Twee doden Nieuwe bij aanvaring Waterweg „Kamogawa Maru ramde de „Leuvehaven" Onderhandelingen worden naar Den Haag verplaatst Journalist Evenhuis Nederland teruggekeerd Communistisch Hongarije laat 1272 Griekse gijzelaars vrij Scheepsdrama in dichte mist BRITSE REDERS KLAGEN OVER AMERIKAANS OPTREDEN Voorjaar keek om de hoek Japanners staken geen hand uit Leger stoort zich niet aan McCarthy Mogelijk geen grote' R.T.C. nodig Atoombommen voor de R.A.F. Doojpplecfoigheid „Het was niet meer veilig voor mij' SrtAANDAG 22 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2703ff Sgf Weerbericht :|fi Nederlands echtpaar in Indonesië vermoord MacCarthy laat schepen schaduwen WwsteUng Volkomen verrast Nederlaag voor Mossadeq De Schelde-Rijn-verbinding DUIZENDEN ANDEREN BLEVEN ACHTER Russische officier vluchtte naar West-Berlijn Bespreking van Adenauer met Ollenhauer Ook voldoening iri Suriname Bromfietser, maakte dodelijke val Frans vliegtuig neergestort 1 mm Mansoor Adabi huwt?® met Maleis meisje Prof. dr. Muntendam onderscheiden IFr JS 103-Jarige overleden Zie verder pagina 3 Advertentie V. KOSSEM'S Minister Kernkamp terugi ii§_ i si /wf, 4V- «jp] R.T.Cmet de West IEL as *%»$m - De 33-jarige Nederlandse journalist, Eddy Eygsthufe, die.:^6o_ de Indonesische regering het land is uitgewezen, is na een verblijf van bijna zes jaar in Indonesië, gistermiddag mest zijn vïouw èni zeven maanden oude zoon Abje, op Schiphol in het vaderland terufe- gekeerd. De eerste, die hem op Nederlandse bodem begroette, vrsijk de voorzitter van de Federatie van Nederlandse «fofffpaiastes^ heer J. J. van Mechelen. Ik- Noodweer in Italië Zie verder pagina 3 £iw I? ,w Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 13.3019 30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 s Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.gg. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Dinsdagavond! NEVELIG. Nevelig weer met veel bewolking enlater kans op enige regen vanuithet Westen. Zwakke tot" matige wind uit Zuidelijke richtingen en dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Hoofdredacteur: Br. J, A. H. 3. S. BRUINS SLOT De bemanning van de president Jan Leisbrengt één der omgeslagen sloepen van de Leuvehaven in veiligheid. Zaterdagavond hebben bandieten in koelen bloede een Nederlandse vee boer en zijn echtgenote vermoord, na bun boerderij te hebben geplunderd. De boerderij bevindt zich in Bogor, 65 km ten Zuiden van Djakarta. De 39-jarige boer, Lichtendahl ge naamd, was met zijn vrouw naar de bioscoop geweest. Bij zijn thuiskomst kwam hij tot de ontdekking, dat zes gewapende bandieten het gehele per soneel voor de boerderij bijeen had den gedreven. De leider van de bandieten, die ge wapend was met een tommygun, gaf bevel, dat "de rest van de bende de 'gang zou yerlaten. Vervolgens vuurde hjj negen kogels af op de boer en zijn echtgenote. Beiden/ werden gedood. .Het' echtpaar Iaat~drie "io'nge'"kinde ren na. De Britse rederijen hebben de Ver. Staten .er van beticht dal rij marine kotten gebruiken om Britse koopvaardij schepen te „schaduwen", welke op com munistische harens in het Verre Oosten ▼aren. De machtige kamer Voor de scheep vaart een particuliere organisatie heeft een ernstige klacht laten horen over het feit 'dat Britse schepen „onder worpen worden aan interventie door een bevriende mogendheid". Speciaal senator McCarthy wordt heftig becrïtiseerd m het jaarverslag, waarin o.a. wordt gezegd: „Het is bijna ongelooflijk, dat in vredes tijd de Ver. Staten gewapende wachten plaatsen op Britse koopvaardijschepen die (Van onze weerkundige