. W. Monster, 53 J; N. Hennink. vrouw, gehuwd geweest met B. Elshout, 53 J. Cortlever, vrouw, gehuwd geweest J. B. Putters. 71 j: H.C. Koning. vrouw, gehuwd geweest met-R. A Mandema' Sr'f'ker, 77 J: H A. Geestman, man, gehuwd ge- jS'ï wéest met ,M. de Graad. 81 J; E. Kloppers, fe: vrouw van W. Visser, 50 j.; G. B. Brugman, ongehuwde roan, 20 JP- de Vries, man van ^Hi'.G. L. DU!wtat,.73,J;'N. den Burger, vrouw. «eSSSTi gehuwd geweest met C. A van Gelder, 13 J; B. -A. .wTegand. -vrouw van W. Mekes, 80 i; "":-'C.ida:Graaf.; man.-eetwiwd geweest met E. Scballenberg,-'8$ i; A. J. E. .Blester, ongeh. -vrouw,183 i;vM.{ J. vam Dokkum, vrouw .van B.,?P:Y;de''Jbn«ete. 73 j: H. J. B. Tiggeloven, SèïnMÓ'-vantM.'iSciiuil, ;44-j:-H.-A. U. Sluiter, '-"vmaa'-vaniC. A THmmermams. 69 j; J. N. C. e; .man-van J. Alewtjn, 77 j; F. VMetstra, 18 j: J. W. Boeijen, man, gehuwd ge- met C. Boosten, 88 J; C Hoogink, _on- gébuwde vrouw, .'43 J. c-Voort» als Jewenloos ieogegeven: G.{:j. ÜT.Leemtjes-Tomaesen, Kart Elmendorff, algemeen muziekdi recteur aan het Staatstheater te Wies- baden, is voor ons land geen onbeken de. Het vorige seizoen - dirigeerde hij o.a. tijdens bet Holland Festival het Re sidentie Orkest. Deze maand treedt hij verschillende malen op als gastdirigent bij. het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest. Ook dit concert, dat gisteravond te Vlaardingcn door het R. Ph. O. in de Stadsgehoorzaal werd gegeven, stond onder zijn leiding. Elmendorff is een di rigent, wiens kwaliteiten men niet in zijn uiterlijke gebaren moet zoeken. De ze zijn weinig sierlijk te noemen en bij het begeleiden van een klayierconcert van Mozart niet bepaald iri overeen stemming met de gracleuse en poë tische inhoud van het werk. Het is dan ook maar beter tijdens een orkestuit voering onder van Elmendorff niet naar de dirigent te kijken en alleen maar te luisteren. En dan wordt men gewaar, dat er een ras-musicus aan de lesse naar moet staan,- die niet alleen zijn zaakjes terdege kent maar ook een dwingende macht uitoefent over het or kest. Hoewel wij het piet met alle geno men tempi in v. Beethoven's Eroïca eens kunnen zijn, (er waren vooral in het laatste deel momenten, die niet vrij waren van een opzettelijk afremmen van het élan), stond de uitvoering van v. Beethoven's Derde symphonie kwali tatief op hoog niveau en bleek de diri gent vrijwel overal in staat de muziek baar volle spankracht te geven. Het Klavierconcert in D. van Mozart (het meest bekende der beide z.g. Krönungs- konzerte) werd door Bram Boelee op boeiende en zeer muzikale wijze ten ge hore gebracht. Deze pianist, die in een tijdsverloop van slechts enkele .weken drie concerten van zeer uiteenlopende aard. speelt, heeft met de voordracht van Mozarts D.-dur concert een fraaie prestatie -geleverd. Behoudens een inci dentele aarzeling was ook-de technische verzorging uitstekend.' Toch kwam het ons voor, dat'de solist zich onder deze dirigent niet vrij genoeg voelde. Er zul len maar weinig componisten zijn in .wier muziek een verschil van instelling van dirigent1 en solist zich zo direct openbaart als bij Mozart. De directie van Elmendorff liet-te weinig ruimte voor souplesse in het passagespel. Het Capriccio van Gottfried von Einem, .waarmee het concert werd geopend, viel in dit programma wel wat. uit de toon. Niet alleen dat deze hard klinken de, van alle klankschoonheid gespeen de muziek zleh niet erg laat verenigen met die van Mozart en Beethoven, maar ook verstandelijk bezien bevat dit Ca priccio, niettegenstaande de aangewen de contrapuntièic, veel lege en weinig zeggende passages. (Ein nichts sagen- der Lam). Voor. het praktijkexamen Nederlandse handelscorrespondentie zijn geslaagd C. Roodenbtirg. J. Remmers waal, M. Schilder, R. van Zuurcn. L. vanDorp, L. Romeijn, Lenie Wapenaar, P. Westdijk, Gcrrie Vis ser, Truus Boon, Nel Bijl en Loes Hoog land. Voor het practijkexamen Duitse