succes van de Grote Vier Nederlandse soldaat geen schooljongen De Eerste Kamer Zwijgende betogers in Berlijn Levenslang voor landbouwer Geen enkel accoor Duitse en Oostenrijkse kwestie WOORDEN VAN TROOST «In gunstige overweging genomen Beria zou door maarschalken zijn gearresteerd en berecht Adam Hurdrider mmï INDIË-VETERANEN WIIJ.EN AMBONNEZEN' HELPETftfi* wm MÈÊÊBÈlr VRIJDAG 19 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2701# Weerbericht Zesde tram werd in beslag genomen te Amsterdam CENTRALISATIE IN DE SOWJET-UNIE Geschenk voor kroonprin selijk paar 'van Luxemburg Zes Catalina's voor Nicuw-Guinéa Wrakstukken „Josien naar Rotterdam Macht van Rode Leger Buspassagiers"' aanger&di^l# in Veenendaal zeer toegenomen E venhuis uitgewezen p Protestbijeenkomst in de hoofdstad Ernstig ongeval in centrale te Delft Geen Spaanse sinaasappels meer naar Nederland mi iiièfiM ZAAK-VARSSEVELD DOORBRAAK VAN DE PO AMERIKAANSE BASES IN NEDERLAND sfV.Kind in kussentje gestikt Schenking van Australië Zie verder pagina 3 Dode en zwaar gewonde.' v DËLIETENGINZkENIA& m s,\ -i r.r Sip Pi iüa Consumentenprijs - tiet -iXXii; 'v veel verahdereti:'^^- (Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 1) v Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 305286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6,75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschjjnt dagelijks. V Directie: C. A. HEUNING en Mr. K. VAN HOTJTEN /"--■- Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. .-jv; WEINIG VERANDERING. J - s'. Veel bewolking met tijdelijk enige regen of sneeuw. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen Zuid, en Oost. In het Zuidwesten van het land lichte dool' tot temperatuur om het vriespunt. In het Noord-x oosten over het algemeen lichte vorst. j O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS S1ÖTI DE Eerste Kamer heeft in een tweedaags debat de algemene be schouwingen over de begroting 1954 ^Een van de bestaansredenen van de Eerste Kamer is het feit, dat in die Kamer mensen zitten, die de po litiek niet beroepsmatig beoefenen. De politieke partijen brengen in die Kamer mensen, die in het gewone 1 maatschappelijke leven staan, daar in vaak een vooraanstaande plaats bekleden en politiek geïnteresseerd - De tegenstellingen liggen in de Eer ste Kamer principieel precies gelijk als in de Tweede Kamer. Maar het feit dat in de Tweede Kamer of lie- ver in de ontmoeting van Kabinet en Tweede Kamer de algemene richtlij nen van het beleid en de politie ke tegenstellingen uitgekristalliseerd worden, maakt de functie van de Eer ste Kamer tot een andere. Misschien zouden we kunnen zeggen dat de dis cussie in de Eerste. Kamer uitzon deringen daargelaten meer leidt tot het polijsten der kristallen. De omstandigheden dat de Eerste Kamer een aantal leden bevat van hoog persoonlijk gezag, gepaard met grote wetenschappelijke kennis, voegt aan de politieke discussie in ons land als geheel beschouwd, een element toe, dat wij niet gaarne zouden mis sen. Enkele maanden na het vaak fel le touroooi in de Tweede Kamer komt de bezonnen en bezonken wijs heid van de Eerste. De politieke discussie en de tegen stellingen die zich in de Tweede Ka mer f en in het land zelf voordoen, gaan dan. door de filter van de Se naat. En de Eerste Kamer is door het feit dat rijn leden in het gewone leven staan van de Nederlandse bur ger en doordat zij daarom de poli tiek op een iets grotere afstand kun- aen