medewerker) JTERWIJL in het Noorden van het land de temperatuur ook gisteren de gehele dag beneden het vriespunt bleef, heeft in het Zuiden van het land het vroege voorjaar eens om de hoek ge- keken, in Zeeland en Brabant scheen Zondagmiddag op vele plaatsen een voorjaarszonnetje b\j temperaturen van zes tot zeven graden boven nul. Ook i« de Noordelijke pro vincies kwamen opklaringen voor, maar deze hadden tot ge volg, dat tegen de avond de vorst weer toenam door de ster ke afkoeling boven het sneeuw- dek. De weerstoestand in Europa, is in de afgelopen dagen maar weinig veranderd. Eet hoge- drukgebied boven Scandinavië vertoont echter tekenen van verzwakking en daarmede sa menhangend neemt ook de aan voer .van koude lucht in be tekenis af. In onze omgeving is de lucht beweging gering, zodat in ons land nog geen veranderingen optreden. De nachtelijke afkoe ling veroorzaakte echter op vele plaatsen mist. Ten Westen van Ierland na dert een nieuwe oceaanstoring die later de wind weer zal doen toenemen uit Zuidelijke richting Nu het hogedrukgebied boven Scandinavië verder afneemt, ts het zeer waarschijnlijk dat de nieuwe storing er in zal slagen ook in het Noorden van het land de temperatuur althans over dag toi boven het vriespunt te doen stijgen. (Van een onzer verslaggevers.) Op de Nieuwe Waterweg, bij Hoek van Holland, Is gistermorgen om streeks half tien het Nederlandse kustvaartuig „Leuvehaven" overvaren door de Japanse vrachtboot „Kamogawa-Maru". De gevolgen waren ont zettend. Binnen enkele minuten zonk de Leuvehaven. De bemanning, be staande uit 8 leden en een aan boord zijnde loods, zagen nog kans van boord te springen. Zij hebben allen getracht, al zwemmende de wal te be reiken. Twee van hen, de matroos Nol Niën uit Roermond en de 68-jarige kok A. Smit uit Rotterdam, zijn jammerlijk om het leven gekomen. Hun stoffelijke overschotten zijn gevonden door de in Hoek van Holland ge- stationneerde reddingsboot President Jan Leis. Het Japanse schip, dat enkele honderden meters verder aan de grond liep, is later naar de Rotterdamse haven gesleept. Van de-Leuvehaven Is nog slechts een gedeelte van de mast ^zichtbaar. Het schip voer recht op de Leuvehaven af en voordat men besefte wat er ge beurde, had het schip de Leuvehaven aan bakboordzijde midscheeps geramd. Voor alle opvarenden was er op dat fatale ogenblik nog slechts één uitweg. Wilde men zich redden van een wisse verdrinkingsdood, dan zat er mets anders op dan in het ijskoude water te springen. De kapitein en de loods schreeuwden zo goed en zo kwaad als dat mogelijk was naar de bemanning, dat zij moesten springen en enkele seconden daarna was de Leuvehaven verlaten en verdween naar de diepte. De eerste machinist, de heer J. Kars. bergen uit Capelle a. d. IJssel, die ziel in de machinekamer bevond, rende naar het dek. Hij trachtte een sloep te strij ken, maar deze poging bleek vruchteloos. Daarop snelde hü weer naar beneden met de bedoeling een reddmgsgordel te halen. Maar het water hield hem tegen eu weer op het dek gekomen, trof hij daar de nog jonge lichtmatroos Andries Oostenbrugge uit Rotterdam aan. De jongen was volkomen overstuur en wist niet precies wat hij doen moest. De machinist trok de schoenen van zijn voeten en stuurde hem het water in. „Tracht de wal te bereiken", schreeuwde hij hem toe „en zwem mij achterna. Het is je enige kans het leven eraf te brengen." En weldra worstelden negen mannen met de woeste golven. De loods ^en de tweede machinist Hans van den Berg uit Schiedam, riepen de andere drenke lingen toe, dat zij in de richting van het eiland Rozenburg moesten zwemmen. Dat