Slap Nu het monopolie teloor is gegaan Amerika wordt guller atoommateriaal met WIJZIGING VOORGESTELD VAN WET VAN 1946 Beperkte Duitse samenwerking I# Het oude liedje Accent van defensie valt op de luchtmacht 't Kan vriezenkan dooien, Verdrag van Engeland niet zes ED.G.-Ianden Prinses geborèri in Luxemburg MOSROU'S LAATSTE POGING Hedenavond wordt de conferentie van Berlijn gesloten I jï Overeenstemming in Berlijn Tegemoetkoming aan Frankrijk Op Sieilië vielen vier doden w DONDERDAG 18 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2700 Weerbericht Nieuwe overstromingen in Italië Uitreiking posthume onderscheidingen URK-ENKHUIZEN PER SCHAATS Nederl. gezant 3 Maart naar Perzië De verjaardag van Prinses Marijke fit Minister Staf confereert föètééSite - ,.v.-.v,,x«jaL f Plc Men; moet het zich Indenken: De ene Nederlander, na de andere draait daar de gevangenis in! Geen bijstand! Op-verzoeken oni" inlichtingen geen antwocr^rSn dan op de kóóp' tóe ook nogv^Aap,: wat. heb je mooie jongen" ipelen, ziët dat kwetst het volksgevoel hier 'te lande én. dat ondermijnt het vertrouwen in het buitenlands beleid «n In de diplomatieke dienst. De officiële mededeling bevat de rinshede: Hetprotest werd ingediend namens de Nederlandse regering. Dat geeft er een zwaar officieel karakter aan); Wij vragen ons af of het ditmaal ook betekent, dat de regering onte vrédenwas, over hét beleid van de Hoge "Commissaris in dezenendaar om, ingreep., Sjj £%J11Ï Evenhuis in ziekenhuis :;V De Optimisme In April conferentie over Korea en Indo-China? De vier ministers van Buiten landse Zaken hebben Donderdag in principe overeenstemming be reikt over het houden van een conferentie met continentaal China over Korea en Indo-China, aldus is uit Franse bron vernomen. De conferentie zou" in April te Genève worden gehouden. Nieuwe NAVO-bevelhebber Resenie-divisies Bij Eisenhoiver ï,'...,.-'.": Indiërs dragen laatste gevangenen over loop van zeker. Dekans, dat .hëti:gebied;v,mëê!i:f|^M de zeer koude - lucht - boven r Noord-^ .;.i£ e Duitsland' zich -nog verder uitbreidt^-' ma ts evenwel genngr Het meest schijnlijke is dat de lucht 'mëtStemT^3 peraturen om hef. vriespunt nog enige tijd in onze -omgeving- stagneert. -, mi- B" t' Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 W Postbus, 1112 Postgiro No, 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30—10.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •c-Oravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. k Directie: C. A. KEUNING en Sir. K. VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond.' OM HET VRIESPUNT; Vee! bewolking met plaatselijk, in hoofdzaak in het Westen van het land, enige sneeuw of regen. Zwakke tót matige wind uit Zuidelijke richtingen. Temperatuur om het vriespunt 'tot lichte dooi, maar vannacht en morgenochtend In het Noorden van het land weer lichte vorst. 1 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TK va he; heb groot vertrouwen in de »5A vaste wil van de Indonesische regering om te waken voor de repu tatie van Indonesië als rechtsstaat". Dat zcide de Nederlandse Hoge Com missaris in Indonesië, graaf Van Bij laadt, zo omstreeks 28 Januari j.l. Het is niet helemaal duidelijk waar dat grote vertrouwen, waarvan de Hoge Commissaris op die dag in een onderhoud met de Java-Bode blijk gaf,'OP berustte, als wij zien dat de Hoge Commissaris in een protest van 15 Februari de Indonesische regering geheel in gebreke stelt met betrekking tot de gang van zaken bij de arresta tie van 30 Nederlanders. Sinds 29 December is tot zevenmaal toe om inlichtingen gevraagd en tot levenmaal toe stuurde de Indonesische regering de Hoge Commissaris met «en kluitje in het riet. Nu komt er dan een officieel pro test: En uit dat protest blijkt, dat