Westen solidair na Berlijn - - ■- utcc Berlij n KOREAANS PROTEST Verder overleg met de Russen over Duitse aangelegenheden LIJCIITMACHTSTAFSCIIOOE IN DEN HAAG GEOPEND Directe :y; democratie SS Gigantisch tr^spctókök döw Land van Maas en Waal Luxemburgs prinsesje werd te Betzdorf gedoo In Amsterdam en Den Haag Minister Mgera in Zeeland Dooi en vorst geven elkaar geen duimbreed, toe mm. ZATERDAG 20 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2702 r Weerbericht Ameland opnieuw geïsoleerd Havendag 1954 op 23vie,n 24;Sejkembér Ex-koning was „peter", groothertogin „meter" ~~K Weer Trouw-marsen i 2 Salarissen van d.e_ K strij drachten Vier miHtaire instituten komen onder één dak Pakistan schuift naar het Westelij ke kamp vrijwel gelijk Perzische ohëvel^ir?iijh|ii vy'"37^0^^ Vietmihh-offehsi^Löt|S staan:.gebrahhl^^ P8§?Jflp De Berlijnse conferentie der Grote Vier, die geëindigd is zonder een regeling voor Duitsland of Oostenrijk doch wel gevolgd zal worden door een in April te Genève te houden conferentie over Aziatische problemen, heeft in de wereld uiteenlopende reacties ge wekt en houdt uiteraard de geesten nog steeds bezig. Reactie van Bonn Dulles terug as mm». 40.000 KILO OVER BESNEEUWDE WEGEN Aardbeving in - Nicaragua 'SêM Zaterdag 15 Mei*wordt' de^ vierde -:Trouw-wandélhiaisg te Amsterdam gehouden. I 'tweede Tröuw-wahdeltiX:i! t- iri Den Haag is bepaald op»- Zaterdag 29 Mei;:,OnAixmg-| blad organiseert beide toch-? ten in" samemverJdngJ-mëttf de Nederlandse Christelijite Wandelsport Bond.h Meer hèlicoptervliichten van de „Sabena" IjlÉlilil Rotterdam: Witte de Withatraat SO Tel el 115700 ti U Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 m Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 ^•Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 484867 Redactie: TeL 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 305866 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67862 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 18 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr, K. VAN HOUTEN Geldig van -Zaterdagavond tot Zondagavond, :fg VORSTGRENS OVER NEDERLAND. - In het Noorden en Oosten van liet:land opklarlngen| met overwegend matige wind tussen Zuid en'Ooafc;- Vannacht matige, morgenmiddag lichte vorst. In heit Zuiden en Westen: een groot deel van de dag droog';, met enkele 'Verspreide opklaringen - én zwakke tot/; matige vrind in hoofdzaak Zuidelijk. Temperatuur om bet vriespunt "tot lichte dool. Hoofdredacteur:: Dr. 3. A, H. 3. S. BRUINS SLOTjl DE conferentie in Berlijn is uiteen gegaan zonder dat men enig con creet resultaat heeft geboekt. Over Duitsland, over Oostenrijk, over een voor allen aanvaardbare vre- dessituatie in Europa, kon geen enkel accoord worden verkregen. Op de laatste dag kwamen de minis ters overeen om over twee maanden - in Genève te gaan praten over de Oostaziatische moeilijkheden, over Korea en Indo-China. „Toch vooruitgang", zei de overi gens altijd nogal sceptische Foster Dulles. En minister Eden, wiens col lega, minister-president Churchill, altijd sterk op een gesprek met de Russen had aangedrongen en daar van nogal wat verwachtte, sprak zelfs van „een belangrijke stap voor waarts". Het is natuurlijk niet prettig als men weken lang aan het praten is en men komt dan met lege handen thuis. Dan is men licht geneigd om het miniemste dat men heeft bereikt, een beetje op te blazen. Zonder twij fel zal dat ook hier een rol gespeeld hebben, maar het zal toch niet juist zijn om alleen maar te denken aan het opblazen van. iets wat niets is. DE zaak is nL dat men aan het pra