was met het oog op de vliedende eb de veiligste .weg. De groep was echter spoedig uiteengejaagd door de steeds aan zwellende golven en vanwege de mist kon men elkander slechts horen roepen maar niet meer zien. Enige tijd bij' elkander zwommen de kapitein, de eer' ste stuurman Dick Peetoom uit Rotter' dam, de tweede machinist Hans van den Berg, de lichtmatroos A. Oostenbrugge uit Rotterdam en de kok A, Smit uit Rotterdam. Ook matroos Nol Niën be hoorde aanvankelijk tot deze groep, maar het water trok hem spoedig mee. De kok schreeuwde de eerste stuur man toe, dat hij het niet langer kon volhouden. Het was het laatste teken van leven, dat zij van hem hebben ge hoord. De man vond de verdrinkings dood door uitputting en koude. De stuurman trachtte nog een aankomend liïik van het wrak var. de Leuvehaven in zijn richting te duwen, maar de kok kon de krachten niet meer opbrengen zich daaraan vast te grijpen. Al zwemmende bereikte men een sloep, die was gestreken van het marinevaar tuig „Paets van Troostwijk". De beman ning hiervan had hulpgeroep gehoord en de sloep het water ingezonden. Toen de mannen hierin wilden klimmen sloèg de sloep om en met alle macht hebben zij daarna getracht zich aan de sloep vast te klemmen. Dat gelukte de eerste stuurman, de tweede machinist en de kapitein. De matroos Oostenbrugge bleek al te zeer verkleumd en de anderen hebben hem daarna naar de sloep ge trokken en zo dobberden zjj rond, met de vurige hoop, dat spoedig redding zou komen opdagen. Tot driemaal toe werden pogingen in het werk gesteld aan de wal te komen. De sterke stroom gaf de mannen echter geen schijn van kans. „Wij werden volkomen verrast", zo vertelde ons gistermorgen de kapitein van de Leuvehaven, de heer* W. Keus. Hem troffen wij aan in hotel America te Hoek van Holland, waarheen, nog enkele geredden waren gebracht. Gistermorgen hing een dichte mist over het wrater en circa tien minuten voor het vreselijke gebeuren, was de kapitein met de loods overeengeko men, dat het raad zamer was voor an ker te gaan. Men zou wachten totdat de mist wat was op getrokken en dan trachten de Water weg te verlaten. Met opzet had de kapitein de machines draaiende gehouden. Mocht er onver- hoopt iets gebeuren, dan rijn we snel uit de voeten, zo had hjj nog tegen de loods gezegd. Enkele schepen waren de Leuvehaven juist gepasseerd. Het leek wel alsof zjj zich in geheel niets aan trokken van de mist en juist had de kapitein een opmerking over de onver antwoordelijkheid, gemaakt,.-ofdaar doemde een steven op van een vracht boot. Kapitein Keus. in de haven liggen en marinekotters gebruiken om Britse schepen-van de ene Amerikaanse baven naar de andere te schaduwen. Maar dit gebeurt". Hoe dit schaduwen gebeurt wordt in het verslag niet vermeld, maar wel wordt gezegd, dat „het drama 'een komische noot kreeg toen een Brits schip beleefd vaart verminderde om rijn Amerikaanse schaduw in staat te stellen bü te blyven". De Britse reders, aldus "liet verslag, hebbe-i de contröle van de' Britse rege ring aanvaard teneinde té 'verhinderen dat buitenlandse charterers vTm hun schepen gebruik kunnen'maken om stra tegische goederen naar' conimunistische havens te vervoeren. Dit- stelsel- werkte goed en ware de Amerikaanse ontwikke lingen er niet geweest, dan zou deze con trole geen hinder hebben opgeleverd voor de wettige handel op China in niet-stra- tegische goederen. Maar ongelukkiger wijze werden dc hysterische aanvallen op leze handel door McCarthy gevolgd door brder gaande, maar slecht geformuleer de Amerikaanse restricties voor schepen, welke op communistische havens in het Verre Oosten varen. Deze restricties, al dus de kamer voor de scheepvaart, gin gen veel verder dan die welke de Brit se regering had opgelegd en zij vielen ook buiten de termen van -de resolutie der Ver. Naties. 