zien, psychologisch gezien, meer geneigd tot het. retoucheren van de al te felle tegenstellingen. Die tegen stellingen worden, tot hun ware prin cipieel verantwoorde proporties te ruggebracht en veredeld, indien zulks noodzakelijk is. Dat kan, want het na tionaal bewustzijn wordt in de Eerste Kamer nu eenmaal minder verstoord door de overigens noodzakelijke te genstellingen 'der politieke partijen. Dit is op zichzelf reeds een reden .om het twee-kamer-stelsel, gelijk wij datbezitten, zeer te ^waarderen. Het geeft aan ons constitutioneel 'bestel -een gedifferentieerdheid, een ver scheidenheid en bewerktuiging die in overeenstemming is met .net leven self dat zo gevarieerd is da rijn be weegredenen. LTPANNEER wQ iw bet jongste S dè- bat in -;: de Eerste -'Kamer over zien, dan krijgen Wij het gevoel dat de- functie der Eerste Kamer,gelijk boten aangeduid, daarbij niet zo heel goed tot haar recht gekomen is. Ongetwijfeld/is het zo dat. de. dis- - Mtsie in :den lande, die ontstond' 'door d* „ruwe stoten" van de heer Rom- me in de; richting van de P.v.d.A. en door de' activiteit van de P.v.d.A, idaartegenover en waaraan wij de vo rige week;bnie;.<hoofdartikelen wijd den, daarin aan de orde geweest is. Maar in de Eerste Kamer heeft men die discussie niet politiek verdiept. Men'heeft er eigenlijk maar weinig principieel over gesproken. O seker, er waren geen „ruwe sto ten". Maar er waren van de zijde van P.v.d.A. en K.V.P. wel kleine onaangenaamheden 'over en weer. Het' werd geen echte ruzie. En wat er zat; hebben de heren Kropman en In 't Veld aan hetslot weer afge zoend. De "Kamer is'dus wel mati gend opgetreden. De heer Kolff hield een; réde .van die strekking eni zeide dat we allemaal goede vrienden moesten blijven.*.: De Anti-Revolution- nairén hielden zich hieróver.helemaal stil,. Zijvonden blijkbaar dat het ru moer, der laatste maanden niets om het .lijf had. Wij zijn met.'dit gehele verloop niet •M erg gelukkig. giDe problematiekvan de partij te genstellingen, het bestaansrecht en de bestaansgronden der partijen, de vraag 'waarom1 de tegenstellingen en de.verhoudingen zo liggen en niet an ders, ia tegenwoordig aan de orde. Kort te voren bad een niet in alle opzichten; gelukkigepolemiek door voor aanstaande. politici buiten de Ka mers plaats gevonden. •.>Wat zou het niet voortreffelijk ge weest zijn als de Eerste Kamer" uit alle hoeken daarvan, nu eens bijdra gen had gelevérd om deze polemiek op een hoger en meer verantwoord Plan te brengen. i:: Want men doet goéd deze zaak niet als een kleinigheid te zién. Dé hele geestelijk-politieke structuur van ons nationale leven politiek en maat schappelijk is hier in geding. Mager Het vonnis van de Arnhemse rechtbank in de zaak tegen de 54-jarige landbouwer D„ L. uit Heelweg bij Varsseveld (levens lang), is conform de eis van de procu reur-generaal door het Arnhemse ge rechtsbof bervestigd. L. werd vervolgd wegens het veroor zaken van de dood van drie huurlieden, twee broers te Lindcrt en hun zuster, door tjjdena hun afwezigheid vergif in hun eten te mengen. Hij zou dit hebben gedaan om geld te kunnen wegnemen ten einde daarmee een hypotheek af te lo«6en In Amsterdam is opnieuw een tram de zesde in beslag genomen. Dit gebeurde, nadat de tram, een motorwa gen en bijwagen van lijn zeven, op het Leidseplein in botsing was gekomen met een'auto. De bestuurder van de tram trachtte nog door tijdig remmen een aanrijding met de auto, die op de tramrails was blijven