Rechtsbijstand bij onvermogen IS MOSKOU ER BIJ GEBAAT? Speculaties over vrede in Indo-China Nehroevraagt een directe wapenstilstand limm HET LEGER ROERT ZICH DANIG IN MOSKOU Vermiste m.s. Domburg heden in Wemeldinge aangekomen Verkeerde' nootjf r m Westen stelt voor, Duitsers meer vrijheid te geven Prins Bemhard naar de Y.S. Bloedig beleid in rood-China NEDERLANDS ECHTPAAR STOND IN TAIZ (YEMEN) TERECHT Het mocht niet worden bijgestaan door Nederlandse raadslieden GROOT AUSTRALISCH GEBIED STAAT ONDER WATER Loeang Prabang ontzet Protesttelegram aanf* ministerraad Ruim een ton aan faillissements- gelden verduisterd Programma DeëriS Koninklijk bezoek s DINSDAG 23 FEBRUARI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2704j Weerbericht Zelfbewust^ woorden van Boelganin Duitse gifmengster bekent m cfe: Twintig mensen zijn verdronken Ameland nog steeds geïsoleerd Koning Leopold naar Zuid-Amerika Eerst na opening van conferentie in Genève? Scotland Yard ondervroeg hotelpersoneel GROTE ZUIVERING! IN GEORGIË rif' Maatregelen in voorbereiding AsM Prinses Wilhelmina bij ingenieurs te&i 'V Mr SUSA3VTO NAAR NEDERLAND TERUG EDG-debat in Frankrijk Mevr. Van Huls (links) te kent een document dat haar door de president (rechts) werd voorgelegd. y Zaak-Chesney De Schelde-Rijnverbindintr tot beslissing ff!, Botterdam: Witte de Withatraat 30 Telet 115700 (4 W Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachten dienst abonnementen 1813019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: TeL 111882 Postgiro 424867 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. j 2126 per 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig tot Woensdagavond! 11 VRU VEEL BEWOLKING. Vrij veel bewolking met enkele verspreide buien en" plaatselijk ook opklaringen. Matige, tijdelijk, krach tige Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind. In het Noorden van het land iets hogere, elders ongeveer dezelfde i emperaturen. yti SS#® ft{& v/Y' t O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. 3. BRUINS I DE minister van Justitie heeft een belangrijk wetsontwerp ingediend dat betrekking heeft op de rechtsbij- rtand aan on- en minvermogenden. Dat dit een belangrijk wetsontwerp is, volgt reeds uit het feit, dat deze rechtsbijstand betrekking heeft op 90 pet der bevolking. Tot dusverre is het zo dat een on- of minvermogende die een procedure W1 voeren voor een rechtbank of door anderen genoopt wordt die te voeren, zich tot het Bureau van Con sultatie richt, waarin drie advocaten zitting hebben, hetwelk na een sum mier ondérzoek een advocaat toevoegt aan de verzoeker. Dan vraagt deze voor zijn cliënt verlof om gratis te procederen. Als dat toegestaan wordt heeft het proces zijn normale verloop, met dien verstande, dat de advocaat ei de deurwaarder hun diensten gra tis Verlenen en zelfs geen vergoeding ven gemaakte onkosten krijgen. Er zijn deurwaarders die tussen de 10—15 pet. van hun exploit-praktijk gratis verrichten. In verscheidene plaatsen is het zo dat elke advocaat 10—12 gratis te voeren procedures per jaar toegewezen krijgt. Uiteraard is het zo, dat de 10 pet. der bevolking, die sniet-kosteloos proce deert, veel meer met rechtszaken te maken heeft dan de 90 pet. Want in die 10 pet. zit het bedrijfsleven, waar het burgerlijk recht en het handelsrecht en de vraagstukken daarvan bun grote tol spelen. Niettemin is ook de 90 pet., al heeft zü niet zo intensief met het burgerlijk proces te maken, daarbij toch betrok ken- DE huidige regeling Is onbevredi gend. Zij is daarom onbevredi gend, omdat zij een relatief kleine groep mensen (advocaten -en deur waarders) belast met een hoop werk, waar zij niet voor worden betaald. De bestaande regeling is 125 jaar oud en van oudsher zag men het als een ere zaak voor de advocaten dat zij de zechtshulp aan onvermogenden zonder betaling zouden verrichten. In een tijd van minder procedures en minder advocaten heeft dat gekund. Maar wie thans menig advocaten-budget zou be den, zou daarvan schrikken en moet wel tot de conclusie komen, dat er geen grond kan bestaan om hen ook nog te belasten met onbetaald werk. En ook afgezien daarvan moet de vraag gesteld worden of deze last nu bij uitsluiting op advocaten en deur waarders moet drukken. Het is. dus niet redelijk om dit werk-niet te doen betalen. Het is ook niet verstandig ten op-, dchte van de onvermogende cliënt. De verhouding tussen advocaat en cliënt moet er een zijn van vertrouwen.^ In dien. het werk, dat de advocaat doet, niet .betaald wordt, zal de cliënt spoe dig de gedachte krijgen dat de advo caat er onvoldoende aandacht aan be steedt „Hij besteedt zijn tijd en moeite natuurlijk liever aan de zaken waar voor hij betaald wordt" zo redeneren rij. Verscheidene advocaten hebben waargenomen, dat niet-befcalende cliënten dit gevoel hadden en tot uit drukking brachten, ook al hadden de advocaten op de zaak hun uiterste best gedaan. Niet alleen- het feit/ dat de advocaat niet betaald wordt, maakt de onver mogende cliënt achterdochtig. Ook het feit dat hij niet zelf zijn advocaat kan kiezen, maar dat hij een advocaat toe gewezen krijgt. „Ze zullen mij wél niet de beste geven," denken velen. En in het algemeen is het zo, dat als iemand aan een ander zijn belangen wil of moet toevertrouwen hij toch graag wat te vertellen wil hebben bij de vraag, aan wie dat zal geschieden. Op het f gebied van de artsenkeuze hebben wij in Nederland de vrije art senkeuze. Dat geldt ook voor de fonds- praktjjk. In het Nederlands juristen blad heeft mr, B. W. F. Pauwe de artsenkeuze en de keuze van een advo caat op één lijn gesteld. Iemand toegewezen te krijgen voor behartiging van zijn belangen is een ernstige minus op de vrijheid. Wan neer dat uit onvermogen voortvloeit wordt dat des te pijnlijker gevoeld. Het is duidelijk, dat onvermogen de vrijheid van de keuze op het gebied van rechtsbelangen zo weinig mogelijk behoort te deren. Uit dit alles kan men zien dat de bestaande regeling van de rechtsbij stand aan onvermogenden weinig be- vrèdigend is. Dit is dan ook de reden dat minister Donker zijn wetsontwerp indiende. Een beschouwing daarover geven wjj een volgende maal. Z.KH, dc Puns der Nederlanden zal pp 4 Maart voor een verblijf van en kele weken naar de Verenigde Staten vertrekken om op uitnodiging van Ame rikaanse militaire autoriteiten een aan tal vliegtuigfabrieken, legertraimngcen- tra en andere militaire objecten te be zoeken. Tevens zal de Prins voor de studenten van de „Air University" (de militaire luchtmachtacademie) een rede uitspreken. Tot veler verrassing heeft Prinses WiiheLmina in gezelschap van een hof dame van haar grote belangstelling voor het dijkherstel blók gegeven door In het gebouw, van Kunsten en Weten schappen te 'Den Haag de studiedag van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs over de hersteUings- en verbeterings- werken na de ramp van 1 Februari M53 bij te wonen. Prinses Wilhelmina werd begroet door de president van het Instituut dr. ir. J. A. Ringers. Kort na elf uur Is de Prinses ver trokken, na de lezing van prof. Thijsse te (hebben aangehoord. Men houdt zich thans in de wereld Intensief hezig met de vraag, of de Berlijnse ministersconferentie thans