han delscorrespondentie A. Baauw en S. Braaks- ma. Zij zijn allen opgeleid op de Middel bare Handelsavondschool resp. op één der speciale cursussen voor. practijkexamens onder auspiciën van- de Vereniging voor Handelsonderwijs „Kennis is Macht" te Vlaardingen. Het Vlaardings Kunstcentrum heeft tegen 9 Maart .a.s. een ledenvergadering uitgeschreven in de zaal „Harmonie". De laatste folder sprak van een leden vergadering vóór half April, zodat het aanmerkelijk vroeger is geworden. „De Instuif" biedt aantrekkelijk film programma. Op Donderdag 25 Februari a.s. zal In „De Instuif" te Hoek van Holland worden vertoond de speciale jeugdfilm. „Het hart van goud." Het Instuif-comité verwacht voor deze vertoning zeer veel belangstelling en daarom worden twee voorstellingen ge geven, en wel om half vijf voor de jeugd tot 12 jaar en om 8 uur voor de jeugd van 13,jaar en ouder. Ot>k de ouders en belangstellenden zijn welkom. De voorstellingen worden gegeven in het Schietlokaal Rietdijkstraat. Botsing. Gistermorgen kwamen op de hoek 's GravenzandsewegSchelpweg te Hoek van Holland twee motorrijtuigen met elkaar in botsing, nl. een personen auto bestuurd door de.23-jarige J. A. uit Den Haag en een motorfiets waarop was gezeten de 30-jarige A. M. uit 's Gra- venzande. Beide voertuigen liepen lichte schade op- Burgerlijke stand. Bevallen: M. Kanis- da' Ruiter dr; G. Bravenboer-Beeken- 'kamp dr. Gehuwd: J. Voordenhout 22 j. en G. M. Looye 21 jaar. Overleden: W. Vreugdenhil 81 j, en C. Kardol 86 jaar. In de komende weken' zullen in de provincie Zuidholland tal van vergade ringen worden gehouden" in verband met de jubileum actie van de Verfje Universiteit Op' al'-die vergaderingen wordt de nieuwe film van de V.U., „Als een schoon boek"- vertoond. Over al zal een van de hoogleraren het. woord' voeren. Verder zuilen de pro gramma's worden afgewisseld door samenzang, koorzang cn declamatie. De avonden worden op de volgende data gehouden: Rotterdam Zuid (San- delingekerk) Zaterdag 20 Februari. Den Haag Zuid Woensdag 24 Februari, Ber- kel en Rodenrijs. Zaterdag 27 Februari, Waddinxveen Woensdag 3 Maart.Naald- wijk Vrijdag 5 Maart, Schiedam Don derdag 11 Maart, Rotterdam Noord (Lommerrijk) én Rotterdam Charlois Vrjjdag 12 Maart Ridderkerk Maandag 22 Maart, Oud Beijerland en Westmaas Woensdag 24 Maart, Delft en Leiden Donderdag 25 Maart Vanochtend hebben de Spoorwegen te kampen gehad met moeifijkheden m de treinenloop op het station Utrecht. Door storing in de lichtlijnen tussen de Lunet ten en. Maarsbergen op de ijjn Arnhem- Utrecht kwam een aantal treinen met ver- tragingpp het station Utrecht binnen. Een vertraging welke uiteraard doorwerkte op somminge andere treinen, bijvoorbeeld die naar Den Haag/Rotterdam en naar Amsterdam. De moeilijkheden begonnen om kwart voor negen cn waren om elf Jonge kerk&vonti. Vrijdagavond zal de „Jonge Kerk" te Maasland om 1.30 uur In de zaal. Tavenu vergaderen. Als spreker zal optreden ds G. Scheper van Naaldwijk over het onderwerp: „De vrijzinnige rich ting Burgerlijke stand. Geboren: Jannetje, dochter van J. H. G. v. Trigt en van C. v. d. Knaap, Kerkweg 18: Jan Willem, zoon van -P. y- Geest ea vaa'A. M. Schippers, Stationsstraat 9, De afdeling Rotterdam van het Nederlands Instituut voor Efficïeflcy heeft, om te komen tot een bundelen van krachten, welke 'de middelgrote en kleinere., bedrijven behulpzaam kunnen rijn in. hetstreven naar opvoering yan de productiviteit, een„Comité Ontwik keling .Middelgrote en Kleinere Onder nemingen" Comeko gevormd, waar- In zitting hebben genomen de heren dr. J. R. van Blom, secretaris van de Metaalbond, afd. Rotterdam; ir. A- ten Bruggencate.rijksnijverheidsconsulent. rayon Rotterdam; ir. J. van Bttinger, directeur'van het Bouwcentrum; drs. H. den Hartog, economisch adviseur ter gemeente-secretarie; J. Hasp er. voor zitter van het NIVE, afd. Rotterdam; mr.