stilstaan, te voor komen. De tram schoot echter door en de gevolgen waren: enige beschadigin gen aan de auto en aan de motorwagen van:de tram. Enige poütie-agenten, die op het voorbalcon van de" tram stonden, waren getuigen van de aanrijding. De zware regenval van de laatste dagen dreigt nieuwe rampen-op te leveren'voor Italië. Berichten uit het gebied van de Po- delta zeggen, dat in de'streek van .Vole- sone. tussen de dorpen Occhiobello en Stienta, de door deregens1 sterk gezwol len Po een gat van 48 m heeft geslagen in een dijk, die de rivier van het achter liggende'bouwland scheidt ;-v Het- Po-water zou- het land binnen stromen. - i De bevolking in het gebied van de rivier-delta is gealarmeerd tegen een her haling van 'dc -rampzaligeoverstroming in 1951, "toen 273 personenom het leven kwamen en 233.000 personen, dakloos werden, - fx'-:;-is* -? V'i* K 3 'V i'xn'-X (Van oom eoneepoocteoi) D'I «hef van de Generale Staf, luitenant-generaal B. R. P. F. Hasaebnan^ heeft een telegram doen uitgaan aan alle regiments- en korps commandanten, waarin hijhet door soldaten laten .schrijven van straf regels ontoelaatbaar acht. ,De onder mjjn bevelen, dienende soldaten stJn géén I Jongens, maar j mannen zén moe ten alszodanig worden behandeld, "zegt .'de chefstaf. -In het telegram zegt lt.-«en. Haase)- man o.m.: „Naar mij uit een bericht in de pers Is gebleken, zou bü een bepaald, helaas niet- genoemd: onder- - deeX aan soldaten bij wijze van straf het doen schrijven van strafregels zijn opgelegd. De kriJgstuehteUjke straffen zijn om schreven en vast gelegd in de Wet van de Krijgs tucht. Derhalve mogen slechts de ze straffen wor den opgelegd. Af gezien daarvan is het opleggen van strafregels een straf, welke op schoolkinderen wordt toegepast. Het opleggen van een De Eerlijnsc conferentie is ten einde. Dé ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unie hebben gis teravond in een communiqué bekendgemaakt, dat; zij geen. "overeenstemming hebben kunnen bereiken over het Duitse nochover het Oostenrijkse vraag stuk. Wel konden zij aankondigen, dat tegen 26 April in Genève éen Koreaanse vredesconferentie zal worden bijeengeroepen, op welke conferen tie tevens het herstel van de vrede in Indo-China ter sprake zal komen. Diepe teleurstelling heerst er in Oostenrijk, waar men tot het laatste moment op een vredesverdrag en óp de vrijheid hoopte. Wat de weerslag in Duitsland zal zijn, valt nog niet te voorzien. In beide delen van Berlijn werden gisteren zwijgende betogingen gehouden, de een tegen Molotow en de ander tegen Dulles (maar misschien in stilte vóór hem). Het meest voldaan gaan na deze drie-en-twintig conferentie- dagen en bijna honderd vergaderuren de Franse gedelegeerden naar huis. Want er is uitzicht op onderhandelingen ter beëindiging van de Indo-Chinese oorlog. Maar ook voor Bidault heeft de conferentie een naar gevolg; hij heeft tegen de Russen gezegd, dat een verenigd Duitsland uit het Europese leger zou kunnen stappen' en het Franse parlement heeft juist altijd geëist, dat daar waarborgen tegen moeten worden geschapen. Daarover dreigt in Parijs reeds een storm, die de EDG wellicht niet ten goede komt. rekening; iets zóu doen, dat het gevaar voor eén nieuwe oorlog; inhield. Minister. Dulles vertrók gisteravond per vliegtuig uit'Berlijn. Hij bleef een uurtje op het vliegveld Wahn bij Keu len' om "te praten? mét. kanselier Aden auer. Bidault vèrtpok vandaag tegen de middag per'trein..Eden vloog