werkelijk het uitzicht heeft geopend op een beëindiging van de strijd in Indo-China, het enige gebied ter wereld, waar nog een formele oorlog aan de gang is. Hierover zijn gisteren meningen geuit door zulke uiteenlopende figuren als Adenauer, Nehroe, Eden en Du Hes. De Indische premier Nehroe heeft in zijn parlement op alle betrokken mogendheden een beroep gedaan, om in Indo-China een wapenstilstand te sluiten nog vóór op 26 April de in Berlijn geprojecteerde Geneefse confe rentie deze kwestie aansnijdt. Volgens Nehroe behoefde geen der strijdende partijen daarbij haar posities op te geven. 5 iumgiwv'1 Byzonder geïnteresseerd teas koningin Juliana gisteren tijdens een bezoek aan het Gemeentemuseum in Den Haag toaar schilderijen van Canadese steden worden tentoongesteld, in een schilderij van Ottawa, de stad tvaar zij tijdens de oorlog woonde. De Koningin werd bij de ingang van het museum ontvangen door de Canedese ambassadeur, de heer Th. A. Stone Cop de foto naast haar). Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft verklaard, dat men In deze verklaring van Nehroe een ge baar van goede wil moest zien. Het was geen voorstel, maar hoogstens een sug gestie. Volgens gezaghebbende Franse kringen is een wapenstilstand in Indo- China niet mogelijk, omdat er geen rechtlijnig front Is zoals in Korea. In Washington is men over Nehroe's verklaring evenmin geestdriftig. Zou het vuren gestaakt worden vóór de con ferentie van Genève, dan zouden de Fransen in een positie kunnen geraken, dat zij moeten onderhandelen uit zwakte in plaats van uit kracht. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Eden. heeft gisteren in het Lager huis medegedeeld, dat het niet uitgeslo ten is, dat de landen, die op de Geneefse Ter gelegenheid van de dag der strijd krachten. heeft de Russische miuister van Defensie, Boelganin, gisteren ver klaard: „Onze strijdkrachten verkeren ik ..een positie, dat zl) elke vijand een' verpletterende «lag kunnen toebrengen." j. Op het ogenblik zijn onze strijd krachten sterk genoeg om die heethoof den af te koelen, die hun zinnen ver loren hebben, die misschien zouden trachten inbreuk te maken op onze onafhankelijkheid", verklaarde hij. Bjj zijn aankondiging dat het leger conferentie Aziatische vraagstukken zul len behandelen, in bepaalde stadia ver tegenwoordigd zullen worden door hun eerste ministers. Dit wijst op het grote belang, dat men eventueel aan deze con ferentie kan hechten. Overigens waar schuwde Eden rood China, dat wanneer het betere betrekkingen met Engeland wenst, het de Britse belangen moet be handelen met de „gebruikelijke hoffelijk heid en rechtvaardigheid. De Amerikaanse minister Dulles heeft m een gemengde Congres-commissie rap port uitgebracht over de Berlijnse con ferentie en betoogd dat deelneming van communistisch China aan de Geneef se conferentie geen „verzoening" bete kent en geen voorteken is van diploma tieke erkenning, In een radio-interview heeft de Duitse Bondskanselier Adenauer gisteravond als rijn mening gegeven, dat de Sowjat- Unie streeft naar een oplossing van de Koreaanse en Indo-Chinese kwestie, aangezien zij daarbij gebaat zou zijn, De Zweedse dokter Bengt Akerblom heeft na langdurige proefnemingen een nieuwe uithouding" ontworpen, die het spierenstelsel van de mens, in tegenstelling met wat de tol heden toe bestaande zitgelegenheden doen, volledige rust heet te gaan verschaf fen. De nieuwe stoel, welke zeer laag is, heeft een naar achter gebogen zitting en een knik in het onderste deel va de rugleuning, de zg. tyAkcr- blom-knik". Deze stoel werd ge ëxposeerd opde Keulse