aan de Nederlandse gevangenen de consu laire en rechtskundige bijstand wordt onthouden, waarop zij volgens alge meen aanvaarde internationale gebrui ken recht hebben. Van de vaste wil van de Indonesi- iche regering om te waken voor de reputatie van Indonesië als rechts- itaat, waarin de Hoge Commissaris «ind Januari nog zulk een vast ver trouwen had, is derhalve sinds 29 December niets gebleken! Het wil ons dan ook voorkomen, dat men beter deed die fluwelige di- lomatieke taal maar binnen de om- iining der tanden te houden. Het optreden van de Hoge Commis saris is niet, bijster gelukkig. Hij meent misschien dat hij er bij de Indonesiërs iets mee zal bereiken, maar deze gaan hun gang. Wij hebben rraarlyk toch de jongste ervaringen n'at nodig om te weten dat de Indo nesiërs.zich niets aantrekken van wat Nederland zegt. ongeacht op welke toon dat geschiedt? Denk aan Blitar- «n Talisse-affaire. Wü beweren dan ook niet dat een ongezouten protest veel meer zou hebben uitgericht Maar daarmee zou den we tenminste ons zelfrespect be houden: hebben. Dat is één. ding. En vervolgens dienen diplomaten te be denken gelijk in dit geval voor de Hoge:Commissaris zeer sterk het geval k dat een dergelijk zoetelijk ge- teem over een rechtsstaat, die voor geen sterveling in Indonesië ie vinden bet Nederlandse volk ontzettend Irriteert. --„-'.r- Vandaag vallen nog steeds zware regens in het Zuiditaliaanse gebied van Reggio waardoor vele bergstromen buiten hun oevers treden en ten min ste 23 gemeenten bedreigd worden met aardverschuivingen en Isolatie. Het heeft 48 uur onafgebroken ge regend. De razende stroom heeft vele hui zen ondermijnd, waardoor de bewo ners gedwongen waren te vluchten en honderden hectaren bouwland en boomgaarden overstroomd werden. Volgens de Calabrische prefectuur worden 23 steden met een totale be volking van 80.000 personen bedreigd door rots- en aardverschuivingen en mogelijke overstromingen. De heer Evenhuis, die Woensdag morgen per vliegtuig uit Surabaja in Djakarta aankwam en later op de dag naar het immigrantenverblijf in Tandjong Priok werk overgebracht, is Donderdag in het ziekenhuis „Ti- kïni" te Djakarta opgenomen in ver band met zijn gezondheidstoestand. Hjj blijft evenwel onder politiebe waking. •-rr?. - Amerika trekt de conclusies uit het feit, dat het geen monopolie van de atoombom meer heeft President Eisenhower heeft gisteren het Congres voorgesteld om de regering te machtigen tot een grotere samenwerking op het gebied van de atoomenergie, zowel met bevriende mogendheden ais met de particuliere Amerikaanse industrie. Daartoe heeft Eisenhower enige amendementen voorgesteld op de van 1946^ daterende wet-McMahon, die de uitwisseling van gegevens met het buitenland beperkte en de Amerikaanse industrie verbood splijtbaar materiaal te bezitten of te vervaardigen. Kort samengevat heeft de president het volgende verzocht: 1. Uitwisseling van gegevens met de bondgenoten over het gebruik van atoomwapens. 2. Verstrekking van splijtbaar mate riaal aan bevriende landen in hoeveel heden, die voldoende zijn „voor in dustrieel gebruik en voor onderzoek". 3. Verzachting van de beperkingen voor Amerikanen, die deelnemen aan de productie van splijtbaar materiaal in het buitenland. 4. Betere regels voor toezicht op en verspreiding van atoomgegevens. 