ten blijft. Nu zal iemand zeggen: Wat geeft dat als praten niet helpt? Het antwoord is: Praten is beter dan oorlog voeren en praten is in de situa tie van een koude oorlog ook beter dan zwijgen. Want juist dat zwijgen in diplomatiek verkeer van de beide partijen is beklemmend. De Russen hebben die kunst van diplomatiek zwijgen meesterlijk ver staan en lange tijd volgehouden. Maar zijn daar, althans op het ogenblik, van afgestapt en het feit dat hét ge sprek in Berlijn ten aanzien van Euro pa niets heeft opgeleverd, ^verhindert hun niet om straks in Genève ten aan zien van Azië het nog eens weer ta proberen. Y;..lY- TTET verloop van de conferentie in Berlijn doet zien, wat de Russen bok zouden doen, 'zij in ieder geval geen enkel militair-strategisch punt, dat zij bezet houden in Europa, willen opgeven. - D zaak wordt geheel dot»' militaire Overwegingen beheerst. Mili'jairU.: gaan in hun overwegin gen vil van de mogelijkheid van een f oorlog.Als zij het voor het-zeggen hebben" "bij" zulke- onderhandelingen als die nu in Berlijn zijn gehóuden, ;dan zuUea zij noort een militair- «trategiscu punt dat zij in handed ^fhebbèn, opgeven. In de eerste plaats omdat'zij bij een eventuele.aanval*-" oorlóg graag alvast zo ver mogelijk in vijandelijk gebied willen zitten en bij een eventuele verdedigingsoorlog s-het front: graag zo' ver mogelijk van "de eigen grens willen hebben. Vervolgens staat een militair op het standpunt dat men een positie alleen opgeeft als mén daartoe gedwongen - wordt. En-van zulk een dwang was in Berlijn geen sprake. Y'%- B1 R gaan op het .ogenblik allerlei geruchten over de machtspositie die, na dé val van Beria, de legerlei ding in Rusland zou bezitten. Hoe dit zjj, het beleid van Molotow in Berlijn is geheel beheerst geweest door - mili taire overwegingen. Men' handhaaft de status-quo. Voor het Westen wa* het zaak op te passen dat deze status- quonietgelegaliseerd werd. Datic dan ook niet, gebéurd. Wanneer men straks Over Oóst- Azië aan 'het praten komt, zullen de bovengenoemde overwegingen zeker mede een rol spelen. Daar wordt de zaak echter ingewikkelder, omdat ook Rood-China dan een factor is. En een machtige factor. Hoe Rusland zich tot China verhoudt, is voor ons niet in alle opzichten duidelijk. Maar één ding is zeker; de Westelijke mogend heden moeten in Genève, evenals in Berlijn, zorgen dat zy één blok vor men en dat zij in niets voor de com munisten door de knieën gaan. De drie Westelijke .«"inisters hebben hedennacht eencommuniqué laten publiceren, waar1*- Adelen, dat het verdedigingsstelsel, waar het voortbestaan var ke wereld van 'afhangt en dat Molotow poogde te ontbinden, v *>rden opgebouwd. De Duitse bondskanselier Adenauer heeft :onferentie ter geruststelling van de Fransen verzekerd, dat een ve Duitsland, hoewel het daartoe vrij zou zijn, nimmer uit de Europese uefensie Gemeenschap zou treden. De Koreaanse republiek heeft bij monde van haar ambassadeur in Washington laten weten, dat het houden van de' Geneefse conferentie een diplomatiek succes der Sowjets betekent en in strijd is met ee-i recente resolutie van de Verenigde Naties. TVT*»*»*» L-onc nn FFlC ninS van Peking door Washington.Zij F M-JKT* wjHen daartegen waarborgen hebben. Het communiqué der Grote Drie is een soort rekening en verantwoording. Het geeft een overzicht vari het Ber lijnse overleg, waarbij Duitsland de voornaamste kwestie wordt genoemd. Het constateert, dat :de Sowjet-Unie haar controle over Oost-Duitsland niet wil prijsgeven. De pogingen tot her eniging van het land zullen echter worden voortgezet. Nieuw is de mededeling; dat