meubelbeurs, tvaar verschillende Duitse firma's stoelen met de ,^ikerblom-ljjn" lan ceerdenOp de foto: één van de modellen met op de achtergrond een plaat van het menselijk lichaam, die moet bewijzen, dat wij reeds 5.000 jaar verkeerd zitten,... „de laatste tijd" sterker is geworden, wekte Boelganin alle rangen op zich te concentreren op de perfectie van „nieu we methoden van moderne oorlogvoe ring." Waarnemers te Londen hechten de grootste betekenis aan de buitengewone publiciteit, die de Russen dit jaar geven aan de viering van de verjaardag van hun, pleger en marine. Men verklaarde, dat deze klemtoon op het" bélang van de strijdkrachten kort volgt op diverse Russische stappen, die aanwijzingen zijn voor de toenemende kracht van het militaire apparaat Een van die aanwij zingen is de lijst van candidaten voor de te kiezen Opperste Sowjet. Deze lijst bevat ongeveer driemaal zoveel namen van beroepsmilitairen als er stonden op de lijst van 1950. Het aantal maarschal ken en generaals in de nieuwe Oppaste Sowjet, nadert, volgens de nog onvol ledige lijst, de 50 reeds. De figuur van maarschalk Boelganin schijnt elke maand te groeien. Hij schijnt Stalins rol aan zich getrokken te bebben de opperste schakel tussen de partij en het leger te zijn. De politie heeft gisteravond bekend gemaakt, dat een 29-jange weduwe bekend heeft haar schoonvader door vergiftiging gedood te hebben. Eerder op de dag had de vrouw, Christa Leh- mann,- bekend haar vriendin, de 30- jarige Anni Hamann, met een vergif tigde 'bonbon gedood te hebben. De schoonvader van mevr. Lehmann stierf 6 mnd. geleden. Niemand schonk daaraan toen enige aandacht. HU was van zijn fiets gevallen en gestorvën. Maar verleden week stierf haar beste vriendin na in een chocolaadje gehapt te hebben. Haar hond at wat choco lade en stierf ook. Hierdoor raakte de zaak aan het rollen en de politie heeft verklaard van plan te zijn de tijken van de schoonvader, de schoonmoeder en van haar man op te graven. De man stierf twee jaar geleden aan een ..maagziekte". Eerder op de dag deelde de politie mee, dat mevr. Lehmann wroeging had over de dood van haar vriendin. De vergiftigde suiker was eigenlijk be stemd voor de moeder van het slacht offer. Al haar slachtoffers, zo meent men. hadden eritiek op haar levens wijze geuit. De wnd Hoge Commissaris van Indo nesië in Den Haag, mr. Susanto Tïr toprodjo, zal op 10 Maart naar Neder land terugkeren, na verslag te hebben uitgebracht aan de minister-president, mr. All Sastroamidjojo. Op de vraag van PJ.-Aneta* of hij reeds enige ver klaring oveKzijn; b«wek kon afleggen, antwoorddeinr. 'Susantc>Y-',,iibg" niet". Een bange onzekerheid heerste giste ren en vanmorgen vroeg bij het Rotter damse Kjjnvaartbedrijr te Rotterdam over het lot van de „Domburg", die gistermiddag om twee uur In Wemeldin ge had moeten zijn, maar daar vanmor gen nog niet was gearriveerd Met de scheepsongelukken van de laatste we ken voor ogen, maakte de Maatschappij zich ernstig ongerust. Men had zelfs het vliegveld „Valkenburg" al verzocht een vliegtuig op te doen stijgen, die het mo gelijk naar zee afgedreven schip, zou kunnen opsporen. De ongerustheid bleek echter onge grond te rijn, want vanmorgen telefo neerde de Rijkspolitie in Zeeland dat het schip tegen elf uur in Wemeldinge was gearriveerd. De oorzaak van de grote vertraging was volgens mededelingen van de Rijks politie in Zeeland en het Rotterdamse Rijnvaartbednjf, te wijten aan een aan varing in de buurt van Dmteloord. Wel iswaar was de „Domburg" hier slechts indirect bij betrokken, want de aan varing had plaats tussen het