5. De Amerikaanse industrie toe te staan atoomreactors en splijtbare ma terialen te bezitten, te huren an te vervaardigen. Eisenhower zei, dat Amerika niet Vandaag zou-in Berlijn de laatste ver gadering gehouden worden: daar waren de vier ministers van Buitenlandse Za ken van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unle het gisteravond nog steeds over eens. En zulks ondanks het feit,'dat nog geen der drie punten van de agenda was afgehandeld en Molotow zelfs nog enige nieuwe suggesties had gedaan. XSXtt&NWaEE-"./S-'V, \v - sMi ïzi if J-A 2 „■«.i ifjl ;^In de Rode. Zaal van het ministerie van wine te Den Haag heeft gistermiddag de *wa«reecretaris van Marine, vice-admiraal Moorman, posthume onderschei- «mgen -ültgereikt aan nagelaten betreKkiri- W der mannen die zijn onderschelden. ^In-een- korte;toespraak zeide vice-admiraal wwrman dat ..vele leiten die zich in de Werèidoorlog hebben voorgedaan Si? archieven van de toenmalige NUanden konden worden opgespoord nadat Qe oorlog voorbij was. Ook vestigde hij er Jp-^andaeht;: op dat het zeer veel moeite w v essen van de nabestaanden te ach- «maieni Om deze -redenen is het niet - ver- Sjpderlijk,dat thans, dertien jaar nadat de jaaen zijn ./voorgevallen onderscheidingen *Mj^cn worden uitgereikt. ■^fiW dc; uitreiking waren ook aanwezig dé cnel^ van de Marinestaf, vice-admiraal A. de de secretaris-generaal van het mi- 5® vatt Marine de heer J, J, van Hou- ïf1,ao! vlagofficier Personeel vice-admiraal Slot, de chef van het Militaire Huis lawH.rM.'de K°ningin, vice-admiraal N. A. Si ^an J Tonningen. - de gepenslonneerde f'i*®®,-admiraal C. J. Baron- van Asbeck en de eerde luitenant-generaal Röell. (Van onze correspondent.) /heren D. Nentjes, A. Kramer hebben gisteren op /•U'/ Woord 'chaats een tocht van Urk naar Enk- buizen gemaakt- Zij vertrokken om julftwaalf - en kwamen om halftwee „/"'de stad' van de Drommedaris aan. Bet y6 wag uitstekend. Het was de ■«rete niaal in deze winter, dat deze iïSSfil kon worden ondernomen. - Gistermiddag reikte staatssecretaris van Marine, Vice-Admiraal II: C. JP. 'Moor- mart, in het ministerie van Marine ie Den Haag posthuum toegekende onder scheidingen uit aan de nabestaanden van gedecoreerden. Mevrouw W. H. Jnrman-Ferwerda neemt voor wijlen liaar man, Lt. t. Z. Ie Ui. L.J. Jarman, de Bronzen Leeuw" in ontvangst, toe gekend wegens het zich onderscheiden ah commandant van II. M. onderzee boot K. 16 bij het op 24 December 1941 tol zinken brengen van een Ja panse torpedobooljager. Op 25 Decem ber 1941 ging HM. K16 door vijan- lijk optreden met de gehele beman ning ten onder. Mr. W. J. G. Baron Gevers, Nederlands ambassaderaad te Londen, zal zich op 3 Maart naar Teheran begeven om aldaar Nederland als gezant te vertegenwoordigen. Baron Gevers vertrekt Dinsdag van Lon den voor een voorafgaand bezoek aan Den Haag. Te-Londen wordt de benoeming van Baron, Gevers tot gezant te Teheran als een van de belangrijke diplomatieke benoemingen, beschouwd, die samenvallen met de hervat ting van de onderhandelingen tussen Perzië en grote oliemaatschappijen. De Koninklijke Shell speelt, zo tekent Reuter hierbij aan, een grote rol bij de hui dige onderhandelingen, die strekken tot op richting van een consortium van grote olie maatschappijen voor de handel in Perzische olie. De twee vertegenwoordigers van de Ko ninklijke Shell, die met achttien andere des kundigen de inrichtingen te Abadan hebben geïnspecteerd, zullen Vrij dag, to Dan Rosg verslag uitbrengen. De Russische minister stelde in de middagzitting van Woensdag namelijk voor om: 1. een viermogendhedenrege- ling te treffen in zake de Duttsa politie in Oost-Duitaland zowel ais in Wcst- Buitsland, in het bijzonder ten aanzien van de sterkte en de bewapening dier politie; 2. een gemengd Oostduitse. Westduitse- commissie in te stellen voor regelingen en coördinaties op het ge bied van de handel, de betalingen, het vervoer, het grensverkeer en andere economische aangelegenheden; 3. een dergelijke commissie ook in te stellen voor de ontwikkeling van culturele, we tenschappelijke en sportrelati'es tussen de beide delen van Duitsland, ter bevor dering van de Duitse nationale cultuur. Verder is er. gistermorgen weer een