de Wes telijke hoge commissarissen hun Rus sische tegenvoeter Sèmjonow zullen uitnodigen tot het houden van bespre kingen over maatregelen, die de ver deling van Duitsland kunnen verzach ten,. vooral voor Berlijn. Bedoeld is hier een vlotter verkeer en meer han del tussen de beide delen van het land. De Duitse Bondsregering te Bonn heeft gereageerd op tweeërlei wijze. In een communiqué verklaarde zij zich met het-volk in Oost- en West-Duits- iand, één in het, 'gevoel van droefheid dyer dê dóör.de Sowjët-Unie verijdel de poging, om het' land te. verenigen ih vrijheid.: Dit communiqué- stelt vast, dat de Sowjet-Unie duidelijk haar be doeling' -heeft laten blijken, om dë enige heersende macht op het conti nent te zijn en geheel Europa in gevaar te brengen. Niemand kan de situatie misverstaan. Dë bondsregering dankt uit naam van alle Duitsers de Weste- lijké.ministers voor hun vooruitziende, energièke en onvermoeidepogingen. Verder heeft Adenauer een- perscon ferentie gehouden. Alle Russische po gingen, om de Fransen van de anderen te scheiden of de Britten te verleiden met aanbiedingen, waren mislukt, zo stelde hy vast. De vrees, die vooral in Frankrijk bestaat, dat een herenigd Duitsland uit een eenmaal gevormd Europees Jeger zou treden, is volgens Adenauer van louter theoretische aard. Minister Eden, die gisteren tegen de avond per vliegtuig in Londen terug keerde,. zeide daar, dat Berlijn enige illusies uit de weg kan ruimen èn. hij had nog nooit een 'conferentie meege maakt, .waarhet - Westen zo absoluut solidair was. Op het Berlijnse vlieg veld Tempelhof had Eden gezegd eens te kunnen terugkeren in een Berlijn, dat - de hoofdstad van een verenigd Duitsland was. Washington Sommige Amerikaanse senatoren vrezen, dat: de Geneefse conferentie, die ..gehouden zal worden met rood China en die in de eerste plaats oyer Korea zal handelen en verder ook over de oorlog in Indo-China, een eerste stap zou kunnen zijn naar een erken- (Van onze Haagse redacteur) De chef van de Luchtmachtstaf, lult.- gen.-waarnemer A. Baretta heeft gister middag In aanwezigheid van militaire autoriteiten de, Luchtmachtstafsohool in Den Haag heropend. Deze school werd enkele jaren geleden opgericht, maar. moest in October 1952 gesloten worden in verhand met de personeelssituatie bij de Kon. Luchtmacht. „Ik meen dat de bereikte sterkte het thans mogelijk maakt meer aandacht te besteden aan de verdere vorming van het personeel", zo zeide de chef van de Lucht machtstaf in zijn openingstoespraak. „De sterkte is echter nog altijd van dien aard, dat het onttrekken van personeel voor deze verdere vorming een tijdelijke terug slag geeft in de dagelijkse gang bij de onderdelen. Dit ongemak zal echter die nen te worden aanvaard teneinde een luchtmacht te kunnen formeren, die niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief aan de gestelde eisen voldoet." Luit-gen. Baretta wees er op, dat de behoefte aan stafofficieren zich steeds meer doet voelen, naarmate de opbouw en de uitbreiding van de Kon. Lucht macht voortschrijden en de integratie met internationale staven zich verder ontwik- kelt. De Kon. Luchtmacht zal uiteindelijk moeten beschikken over 125 officieren die een opleiding als stafofficier hebben gevolgd. De heropende stafschool van de Kon. Luchtmacht staat onder leiding van luit.