Zwitserse schip „Buskez" en het Nederlandse mo torschip „Beta", maar de opvarenden van de „Domburg" waren tegen wil en dank getuige van deze aanvaring. De vrouw van kapitein Komngs was er zelfs zo van geschrokken, dat zU het niet aandurfde haar man nog verder over de, nog met zwaar drijfijs bedekte Schelde, te vergezellen. Er zat dus voor kapitein Konings niets anders op dan naar het nabij gelegen Dintel te varen, waar hU vrouw en kind op de trein naar Rotterdam zette. Vandaar heeft hij, nu nog slechts in gezelschap van matroos Holleman, de reis naar Wemeldinge voortgezet, waar hij, zoals gemeld, tegen elf uur van morgen arriveerde. T N een circulaire van de „Prmci-t v, pals' Outward Java Freight Con-- ference", waarbij ook Nederlandse/""/?- scheepvaartmaatschappijen zijn aange-, sloten, wordt gesproken over versche-'> pingen naar Indonesië. Bij het woord Indonesië staat dam een voetnoot: „inclusief West Nieuw-,. Guinea". A Daardoor wordt de indruk ge wekt,- dat Nieuw-Guinea bij Indonesië zou, /i behoren. Het ware juister te spreken van „Indonesië en West N.-Guinea". s Waar Nederland zich 'schrap' zet tegen de eisen van Indonesië is het, van belang om door dergelijke schijn-,, tn bare kleinigheden geen voet te geven- #ij aan de eisen van Indonesië. Want der- gelijke formuleringen werken psycho-/, logisch verkeerd en spelen Indonesië" in de kaart, «2, Walter Robertson, chef der directie Verre Oosten van het Amerikaanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft het congres meegedeeld, dat de Chinese communisten sinds 1949 ongeveer 15 mlllioen van hun eigen mensen gedood hebben. Robertson weet dit geweldige aantal doden aan liquidaties en de hongers nood, waarvan de regering zich weinig of niets heeft aangetrokken. Robertson sprak van ongeveer het bloedigste communistische beleid in onverschillig' "welk land -variatie "wereld: Twintig personen zijn In Australië Omxhet leven gekomen en vlif worden er vermist ten gevolge van overstro mingen, waardoor ruim 7.000 vierkante kilometer land in, Nieuw-Zuid-Wales onder water kwam te staan. Reddingsploegen zetten gisteravond hun werk te midden van de duizenden daklozen voort. De schade aan eigen dommen wordt geschat op millioenen Ponden, terwijl honderden stuk vee ver dronken zijn. Het centrum van de cycloon die de overstroming veroorzaakte, heeft zich au verplaatst naar zee. Het water in de - rivieren aan de Noordkust zakt en men denkt niet, dat er nog ernstige over stromingen zullen plaats vinden. Inmiddels zitten nog steeds vele ge- tinnen op het dak van hun huis. Een ^piloot die reeds twintig jaar boven de betrokken streek vliegt, heeft ver klaard, dat het scheen alsof de zee ongeveer 45 km landinwaarts was ge drongen. De enige verbinding van het getroffen gebied met de buitenwereld geschiedt door middel van amateurzenders. In (sommige streken is de gas- en electri- citeitsvoorziening uitgevallen en het rio leringsstelsel onbruikbaar geworden. In de stad Lismore drong het water het hotel Gollans binnen waar de ko ningin van Engeland en haar gemaal kort geleden hebben gelogeerd. Omsloten door een dikke mist was Ameland Maandag weer totaal geïsoleerd. Er zijn nu plannen om Woensdag te trachten vanuit Oostmahorn met een boot de Zuid-West punt van Ameland te be reiken en op die wijze het zo zeer be geerde veevoer over te brengen. Koning Leopold van België zal Vrij dag 26 Februari uit Brussel vertrekken voor een reis van twee maanden naar Zuid-Amerika. De koning zal in Nederland het vlieg tuig nemen. Het Franse opperbevel heeft meege deeld, dat het 18-daagse beleg van Moeong Sai, acht