in de namidag rechtstreeks naarLonden, waar, Churchill gisteren in het Lager huis verklaarde: „Ik 'moet zeggen, dat ik van gevoelen ben-dat wij voordelen bereikt hebben". Molotow blijft nog tot morgen in Berlijn.; - - -■ t Dg7'Oostenrijkse minister Figl heeft In!dMe*lotrittinghog'éenvertwijfelde poging:'gedain;ipmilvan Molotow een vredesverdrag lós;-té."'krijgen'. Eerst stelde hij voor om-de evacuatie der Russische troepen, na het sluiten van het verdrag, te bepalen op 30'Januari 1955. Molotow zeide: neen. Toen stelde Figl in 'plaats van een legéring van buitenlandse troepen in Oostenrijk voor aan de diplomatieke missies der Grote Vier te Wenen voor onbepaalde tijd contröle-bevoegdheden te geven. Weer zeide Molotow: neen. Toeschouwers zagen - Figl met een somber gericht wegrijden en een Oos tenrijkse woordvoerderverklaarde: „Het is afgelopen. Molotow heeft alles geweigerd". In zijn laatste speech zeide Molotow: Op deze,conferentie zijn de verschil len van "opvattingen tussen onze re gering duidelijk openbaar- geworden. Tegelijkertijd zijn de methoden,- om deze "verschillen te verminderen, klaar der geworden, in zoverre daartoe een werkelijk verlangen is getoond". Toen hij het gebouw verliet, drongen enige honderden Berlijners naar voren en jouwden hem uit. De "Westelijke ministers hebben ge tracht de pil voor de Duitsers en de Oostenrijkers te vergulden. Op een re ceptie in het "Westberlljnsé stadhuis zeide Bidault gistermiddag: „Wat niet r|jp is in .Februari, kaïU.wel rijp rijn een poosje later". Én indelaatsté zit ting van gistermiddag verklaardeDnl- les» dat de volkenvan: Duitriand-en Oostenrijk hun hoop niet behoeven te hegraven. Hereniging/t^JDaitsland. en ontruiming .van' Oösténrijk-Xrallén mogelijk zijn,'zodra de Sowjet-Unie inziet,, dat vrijheid niét zo erg- ge vreesd moet worden. - De Grote; Vier hadden op - deze conferentie veel ge leerd/aldus Dulles; het was veel: min- der waarschijnlijk geworden, dat iemand' door onachtzaamheid of mls- zodanige staaf.aan een'-soldaat krenkt de gestrafte. Sc verzoek aan comman danten vtua aète rangen toe te alen, dat" uitwassen ate het opleggen van strafregels terstond worden beëindigd." -ï (Het telegram van de chefs taf i» uitgegaan naar aanleiding van een vraagvan een soldaat aan het aettierforum van de V.A.SA. te Apeldoorn. De soldaat had de me ning van het forum: gevraagd over een maatregel (strafregels) die zijn commandant tegen hem had getrof- - - 1 Red.) i Mannenpraat 97 Dé Nederlandse minister van Oorlóg en Marine, Ir. C. Staf, heeft aan deUnlted Press medegedeeld dat ,,mcn het in gunstige overweging heeft tenomen 'een groepering van dóAmerikaanse luchtmacht in Nederland te stationneren". Minister Staf zei dat de definitieve beslissing over deze zaak over een week op het Amerikaanse ministerie van Defensie zal worden genomen. Nederlandse minister heeft gisteren het.Pentagon met zijn" Amerikaanse ambtgenoot Robert Wilson de lunch ge- ;bmikt. Eerder op de dag heeft ir. Staf •verscheidene urén geconfereerd met func tionarissen van dé Amerikaanse lucht macht, het leger en de marine. •^Minister Stal verklaarde, dat Neder- :«md gaarne zou zien, dat zo veel moge- hjk: eenheden van de Amerikaanse lucht- madht 0p zijn grondgebied worden gele- ïerd. -- "(Van onze correspondent): 1 .pHet rutm zeven maanden oude zoontje van de veehouder T. N. v. d. Brink uit w'Weper Polder is in het kussentje van ri® wiegje gestikt. Het kind behoorde tot gttpretiing. De