-B. Moret, lid van het dagelfiks be stuur van het NIVE: A. W. Oskam, secretaris van hetNIVE, afd. Rotter dam; mr. A. Seret, vertegenwoordiger van de Contactgroep Opvoering Pro ductiviteit; G. Sleyt, directeur van de Ned. Middenstandbank N.V., kantoor Rotterdam en drs. A! G. yan der Veen, directeur van het E<»nomisch Techno logisch Instituut voor Zuidholland. Tot voorzitter werd gekozen de heer J. Hasper en tot secretaris drs. A. G. van Veen. Tijdens een bijeenkomst, welke Zater dag j.l. plaats had, heeft het „Comeko' zün doelstellingen nader uitgewerkt en zijn plannen besproken. - Het ligt in het voornemen binnenkort te Rotterdam «ren Mjeenkomst -te beleggen, waarin - het „Comeko" zün plannen zal uiteenzetten Dinsdagmiddag is op de Oosterbe graafplaats të Alphen aan de Rijn ter aarde besteld.het stoffelijk over schot van de dezer dagen op 56-jarige leeftijd overleden heer W. G. Roozen beek, die sedert Januari 1948 inspec teur van het lager onderwijs was in' het district Alphen aan den Rijn. Het woord werd gevoerd door ds G. Mulder, Geref. predikant, de heer P. Tazelaar, hoofdinspecteur van het Lo. te Den Haag, mede namens de minister van O., K. en W. en dr J. H. Wesselings, raads-adviseur in alge mene dienst bü dit ministerie en voorts namens de leden van het Rijksschooltoezicht in de tweede in spectie. Burgemeester Ed.\C. Witscheyvan Alphen aan den Rijn sprak mede uit naam van de collega's uit deze kring, de heer A. Tollenaar, hoofd ener Chr, school te Alphen aan den Ryn, mede namens alle schoolhoofden van de inspectie Rijnstreek, de heer D. Pas man, Hoofd van de Chr. Mackayschooi te Den Haag, waar de overledene ruim elf jaar werkzaam is geweest, de heer P. Schotte, namens de Ned. Chr. Reis vereniging, waarvan de heer Roozen beek gids is geweest en de heer C Zonneveld uit Den Haag, die als vriend de rig der'sprekers sloot Aan de groeve las ds Mulder enkele schriftteksten. Een broer van de overledene dankt voor de belangstel ling. v Het personeel van de Weerkundige Dienst-op Franse vliegvelden heeft van daag. besloten het werk té hervatten. Dé. meeste weerkundigen 'zullen een lo on s verhoging,-van 300Qtot 8000 frank krijgen. Te Dordrecht werd het ca ndi daten tor nooi voor het wereldkampioenschap dam men voortgezet met de derde ronde. Na een toespraak van de .wethouder van Sociale Zaken van Dordrecht, de heer H. de Munter, zetten de spelers zich aan de horden* De Zwitser Gulgnard speelde met wit tegen de Italiaan Faneüi, Demes- maecker (Belg.) speelde met wit tegen ome landgenoot Hnisman, ,„D? uitslagen luidden: Demesmaecker 'geïgJ—Huisman CNed.) 0—1. Guign„rd (Zwts.)FaneUi (It) eindigde in remise. De stand luidt thans: 1. Huisman 5 pnt uit 3 p&rtüen, 2, 3 en 4 FanelU, Verse en Demesmaecker' 2 punten (2 part); 5 Guignard 1 pnt (3, part). Kopers op de yélling van ex-koning Faroeks grote postzegelverzamelïng kwa men in verzet-toen veilingmeester M. G. Lee .verscheidene honderden valse post zegels in veiling bracht. Een storm van protesten ging op.. De valse verzameling bestond in hoofdzaak uit vroege series Egyptische en Soedanese zegels. Het pu bliek was van mening, dat het niet cor rect was valse zegels op een veiling te verkopen. - 8 Ten slotte besloot Lee de valse Zegels over te dragen aan de firma H. R. HSr- roer m Londen, een veilinghuis, waar van men gelooft, dat het de grootste col lectie valse zegels ter «vereld heeft De hoogste prijs op deze vierdaagse veiling was 2750 voor 14.050 zegels in twee presentalbums, die zegels bevatten ?eVde„opdruk "Koning van Egypte en ooeaan - In totaal heeft dc veiling aan de Egyp- tische regering 73.000 pond opgebracht. vandaag en morgen worden Faroeks buitenlandse' zegels geveild. Koning Boudewijn heeft gistermiddag de eerste steen gelegd voor de „Biblio- theque Albertine", die gebouwd wordt if nagedachtenis aan zün grootvader, snlng Albert I. Hedenmorgen sprak de her Lonwtt (VVD) b(J de algemene