km. ten Noorwesten van Loeang Prabang, de koninklijke hoofdstad van Laos, doorbroken is met behulp van Amerikaanse B-26 bommen werpers. Uit welingelichte kring wordt verno men dat het debat over de Europese Defensiegemeenschap waarschijnlijk niet geopend zal worden in de Franse Natio nale Vergadering voor de opening van de conferentie in Genève op 26 April Het is echter mogelijk dat de Nationale Vergadering spoedig na de bijeenkomst in Genève het debat zal openen. Hier wordt aan toegevoegd dat dit nog' slechts een voorlopig programma is en dat het gewijzigd kan worden. De Nederlandse tandarts, de heer Van Bul en zijn vrouw, ook tandarts, hébben onlangs in Taiz, de hoofdstad van Yemen, terechtgestaan wegens een viertal aanklachten, o.a. dat zij ko ning Ahmad van Yemen een klap had den willen toedienen. Van deze spe cifieke ten lastéiegging zijn zij inmid dels vrijgesproken. De drie andere be schuldigingen betroffen een conflict met de directeur van het ziekenhuis, waar zij beiden werkzaam waren, en schending van hun arbeidscontract met de regering. Er is nog geen vonnis geveld, maar verwacht wordt, dat de zaak zal ein digen met intrekking van hun ver blijfsvergunningen. Op order van de koning werd voor de berechting een speciale rechtbank ingesteld, welke zitting hield in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een zaak van deze aard was m Ye men nog niet voorgekomen. Uit een brief, welke het Nederland se ministerie van BuitenL Zaken via ztin buitenlandse vertegenwoordiging in Yemen beeft ontvangen, blijkt, al dus Ass. Press, dat op het ogenblik, dat het echtpaar een hooglopende ru zie met een assistent had, de koning het ziekenhuis binnenkwam en zich er blijkbaar mee bemoeide. De brief vertelt niet duidetijk wat er vervol gens gebeurd is. Op de openingszitting weigerden de heer en mevr. Huls ook maar iets te zeggen alvorens de Nederlandse con sul en hun advocaat, om wier bijstand zij hadden verzocht, gearriveerd wa ren. De president gaf hun te verstaan, dat de wetten van Yemen, evenals die van andere beschaafde landen, niet toestonden, dat de consul van een vreemd land tegenwoordig was en evenmin dat een buitenlandse advo caat optrad. Toen de verdachten bö hun els bleven, werd hun voorgehou den, dat zij zich zelf daarmee bena deelden, omdat het proces toch door gang zou vinden. ZU diendeD vertrou wen te hebben in de rechtbank, die hun alle gelegenheid gaf zich te ver dedigen en zich te verzekeren van de bijstand van een binnenlandse advo caat. De verdachten zagen toen van hun eis af. Het proces dat 31 Januari was be gonnen eindigde op 9 Februari. De directeur van het ziekenhuis beweer de, dat de heer en mevr. Huls rijn orders niet hadden opgevolgd en zich ook in de andere opzichten slecht had den gedragen. Dit werd bevestigd door een aantal leden van het zieken huispersoneel. Een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Za ken verklaarde, dat mevr. Huls zich had bemoeid met zaken, welke geen verband hielden met haar werkzaam heden. Zij had verder geen gehoor ge geven aan orders van de regering en zodoende het arbeidscontract met de regering geschonden. De 37-jarige Fred Fontijn. eigenaar van het Amsterdamse hotel „Frefo", en twee van rijn diensters, de 19-jarige ser veerster Jackie v. Westerloo en 't 29-ja- rige dienstmeisje Lous de Wit,-rijn gis termiddag van 4 uur tot half acht ver hoord door de Scotland Yard/detective "Ff Ohadbunren" de"A,m'sterdarnte"fnsj!fec-, teur van de Vreemdelingendienst P.'H. Verhoeff. in verband met de zaak-Ches- ney. Afgaande op de verklaringen van het hotelpersoneel zou moeten