minister wees er nog op, dat Neder land een overbevolkt land is, maar voeg de Itieraan toe, dat het, toen er sprake was van de legering van geallieerde ver^ 'bindingstroepen, getoond had hun aan wezigheid op prijs te zullen stellen. Volgens éen radiobericht uitAsjkha- bfld. de hoofdstad van Toerkmenie. zijn premier Malenkof, de minister van Bui tenlandse Zaken Molotow, de eerste se cretaris van de Sowjet-communistische partij Chroesjlsjef en president Woro- sjilof gekozen tot leden van het cen trale comité der communistische partij in deze centrsal-Asiatiiche Sowjel-repu- hliek.'iï1 f/i 'i'iii--X Tér gelegenheid van de geboorte van Prinses .Marie Astrid, dochter van het kroonprinselijk paar van het Groothertog dom Luxemburg, heeft mejuffrouw Jane Kentgens uit Gel een aan het gelukkige ouderpaar op het kasteel Betzdorf, een aquarel als geschenk aangeboden. Het aquarel is 'n werk van de Geleense schil- der Pie Schmitz. Mej. Kentgens is,, zoals mén zich herin neren zal, vorig jaar, op uitnodiging van kroonprins Jan van Luxemburg, gast ge weest op dé., vorstelijke bruiloft in de Luxemburgse hoofdstad. Zij had deze uit nodiging te danken aan het feit, dat ze in de periode onmiddellijk na de oorlog en kele; dagen gastvrouw was voor een offi cier der geallieerde troepen in de streek van Sittard, welke officier kroonprins Jan van Luxemburg was1, die aan deze goede zorgen zulke dankbare herinneringen be waarde, dat hij zijn Geleense „kostdame" op rijn bruiloft uitnodigde: Het Franse persbureau A.F.P. meldt, dat Australië zes Catalina-vliegboten van de Australische luchtmacht heeft geschonken, aan Nederlands Nieuw- Guinea, waar zij zullen worden gé bruikt voor patrouillediensten. Het eerste van deze vliegboten is reeds van Sydney naar Nw Guinea vertrok ken. - Levende bisamrat gevangen In een kanaal bij de steenfabriek te Steenderen heeft men een levende bisamrat gevangen.. Het dier had een lengtevan plm. .40 cm. en de kleur was,zo-'deelde -men ons mede, zeer moot" 71 Naar wij vernemen zal dg rederij J. Vermaas' Scheepvaart Bedrijf te Rotterdam, pogingen in het werk stel len de 'wrakstukken die deze week door een R.A.F.-vliegtuig zijn ont dekt, en mogelijk afkomstig van de Nederlandse kustvaarder „Jo sien", naar Rotterdam over te laten brengen. Op de werf zal dan getracht worden deze wrakstukken te identi ficeren. De „Josien" was 31 Januari met een lading hout van. Bayonne 'vertrokken. Na 3 Februari, toen de kustvaarder Ouessant passeerde,' heeft men niets meer van het schip vernomen. Namens „Hel Vierde Prinsenkind" hebben Toosje de Kuyper (links) en Raso de Kuyper de 7 jaar geworden prinses Marijke gisteren bloemen aangeboden. Marijke liet de meisjes haar cadeau's zien. - W/"S hebben een aardig boekjegele-,* zen, - '.- Het is alweer éen teken uitge5 geven in Hardegarijp 1).' 8ÉW Het beschrijft het leven én de roem-X; ruchte daden van een Friese boér.i' die in de achttiende eeuw leefde,' Adam Ruurds geheten, maar- zijn-,: faamgaf hem de naam Adam Hurdr- rider (hardrijder). Deze man deed ongelooflijke daden op de schaats. -• r' Hij sprong over grote wakkeö' en. over grote dammen en doorsneed in'; pijlsnelle vaart hft Friese landschap.' Niemand kon hem bijhouden.. ■Hij is dus een soort schutspatroon^ der schaatsrijders. De schrijver van het boekje heeft» met Friese degelijkheid aUes^vérza^S;: meld wat op zijn leven en werken b&-;; trekking heeft. We vinden rijn: vöofge- - slacht tot 1617 en zijn nageslacht tót