1 O De Amerikaanse minister voor het Leger, Robert Stevens, heeft Zaterdag alle bevelhebbers van Amerikaanse legerafdelingen opgedragen volgens de voorschriften op te treden tegen offi cieren, waarvan de betrouwbaarheid niet ten volle vast* staat. De nieuwe order is van toepassing voor alle reserve-officieren en hun col lega's van het geregelde leger, die nog niet drie jaar in dienst zijn geweest. Minister Stevens heeft de officieren die Dinsdag getuigenis zouden afleggen voor de subcommissie van onderzoek van senator McCarthy, bevel gegeven niet voor de commissie te verschijnen, ïn de desbetreffende verklaring van het Pentagon te Washington, die Zaterdag is gepubliceerd, wordt gezegd, dat mi nister Stevens besloten heeft Dinsdag vrijwillig als getuige voor de subcom missie te verschijnen. McCarthy had Donderdag jl. van het leger geelst, dat binnen 24 uur de na men zouden worden bekendgemaakt van hen, die betrokken waren geweest bij de promotie en het eervol ontslag van een reserve-officier van de tandheel kundige dienst, de voormalige majoor Irving Peress, van wie, aldus de sena tor, bekend was dat hij communist was, Het leger heeft zich echter niet r— dit ultimatum gestoord. Een der oudste inwoonsters van ons land. mevrouw A. V. A. Velden-Monquil uit Honselersdijk, is Zaterdagnacht in de ouderdom van 103 jaar overleden. Zij ge noot tot haar honderdste verjaardag een uitstekende gezondheid f. 1.40 «n f.1.-. De masten tan het gezonken schip steken nog boven het water uit. Links het Japanse vaartuig, dat de aanvaring veroorzaakte. Tijdens de recente senaatsverkiezingen zijn te Teheran in totaal 2031 stemmen op oud-premier Mossadeq uitgebracht, aldus is officieel medegedeeld. In totaal zijn 34 081 steramen uitge bracht. Mossadeq die drie jaar eenzame cel straf uitzit wegens een poging om de Sjah van dj troon te stoten neemt met deze 2031 stemmen de 142ste plaats in op de lüst van 250 burgers, waarop de bevolking van Teheran zijn stem uit gebracht heeft. Alleen de hoogstgeplaatste 75 krijgen een kans op 15 senaatszetels. Deze 75 zullen een vergadering houden tijdens welke zij zullen uitmaken wie hunner de 15 zetels zullen innemen. Dit jaar zal de Britse luchtmacht voor het eerst de beschikking krijgen over atoombommen, zo-heeft de Britse minister van. Luchtvaart A* J T :-'~ and Dudley, geraamde* kós medegedeeld. ird^de Lisle rover de üchtmacbt Na een verblijf van 6 weken in de West, waar hjj voorzitter is geweest van- de Nederlandse delegatie in de „Kleine, Commissie", Is de minister van Over-- zeese Rijksdelen, prof. dr. W. J. A. Kern-,., kamp, op Schiphol teruggekeerd: „Nu we het in de kleine commissie., eens zijn geworden zullen wij ons met de* voltallige delegaties beraden", zo zeïde* hij en op een desbetreffende vraag luidde O.i zijn antwoord: „Inderdaad is het theore- tisch mogelijk, dat een grote ETC dan,, ".gaga niet meer nodig zal zijn. Dat zou kunnen,' g(jf indien de voltallige delegaties van NejL derland, Suriname en de Antillen allé;* drie accoord zouden gaan met wat wij -- thans in de West hebben besproken, fis dat geval zouden we dus kunnen zeggen#!#», dat de voltallige RTC,het statuut goed---.-'1" keurt, maar we zullen dit moeten. aC-M -m wachten. Het zal nog moeten blijken." SP.