worden ge concludeerd, dat Chesney de bewuste nacht dus voor zover het het Frefo-hotel aangaat geen alibi heeft. Voor zover ons thans bekend is de no titie er echter nog niet achter gekomen op welke wijze Chesney in»een tijdsbe stek van 28 uur (van Woensdagmiddag 12 uur tot Donderdagmiddag 4 uur. toen men hem in het Frefo hotel terug zag) de reis heen en weer naar Londen heeft kunnen maken. Op geen vliegtuig van KLM of B.E.A. heeft een passagier mei de naam Chesney of Milner, doch ook niet op de oorspronkelijke naam van Chesney, nl. Merrett, de reis gemaakt.- Het Nederlands Comié Waterwegen/ heeft zich heden in een telegram tot> de Raad van Minsters'gewend. In ditfj' telegram worden de berichten van de// „Gazet van Antwerpen", over de Rijn-^/i Schelde-verbinding, welke wij gisteren5 tr publiceerden indiscreet en moeilijk als 1; juist te beschouwen genoemd. v'&'A Voor het geval de publicatie -welTM juist is, brengt het Comité Nederlandse Waterwegen ter kennis van de Raad. van Ministers, dat het de vermeldë\ voorstellen voor'de Rijn-Scheiae-verpt/ binding mèt en óók' zonder Belgische/? Rijnvaartpremies onaanvaardbaar acht en zich met alle middelen tegen- dei$>' totstandkoming van deze verbinding"!? zal verzetten. Het telegram was ondertekend 'doorf^ de heren mr J. A. L. M. Loeff,- voor|? zitter, mr H. Gaarlandt, secretaris, 'jhrg H. van lifehnep en mr H. Willemse/ ondervoorzitters van het comité." tr* &VJ - «- Radio Tiflte beeft gemeld dat//ér. 30X1 personen uit de' «inimmntiiBtiwi»'?, partij van de Russische republiefcr? Georgië zijn gezet. Het bericht over dé' zuivering, aldtÜP-vi de radio,'was afkomstig'van kameraad?-: Mzhavanadze, eerste secretaris .vanUdé communistische party van' GeorgiêMdi .het1 '.op een- paxtijcsngres". had gesnaakfc "'-■tr-v/ - Mahavanadze iheeft verklaard^ „overweldigende meerderheid" .-'van*!/ leden, die uit de party zijn gezet/schufg dig was bevonden aan verduistering^ en het zich wederrechtelijk'' toeëige-/ nen van 'fondsen behorende' aan%cte staat, de collectieve boerderijen/en?" dere coöperaties. *•'- R.l.L.-delegatiekwam /niét" ■)J 'hM Naar vernomen wordt, is, tegen "de waddtingen in, de _R.T.C.-delegatie?jdi Ned. Antillen er Maandag niet in ge- inzaké slaagd tot een beslissing te komen inzake-i het ontwerp-statuut. -Zij komtDiasdag. wederom bijeen. - L" V-v: De minister van Justitie, Mr. L. A. Donker, heeft schriftelijk antwoord gegeven op vragen van. het Tweede Kamerlid mejuf frouw Tendeloo In verhand met door cura toren gepleegde verduisteringen van falllis- sementsgelden in de arrondissementen 's-Gra- venhage, Zutphen en Groningen. Blijkens vericregen Inlichtingen is. naar voorlopige schatting, in het arrondissement 's-Gravenhage f 50.000, in het arrondisse ment Zutphen f 37.000 en in het arrondisse ment Groningen f 20 000 utt faillissements- kassen verduisterd, cl dus de minister in zijn antwoord. De procureur-generaai bij de Hoge Raad heeft zich bij de circulaire ven 12 Januari 1954, gepubliceerd in het .Nederlands Juris tenblad" van 30 Januari 1954, gewend tot de officieren van justitie met verzoek te worden geïnformeerd omtrent de vraag of en, zo ja. welke regelingen bij de onder scheiden arrondissements-rechtbanken be staan ter voorkoming van verduistering van faillissementsgelden, in hoever deze rege lingen worden nageleefd en welke maat regelen eventueei zouden kunnen worden getroffen, ten einde in de toekomst gebeur tenissen als zich hebben voorgedaan te voor komen. Aan de officieren van justitie is daarbij in overweging gegeven, alvorens de procureur- generaal van advies te dienen, het