- kol. waarnemer M. W. J. Broekmeyer. De nieuwe cursus begint Maandag a.s. met «ebt leerlingen.' Na de openingsplechtigheid reikte de chef Luchtmachtstaf het stafbrevet uit aan een zestal officieren, die de cursus op de vorige school volgden en daarna hun opleiding in de practijk voltooiden. Overigens meent'men in de Ameri kaanse hoofdstad, dat de kansen van de EDG nu beter staan.' In Rome acht men een spoedige ratificatie door Ita lië inderdaad waarschijnlijker. Wat Frankrijk betreft, Bidault, die voor de EDG is, heeft in Berlijn een goed fi guur geslagen. Men is in Parys mét dë Geneefse conferentie ingenomen. Deze opent: immers een 'klein uitzicht op vrede in Indo-China. Als die vrede komt, zal Frankrijk zich makkelijker in ds EDG: kunnen begeven. Juist daar om vreest men ook weer, dat de com munisten de Geneefse conferentie geen succes zullen laten worden. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Dulles, heeft Vrijdag bij zijn terugkeer van de Berlijnse confe rentie te Washington verklaard, dat de voorwaarden, waarop overeengekomen Is met de Chinese communisten over Korea van gedachten te wisselen, „voor honderd procent- zijn wat wij hebben gewenst". Dit gold zowel delanden, welke aan de conferentie zullen deelne men.-" als - de plaats' van samenkomst, Genève. Dulles was Ivan i oordeel^ 'dat het falen van de vier ministers om over Europese vraagstukken tot overeenstemming te komen de vooruitzichten op een Euro pese eenheid heeft vergroot. f i mW,"ivü- mv VNL AN GSzagen wij in Zwitserland-' v nn een stationnetje eenofficiële^ van -,.een burgerlijke- op aankondiging gemeente: Alle - stemgerechtigde burgers ymcémm den op Zondag a.s. na de godsdienst- oefening opgeroepen tot een volks- vergadering. Aan de orde is; «s le„aankoop van een stuk .bos te...É||L 2e. beslissing over het onderhoud.: ■"'Ml van bepaalde wegen.- Dit is democratie in. haar oorspron-, -1 'kelijke directe vorm. Geen gemeenteraad, geenvertegen-/" woordiging, maar hetvolk.- zel£ Deze democratie is in dichtbevolkte vi plaatsen en bij een gecompliceerde zvg; overheidstaak onmogelijk. Maar zij"-.is'\^ -L 'indien mogelijk. toch-' wel /zëë£sjli aantrekkelijk. ;I: -"►".VySgf Vaag, tekende gistermorgen het Paleis Soestdijk xich af tegen het besneemv- de diepe en brede, voorterras. Daarom heen de_ stille van 't bos, welks dorre hout kraakte en brak onder een flinke laag sneeuw. Een poëtische luister, die voor de vele voorbijgangers een ogen- 1 blik van bezinning betekende. Het - etland Ameland was gisteren opnieuw onbereikbaar. Tengevolge van een-felle- sneeuwstorm kon geen ver binding .met vliegtuigen met het vas teland worden onderhouden. Donderdag" vlogen 15 'vliegtuigen naar het - eiland 'voor. bevoorrading en vervoer van' poot. ,Het wad ligt nog vol'ijs.- ."l- ..•■ixygY",-Yii ■.'"'Y i'r Naar wil veitMiiaon. saUda iradiifcnoQe. door daSUchHng. ,'HavaobelaugoB" gc- orgorüt»erd« Rotzardamsa Iniernatióaala Havaodag- dit jaar op 13 ah*24 September worden gehoüdes.' 'Y 'Y-YiY QVER de bepekelde hoofdwegen, in hetbesneeuwde Land van Maas en Waal, de Bommeler- ;en Tieier- waard is gisteren een op het vervoer vaneen ,fltoonikanon" gelijkend transport van Beek by Nijmegen naar het plaatsje Vuren aan de Waal ge trokken. Het onder escorte' van de Rijkspolitie vervoerde; gevaarte was een 25 meter lange grote stalen ketel met een doorsnee vari 2 meter een verhardingsoven voor - een nieuw soort bouwplaten voor de woning bouw. 'Y[.":.'Y-Y' jY-'Y.':':Y ;;:"Y De grijs-groene kanonloop, die 25 ton weegt en een inhoud van 60.000 li ter heeft, was opgehangen in twee grote beugels, welke gemonteerd waren op een truck met aanhangwagen, teza men 15 ton wegend. Het voorste deel van de aanhanger met dubbele voor wielen was draaibaar en de., beugel waarin de buis hing stond op een draai schijf. Zodoende was het mogelijkde talrijke bochten/ hellingen en moeilijke passages in de bebouwde kom zonder vertraging en overlast voorhet andere verkeer „te nemen". Volgens ,de deskundigen zouden - de laatste vijf kilometer de ware span ning in deze ralley brengen. Van ,de. hoofdweg moest over een smal land weggetje via eén schuine helling mét een scherpe bocht naar rechts de Wa- kerdijk langs de Waal worden opge reden. De eerste hindernis werd zonder moeite genomen. Toen kwam het mo ment: .