heden.I Onder dat laatste! bevindt zich jprét mr Piéter Sjourds''-GérbrandyfXg®Sg|^ «5 1) Adam Hurdrider uitgegeven door W. deganjp. geschréven -én. Tsj. Vleer,-Har-- Debliksemsnelle manoeuvre, waarmee Lawrenli Beria. hoofd van de Russische veiligheidspolitie, van het politieke to. neel werd verwijderd, is, naar uit Ooste lijke bronnen wordt vernomen, persoon lijk door rijt maarschalken- van het rode leger uitgevoerd. Premier Malenkof zou thans op zo danige: wijze het oor aan het Rode Leger lenen, dat gezegd kan worden, .dat de Russische maarschalken grote invloed uitoefenen op de politiek van. het Krem lin. V;v .Dit verklaart gedeeltelijk, aldus de woordvoerders, de onverbiddelijkheid, welke minister van Buitenlandse Zaken V. M. Molotow tijdens de conferentie .van de Grote Vier in Berlijn aan- - de dag heeft gelegd met betrekking tol de kwestlevanrheiteiuglTekken'deribeiet- tingstroepen uit Duitsland ënv: Oosten rijk. T'- Het leger zou Malenkof hebben doen weten, dat het .rich niet zeker vóelt, als de1 Russische legioenen thans reeds uit hun /vooruitgeschoven: posities; in. Europa worden teruggetrokken. Malenkof zou Molotow derhalve naar Berlijn hebben gezonden om - het denk beeld van, het terugtrekken; der troepen te blokkeren, hetgeen de Russische diplo maat, dan ook heeft, gedaan. v1- De arrestatie van Beria werd ver richt,(.nadat hü de gast. was geweest, op een ontvangst in de Poolse ambassade. Bij de aanwezigen bevonden zich ook de maarschaljjen Nikolai Boelganïn, minis ter van Defensie en lid van het Polit buro, Gregori Zhoekof,de veroveraar van Berlijn en de voornaamste woord voerder van het leger, en Leonida Govo- rof. Tezamen mét nog twee maarschal ken, „escorteerden" zij Beria, óp zoda nige wijze, dat deze geen moment ver onderstelde, dat men hem niet'de eer bewees, welke aan de tweede man van de Russische regering toekwam. Malen kof was niet aanwezig. die in bet complot zat, deed dienst als chauffeur. Hij zat achter het stuur, van de wagen, waarin Beria had plaatsge nomen. De cavalcade zette zich in be weging in de richting van Beria's wo ning;'-- ;::1 p: Voordat de chef van de geheime politie besefte wat er.;gebeurde reed het con- vooi de. binnenplaatsvan een gevan genis op, waar de qjaarschalken hun prooi aan .door. hen uitgezochts cipiers overhandigden. '- Het was 'een gemengd tribunaal met maarschalk IwanKonief aan het: hoofd, dat Beria als - vijand van ..de staatbe rechtte en tot de dooi door de kogel veroordeelde. -. Dit werd op de dag voor Kerstmis be kend gemaakt. In vele kringen' heerst echter,-de;overtuiging dat-hij reeds véél eerdep, geliquideerd is.r, - Acht IKükoëjoe's rijn opgehangen; een wegens het verboden bezit vaii. een vuurwapen en de anderen wegens de omgang met ten onrechte bewapende personen. r- Een woordvoerder van; het Israëlische léger heeft Donderdagavond te Tel Aviv medegedeeld, dat:bij een incident tussen Israëlische :en Egyptische militairen bij Nirma Gaza een. Israëlischesoldaat op Israëlisch grondgebied is gedood. Gisteravond werd: het echtpaarDiepé- veen van de Koninginnelaan te Veen8n- ,- ,w .<v, daal door. een fperzonenauto/faangèradéoÊW^S waarbij de 63-jarïgé. mevr. Diepeveen' OV slag werd gedood en haar man./de 67-ja- WÈÊ- rige A. Diepeveen, in zeer ernstig» lo«-X* :>S standnaar het 'aJu li a na - x! ak e nhu 1b 'V V eenend aal wer dgebracht. - De beer te Snrabaja, -: die" wegens' hetf óversélh'eiï®! van berichten over 'dc affaire- .ta'.hetXXX Simpang-Hotel to Surahaja:m 'hechteniSrX;f ,t, was genomen; is thans officieel nltgewe-S^S/ zen. Hij is Vrijdagochtend- niet 'een. yllégi'j?