gevoelen van de presidenten der rechtbanken in te winnen. Voorts ts gebleken, dat de Algemene Raad der Nederlandse Orde van Advocaten drie van zijn leden heeft aangewezen om op kor te termijn te adviseren ten aanz.en van de vraag, of het gewenst is andere maatregelen te nemen dan in het rapport, In 1940 uitge bracht door een commissie uit het bestuur van de Nederlandse Advocatenvereniging. aanbevolen. De algemene raad heeft tevens besloten over deze aangelegenheid contact op te nemen met de presidenten"der recht banken. De minister heeft aan de procureur-gene-;4* raai bij de Hoge Raad en aan. de, Orde®vanw Advocaten verzocht hem ten spoedigste"'op,/ de hoogte te stellen van de uitslagen» van^ de door hen Ingestelde enquête... Overtuigd van de ernst van de aangelegen^? heid. beraadt de minister zich welke voor- zieningen te dezer zake kunnen worden ,'ge-.''a' troffen. Alvorens echter zijn standpunt,Ate" bepalen, acht hij het raadzaam het' resul-ï, taat van het onderzoek van de procureur-'/' generaal bij de Hoge Raad en het adviesvan de Orde van Advocaten af te wachten?.:/'//... De minister stelt zich derhalve voor/ zo spoedig mogelijk op de onderwerpelijke aan-, gelegenheid terug te komen. 'f*- De drie Westelijke hoge-commissa- rissen in Duitsland hebben Maandag aan de Russische hoge-eommlssaris, Semjonow, gelijkluidende brieven doen toekomen. Hierin wordt voor gesteld de maatregelen te nemen, die Eden op 18 Februari aan de Berlijnse conferentie beeft voorgelegd, om bet verkeer tussen de verschillende delen van Duitsland te vergemakkelijken. Deze maatregelen zijn: afschaffing van politiecontrole aan de grenzen van de sectoren, opruiming van wegversperringen, herstel van direct tramverkeer, automatisch telefoonver keer en van veilig en doelmatig post verkeer* in geheel Berlijn. Bovendien afschaffing van iedere contróle op circulatiebeperking van drukwerk, films en culturele bladen in de gehele stad. j. fmi Het programma voor het staatsie/ bezoek, dat Hunne Majesteiten de'jKof-»'. ning en Koningin van Denemarken .yin Apnl a s. aan Nederland zullen brengënï_ft»3 luidt als volgt: Maandag 26 April: plm 9.00 uur aanrV komst per trein te Oldenzaal;"plïn. 5 10.30 uur aankomst C.S. Amsterdam: 11.00 uur aankomst Paleis op de 11.45 uur kranslegging monument opfae'ïK' Dam; 12.45 uur lunch (privé); 14.45"'.uur"'/k receptie voor het corps diplomatique,''^'? 15.45 uur vertrek van het Paleis naar/// het Rijksmuseum; terugkeer te 'vrsthxA- uur; 19.00 uur gala-diner ten paleize;'-/5 21.30 uur concert door het Concertge-' bouworkest, aangeboden door de Neder-UT iandse regering, - Dinsdag 27 April: 10.00 uur vertrek'-', van het paleis naar Rotterdam, waar de' M! Koninklijke gasten omstreeks 11.30'.uurV* aankomen; 12.00 uur bezoek aan de ha-'-'! ven en de stad; 13 30 uur lunch in *dé' Roei- en Zeilvereniging „De 'Maas";"?; 15.00 uur vertrek van Rotterdam nsacffi Den Haag; 15.30—16.15 uur autorit door. de residentie; 16.15 uur receptie'- voor/ de Deense kolome in Hotel des Indesfö. 19.30 uur- diner op de Deense, legatie:, 22.00 uur receptie in de Ridderzaal, aan# geboden door de regering. 'v/jft- Jf™ Woensdag 28 April: 9.00 uur autotocht.7 door de bloembollenstreek, bezoekUaan de bloembollenveiling in Aalsmeerv'en de Keukenhof; 13 00 uur lunch tenlpa-S leize Soestdijk; 14.30 uur bezoek/aan. Philips Telecommunicatie Industriefein'.. Hilversum en aan sociale instellingen'! aldaar; 16 30 uur vertrek uit Hilversum.® naar Amsterdam. Des avonds .vertrekt het Koninkiy'k Paar per trein uit Am' sterdam. ?//-- A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1