- langzaam 'trok de chauffeurzijn wagén de helling op, haalde boven aan de dijk scherp naar links uit gaf meer gas, en de aanhangwagen- passeerde op enkele centimeters een "reeds door een ander omver gereden bermpaaltje aan- de rechte rbovenrand van het talud. Vol spanning, had een ieder toegekeken hoe die chauffeur dit kunststukje zou vol brengen; Weldra stond de ketel, ge maakt door een fabriek in .Hannover, op. het terrein van een kalkzandsteenfa briek aande Waal. VERSCHEIDENE vorstelijke personen zijn bijeengekomen in de residentie van Prins Jéan van Luxemburg en Prinses Char lotte te Betzdorf om vanmorgen de plechtige doop: van het Woens dag geboren dochtertje van het vórstelijk -paar bij te wonen.: Koning Leopold en, zyn 'gemalin,' prinses Liliane deRéthy en Leopolds zoon, Koning Boudewijn van België, benevens dè- prinsenAlbert ën Alexander,-^* zyn gisterenavond per treiri uit Brussel te Luxemburg ge- arrivéerd. Zy redèii onmicdellijk naar, Betzdorf, dat op ongeveer 24 km af-* stand van 'dë stad Luxemburg is' ge-I legen.*: '~:Y';Y. y-S. YY'YY'.-Y Reeds eerder :.was een kleine vracht auto aangekomen, dié hun 'geschen-! ken voor' de baby méubëlen èn-' versieringen voor de kinderkamer vanBrussel hadovergebracht.v De kleine prinses werd' gedoopt ;ih de grote dinerzaal' van hert kasteel Betzdorf door mgr. Léon Lorurae, bisschop van Luxemburg. Ex-kóning Leopold was „peter" en groothertogin Charlotte van Luxemburg „meter". Het'kindje was'gekleed in: een doop- gewaad van Brussels point de rose, voor deze gelegenheid vervaardigd uit! zeven meter fijne Brusselse 'kant- Het besluit, de doopplechtigheid 'in de dinerzaal te' doen plaats vinden, werd genomen, omdat de slotkapel zich in een van de vleugels van het kasteel bevindt, welke slechts' vla een binnenplaats toegankelijk is. Meh vreesde, dat het. gevaarlijk zou zijn, het kind aan de winterkoude bloot të stellen. ■■■- i Langs de Westkust van. Nicaragua GMidden-Amerika)Donderdag een krachtige aardbeving waargenomen, waardoor grote onrust .'.ontstond onder de bewoners van de hoofdstad'Managua en de nabijgelegen stedenLeon en Gra nada. De bewoners brachten de nacht door In'de. open lucht,1 uit vrees dat de aardschok de,inleiding zou zijn van een ramp zoals 'in^Maart 193lj- tóen. Ma- hagiia', dooreen.'aardbëvihg: werd! ver woest.' Twee. trulkanen in de^kuststreek zijn een paar dagen geleden .beginnen te wérken.Op 'deomgevingdaalt -' een dichte asregèn"neer. ff "-jV.w '7 >'.V M.'-M'-f'jWS De Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena zal met ingang van 1 Maart de frequentie van haar diensten met hef- scliroefvliegtuigenopvoeren. .Vanaf die datum zal het aantal dagelijkse -vluchten (met uitzondering van' Zondagen) tussen Brussel en Rijsel verhoogdworden tot twee en tussen Brussel eniRöttérdajn. (via Antwerpen): tot drie.' Ook'tüsseri'Keulen en Bona tullen dagelijks twee vluchten worden gemaakt, n.L een via.Luik en een via Maastricht.., Gistermorgen inalle vroegte arriveer de aan de douanepost Reek bij Nij megen een zware truck met oplegger, tcelke een kolossale, 25 ion wegende, hard it el van Hannovernaar Vurenj 'bij Gorinchem vervoerde.; In Vuren zal de