geheime zitting geweest. Na afloop daarvan toonden Franse gedelegeerden zich „zeei* optimistisch" ten aanzien van de vooruitzichten van een conferentie met China over- speciale Aziatische problemen -(Korea enTndo-Chinai)ter wijl de Amerikanen, naar gezegd werd, „minder pessimistisch" waren. In de middagzitting maakte Molotow voorts duidelijk, dat zijn pact voor Europese collectieve veiligheid verenig baar was met de Noordatlantisehe Ver- drags Organisatie, die „gecorrigeerd" zou kunnen worden, niet echter met de Europese Defensie Gemeenschap, welke voorziet in een Duitse herbewapening aan dé z|jde van het Westen. De Franse minister Bidault noemde Molotows opvatting van „Europese veiligheid" vreemd. Waarom moest Amerika 'hier buiten bljjven? Het Bai- kal-meer en Wladiwostok waren niet Europeser dan de Mississippi. Indien de Europese veiligheid zich duizenden kilo meters Oostwaarts uitstrekte, waarom dan niet ook duizenden kilometers Westwaarts Volgens de plannen zullen de vier ministers vanavond aan het einde van hun conferentie, die 25 Januari begon, een communique uitgeven. Hedenmor gen; werd de laatste geheime zitting over'een conferentie met China gehou den, hedenmiddag dë laatste gewone vergadering over Duitsland, Oostenrijk en andere kwesties. langer een monopoliepositie inneemt op het gebied van atoomwapens en dat veel van zulke wapens bij de Amerikaanse strijdkrachten thans tot de gewone uitrusting behoren. 'Het gebruik van atoomenergie voor industriële doeleinden is in zicht. Het is verder nog een kwestie van onder zoekingen en het scheppen van een toestand, waarin de ondernemings geest kan bloeien. Alle bondgenoten, aldus de presi dent, moeten beter op de hoogte ko men van de problemen der atomisthe oorlogvoering, opdat zij in geval van nood voorbereid zijn. Amerika's eigen veiligheid zal daardoor óók toenemen Bij het verstrekken van splijtbaar materiaal aan het buitenland moet Amerika de garantie hebben, dat. het materiaal door het ontvangende land niet voor militaire doeleinden wordt gebruikt. De voorzitter van de gemengde Congrescommissie voor dé Atoom energie, Cole, heeft intussen aan een lunch in Chicago nadere mededelin gen gedaan over de thermoaucleaire proefneming, die in 1952 plaats vond in het gebied der Marshall-eilanden. Dit was de eerste stap naar de ver vaardiging van 'een waterstofbom. „De proef van 1952 heejt het proef- eiland in de Eniwetok-Atol volkomen vernietigd. Er werd een pat in de bodem van de Oceaan geslagen van 1600 meter breedr em~53 'mrtëfi'TÏiep: In deze krater zouden 140 gebouwen gezet kunnen worden met de afmeting van onsCapitool. Indien deze ont ploffing plaats gevonden had in een moderne stadzouden de hitte en de kracht een gebied van vijf kilometer in alle richtingen volkomen vernie tigd hebben". Voor het eerste klasje van de Baam- se Schoolvereniging was het vandaag feest. Een van de klasgenootjes, Prin ses Marijke, werd 7 jaar en vol trots ging zij vanmorgen de rijen langs - om te tracteren. Middelerwijl stroomden op paleis Soestdijk de verjaardags wensen (5 a 6000) uit binnen- en bui tenland binnen en uit Nederland zelf waren er vele cadeautjes bij. Daarbij waren o.a. de jaarlijkse taart van een banketbakker uit Maastricht met ze ven kaarsjes en de woorden „Proficiat Marijke", een aantal door de bewoners van Bronbeek zelf gesneden houten vogeltjes en zelfs een prachtige met bloemen versierde houten vogelkooi, en daarin een blauwgroene parkiet van een andere gever De jarige zelf zag deze cadeautjes eerst toen ze uit school kwam en van middag zullen de min of meer offi ciële geschenken worden aangeboden. De Noordatlantisehe Raad heeft giste ren de Amerikaanse admiraal Jerauld Wright benoemd tot geallieerde opperbe velhebber voor het gebied van de