ïgf- Do onderhandelingen lussen de heren Frans van Cauwelaert en Steenhezghe over hel vraagstuk der waterwegen zul len Vrijdag a.s. Ie Den Haag. worden voortgezet, aldus is volgens de Gazet van Antwerpen, beslist op een bijeenkomst die Zaterdag jL is gehouden in de ambts woning van de heer Van Cauwelaert te Brussel. De besprekingen, "waaraan ook door diplomatieke ambtenaren en des kundigen der beide landen werd deelge nomen. duurde twee uur. Van Belgische zijde werd vernomen dat de besprekingen een vlot verloop heb ben gehad en goede vorderingen zijn ge- niBsikti De Nederlandse afvaardiging verzocht de onderhandelingen Vrijdag in Den Haag voort te zetten. Hieruit wordt afgeleid dat de heer Steenberghe zijn regering wenst te* raadplegen, hetgeen-in - Bel gische kringen de verwachting .wékt dat de onderhandelingen het eindpunt nade- ren.. liet rapport is vrijwel gereed. Hét voor ziet een regeling voor de Stop van Ter- naaien; die op kosten van België zal Terneuzen is een oplossing gevonden waarbij België 85 procent zal betalen van de kosten die gepaard gaan met de ver breding van de sluis. In dit verband blij ven nog enkele detailpunten te regelen waaromtrent men echter naar men aan neemt gemakkelijk tot een accoord zal kunnen komen, Met betrekking tot de Schelde-Rijn- verbindrag werden de onderhandelaars het eens over het tracé van een kanaal gaande van de Antwerpse dokken naar de Oosterschelde bezuiden Bergen op Zoom en van benoorden die stad naar Moerdijk met een boog benoorden Rozen- daal. De vaart door de Oosterschelde zou door een dam worden beschermd tegen zeestromingen. Ook de verdeling -der kos ten werd geregeld. Men is evenwel Zaterdag niet tot een overeenkomst kunnen geraken betreffen de de Belgische eis om in het verdrag betreffende dit kanaal een clausule op te nemen waardoor het mogelijk wordt gemaakt de Belgische binnenschippers een subsidie te verlenen, indien zou blü- ken_dat de Rijnscheepvaart naar en van Antwerpen ook met dit kanaal te diijxr Luik en Nederlands Limburg. Ook voor zou zijn tegen de concurrentie van Rot terdam. Hierover wensen de Nederlandse onderhandelaars het advies van hun re gering in te winnen alvorens tot onder- tékening van het gemeenschappelijke rapport over te gaan. Wordt betreffende dit rapport overeen stemming bereikt, dan zou de onderteke ning aanstaande Vrijdag in Den Haag kun nen geschieden, zo besluit de Gazet van Antwerpen. Van Nederlandse zijde kan op deze pu blicatie van Belgische kant op het ogen blik geen commentaar gegeven worden; Men wijst er op, dat de tracé van het kanaal, zoals in het bericht genoemd, een van de ruim half dozijn projecten is, welke zo langzamerhand voor de verbin ding Antwerpen-Moerduk zijn ontworpen. "Wel wordt in deskundige kringen te Den Haag de indruk gewekt, dat de Ne derlands-Belgische studiën over de Zuide lijke wateren zo langzamerhand uit de politiek-economische in de waterstaatkun dige sfeer terecht komen. Zaterdag is, zoals gemeld, Marie Astrid, het dochtertje van Erfgroot- hertog Jean en Erfgroothertogin Josephine Charlotte van Luxemburg in het kasteel Betzdorf, in tegenwoor digheid van leden van het Belgische en Luxemburgse vorstenhuis ten doop gehouden. Van links naar rechts: prins Jan, koningin-moeder Elizabeth van België, prins Felix van Luxem burg, koning Boudewijn van België en prinses Liliane de Rêthy. Communistisch Hongarije heeft Zater dag 1272 Griekse gijzelaars in vrijheid gesteld. De'gjjzelaars, de helft kinderen, waren .achter het ijzeren gordijn vast gehouden sinds hun gevangenneming door communistische guerilla's geduren de de gevechten in Griekenland tussen 1347 en 1949. Het oudste lid van de groep is een vrouw van 110 jaar. ZU passeerden de Oostenrijkse grens m twee tremen, die onder