geweldige ketel' worden geïnstalleerd op de terreinenvan de Ned.: Belg." Mij., en Steenbakkerij. Hit gevaarte is 25 meter lang, heeft een diameter van 220 meter en een inhoud van 60,000 liter. De douanebeambten van Beek verzegelen de ketel, die ver-,- volgens - onder geleide van de t Rijks- politie uit? Nijmegen de reis f;verder Nederland in, kots, aanvangen, D* minister van Verkeer-en Waiaritaat, het nemen van maatregelen ten aanzien mr. J. Algora, haaft gilleren zijn xeeda enige lijd met jpanning in Zeeland ver- wachie bezoek aan deze provincie ge bracht..'V1-'. V-1:.' De besprekingen .'haddenla de aller- eerzta plaats betrekking op hei drie- eilandenplan. waarvoor, zoals bekend op het ogenblikdoordé dienst van domei nen éeh. ontwerp 'van uitvoering wordt gemaakt., Gedeputeerde Staten leggen voor deze plannen'grote belangtselling aan den dag. Na afloop kon medegedeeld- worden, dat aars. bet drie-eilandenplan wordt gewerkt, ook in-hét kader van- de/plannen der Dèlta-commissie, maar dat het er alle schijn van heeft, dat mén -het drie-eilari- denplan' uit zal kunnen voeren los van het Delta-plan. De regering zal de pro- vincïe .tijdig op de hoogte brengen, voor ,.(yan onze Haagse redacteur). Vier militaire instituten, namelijkdé Marine Stafschool, de Hogere Krijgs school, 'het Defensie Studiecentrum en de gisteren heropende Luchtmachtstaf- school, die op het ogenblik in Den Haag een minder goede behuizing, héb ben, zullen geconcentreerd wordèn in één gebouw. Dit gebouw zal verrijzen op de hoek van, de Scheveningseweg en de Joban de WitUaan in Den Haag. Het köopcóntract voor de grond zal binnenkort door 'het ministerie van Oorlog getekend worden en daarna zal mët de bouw begonnen kunnen wór den. Men verwacht dat het gebouw- tegen het einde van dit jaar in ge bruik- kan worden genomen.* Er zal een gezamenlijke bibliotheek 'in* wórden ondergebracht en het gebouwzal voorts denodige"' 1«>- en' conferentie- ruimten'bevatten. Op Texel "is - gistermiddag dé eerste vlucht lepelaars uit bet warme Zuiden teruggekeerd. Men. telde 'vijfvogels, die aan* de rand van- het .Texelse duinmeer „De Muy."neerstreken, waar zij ieder jaar plegen te-broeden. De lepelaar ver toeft altijd een groot deel vaa de winter aam de oevers, van de ;NÜL ögp«,- van veérvefbindingen en wegenaanleg in •het nieuwe plan. Vervolgens kwamen aande orde de dijkverhogingen. Geconstateerd werd, dat er drie phasen bestaan: 1. het dijkherstel dat in 1953 gereed kwam; 2. de verzorging van de zwakke schakels .dér dijkringen waarvoor men bezig is plannen te maken; 3. de vraag of besloten zal worden tot uitvoering van het Delta-plan- (afsluiting der zeegaten), dan wel algehele verhoging van alle zeedijken. De verzorging van de zwakke schakels der dijkringen verkeert in vergevorderde toestand van- voorbe reiding, alleen doen zich nog' financiële ■moeilijkheden voor. Dit betekenteven wel niet, dat gewacht moet'' worden' tot dat de nieuwe waterstaatsbegroting in behandeling is geweest. Alle plannen ver gen overigens veel-geld en;veei tijd. Wat. betreft de versterking der zwakke plek ken in de zeeweringen deelde De Pakistaanse regering heeft in Karatsji medegedeeld, dat Pakistan-en Tnrkjje overeengekomen 'z|]n dat ge streefd zal worden naar nauwere samenwerking. Deze. overeenkomst effent de. weg, zo wordt in Washington vernomen, veer 'een overeenkomst in zakemilitaire hulp tussen Pakistan en de Verenigde Staten; In het 'staatsblad' zy» opgënom^n"A&-(| ninklijke BcsliRten', met - betrekkingj'tbtM. de bezoldiging^: van de müitairen.!?van^ Koninklijke'-.Lahd;,..:èn Luchtmacht Men :Ji van'^de.