Atlan tische Oceaan. Hij is de opvolger van admiraal Lynde McCormick. De benoeming gaat 12 April in. De Noordatlantisehe Raad heeft Mc Cormick van zijn functie onthever. op verzoek van president Eisenhower die de admiraal voor een andere taak nodig heeft. De Noorse skiër Juppe Erikse (links) verloor zijn evenwicht toen hij een demonstratie in Holtehallen bij Kopen hagen, waarbij hij samen met Bjoern Styrerud van de schans sprong, zijn ski die van gijn'; partner raakte. Styre- rud kwam veilig, óp de grond neer, doch Erikse werd licht gewond. TAEZER dagen wijdde ons blad een.-' artikel aan het merkwaardige feit,/ dat men onder hetbegrip „neutraal"/ i blijkbaar, alle richtingen begrijpt, behalve de christelijke. De neutrale-5, school is voor alle gezindten/zo/; betoogt men, maar als de christenen/ dan naar hét voor hen karakteristieke '7 gaan zoeken, speuren ze tevergeefs. Onlangs zagen we van dit „neutra-/:!? lisme" weer eèn typisch staaltje.' Deo/j „Nederlandse Stichting voor het Ge/v; brekkige Kind" („Instelling voor allé.', gezindheden", zo .vermeldt men uit- drukkeiyk)zond onlangs aai) alle scholen, openbare en bijzondere, eétL-i.'l circulaire om steun..Men kon die ge- ;-' ven in de vorm van een bestelling op'v. herinneringstegels,mee te géven aan. de leerlingen bij het verlaten van de,:,-:; lagere school. - Men had twee ontwerpen yoegd, waaruit; men' keus kon maken/C En nu hoort men weer het'ouile liedje;de tekst van-b e i d ontwerp- tegels wastypisch, geschikt ,u it sTjaiirriS^ tend voor het, op en ba a r.' 'onder-', wijs. Al was het alleen reeds door/dé/v ondertekening met „oudercommissie"//, een typische instelling, behorendëibijvjï] de openbare:school. Ook in de'circü— laire werd over b e s:t.ü:£ë"n|nié^fga-^ rept. De neutrale tekst van: de ontwer-/" pen was blijkbaarhelemaal vanzeH-;";/ sprekend. Als iets voor alle gezindheden1// geschikt is, "verstaat men daap'oprueuwW/ blijkbaar iedereen onder, beHalye/;^'.*SSg de christen. Wil men voor het sym- v pathieke doel, :,dat méh.ibp'/l^È^iSg^I^M heeft, de christelijkeschooKiwiniierg dan zal men met - moeten beginne- 1 met haar te negeren! 'ÉM In de bijbehorende oorkonde -wordts.^ts Van Heet1 gehuldigd voor' dé/,,iütst«^j"« kende diensten, die hij de .zaak: van de/ 'vrijheid on collectieve veiligheid,-/dé, Verenigde Naties" en de gehele.'wereld."' De minister van Oorlog en Marine, ir. C. Staf, is Woensdagmorgen begon nen met besprekingen op het Ameri kaanse ministerie van Defensie over de toepassing van de nieuwe ideeën der Ver. Staten ten .aanzien van de verdedigingvan Europa, waaronder de kwestie van het stationneren van,een eenheid van de Amerikaanse Lucht macht in .Nederland,.:, zo -j.dgelden be-, trouwbare" woordvoerders -van'- United Press mede.'- Ir Staf confereerde met de plaats vervangende minister van Defensie) Roger: M. Kyes, met de 1 onderminister van Defensie voor zaken op het ge bied der internationale; veiligheid. Frank C. Nash, en met' de' onder minister voor de Luchtvaart, James H. Douglas. -. De zegslieden verldaarden dat in het bijzonder belang moet worden gehecht aan de aanwezigheid op deze confe rentie van Döuglas, _die, naar verluidt, zich persooniyk bezighoudt methet verzoek van ir. Staf om minstens één squadron van de Amerikaanse tac tische luchtmacht in Nederland te stationneren, hetgeen zou aansluiten op de nieuwe Amerikaanse zienswijze ten opzichte van de defensie, waarbij het accent in ruimere mate valt op de luchtmacht. Later had de minister een bespre king met generaal-majoor George C. Stewart, directeur van het program voor wederzijdse defensie-bijstand. De zegslieden verklaarden dat ook de adviseurs van generaal Stewart voor de militaire hulp aan Nederland bij het onderhoud tegenwoordig waren, Volgens genoemde