leiding ston den van het Rode Kruis, Daarna zetten de gijzelaars hun reis per tréin voo-t 'naar Italië - vanwaar zij per boot naar Griekenland gaan. De communistische beslissing kwam als een verrassing omdat de Hongaarse regering tot op dat ogenblik alle ver. zoeken om vrijlating van deze Griekse onderdanen had genegeerd. Bij hun aankomst in Oostenrijk ver klaarden verscheidene gijzelaars, dat zij via Albanië naar Hongarije waren ge bracht. Zij hadden niet in concentratie kampen gezeten maar werden gedwon gen in de Jandbouw of in fabrieken te werken. Zij werden precies zo behan deld als de Hongaren zelf. De kinderen gingen op Hongaarse scholen en leerden de landstaal: Zij zelden dat er nog ongeveer 1000 Grieken in Hongarije zijn, doch dat zij spoedig ook vrij zullen worden gelaten. Het aantal Griekse gijzelaars in de andere satelhetlanden worden geschat op „verscheidene duizenden". Twee leden van de Sowjet-strijakrach- ten, luitenant Mikhail Grigorev en sol daat Alexander Kapustin, hebben gister middag in de Britse sector van Berlijn asyl gezocht. Asyl Is verleend aan luite nant Grigorev. Soldaat Kapustin heeft sindsdien te kennen gegeven, dat hjj naar de Sowjet-autoriteiten wenst terug te keren. Er worden regelingen getrof fen om aan zijn wens te voldoen. De luitenant verklaarde, zijn vlucht zorgvuldig met hulp van zijn Duitse vriendin te hebben voorbereid. Toen hij gisteren ra Oost-Berlij'n een officiële opdracht kreeg, klom hü met de soldaat in een-wagon van de „hoebbahn" en reed rustig door het „kleine ijzeren gor dijn", dat Berlijn In tweeën deelt Het moment van de doop. De Westduitse sociaal-democratische oppositieleider Erich Ollenhauer heeft ingestemd met een verzoek van Bonds kanselier Adenauer om besprekingen te voeren over de toestand, die na de Ber ISjnse conferentie is ontstaan, aldus is Zondagavond door partijfunctionarissen medegedeeld. Adenauer had om een onderhoud ver zocht om te trachten een gemeenschap, pelüke buitenlandse politiek der christen democratische en sociaal-democratische partij te ontwerpen, voornamelijk ten aanzien van de Europese integratie. Ollenhauer zeide m zijn antwoord, dat zijn instemming niet betekent, dat ,hjj Adenauers oordeel omtrent de nieu we toestand aanvaardt Het standpunt dat'West-Duitsland zich na de Berlyuse conferentie moet concentreren op Euro pese Integratie is niet in overeenstem rung met de resultaten van de corrfe. rentie en met haar blijvende gevolgen aldus Ollenauers antwoord. i O1 J- De voltallige Surinaamse delegatie, van* :- de R.T.C., die thans door de Surinaamse» 4 leden van de .Kleine commissie" op* del», hoogte is gesteld van de inhoud van het '--4 ontwerp-statuut voor het Koninkrijk- nieuwe stijl, heeft de bereikte overeen-", stemming zeer gunstig ontvangen, aldus-?; vernam de correspondent van het MI.,! te Paramaribo. (De correspondent meld-v.4 de reeds eerder hetzelfde voor wat be-*M Se treft de voltallige Antilliaanse delegatie) .'iS. Deze ingenomenheid wordt in Suriname?*;# echter enigszins getemperd "-door 'enigeM twijfel over de vraag, of het ontwerp ookjp voor Nederland aanvaardbaar zal "rijn, omdat de voldoening in de Ned. Antillen?;, en Suriname voortspruit uit de' omstan-öf, digheid, dat in de kleine commissie,-van# Nederlandse zijde een ruime tegemoet-4!: koming is betracht in kwesties,'die "lichtl, aanleiding kunnen'geven tod het enitstaaafè van punten van geschil J; j i Hedenmorgen omstreeks tien voor, elf is de 3Ajarige vertegenwoordig* zoirblijven, enrtiaardoor ■tAii >n4«i éarrnn a (VMiMiwanna vmn LJvifT—v_ j- tv#i -m—— - defi hoek van de Hoefkade ien" de -Markt^g