-KonmWijkëï-Marihë-^feiï:^®))®^^ ï»i; v.--; j.wlsi:1 Hieruit:- blijkt,:*dat --er ,thaiis:?iVröwël%- géén -verschil, 'meerbestaat^in^^b&eoldi^ ging tussen de militairen -vanëfbeldég categorieën.'. Tot.vcor'kortr:was>'hét®'zoS dat de - salarissen van dë T Kop.^Maiinë* ongeveer -10 procenUhoger: lagen idanjidié! •bij -Land- .én Luchtmaënt-;-%rar',;s^t5&^r In.d'e Memorie -vanr Antwoord -aaivde Tweede Kamer heeft;,de -miidstèti§vai& Oorlog en van-Marinè. destijds: al;aahgê^| kondigd.het plan te hebben: dë>'vëipchi|-S len tussen de strydmachtonderdëleh^'tófê de kleinst mógelijke próporües>;tërug!$it® brengen,'. Dit:is thans Ipractisch, bereikt||[ Van It kolonel (kapitein' luitenaati'ite^ zee) en.hoger - zijn de salarissen.'gelijk,); daar beneden is ernog 'een zeer;'klehi'L verschil ten "gunste. yan,,;dë;^afiheïïS^^^ I ;ttS. -jY'iYiY' De internationale groep van deskun-5ga} digen, die eep. onderzoek,, heeft; ingestel'd',#p-f naar de;Perzisdie k olievëldénrJrheéft^^® Londen medegedeeld; dat;de, buiten ;wer^é king gestelde installaties' zich ln'iJgpedKp staat, bevonden, De groep, diebestaat luit experts iv'angp zéven' van de t'.voóraaamsterinteBMtib^ nale' ohemaafc^appyen.'/zai. voorsté'UénJjl indienen bij' dë directies,', hoe'";dé|?öHëM^ productie,: weer op gang te" 'krijgèn^iiffii Perzië. '.Y'':';Yr Het rapport - zal vervolgens - worden*®.- aangeboden, ter goedkeurirtKÏ Perzlsche'regerihg. - t B»j' de deskundigeiiwaren"' twee i'Ne-i^^, derianders en acht Amerikanen. YY'^S" (Van onze weerkundige medewerker) flOOI EN VORST geven elkaar geen duimbreed toe. Al enkele dagen handhaaft zich de grenslijn juist boven Nederland. Kleine storingen, die zich in net grensgebied ontwikkelen, -veroorzaken neerslag in allerlei vorm. Gelijktijdig viel, er gisteren in-ons land weer motsneeuw, sneeuw, ijsel, regen en motregen. - 1 Op de Waddeneilanden lag gisteravond 13 centimeter sneeuw,in Groningen en Friesland 5 tot'8 cm. In het Zuid-Westen van-het land daarentegen is de grond door weekt van de .regen bij lichte dooi. .- Ook voor.het'.weekeinde. wordt iverwacht dat het overgangsgebied tussen dooi éh vorst 'in onze., omgeving blijft. Deze 1 stationnaire toestand hangt, samen, met de .aanwezigheid van -een' hogedrukgebied boven Scandinavië, dat de doortocht van. Oceaandepressiesblokkeert. Dit hogedrukgebied vertoom geen tekenen van, verzwakking.-; Y.jYY'i Een nieuwe Oceaandepressie,. die thans Ierland nadert; zal er dan - ook: zeer waarschijnlijk niet; in slagen de huidige weerstoestand -boven West-Europa belangrijk te wijzigen. De geboortevan een-Ypritwjujtx-in-Y.j^ Luxemburg ontketende een golf Ypawgj$j!jjjf[ enthousiasme daar het gehele land. De J poststempels op de briever. Lmem burg droegen de datum en het uur van de geboorte van de vorstéljjï^\f%ij, telg Prinses Marie-Astrid. [Zdals^dS foto toont, zorgden; de posterijen jbqYYYY-^t vendien voor een uitbundig £Vivei'ikïj£$M Princesse" op alle •corres'ppndéhgp;Yï^Y§ Navarre, de Franse opperbevelhebber^ in Indo-China," -verklaarde': giètëreritWaa^S de Vietmlnh-opstandelingeir iiietri'cih'" staat' zullen zjjn met hun huidige :,ëroë: pen LoeangPrabangin te hemen.-:i-,v.-:;ii; (Navarre zei., dat het offenriefivantdf Vïetmlnh in Laos voor het. ogenbik*;i staan gebracht is. -Hij zei er tevens: óp:'te:':verta*o«wètïvQa'3 MoeongSai, waar Franse ;bataljóns>hct uithouden tegen storkere.vijandelijkè striMkrachten^ihet^.zaL'yolhoudeniS^sftras De*totale verliezen vah'dè Franse"Unie^S ln Noord-Laos sedert.,-30;: Januari *ziin minder dan 500- man. 'jkdPïj èKg&Ste

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1