bronnen had mi nister Staf met deze officials van ge dachten gewisseld over het huidige wederzijdse bijstandsprogram. Van betrouwbare zijde verluidt dat ir; Staf de mogelijkheid heeft aan geroerd van het op de been brengen van twéé Nederlandse reserve-divisies, waarvoor de Ver. Staten uitrusting hebben toegezegd, maar- het is bekend dat minister Staf de aandacht wijdt aan een eventuele verlening van de onderlinge hulp tot na 1955 of 1956, omdat Nederland, naar gezegd wordt, zich nauwelijks de betaling zou kun nen veroorloven van reserve-onder- delen c-n vervangingen in dollars vóór nieuwe Nederlandse - troepen, ingeval het program'spoedig' een einde zou nemen. In de middaguren heeft ir. Staf, een onderhoud van een half uur- gehad met president Eisenhower geconfereerd. Na afloop deelde-hij de pers mede „bij de president sympathie voorde Nederlandse problemen,- gevonden te hébb^"^®'//; Minister;, Staf, .was vergezeld van de Amerikaanse minister van Defensie Char les E. "Wilsón Jfa&^Nedmdiinuse, ambas^ sadeur dr/J:vs(/g^'.n Aóijën.' Na afloop van. de 'co: mannen: óp/di voor de-pet -éerd&n: de drie ■Met Witte Huis In de Nederlandse ambassadeurswoning heeft ministerStaf.- tijdens een lunch de generaalB: 'D. James van .Fleet, die tijdens de - strijd;: op Korea het Neder landse bataljon "onder zijn bevelen- had," het Grootkruis van de Orde van Orarije- Nassau uitgereikt bewezen heeft". De onderscheiding waseen symbool van de .waardering.der,;,Nedeil^dS'et:reS®^S gering voor het "schitterende" "en'jinspl- rerende leiderschap over de .Nederlandse; '/-;.?!.-!; strijdkrachten'"- iVèremgde: "'"'Behalve door ministère Staf,"ambassa-:.;4|^g. deur Van Roijen én minister■"Wilsou;;;:./V) vverd de lunch bijgewoond 'doorxïtobert mté ;MinT>hy,;,plaatsvervangénd'*>bndcrndnisrij;;||i: •tér "van; Buitenlandse Zaken en -h ambtennren van .de';ambassade/MtfSl|^^^gm iToénrministerStaf'.: de driderscheidlngfi:^®, aan Van Fleet uitreikte sprak-hij van. JsewondéringfldeE^Nederlandse/ofÜcièrgd^^^ tgcucrafti F1 eetzichtbaar 'géroerd iwas^MWrSdéieJv In ziJr.antwoord deeldeVane Fleet/e;« minister. Staf en de andere' gasten, - mede, dat de' Nederlandf» froepCTi;tot ;dé.'all^i^^<,„ .beat» onder "zijn ,commando;behÓOTd^||®^^® V: Naar verluidt is de Britse regering bezig met een nieuwe poging om Frankrijk tot ratificatie van het Euro pese legerverdrag te bewegen. Diplomatieke zegslieden hebben Woensdagavond verklaard, dat de Brit se minister van Buitenlandse Zaken Anthony Eden voornemens is, weldra de voorwaarden bekend te maken van een verdrag tussen Groot-Brlttannië enerzijds en de zes E.D.G.-]anden an derzijds. Het is de bedoeling het nieuws over nauwere betrekkingen met Groot-Brlttannië enkele, dagen vóór het Franse parlementaire debat over de ratificatie wereldkundig te maken. De leden van de Franse wetgevende vergadering dringen er reeds lang bij hun regering op aan, naar nauwere betrekkingen tussen Groot-Brittannië en de E.D.G. te streven. De Engelsen hopen, dat de voorwaarden van het verdrag, waarover verleden jaar onder handeld is) de aarzelende Franse afge vaardigden een "eind tegemoet zullen komen, verklaarden dé' zegslieden. Volgens het 50-jarige verdrag zal Groot-Brittannië: 1) een zetel innemen in-de minister raad van de E.D.G.