wegtdodelijk verongelukt toen,hijtvdór-1 rang wilde verlenen aan,.een van rechfc* komende vrachtauto bestuurd- door 28-jarige M. V. uit Rotterdam? ji De bromfietser remde, slipte en kwanBj in .aanraking met het linkera- van de vrachtauto. Hü viel op straatiefi§ bleek zo ongelukkig te. zijn terechtgejf komen, dat hü tijdens het vervoer na: het .ziekenhuis Westeinde is, overledé •t- 4- rl ■Av]\ Naar thans gemeld wordt _zün;aile;l| inzittenden, onder wie 15 passagiers,*! van het Franse militaire vliegtuig, c Donderdag op weg van Oran naaril zerta tegen een Berg is gevlogen,-om gekomen. Het toestel vloog in brarid4f De heer Evenhuis, hoofdredacteur van „De Vrije Pers" te Soerabaja en corres pondent van het „Algemeen Handels- Wad", is op grond van een besluit van de Indonesische minister van Justitie van 18 Februari jX het land uitgewezen. De journalist vertelde bü rijn aankomst op Schiphol aan zün talrijke collega's, dat de officiële raden tot zijn arrestatie is geweest het telegram, dat hü aan het Algemeen Handelsblad had willen ver zenden over de kwestie van het Sim pang Hotel* (het voormalige Oranje Ho tel) in Soerabaja. In het uitwüzin'gsbe- sluit slaan enkele zinsneden uit dit, door de censuur niet doorgelaten telegram, o.a. dat' „de pas benoemde resident van Soerabaja fel anti-Nederlands is". „Dit is ook mijn mening' en zo voegde de heer Evenhuis hieraan toe, verder stond in het telegram „dat de Nederlandse ge meenschap in Soerabaja verontrust is over het feit, dat de campagne tegen het Simpang Hotel kon uitgaan van een zo hoge functionaris als de resident". In het uitwijzmgsbesluit was voorts opgenomen, dat enkele artikelen in „De Vrije Pers' prikkelend waren voor de Indonesische bevolking. Ter begroeting waren voorts op de luchthaven aanwezig de chef van de di rectie voorlichting buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer D. J„ F. de Man, en enkele collega's van het Algemeen Handelsblad. Toen kwam de journalist zelf aan het woord. Hij zeide, dat in het" bewuste telegram naar Nederland had gestaan. Door het instorten van huizen in Zuld-Italiê tengevolge van zware re gens. zün Zaterdag twee personen om het leven gekomen en een zwaar ge wond. dat de achtergrond van de bestorming^ door de Pemoeda's van het Simpang Ho-! fe® tel in tegenspraak was met de verklaV&fc? ring, die de resident er later over op eeq^ïSta Mansoor Adabi, de onderwijzer op Ma-4>5 lakka, wiens huwelijk met de dértien-ï V jarige Nederlandse Bertha Hertogh/in4 ih 1950 niet erkend werd. hetgeen ernstige ongeregeldheden in Singapore veroor- S»'#? zaak te, is gisteren in het huwelijk ge;»?#» treden met de vüftienjarige RteleSsél:?!# Brnte Jahuri, een van zün oud-leertingemV-JM Er was politieversterking, doch eritóÖ kwamen geen ongeregeldheden voor. Meni-7jhn had gevreesd, dat fanatiekelingen, .die Mansoor er van beschuldigen, dat hjj na-,? C |1 tiet wettetijke erkenning van het. hui -4-11 welijk met Bertha te krijgen, een aanval op hem zouden doen. '*eV? 1 De minister van Sociale Zaken ^-en. Volksgezondheid, de heer J.-G. Suurhoff#*:-':*i heeft hedenmorgen in het büriin van'de®4 staatssecretaris van Sociale Zaken, mr'*'dc? A. A. van Rhijn, en enige hoge arabtena-' ren van het departement aan - prof.» dr. Pi; Kg, i n4on ,7r.n J ma .4 a 1. M A. .w A a— r-,1 vit-- n t - iT-m te benoemen tot ridder in de Orde -van?#! de Nederlandse Leeuw. ofrigëSê Prof. Muntendam is oud-staatiacrèta-S lis van Volksgezondheid en thans/vzc ilsfé, men weet, directeur-generaal „van v'de Volksgezondheid. -'x -U, "o f. 4 akjv V C

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1