® tuig van de KLM naar.. Nederland "ver-"" De heer Evenhuis is uitgewezen bij' besluit yan de Indonesische minister v van justitie :yah-18. Februari,:l954SHüs|Xf vertrok, ia.-; gezelschap van vrouwen. kind, hedenmorgen met/ de - Constellation „Utre.cht",; uitgëiëid dooie"<5ij5f een* ambténaar van-hét, höÓMparket^%l C^het-vhegveld-warenj'aahwezig-.-;^^^ tw.ee; ^functionarissén t^ah,;hët|HëdMMT lsmdse:;Hogei.Commissariaat/fs^&niMef)1 Joumalis^yer^ging^Dezé-ibiatst: kreègl:geën'itbéstënïnrih,g;he%::C"ohia^ aan mevrouw'-Evënhuis' Kaar' échtge-ï noot- mede - té; delen,;rPdat-Lvhét(èdé.. V.N.J.1. bijzonder speet.éijh.uitwijzih^l. niette( hebben, kunnen S'yérhindër^^B. en "dat de V.N.J.I.onvenninderd. zaKv/: blijven waken voor'de rechtszekerheid^ C;v*l vari;débuitènlandsè/;énin;hetf;bijzonf4|| 'der '..van-, de /Nederlandse 'jpiirnalistënl^.. in*i- Indonesië. j-'i - Storing, in stroomvoorziening Vanochtend van tien uur tot kwart over elf is Delft van electrische stroom verstoken geweest. De storing was het gevolg van een ongeval in de electrische centrale te Delft. Hierbij was betrokken de 34-jarige monteur L. van der E. uit Delft. Het slacht offer werd zeer ernstig gewond eh is in zorgwekkende toestand in het Oude en'Nieuwe Gasthuis te Delft opgeno men en daar overleden.Van der E. was gehuwd en vader van drie kin- deren. s De treinen én de trams naar Den Haag ondervonden geen-, vertraging van de storing. Wel echter het Delftse bedrijfsleven dat voor een groot deel stil lag. Bovendien konden de bruggen over de Provinciale vaart niet wor den bediend en werkte het flikker licht bij de onbewaakte overweg nabij 't Haantje" niet. (Van een onzer verslaggevers). „De Nederlandse veteranen laten hun strijdmakkers der Zuid-M niet in de steek", verklaarde gisteravond drs. R.A. .Damsté, directeur; .derX;M stichting „Oud-Wapenbroeders", op een prótesthijeénkomst tegeh hét jbëlëfdflH; der -Nederlandse regering 'ten'; aanzien van de kwestie der. Ambotuiezëz@|^» gehouden in Bellevue te Amsterdam. Wij zullendaden stellen/' tègenovéé»^l§ het teleurstellende standpunt van onze regering", zo werd gezegd. .liet Spl Veterancnlegiocn Nederland zal zo nodig gewapenderhand deelnemen.Vaanlips;^^ de vrijheidsstrijd der Zuid-Moltikkèn. Men beraadt;"; richX'thans practische mogelijkheden' en moeilijklieden. ,1/ «S-rh -r... I 39$ i v „Vooral in.'het buitenland hebben wij een zeer slechte beurt gemaakt door"ons 'gesol' met de Ambonnezen", zei drs Damsté. Hij voorzag, dat er meer dan twee ministers van Buitenlandse Zaken aan te pas 'zouden moeten komen om de zaak weer recht te breien. Vooral de buitenlandse kranten besteden de laatste tijd in toenemende maté aandacht -aan deze kwestie.'De heer Damsté liet oia. een buitenlands blad zien,*waarin de zaak 'der Ambonnezen behandeld wérd onder een'schreeuwende kop: Een volk .móet- boeten' voor zijn trouw. „Ambón is éen nationale schande geworden/ aldus spr" en we zullen onze uiterste best moeten doen om die schande uit te wissen", I>r.; J. P. Nikiju! uw, algemeen vertegen woordiger der republiek Zuid-Molukkeh sprak in de plaats van ir.A. Manusama, aangezien de Nederlandse regering laatst genoemde een spreekverbod heeft opge legd. „Het is niet mijn gewoonte in het openbaar te spreken., ik sta hier slechts om de gedachten van ir., Manusama onder woorden te