bejchouwinien op de Rijksbegroting In de Eerste Kamer over de versterking van de dijken li verband met de watersnoodramp van vorig Jaar. Zoals bekend beeft de heer Louwes hierover een nota ingediend. De liberale woordvoerder was van me-' nlng dat het gehele volk bü de verde diging van de kust tegen de xee moet worden betrokken. Wü moeten van de autonomie van de Waterschappen geen afgod gaan maken. De waterschappen zün geen heilige din gen al zün ze wel eerbiedwaardig van wege hun ouderdom. Er moet een cen trale verantwoordelijkheid komen. Ken gecentraliseerde afweer en een gecen traliseerde kostenverdeling omdat de belangen zo groot zün geworden dat wij deze niet meer gedecentraliseerd kun nen behartigen. Dc heer Louwes. herin nerde aan het oude gezegde „Wie water deert, wie water keert". Het water deert het hele volk," De zee. kan al tij dameer.? De bedoeling van züri nota is geweest aldus de heer Louwes om aan te tonen dat het waterschapswezen In- een.on-, houdbare toestand verkeert. Reeds in 1933 had de heer Louwes hierop dc aan dacht gevestigd. Als man aan de kust geboren en getogen, meende hij recht van spreken te hebben wanneer hij daarop thans na de watersnoodramp van vorig jaar de aandacht vestigt. De heer Louwes drong bü de regering 'aan in deze scheppend op te treden. Hij vroeg: aan: het Kabinet een concrete aanduiding wie de centrale verantwoor delijkheid heeft voor de veiligheid. D« heer Louwes vroeg vooral daden eo niet te veel studie. De heer Camelbeek (PvdA) bestreed uitvoerig het betoog van dr Kropman over'het lidmaatschap van Rooms-Ka- tholieken van dc Har tij. van de Arbeid.- Hü zelde dat een verdieping en geloof»: bezinning hem tot de doorbraak-ge- dachte had geleid.' (Van onze correspondent)?!^ Gisteren is teScheveningen -eén begin gemaakt met bet. vervoer pet binnenvaartschip van 45,009 vaten gezouten haring naar Rotterdam/Tot het einde van de volgende, week,-el een tiental Scheveningse binnenvaart schepen met elk 400 a 500 tonnen haring aan boord, in totaal ongeveer.: 100 reizen van Scheveningen n»*r Rotterdam maken. Dan zullen .45.090 vaten Scheveningse haring, bestemd voor Rusland, naar Rotterdam ver voerd zijn. In de Rotterdamse haven zalfde haring overgeladen worden op de Russische vrachtboot „Smolensk",'die vanavond te Rotterdam verwacht wordt. De „Smolensk" zal 25.000 va ten gezouten haring naar Rusland vervoeren. .X" Binnen enkele dagen zullen nog twee Russische schepen'te Rotterdam arriveren, die ieder 25.000 vaten ge: zouten haring zullen iaden. 5#. Behalve de haring, die door Sche veningen wordt geleverd nemen de Katwijkse en Vlaardingse .aders _ge- zamenlijk 30.000 kantjes voor hun rekening. De Nederlandse haringhan- zal dan aan baar verplichtingen dw door het aanvullende haringcontract' met Rusland voor de levering van 75.000 kantjes haring zün ontstaan, geheel hebben voldaan. (M«riegeöeeld door de firma A. Makkreel, makelaar Jn granen). ROTTERDAM, 17 Februari Maart Mei Juli Juli Vor. slot V.K. 28.00 27.90 21.10- 25.97(2 25,9114 >- SJC. 27.90 27.02(4 25.90 25 B0 s Gravenhage 17 Februari Prijzen "jff vis: grote tong 2.17, groot middeltong IJ»; 128., klein middeltong 120-1.28.. grote «JJ5. 026-IU8.. kleine slips 0.77-0.80.. tarbot J tarbot 2 1.50., tarbot 3 1.-. tarbot 4 griet 1 0.95., griet 2 0.70, alles per kg. Gn% schol 1 11.-., grote schol 2 1530-1950., gr»1; middelschol 32.-.. middelsehol dicht 26.-.. middeisehol gestript 20.50-20.70., Be® schol gestript 15.15.40.. kleine schol <jiav 18.70-19^0.. schar gestript 18.50.. schar mf; 22.50-25.-., wijting gestript 20.-., bOt-lLj- stflve kabeljauw 1934.-. middelkabelJM* 30.-32.50., ijskabeljauw 19.5b-24.50.. kahelfi»? 1 2420-25JO,, kabeljauw 2 28.-., kabeUaUW;'; 21;-. alles per 40 kg. ArUzen verse haring: 9.50-10.80 per M;5 Morgen worden or 2 trawlers met vei*»:™; verwacht, de Sch 201 en Sch 314.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2