- Dit betekent, dat Engeland .een aandeel zal hebben in de strategische en tactische voorbereidin gen van de E.D.G. voor zover de Brit se belangen daarbij betrokken zijn, 2) een permanente Britse militaire en politieke missie bij het' hoofdkwartier der E.D.G. .vestigen, en 3) op elk militair niveau nauw met de E.D.G. samenwerken. Deze samen werking zal' zówél de opleiding, de spreiding: van troepen over het conti nent, het stafwerk als de bevoorrading omvatten. Dit aHes tezamen zou Groot-Brit tannië een rol in de E.D.G. geven, die maar weinig van een volledig - lidmaat schap afstaat. - De Franse minister van Buitenlandse Zaken Georges-Bidault heeft zijn colle ga te Berlijn medegedeeld, dat zijn rege ring het voornemen koestert de E.D.G. uiterlijk" in April te ratificeren, aldus de zegslieden. De Britten houden er daarom rekening mede, dat zij de.voor- waarden van het verdrag in Maart zul len dienen te publiceren. (Ven onze weerkundige, medewerker) Boven Noord-Duitsland, Polen en Zweden komt thans zeer koude luclit voor, waarin hetvijftien tot twintig graden vriest. In ons tand, België enFrankrijk bevindt zich lucht, waarvan de tem peratuur schommelt om het vries punt, terwijl daarentegen in 'Enge land- zachte Oceuanlucht is aangeko men met: temperaturen- van zestot negen graden boven nul. Alsgevolg van de zwakke winden boven West- Europa bewegen deze luchtmassa's zich vrijwel niet meer. In de hogere luchtlagen echter breidt de zachtere Oceaanlucht zich verder: overonze omgeving uit. 1 -. .-Ki. p Daarmede samenhangend nam de bewolking weer toé, waarbij later in het Westen van het land 'plaatselijk wat neerslag zal vallen. De verwachtingen omtrent het ver- Het communistische vakverbond in Italië zette; gisteren zijn „wisselstakin gen" voort: ':en ditmaal kwam het tot botsingen met de politie "op Siciliëen in Turijn, In het Siciliaanse stadje Mussolemi werden vier personen ge dood in één paniek, die in de nauwe straatjes ontstond, toen met stenen bekogelde carabinieri traangasbom- men begonnen te werpen) - Er werden gisteren stakingen uitge schreven voor Noordwest-Italië. Voor al in Turijn was het enigszins onrus tig. Volgens de regering, wais de sta king in de grote Fiatfabrieken vooi 'dertig procent 'effectief, - maar in de Michelinfabriek voor: vijf en zestig procent. Vijftien demonstranten wer den" aangehouden.. Drie trambestuur ders, een arbeider en een politie agent werden gewond. In Milaan staakten de communisten gisteren nog eens een kwartier ter nagedachtenis aan een arbeider, die Dinsdag daarbij een demonstratie overleden was. De communisten zeggen, dat zij "staken voor betere lonen, pensioenen én arbeidsvoorwaarden, maar volgens het christelijke vakverbond hebben zü het gemunt-op de nieuwe regering ■van Scelba, die vandaag het .parle ment zijn programma zal voorleggen. De Indiase bewakingstroepen in Korea hebben vanochtendaan het opperbevel der V.N. dertien Koreaanse en dé zeven Chinese gevangenen uitgeleverd, dié. er van werden beschuldigd medegevange nen te hebben vermoord, toen zij zich in de gedemilitariseerde zone bevonden. v «".v--ï>\ mrnt Prinses Jfosephlne Charlotte, gemalin' van kroonprins Jan van Luxemburg, heeft gisteren op het kasteel BeizdorL het leven geschonken aan éen dóchterj'j die de naam Murie-Astrid heeft gekre gen. De toestand van moeder en Idnd is goed.-'- De jonggeborene zal binnen drie dagen; worden gedoopt' Groothertogin Char-/ lotte zal meter en koning Leopold peter z|jn. De doop zal plaats- vinden7 op het kasteel Bétzdorf en worden ver/) richt door bisschop-coadjutor Mgr Lomii: mei.Da geboorte-acte wordt onderte kend door eerste-minister 'Bech' ën'-'de-,.. minister, van justitie, Bodson. Om het ;)Luxemburgsë volk officieel- op de hoogte te stellen van het goedé://: nieuws - werden Woensdagavond 2lf ka-ït& nonschoten gelost Prinses Josephine ia de enige dócKtétgSÉ van. koning .Leopoldde' Derde en .de/iri 1935 bp een auto-ongeluk in 3 Zwitsér-;6?2^ land omgekomen koningin Astrid en :dë zuster van koning 'Boudew|jn. 'I; Sg^jgg'"* ■HM. de Koningin en 2.KH/Prins:;/).; ■iBeratoi 'X hebben, bet -é/ ;(fooonpctoselJ^>v'df. paar van Lnxeniburg telegrafischWgeliutlc-Iwi gewenst met MarieAstrid. wtM?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1