brengen", aldus dr. Nikjuluw. Hij bestreed de uitspraak van minister, dat proclamatie van de Republiek der Zuïd-Molukken een onrechtmatige daad zou zijn. „Helaas is het oordeel der Né-, derlandse regering in lijnrechte tegestel- ling tot het oordeel van onafhankelijke Nederlandse rechters", aldus dr. Nikij- uluw. „Wij zouden het toejuichen wan néér de regering recht lieten gelden bóven politieke belangen"; Hij wees er voorts 6p, dat door de Am bonnezen hier te houden liet bevolkspro. ■bleem voor Nederland nog groter wordt, want elk jaar komen er duizend Ambo- nëesjes bij. Voorts weerlegde hij aan dé hand van foto's de bewering, daar dr. Soumokil. de vrijheidsstrijder van Ceram. dood.zou zijn'. .De foto's:'"warëh:3"FebMari.X;é$s Minister Staf verblijft op het ogenblik in de Verenigde Staten, waar hij 'op uitnodiging van deAmerikaanse - Re-' gering: militaire objecten inspecteert. Bü zijn aankpmst uierd. hij officieel begroet door de onderstaatssecretaris van.. Defensie, Roger. Kyes, die men hier achfer- de minister, siet tijdenss het inspecteren van de erewachtop het., vliegveld.te.- Washington.- Het 2000ste schip voor Rotterdam Het laatste schip dat Donderdag 18 Februari 1954 de-'Rotterdamse haven binnenliep, was ."tevens het 2000ste schip van dit 'jaar. Het was .het 452 'brt. metende Nederlandse m.s. „Vróu wepolder" van Comelder's Scheep vaart Maatschappij N.V. te Rotterdam. Het kwam van Oporto met'; een: lading stukgoed en koos ligplaats in de Mer- wehaven. - 'Vorig jaar kwam het 2000ste schip binnen op 21 Februari.. Het was toén het 1325 brt metende. Zweedse s.s. „Hollandia". i tezamen met een-;schrijv^""^yari:5'dr;5Sp"u- mokil' van 'Ceram'verzonden'. Het'verloop I van de strijd op 'Ceram is gunstig "ëh'rieXg: t troepen - der RepubliekZuid-MohikkenSjl;^ zullen waarschijnlijk binnenkort s'hürif.-Sri positie,,aanmerkeli}k;kunnen verbetereh&SjXS f>e Spaanse regering heeft gfctéreh^— dé" verdere uitvocrTvan'' sinaasappelen. naar - Nederland en een aantal kleine landeri; verboden, jzo. deelthet jéécrëi|| tariaat der Unie van Rotterdamse Clv trus Importeurs méde." X':ff Volgens de recente oogstramlngen is X het grootste gedeelte yan de bogst .mX; Spanje door vórst1 ntiriuktiXHét^steslP,! rendegedeelte;- van .deze oogst' zalXntiX': uitslu itend voor -. deuitvoer Zmar-vr Duitsland,;., Engeland en Ejrankrijk;;f;<K^,>r worden gereserveerd, om daarmede"-SX voor de Spaanse economie nöödza^»S^g® lijke invoer uit deze.;landen ;öp,;gahgX:Xv| te -houden en te-bekostigen.' - v! Dc gevolgen van deze Spaanse maat regel' voor de invoer en "verXorging;;;. X van de Nederlandse markt met. sinaas- appelen zijn 'nunogniette overzien! De. .Nederlandseimporthandel streèftX^xtk:. er naar in - versneldtempo -f sinaas-^SfcS^|s appelén', uit Amerika/aan'' te:' voeren Het zalechter welopzijn -minriséëns!?#jf§ maand duren, Voordat de 'eerste ;grotè ->xX aanvoeren uitAmerika* kuniiëri>wor' ■- den .'-verwacht, 'x i) -- Bevoegde kringen ydeJenginéf^l^S ae voorraden sinaasappelen in-'NédërKfSp: landvoor de komende drië'X wëklm;ifc%i ruimschoots voldoende isóm/'aaii'-K'dèe#!- bïnnenlandse consumptie; te" kunnen; W4 voldoend.; InderdaadIs het füS&aamÈE dat een gering tekort optreedfedóéhS pr*js zal hierdoor niet alarméï stygen voor de vConsument^Sglhi hA ongunstigste geval, zo deeldërmeh; ons mede, i zal het. gaan om/ènkelexeentêni' pér-sSnaasappeli^^^^te""^^^^* ssssSmsb i.Xt-ii;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1